advent en kerstzang

930 views

Published on

Organist Joh de Vries
Luister en zing mee via
www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
930
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

advent en kerstzang

 1. 1. Welkom bij de zangdienst op de 4de advent in 2010.Organist is Johannes de VriesAlle liederen zingen we zonder nadere aankondiging. <br />
 2. 2. Gez. 125O kom, o kom, Immanuël,<br />
 3. 3. Gez. 125 : 1O kom, o kom, Immanuël,verlos uw volk, uw Israël,herstel het van ellende weer,zodat het looft uw naam, o Heer!Weest blij, weest blij, o Israël!Hij is nabij, Immanuël!<br />
 4. 4. Gez. 125 : 2O kom, Gij wortel Isaï,verlos ons van de tyrannie,van alle goden dezer eeuw,o Herder, sla de boze leeuw.Weest blij, weest blij, o Israël!Hij is nabij, Immanuël!<br />
 5. 5. Gez. 125 : 3O kom, o kom, Gij Oriënt,en maak uw licht alom bekend;verjaag de nacht van nood en dood,wij groeten reeds uw morgenrood.Weest blij, weest blij, o Israël!Hij is nabij, Immanuël!<br />
 6. 6. Gez. 125 : 4O kom, Gij sleutel Davids, komen open ons het heiligdom;dat wij betreden uwe poort,Jeruzalem, o vredesoord!Weest blij, weest blij, o Israël!Hij is nabij, Immanuël!<br />
 7. 7. 5 O kom, die onze Heerser zijt,in wolk en vuur en majesteit.O Adonai die spreekt met macht,verbreek het duister van de nacht.Weest blij, weest blij, o Israël!Hij is nabij, Immanuël!<br />
 8. 8. Welkom en afkondigingen<br />
 9. 9. Gez. 120 : 1 en 4Heft op uw hoofden, poorten wijd!<br />
 10. 10. Gez. 120 : 1Heft op uw hoofden, poorten wijd!Wie is het, die hier binnenrijdt?Begroet Hem, Heer der heerlijkheiden Heiland vol barmhartigheid!Hij geeft de wereld 't leven weer.Juicht blijde, zingt uw God ter eer,looft Hem, die sterk van daadde deuren binnengaat.<br />
 11. 11. 4Heft op uw hoofden, poorten wijd!Elk hart zij Hem ter woon bereid!De palmen van uw eerbied spreidtde weg langs, die uw Koning rijdt.Hij komt tot u met troost en vreêen brengt u heil en liefde mee.Geprezen zij de Heer,Hij geeft u 't leven weer!<br />
 12. 12. G 127 – 1, 7Gaat, stillen in den lande,uw Koning tegemoet,<br />
 13. 13. Gez. 127 : 1Gaat, stillen in den lande,uw Koning tegemoet,de intocht is ophandenvan Hem die wondren doet.Gij die de Heer verwacht,laat ons voor alle dingenHem ons hosanna zingen.Hij komt, Hij komt met macht.<br />
 14. 14. Gez. 127 : 7Gij schenkt met volle handen,die zelf de armoe draagt.Gij maakt uzelf te schande,die steeds naar zondaars vraagt.Wij willen, groot en klein,die 't al van U ontvingen,U ons hosanna zingenen eeuwig dankbaar zijn.<br />
 15. 15. Gebeddaarna G 118 – 1, 2Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.<br />
 16. 16. Gez. 118 : 1Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.Verlos mij van mijn bange pijn!Zie, heel mijn hart staat voor U openen wil, o Heer, uw tempel zijn.O Gij, wien aard' en hemel zingen,verkwik mij met uw heilge gloed.Kom met uw zachte glans doordringen,o zon van liefde, mijn gemoed!<br />
 17. 17. 2 Vervul, o Heiland, het verlangen,waarmee mijn hart uw komst verbeidt!Ik wil in ootmoed U ontvangen,mijn ziel en zinnen zijn bereid.Blijf in uw liefde mij bewaren,waar om mij heen de wereld woedt.O, mocht ik uwe troost ervaren:doe intocht, Heer, in mijn gemoed!<br />
 18. 18. JdH 33 – 1, 2, 3Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,<br />
 19. 19. 1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, die hemel en aarde verenigt tezaam. Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!<br />
 20. 20. 2 Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, want Hij kwam om zalig te maken op aard; zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. Kent gij, kent gij die Jezus niet, die, om ons te redden, de hemel verliet?<br />
 21. 21. 3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in t stof, en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer, want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!<br />
