Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een doel voor ogen

330 views

Published on

Voorganger ds Pflaum
organist Joh de Vres
luister mee via www

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een doel voor ogen

 1. 1. WelkomVoorganger dsPflaumOrganist Joh. de VriesThema: “Een doel voor ogen”<br />
 2. 2. VDD G 430 – 1, 4, 7<br />Ik heb U lief, o mijn beminde,<br />
 3. 3. 1Ik heb U lief, o mijn beminde,die al mijn vreugd en sterkte zijt.Ik heb U lief, o welgezinde,wiens komst ik dag en nacht verbeid.Ik heb U lief, o schoonste licht,glans van Gods aangezicht.<br />
 4. 4. 4Ik ging verdwaald langs vele wegen,ik zocht U wel, maar vond U niet,ik ging verblind het duister tegen,ik minde wat de wereld biedt.Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,dat ik U heb herkend.<br />
 5. 5. 7Ik heb U lief, o wonderschone,ik heb U lief, Gij zijt mijn God.Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;ik heb U lief, ook in de nood.Ik heb U lief, o schoonste licht,gezegend Aangezicht!<br />
 6. 6. WelkomVoorganger dsPflaumOrganist Joh. de VriesThema: “Een doel voor ogen”<br />
 7. 7. G 255 – 1, 2, 3<br />Ere zij aan God, de Vader,<br />
 8. 8. 1Ere zij aan God, de Vader,ere zij aan God, de Zoon,eer de Heilge Geest, de Trooster,de Drieeenge in zijn troon.Halleluja, halleluja,de Drieeenge in zijn troon!<br />
 9. 9. 2Ere zij aan Hem, wiens liefdeons van alle smet bevrijdt,eer zij Hem die ons gekroond heeft,koningen in heerlijkheid.Halleluja, halleluja,ere zij het Lam gewijd.<br />
 10. 10. 3Ere zij de Heer der englen,ere zij de Heer der kerk,ere aan de Heer der volken;aard' en hemel looft uw werk!Halleluja, halleluja,looft de Koning, heel zijn kerk!<br />
 11. 11. Votum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.<br />
 12. 12. G 441 – 1, 2, 12<br />Komt, kinderen, niet dralen,<br />
 13. 13. 1Komt, kinderen, niet dralen,want de avond is nabij!Wij zouden licht verdwalenin deze woestenij.Komt, vatten wij dan moednaar de eeuwigheid te streven,van kracht tot kracht te leven.in 't eind is alles goed.<br />
 14. 14. 2Het zal ons niet berouwende smalle weg te gaan.Hij riep ons, de Getrouwe,en Hij ging zelf vooraan.Komt en vertrouwt op Hemdie u is voorgetogenen richt uw hart en ogenvast op Jeruzalem.<br />
 15. 15. 12Wij moesten het maar wagen- 't is wel het wagen waard -om niets meer mee te dragendat onze ziel bezwaart.De wereld is te klein!Komt, gaat met Jezus medein alle eeuwigheden!Het moet toch Jezus zijn!<br />
 16. 16. Gebed<br />
 17. 17. Maak een vrolijk geluid voor de Heer<br />
 18. 18. 1<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer,<br />of je thuis bent of buiten op straat.<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer<br />met de bel van je fiets op de maat.<br />Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.<br />Doe je mee, want ook jij hoort er bij.<br />Zing en fluit! * * *<br />Roep het uit! * * *<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer.<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer.<br />
 19. 19. 2<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer,<br />of je bruin bent of sproetig of blond.<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer<br />met je hand ofje voet of je mond.<br />Want een vrolijk geluid maakt je blij.<br />Ben je ziek of gezond, kom erbij!<br />Ook je stem * * *<br />is van Hem. * * *<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer.<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer.<br />
 20. 20. 3<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer,<br />Ofje thuis bent of buiten op straat.<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer,<br />met de bel van je fiets op de maat.<br />Want een vrolijk geluid maakt Hem blij,<br />dat Hij jubelt met jou en met mij.<br />Zing en fluit! * * *<br />Roep het uit! * * *<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer.<br />Maak een vrolijk geluid voor de Heer.<br />
 21. 21. Wij gaan, tot straks!!<br />
 22. 22. Collecte<br />1ste jeugdwerk<br />2de eigen gemeente<br />
 23. 23. JdH 43<br />Dierb're Heiland, mijn Verlosser.<br />
 24. 24. 1 Dierb'reHeiland, mijn Verlosser. 'k Ben de Uwe, Godd'lijk Lam! In Uw bloed ben ik gereinigd, lof en ere zij het Lam.<br />
 25. 25. Lof en ere, halleluja! Lof en ere zij het Lam! In Uw bloed ben ik gereinigd;  lof en ere zij het Lam!<br />
 26. 26. 2 Lang heb ik gezocht naar vrede, met een bang beklemd gemoed; nu heb ik de rust gevonden, slechts vertrouwend op Zijn bloed.<br />
 27. 27. Lof en ere, halleluja! Lof en ere zij het Lam! In Uw bloed ben ik gereinigd;  lof en ere zij het Lam!<br />
 28. 28. 4 Aan Uw dienst gewijd voor eeuwig, leef en sterf ik aan Uw zij. Tot Uw eer zal 'k steeds betuigen Uw genade, rijk en vrij.<br />
 29. 29. Lof en ere, halleluja! Lof en ere zij het Lam! In Uw bloed ben ik gereinigd;  lof en ere zij het Lam!<br />
 30. 30. Lezen 1 Cor. 3 : 1 t/m 15<br />Het apostelschap en de gemeente <br />
