Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Getuigen van de levende Heer

598 views

Published on

Voorganger ds mevr van Harten - Tip
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Getuigen van de levende Heer

 1. 1. WelkomVoorganger ds mevr. van Harten – Tiporganist Joh. De VriesThema: ‘Getuigen van de Opgestane Heer”<br />
 2. 2. VDD JdH 994<br />Aanschouw het Lam <br />
 3. 3. 1.Aanschouw de Schepper van ’t heelal,Genageld aan het hout,O liefde, Godd’lijk onbegrensd,’t was al voor uw behoud<br />
 4. 4. Refrein:Ja, ik geloof, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf.En dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf.<br />
 5. 5. 2.Zie hoe de man van smarten lijdt,Eens willend toch met God,Met welk eindeloos geduld,Verdraagt hij smaad en spot.<br />
 6. 6. Refrein:Ja, ik geloof, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf.En dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf.<br />
 7. 7. 3.Maar dan verwint Hij dood en graf,genade wonder groot!O liefde, teer en onbegrensd,Ja sterker dan de dood!<br />
 8. 8. Refrein:Ja, ik geloof, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf.En dat Hij aan het smaad’lijk kruis mijn eeuwig heil verwierf.<br />
 9. 9. WelkomVoorganger ds mevr van Harten – Tiporganist Joh. De VriesThema: ‘Getuigen van de Opgestane Heer”<br />
 10. 10. P 66 – 1, 3, 7<br />Breek, aarde, uit in jubelzangen,<br />
 11. 11. 1Breek, aarde, uit in jubelzangen,Gods glorierijke naam ter eer.Laat van alom Hem lof ontvangen.Geducht zijn uwe daden, Heer.Uw tegenstanders, diep gebogen,aanvaarden veinzend uw beleid.Heel d'aarde moet uw naam verhogen,psalmzingen uwe majesteit.<br />
 12. 12. 3Doe onze God uw loflied horen,gij volken, zingt alom op aard,looft Hem door wie wij zijn herboren,die ons voor wanklen heeft bewaard.Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,zoals men erts tot zilver smelt.Gij die ons, aan het vuur ontheven,gelouterd voor uw ogen stelt.<br />
 13. 13. 7De naam des Heren zij geprezen!Hij, die getrouw is en nabij,heeft mijn gebed niet afgewezen.De Heer is goed geweest voor mij.<br />
 14. 14. Stil gebed<br />Votum en Groet<br />
 15. 15. Groot Gloria G 255 – 1<br />Ere zij aan God, de Vader,<br />
 16. 16. 1Ere zij aan God, de Vader,ere zij aan God, de Zoon,eer de Heilge Geest, de Trooster,de Drieeenge in zijn troon.Halleluja, halleluja,de Drieeenge in zijn troon!<br />
 17. 17. Verootmoediging en<br />genadeverkondiging.<br />
 18. 18. Opw 400<br />Liefde was het, onuitputt'lijk,<br />
 19. 19. Liefde was het, onuitputt'lijk,liefd' en goedheid, eind'loos groot.Toen de Levensvorst op aardetot ons heil zijn bloed vergoot.Komt, laat ons zijn liefde prijzen!God geeft vreugd' en dankensstof.Eenmaal zingen wij voor eeuwigin de hemel zijnen lof.<br />
 20. 20. Rijd als Heerser door de velden,Jezus in uw grote kracht.Niets, niets kan U tegenhouden,zelfs de hel niet met haar macht.Voor uw naam, zo groot en heerlijkzinkt de vijand weg in 't niet.Heel de schepping, Heer, zal beven,als zij U, haar Koning, ziet.<br />
 21. 21. Wetslezing<br />Daarna P 25 – 2, 5<br />
 22. 22. 2HERE, maak mij uwe wegendoor uw Woord en Geest bekend;leer mij, hoe die zijn gelegenen waarheen G'uw treden wendt;leid mij in uw rechte leer,laat mij trouw uw wet betrachten,want Gij zijt mijn heil, o Heer,'k blijf U al den dag verwachten.<br />
 23. 23. 5Louter goedheid zijn Gods wegenen zijn paden zijn vertrouwdvoor wie, tot zijn heil genegen,zijn geboden onderhoudt.Wil mij, uwen naam ter eer,al wat ik misdeed vergeven.Ik heb tegen U, o HEER,zwaar en menigmaal misdreven.<br />
 24. 24. Gebed om verlichting met de Heilige Geest. <br />
 25. 25. ELB 137<br />Omdat Hij leeft,<br />
 26. 26. 1<br />Omdat Hij leeft,<br />ben ik niet bang voor morgen<br />Omdat Hij leeft,<br />mijn angst is weg.<br />Omdat ik weet,<br />Hij heeft de toekomst.<br />En het leven is<br />het leven waard<br />omdat Hij leeft.<br />
