Beleggen zonder risico

283 views

Published on

voorganger ds van Rheenen
organist Joh de Vries
Viering Heilig avondmaal
luister mee op www.kerknoordwolde.nl

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beleggen zonder risico

 1. 1. WelkomVoorganger ds van Rheenen Organist Joh de Vries Thema: “Beleggen zonder risico” Viering Heilig Avondmaal
 2. 2. JdH 836Op die heuvel daarginds (ruw houten kruis)
 3. 3. Op die heuvel daarginds, stond eenruwhouten kruis,het symbool van vervloeking enschuld.Maar dat kruis is voor ons, toch hetkostbaarst kleinood,daar Gods wet aan dat hout werdvervuld.
 4. 4. Refreink Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor deeuwigheidskroon.
 5. 5. O, dat ruwhouten kruis,door de wereld gesmaad,heeft een wondre bekoring enmacht.Want Gods Zoon liet Zijn troon,Hij droeg smaadheid en hoon,om de vreugd die dat kruis voor onsbracht.
 6. 6. Refreink Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor deeuwigheidskroon.
 7. 7. Van dat ruwhouten kruis,met het bloed van Gods Zoon,straalt een licht dat door niets wordtgedoofd.Vol van schoonheid en pracht, vol vanreddende kracht,voor een ieder die in Hem gelooft.
 8. 8. Refreink Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor deeuwigheidskroon.
 9. 9. Help mij Heer, aan dat kruis,trouw te zijn tot de dood,ook als hier smaad en spot is mijnloon.Want dat kruis droeg de straf, nam deschuld van mij af,t werd de toegang voor mij tot Godstroon.
 10. 10. Refreink Klem mij daarom aan Golgothaskruis,tot de Heer komt en met Hem hetloon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat Kruisdan verwisselt voor deeuwigheidskroon.
 11. 11. WelkomVoorganger ds van Rheenen Organist Joh de Vries Thema: “Beleggen zonder risico” Viering Heilig Avondmaal
 12. 12. Ps 100 – 1, 2Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
 13. 13. 1Juicht Gode toe, bazuint en zingt.Treedt nader tot gij Hem omringt,gij aard alom, zijn rijksdomein,zult voor den HEER dienstvaardigzijn.
 14. 14. 2Roept uit met blijdschap: "God isHij.Hij schiep ons, Hem behoren wij,zijn volk, de schapen die Hij hoedten als beminden weidt en voedt."
 15. 15. Stil gebed Votum en groetTreedt statig binnen door de poort.Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.
 16. 16. 4Want God is overstelpend goed,die ons in vrede wonen doet.Zijn goedheid is als morgendauw:elk nieuw geslacht ervaart zijntrouw.
 17. 17. Gebed,daarna gesprek met de kinderen.
 18. 18. Het gaat niet zomaar één-twee-drie.
 19. 19. Het gaat niet zomaar één-twee-drietsjingelingeling boem tsji tsji.We moeten doen wat Jezus zeiwant dat zet zoden aan de dijk.Het gaat niet zomaar één-twee-drietsjingelingeling tsjeng boem tsji, tsji,dus bidden wij en werken wijvoor Jezus Koninkrijk.
 20. 20. Wij gaan, tot straks!!
 21. 21. Lezing OT Jes. 48 : 17 t/m 21
 22. 22. 17 Dit zegt de HEER, je bevrijder, deHeilige van Israël: Ik ben de HEER, jullieGod, die jullie onderricht in je eigenbelang, die jullie leidt op de weg die jegaat. 18 Luisterde je maar naar mijngeboden, dan zou jouw vrede zijn alseen rivier, en je gerechtigheid als degolven van de zee.
 23. 23. 19 Je nageslacht zou zijn als het zand,je nazaten ontelbaar als zandkorrels.Je naam zou nooit worden uitgewist,maar voor altijd bij mij voortleven.20 Trek weg uit Babel, ontvlucht deChaldeeën!Verkondig dit met luid gejuich, laat hethoren,laat weten tot aan de einden der aarde:‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’
 24. 24. 21 Hij voert zijn volk door de woestijn,ze zullen geen dorst lijden;hij laat water voor hen stromen uit derots,hij klieft een rots en het water gutsteruit.
 25. 25. Lezing NT Matt. 25 : 14 t/m 30
 26. 26. 14 Of het zal zijn als met een man die opreis ging, zijn dienaren bij zich riep enhet geld dat hij bezat aan hen in beheergaf. 15 Aan de een gaf hij vijf talent, aaneen ander twee, en aan nog een anderéén, ieder naar wat hij aankon. Toenvertrok hij. Meteen 16 ging de man dievijf talent ontvangen had op weg om erhandel mee te drijven, en zo verdiendehij er vijf talent bij.
 27. 27. 17 Op dezelfde wijze verdiende de mandie er twee had gekregen er twee bij. 18Degene die één talent ontvangenhad, besloot het geld van zijn heer teverstoppen: hij begroef het.19 Na lange tijd keerde de heer van diedienaren terug en vroeg hunrekenschap.
