Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eén voor allen

305 views

Published on

Voorganger ds van Harten - Tip
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eén voor allen

 1. 1. WelkomVoorganger ds van Harten - Tip organist Joh de Vries Thema: “Eén voor allen”
 2. 2. VDD Opw 70Heer, onze God,
 3. 3. allen:Heer, onze God, hoe heerlijk (Opw 70) m. F.C. Atkinson; t. J. Visser
 4. 4. Heer, onze God, hoe heerlijk (Opw 70) m. F.C. Atkinson; t. J. Visser
 5. 5. Heer, onze God, hoe heerlijk (Opw 70) m. F.C. Atkinson; t. J. Visser
 6. 6. Heer, onze God, hoe heerlijk (Opw 70) m. F.C. Atkinson; t. J. Visser
 7. 7. WelkomVoorganger ds van Harten - Tip organist Joh de Vries Thema: “Eén voor allen”
 8. 8. P 136 / 1, 3, 13Looft de Heer, want Hij is goed
 9. 9. Psalm 136 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 10. 10. Psalm 136 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 11. 11. Psalm 136 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 12. 12. Stil gebed Votum en groet Verootmoediging Daarna ELB 304 / 1, 2, 3Vader, vol van vrees en schaamte
 13. 13. allen:Vader, vol van vrees en schaamte (EL 304) t. & m. A. Snell; v. T. Tuinders/J. Vermeyden
 14. 14. Vader, vol van vrees en schaamte (EL 304) t. & m. A. Snell; v. T. Tuinders/J. Vermeyden
 15. 15. Vader, vol van vrees en schaamte (EL 304) t. & m. A. Snell; v. T. Tuinders/J. Vermeyden
 16. 16. Genadeverkondiging daarna ELB 304 - 4
 17. 17. Vader, vol van vrees en schaamte (EL 304) t. & m. A. Snell; v. T. Tuinders/J. Vermeyden
 18. 18. Wetslezingdaarna gebed om verlichting met de Heilige Geest
 19. 19. 11 maart:Ik ben de goede Herder
 20. 20. Jezus is de goede Herder,die ons hulp en voedsel geeft Jezus is de goede Herder, die alles voor jou over heeft
 21. 21. In een wereld vol van vragen, in ons leven met soms pijn,heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
 22. 22. Jezus is de goede Herder,die ons hulp en voedsel geeft Jezus is de goede Herder, die alles voor jou over heeft
 23. 23. Wij gaan, tot straks!!
 24. 24. Lezen Jesaja 53 HSV
 25. 25. 1 Wie heeft onze prediking geloofd,en aan wie is de arm van de HEEREgeopenbaard?2 Want Hij is als een loot opgeschotenvoor Zijn aangezicht,als een wortel uit dorre aarde.Gestalte of glorie had Hij niet;als wij Hem aanzagen, was er geengedaante dat wij Hem begeerd zoudenhebben.
 26. 26. 3 Hij was veracht, de onwaardigsteonder de mensen, een Man van smarten,bekend met ziekte, en als iemand voorwie men het gezicht verbergt;Hij was veracht en wij hebben Hem nietgeacht. 4 Voorwaar, onze ziekten heeftHíj op Zich genomen, ons leed heeft Hijgedragen.
 27. 27. Wíj hielden Hem echter voor eengeplaagde, door God geslagen enverdrukt. 5 Maar Hij is om onzeovertredingen verwond, om onzeongerechtigheden verbrijzeld. De strafdie ons de vrede aanbrengt, was opHem, en door Zijn striemen is er voorons genezing gekomen. 6 Wij dwaaldenallen als schapen, wij keerden ons iedernaar zijn eigen weg.
 28. 28. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheidvan ons allen op Hem doen neerkomen.7 Toen betaling geëist werd, werd Híjverdrukt, maar Hij deed Zijn mond nietopen. Als een lam werd Hij ter slachtinggeleid; als een schaap dat stom is voorzijn scheerders, zo deed Hij Zijn mondniet open. 8 Hij is uit de angst en uit hetgericht weggenomen, en wie zal Zijnleeftijd uitspreken?
 29. 29. Want Hij is afgesneden uit het land vande levenden.Om de overtreding van mijn volk is deplaag op Hem geweest.9 Men heeft Zijn graf bij de goddelozengesteld,en Hij is bij de rijke in Zijn doodgeweest,omdat Hij geen onrecht gedaan heeften geen bedrog in Zijn mond geweest is.
 30. 30. 10 Maar het behaagde de HEERE Hem teverbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt.Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffergesteld zal hebben, zal Hij nageslachtzien, Hij zal de dagen verlengen; hetwelbehagen van de HEERE zal door Zijnhand voorspoedig zijn. 11 Om demoeitevolle inspanning van Zijn ziel zalHij het zien, Hij zal verzadigd worden.Door de kennis van Hem zal deRechtvaardige, Mijn Knecht,
