Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ds Sytsma

638 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ds Sytsma

 1. 1. Welkom bij deze ochtenddienst Voorganger: ds Sijtsma Organist: Johannes de Vries
 2. 2. De ware kerk des Heren Gez 303 vers 1,2,5
 3. 3. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De ware kerk des Heren, </li></ul><ul><li>in Hem alleen gegrond, </li></ul><ul><li>geschapen Hem ter ere, </li></ul><ul><li>de bruid van zijn verbond, </li></ul><ul><li>dankt aan zijn dood het leven. </li></ul><ul><li>Hij is haar Bruidegom. </li></ul><ul><li>Want God, zo staat geschreven, </li></ul><ul><li>zag naar zijn dienstmaagd om. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Door God bijeen vergaderd, </li></ul><ul><li>één volk dat Hem behoort, </li></ul><ul><li>als kindren van één Vader; </li></ul><ul><li>één doop, één Geest, één woord. </li></ul><ul><li>Zo offert allerwege </li></ul><ul><li>de kerk U lof en prijs. </li></ul><ul><li>Eén naam is aller zegen, </li></ul><ul><li>één brood is aller spijs. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>Met God zijn wij verbonden, </li></ul><ul><li>met Vader, Zoon en Geest, </li></ul><ul><li>met alwie overwonnen, </li></ul><ul><li>alwie zijn trouw geweest. </li></ul><ul><li>Bewijs ons uw genade, </li></ul><ul><li>dan zingen wij bevrijd </li></ul><ul><li>de glorie van uw daden, </li></ul><ul><li>in tijd en eeuwigheid. </li></ul>
 6. 6. Welkom bij deze ochtenddienst Voorganger: ds Sijtsma Organist: Johannes de Vries
 7. 7. Zingt een nieuw lied voor God den HERE Psalm 98: 1 en 3
 8. 8. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Zingt een nieuw lied voor God den HERE, </li></ul><ul><li>want Hij bracht wonderen tot stand. </li></ul><ul><li>Wij zien Hem heerlijk triomferen </li></ul><ul><li>met opgeheven rechterhand. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Zingt voor den HEER, Hij openbaarde </li></ul><ul><li>bevrijdend heil en bindend recht </li></ul><ul><li>voor alle volkeren op aarde. </li></ul><ul><li>Hij doet zoals Hij heeft gezegd. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Laat heel de aard' een loflied wezen, </li></ul><ul><li>de psalmen gaan van mond tot mond. </li></ul><ul><li>De naam des HEREN wordt geprezen, </li></ul><ul><li>lofzangen gaan de wereld rond. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Hosanna voor de grote Koning, </li></ul><ul><li>verhef, bazuin, uw stem van goud, </li></ul><ul><li>de HEER heeft onder ons zijn woning, </li></ul><ul><li>de HEER die bij ons intocht houdt. </li></ul>
 12. 12. Stil gebed Votum en groet
 13. 13. Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen Psalm 118: 1 en 9
 14. 14. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, </li></ul><ul><li>zijn liefde duurt in eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Laat, Israël, uw lofzang rijzen: </li></ul><ul><li>Zijn liefde duurt in eeuwigheid. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Dit zij het lied der priesterkoren: </li></ul><ul><li>Zijn liefde duurt in eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Gij, die den HEER vreest, laat het horen: </li></ul><ul><li>Zijn liefde duurt in eeuwigheid. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>9 </li></ul><ul><li>Dit is de dag, die God deed rijzen, </li></ul><ul><li>juicht nu met ons en weest verblijd. </li></ul><ul><li>O God, geef thans uw gunstbewijzen, </li></ul><ul><li>geef thans het heil door ons verbeid. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Gezegend zij de grote koning </li></ul><ul><li>die tot ons komt in 's HEREN naam. </li></ul><ul><li>Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, </li></ul><ul><li>wij zegenen u al tezaam. </li></ul>
 18. 18. Gebed van verootmoediging
 19. 19. Genadeverkonding Psalm 62 vers 6-10
 20. 20. <ul><li>6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, </li></ul><ul><li>van hem blijf ik alles verwachten. </li></ul><ul><li>7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding, </li></ul><ul><li>mijn burcht, ik zal niet wankelen. 8 Bij God is mijn redding en eer, </li></ul><ul><li>mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>9 Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, </li></ul><ul><li>open voor hem uw hart, </li></ul><ul><li>God is onze schuilplaats. sela </li></ul><ul><li>10 Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, </li></ul><ul><li>niets dan een leugen de mensenkinderen, </li></ul><ul><li>in de weegschaal gaan zij omhoog, </li></ul><ul><li>samen zijn zij lichter dan lucht. </li></ul>
 22. 22. Nooit kan 't geloof te veel verwachten Gezang 291 1
 23. 23. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Nooit kan 't geloof te veel verwachten, </li></ul><ul><li>des Heilands woorden zijn gewis. </li></ul><ul><li>'t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, </li></ul><ul><li>maar nooit een vriend als Jezus is. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Wat zou ooit zijne macht beperken? </li></ul><ul><li>'t Heelal staat onder zijn gebied! </li></ul><ul><li>En wat zijn liefde wil bewerken, </li></ul><ul><li>ontzegt Hem zijn vermogen niet. </li></ul>
 25. 25. Gebed
 26. 26. Lezen Lucas 7:11-17
 27. 27. <ul><li>11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. 12 Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>13 Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 15 De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>16 Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ 17 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. </li></ul>
 30. 30. Jezus, leven van ons leven Gezang 182: 1 en 4
 31. 31. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Jezus, leven van ons leven, </li></ul><ul><li>Jezus, dood van onze dood, </li></ul><ul><li>Gij hebt U voor ons gegeven, </li></ul><ul><li>Gij neemt op U angst en nood, </li></ul><ul><li>Gij moet sterven aan uw lijden </li></ul><ul><li>om ons leven te bevrijden. </li></ul><ul><li>Duizend, duizendmaal, o Heer, </li></ul><ul><li>zij U daarvoor dank en eer. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Alle leed hebt Gij geleden, </li></ul><ul><li>Gij gedragen met geduld. </li></ul><ul><li>Als een worm zijt Gij vertreden </li></ul><ul><li>zonder schuld, om onze schuld, </li></ul><ul><li>opdat wij door U verheven </li></ul><ul><li>als verlosten zouden leven. </li></ul><ul><li>Duizend, duizendmaal, o Heer, </li></ul><ul><li>zij U daarvoor dank en eer. </li></ul>
 33. 33. Lezen Romeinen 8: 31-39
 34. 34. <ul><li>31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ </li></ul>
 36. 36. <ul><li>37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. </li></ul>
 37. 37. Heer, ik wil uw liefde loven Gezang 293:2
 38. 38. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Heer, ik wil uw liefde loven, </li></ul><ul><li>al begrijpt mijn ziel U niet. </li></ul><ul><li>Zalig hij, die durft geloven, </li></ul><ul><li>ook wanneer het oog niet ziet. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Schijnen mij uw wegen duister, </li></ul><ul><li>zie, ik vraag U niet: waarom? </li></ul><ul><li>Eenmaal zie ik al uw luister, </li></ul><ul><li>als ik in uw hemel kom! </li></ul>
 40. 40. Prediking
 41. 41. Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, Gezang 210:4
 42. 42. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, </li></ul><ul><li>de schoot van 't graf ontkomen. </li></ul><ul><li>De morgen is vol nieuw geluid, - </li></ul><ul><li>werp af uw boze dromen. </li></ul><ul><li>Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, </li></ul><ul><li>is voor het lichaam nu vrij baan </li></ul><ul><li>naar een bestaan volkomen. </li></ul>
 43. 43. Collecte 1 ste Kerktelefoon 2 de voor eigen gemeente
 44. 44. Leid mij, Heer, o machtig Heiland ELB 186A: 1 en 2
 45. 45. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Leid mij, Heer, o machtig Heiland </li></ul><ul><li>door dit leven aan uw hand. </li></ul><ul><li>Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, </li></ul><ul><li>wees mijn Gids in 't barre land. </li></ul><ul><li>Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, </li></ul><ul><li>vul mij met uw Geest steeds meer, </li></ul><ul><li>vul mij met uw Geest steeds meer. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Laat mij zijn een Godsgetuige, </li></ul><ul><li>sprekend van U meer en meer. </li></ul><ul><li>leid mij steeds door uwe liefde, </li></ul><ul><li>groeiend naar uw beeld, o Heer. </li></ul><ul><li>Brood des levens, Brood des hemels, </li></ul><ul><li>voed mij dat ik groei naar U, </li></ul><ul><li>voed mij dat ik groei naar U. </li></ul>
 47. 47. Zegen 3 x amen
 48. 48. Prettige zondag! Vanavond: Zangdienst met United in Christ! Om 19:00!
 49. 49. ELB 447: Is je deur nog op slot?
 50. 50. <ul><li>Is je deur nog op slot? </li></ul><ul><li>Is je deur nog op slot? </li></ul><ul><li>Van je krr krr krr, doe 'm open voor God, </li></ul><ul><li>want de Heer wil bij je wonen </li></ul><ul><li>en dan ben je nooit alleen. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Je hart is net een huisje </li></ul><ul><li>waar het gezellig is, </li></ul><ul><li>maar 't is er nog zo donker. </li></ul><ul><li>Er is iets wat ik mis! </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Is je deur nog op slot? </li></ul><ul><li>Is je deur nog op slot? </li></ul><ul><li>Van je krr krr krr, doe 'm open voor God, </li></ul><ul><li>want de Heer wil bij je wonen </li></ul><ul><li>en dan ben je nooit alleen! </li></ul>
 53. 53. Tot straks!

×