Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geroepen tot.......

680 views

Published on

Zingen met United in Christ
Luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geroepen tot.......

 1. 2. “ United in Christ” heet u van harte welkom. Samen zingen en getuigen rond het thema: ” Geroepen tot……….” Zing alle liederen van harte mee tenzij er staat “koor”
 2. 3. Opw. 192 : Ik kom in uw heiligdom binnen
 3. 4. Ik kom in uw heiligdom binnen, 't voorhangsel ga ik voorbij. 'k Breng U mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat U deed in mij. Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. 't Gaat nu alleen om uw eer.
 4. 5. 't Reukwerk van mijn lofgezang stijgt op in uw woning. Ik kniel voor de troon van mijn Koning. Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot U, 't loflied komt diep uit mijn hart. Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
 5. 6. komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig. Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht komen U toe, God van 't heelal.
 6. 7. Ik kom in uw heiligdom binnen, 't voorhangsel ga ik voorbij. 'k Breng U mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat U deed in mij. Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. 't Gaat nu alleen om uw eer.
 7. 8. 't Reukwerk van mijn lofgezang stijgt op in uw woning. Ik kniel voor de troon van mijn Koning. Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot U, 't loflied komt diep uit mijn hart. Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
 8. 9. komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig. Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht komen U toe, God van 't heelal.
 9. 10. <ul><li>Welkom door Willem </li></ul><ul><li>Bidden </li></ul><ul><ul><li> Geroepen tot… </li></ul></ul>
 10. 11. Opw. 245: Hier in uw heiligdom
 11. 12. Koor en piano Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, als uw Geest ons trekt tot U.
 12. 13. Allen Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid dat wij geborgen in uw liefde zijn. Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart op de roepstem van uw Geest.
 13. 14. Solo / koor Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat and're stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien.
 14. 15. Madelon leest met ons 1 Samu ë l 3 : 1 t/m 10 NBV “ Samu ë l geroepen”
 15. 16. 1 De jonge Samuel diende dus 1 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2 Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER,
 16. 17. bij de ark van God. godslamp was bijna uitgedoofd. 4 Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ antwoordde Samuel. 5 Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen,
 17. 18. 6 riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli ant- woordde: ‘Ik heb je niet geroe-pen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ 7 Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten.
 18. 19. Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden :
 19. 20. “ Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’
 20. 21. Opw. 399 : Vader God (2x)
 21. 22. Vrouwen Vader God, ik vraag me af, hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zolang om mij geeft.
 22. 23. Mannen Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin en ik zal nooit meer eenzaam zijn, want, Vader, U bent altijd bij mij.
 23. 24. Allen Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen.
 24. 25. Vrouwen Vader God, ik vraag me af, hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zolang om mij geeft.
 25. 26. Mannen Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin en ik zal nooit meer eenzaam zijn, want, Vader, U bent altijd bij mij.
 26. 27. Allen Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen.
 27. 28. Allen Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. zolang ik leef. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen. Heer, ik wil U prijzen.
 28. 29. Getuigenis van Eddy
 29. 30. Opw. 543 : U maakte mij tot een ander mens
 30. 31. U maakte mij tot een ander mens, gaf aan mij een nieuw leven. Ik ging kapot maar U heelde mij, U heeft mij hoop gegeven.
 31. 32. Refrein: U bent de Heer die ik dien. Eens was ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, juich voor de Heer. U heb ik lief, (3x) Jezus, U heb ik lief.
 32. 33. Leer mij het lied dat ik zingen kan met de engelen samen. Tot in de eeuwigheid zing ik dan, prijs ik uw grote naam, want
 33. 34. Refrein: U bent de Heer die ik dien. Eens was ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, juich voor de Heer. U heb ik lief, (3x) Jezus, U heb ik lief.
 34. 35. Heer, toets mijn hart en was mijn leven schoon. Dan kan ik U aanbidden en juichen voor uw troon.
 35. 36. Refrein: U bent de Heer die ik dien. Eens was ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, juich voor de Heer. U heb ik lief, (3x) Jezus, U heb ik lief.
 36. 37. Opw. 277 : Machtig God
 37. 38. Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.
 38. 39. Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.
 39. 40. Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.
 40. 41. Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.
