Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Grootste Verzoendag

338 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Grootste Verzoendag

 1. 1. Welkom<br />Voorganger ds van Harten – Tip<br />Organist Johannes de Vries<br />Thema: “de Grootste Verzoendag”<br />
 2. 2. VDD ELB 285Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, <br />
 3. 3. 1<br />Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, <br />zijn leven, zijn dood en verrijzenis, <br />en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren <br />die onze God en leidsman ten leven is. <br />
 4. 4. 2<br />Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,<br />was Jezus de weg niet ten einde gegaan.<br />Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen<br />om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.<br />
 5. 5. 3<br />Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, <br />had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, <br />die tot de dood zich prijs heeft willen geven, <br />die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.<br />
 6. 6. 4<br />Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, <br />als graan in de aarde gestorven zijt, <br />Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, <br />van harte maak tot wederdienst ons bereid.<br />
 7. 7. Welkom<br />Voorganger ds van Harten – Tip<br />Organist Johannes de Vries<br />Thema: “de Grootste Verzoendag”<br />
 8. 8. P 139 – 1, 3, 14HEER, die mij ziet zoals ik ben,<br />
 9. 9. 1<br />HEER, die mij ziet zoals ik ben,<br />dieper dan ik mijzelf ooit ken,<br />kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,<br />Gij volgt mij waar ik zit of sta.<br />Wat mij ten diepste houdt bewogen,<br />'t ligt alles open voor uw ogen.<br />
 10. 10. 3<br />Waar zou ik vluchten voor uw Geest?<br />Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.<br />Gij legt uw hand op mij, Gij zijt<br />zo dichtbij met uw majesteit,<br />zo ver en zo met mij verbonden:<br />hoe kan ik uw geheim doorgronden?<br />
 11. 11. 14<br />Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt<br />toch open voor uw aangezicht.<br />Toets mij of niet een weg in mij<br />mij schaadt en leidt aan U voorbij.<br />O God, houd mij geheel omgeven,<br />en leid mij op den weg ten leven.<br />
 12. 12. Stil gebed<br />Votum en groet<br />Ere zij de Vader en de Zoon<br />En de Heilige Geest,<br />Als in den beginne, nu en immer,<br />En van eeuwigheid tot eeuwigheid.<br />Amen.<br />
 13. 13. Gebed,daarna ELB 241<br />
 14. 14. 1<br />Wees stil voor het aangezicht van God,<br />want heilig is de Heer.<br />Aanbid Hem met eerbied en ontzag,<br />en kniel nu voor Hem neer,<br />die zelf geen zonde kent<br />en ons genade schenkt.<br />Wees stil voor het aangezicht van God,<br />want heilig is de Heer.<br />
 15. 15. 2<br />Wees stil, want de heerlijkheid van God<br />omgeeft ons in dit uur.<br />Wij staan nu op heilige grond,<br />waar Hij verschijnt met vuur.<br />Een eeuwigdurend licht<br />straalt van zijn aangezicht.<br />Wees stil, want de heerlijkheid van God<br />omgeeft ons in dit uur.<br />
 16. 16. 3<br />Wees stil, want de kracht van onze God<br />daalt neer op dit moment.<br />De kracht van de God die vergeeft<br />en ons genezing brengt.<br />Niets is onmogelijk<br />voor wie gelooft in Hem.<br />Wees stil, want de kracht van onze God<br />daalt neer op dit moment.<br />
 17. 17. Avondmaalsformulier,daarna ELB 274<br />
 18. 18. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige,<br />Schepper des hemels en der aarde.<br />En in Jezus Christus,<br />zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,<br />die ontvangen is van de heilige Geest,<br />geboren uit de maagd Maria<br />die geleden heeft onder Pontius Pilatus,<br />
 19. 19. is gekruisigd, gestorven en begraven<br />nedergedaald ter helle,<br />ten derden dage wederom opgestaan van de doden,<br />opgevaren ten hemel,<br />zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,<br />vanwaar Hij komen zal <br />om te oordelen de levenden en de doden.<br />
 20. 20. Ik geloof in de heilige Geest,<br />ik geloof éne heilige, algemene, christelijke Kerk,<br />de gemeenschap der heiligen,<br />vergeving der zonden, wederopstanding des vleses<br />en een eeuwig leven. <br />Amen, amen, amen.<br />
 21. 21. Viering Heilig Avondmaal,daarna G 365<br />