 31. 31. 1 Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. 2 Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, 3 want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent<br />
 32. 32. dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander? 4 Wanneer de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ en een ander: ‘Ik van Apollos,’ bent u dan niet als alle andere mensen? 5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus?<br />
 33. 33. Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. 6 Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. 7 Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien<br />
 34. 34. 8 Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. 9 Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. 10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort.<br />
 35. 35. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 11 want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is<br />
 36. 36. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15 Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. <br />
 37. 37. JdH 19<br />'k Ben reizend naar die stad,<br />
 38. 38. 1 'k Ben reizend naar die stad, waar Christus 't licht zal zijn, om eeuwig daar te zijn bij Hem, bevrijd van zorg en pijn.<br />
 39. 39. Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog; God Zelf wist daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog.<br />
 40. 40. 3 Daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer; maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel daar boven bij de Heer.<br />
 41. 41. Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog; God Zelf wist daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog.<br />
 42. 42. 4 Daar is de strijd voorbij, daar wacht de gloriekroon; daar vindt de ware strijder rust, en God Zelf is zijn loon.<br />
 43. 43. Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog; God Zelf wist daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog.<br />
 44. 44. Een doel voor ogen<br />
 45. 45. *<br />
 46. 46. Geloof:<br /><ul><li>Wat is het doel?
 47. 47. Hoe bereiken we dat?</li></li></ul><li>Het doel:<br />Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. <br /> Joh. 3: 16<br />
 48. 48. Het doel van de wonderen:<br />U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.’<br />Joh. 6: 27<br />Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’<br /> Joh. 11: 25 en 26<br />
 49. 49. Misverstanden over de Hemel:<br />In de Hemel hebben we geen herinneringen<br />In de Hemel zullen we elkaar niet herkennen <br />In de Hemel zijn we allemaal gelijk<br />De Hemel is echt !<br />
 50. 50. Je zult daar zijn wat God hier van je heeft kunnen maken.<br />
 51. 51. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is.<br />Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.<br /> 1 Cor. 3: 12 t/m 15<br />
 52. 52.
 53. 53. Opw 40 Zoekt eerst<br />Opw 392 Mijn Jezus<br />Opw 366 Kroon<br />
 54. 54. Zoekt eerst het koninkrijk van Goden zijn gerechtigheid,en dit alles krijgt u bovendien.Hallelu, halleluja.Refrein:Halleluja, halleluja, halleluja,hallelu, halleluja.<br />
 55. 55. Men kan niet leven van brood alleen,maar van ieder woorddat door de Heer gesproken wordt.Hallelu, halleluja.Refrein:Halleluja, halleluja, halleluja,hallelu, halleluja.<br />
 56. 56. Bidt en u zal gegeven zijn,zoekt en gij zult het zien,klopt en de deur zal voor u opengaan.Hallelu, halleluja.Refrein:Halleluja, halleluja, halleluja,hallelu, halleluja.<br />
 57. 57. Mijn Jezus, ik hou van U,ik noem U mijn Vriend.Want U nam de straf op Udie ik had verdiend.De grote Verlosser,mijn Redder bent U;'k Heb van U gehouden,maar nooit zoveel als nu.<br />
 58. 58. Mijn Jezus, ik hou van U,want U hield van mij.Toen U aan het kruis hing,een wond in uw zij.Voor mij de genade,een doornenkroon voor U;'k Heb van U gehouden,maar nooit zoveel als nu.<br />
 59. 59. Ik zal van U houdenin leven en dood.En ik wil U prijzen,zelfs dan in mijn nood.Als ik kom te sterven,dan roep ik tot U:'k Heb van U gehouden,maar nooit zoveel als nu.<br />
 60. 60. Als ik in uw glorie,uw eeuwigheid kom,dan buig ik mij vóór U,in uw heiligdom.Gekroond met uw heerlijkheid,zal 'k zingen voor U:'k Heb van U gehouden,maar nooit zoveel als nu,maar nooit zoveel als nu.<br />
 61. 61. Kroon Hem met gouden kroonhet Lam op zijne troon!Hoor, hoe het hemels loflied alverwint in heerlijk schoon.Ontwaak! Mijn ziel en zingvan Hem, die voor u stierf.En prijs Hem in all' eeuwigheendie 't heil voor u verwierf.<br />
 62. 62. Kroon Hem, der liefde Heer!Aanschouw Hem, hoe Hij leed.Zijn wonden tonen 't gans heelalwat Hij voor 't mensdom deed.De eng'len om Gods troon,all' overheid en macht,zij buigen dienend zich terneervoor zulke wond're pracht.<br />
 63. 63. Gebed en zegen<br />Daarna opw 366 – 3<br />
 64. 64. Kroon Hem, de Vredevorst!Wiens macht eens heersen zalvan pool tot pool, van zee tot zee.'t Klinke over berg en dal.Als alles voor Hem buigten vrede heerst alom,wordt d'aarde weer een paradijs.Kom, Here Jezus, kom!<br />

×