 41. 42. Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.
 42. 43. Areke leest met ons Lucas 1 : 26 t/m 38 Aankondiging van de geboorte van Jezus.
 43. 44. 26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’
 44. 45. 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
 45. 46. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
 46. 47. 34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt,
 47. 48. heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets onmogelijk.’
 48. 49. Opw. 527 : Licht in de nacht
 49. 50. Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat zijn leven begon. ’n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
 50. 51. totdat Hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; stralend breekt die held’re morgen aan.
 51. 52. Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
 52. 53. Wat Hij ons leert is geven om een ander; liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden,
 53. 54. vrij van het juk van verdrukking en vrees. Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
 54. 55. Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
 55. 56. Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
 56. 57. Dankgebed door Willem Collecte voor Christenen voor Israël en eigen gemeente. Opw. 137 King of Kings
 57. 58. King of kings and Lord of lords glory, halleluja. King of kings and Lord of lords glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja.
 58. 59. King of kings and Lord of lords glory, halleluja. King of kings and Lord of lords glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja.
 59. 60. King of kings and Lord of lords glory, halleluja. King of kings and Lord of lords glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja.
 60. 61. Kanon mannen starten King of kings and Lord of lords glory, halleluja. King of kings and Lord of lords glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja.
 61. 62. Kanon mannen starten King of kings and Lord of lords glory, halleluja. King of kings and Lord of lords glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja.
 62. 63. Kanon vrouwen sluiten af King of kings and Lord of lords glory, halleluja. King of kings and Lord of lords glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja. Jesus, Prince of Peace glory, halleluja.
 63. 64. Zegenbede door Willem
 64. 65. Slotlied Opw. 609: U bent heilig
 65. 66. M U bent heilig, V U bent heilig, M U bent machtig, V U bent machtig, M U bent waardig, V U bent waardig, M eer en ontzag, V eer en ontzag.
 66. 67. M Ik wil volgen, V Ik wil volgen, M ik wil luist'ren, V ik wil luist'ren, M van U houden, V van U houden, M iedere dag, V iedere dag.
 67. 68. M Ik wil zingen V U die Koning bent M en juichen; V en de hoogste Heer, M in aanbidding V U de Machtige M mij buigen. V kwam op aarde neer.
 68. 69. M U de Heer V Als Immanuël, M aller heren, V 'God zal met ons zijn', M U mijn God V als het Lam van God, M wil ik eren. V zo volmaakt en rein.
 69. 70. M Ik wil zingen V U die leven geeft, M en juichen; V mij bevrijding bracht M in aanbidding V en voor eeuwig leeft, M mij buigen. V U hebt alle macht.
 70. 71. M U de Heer V U de alfa, omega, M aller heren, V eens zal ik U zien; M U mijn God V U, mijn Meester, Messias M wil ik eren. V Verlosser en Vriend.
 71. 72. Allen U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.
 72. 73. Tussenspel
 73. 74. M U bent heilig, V U bent heilig, M U bent machtig, V U bent machtig, M U bent waardig, V U bent waardig, M eer en ontzag, V eer en ontzag.
 74. 75. M Ik wil volgen, V Ik wil volgen, M ik wil luist'ren, V ik wil luist'ren, M van U houden, V van U houden, M iedere dag, V iedere dag.
 75. 76. M Ik wil zingen V U die Koning bent M en juichen; V en de hoogste Heer, M in aanbidding V U de Machtige M mij buigen. V kwam op aarde neer.
 76. 77. M U de Heer V Als Immanuël, M aller heren, V 'God zal met ons zijn', M U mijn God V als het Lam van God, M wil ik eren. V zo volmaakt en rein.
 77. 78. M Ik wil zingen V U die leven geeft, M en juichen; V mij bevrijding bracht M in aanbidding V en voor eeuwig leeft, M mij buigen. V U hebt alle macht.
 78. 79. M U de Heer V U de alfa, omega, M aller heren, V eens zal ik U zien; M U mijn God V U, mijn Meester, Messias M wil ik eren. V Verlosser en Vriend.
 79. 80. Allen U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.
 80. 81. M Ik wil zingen V U die Koning bent M en juichen; V en de hoogste Heer, M in aanbidding V U de Machtige M mij buigen. V kwam op aarde neer.
 81. 82. M U de Heer V Als Immanuël, M aller heren, V 'God zal met ons zijn', M U mijn God V als het Lam van God, M wil ik eren. V zo volmaakt en rein.
 82. 83. M Ik wil zingen V U die leven geeft, M en juichen; V mij bevrijding bracht M in aanbidding V en voor eeuwig leeft, M mij buigen. V U hebt alle macht.
 83. 84. M U de Heer V U de alfa, omega, M aller heren, V eens zal ik U zien; M U mijn God V U, mijn Meester, Messias M wil ik eren. V Verlosser en Vriend.
 84. 85. Allen U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.
 85. 86. Allen U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.
 86. 87. Bedankt voor uw belangstelling. Een gezegende week. “ United in Christ”

×