 22. 22. 1<br />De zonden zijn vergeven!<br />Dit is een woord ten leven,<br />bevrijdend van de schuld.<br />Wat God ons ooit beloofde,<br />wordt nu voor wie geloofde<br />in Jezus' naam geheel vervuld.<br />
 23. 23. 2<br />'t Is ook voor mij geschreven:<br />ook ik mag uit Hem leven<br />die ons genezen heeft.<br />Zijn liefde tot de zijnen<br />brengt ons met Hem in 't reine,<br />wij weten dat Hij ons vergeeft.<br />
 24. 24. Leviticus 16 : 2 t/m 22<br />
 25. 25. 2 De HERE nu zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aäron, dat hij niet te allen tijde kome in het heiligdom binnen het voorhangsel voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterve; want in de wolk verschijn Ik boven het verzoendeksel. 3 Slechts op deze wijze zal Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier ten zondoffer en een ram ten brandoffer.<br />
 26. 26. 4 Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden; dit zijn heilige klederen, die hij zal aantrekken, nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft. 5 En van de vergadering der Israëlieten zal hij twee geitebokken ten zondoffer en één ram ten brandoffer nemen.<br />
 27. 27. 6 Dan zal Aäron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis. 7 Hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des HEREN stellen bij de ingang van de tent der samenkomst, 8 en Aäron zal over de beide bokken het lot werpen; één lot voor de HERE, en één lot voor Azazel. 9 Dan zal Aäron de bok waarop het lot voor de HERE gevallen is, brengen en hem ten zondoffer bereiden.<br />
 28. 28. 10 Maar de bok waarop het lot voor Azazel gevallen is, zal men levend voor het aangezicht des HEREN stellen, om daarmee verzoening te doen, door hem voor Azazel de woestijn in te zenden. 11 Dan zal Aäron de stier van zijn eigen zondoffer brengen en verzoening doen voor zich en zijn huis; hij zal de stier van zijn eigen zondoffer slachten. 12 En hij zal een pan vol gloeiende kolen van het altaar voor het aangezicht des HEREN nemen <br />
 29. 29. en zijn handen vullen met fijngestoten welriekend reukwerk en dat alles brengen binnen het voorhangsel. 13 Dan zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des HEREN, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat op de getuigenis ligt, bedekt, opdat hij niet sterve. 14 Dan zal hij een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vinger sprenkelen op het verzoendeksel, aan de voorzijde;<br />
 30. 30. en vóór het verzoendeksel zal hij zevenmaal dat bloed met zijn vinger sprenkelen. 15 Dan zal hij de bok van het zondoffer, voor het volk bestemd, slachten en zijn bloed naar binnen, achter het voorhangsel brengen, en met dat bloed doen, zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft: hij zal het op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel sprenkelen. <br />
 31. 31. 16 Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden; aldus zal hij doen met de tent der samenkomst, die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden. 17 Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, wanneer hij daar binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt en verzoening gedaan heeft voor zichzelf, <br />
 32. 32. voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. 18 Dan zal hij naar buiten gaan naar het altaar, dat voor het aangezicht des HEREN staat, en daarover verzoening doen; hij zal van het bloed van de stier en van het bloed van de bok nemen en dat rondom aan de horens van het altaar strijken. 19 Dan zal hij daarop met zijn vinger zevenmaal van het bloed sprenkelen en het reinigen en heiligen van de onreinheden der Israëlieten.<br />
 33. 33. 20 Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen, 21 en Aäron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden, belijden;<br />
 34. 34. hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen. 22 Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten.<br />
 35. 35. G 175 – 1, 2O wij arme zondaars, bedelaars onrein,<br />
 36. 36. 1 <br />O wij arme zondaars, bedelaars onrein,<br />die in zonde ontvangen en geboren zijn, <br />onze schulden brachten ons in zo grote nood,<br />dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood.<br />Kyrie eleison,<br />Christeeleison,<br />Kyrie eleison.<br />
 37. 37. 2<br />Had de Here Jezus ons niet opgezocht,<br />mens onder de mensen, en ons vrijgekocht,<br />Hij alleen tot sterven voor anderen bereid, -<br />wij waren verloren in alle eeuwigheid.<br />Kyrie eleison,<br />Christeeleison,<br />Kyrie eleison.<br />
