Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שמאי מקרקעין - קורס תכנון ובניה לימור רוזנטל

שמאי מקרקעין - קורס תכנון ובניה המיועד לאנשי מקצוע העוסקים בתחום הנדל"ן ורוצים להרחיב ידיעותיהם בתחום.

להורדת הסיכום חפשו בגוגל
"שמאי מקרקעין"

באתר שמאי מקרקעין תוכלו למצוא ולהוריד את הסיכום וסיכומים רבים אחרים

http://www.shamy-nadlan.co.il/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

שמאי מקרקעין - קורס תכנון ובניה לימור רוזנטל

 1. 1. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫מס‬ ‫שיעור‬'1-‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫לדיני‬ ‫מבוא‬ ‫מרצה‬-‫צילקר‬ ‫עפר‬,‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ 1.‫ביבליוגרפית‬ ‫סקירה‬ ‫מבוא‬:‫והבניה‬ ‫תכנון‬ ‫דני‬ ‫תיחום‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דני‬ ‫תיחום‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫קרקע‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫גם‬,‫מה‬ ‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫לי‬ ‫שבא‬.‫הקניין‬ ‫דני‬ ‫לצד‬,‫האחרים‬ ‫והפרטיים‬ ‫המדינה‬ ‫מול‬ ‫הקניינים‬ ‫יחסינו‬ ‫את‬ ‫מסדרים‬ ‫אשר‬, ‫של‬ ‫אחר‬ ‫שלם‬ ‫רובד‬ ‫קיים‬‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫דני‬. ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫האינטואיציות‬ ‫אחת‬,‫עלי‬ ‫נאסר‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫דמוקרטית‬ ‫שבמדינה‬ ‫במפורש‬ ‫לעשות‬.‫זאת‬ ‫עם‬,‫בקרקע‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫כשאנחנו‬,‫הפוך‬ ‫בדיוק‬ ‫הוא‬ ‫המשטר‬:‫מה‬ ‫במפורש‬ ‫לי‬ ‫היתר‬ ‫שלא‬,‫לעשות‬ ‫לי‬ ‫אסור‬. ‫הראשון‬ ‫מעגל‬-‫ותקנותיו‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫משנת‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬65'‫המנדט‬ ‫מזמן‬ ‫קודמות‬ ‫פקודות‬ ‫החליף‬.‫הוא‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫את‬ ‫וקובע‬ ‫פרוצדוראלי‬,‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫הרכב‬,‫תוכניות‬ ‫סוגי‬,‫שניתן‬ ‫הוראות‬ ‫סוגי‬ ‫תוכניות‬ ‫במסגרת‬ ‫לקבוע‬,‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫הליכי‬,‫תוכנית‬ ‫מגובשת‬ ‫איך‬,‫הוועדות‬ ‫תפקידי‬,‫איפה‬ ‫להחלטות‬ ‫שותף‬ ‫הציבור‬.‫פרוצדוראליות‬ ‫בהוראות‬ ‫מדובר‬. ‫א‬.‫החוק‬ ‫מבנה‬:‫חוק‬,‫תקנות‬,‫ונהלים‬ ‫פסיקה‬ ‫הבסיסי‬ ‫המסלול‬- ‫בנוי‬ ‫החוק‬:‫מחוק‬+‫ותוספת‬ ‫תקנות‬ ‫פסיקה‬ ‫והנחיות‬ ‫נהלים‬
 2. 2. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫חוק‬+‫תוספות‬: ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬ ‫המסלול‬ ‫מה‬ ‫נבדוק‬ ‫תחילה‬: ‫חוק‬- ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬,‫סע‬'145(‫א‬)"‫לעשותו‬ ‫יתחיל‬ ‫ולא‬ ‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬ ‫המקומית‬ ‫הרישוי‬ ‫רשות‬ ‫או‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫לו‬ ‫שנתנה‬ ‫לאחר‬ ‫אלא‬,‫הענין‬ ‫לפי‬, ‫ההיתר‬ ‫לתנאי‬ ‫בהתאם‬ ‫אלא‬ ‫אותו‬ ‫יעשה‬ ‫ולא‬ ‫לכך‬ ‫היתר‬".... ‫אומר‬ ‫הבסיסי‬ ‫המסלול‬: ‫א‬.‫היתר‬ ‫לפי‬ ‫ייעשו‬ ‫במקרקעין‬ ‫ושימוש‬ ‫בניה‬ ‫כל‬. ‫ב‬.‫תוכנית‬ ‫לפי‬ ‫יינתן‬ ‫היתר‬. ‫ג‬.‫ממנה‬ ‫הבכירה‬ ‫התוכנית‬ ‫לפי‬ ‫תהיה‬ ‫תוכנית‬ ‫כל‬(‫ס‬'145.) ‫כלומר‬,‫בניה‬ ‫היתר‬ ‫לקבל‬ ‫חייב‬ ‫הוא‬ ‫משהו‬ ‫עליה‬ ‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫והוא‬ ‫קרקע‬ ‫חלקת‬ ‫יש‬ ‫לאדם‬.‫היתר‬ ‫המתאר‬ ‫בתוכנית‬ ‫שקבועות‬ ‫הנורמטיביות‬ ‫להוראות‬ ‫להתאים‬ ‫חייב‬ ‫זה‬.‫חייבת‬ ‫המתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫שמעליה‬ ‫המתאר‬ ‫תוכניות‬ ‫לכל‬ ‫להתאים‬. ‫ס‬ ‫למפרי‬ ‫סנקציה‬'145: ‫לס‬ ‫בהתאם‬ ‫פועל‬ ‫שלא‬ ‫מי‬'145,‫נענש‬ ‫תוכנית‬ ‫שסותר‬ ‫היתר‬ ‫לפי‬ ‫בונה‬ ‫או‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫בונה‬ ‫כלומר‬: 204.(‫א‬)‫כשביצוע‬ ‫היתר‬ ‫בלא‬ ‫במקרקעין‬ ‫משתמש‬ ‫או‬ ‫עבודה‬ ‫המבצע‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫תקנה‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫היתר‬ ‫טעונים‬ ‫השימוש‬ ‫או‬ ‫העבודה‬,‫דינו‬-‫קנס‬, ‫שנתיים‬ ‫מאסר‬,‫נמשכת‬ ‫ובעבירה‬–‫נוסף‬ ‫קנס‬,‫לכל‬ ‫ימים‬ ‫שבעה‬ ‫נוסף‬ ‫מאסר‬ ‫מהועדה‬ ‫בכתב‬ ‫הודעה‬ ‫הנאשם‬ ‫שקיבל‬ ‫לאחר‬ ‫העבירה‬ ‫נמשכת‬ ‫שבו‬ ‫יום‬ ‫הרשעתו‬ ‫לאחר‬ ‫או‬ ‫עבירה‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫המקומית‬. (‫ב‬)‫או‬ ‫מהיתר‬ ‫בסטיה‬ ‫במקרקעין‬ ‫משתמש‬ ‫או‬ ‫עבודה‬ ‫המבצע‬ ‫מתכנית‬,‫דינו‬–‫אחת‬ ‫שנה‬ ‫מאסר‬‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫קנס‬ ‫נמשכת‬ ‫ובעבירה‬61(‫ג‬) ‫העונשין‬ ‫לחוק‬,‫תשל‬"‫ז‬-1977(‫להלן‬–‫העונשין‬ ‫חוק‬),‫נמשכת‬ ‫שבו‬ ‫יום‬ ‫לכל‬ ‫העבירה‬,‫אותה‬ ‫על‬ ‫המקומית‬ ‫מהועדה‬ ‫בכתב‬ ‫הודעה‬ ‫לנאשם‬ ‫שנמסרה‬ ‫לאחר‬ ‫הרשעתו‬ ‫לאחר‬ ‫או‬ ‫עבירה‬. ‫ס‬'204(‫א‬)‫ו‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫עבודה‬ ‫לביצוע‬ ‫מתייחס‬(‫ס‬"‫ק‬‫ב‬')‫מהיתר‬ ‫בסתירה‬ ‫עבודה‬ ‫על‬ ‫מדבר‬.‫העונש‬ ‫מאסר‬ ‫ואף‬ ‫קנס‬ ‫הוא‬ ‫אלה‬ ‫עבירות‬ ‫על‬.