 22. 22. Gezang 117 – 1, 4, 7Hoe zal ik U ontvangen,<br />
 23. 23. 1Hoe zal ik U ontvangen,hoe wilt Gij zijn ontmoet,der wereld hoogst verlangen,des harten heiligst goed?Wil zelf uw fakkel dragenin onze duisternis,opdat wat U behageons klaar en zeker is.<br />
 24. 24. 4'k Lag machteloos gebonden -Gij komt en maakt mij vrij!Ik was bevlekt met zonden -Gij komt en reinigt mij!Het leven was mij sterventot Gij mij op deedt staan.Gij doet mij schatten erven,die nimmermeer vergaan.<br />
 25. 25. 7Nog eens zal Hij verschijnenals richter van 't heelal,die 't hoofd van al de zijnenvoor eeuwig kronen zal.Nog is die dag verborgen,wacht hem gelovig af,terwijl de grote morgenreeds schemert boven 't graf.<br />
 26. 26. Jesaja 9 : 5 en 65 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.<br />
 27. 27. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. <br />
 28. 28. Profetie van Jesaja Er wordt een Kind geboren:God zelf zal met ons zijnHij zoekt wat is verlorenHij zal een Raadsman zijn Het Kind dat eens zal komen,Dat met de duivel spotEn onder ons komt wonenDat is de Sterke God<br />
 29. 29. Het Kind van Gods behagenZal komen op Zijn tijdHet zal de Godsnaam dragen:Vader der eeuwigheid Het Kind dat al ons lijdenEens op zijn schouders torstEn dat ons komt bevrijden,Dat is de Vredevorst<br />
 30. 30. Groot zal Gods heerschappij zijnIn ’t rijk, door Hem gesticht;Zijn volk zal eeuwig vrij zijnEn leven in Zijn licht.<br />
 31. 31. Gezang 124Nu daagt het in het oosten<br />
 32. 32. Gez. 124 : 1Nu daagt het in het oosten,het licht schijnt overal:Hij komt de volken troosten,die eeuwig heersen zal.<br />
 33. 33. 2De duisternis gaat wijkenvan de eeuwenlange nacht.Een nieuwe dag gaat prijkenmet ongekende pracht.<br />
 34. 34. 3Zij, die gebonden zatenin schaduw van de dood,van God en mens verlatenbegroeten 't morgenrood.<br />
 35. 35. 4De zonne, voor wier stralenhet nachtlijk duister zwicht,en die zal zegepralen,is Christus, 't eeuwig licht!<br />
 36. 36. 5Reeds daagt het in het oosten,het licht schijnt overal:Hij komt de volken troosten,die eeuwig heersen zal.<br />
 37. 37. JdeH593 Daar is uit 's werelds duist're<br />
 38. 38. Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan! Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood.<br />
 39. 39. Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.<br />
 40. 40. o Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!<br />
 41. 41. Gezang 126 – 1, 2, 3Verwacht de komst des Heren,<br />
 42. 42. 1Verwacht de komst des Heren,o mens, bereid u voor:reeds breekt in deze wereldhet licht des hemels door.Nu komt de Vorst op aard,die God zijn volk zou geven;ons heil, ons eigen levenvraagt toegang tot ons hart.<br />
 43. 43. 2Bereid dan voor zijn voetende weg die Hij zal gaan;wilt gij uw Heer ontmoeten,zo maak voor Hem ruim baan.Hij komt, bekeer u nu,verhoog de dalen, effende hoogten die zich heffentussen uw Heer en u.<br />
 44. 44. 3Een hart dat wacht in ootmoedis lieflijk voor de Heer,maar op een hart vol hoogmoedziet Hij in gramschap neer.Wie vraagt naar zijn geboden bidden blijft en waken,in hem wil woning makenhet heil, de Zoon van God.<br />
 45. 45. Witte advent.<br />
 46. 46. Zo zal het zijn, als U zult komenNa zoveel eeuwen van Advent;Het licht zal uit de hemel stromen,Wij mogen komen waar U bent.Want U werd als een Kind geborenBij ons, en hebt bij ons gewoond;U wilde bij de mensen horenEn hebt dat elke dag getoond.<br />
 47. 47. Maar toen U ons weer hebt verlaten(al zond U ons de Trooster-Geest)Leek U zo ver, dat wij vergatenDat U op aarde bent geweest.En wij vergaten ook de woorden van het engelenkoor in Bethlehem;wij lieten U steeds weer vermoordendoor mee te roepen: Kruisig Hem!<br />
 48. 48. Hoe vaak mochten wij kerstfeest vieren?Hoe dikwijls ging Uw ster ons voor?Uw licht drong enkel door de kierenVan dichte deuren tot ons door.Maar elk jaar wilt U ons weer zeggen:“Ik kom terug! En waar Ik woonMag jij je schatten voor Mij leggen;Niet bij mijn krib, maar voor mijn troon.<br />
