Crisis in de kerk

323 views

Published on

Voorganger ds Douma - v/d Molen
organist Joh de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Crisis in de kerk

 1. 1. WelkomIn deze dienst wordt een preek van br Oosterhof gelezen met als thema: “De preek van Jezus in Nazareth” Organist Johannes de Vries
 2. 2. VDD ELB 150Ruis, o Godsstroom der genade
 3. 3. 1Ruis, o Godsstroom der genadein gemeent en huis en hart!Laat in U gezond zich baden,wat gebogen gaat door smart!Stroom, o heilge Geest, ternederop het uitgedroogde land;en de bloemen bloeien weder,haast verwelkt door zonnebrand.
 4. 4. 2Laat het uit Gods hemel stromenin de kerken overal!Van uw nederdaling dromenmoede harten zonder tal.Nieuwe liefde, nieuwe zangen,kracht, die zielen opwaarts tilt,brengt uw ruisen, die t verlangenals een heilig lied doortrilt.
 5. 5. 3Komt, gij dorstigen, hier drinkenuit die milde heilfontein!Laat uw ziel in t stof niet zinken,maar in haar gereinigd zijn.Laat U door haar golven dragentot waar liefde nooit verkoelt,waar de kust der aardse dagendoor Gods vreugde wordt omspoeld.
 6. 6. WelkomIn deze dienst wordt een preek van br Oosterhof gelezen met als thema: “De preek van Jezus in Nazareth” Organist Johannes de Vries
 7. 7. Intochtspsalm 103 – 7, 8, 9Maar s HEREN gunst zal over die Hem vrezen
 8. 8. 7 Maar s HEREN gunst zal over dieHem vrezenin eeuwigheid altoos dezelfde wezen,en zijn gerechtigheid de eeuwen door.Zijn heil omsluit de komendegeslachten;zo volgen zij die zijn verbondbetrachten,van zijn barmhartigheid het lichtendspoor.
 9. 9. 8Hij heeft de hemel tot zijn troonverheven,Hij heerst als koning over al het leven.Looft engelen, zijn hoge majesteit,krachtige helden, die aan alle oordenals boden meldt zijn goddelijkewoorden,Hem zij uw dienst, Hem zij uw liedgewijd.
 10. 10. 9Laat heel het machtig koninkrijk desHERENzijn grote naam, zijn grote daden eren.Komt allen tot de lof des HEREN saam.Lof zij den HEER in hemel en op aarde,die aan zijn volk zijn liefdeopenbaarde,en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
 11. 11. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. Als lofprijzing G 254 – 2, 3, 4 U, Vader, U aanbidden wij,
 13. 13. 2U, Vader, U aanbidden wij,wij zingen U ter ere;onwrikbaar staat uw heerschappij,voorgoed zult Gij regeren.Gij hebt onmetelijke macht,uw wil wordt onverwijld volbracht.Die Heer is onze Koning!
 14. 14. 3O Jezus, die de Christus zijt,des Vaders Eengeboren,Gij hebt ons van de toorn bevrijden redt wie was verloren.Gij, Lam van God, voor ons geslacht,verhoor ons roepen uit de nacht,erbarm U over allen.
 15. 15. 4O Heilge Geest, ons hoogste goed,ten Trooster ons gegeven,heb dank dat Gij ons delen doetin Jezus dood en leven.Beveilig ons in alle nood,blijf ons nabij in angst en dood,op U steunt ons vertrouwen.
 16. 16. Gebed ter verootmoediging.
 17. 17. Lezing van de wet uit Math 5 Jezus en de Wet
 18. 18. Antwoord P 106 – 1Looft nu den HEER, want Hij is goed,
 19. 19. 1Looft nu den HEER, want Hij is goed,die met zijn liefde ons ontmoet.Zijn trouw houdt stand te allen tijde.Wie prijst zijn daden woord voorwoord?Wie kan zijn heerlijkheid belijden?Wie looft Hem zodat elk het hoort?
 20. 20. Lezing van de genadeverkondiging en leefregel.
 21. 21. Antwoord P 107 – 7Laat ons nu voor den HERE
 22. 22. 7Laat ons nu voor den HEREzijn goedertierenheidtoezingen en vererende God die ons bevrijdt.Want wie zijn hulp verlangt,Hem aanroept in gebeden,verlost Hij uit de angsten leidt Hij tot den vrede.
 23. 23. Gebed om verlichting met De Heilige Geest.
 24. 24. Je hoeft niet bang te zijn.
 25. 25. 1Je hoeft niet bang te zijn,al gaat de storm tekeer.Leg maar gewoon je handin die van onze Heer.
 26. 26. 2Je hoeft niet bang te zijn,als oorlog komt of pijn.De Heer zal als een muurrondom je leven zijn.
 27. 27. 3Je hoeft niet bang te zijn,al gaan de lichten uit.God is er en Hij blijft,als jij je ogen sluit.
 28. 28. Wij gaan, tot straks!!
 29. 29. Lezen Jes. 61 – 1, 2, 3En Lukas 4 – 13 t/m 30 HSV
 30. 30. Het jubeljaar van de verlossing1 De Geest van de Heere HEERE is opMij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeftom een blijde boodschap te brengenaan de zachtmoedigen. Hij heeft Mijgezonden om te verbinden de gebroke-nen van hart, om voor de gevangenenvrijlating uit te roepen en voor wiegebonden zaten, opening van degevangenis;
 31. 31. 2 om uit te roepen het jaar van hetwelbehagen van de HEEREen de dag van de wraak van onze God;om alle treurenden te troosten;3 om aangaande de treurenden vanSion te beschikken dat hun gegevenzal wordensieraad in plaats van as,
