Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20181231, 19.30 Uw wil geschiede in 2019

20 views

Published on

Voorganger dhr Kamphuis
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20181231, 19.30 Uw wil geschiede in 2019

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist Johannes de Vries Thema “Uw wil geschiede in 2019”
 2. 2. VDD ZG 255 – 1, 3, 4 De dagen onzer jaren
 3. 3. De dagen onzer jaren (ZGz 255) t. A.F. Troost; m. C. de Pauw
 4. 4. De dagen onzer jaren (ZGz 255) t. A.F. Troost; m. C. de Pauw
 5. 5. De dagen onzer jaren (ZGz 255) t. A.F. Troost; m. C. de Pauw
 6. 6. De dagen onzer jaren (ZGz 255) t. A.F. Troost; m. C. de Pauw
 7. 7. De dagen onzer jaren (ZGz 255) t. A.F. Troost; m. C. de Pauw
 8. 8. De dagen onzer jaren (ZGz 255) t. A.F. Troost; m. C. de Pauw
 9. 9. De dagen onzer jaren (ZGz 255) t. A.F. Troost; m. C. de Pauw
 10. 10. De dagen onzer jaren (ZGz 255) t. A.F. Troost; m. C. de Pauw
 11. 11. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist Johannes de Vries Thema “Uw wil geschiede in 2019”
 12. 12. JdH 153 Lof zij de Heer
 13. 13. 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere! Dat aard' en hemel de lof Zijner glorie vermere! Meng in 't geklank, ziel, uw aanbiddende dank: zing al wat ademt de Here!
 14. 14. 2 Lof zij de Heer, die de werelden dacht, en zij waren, die al de dropp'len geteld heeft der golvende baren, die met Zijn staf heerst van de weg tot het graf: psalmzing' uw hart met de snaren!
 15. 15. 3 Lof zij den Heer, die U bootst' uit vergank'lijke aarde, maar al zijn volheid uw eeuwige geest openbaarde! Hij had u lief, die tot zijn kind u verhief, hoger dan d' eng'len in waarde.
 16. 16. 4 Lof zij den Heer, van wiens leiding de sterren gewagen, die ook uw leven op adelaarswiek heeft gedragen: breed en geducht was zijn aanbidd'lijke vlucht, ruisend met machtige slagen!
 17. 17. 5 Lof zij den Heer, die uw bevende vrees zal beschamen! Noem Hem uw Vader, de kroon van Zijn heerlijke namen! Dwars door de dood neemt Hij u op in zijn schoot; loof Hem in eeuwigheid! Amen!
 18. 18. Votum en groet JdH 133 Hij die rustig en stil
 19. 19. 1 Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft.
 20. 20. Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.
 21. 21. 2 Loeit de levensorkaan, komt er zorg op ons aan: 't is Zijn glimlach, die alles verdrijft. Klagen, zuchten, geween, vrees en twijfel gaan heen, als wij rustig vertrouwen in Hem
 22. 22. Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.
 23. 23. 3 Wordt u moeite en strijd door de mensen bereid: zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed! Hij draagt u, ook uw kruis, brengt straks veilig u thuis, zorgt dat alles hier meewerkt ten goed'
 24. 24. Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.
 25. 25. 4 Blijf getrouw tot de dood, zorg in voorspoed of nood, dat toch nimmer het vuur in u doov'! Wat Hij zegt, moet gedaan, waar Hij zendt, moet gij gaan, geen bezwaren; vertrouw en geloof.
 26. 26. Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.
 27. 27. 5 O, hoe groot is 't genot, als men wandelt met God, hier door 't leven gaat, eerlijk oprecht, als in droefheid of vreugd, men in Hem zich verheugt, en zijn al op 't altaar heeft gelegd.
 28. 28. Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem.
 29. 29. Gebed JdH 346 – 1, 4, 5 Heer ai maak mij uwe wegen
 30. 30. 1 Heer, ai, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' Uw treden wendt. Leid mij in Uw waarheid; leer ijv'rig mij Uw wet betrachten; want Gij zijt mijn heil, o Heer! 'k Blijf U al de dag verwachten.
 31. 31. 4 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal Zelf zijn Leidsman wezen, leren, hoe hij wand'len moet. 't Goed, dat nimmermeer vergaat, zal hij ongestoord verwerven en zijn Godgeheiligd zaad zal 't gezegend aard'rijk erven.
 32. 32. 5 Gods verborgen omgang vinden zielen, daar Zijn vrees in woont; 't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden naar Zijn vreêverbond getoond. D' ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten; Hij, Die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten.
 33. 33. Bede om vergiffenis en verlossing 251Van ​David. Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op; 2mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen. 3Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.
 34. 34. 4HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, 5leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. 6Gedenk uw ​barmhartigheid, HERE, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid; 7gedenk niet de ​zonden​ van mijn jeugd, noch mijn ​overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer ​goedheid​ wil, HERE.