 49. 49. Dan zullen nieuw zijn alle dingen,Dan is het eeuwig ChristusfeestEn engelen zullen weer zingenVan God, die eens is mens geweest.Een kind zal met een slang verkeren,Het lam zal rusten bij de leeuw,En God kleedt ons met nieuwe klerenWit, wit als pasgevallen sneeuw!<br />
 50. 50. Gezang 139 – 1, 2, 3Komt, verwondert u hier, mensen,<br />
 51. 51. Komt, verwondert u hier, mensen,ziet, hoe dat u God bemint,ziet vervuld der zielen wensen,ziet dit nieuwgeboren kind!Ziet, die 't woord is, zonder spreken,ziet, die vorst is, zonder pracht,ziet, die 't al is, in gebreken,ziet, die 't licht is, in de nacht,ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,wordt verstoten, wordt veracht.<br />
 52. 52. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,hoe men Hem in doeken bindt,die met zijne godheid wandeltop de vleugels van de wind.Ziet, hoe ligt Hij hier in lijdenzonder teken van verstand,die de hemel moet verblijden,die de kroon der wijsheid spant.Ziet, hoe tere is de Here,die 't al draagt in zijne hand.<br />
 53. 53. O Heer Jesu, God en mense,die aanvaard hebt deze staat,geef mij wat ik door U wense,geef mij door uw kindsheid raad.Sterk mij door uw tere handen,maak mij door uw kleinheid groot,maak mij vrij door uwe banden,maak mij rijk door uwe nood,maak mij blijde door uw lijden,maak mij levend door uw dood!<br />
 54. 54. Opw 526Goed nieuws, goed nieuwsvoor jou en mij, halleluja!<br />
 55. 55. Goed nieuws, goed nieuwsvoor jou en mij, halleluja!Ja zelfs de eng'lenzingen blij, halleluja!<br />
 56. 56. Refrein:Zijn genade voor de mensen,liefde toonde Hij.Voor ons zendt Godzijn enige Zoon, halleluja!<br />
 57. 57. Hij verdrijft de schaduwvan de nacht, halleluja!Vandaag beginteen eeuwige dag, halleluja!<br />
 58. 58. Refrein:Zijn genade voor de mensen,liefde toonde Hij.Voor ons zendt Godzijn enige Zoon, halleluja!<br />
 59. 59. God reikt de mensverzoening aan, halleluja!De hemel iswijd opengegaan, halleluja!<br />
 60. 60. Refrein:Zijn genade voor de mensen,liefde toonde Hij.Voor ons zendt Godzijn enige Zoon, halleluja!<br />
 61. 61. Gedicht:Adventsboodschap.<br />
 62. 62. Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen ZoonGegeven heeft voor zondaars, in ruil voor haat en hoon;Gegeven heeft voor mensen van ach, zo klein formaat,Voor doodgewone mensen van honderd in een rij;Zo lief had God de wereld – zo lief had Hij ook mij.<br />
 63. 63. Zo lief had God de wereld, dat wie in Hem gelooft. Voor eeuwig en voor altijd Gods vrijspraak is beloofd.Omdat Zijn Zoon wou sterven, veroordeeld tot het kruis,Mag ik voor eeuwig leven als kind bij Vader thuis.Omdat Hij wilde lijden ben ik getroost en blij;Zo lief had God de wereld – zo lief had Hij ook mij.<br />
 64. 64. Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn heerlijk licht. Met grote stralenbundels op onze harten richt.Zijn ster wil elk geleiden die luistert naar Zijn stem,Hij voert hem naar de vreugde van ’t Kind in BethlehemEn iedere dag ontvangt ge van God een schone lei;Zo lief had God de wereld – ja, u en ons en mij<br />
 65. 65. Opw 525 Jubel het uit.De Heer is hier;<br />
 66. 66. Jubel het uit.De Heer is hier;ontvang het koningskind!Als redder van de aardegeeft Hij het leven waarde.Dus hemel en aarde, zingt! (2x)Dus hemel, dus hemelen aarde. zingt!<br />
 67. 67. Jubel het uit.De Heer regeert;wees blij, verhef je stem!Zing als de schepping juicht,aanbiddend voor Hem buigteen vreugdelied voor Hem (2x)een vreugde-,een vreugdelied voor Hem!<br />
 68. 68. Zijn koningschapzal eeuwig zijn,rechtvaardig en vol kracht!Laat ieder volk op aardezijn heerlijkheid ervaren;de liefde die Hij bracht (2x)de liefde, de liefdedie Hij bracht!<br />
 69. 69. Gezang 135 – 1, 2, 3Hoor, de englen zingen de eervan de nieuw geboren Heer!<br />