 3. 3. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫בוטל‬ ‫ההיתר‬ ‫מהתוכנית‬ ‫בסטייה‬ ‫היתר‬ ‫שקיבל‬ ‫מי‬ ‫השמונים‬ ‫שנות‬ ‫עד‬.‫מסתכלים‬ ‫השמונים‬ ‫משנות‬ ‫תו‬ ‫על‬"‫אדם‬ ‫לבין‬ ‫ולתוכניות‬ ‫לחוק‬ ‫שמודעת‬ ‫קבלנית‬ ‫בחברה‬ ‫מדובר‬ ‫והאם‬ ‫ההיתר‬ ‫מבקש‬ ‫של‬ ‫ל‬ ‫לב‬ ‫שתם‬ ‫פשוט‬.‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫או‬ ‫לחלוטין‬ ‫בטל‬ ‫ההיתר‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‬ ‫דנים‬ ‫בהתאם‬. ‫ולהיענש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ ‫יכול‬ ‫היתר‬ ‫לפי‬ ‫שבונה‬ ‫שמי‬ ‫היא‬ ‫המשמעות‬. ‫בנוסף‬,‫לתוכנית‬ ‫בהתאם‬ ‫שלא‬ ‫שנבנה‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫להרוס‬ ‫לחייב‬ ‫ניתן‬. ‫תוספות‬- ‫ראשונה‬ ‫תוספת‬:‫סעיף‬156‫א‬':‫הסביבה‬ ‫לשמירה‬ ‫ועדה‬‫החקלאית‬(‫ולק‬"‫ח‬)"‫ידי‬ ‫על‬ ‫תוקם‬ ‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫חקלאית‬ ‫קרקע‬ ‫לשמירה‬ ‫ועדה‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬" ‫שנייה‬ ‫תוספת‬-(‫סעיף‬156(‫ב‬)):‫החופית‬ ‫הסביבה‬ ‫לשמירה‬ ‫ועדה‬:"‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫ליד‬ ‫תוקם‬ ‫החופית‬ ‫הסביבה‬ ‫לשמירת‬ ‫ועדה‬" "‫החוף‬ ‫קו‬"-‫מוגדר‬ ‫קו‬3‫קואורדינאטות‬‫מפה‬ ‫על‬ ‫ומסומן‬,‫בגובה‬0.75‫אפס‬ ‫מעל‬ ‫מטר‬ ‫הארצי‬ ‫האיזון‬,‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫חופי‬ ‫לאורך‬,‫המנהל‬ ‫בידי‬ ‫שייקבע‬ ‫כפי‬,‫בפקודת‬ ‫כהגדרתו‬ ‫המדידות‬,‫תיקון‬ ‫של‬ ‫מתחילתו‬ ‫שנה‬ ‫בתוך‬ ‫ברשומות‬ ‫ויפורסם‬69,‫האמור‬ ‫לפרסום‬ ‫ועד‬,‫כפי‬ ‫בעל‬ ‫מודד‬ ‫בידי‬ ‫שיימדד‬‫הפקודה‬ ‫ולפי‬ ‫המדידות‬ ‫בפקודת‬ ‫כהגדרתו‬ ‫רישיון‬; "‫הים‬ ‫חוף‬ ‫תחום‬"–‫של‬ ‫תחום‬100‫התחום‬ ‫וכן‬ ‫היבשה‬ ‫לכיוון‬ ‫החוף‬ ‫מקו‬ ‫שיימדד‬ ‫מטרים‬ ‫של‬ ‫מים‬ ‫עומק‬ ‫לקו‬ ‫עד‬ ‫הים‬ ‫לכיוון‬ ‫החוף‬ ‫מקו‬ ‫שיימדד‬30‫למרחק‬ ‫עד‬ ‫או‬ ‫הים‬ ‫בתוך‬ ‫מטרים‬ ‫של‬1‫ימי‬ ‫מיל‬,‫שביניהם‬ ‫החוק‬ ‫מקו‬ ‫הרחוק‬ ‫לפי‬; "‫תיקון‬69"-‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫כנוסחו‬ ‫זה‬ ‫חוק‬21‫החופית‬ ‫הסביבה‬ ‫שמירת‬ ‫לחוק‬,‫התשס‬"‫ד‬-2004. ‫שלישית‬ ‫תוספת‬-(‫סעיף‬196‫א‬);‫השבחה‬,‫וזכויות‬ ‫חכירה‬: ‫הס‬ ‫את‬ ‫הרחיבה‬ ‫הפסיקה‬'‫היתר‬ ‫חייבת‬ ‫בקרקע‬ ‫עבודה‬ ‫וכל‬ ‫שכמעט‬ ‫והסבירה‬.‫כלומר‬,‫מחסן‬ ‫גם‬ ‫בהום‬ ‫שקונים‬-‫אישור‬ ‫דורשת‬ ‫בחצר‬ ‫עצים‬ ‫של‬ ‫מסיבית‬ ‫שתילה‬ ‫ואף‬ ‫סנטר‬. 145(‫ב‬)"‫קטן‬ ‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬(‫א‬)‫הרישוי‬ ‫לרשות‬ ‫תוגש‬ ‫ההיתר‬ ‫את‬ ‫תיתן‬ ‫לא‬ ‫וזו‬ ‫המקומית‬,‫שבעדם‬ ‫השימוש‬ ‫או‬ ‫העבודה‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫על‬ ‫החלות‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫אחרות‬ ‫ולתקנות‬ ‫לתכנית‬ ‫מתאימים‬ ‫ההיתר‬ ‫מבוקש‬ ‫הנדונים‬ ‫הבנין‬ ‫או‬ ‫הקרקע‬;‫א‬ ‫להעביר‬ ‫רשאית‬ ‫המקומית‬ ‫הרישוי‬ ‫רשות‬‫ת‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫להחלטת‬ ‫הבקשה‬". ‫הס‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בחלק‬'‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫שחלות‬ ‫תוכניות‬ ‫להוראות‬ ‫להתאים‬ ‫חייב‬ ‫שההיתר‬ ‫נקבע‬. ‫ס‬'‫ונקבע‬ ‫רחב‬ ‫באופן‬ ‫בפסיקה‬ ‫פורש‬ ‫זה‬‫בפס‬"‫קלקא‬ ‫ד‬‫הוא‬ ‫במפורש‬ ‫מרשה‬ ‫שהתוכנית‬ ‫מה‬ ‫שרק‬ ‫בהיתר‬ ‫להיכלל‬ ‫יכול‬.