 27. 27. Wij gaan, tot straks!!<br />
 28. 28. 1ste lezing <br />Joh. 20 – 1 t/m 10<br />door A.J. van Harten<br />
 29. 29. 1 En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. 2 IJlings kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel, dien Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd.<br />
 30. 30. 3 Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf; 4 en die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, 5 en zich vooroverbuigende, zag hij de linnen windsels liggen; hij ging echter niet naar binnen. 6 Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende,<br />
 31. 31. en hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen, 7 maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold, terzijde op een andere plaats. 8 Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was,<br />
 32. 32. naar binnen, en hij zag het en geloofde; 9 want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan. 10 De discipelen dan gingen weder naar huis.<br />
 33. 33. G 215 – 1<br />Christus, onze Heer, verrees,halleluja!<br />
 34. 34. 1Christus, onze Heer, verrees,halleluja!Heilge dag na angst en vrees,halleluja!Die verhoogd werd aan het kruis,halleluja,bracht ons in Gods vrijheid thuis,halleluja!<br />
 35. 35. 2de lezing<br />Joh. 20 – 19 t/m 23<br />door A. Dekker<br />
 36. 36. 19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.<br />
 37. 37. 21 [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest. 23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.<br />
 38. 38. G 215 – 2, 3<br />Christus, onze Heer, verrees,halleluja!<br />
 39. 39. 2Prijst nu Christus in ons lied,halleluja,die in heerlijkheid gebiedt,halleluja,die aanvaardde kruis en graf,halleluja,dat Hij zondaars 't leven gaf,halleluja!<br />
 40. 40. 3Maar zijn lijden en zijn strijd,halleluja,heeft verzoening ons bereid,halleluja!Nu is Hij der heemlen Heer,halleluja!Englenjuublen Hem ter eer,halleluja!<br />
 41. 41. 3de lezing<br />1 Joh. 1 – 1 t/m 4<br />door W. Dekker<br />
 42. 42. 1 Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 2 – het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven,<br />
 43. 43. dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is – 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij.<br />
 44. 44. ELB 122<br />Daar juicht een toon, <br />daar klinkt een stem,<br />
 45. 45. 1Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,die galmt door gans'Jeruzalem;een heerlijk morgenlicht breekt aan:de Zoon van God is opgestaan!<br />
 46. 46. 2Geen graf hield Davids Zoon omkneld,Hij overwon, die sterke Held,Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,want Hij is God, bekleed met macht!<br />
 47. 47. 3Nu jaagt de dood geen angst meer aan,want alles, alles is voldaan;wie in geloof op Jezus ziet,die vreest voor dood en duivel niet<br />
 48. 48. 4Want nu de Heer is opgestaan,nu vangt het nieuwe leven aan,een leven door zijn dood bereid,een leven in zijn heerlijkheid!<br />
 49. 49. Getuigen van de<br />Opgestane Heer. <br />
 50. 50. ELB 125<br />Geprezen zij de Heer <br />die eeuwig leeft,<br />
 51. 51. 1Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,die vol ontferming ieder troosten alle schuld vergeeft,die al het aards gebeuren vast in handen heeft.<br />
 52. 52. Refrein:Hem zij de glorie, want Hij die overwonzal nooit verlaten wat zijn hand begon.Halleluja, geprezen zij het Lam,dat de schuld der wereld op zich nam.<br />
 53. 53. 2Verdreven is de schaduw van de nacht,en wie Hem wil aanvaarden wordteens veilig thuisgebracht.Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht<br />
 54. 54. Refrein:Hem zij de glorie, want Hij die overwonzal nooit verlaten wat zijn hand begon.Halleluja, geprezen zij het Lam,dat de schuld der wereld op zich nam.<br />