 70. 70. 1.Hoor, de englen zingen de eervan de nieuw geboren Heer!Vreed' op aarde, 't is vervuld:God verzoent der mensen schuld.Voegt u, volken, in het koor,dat weerklinkt de hemel door,<br />
 71. 71. zingt met algemene stemvoor het kind van Bethlehem!Hoor, de englen zingen de eervan de nieuw geboren Heer!<br />
 72. 72. 2Hij, die heerst op 's hemels troon,Here Christus, Vaders Zoon,wordt geboren uit een maagdop de tijd die God behaagt.Zonne der gerechtigheid,woord dat vlees geworden zijt,<br />
 73. 73. tussen alle mensen inin het menselijk gezin.Hoor, de englen zingen de eervan de nieuw geboren Heer!<br />
 74. 74. 3Lof aan U die eeuwig leeften op aarde vrede geeft,Gij die ons geworden zijttaal en teken in de tijd,al uw glorie legt Gij afons tot redding uit het graf,<br />
 75. 75. dat wij ongerept en reinnieuwgeboren zouden zijn.Hoor, de englen zingen de eervan de nieuw geboren Heer!<br />
 76. 76. Danken en biddencollecte: 1ste St MiricleMinistries, Pakistan.2de voor eigen gemeente<br />
 77. 77. JdH 70 – 1, 2, 3, 4Heerlijk klonk het lied der Eng'len, in het veld van Ephrata:<br />
 78. 78. 1 Heerlijk klonk het lied der Eng'len, in het veld van Ephrata: erezij God in de hoge, looft de Heer, Halleluja!<br />
 79. 79. Refr. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem<br />
 80. 80. 2 Jezus kwam op aarde neder als een kindje klein en teer; maar, hoe arm Hij toen mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer.<br />
 81. 81. Refr. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem<br />
 82. 82. 3 In een kribbe lag Hij neder, weldra werd een kruis Zijn troon; ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.<br />
 83. 83. Refr. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem<br />
 84. 84. 4 Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis, leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis<br />
 85. 85. Refr. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem<br />
 86. 86. Gezang 143 – 1, 2, 3Stille nacht, heilige nacht!<br />
 87. 87. 1Stille nacht, heilige nacht!Davids Zoon, lang verwacht,die miljoenen eens zaligen zal,wordt geboren in Bethlehems stal,Hij, der schepselen Heer,Hij, der schepselen Heer.<br />
 88. 88. 2Hulploos Kind, heilig Kind,dat zo trouw zondaars mint,ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,wordt Ge op stro en in doeken gelegd.Leer me U danken daarvoor.Leer me U danken daarvoor.<br />
 89. 89. 3Stille nacht, heilige nacht!Vreed' en heil wordt gebrachtaan een wereld, verloren in schuld;Gods belofte wordt heerlijk vervuld.Amen, Gode zij eer!Amen, Gode zij eer!<br />
 90. 90. We bidden elkaar de zegen van Sint Patrick toe. <br />
 91. 91. De Heer zij voor onsom ons de juiste weg te wijzen.De Heer zij naast onsom ons in de armen te sluitenen te beschermentegen de gevaren van links en van rechts.De Heer zij achter onsom ons te bewarenvoor de valsheden van boze mensen.<br />
 92. 92. De Heer zij onder onsom ons op te vangen als wij vallenen ons uit de strikken te trekken.De Heer zij in onsom ons te troosten als wij treurig zijn.De Heer zij om ons heenom ons te verdedigenals mensen over ons heen vallen.<br />
 93. 93. De Heer zij boven onsom ons te zegenen.Moge de genadige God ons zegenennu en morgenen alle dagen van ons leven. Amen.<br />
 94. 94. Ere zij God. <br />
 95. 95. Ere zij GodEre zij God In de hoge , in de hoge, in de hogeVrede op aarde Vrede op aardeIn de mensen een welbehagen.Ere zij God in de HogeEre zij God in de hoge<br />
 96. 96. Vrede op aardeVrede op aarde Vrede op aardeVrede op aardeIn de mensen , in de mensen een welbehagenIn de mensen een welbehagen, een welbehagen.<br />
 97. 97. Ere zij GodEre zij GodIn de hoge, in de hoge, in de hoge.Vrede op aardeVrede op aardeIn de mensen een welbehagenAmen Amen.<br />
 98. 98. Fijn dat u er was, gezegende kerstdagen.We zien u graag terug bij de zangdienst op23 januari 2011, om 19.00 uurmmv Message, Wolvega. <br />

×