 4. 4. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫פס‬"‫קלקא‬ ‫ד‬–‫מרח‬ ‫בבניין‬ ‫מדובר‬'‫השרון‬ ‫ברמת‬ ‫סוקולוב‬.‫שחלה‬ ‫מקומית‬ ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫הייתה‬ ‫לבנות‬ ‫ואפשרה‬ ‫מגרש‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫ספציפית‬7‫מגורים‬ ‫קומות‬,‫מסחרית‬ ‫אחת‬ ‫קומה‬ ‫לחנויות‬/‫בנקים‬,‫לבנות‬ ‫אסור‬ ‫המרתף‬ ‫שבדירת‬ ‫המשפט‬ ‫מלבד‬ ‫דבר‬ ‫צוין‬ ‫לא‬ ‫שלגביה‬ ‫מרתף‬ ‫קומת‬ ‫מגורים‬ ‫דירות‬. ‫חב‬'‫ולפי‬ ‫התוכנית‬ ‫לפי‬ ‫בניה‬ ‫היתר‬ ‫ביקשה‬ ‫קלקא‬145(‫א‬)‫התוכנית‬ ‫לפי‬ ‫לבנות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫היתר‬ ‫לבקש‬ ‫עליה‬ ‫אלא‬.‫המקומית‬ ‫המתאר‬ ‫מתוכנית‬ ‫הבדל‬ ‫היה‬ ‫ובהיתר‬ ‫היתר‬ ‫ביקשה‬ ‫החברה‬. ‫שחב‬ ‫בכך‬ ‫היה‬ ‫ההבדל‬'‫ישתמשו‬ ‫בהם‬ ‫מרתף‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫לבנות‬ ‫ביקשה‬ ‫קלקא‬ ‫במקלטים‬/‫חניה‬/‫וכו‬ ‫כספות‬'.‫ע‬ ‫ניתן‬ ‫ההיתר‬"‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫י‬(‫נותנת‬ ‫הרישוי‬ ‫רשות‬ ‫כיום‬ ‫היתרים‬). ‫היא‬ ‫שעלתה‬ ‫השאלה‬:‫כדין‬ ‫נעשתה‬ ‫ותכולתן‬ ‫המרתף‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫בניית‬ ‫האם‬? ‫עו‬"‫דירות‬ ‫נבנו‬ ‫שלא‬ ‫ומאחר‬ ‫מגורים‬ ‫דירות‬ ‫לבנות‬ ‫שאסור‬ ‫אמרה‬ ‫רק‬ ‫שהתוכנית‬ ‫אומר‬ ‫קלקא‬ ‫של‬ ‫ד‬ ‫בעיה‬ ‫אין‬ ‫מגורים‬.‫עו‬ ‫אבל‬"‫במרתף‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫שנבנו‬ ‫לעובדה‬ ‫התייחס‬ ‫לא‬ ‫ד‬. ‫קלקא‬ ‫הלכת‬:‫תכנון‬ ‫שאין‬ ‫קבעה‬–‫בניה‬ ‫אין‬,‫הוראות‬ ‫לפי‬ ‫אלא‬ ‫למיניהן‬ ‫שימוש‬ ‫זכויות‬ ‫ואין‬ ‫לדרגותיהן‬ ‫השונות‬ ‫התוכנית‬.‫בתכנית‬ ‫המותרת‬ ‫במסגרת‬ ‫רק‬ ‫לבנות‬ ‫מותר‬,‫ש‬ ‫ומה‬‫תוכנית‬‫מתאר‬ ‫אינה‬‫במפורש‬ ‫מרשה‬–‫מותר‬ ‫אינו‬. ‫כלומר‬,‫מחסנים‬ ‫שיכללו‬ ‫מרתף‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫לבנות‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬/‫חניון‬/‫שכל‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ ‫כספות‬ ‫יפורטו‬ ‫במרתף‬ ‫הקומות‬ ‫שתי‬ ‫ועובדת‬ ‫השימושים‬. ‫השאלה‬:‫קלקא‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫האם‬,‫ביהמ‬ ‫אחת‬ ‫מרתף‬ ‫בקומת‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫היה‬ ‫אם‬"‫מגיע‬ ‫היה‬ ‫ש‬ ‫מסקנה‬ ‫לאותה‬?‫ברורה‬ ‫לא‬ ‫התשובה‬.‫בבניה‬ ‫היה‬ ‫שמדובר‬ ‫מאחר‬ ‫מקרה‬ ‫שבאותו‬ ‫נראה‬ ‫אבל‬ ‫ההיתר‬ ‫ולא‬ ‫התכנון‬ ‫במסגרת‬ ‫בחשבון‬ ‫להילקח‬ ‫צריכים‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫אז‬ ‫במרתף‬ ‫מסיבית‬.‫ההיתר‬ ‫בתוכנית‬ ‫הכתוב‬ ‫את‬ ‫להעתיק‬ ‫יכול‬. ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫שלב‬ ‫ויש‬ ‫גבוהה‬ ‫פירוט‬ ‫לרמת‬ ‫מגיעות‬ ‫לא‬ ‫תוכניות‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫בפרקטיקה‬"‫תוכנית‬ ‫בינוי‬"‫לעציצים‬ ‫הוראות‬ ‫שכוללת‬,‫וכו‬ ‫הבניין‬ ‫צבע‬'‫תוכנית‬ ‫בסיס‬ ‫ועל‬ ‫בתוכנית‬ ‫קבועות‬ ‫לא‬ ‫שהן‬ ‫היתר‬ ‫ניתן‬ ‫הבינוי‬. ‫עו‬ ‫שטענת‬ ‫אומר‬ ‫וינוגרד‬ ‫השופט‬"‫מתחת‬ ‫בניה‬ ‫להתיר‬ ‫שניתן‬ ‫המשמעות‬ ‫שכן‬ ‫בעייתית‬ ‫קלקא‬ ‫של‬ ‫ד‬ ‫התוכנית‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫שאינה‬ ‫לקרקע‬. ‫מותר‬ ‫אינו‬ ‫בתוכנית‬ ‫כתוב‬ ‫שלא‬ ‫שמה‬ ‫באופן‬ ‫מצומצמת‬ ‫בגישה‬ ‫נוקט‬ ‫השופט‬.‫היא‬ ‫לכך‬ ‫הסיבה‬ ‫התוכנית‬ ‫לפי‬ ‫שלא‬ ‫בבניה‬ ‫שיש‬ ‫ההשלכות‬. ‫התכנון‬ ‫בשלב‬ ‫יקבעו‬ ‫שהדברים‬ ‫רוצים‬ ‫ואנחנו‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫ההיתר‬ ‫בשלב‬-‫יש‬ ‫שם‬ ‫בהתאם‬ ‫שיקולים‬ ‫בין‬ ‫איזון‬‫כוללני‬ ‫לתכנון‬.‫על‬ ‫שנקבעו‬ ‫לתוכניות‬ ‫בהתאם‬ ‫פועל‬ ‫הישראלי‬ ‫החוק‬ ‫רבים‬ ‫מאפיינים‬ ‫בחשבון‬ ‫שלוקחת‬ ‫כללית‬ ‫תכנונית‬ ‫וחשיבה‬ ‫מחשבה‬ ‫סמך‬.
