Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fijn dat u verwacht wordt!!

430 views

Published on

Voorganger ds Huitema
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fijn dat u verwacht wordt!!

 1. 1. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 2. 2. WelkomVoorganger ds Huitema organist Joh. de Vries Thema:”Fijn dat je verwacht wordt!”
 3. 3. VDD G 434 – 1, 4, 5 Lof zij de Here,
 4. 4. allen:Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 5. 5. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 6. 6. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 7. 7. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 8. 8. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 9. 9. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 10. 10. WelkomVoorganger ds Huitema organist Joh. de Vries Thema:”Fijn dat je verwacht wordt!”
 11. 11. P 74 – 10, 12U is de dag,
 12. 12. Psalm 74 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 13. 13. Psalm 74 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 14. 14. Votum en groet
 15. 15. Lezen P 130 nbg
 16. 16. 1 Een bedevaartslied.Uit de diepten roep ik tot U, o HERE.2 Here, hoor naar mijn stem;laten uw oren opmerkende zijnop mijn luide smekingen.3 Als Gij, HERE, deongerechtigheden in gedachtenishoudt,Here, wie zal bestaan?
 17. 17. 4 Maar bij U is vergeving,opdat Gij gevreesd wordt.5 Ik verwacht de HERE,mijn ziel verwacht en ik hoop opzijn woord;6 mijn ziel wacht op de Here,meer dan wachters op de morgen,wachters op de morgen
 18. 18. 7 Israël hope op de HERE,want bij de HERE isgoedertierenheid,bij Hem is veel verlossing;8 Hij zelf zal Israël verlossenvan al zijn ongerechtigheden.
 19. 19. Gebedlezen Openb. 19 : 6b -8
 20. 20. Halleluja! Want de Here, onze God, deAlmachtige, heeft het koningschapaanvaard. 7 Laten wij blijde zijn envreugde bedrijven en Hem de eer geven,want de bruiloft des Lams is gekomenen zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;8 en haar is gegeven zich met blinkenden smetteloos fijn linnen te kleden, wantdit fijne linnen zijn de rechtvaardigedaden der heiligen.
 21. 21. Opw 366 – 2Kroon Hem der liefde Heer
 22. 22. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 23. 23. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 24. 24. Leefregeluit Galaten 6 : 1 t/m 10 daarna P 86 - 4
 25. 25. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 26. 26. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 27. 27. Gebed om de Heilige Geest
 28. 28. 25 maart: Ik ben de weg, de waarheid en het leven
 29. 29. Jezus, Waarheid, Weg en Leven. Heb jij ook zijn stem gehoord?Jezus, Waarheid, Weg en Leven . Laat je leiden door zijn Woord.
 30. 30. In een wereld vol van vragen, in ons leven met soms pijn,heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
 31. 31. Jezus, Waarheid, Weg en Leven. Heb jij ook zijn stem gehoord?Jezus, Waarheid, Weg en Leven . Laat je leiden door zijn Woord.
 32. 32. Wij gaan, tot straks!!
 33. 33. Lezen: P 122 Math 8 : 10 t/m 13Lucas 13 : 31 t/m 35
 34. 34. Een bedevaartslied. Van David.Ik was verheugd, toen men mij zeide:Laten wij naar het huis des HERENgaan.2 Onze voeten staanin uw poorten, o Jeruzalem.3 Jeruzalem is gebouwd als een stad,die wèl samengevoegd is;4 waarheen de stammen opgaan,de stammen des HEREN.
 35. 35. Een voorschrift voor Israël is hetde naam des HEREN te loven.5 Want daar staan de zetels tengerichte,de zetels van het huis van David.6 Bidt Jeruzalem vrede toe:mogen wie u liefhebben, rustgenieten;7 vrede zij binnen uw muur,rust in uw burchten.
 36. 36. 8 Om mijn broeders en mijnvriendenwil ik zeggen: vrede zij in u;9 om het huis van de HERE, onzeGod,wil ik het goede voor u zoeken.
 37. 37. 10 Toen Jezus dit hoorde, ver-wonderde Hij Zich en zeide tot hen,die Hem volgden: Voorwaar, zeg Iku, bij niemand in Israël heb Ik eenzó groot geloof gevonden! 11 Ik zegu, dat er velen zullen komen vanoost en west en zullen aanliggenmet Abraham en Isaak en Jakob inhet Koninkrijk der hemelen;
 38. 38. 12 maar de kinderen van hetKoninkrijk zullen uitgeworpenworden in de buitenste duisternis;daar zal het geween zijn en hettandengeknars. 13 En Jezus zeidetot de hoofdman: Ga heen, ugeschiede naar uw geloof. En deknecht genas, juist op dat uur.
 39. 39. 31 Terzelfder tijd kwamen enigeFarizeeën en zeiden tot Hem: Gaheen en vertrek vanhier, wantHerodes wil U doden. 32 En Hijzeide tot hen: Gaat heen en zegt dievos: Zie, Ik drijf boze geesten uit envolbreng genezingen, heden enmorgen, en op de derde dag ben Ikgereed.
 40. 40. 33 Doch Ik moet heden en morgenen de volgende dag reizen, want hetgaat niet aan, dat een profeet buitenJeruzalem omkomt. 34 Jeruzalem,Jeruzalem, dat de profeten doodt,en stenigt wie tot u gezonden zijn,hoe dikwijls heb Ik uw kinderenwillen vergaderen,
 41. 41. gelijk een hen haar kuikens onderhaar vleugels, en gij hebt nietgewild. 35 Zie, uw huis wordt aan uovergelaten. Maar Ik zeg u, gij zultMij niet meer zien tot het ogenblikkomt, dat gij zegt:Gezegend Hij, die komt in de naamdes Heren!
 42. 42. P 122 – 2Hoe zijn de stammen opgegaan
 43. 43. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 44. 44. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 45. 45. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 46. 46. Kort verhaal voor de tieners.
 47. 47. 11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullenaanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen; “Fijn dat je verwacht wordt”
 48. 48. G 182 – 4, 6Alle leed hebt Gij geleden
 49. 49. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 50. 50. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 51. 51. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 52. 52. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 53. 53. Gebed
 54. 54. Collecte 1ste Ark Mission2de eigen gemeente
 55. 55. G 192 – 1, 2, 4, 6o kostbaar kruis, o wonder Gods
 56. 56. allen:O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 57. 57. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 58. 58. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 59. 59. O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard
 60. 60. Zegen3 x amen

×