27 febr 2011, 09.30

377 views

Published on

Voorganger ds Maliepaard
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

27 febr 2011, 09.30

 1. 1. WelkomVoorganger ds MaliepaardOrganist Johannes de Vries<br />
 2. 2. VDD ELB 150 <br />Ruis, o Godsstroom der genade<br />
 3. 3. 1Ruis, o Godsstroom der genadein gemeent' en huis en hart!Laat in U gezond zich baden,wat gebogen gaat door smart!Stroom, o heil'ge Geest, ternederop het uitgedroogde land;en de bloemen bloeien weder,haast verwelkt door zonnebrand.<br />
 4. 4. 2Laat het uit Gods hemel stromenin de kerken overal!Van uw nederdaling dromenmoede harten zonder tal.Nieuwe liefde, nieuwe zangen,kracht, die zielen opwaarts tilt,brengt uw ruisen, die 't verlangenals een heilig lied doortrilt.<br />
 5. 5. 3Komt, gij dorstigen, hier drinkenuit die milde heilfontein!Laat uw ziel in 't stof niet zinken,maar in haar gereinigd zijn.Laat U door haar golven dragentot waar liefde nooit verkoelt,waar de kust der aardse dagendoor Gods vreugde wordt omspoeld.<br />
 6. 6. WelkomVoorganger ds MaliepaardOrganist Johannes de Vries<br />
 7. 7. P 93 – 1, 2, 4<br />De HEER is Koning, <br />Hij regeert altijd,<br />
 8. 8. 1De HEER is Koning, Hij regeert altijd,omgord met macht, bekleed met majesteit.Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand.Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.<br />
 9. 9. 2Uw troon staat van de aanvang af gesteldop vaste pijlers in het oergeweld.Rivieren slaan, rivieren slaan, o HEER,het water stijgt, het water stijgt steeds meer.<br />
 10. 10. 4Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.Tot sieraad is uw hoge heiligheiden in die glans trotseert uw huis de tijd.<br />
 11. 11. Votum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.<br />
 12. 12. ELB 382<br />Heer, <br />uw licht en uw liefde schijnen,<br />
 13. 13. 1Heer, uw licht en uw liefde schijnen,waar U bent zal de nacht verdwijnen.Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 14. 14. Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heil heel de aard' vervullen.Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.<br />
 15. 15. 2Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.Door het bloed mag ik U toebehoren.Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 16. 16. Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heil heel de aard' vervullen.Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.<br />
 17. 17. 3Staan wij oog in oog met U Heer,daalt uw stralende licht op ons neer,zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,U volmaakt wie volkomen zich geven.Schijn in mij, schijn door mij.<br />
 18. 18. Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,laat uw heil heel de aard' vervullen.Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.<br />
 19. 19. Verootmoediging<br />daarna P 97 – 5<br />Gij die God liefhebt, <br />
 20. 20. 5Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat.Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten.Hij redt u uit de hand / van die u overmant;uw leven is bewaard / bij Hem die heerst op aard;de HEER strijdt aan uw kant.<br />
 21. 21. Wetslezing<br />P 97 – 6<br />Gods heil, Gods glorie staat<br />
 22. 22. 6Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraadreeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.Een vreugde van de HEER / stroomt in hun harten neer.Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de HEER verblijd.Zijn naam zij lof en eer!<br />
 23. 23. Gebed om de Heilige Geest.<br />
 24. 24. ELB 376 - 1, 2<br />Abba, Vader, U alleen,<br />
 25. 25. 1<br />Abba, Vader, U alleen,<br />U behoor ik toe.<br />U alleen doorgrondt mijn hart,<br />U behoort het toe.<br />Laat mijn hart steeds vurig zijn.<br />U laat nooit alleen.<br />Abba, Vader, U alleen,<br />U behoor ik toe.<br />