 5. 5. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫כוללני‬ ‫הוא‬ ‫הישראלי‬ ‫החוק‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬–‫שלב‬ ‫במסגרת‬ ‫ייכנסו‬ ‫השיקולים‬ ‫שכל‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫התכנון‬.‫הבניה‬ ‫בשלב‬ ‫שינויים‬ ‫ולהכניס‬ ‫תוספתי‬ ‫תכנון‬ ‫מאפשרים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬.‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הכל‬ ‫לכן‬ ‫שינוי‬ ‫לבצע‬ ‫או‬ ‫חדשה‬ ‫תוכנית‬ ‫לעשות‬ ‫נצטרך‬ ‫בתוכנית‬ ‫מפורט‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫ואם‬ ‫התכנון‬ ‫בשלב‬ ‫מפורט‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫ויערב‬ ‫רבים‬ ‫שיקולים‬ ‫בחשבון‬ ‫שייקח‬ ‫מסודר‬ ‫תכנון‬ ‫תהליך‬ ‫יהיה‬ ‫שאז‬ ‫בתוכנית‬ ‫בהתאם‬. ‫רביעית‬ ‫תוספת‬-‫אתרים‬ ‫לשימור‬ ‫תכנית‬:(‫סעיף‬76‫א‬) "‫אתר‬"–‫מהם‬ ‫חלק‬ ‫או‬ ‫בנינים‬ ‫קבוצת‬ ‫או‬ ‫בנין‬,‫הקרובה‬ ‫סביבתם‬ ‫לרבות‬,‫הם‬ ‫תכנון‬ ‫מוסד‬ ‫שלדעת‬ ‫היסטורית‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלי‬,‫לאומית‬,‫ארכיאולוגית‬ ‫או‬ ‫אדריכלית‬. ‫ספציפי‬ ‫שמטרתה‬ ‫מפורטת‬ ‫או‬ ‫מקומית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬-‫אתרים‬ ‫שימור‬.‫חוק‬ ‫הרביעית‬ ‫התוספת‬ ‫שימור‬ ‫בנושא‬ ‫מקומית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫לעצמה‬ ‫תכין‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫שכל‬ ‫קבעה‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫אתרים‬,‫לשימור‬ ‫אתרים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫אם‬.‫אתר‬ ‫שימור‬-‫לשימור‬ ‫הראוי‬ ‫אתר‬ ‫על‬ ‫להכריז‬,‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫שלו‬ ‫השימור‬ ‫מגבלות‬: 1.‫קל‬ ‫שימור‬-‫לרחוב‬ ‫הפונה‬ ‫המבנה‬ ‫חזית‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לשמר‬ 2.‫חמורה‬ ‫ברמה‬ ‫שימור‬-‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫תוכנו‬ ‫ואת‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫להותיר‬. ‫לשימור‬ ‫מגבלה‬ ‫קובעים‬ ‫כאשר‬,‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫המגבלה‬,‫את‬ ‫משמר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫שאם‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫אותו‬ ‫שמסכנת‬ ‫בצורה‬ ‫המבנה‬(‫המבנה‬ ‫את‬ ‫מזניח‬)‫אדם‬ ‫מאותו‬ ‫הנכס‬ ‫את‬ ‫להפקיע‬ ‫ניתן‬(‫החוק‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫יושם‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫זאת‬ ‫מאפשר‬).‫בד‬ ‫הם‬ ‫לשימור‬ ‫מבנים‬"‫היסטורית‬ ‫חשיבות‬ ‫שבעלי‬ ‫אלו‬ ‫כ‬/ ‫אדריכלית‬/‫שם‬ ‫גרה‬ ‫ציבורית‬ ‫אישיות‬. ‫לשמר‬ ‫תכליתה‬ ‫לשימור‬ ‫תכנית‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬,‫ולהביא‬ ‫מסוימים‬ ‫מאזורים‬ ‫תושבים‬ ‫לפנות‬ ‫תכליתה‬ ‫לפעמים‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫מעמד‬ ‫בעלי‬ ‫אנשים‬(‫צדק‬ ‫בנווה‬ ‫למשל‬).‫המקומית‬ ‫ברמה‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫היא‬ ‫לשימור‬ ‫תכנית‬ ‫גם‬. ‫חמישית‬ ‫תוספת‬-‫דיור‬ ‫סוגי‬(‫סעיף‬63‫א‬) ‫אלה‬ ‫דיור‬ ‫סוגי‬ ‫של‬ ‫מוגנת‬ ‫או‬ ‫עצמאית‬ ‫מגורים‬ ‫מסגרת‬: 1.‫עצמאי‬ ‫דיור‬; 2.‫לוויין‬ ‫דיור‬; 3.‫מוגן‬ ‫דיור‬; 4.‫מתוגבר‬ ‫מוגן‬ ‫דיור‬; 5.‫הוסטל‬; 6.‫לצעירים‬ ‫הוסטל‬; 7.‫מתוגבר‬ ‫הוסטל‬; 8.‫כוללני‬ ‫הוסטל‬.
 6. 6. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫תקנות‬- ‫תקנות‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫שורה‬ ‫ישנם‬ ‫והתוספות‬ ‫לחוק‬ ‫מתחת‬:‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫תקנות‬ ‫א‬.‫כללי‬: -‫להיתר‬ ‫בקשה‬,‫ואגרות‬ ‫תנאי‬,‫התש‬"‫ל‬-1970 -‫ובהיתרים‬ ‫בתוכנית‬ ‫בנייה‬ ‫ואחוזי‬ ‫שטחים‬ ‫חישוב‬,‫התשנ‬"‫ב‬-2002 -‫מתקנים‬ ‫ניכרת‬ ‫סטייה‬,‫התשס‬"‫ב‬-2002 -‫התשס‬ ‫מייעץ‬ ‫שמאי‬ ‫או‬ ‫מכריע‬ ‫שמאי‬ ‫בפני‬ ‫להכרעה‬ ‫בבקשה‬ ‫דין‬ ‫סדרי‬"‫ט‬-2008 ‫ב‬.‫השבחה‬: -‫מסירה‬ ‫ותחליף‬ ‫השבחה‬ ‫בהיטל‬ ‫חבות‬ ‫על‬ ‫הועדה‬,‫התשמ‬"‫א‬-1981 -‫מקרקעין‬ ‫לשמאי‬ ‫מידע‬ ‫מסירת‬,‫התשמ‬"‫ה‬-1985 -‫ס‬ ‫לפי‬ ‫בעררים‬ ‫הערר‬ ‫בועדת‬ ‫הדיון‬ ‫סדרי‬'14‫לחוק‬ ‫השלישית‬ ‫לתוספת‬,‫בתשע‬"‫א‬-2010 -‫התשלומים‬ ‫ודחיית‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫תשלום‬ ‫להבטחת‬ ‫ערובות‬,‫התשמ‬"‫א‬-1981 -‫מייעץ‬ ‫שמאי‬ ‫מכריע‬ ‫שמאי‬ ‫של‬ ‫שכרו‬,‫התשס‬"‫ט‬-2009 ‫ג‬.