Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Heilige Geest

888 views

Published on

 • Be the first to comment

De Heilige Geest

 1. 1. Welkom bij deze PinksterdienstVoorganger ds mevr Sijtsma – van OeverenOrganist Johannes de VriesThema: “De Heilige Geest”<br />
 2. 2. ELB 218<br />Samen in de naam van Jezusheffen wij een loflied aan,<br />
 3. 3. 1Samen in de naam van Jezusheffen wij een loflied aan,want de Geest spreekt alle talenen doet ons elkaar verstaan.Samen bidden, samen zoeken,naar het plan van onze Heer.Samen zingen en getuigen,samen leven tot zijn eer.<br />
 4. 4. 2Heel de wereld moet het wetendat God niet veranderd isen zijn liefde als een lichtstraaldoordringt in de duisternis.'t Werk van God is niet te kerenomdat Hij er over waakten de Geest doorbreekt de grenzendie door mensen zijn gemaakt.<br />
 5. 5. 3Prijst de Heer, de weg is opennaar de Vader, naar elkaar.Jezus Christus, Triomfator,mijn Verlosser, Middelaar.Vader, met geheven handenbreng ik U mijn dank en eer.'t Is uw Geest die mij doet zeggen:Jezus Christus is de Heer!<br />
 6. 6. Welkom bij deze PinksterdienstVoorganger ds mevr Sijtsma – van OeverenOrganist Johannes de VriesThema: “De Heilige Geest”<br />
 7. 7. P 138 – 1, 4<br />U loof ik, Heer, met hart en ziel,in eerbied kniel / ik voor U neder.<br />
 8. 8. 1U loof ik, Heer, met hart en ziel,in eerbied kniel / ik voor U neder.Ja, in de tegenwoordigheidder goden wijd / ik U mijn beden.Naar 't heiligdom waar Gij vertoefthef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.Gij zult, o Here, wijd en zijduw heerlijkheid / en trouw bewijzen.<br />
 9. 9. 4Als ik, omringd door tegenspoed,bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,uw rechterhand / zal redding geven.De HEER is zo getrouw als sterk,Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.Verlaat niet wat uw hand begon,o Levensbron, / wil bijstand zenden.<br />
 10. 10. Stil gebedVotum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.<br />
 11. 11. Aanvangstekst uit Lucas<br />daarna ELB 382 – 1, 3<br />Heer, uw licht en uw liefde schijnen,<br />
 12. 12. 1Heer, uw licht en uw liefde schijnen,waar U bent zal de nacht verdwijnen.Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 13. 13. Refrein:Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heil heel de aard' vervullen.Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.<br />
 14. 14. 3Staan wij oog in oog met U Heer,daalt uw stralende licht op ons neer,zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,U volmaakt wie volkomen zich geven.Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 15. 15. Refrein:Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heil heel de aard' vervullen.Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.<br />
 16. 16. Gebed om verlichting met de <br />Heilige Geest.<br />
 17. 17. G 250 – 1, 4<br />Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,<br />
 18. 18. 1Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,daal neder waar Gij wordt verwacht.Verschijn, Lichtengel, in de nachtvan onze geest, verward en trots.<br />
 19. 19. 4Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!Kom, wees aanwezig in het woord;wek onze geest, opdat hij hoort,wek ons tot leven, hier en nu.<br />
 20. 20. Wie is de Heilige Geest? <br />
 21. 21. Gen 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.<br />
 22. 22. 1 Cor. 2: 10 Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is?<br />
 23. 23. Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. <br />
 24. 24. 1 Cor. 6 :19 / 2019 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.<br />
 25. 25. Math 28 : 19/20 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. <br />
 26. 26. Opb.22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. <br />
 27. 27. Wie is de Heilige Geest? <br />
 28. 28. G 403 – 1, 2, 3<br />Wat mijn God wil, geschied' altijdzijn wil is steeds de beste.<br />
 29. 29. 1Wat mijn God wil, geschied' altijdzijn wil is steeds de beste.Hij is altijd tot hulp bereid,Hij blijft mijn sterke veste.Hij helpt uit nood,de trouwe God,Hij troost mij bovenmate.Wie God vertrouwt,vast op Hem bouwt,die zal Hij nooit verlaten.<br />
 30. 30. 2 God is mijn troost en toeverlaat,Hij is mijn hoop, mijn leven.Al wat Hij wil, hoe het ook gaat,ik zal het niet weerstreven.Die mij altijdvertroost en leidtdie elke haar geteld heeft.Die van nabijzolang reeds mijin liefde vergezeld heeft.<br />
 31. 31. 3 Wanneer ik zondaar sterven moet,en heengaan uit dit leven,vertrouw ik Hem, Hij maakt het goed,ik kan het overgeven.Ja ik beveelmij Hem geheeldie met mij is begonnen.Die mij geleidtdoor dood en strijd,Hij heeft al overwonnen.<br />
 32. 32. Hoe manifesteert Hij Zich? <br />
 33. 33. Gen 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.<br />
 34. 34. Luc. 3: 22 en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.<br />
 35. 35. Joh 7: 38 / 3938 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.<br />
 36. 36. Joh.3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. <br />
 37. 37. 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.<br />
 38. 38. Hand 2:1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; <br />
 39. 39. 3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. <br />
 40. 40. Hoe manifesteert Hij Zich? <br />
 41. 41. G 249 – 1, 2, 3<br />Wij leven van de winddie aanrukt uit den hoge<br />
 42. 42. 1Wij leven van de winddie aanrukt uit den hogeen heel het huis vervultwaar knieën zijn gebogen,die doordringt in het hart,in de verborgen hof,en uitbreekt in een lieden opstijgt God ten lof.<br />
 43. 43. 2Wij delen in het vuurdat neerstrijkt op de hoofden,de vonk die overspringtop allen die geloven.Vuurvogel van de vloed,duif boven de Jordaan,versterk in ons de gloed,wakker het feestvuur aan.<br />
 44. 44. 3Wij teren op het woord,het brood van God gegeven,dat mededeelzaam isen kracht geeft en nieuw leven.Dus zegt en zingt het voort,geeft uit met gulle handdit manna voor elk hart,dit voedsel voor elk land.<br />
 45. 45. Wat doet de Heilige Geest? <br />
 46. 46. Joh.15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; 27 en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij.<br />
 47. 47. Joh.16: 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; <br />
 48. 48. 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;<br />
 49. 49. want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.<br />
 50. 50. Rom.8:14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. <br />
 51. 51. 16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.<br />
 52. 52. 26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.<br />
 53. 53. Gal.5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.<br />
 54. 54. 1 Cor.12:4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. <br />
 55. 55. 7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; <br />
 56. 56. 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. 11 Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.<br />
 57. 57. Wat doet de Heilige Geest? <br />
 58. 58. ELB 148<br />Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart<br />
 59. 59. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hartHeilige Geest van God, vul opnieuw mijn hartVul mij opnieuw, vul mij opnieuw.Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.<br />
 60. 60. Dankgebed en voorbeden.<br />Geloofsbelijdenis (gelezen) <br />
 61. 61. Collecte<br />1ste 3 x M<br />2de eigen gemeente<br />
 62. 62. Slotlied ELB 147 – 1, 3, 6<br />Heer, ik hoor van rijke zegen,die Gij uitstort keer op keer.<br />
 63. 63. 1Heer, ik hoor van rijke zegen,die Gij uitstort keer op keer.Laat ook van die milde regendropp'len vallen op mij neer.Ook op mij, ook op mij,dropp'len vallen ook op mij.<br />
 64. 64. 3Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan.Gij geeft blinden d'ogen weer!Wil, o wil nu bij mij stilstaan.Werk in mij met kracht, o Heer!Ook in mij, ook in mij,werk ook door uw kracht in mij!<br />
 65. 65. 6Ga mij niet voorbij, o Herder!Maak mij gans van zonden vrij.Vloeit de stroom van zegen verder,zegen and'ren, maar ook mij.Ja, ook mij, ja, ook mij,zegen and'ren, maar ook mij.<br />
 66. 66. ZegenAmen, amen, amen!Dat wij niet beschamenJezus Christus onze Heer,amen, God, uw naam ter eer!<br />

×