 55. 55. 3Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,dat uitstraalt van het kruis, dat eensvoor ons werd opgericht;en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.<br />
 56. 56. Refrein:Hem zij de glorie, want Hij die overwonzal nooit verlaten wat zijn hand begon.Halleluja, geprezen zij het Lam,dat de schuld der wereld op zich nam.<br />
 57. 57. Lezing formulier voor de bevestiging van de ambtsdragers.<br />
 58. 58. Bevestiging.<br />Daarna Opw 249<br />Heer wat een voorrecht<br />
 59. 59. Heer, wat een voorrechtom in liefde te gaan,schouder aan schouderin uw wijngaard te staan,samen te dienen, te zien wie U bent,want uw woord maaktuw wegen bekend.<br />
 60. 60. Refrein:Samen op weg gaan,dat is ons gebed,als een volk, dat juist daarvoordoor U apart is gezet.Vol van uw liefde,genade en kracht,als een lamp,die nog schijnt in de nacht<br />
 61. 61. Samen te strijden in woord en in werk.Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,als uw kerk, die waarachtig wil zijn.<br />
 62. 62. Refrein:Samen op weg gaan,dat is ons gebed,als een volk, dat juist daarvoordoor U apart is gezet.Vol van uw liefde,genade en kracht,als een lamp,die nog schijnt in de nacht<br />
 63. 63. Gebeden<br />
 64. 64. Kinderen komen terug <br />en vertellen…..<br />
 65. 65. weet je dat de lente komt<br />
 66. 66. weet je dat de lente komtlente komt lente komtweet je dat de lente komtalles loopt weer uit de eerste zonnestralenze tintelen op je huidde eerste bloemen bloeiende eerstevogelfluit<br />
 67. 67. weet je dat de lente komt... weet je wel dat Jezus leeftJezus leeft Jezus leeftweet je wel dat Jezus leeftHij is opgestaan<br />
 68. 68. ze hadden Hem gekruisigden in een graf gedaanmaar na drie donkere dagenis Hij weer opgestaan weet je wel dat Jezus leeft Jezus leeft Jezus leeftweet je wel dat Jezus leeftHij is opgestaan lalalala...<br />
 69. 69. HOSANNAHosanna in de hoogste hemelengezegend Hij die komt in de naam van de Heer<br />
 70. 70. HIJ LEEFT<br />
 71. 71. Maria kwam bij het grafze huilde om haar Heerde grote steen was weggerolden Jezus was er niet meer maar een engel riep plotseling:Hij heeft gedaanwat Hij gesproken heeftHij is opgestaan Hij is opgestaanHij leeft Hij leeft!<br />
 72. 72. de discipelen waren zo moeze treurden om hun Heerwaar moesten ze nu nog naar toehun Meester was er niet meer maar Maria riep plotseling:Hij heeft gedaanwat Hij gesproken heeftHij is opgestaan Hij is opgestaanHij leeft Hij leeft!Hij leeft Hij leeft!<br />
 73. 73. Collecte<br />1ste kindertehuis Horeb<br />2de voor eigen gemeente<br />
 74. 74. ELB 79<br />Vrede zij u, vrede zij u.<br />
 75. 75. 1Vrede zij u, vrede zij u.Gelijk Mij de Vader zond,zend Ik ook u.Vrede zij u, vrede zij u.Gelijk Mij de Vader zond,zend Ik ook u.<br />
 76. 76. 2Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.Mijn woord moet in u zijn,dat maakt u vrij.Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.Mijn woord moet in u zijn,dat maakt u vrij.<br />
 77. 77. 3Ontvangt mijn Geest, Heilige GeestHij zal u leiden,weest niet bevreesd.Ontvangt mijn Geest, Heilige GeestHij zal u leiden,weest niet bevreesd.<br />
 78. 78. Zegen<br />gevolgd door “U zij de glorie”<br />
 79. 79. 1U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie nu en immer meer.Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immer meer.<br />
 80. 80. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.Weest dan volk des Heren blijde en welgezinden zegt telkenkere: "Christus overwint."U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.<br />
 81. 81. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;niets heb ik te vrezen in leven en in dood.U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.<br />
 82. 82. Afscheid van aftredende ambtsdragers.<br />

×