‫סע‬'197‫בחוק‬: -197–‫בה‬ ‫והדיון‬ ‫לפיצויים‬ ‫תביעה‬ ‫הגשת‬,‫בתשל‬"‫א‬-1971 ‫פסיקה‬- ‫המחוז‬ ‫לאותו‬ ‫פסיקות‬ ‫עשרות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫היום‬-‫בבעיה‬ ‫נמצאים‬ ‫אנו‬ ‫ולכן‬. ‫והנחיות‬ ‫נהלים‬- ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫של‬.‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫בנהלים‬ ‫אלא‬ ‫בתקנות‬ ‫או‬ ‫בחוק‬ ‫מוסדרים‬ ‫שאינם‬ ‫נושאים‬ ‫ישנם‬. ‫אותם‬ ‫להכיר‬ ‫חשוב‬ ‫ולכן‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ ‫מעמד‬ ‫יש‬. ‫ב‬.‫היסטורי‬ ‫רקע‬-‫החוק‬ ‫של‬ ‫התפתחות‬ ‫עד‬ ‫בחוק‬ ‫נעשו‬ ‫היום‬ ‫עד‬100‫תיקונים‬: 1.‫תיקון‬26-1988:‫תיקון‬ ‫במסגרת‬26: -‫המקומי‬ ‫הרשוי‬ ‫רשות‬ ‫הוקמה‬, -‫הכמותיות‬ ‫הקלות‬ ‫ביטול‬,‫ב‬ ‫נקבעה‬ ‫אשר‬1.8.89 2.‫תיקון‬43–1996-‫מקומיות‬ ‫לועדות‬ ‫מקנה‬,‫בתוכנית‬ ‫שינוי‬ ‫לאשר‬ ‫בשנה‬ ‫פעם‬
 7. 7. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫השבחה‬ ‫להיטל‬ ‫המתייחסים‬ ‫תיקונים‬: ‫תיקון‬18(1.7.81-)‫מס‬ ‫את‬ ‫מבטל‬(‫הולך‬ ‫הכסף‬ ‫לאן‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫אין‬)‫השבחה‬,‫היטל‬ ‫את‬ ‫ומכניס‬ (‫החוק‬ ‫פי‬ ‫שעל‬ ‫כסף‬,‫לתכנון‬ ‫הולך‬,‫והפקעות‬ ‫פיתוח‬)‫השבחה‬. ‫תיקון‬19–(1983-)‫מהותית‬ ‫הפטורים‬ ‫רשימת‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫ממערכת‬ ‫פטורים‬ ‫מערכת‬ ‫קבע‬ ‫תיקון‬20(1983-)‫השבחה‬ ‫להיטל‬ ‫הברורים‬ ‫תנאי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫קבע‬-‫שומה‬ ‫בירור‬ ‫של‬ ‫המנגנון‬ ‫כל‬ ‫תיקון‬24(1985-)‫השבחה‬ ‫מביטול‬ ‫פטורה‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫מנהל‬ ‫בקרקע‬ ‫עסקאות‬,‫משלם‬ ‫המנהל‬ ‫שיעור‬10%‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫משיעור‬. ‫הממשל‬ ‫ובין‬ ‫הפרטי‬ ‫האדם‬ ‫בין‬ ‫הסכם‬ ‫מתבצע‬ ‫כאשר‬,‫הינו‬‫רשות‬ ‫בר‬,‫היטל‬ ‫לבצע‬ ‫צריך‬ ‫ואינו‬ ‫השבחה‬. ‫תיקון‬79(2007-)‫השבחה‬ ‫מהיטל‬ ‫פטורה‬ ‫ממד‬ ‫בניית‬ ‫תיקון‬84(2009-)‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫נושא‬ ‫בכל‬ ‫שקיפות‬ ‫ליצור‬ ‫התיקון‬ ‫מטרת‬.‫את‬ ‫מפקיע‬ ‫למעשה‬ ‫המקרקעין‬ ‫שמאי‬ ‫מועצת‬ ‫לטובת‬ ‫השומה‬ ‫בירור‬. -‫המוסכמת‬ ‫השומה‬ ‫ביטול‬<<‫בעיה‬ ‫נוצרת‬,‫לבצע‬ ‫הפרטי‬ ‫לאדם‬ ‫שווה‬ ‫לא‬ ‫פעמים‬ ‫בהרבה‬ ‫כי‬ ‫ועו‬ ‫השמאים‬ ‫בין‬ ‫בירור‬ ‫של‬ ‫תהליך‬"‫ד‬. -‫כן‬ ‫לפני‬,‫צדדים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫הסכמה‬ ‫לשם‬,‫מכריע‬ ‫שמאי‬ ‫צריך‬ ‫היה‬-‫ויקר‬ ‫ארוך‬ ‫הליך‬.‫תיקון‬ 84‫קבע‬,‫השמאי‬ ‫למועצת‬ ‫פונה‬ ‫האדם‬ ‫כי‬,‫ותוך‬15‫יום‬‫מכריע‬ ‫שמאי‬ ‫לו‬ ‫מייצר‬,‫הוא‬ ‫ואם‬ ‫ערר‬ ‫לוועדת‬ ‫פונה‬ ‫הוא‬ ‫כולה‬ ‫החוות‬ ‫על‬ ‫חולק‬. -‫מכריעים‬ ‫שמאים‬-‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫מקצוע‬ ‫להיות‬ ‫נהפך‬,‫ארגון‬ ‫לשום‬ ‫משתייכים‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫מסוים‬,‫כ‬ ‫תפקידם‬"‫שופטים‬." ‫תיקון‬96(2009-)‫בנייה‬ ‫להיתר‬ ‫מתייחס‬,‫לתמ‬"‫א‬38,‫השבחה‬ ‫מהיטל‬ ‫פטור‬ ‫הוא‬ ‫בונה‬ ‫כשאדם‬. ‫בונה‬ ‫שאינו‬ ‫אדם‬ ‫במקרה‬,‫במכירה‬ ‫זכויותיו‬ ‫את‬ ‫וממש‬,‫השבחה‬ ‫מהיטל‬ ‫פטור‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬. ‫מתמ‬ ‫כחלק‬ ‫חלות‬ ‫אשר‬ ‫נוספות‬ ‫תוכניות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫חל‬ ‫הפטור‬"‫א‬38; ‫מהפסיקה‬:‫תמ‬"‫א‬38‫מבנים‬ ‫עמידות‬ ‫לחיזוק‬ ‫הנחיות‬ ‫קובעת‬ ‫והיא‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫היא‬ ‫יחידות‬ ‫תוספת‬ ‫ומתירה‬ ‫דיור‬,‫בתכנית‬ ‫המפורטים‬ ‫בתנאים‬.‫תמ‬"‫א‬38‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫היא‬.‫העולה‬ ‫הראשונה‬ ‫השאלה‬ ‫בהקשר‬‫היא‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫של‬:‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫אישור‬ ‫בגין‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫להטיל‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫נמנית‬ ‫איננה‬ ‫אשר‬‫השלישית‬ ‫שבתוספת‬ ‫התכניות‬ ‫על‬? ‫מקומית‬ ‫בתכנית‬ ‫שינויים‬ ‫מכניסה‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬,‫המקרקעין‬ ‫את‬ ‫המשביחים‬– ‫למשל‬:‫המקומית‬ ‫התכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בהם‬ ‫המותרות‬ ‫השימוש‬ ‫דרכי‬ ‫הרחבת‬–‫היטל‬ ‫לגבות‬ ‫ניתן‬ ‫השבחה‬,‫לראות‬ ‫יש‬ ‫שכן‬‫המקומית‬ ‫בתכנית‬ ‫הארצית‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬ ‫שהכניסה‬ ‫בשינוי‬–‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫נפרד‬‫המקומית‬ ‫מהתכנית‬.
 8. 8. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫תמ‬"‫א‬38‫ה‬‫מיוחדת‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫היא‬.‫היתרי‬ ‫ישירות‬ ‫להוציא‬ ‫ניתן‬ ‫מכוחן‬ ‫הוראות‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫בניה‬,‫צורך‬ ‫ללא‬‫נוספת‬ ‫מפורטת‬ ‫תכנית‬ ‫בהכנת‬. ‫להבין‬ ‫חשוב‬:‫יצר‬ ‫לא‬ ‫המחוקק‬"‫מהפכה‬"‫השבחה‬ ‫בהיטלי‬ ‫לחבות‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬.‫כי‬ ‫קבע‬ ‫לא‬ ‫המחוקק‬ ‫היטל‬ ‫להטיל‬ ‫ניתן‬‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫אישור‬ ‫בגין‬ ‫גם‬ ‫השבחה‬. ‫בה‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫מקרקעין‬ ‫שווי‬ ‫לעליית‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫שאישור‬ ‫העובדה‬ ‫כדי‬ ‫כשלעצמה‬‫השבחה‬ ‫בהיטל‬ ‫לחבות‬ ‫להביא‬.‫בהיטל‬ ‫לחבות‬ ‫מביאה‬ ‫במקרקעין‬ ‫השבחה‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫השבחה‬,‫ורק‬ ‫אך‬ ‫אלא‬‫השבחה‬ ‫כמחוללי‬ ‫בחוק‬ ‫במפורש‬ ‫שנקבעו‬ ‫האירועים‬ ‫מכוח‬ ‫שנוצרה‬ ‫השבחה‬. ‫מכוח‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫הטלת‬‫תמ‬"‫א‬38‫אם‬ ‫ובין‬ ‫המכר‬ ‫בעת‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫המחוקק‬ ‫לכוונת‬ ‫בניגוד‬ ‫הינה‬ ‫הבניה‬ ‫היתר‬ ‫מתן‬ ‫בעת‬.‫דבר‬ ‫של‬ ‫סופו‬:‫זכויות‬ ‫מימוש‬ ‫בגין‬ ‫שיצאו‬ ‫ההשבחה‬ ‫היטלי‬ ‫דרישות‬ ‫שכל‬ ‫תמ‬ ‫אישור‬ ‫עקב‬ ‫מכר‬ ‫של‬ ‫בדרך‬"‫א‬38‫בטלות‬. ‫תיקון‬38(2012-)‫לחינוך‬ ‫מופנה‬ ‫הינו‬ ‫השבחה‬ ‫מהיטל‬ ‫חלק‬-‫סעיף‬ ‫לפי‬13‫תוספת‬3. ‫ג‬.‫תוכן‬(‫מרכזיים‬ ‫נושאים‬) ‫נושא‬1:‫תכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫נושא‬2:‫תכניות‬ ‫נושא‬3:‫קרקעות‬ ‫של‬ ‫ואיחוד‬ ‫חלוקה‬ ‫נושא‬4:‫רישוי‬ ‫נושא‬5:‫חורג‬ ‫שימוש‬ ‫נושא‬6:‫הפקעות‬ ‫נושא‬7:‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫נושא‬8:‫פיצויים‬ ‫נושא‬9:‫ועונשין‬ ‫עבירות‬ ‫נושא‬10:‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫בענייני‬ ‫עתירות‬
 9. 9. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫השני‬ ‫מעגל‬-‫תו‬ ‫מחוק‬ ‫חלק‬ ‫המהווים‬ ‫חיקוקים‬"‫ב‬ ‫המקומית‬ ‫רשויות‬ ‫חוק‬(‫מקומית‬ ‫רשות‬ ‫מהנדס‬)‫התשנ‬"‫ב‬-1992 ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫ההרכייה‬ ‫בראש‬ ‫נמצא‬ ‫מהנדס‬,‫אותו‬ ‫מזכיר‬ ‫אינו‬ ‫החוק‬ ‫זאת‬ ‫ואם‬. ‫אדריכל‬ ‫או‬ ‫אזרחי‬ ‫מהנדס‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫העיר‬ ‫מהנדס‬(‫לרוב‬),‫נושאיים‬ ‫בארבע‬ ‫סמכויות‬ ‫לו‬ ‫יש‬: 1.‫פיתוח‬ 2.‫תכנון‬ 3.‫רישוי‬ 4.‫ציבוריות‬ ‫עבודות‬ ‫פיקוח‬-‫תשתית‬ ‫ועבודות‬. [‫גדולה‬ ‫במסה‬ ‫מדובר‬,‫התשתיות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫הפרידו‬ ‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫של‬ ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫ולכן‬]. ‫ותקנותיו‬ ‫והאדריכלים‬ ‫המהנדסים‬ ‫חוק‬- ‫תק‬'‫והאדריכלים‬ ‫המהנדסים‬(‫פעולות‬ ‫ויחוד‬ ‫רישוי‬)‫תשכ‬"‫ז‬-1967 ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫בחוק‬ ‫מרכזיים‬ ‫גורמים‬ ‫הם‬ ‫והאדריכלים‬ ‫המהנדסים‬ ‫גם‬.‫לגביהם‬ ‫גם‬ ‫אך‬,‫חוק‬ ‫אליהם‬ ‫מתייחס‬ ‫אינו‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬,‫מפנה‬ ‫רק‬ ‫הוא‬‫לתק‬'‫והאדרכלים‬ ‫המהנדסים‬,1967,‫אשר‬ ‫הבאות‬ ‫המגבלות‬ ‫את‬ ‫קובע‬ ‫זה‬: ‫פשוט‬ ‫מבנה‬-‫עד‬4‫קומות‬-‫רישוי‬ ‫מהנדס‬ ‫לבנות‬ ‫יכול‬/‫אדריכאל‬/‫מהנדס‬. ‫ל‬ ‫מעבר‬-4‫קומות‬-‫מהנדס‬ ‫רק‬ ‫יכול‬/‫אדריכל‬ ‫תב‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬"‫ע‬-‫אדריכל‬ ‫תשי‬ ‫החשמל‬ ‫חוק‬"‫ד‬-1954 ‫תק‬'‫החשמל‬(‫עד‬ ‫במתח‬ ‫עיליות‬ ‫חשמל‬ ‫רשתות‬ ‫התקנה‬1000‫וולט‬) ‫רחב‬ ‫השני‬ ‫המעגל‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ממחיש‬.‫התקנות‬ ‫הן‬ ‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫לחוק‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫הקשר‬:‫בין‬ ‫מרחק‬ ‫למבנים‬ ‫חשמל‬ ‫רשת‬,‫ועוד‬ ‫מרחקים‬ ‫נקבעים‬... ‫האזרחית‬ ‫התגוננות‬ ‫חוק‬,‫תשי‬"‫א‬-1951 ‫תק‬'‫האזרחית‬ ‫התגוננות‬(‫מקלטים‬ ‫לבניית‬ ‫מפרטים‬)‫התש‬"‫ן‬-1990 ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫חוק‬:‫לממ‬"‫ד‬,‫ממ‬"‫ם‬,‫ממ‬"‫ק‬,‫מבניין‬ ‫אינטגרלי‬ ‫חלק‬ ‫שהם‬,‫זאת‬ ‫ובכל‬,‫למרות‬ ‫חשיבותם‬,‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫בחוק‬ ‫מוזכר‬ ‫לא‬.‫בתק‬ ‫נראה‬ ‫חשיבותם‬ ‫מימד‬ ‫את‬'‫לאזרח‬ ‫התגוננות‬.
 10. 10. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫שלישי‬ ‫מעגל‬-‫תו‬ ‫חוק‬ ‫בין‬ ‫היחס‬"‫אחרים‬ ‫משפט‬ ‫ענפי‬ ‫ובין‬ ‫ב‬ ‫נזיקין‬ ‫ודיני‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דני‬ ‫רמא‬ ‫אגרת‬ ‫הילכת‬-1950: ‫היום‬ ‫עד‬ ‫רלוונטית‬:‫בן‬ ‫בניין‬ ‫בנה‬ ‫אדם‬3‫קומות‬,‫לבג‬ ‫פנה‬ ‫השכן‬"‫ויש‬ ‫חוקית‬ ‫אינה‬ ‫שהבנייה‬ ‫בטענה‬ ‫צ‬ ‫להפסיקה‬.‫בי‬"‫הציבורי‬ ‫במישור‬ ‫הוא‬ ‫בנייה‬ ‫שהיתר‬ ‫קבע‬ ‫מ‬,‫כלומר‬:‫המקומית‬ ‫לרשות‬ ‫האזרח‬ ‫בין‬, ‫ולכן‬‫בפגיעה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫להוכיח‬ ‫צורך‬ ‫כל‬ ‫אין‬,‫הבנייה‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬ ‫במטרה‬.‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫שכן‬ ‫מה‬ ‫השכן‬,‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫שיגישו‬ ‫בבקשה‬ ‫המקומית‬ ‫לוועדה‬ ‫לפנות‬ ‫זה‬.‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫מגישה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫ואם‬, ‫לביה‬ ‫לפנות‬ ‫יל‬ ‫אזרח‬ ‫אותו‬"‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫להגיש‬ ‫הועדה‬ ‫על‬ ‫לכפות‬ ‫בבקשה‬ ‫מינהלים‬ ‫לענייני‬ ‫מ‬. ‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫השתנה‬ ‫זה‬ ‫נושא‬-90; ‫פס‬"‫ד‬"‫זקן‬"‫נ‬'‫ירושלים‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬,‫בי‬"‫בלתי‬ ‫מבנייה‬ ‫נפגע‬ ‫שאדם‬ ‫שברגע‬ ‫קבע‬ ‫עליון‬ ‫מ‬ ‫חוקית‬,‫המשפ‬ ‫במישור‬ ‫לפעול‬ ‫זכות‬ ‫תהיה‬ ‫שלא‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬'‫ב‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫הפרטי‬-2‫עילות‬: 1.‫חוקקה‬ ‫חובה‬ ‫הפרת‬-‫הנזיקין‬ ‫מדיני‬ ‫עולה‬: ‫מוכח‬ ‫אם‬: ‫א‬.‫חקוקה‬ ‫חובה‬ ‫הפרת‬-‫חוקית‬ ‫לא‬ ‫הייתה‬ ‫הבניה‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ‫ב‬.‫נפגעת‬ ‫עצמך‬ ‫שאתה‬ ‫להוכיח‬ ‫צריך‬–‫ע‬ ‫הנקבע‬ ‫דבר‬"‫הנכס‬ ‫הערך‬ ‫י‬,‫ע‬ ‫נקבע‬ ‫זה‬ ‫אשר‬"‫שמאי‬ ‫י‬. ‫ואזי‬:‫בניה‬ ‫עדירת‬ ‫או‬ ‫כספי‬ ‫סעד‬ ‫נקבל‬‫בפועל‬(‫האישי‬ ‫באופן‬ ‫פגיעה‬). 2.‫ליחיד‬ ‫מטרד‬ ‫הפרת‬-‫שבונה‬ ‫האזרח‬ ‫מבחינת‬ ‫מורכבת‬ ‫זו‬ ‫עילה‬,‫של‬ ‫האדם‬ ‫טבע‬ ‫נכס‬ ‫כאן‬ ‫כי‬ "‫עין‬ ‫צרות‬",‫היתר‬ ‫לפי‬ ‫נבנה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כזו‬ ‫תביעה‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬ ‫וכי‬. ‫ס‬'44,‫הנזיקין‬ ‫לפקודת‬;‫ו‬ ‫נזק‬ ‫נגרם‬ ‫כי‬ ‫מצביעה‬ ‫אינה‬ ‫במקרקעין‬ ‫שזכות‬ ‫שבר‬ ‫קובע‬/‫נוחות‬ ‫אי‬ ‫או‬ ‫לאחר‬. ‫פס‬"‫גונן‬ ‫נגד‬ ‫טכסא‬ ‫בעל‬ ‫ד‬;.‫לתב‬ ‫בניגוד‬ ‫בנה‬ ‫נכס‬ ‫בעל‬"‫ע‬,‫והתלונן‬ ‫שהלך‬ ‫לשכנו‬ ‫הפריע‬ ‫וזה‬ ‫התכנון‬ ‫ברשויות‬.‫הריסה‬ ‫צו‬ ‫נגדו‬ ‫הוציאו‬.‫הוא‬ ‫ואז‬ ‫השרץ‬ ‫את‬ ‫שהכשיר‬ ‫היתר‬ ‫והשיג‬ ‫הלך‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ‫פס‬ ‫ביקש‬"‫הפס‬ ‫את‬ ‫שיבטל‬ ‫ד‬"‫בעניינו‬ ‫שניתן‬ ‫ד‬.‫פס‬ ‫וביקש‬ ‫התעקש‬ ‫רונן‬ ‫אבל‬"‫להסיר‬ ‫שיש‬ ‫שיקבע‬ ‫ד‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוקי‬ ‫לפי‬ ‫חוקי‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫המטרד‬ ‫את‬.‫לאחר‬ ‫מטרד‬ ‫גורם‬ ‫המבנה‬ ‫אם‬,‫העובדה‬ ‫הנזיקין‬ ‫דיני‬ ‫לפי‬ ‫פיצוי‬ ‫לקבל‬ ‫הנפגע‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫את‬ ‫שוללת‬ ‫לא‬ ‫בניה‬ ‫היתר‬ ‫שקיבלנו‬. ‫תכנון‬ ‫מוסד‬ ‫נגד‬ ‫נזיקין‬ ‫תביעת‬
 11. 11. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫זהירות‬ ‫מושגי‬ ‫בכמה‬ ‫ולהבחין‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬: 1.‫כללית‬ ‫זהירות‬ ‫חובת‬-‫צריך‬ ‫סביר‬ ‫שאדם‬ ‫סיכון‬ ‫למניעת‬ ‫סבירים‬ ‫אמצעים‬ ‫לנקוט‬ ‫חובה‬ ‫לנקוט‬.(‫ערך‬ ‫שווה‬,‫אזהרה‬ ‫אורות‬ ‫מבחינת‬ ‫תקין‬ ‫ברכב‬ ‫לנהוג‬ ‫מחויב‬ ‫שאני‬ ‫לכך‬) 2.‫מושגית‬ ‫זהירות‬ ‫חובת‬-‫קב‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫השואל‬ ‫מבחן‬'‫לקב‬ ‫פוטנציאלים‬ ‫ניזוקים‬' ‫פוטנציאלים‬ ‫מזיקים‬.(‫רופאים‬-‫מטופלים‬) 3.‫קונקרטית‬ ‫זהירות‬ ‫חובת‬-‫לניזוק‬ ‫המזיק‬ ‫בין‬ ‫יחס‬,‫ספציפית‬ ‫לו‬ ‫לנוגע‬.(‫אחראי‬ ‫רופא‬ ‫איזה‬ ‫לנזק‬?‫המנתח‬/‫הבודק‬/‫המרדים‬...). ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫ישנו‬‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬:‫סע‬'8‫לפק‬'‫הנזיקין‬-‫החסינות‬ ‫טענת‬:‫מילוי‬ ‫בעט‬ ‫נגרם‬ ‫הנזק‬ ‫תפקיד‬.‫אדם‬ ‫או‬ ‫גוף‬/‫שיפוטי‬ ‫מעין‬ ‫גוף‬–‫כלומר‬,‫פ‬ ‫נותן‬ ‫אשר‬ ‫שופט‬"‫מתביעת‬ ‫חסינות‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫ד‬ ‫נזיקין‬. ‫בנזיקין‬ ‫האחריות‬ ‫היקף‬: ‫ע‬"‫א‬324/82‫נ‬ ‫ברק‬ ‫בני‬ ‫עירית‬'‫רוטברג‬(‫פד‬"‫מה‬ ‫י‬4‫עמ‬'102) ‫ל‬ ‫בנייה‬ ‫להיתר‬ ‫המקומית‬ ‫לוועדה‬ ‫פנה‬ ‫יזם‬-4‫בניינים‬,‫אשרה‬ ‫וזו‬.‫הועדה‬ ‫לבנות‬ ‫התחיל‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫ה‬ ‫בדקה‬ ‫המחוזית‬-99(‫סעיף‬28,‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫לחוק‬-‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫מעל‬),‫לו‬ ‫מותר‬ ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫רק‬ ‫לבנות‬3‫בניינים‬,‫בנה‬ ‫ולכן‬3‫וגינה‬ ‫בניינים‬,‫גדול‬ ‫נזק‬ ‫לו‬ ‫הגרם‬ ‫דבר‬,‫טביעה‬ ‫הגיש‬ ‫ולכן‬,‫כנגד‬ ‫העירייה‬ ‫וכנגד‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬. ‫מנגד‬ ‫הטענות‬: ‫המקומית‬ ‫הועדה‬:‫שיפוטית‬ ‫ועדה‬ ‫מעין‬ ‫הינה‬ ‫כי‬ ‫טענה‬,‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫חסינות‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬8. ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קביעת‬:‫דברים‬ ‫שלושה‬ ‫קבע‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬: 1.‫נפרדות‬ ‫משפט‬ ‫ישויות‬ ‫הן‬ ‫ועירייה‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬: ‫מקומית‬ ‫ועדה‬-‫תו‬ ‫דין‬ ‫מכוח‬ ‫פועלת‬"‫ב‬ ‫ועירייה‬-‫פק‬ ‫מכוח‬'‫העיריות‬<<<‫ולכן‬,‫רלוונטית‬ ‫לא‬ ‫העירייה‬,‫ובניה‬ ‫בתכנון‬ ‫מתעסקת‬ ‫אינה‬, ‫האחראית‬ ‫היא‬ ‫הינה‬ ‫הועדה‬ ‫שבעצם‬ ‫כך‬. 2.‫שיפוטי‬ ‫תפקיד‬ ‫מעין‬ ‫ממלא‬ ‫אינה‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬,‫ביצועי‬ ‫תפקיד‬ ‫אלא‬-‫חסינות‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ‫לכן‬. 3.‫חייבים‬ ‫ועובדיה‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬‫וקונקרטית‬ ‫מושגית‬ ‫זהירות‬ ‫חובת‬. ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫הלכת‬:‫הקונקרטית‬ ‫האחריות‬ ‫שייכת‬ ‫למי‬ ‫מכך‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬. ‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫לרזולוציה‬ ‫ירדו‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬,‫בפסד‬'‫נ‬ ‫פייגנבלט‬'‫זילברשטיין‬,‫שוועדה‬ ‫וקבוע‬ ‫המקומית‬,‫תפקיד‬ ‫תהליך‬ ‫במסגרת‬,‫שיפוטי‬ ‫מעין‬ ‫תפקיד‬ ‫ממלאת‬–‫בהתנגדויות‬ ‫בהכרעה‬ ‫כמו‬.
 12. 12. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫עונשין‬ ‫ודיני‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דני‬- ‫ומושגים‬ ‫הגדרות‬ ‫אזרחי‬ ‫משפט‬-‫בדר‬"‫אזרחים‬ ‫בין‬ ‫כ‬ ‫פללי‬ ‫משפט‬-‫להליך‬ ‫צד‬ ‫היא‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ ‫תביעה‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬ ‫וגם‬ ‫פליליות‬ ‫גם‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫עבירות‬ (‫ליחיד‬ ‫מטרד‬ ‫והפרת‬ ‫חקוקה‬ ‫חובה‬ ‫הפרת‬) ‫נמשכת‬ ‫עבירה‬-‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫יש‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫לכל‬,‫במקום‬ ‫ומתיישנת‬ ‫מסוים‬ ‫במקום‬ ‫מתחילה‬ ‫אחר‬(‫התיישנות‬ ‫חוק‬-3‫שנים‬).‫לזה‬ ‫החריג‬,‫נמשכות‬ ‫עבירות‬ ‫הינו‬-‫עוד‬ ‫כל‬ ‫נמשכת‬ ‫התביעה‬ ‫עילת‬ ‫מתרחשת‬ ‫היא‬,‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫עבירות‬ ‫עם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫מקרה‬,‫התיישנות‬ ‫לה‬ ‫אין‬. ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫בונה‬ ‫אני‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫כלומר‬,‫נייצב‬ ‫והמבנה‬,‫מחדש‬ ‫מתרחשת‬ ‫העבירה‬ ‫יום‬ ‫כל‬. ‫מוחלטת‬ ‫עבירה‬-‫העבירה‬ ‫את‬ ‫מגבשים‬ ‫אשר‬ ‫אקטים‬ ‫משני‬ ‫מורכבת‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬: 1.‫מעשה‬ 2.‫פלילית‬ ‫מחשבה‬ ‫פלילית‬ ‫מחשבה‬ ‫ללא‬ ‫מתגבשות‬ ‫אשר‬ ‫מיוחדות‬ ‫עבירות‬ ‫ישנם‬,‫במעשה‬ ‫די‬ ‫כלומר‬.‫עבירות‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬,‫העבירה‬ ‫את‬ ‫ביצע‬ ‫שאדם‬ ‫מספיק‬.‫כן‬ ‫וכמו‬,‫אינה‬ ‫החוק‬ ‫של‬ ‫ידיעה‬ ‫אי‬ ‫מעונש‬ ‫מונעת‬. ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ ‫לבניה‬ ‫אחריות‬ ‫לשאלה‬ ‫מענה‬–‫פלילית‬ ‫מחשבת‬ ‫דורשת‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫בנייה‬ ‫האם‬? ‫הכלל‬:‫אלה‬ ‫בעבירות‬ ‫מורשעים‬ ‫להיות‬ ‫בשביל‬ ‫פלילית‬ ‫מחשבה‬ ‫נדרשת‬ ‫שלא‬ ‫אומרת‬ ‫הפסיקה‬(‫לאור‬ ‫ס‬'204). ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬:‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫ס‬'208‫ס‬ ‫לפי‬ ‫מואשמים‬ ‫להיות‬ ‫שעלולים‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫מונה‬'204: 1.‫העבודה‬ ‫לביצוע‬ ‫היתר‬ ‫בעל‬ 2.‫כאמור‬ ‫היתר‬ ‫להשיג‬ ‫חובה‬ ‫עליו‬ ‫שמוטל‬ ‫מי‬ 3.‫העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫בשעת‬ ‫המקרקעין‬ ‫בעל‬ 4.‫העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫בשעת‬ ‫המקרקעין‬ ‫כבעל‬ ‫שהוחזק‬ ‫מי‬ 5.‫העבירה‬ ‫את‬ ‫בפועל‬ ‫המבצע‬ 6.‫במקרקעין‬ ‫בפועל‬ ‫המשתמש‬
 13. 13. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il 7.‫לשימוש‬ ‫או‬ ‫לעבודה‬ ‫האחראי‬. ‫סע‬ ‫אומר‬'‫ב‬:‫מאלה‬ ‫שניים‬ ‫יוכיח‬ ‫אם‬ ‫הגנה‬ ‫באפשרותו‬ ‫יש‬(‫מצטברים‬ ‫תנאים‬ ‫שני‬): 1.‫בידיעתו‬ ‫שלא‬ ‫נעברה‬ ‫העברה‬ 2.‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫והתקנות‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫לקיום‬ ‫הנאותים‬ ‫האמצעים‬ ‫בכל‬ ‫נקט‬ ‫הוא‬ ‫הנידונה‬ ‫לעבודה‬. ‫לסיכום‬,‫ס‬ ‫לפי‬ ‫עבירה‬'204‫כוונה‬ ‫בלי‬ ‫להרשיע‬ ‫ואפשר‬ ‫פלילית‬ ‫מחשבה‬ ‫דורשת‬ ‫אינה‬,‫הגנה‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫החוק‬ ‫לקיום‬ ‫הנאותים‬ ‫האמצעים‬ ‫בכל‬ ‫ונקט‬ ‫ידע‬ ‫שלא‬ ‫למי‬ ‫טובה‬. ‫הגנות‬:‫מהחוק‬ ‫והגנה‬ ‫הצדק‬ ‫מן‬ ‫הגנה‬ ‫בחוק‬ ‫הגנות‬- ‫הדרך‬ ‫מן‬ ‫הגנה‬-‫בפסיקה‬ ‫התפתחה‬,‫מצומצמת‬ ‫הגנה‬ ‫היא‬,‫ניתן‬ ‫אותה‬ ‫להוכיח‬ ‫מצלחים‬ ‫אשר‬ ‫וברגע‬ ‫מרכיביו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫את‬ ‫לבטל‬.‫טוענת‬ ‫זו‬ ‫הגנה‬,‫כ‬ ‫הרשות‬ ‫התנהגות‬ ‫כי‬"‫ניסבלת‬ ‫בלתי‬ ‫כ‬ ‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫על‬ ‫גוברת‬ ‫זו‬ ‫התנהגות‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫והאינטרס‬. ‫לדוגמה‬:‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫הגיש‬ ‫אדם‬ ‫אם‬,‫החריגה‬ ‫את‬ ‫הסדיר‬ ‫האדם‬ ‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫ובמסגרת