Het grote verschil

328 views

Published on

Voorganger drs mevr Kramer
organist Joh de Vries
luister mee via
www.kerknoordwolde.nl
www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
328
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het grote verschil

 1. 1. Welkom.Voorganger mevr Kramer, UrkOrganist Joh. de VriesThema: “Het grote verschil”Vanmiddag 15.30 uur tentdienst met dhr Pasterkamp<br />
 2. 2. Lied voor de dienst opw 311<br />'k Heb geloofd en daarom zing ik,<br />
 3. 3. 'k Heb geloofd en daarom zing ik,daarom zing ik van gena.Van ontferming en verlossing,door het bloed van Golgotha.Daarom zing ik U, die stervendalles, alles hebt volbracht.Lam Gods, dat de zonden wegneemt,Lam van God, voor ons geslacht.<br />
 4. 4. 'k Heb geloofd in U, wie d'aardemet haar doornen heeft gekroond,maar die nu, gekroond met ere,aan Gods rechterzijde troont.U, aan wiens doorboorde voeten,eenmaal in het gans heelal,hier, daarboven en hieronder,alle knie zich buigen zal.<br />
 5. 5. Ja, 'k geloof en daarom zing ik,daarom zing ik U ter eer,'s werelds Heiland, Hogepriester,aller heren Opperheer!Zoon van God en Zoon des mensen,o, kom spoedig in uw kracht,op des hemels wolken weder!Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.<br />
 6. 6. Welkom.Voorganger mevr Kramer, UrkOrganist Joh. de VriesThema: “Het grote verschil”Vanmiddag 15.30 uur tentdienst met dhr Pasterkamp<br />
 7. 7. Intochtslied gezang 326 – 1, 3, 4<br />Een rijke schat van wijsheid<br />
 8. 8. Gez. 326 : 1Een rijke schat van wijsheidschonk God ons in zijn woord.Hebt moed, gij die op reis zijt,want daarmee kunt gij voort.Gods woord is ons een licht,en elk die in vertrouwendaarnaar zijn leven richt,die zal er in aanschouwendes Heren aangezicht.<br />
 9. 9. Gez. 326 : 3De geesten onderscheiden,gaf God ons als gebod;wie 't woord der waarheid mijden,weerstaan het rijk van God.Hoe bouwen zij op zand!Straks zal hun huis bezwijken,'t houdt in de storm geen stand.Dan zal aan ieder blijkender dwazen onverstand.<br />
 10. 10. Gez. 326 : 4Maar wie op 't woord vertrouwendat uitging uit Gods mond,die kunnen veilig bouwen,hun huis heeft vaste grond.Des Heren woord maakt vrijvan dienst aan vreemde machten;in 't woord herkennen wijzijn plannen en gedachten.Het rijk is ons nabij!<br />
 11. 11. Stil gebedVotum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.<br />
 12. 12. P 147 – 1, 2<br />Lof zij den HEER, goed is het leven<br />
 13. 13. 1 Lof zij den HEER, goed is het levenals 's Heren lof wordt aangeheven.Lieflijk en recht te allen tijdeis 't onze God ons lied te wijden.Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,het volk in ballingschap verlorenbrengt Hij er samen, heelt hun wonden,hoezeer hun harten zijn geschonden.<br />
 14. 14. 2Hij telt het leger van de sterren,Hij roept bij name hen van verre.Groot is de Here, groot in krachten,er is geen grens aan zijn gedachten.Die zich ootmoedig aan Hem geven,schenkt Hij een overvloed van leven.Maar Hij vernedert goddelozen,die trots hun eigen weg verkozen.<br />
 15. 15. Gebed van verootmoediging<br />&<br />Leefregel<br />
 16. 16. Opw 427<br />Maak mij rein voor U<br />
 17. 17. Maak mij rein voor Uals gelouterd goud,en zuiver zilver.Laat mij zijn voor Uals gelouterd goud;puur goud.<br />
 18. 18. Dwars door het vuurmaakt U mij rein en puur.Ik strek mij uit, Jezus,naar meer van uw Geesten uw heiligheid.Ja, ik besluit, Jezus,een dienstknecht te zijnvan U, mijn Meester,steeds tot uw wil bereid.<br />
 19. 19. Maak mij rein voor U.Was mijn leven schoon,vergeef mijn zonden.Laat mij zijn voor U,zuiver als uw Zoon;heilig mij.<br />
 20. 20. Dwars door het vuurmaakt U mij rein en puur.Ik strek mij uit, Jezus,naar meer van uw Geesten uw heiligheid.Ja, ik besluit, Jezus,een dienstknecht te zijnvan U, mijn Meester,steeds tot uw wil bereid.<br />
 21. 21. Gebed om de Heilige Geest.<br />
 22. 22. Laat de kind'ren tot Mij komen,<br />
 23. 23. Elb. 278 : 1<br />Laat de kind'ren tot Mij komen,<br />alle allekind'ren<br />Laat de kind'ren tot Mij komen,<br />niemand mag ze hind'ren.<br />Want de poorten van mijn rijk <br />staan voor kind'ren open,<br />laat ze allen groot en klein<br />bij mij binnen lopen.<br />
 24. 24. Elb. 278 : 2<br />Laat de mensen tot Mij komen<br />over alle wegen.<br />Laat de mensen tot Mij komen<br />houdt ze toch niet tegen!<br />Want de poorten van mijn rijk<br />gaan ook voor hen open,<br />als ze aan een kind gelijk<br />bij Mij binnen lopen.<br />
 25. 25. Wij gaan, tot straks!!<br />
 26. 26. Lezen Maleachi 3 : 13 t/m 4 : 3<br />Het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze.<br />
 27. 27. 13 Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de HERE. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken? 14 Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de HERE der heerscharen?<br />
 28. 28. 15 En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen. 16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste:<br />
 29. 29. De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. 17 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen,<br />
 30. 30. op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. 18 Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient. <br />
 31. 31. De dag des HEREN 1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. 2 Maar voor u, die mijn naam vreest,<br />
 32. 32. zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 3 Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen.<br />
 33. 33. G 279 – 1, 3, 5, 6<br />Het duurt niet lang meer tot de tijd<br />
 34. 34. 1Het duurt niet lang meer tot de tijdvan Christus aan zal breken,en Hij in grote heerlijkheidhet oordeel uit zal spreken.Het lachen is dat uur gedaan,als alles zal in vuur vergaan,naar Petrus heeft geschreven.<br />
 35. 35. 3Als Hij het boek geheven houdten leest wat staat geschreven,wat ieder mens zo jong als oudop aarde heeft bedreven,hoort ieder mens Hem bevend aan,hoort ieder wat hij heeft gedaande dagen van zijn leven.<br />
 36. 36. 5O Jezus, help mij dan ter tijdterwille van uw wonden,dat in het boek der zaligheidook mijn naam wordt gevonden.Ik koester ook geen twijfel meer,ik weet ook wel, getrouwe Heer,dat Gij hebt overwonnen.<br />
 37. 37. 6Sta daarom eenmaal in voor mij,als Gij terug zult komen.Lees in uw boek en spreek mij vrijen stel mij bij uw vromen.Opdat ik met mijn broeders magde hemel ingaan op die dag.Gij doet hem voor ons open.<br />
 38. 38. Het grote verschil<br />
 39. 39. Gezang 300 – 1, 2, 6<br />Eens, als de bazuinen klinken<br />
 40. 40. 1Eens, als de bazuinen klinkenuit de hoogte, links en rechts,duizend stemmen ons omringen,ja en amen wordt gezegd,rest er niets meer dan te zingen, -Heer, dan is uw pleit beslecht.<br />
 41. 41. 2Scheurt het voorhang van de wolken,wordt uw aangezicht onthuld,vaart de tijding door de volkendat Gij alles richten zult:Heer, dan is de dood verzwolgen,want de schriften zijn vervuld.<br />
 42. 42. 6Van die dag kan niemand weten,maar het woord drijft aan tot spoed,zouden wij niet haastig eten,gaandeweg Hem tegemoet,Jezus Christus, gistren, heden,komt voor eens en komt voor goed!<br />
 43. 43. Danken en bidden<br />
 44. 44. Collecte<br />1ste voor jeugd<br />2de voor eigen gemeente<br />
 45. 45. Slotlied opw 27<br />Leid mij, Heer, o machtig Heiland<br />
 46. 46. Leid mij, Heer, o machtig Heilanddoor dit leven aan uw hand.Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,wees mijn Gids in 't barre land.Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,vul mij met uw Geest steeds meer,vul mij met uw Geest steeds meer.<br />
 47. 47. Laat mij zijn een Godsgetuige,sprekend van U meer en meer.leid mij steeds door uwe liefde,groeiend naar uw beeld, o Heer.Brood des levens, Brood des hemels,voed mij dat ik groei naar U,voed mij dat ik groei naar U.<br />
 48. 48. Laat door mij uw levend watervloeien als een klare stroom.O, Heer Jezus, 't wordt steeds laterdat uw Geest over allen koom'.Machtig Heiland, mijn Verlosser,kom, Heer Jezus, in uw kracht,kom, Heer Jezus, in uw kracht.<br />
 49. 49. Zegen<br />3 x amen<br />
 50. 50. Vanmiddag 15.30 uur tentdienst met dhrPasterkamp.<br />

×