Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2019 Feb. 3 - 19:00 - Dhr Wiersma - Roeping en verwachting

20 views

Published on

Dhr Wiersma over het thema Roeping en verwachting

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2019 Feb. 3 - 19:00 - Dhr Wiersma - Roeping en verwachting

 1. 1. Welkom Voorganger: Dhr Wiersma Organist: Johannes de Vries Thema: Roeping & verwachting
 2. 2. Lied voor de Dienst: Zingen Gezang 474: God roept ons, broeders tot de daad,
 3. 3. God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833
 4. 4. God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833
 5. 5. God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833
 6. 6. God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833
 7. 7. God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833
 8. 8. God roept ons, broeders, tot de daad (LvdK 474) t. J.J. Thomson; m. Mainz 1833
 9. 9. Welkom Voorganger: Dhr Wiersma Organist: Johannes de Vries Thema: Roeping & verwachting
 10. 10. Mededelingen Zingen Aanvangslied: Psalm 119: 5, 9 en 66 (Welzalig wie de rechte wegen gaan,)
 11. 11. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 12. 12. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 13. 13. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 14. 14. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 15. 15. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 16. 16. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 17. 17. Zingen Gezang 255: 1 en 3 Ere zij aan God, de Vader… Stil gebed Zegen en groet
 18. 18. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 19. 19. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 20. 20. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 21. 21. Ere zij aan God de Vader (LvdK 255) t. W. Barnard; m. H. Smart
 22. 22. Zingen ELb. 314: Maak mij rein voor U, Gebed
 23. 23. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 24. 24. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 25. 25. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 26. 26. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 27. 27. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 28. 28. Maak mij rein voor U (EL 314) t. & m. B. Doerksen; v. P. v. Essen
 29. 29. Eerste schriftlezing: Jeremia 1: 4 - 10 De roeping van Jeremia (NBG ’51)
 30. 30. 4 Het woord des Heren nu kwam tot mij: 5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld. 6 Doch ik zeide: Ach, Here Here, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. 7 De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken.
 31. 31. 8 Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren. 9 Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; 10 merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.
 32. 32. Zingen Gezang 326: 2 (Een rijke schat van wijsheid,)
 33. 33. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 34. 34. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 35. 35. Tweede schriftlezing: Lucas 4: 21 – 30 In de synagoge te Nazaret (NBG ’51)
 36. 36. 21 En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. 22 En allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? 23 En Hij zeide tot hen: Gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot Mij zeggen: Geneesheer, genees Uzelf! Doe alle dingen, waarvan wij gehoord hebben, dat zij te Kafarnaüm geschied zijn, ook hier, in uw vaderstad. 24 Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. 25 Doch Ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël,
 37. 37. toen de hemel drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele land, 26 en tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, bij Sidon, tot een vrouw, die weduwe was. 27 En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naäman de Syriër. 28 En allen in de synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. 29 Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 30 Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.
 38. 38. Zingen Gezang 326: 3 (Een rijke schat van wijsheid,)
 39. 39. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 40. 40. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 41. 41. Derde schriftlezing: I Korintiërs 13: 1 – 3 De liefde (NBG ’51)
 42. 42. 1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, sik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. 2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. 3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.
 43. 43. Zingen Gezang 326: 5 (Een rijke schat van wijsheid,)
 44. 44. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 45. 45. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 46. 46. Overdenking Roeping & verwachting
 47. 47. Zingen ELb. 247: In Gods overwinning treken wij ten strijd,
 48. 48. In Gods overwinning (Opw 43) m. E. Elgar; t. A.C. Benson; nl-t. C.A.E. Groot
 49. 49. In Gods overwinning (Opw 43) m. E. Elgar; t. A.C. Benson; nl-t. C.A.E. Groot
 50. 50. In Gods overwinning (Opw 43) m. E. Elgar; t. A.C. Benson; nl-t. C.A.E. Groot
 51. 51. In Gods overwinning (Opw 43) m. E. Elgar; t. A.C. Benson; nl-t. C.A.E. Groot
 52. 52. Danken en bidden Collecte Zingen Gezang 441: 1, 2 en 12 Komt kinderen, niet dralen,
 53. 53. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 54. 54. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 55. 55. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 56. 56. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 57. 57. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 58. 58. Komt kinderen, niet dralen (LvdK 441) t. G. Tersteegen; v. M. Jacobse; m. J.G. Bastiaans
 59. 59. Zegenbede
 60. 60. Gezegende week gewenst

×