 26. 26. 2<br />Abba, Vader, laat mij zijn,<br />slechts voor U alleen.<br />Dat mijn wil voor eeuwig zij<br />d'uwe en anders geen.<br />Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.<br />Laat mij nimmer gaan.<br />Abba, Vader, laat mij zijn,<br />slechts van U alleen.<br />
 27. 27. Wij gaan, tot straks!!<br />
 28. 28. Lezen Mattheus 22 : 1 t/m 14<br />Het koninklijke bruiloftsmaal<br />
 29. 29. 1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. 3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. 4 Wederom zond hij andere slaven uit,<br />
 30. 30. met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen.<br />
 31. 31. 7 En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. 8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft.<br />
 32. 32. 10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen. 11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad.<br />
 33. 33. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis;<br />
 34. 34. daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. <br />
 35. 35. Lezen Openbaring 19 : 6 t/m 9<br />De bruiloft des Lams<br />
 36. 36. 6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven,<br />
 37. 37. want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. <br />
 38. 38. 9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. <br />
 39. 39. P 118 – 8<br />De steen, dien door de tempelbouwers<br />
 40. 40. 8 De steen, dien door de tempelbouwersverachtlijk was een plaats ontzegd,werd tot verbazing der beschouwersten hoeksteen door God zelf gelegd.Dit werk is door Gods alvermogen,door 's HEREN hand alleen geschied.Het is een wonder in onz' ogen.Wij zien het, maar doorgronden 't niet.<br />
 41. 41. Preek<br />
 42. 42. G 320 – 1, 3<br />Zingt een nieuw lied <br />voor God de Here<br />
 43. 43. 1Zingt een nieuw lied voor God de Hereen weest van harte zeer verblijd.God wil alhier met ons verkeren,hier wordt een huis voor Hem bereid.Hij heeft de handen het verstandgezegend voor het werk,de bouw van Christus' kerk.<br />
 44. 44. 3God wil aan ons telkens weer tonendat Hij genadig is en trouw.Dat Hij met ons samen wil wonen,geeft ons de moed voor dit gebouw.maar niet met steenen hout alleenis 't grote werk gedaan.'t Zal om onszelve gaan.<br />
 45. 45. Danken en bidden<br />
 46. 46. Collecte<br />1ste St Mensenkinderen<br />2de voor eigen gemeente<br />
 47. 47. Slotlied ELB 313<br />Heer, ik geef me aan U volkomen,<br />
 48. 48. 1Heer, ik geef me aan U volkomen,'k leg myn al hier voor U neer,opdat Gij in mij zoudt wonenmet uw Geest o Heer!Al de liefde van mijn hartezij U voortaan toegewijd!'k Vrees geen moeite meer of smarte,daar Gij met mij zijt.<br />
 49. 49. Refrein:Glorie, glorie, Halleluja!'k Leg mijn al aan Jezus' voet,en nu is mijn heil volkomen,door het dierbaar bloed.<br />
 50. 50. 2Heer, mijn wil leg 'k voor U neder,neem hem aan nu voor altijd;dat niets kwaads hem immer wedervan de uwe scheid'!Heer, tot U breng ik mijn leven,hoor nu mijn geloften aan;'k heb mijn al aan U gegeven,neem het, Heiland, aan.<br />
 51. 51. Refrein:Glorie, glorie, Halleluja!'k Leg mijn al aan Jezus' voet,en nu is mijn heil volkomen,door het dierbaar bloed.<br />
 52. 52. 3Heer, mijn God, bestuur mijn wegen,strijden wil ik slechts voor U!Jezus' bloed kocht ook mijn leven,Hem behoor ik nu.Openbaar u zelf aan mij, Heer,als mijn eeuwig trouwe Vriend!Tot in 't stervensuur bewaar mij,voor altijd uw kind.<br />
 53. 53. Refrein:Glorie, glorie, Halleluja!'k Leg mijn al aan Jezus' voet,en nu is mijn heil volkomen,door het dierbaar bloed.<br />
 54. 54. Zegen<br />3 x amen<br />
 55. 55. Vanavond 19.00 uur<br />Dhr Kamphuis<br />

×