 35. 35. 8Goed en waarachtig is de HERE; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. 9Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 10Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn ​verbond​ en zijn getuigenissen bewaren. 11Om uws naams wil, HERE, vergeef​ mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. 12Wie is de man die de HERE vreest?
 36. 36. Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. 13Hij zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven. 14Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn ​verbond​ maakt Hij hun bekend. 15Mijn ogen zijn bestendig op de HERE, want Hij voert mijn voeten uit het net. 16Wend U tot mij en wees mij ​genadig, want eenzaam ben ik en ellendig.
 37. 37. 17De benauwdheden mijns ​harten​ hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten. 18Zie op mijn ellende en mijn moeite, en ​vergeef​ al mijn ​zonden. 19Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden, en met welk een boosaardige haat haten zij mij.
 38. 38. 20Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik. 21Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want U verwacht ik. 22O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden.
 39. 39. Mattheus 6 : 1 t/m 15 Het geven van aalmoezen 61Ziet toe, dat gij uw ​gerechtigheid​ niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. 2Wanneer gij dan ​aalmoezen​ geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de ​synagogen​ en op de straten, om door de mensen geroemd te worden.
 40. 40. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.3Maar laat, als gij ​aalmoezen​ geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, 4opdat uw ​aalmoes​ in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
 41. 41. 5En wanneer gij ​bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de ​synagogen​ en op de hoeken der pleinen te ​bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 6Maar gij, wanneer gij ​bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en ​bid​ tot uw Vader in het verborgene;
 42. 42. en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 7En gebruikt bij uw ​bidden​ geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 8Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem ​bidt. 9Bidt​ gij dan aldus:
 43. 43. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde ​geheiligd; 10uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 11Geef ons heden ons dagelijks brood; 12en ​vergeef​ ons onze schulden, gelijk ook wij ​vergeven​ onze schuldenaren; 13en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
 44. 44. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. ​Amen.] 14Want indien gij de mensen hun overtredingen ​vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u ​vergeven; 15maar indien gij de mensen niet ​vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet ​vergeven.
 45. 45. JDH 370 - 2 Leer mij naar Uw wil te hand’len
 46. 46. Leer mij naar Uw wil te hand'len, 'k zal dan in Uw waarheid wand'len, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van Uwe naam. Heer, mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven; 'k zal Uw naam en majesteit, eren tot in eeuwigheid!
 47. 47. Zondag 49 Heidelbergse Vraag 124 Welke is de derde bede? Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Datis: Geef, dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en uw wil, die alleen goed is,
 48. 48. zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn ; opdat alzo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw moge bedienen en uitvoeren , als de engelen in den hemel doen.
 49. 49. Thema: “Uw wil geschiede in 2019”
 50. 50. Opw 428 Genade zo oneindig groot
 51. 51. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 52. 52. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 53. 53. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 54. 54. Genade, zo oneindig groot (EL 203) t. E. Zuiderveld-Nieman; m. trad.
 55. 55. Dankzegging en voorbeden
 56. 56. Collecte 1ste Bouw- en onderhoudsfonds 2de eigen gemeente
 57. 57. Opw 377 Wat de toekomst brengen moge
 58. 58. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 59. 59. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 60. 60. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 61. 61. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 62. 62. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 63. 63. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 64. 64. Wat de toekomst brengen moge (LB 913) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 65. 65. Zegening, aansluitend Ga nu heen in vrede
 66. 66. Ga nu heen in vrede (EL-270) t. J. de Heer; m. E. Elgar
 67. 67. Ga nu heen in vrede (EL-270) t. J. de Heer; m. E. Elgar
 68. 68. Een goede jaarwisseling en een gezegend 2019.

×