Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20190210, 09.30 Mijn zoon zijt gij

16 views

Published on

voorganger ds Huitema
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20190210, 09.30 Mijn zoon zijt gij

 1. 1. Welkom Voorganger ds Huitema Organist Johannes de Vries Thema: “Mijn zoon zijt gij”
 2. 2. VDD opw 70 Heer, onze God
 3. 3. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (EL 343) t. J. Visser; m. F.C. Atkinson
 4. 4. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (EL 343) t. J. Visser; m. F.C. Atkinson
 5. 5. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (EL 343) t. J. Visser; m. F.C. Atkinson
 6. 6. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (EL 343) t. J. Visser; m. F.C. Atkinson
 7. 7. Welkom Voorganger ds Huitema Organist Johannes de Vries Thema: “Mijn zoon zijt gij”
 8. 8. P 27 - 2, 4 Eén ding slechts
 9. 9. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 10. 10. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 11. 11. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 12. 12. Psalm 27 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 13. 13. Votum en groet klein gloria
 14. 14. Ere zij de Vader - Klein Gloria (EL 254 ) m. anoniem
 15. 15. ELB 287 – 1 vrouwen 2 mannen, refrein allen
 16. 16. Allen
 17. 17. Vrouwen
 18. 18. Allen
 19. 19. Mannen
 20. 20. Lezen Romeinen 12 : 9 – 21 NBG Opwekking tot liefde
 21. 21. 9De ​liefde​ zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.10Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, 11in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 12Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het ​gebed, 13bijdragend in de noden der ​heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.
 22. 22. 14Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 15Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. 16Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 17Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. 18Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, ​vrede​ met alle mensen.
 23. 23. 19Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 20Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
 24. 24. G 259 – 1, 2 Halleluja, lof zij het Lam
 25. 25. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 26. 26. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 27. 27. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 28. 28. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 29. 29. Gebed
 30. 30. Kinderlied opw 42
 31. 31. ‘k Stel mijn vertrouwen (EL 188) t. & m. T.V. Pageé
 32. 32. Lezen Ps 2 en Matt. 3 : 13 - 17
 33. 33. De messiaanse koning 21Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? 2De koningen der aarde scharen zich in ​slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn ​gezalfde: 3Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!
 34. 34. 4Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. 5Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: 6Ik heb immers mijn ​koning​ gesteld over ​Sion, mijn ​heilige​ berg.
 35. 35. 7Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 8Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. 9Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als ​pottenbakkerswerk.
 36. 36. 10Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. 11Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving. 12Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!
 37. 37. De doop van Jezus 13Toen kwam ​Jezus​ uit Galilea naar de ​Jordaan​ tot Johannes, om Zich door hem te laten ​dopen. 14Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U ​gedoopt​ te worden en komt Gij tot mij?
 38. 38. 15Jezus​ echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle ​gerechtigheid​ te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. 16Terstond nadat ​Jezus​ ​gedoopt​ was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich,
 39. 39. en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. 17En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.
 40. 40. Psalm 2 : 7a “Mijn zoon zijt gij.”
 41. 41. ELB 140 – 1, 2, 3 Kroon Hem met gouden…
 42. 42. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 43. 43. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 44. 44. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 45. 45. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 46. 46. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 47. 47. Kroon hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 48. 48. Dankgebed en voorbede
 49. 49. Collecte 1ste Landelijk vGKN 2de eigen gemeente
 50. 50. G 402 – 5, 6, 7 Hij sprak tot Zijn geliefde Zoon
 51. 51. Verheugt u, christenen, tesaam! (LvdK 402) t. M. Luther; v. A.C. den Besten, J. Wit m. Nürnberg 1523
 52. 52. Verheugt u, christenen, tesaam! (LvdK 402) t. M. Luther; v. A.C. den Besten, J. Wit m. Nürnberg 1523
 53. 53. Verheugt u, christenen, tesaam! (LvdK 402) t. M. Luther; v. A.C. den Besten, J. Wit m. Nürnberg 1523
 54. 54. Verheugt u, christenen, tesaam! (LvdK 402) t. M. Luther; v. A.C. den Besten, J. Wit m. Nürnberg 1523
 55. 55. Verheugt u, christenen, tesaam! (LvdK 402) t. M. Luther; v. A.C. den Besten, J. Wit m. Nürnberg 1523
 56. 56. Verheugt u, christenen, tesaam! (LvdK 402) t. M. Luther; v. A.C. den Besten, J. Wit m. Nürnberg 1523
 57. 57. Zegen, 3 x amen

×