 28. 28. 20 Degene die vijf talent ontvangenhad, kwam naar hem toe enoverhandigde hem nog vijf talent erbijmet de woorden: “Heer, u hebt mij vijftalent in beheer gegeven, alstublieft, ikheb er vijf talent bij verdiend.” 21 Zijnheer zei tegen hem: “Voortreffelijk, jebent een goede en betrouwbaredienaar. Omdat je betrouwbaar bentgebleken in het beheer van een kleinbedrag,
 29. 29. zal ik je over veel meer aanstellen. Weeswelkom bij het feestmaal van je heer.”22 Ook degene die twee talentontvangen had, kwam naar hem toe enzei: “Heer, u hebt mij twee talent inbeheer gegeven, alstublieft, ik heb ertwee talent bij verdiend.” 23 Zijn heerzei tegen hem: “Voortreffelijk, je benteen goede en betrouwbare dienaar.Omdat je betrouwbaar was in hetbeheer van een klein bedrag,
 30. 30. zal ik je over veel meer aanstellen. Weeswelkom bij het feestmaal van je heer.”24 Nu kwam ook degene die één talentontvangen had naar hem toe, hij zei:“Heer, ik wist van u dat u strengbent, dat u maait waar u niet hebtgezaaid en oogst waar u niet hebtgeplant, 25 en uit angst besloot ik uwtalent te begraven; alstublieft, hier hebtu het terug.”
 31. 31. 26 Zijn heer antwoordde hem: “Je benteen slechte, laffe dienaar. Je wist dus datik maai waar ik niet heb gezaaid enoogst waar ik niet heb geplant? 27 Hadmijn geld dan bij de bank in bewaringgegeven, dan zou ik bij terugkomst mijnkapitaal met rente hebbenterugontvangen.
 32. 32. 28 Pak hem dat talent maar af en geefhet aan degene die er tien heeft. 29Want wie heeft zal nog meer krijgen, enwel in overvloed, maar wie nietsheeft, hem zal zelfs wat hij heeft nogworden ontnomen. 30 En die nuttelozedienaar, gooi die eruit, in de uitersteduisternis, waar men jammert enknarsetandt.”
 33. 33. ELB 279Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
 34. 34. 1Wij blijven geloven, dat ondermiljoenende Heer van de schepping een planmet ons heeft,waarin zich zijn heilen mijn twijfels verzoenenen dat aan elk leven betekenisgeeft.
 35. 35. 2En ook dat zijn boodschap demens kan bevrijden,hoe vast ook verstrikt in het webvan de tijd,nog steeds kan vertroosten,verlichten, bevrijden,wanneer hier de levensbaanuitzichtloos lijkt.
 36. 36. 3En dat Hij ons telkens de durf wilgeven,ook nu in een wereld van steen enmetaal,om buiten onszelfvoor de ander te leven;ons kleine begin van zijn grootideaal,
 37. 37. 4dat werkelijkheid wordt als het oogvan de volkenzich niet meer vergeefs naar dehorizon richten t morgenrood rijstdat zijn komst met de wolkenverkondigt in duizenden kleurenvan licht.
 38. 38. “Beleggen zonder risico”
 39. 39. ELB 289Ik geloof in God de Vader
 40. 40. 1Ik geloof in God de Vaderdie een bron van vreugde is,louter goedheid en genade,licht in onze duisternis.Hij, de Koning van de kosmos,het gesternte zingt zijn eerheeft uit liefde mij geschapenen tot liefde keer ik weer.
 41. 41. 2Ik geloof in Jezus Christusdie voor ons ter wereld kwam.Zoon van God en Zoon des Mensengoede Herder, Offerlam.Door te lijden en te stervengroot is het geheimenisschenkt Hij mij het eeuwig leven,dat uit God en tot God is.
 42. 42. 3Ik geloof dat mijn Verlosserdoor de dood is heengegaanen op Pasen, God zij glorie,uit het graf is opgestaan.Door het brood, dit is mijn lichaamdoor de wijn, dit is mijn bloedgeeft de Vredevorst mij vrede,maakt Hij alle dingen goed.
 43. 43. Collecte1ste bouw- en onderhoudsfonds 2de eigen gemeente
 44. 44. Viering Heilig Avondmaal Inleiding G 255 – 1, 2
 45. 45. 1Ere zij aan God, de Vader,ere zij aan God, de Zoon,eer de Heilge Geest, de Trooster,de Drieeenge in zijn troon.Halleluja, halleluja,de Drieeenge in zijn troon!
 46. 46. 2Ere zij aan Hem, wiens liefdeons van alle smet bevrijdt,eer zij Hem die ons gekroond heeft,koningen in heerlijkheid.Halleluja, halleluja,ere zij het Lam gewijd.
 47. 47. Nodiging en rondgang
 48. 48. Dankgebed ELB 212
 49. 49. 1 Heer, wat een voorrecht om inliefde te gaan,schouder aan schouder in uwwijngaard te staan;samen te dienen, te zien wie Ubent,want uw woord maakt uw wegenbekend.
 50. 50. Samen op weg gaan, dat is onsgebed,als een volk dat juist daarvoordoor U apart is gezet.Vol van uw liefde, genade enkracht,als een lamp die nog schijnt in denacht.
 51. 51. 2 Samen te strijden in woord en inwerk.Een zijn in U,dat alleen maakt ons sterk,delen in vreugde, in zorgen, in pijn,als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
 52. 52. Samen op weg gaan, dat is onsgebed,als een volk dat juist daarvoordoor U apart is gezet.Vol van uw liefde, genade enkracht,als een lamp die nog schijnt in denacht.
 53. 53. Zegen3 x amen

×