 32. 32. vreugdeolie in plaats van rouw,een lofgewaad in plaats van eenbenauwde geest,opdat zij genoemd worden eiken vande gerechtigheid,een planting door de HEERE, om Hemte verheerlijken.
 33. 33. Lukas 4Het begin van Jezus prediking14 En Jezus keerde door de krachtvan de Geest terug naar Galilea, en hetgerucht over Hem verspreidde zichdoor heel de omgeving.15 En Hij gaf onderwijs in hunsynagogen en werd door allengeprezen.
 34. 34. Jezus in Nazareth verworpen.16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hijopgevoed was, en ging naar Zijngewoonte op de dag van de sabbatnaar de synagoge, en Hij stond op omte lezen.17 En aan Hem werd het boek van deprofeet Jesaja gegeven, en toen Hij hetboek opengedaan had, vond Hij deplaats waar geschreven stond:
 35. 35. 18 De Geest van de Heere is opMij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hijheeft Mij gezonden om aan armen hetEvangelie te verkondigen, om tegenezen die gebroken van hart zijn,19 om aan gevangenen vrijlating teprediken en aan blinden hetgezichtsvermogen,
 36. 36. om verslagenen weg te zenden invrijheid, om het jaar van hetwelbehagen van de Heere te prediken.20 En toen Hij het boek dichtgedaan enaan de dienaar teruggegeven had, gingHij zitten, en de ogen van allen in desynagoge waren op Hem gevestigd.21 Hij begon tegen hen te zeggen:Heden is deze Schrift in uw oren invervulling gegaan.
 37. 37. 22 En zij betuigden Hem allen huninstemming en verwonderden zichover de woorden van genade die uitZijn mond kwamen, en zij zeiden: IsDit niet de Zoon van Jozef?23 Maar Hij zei tegen hen: U zult Mijongetwijfeld dit spreekwoordvoorhouden: Dokter, genees uzelf;alles waarvan wij gehoord hebben dathet in Kapernaüm gebeurd is, doe datook hier in Uw vaderstad.
 38. 38. 24 Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geenprofeet welgevallig is in zijn vaderstad.25 Maar Ik zeg u naar waarheid: Erwaren veel weduwen in Israël in dedagen van Elia, toen de hemel drie jaaren zes maanden gesloten was, zodater grote hongersnood kwam over heelhet land,
 39. 39. 26 en naar geen van hen werd Eliagezonden, maar wel naar Zarfath bijSidon, naar een vrouw, een weduwe.27 Ook waren er veel melaatsen inIsraël in de tijd van de profeet Elisa, engeen van hen werd gereinigd, maar welNaäman, de Syriër.28 En allen in de synagoge werden metwoede vervuld toen zij dit hoorden,
 40. 40. 29 en zij stonden op, dreven Hem destad uit en brachten Hem op de topvan de berg waarop hun stad gebouwdwas, om Hem van de steilte af tewerpen.30 Maar Hij liep midden tussen hendoor en ging weg.
 41. 41. ELB 185 – 1, 2Leer mij Uw weg, o Heer
 42. 42. 1Leer mij uw weg, o Heer;leer mij uw weg.Schenk van uw kracht mij meer,leer mij uw weg.Houd mij in evenwicht,dat k voor uw aangezichtwandel in t volle licht,leer mij uw weg.
 43. 43. 2Als vrees soms t hart benauwt,leer mij uw weg.Als zorg mijn dank verflauwt,leer mij uw weg.Help mij in vreugd en pijn,noodweer of zonneschijnsteeds blij in U te zijn,leer mij uw weg.
 44. 44. “De preek van Jezus in Nazareth”
 45. 45. G 291 – 1, 2Nooit kan t geloof te veel verwachten,
 46. 46. 1Nooit kan t geloof te veel verwachten,des Heilands woorden zijn gewis.t Faalt aardse vrienden vaak aankrachten,maar nooit een vriend als Jezus is.Wat zou ooit zijne macht beperken?t Heelal staat onder zijn gebied!En wat zijn liefde wil bewerken,ontzegt Hem zijn vermogen niet.
 47. 47. 2Die hoop moet al ons leed verzachten.Komt, reisgenoten, t hoofd omhoog!Voor hen, die t heil des Herenwachten,zijn bergen vlak en zeeën droog.O zaligheid niet af te meten,o vreugd, die alle smart verbant!Daar is de vreemdlingschap vergetenen wij, wij zijn in t vaderland!
 48. 48. Dankgebed en voorbede.
 49. 49. Collecte 1ste Open Doors2de eigen gemeente
 50. 50. Slotlied ELB 235 – 1, 2, 3Neem Heer mijn beide handen
 51. 51. 1Neem, Heer, mijn beide handenen leid uw kind,tot ik aan deeuwge strandende ruste vind!Te zwaar valt melke schrede,als k U verlaat.O, neem mij met U mede,daar waar Gij gaat!
 52. 52. 2O, doe genaad ervarenaan t bevend hart,en breng het tot bedarenbij vreugd en smart!Laat maan uw voeten rusten,mij, hulploos kind,vertrouwen en berusten.voor duitkomst blind!
 53. 53. 3En blijft m„ ook soms verborgenuw grote macht,Gij voert mij tot de morgen,ook door de nacht.Neem dan mijn beide handenen leid uw kind,tot ik aan d„ eeuwge strandende ruste vind!
 54. 54. Zegenbede Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer,amen, God, uw naam ter eer!

×