 31. 31. velen rechtvaardig maken, want Hij zalhun ongerechtigheden dragen. 12Daarom zal Ik Hem veel toedelen, enmachtigen zal Hij verdelen als buit,omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in dedood, onder de overtreders is geteld,omdat Hij de zonden van velengedragen heeft en voor de overtredersgebeden heeft.
 32. 32. G 187 – 1, 2Daar gaat een lam
 33. 33. allen:Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 34. 34. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 35. 35. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 36. 36. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 37. 37. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 38. 38. Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525
 39. 39. Lezen Johannes 11 – 45 t/m 57
 40. 40. 45 Velen dan van de Joden die naarMaria toe gekomen waren en gezienhadden wat Jezus gedaan had,geloofden in Hem.46 Maar sommigen van hen gingennaar de Farizeeën en zeiden tegenhen wat Jezus gedaan had.
 41. 41. 47 De overpriesters dan en de Farizeeënriepen de Raad bijeen en zeiden: Watdoen we? Want deze Mens doet veletekenen. 48 Als wij Hem zo latenbegaan, zullen allen in Hem geloven, ende Romeinen zullen komen en onzeplaats en onze natie van ons wegnemen.49 Maar een van hen, Kajafas, die dehogepriester van dat jaar was, zei tegenhen: U weet niets,
 42. 42. 50 en u overweegt niet dat het nuttigvoor ons is dat één mens sterft voor hetvolk, en niet heel het volk verloren gaat.51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf,maar als hogepriester van dat jaarprofeteerde hij dat Jezus sterven zouvoor het volk,52 en niet alleen voor het volk, maar ookom de kinderen van God, overalverspreid, bijeen te brengen.
 43. 43. 53 Vanaf die dag dan waren zijvastbesloten om Hem te doden.54 Jezus dan verkeerde niet meeropenlijk onder de Joden, maar Hij gingvandaar naar het land bij de woestijn,naar een stad die Efraïm heette, enverbleef daar met Zijn discipelen.55 En het Pascha van de Joden wasnabij en velen uit dat land gingen naarJeruzalem,
 44. 44. vóór het Pascha, om zich te reinigen.56 Zij dan zochten Jezus en zeidenonder elkaar, terwijl zij in de tempelstonden: Wat denkt u? Dat Hij niet ophet feest komt?57 De overpriesters nu en de Farizeeënhadden de opdracht gegeven dat, alsiemand wist waar Hij was, hij het hun tekennen zou geven, zodat zij Hemkonden grijpen.
 45. 45. G 174 – 1, 3Ik wil mij gaan vertroosten
 46. 46. allen:Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 285) t. anoniem; m. anoniem, 1539
 47. 47. Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 285) t. anoniem; m. anoniem, 1539
 48. 48. Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 285) t. anoniem; m. anoniem, 1539
 49. 49. Ik wil mij gaan vertroosten (LvdK 285) t. anoniem; m. anoniem, 1539
 50. 50. “Eén voor allen” 50 en u overweegt niet dat het nuttigvoor ons is dat één mens sterft voor hetvolk, en niet heel het volk verloren gaat.
 51. 51. G 440Ik heb de vast grond gevonden
 52. 52. allen: Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 53. 53. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 54. 54. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 55. 55. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 56. 56. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 57. 57. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 58. 58. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 59. 59. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 60. 60. Gebeden
 61. 61. Collecte1ste schilderwerk kerk 2de eigen gemeente
 62. 62. P 81 – 1, 4, 5, 11Jubel, God ter ere
 63. 63. Psalm 81 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 64. 64. Psalm 81 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 65. 65. Psalm 81 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 66. 66. Psalm 81 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 67. 67. Zegen3 x amen

×