 38. 38. Hebr. 9 : 11 t/m 28<br />
 39. 39. 11 Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, 12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.<br />
 40. 40. 13 Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken,<br />
 41. 41. om de levende God te dienen? 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. <br />16 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden;<br />
 42. 42. 17 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. 18 Daarom is ook het eerste (verbond) niet zonder bloed ingewijd. 19 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water,<br />
 43. 43. scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, 20 zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. 21 En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. 22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.<br />
 44. 44. 23 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. 24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;<br />
 45. 45. 25 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.<br />
 46. 46. 27 En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.<br />
 47. 47. G 175 – 3, 4Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond,<br />
 48. 48. 3<br />Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond,<br />dat Hij zoveel liefde aan ons heeft betoond,<br />ja, dat Hij zijn Eenge, zijn Zoon gegeven heeft<br />tot een prijs voor velen, - die stierf en zie, Hij leeft!<br />Kyrie eleison,<br />Christeeleison,<br />Kyrie eleison.<br />
 49. 49. 4<br />Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood<br />eenzaam en verlaten stierf de bittre dood,<br />U die met de Vader zult heersen voor altijd:<br />leid ons arme zondaars, o Heer, ter zaligheid.<br />Kyrie eleison,<br />Christeeleison,<br />Kyrie eleison.<br />
 50. 50. De Grootste Verzoendag<br />
 51. 51. G 187Daar gaat een lam en draagt de schuld<br />
 52. 52. 1<br />Daar gaat een lam en draagt de schuld<br />der wereld met zich mede;<br />het boet in eindeloos geduld<br />voor al wat wij misdeden.<br />Daar gaat het en het wordt zo moe,<br />stil gaat het naar de slachtbank toe,<br />'t vindt nergens meer een weide.<br />Smaad neemt het op zich, hoon en spot,<br />wonden en doodsangst zijn zijn lot<br />en zegt: dit wil ik lijden.<br />
 53. 53. 2<br />Ik zal daarvoor mijn leven lang<br />U danken, dit gedenken:<br />de liefde, die 'k van U ontvang,<br />U, Jezus, wederschenken.<br />Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;<br />wanneer het in de dood verstart,<br />dan zijt Gij nog mijn leven.<br />Niets heb ik van mijzelve meer,<br />zie, alles wat ik ben, o Heer,<br />zij in uw hand gegeven.<br />
 54. 54. 3<br />Ik zal mij in uw lieflijkheid<br />bij dag en nacht verblijden;<br />ik wil mijzelf nu en altijd<br />U tot een offer wijden.<br />Ik wil voor U mijn hartebloed<br />uitstorten, Heer, want Gij zijt goed,<br />uw naam zij hooggeprezen.<br />Al wat Gij voor mij zijt geweest,<br />dat zal diep in mijn hart en geest<br />voorgoed besloten wezen.<br />
 55. 55. Gebeden<br />
 56. 56. Collecte1ste Project Pakistan2de eigen gemeente<br />
 57. 57. G 399 – 4, 5, 6U, Christus, onze Heer,<br />
 58. 58. 4<br />U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,<br />des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!<br />De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:<br />
 59. 59. Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.<br />Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen<br />en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.<br />
 60. 60. 5<br />Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,<br />tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant.<br />Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen,<br />
 61. 61. Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren,<br />wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren,<br />en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.<br />
 62. 62. 6<br />Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!<br />Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,<br />geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:<br />
 63. 63. ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!<br />Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:<br />zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.<br />
 64. 64. Zegen3 x amen<br />

×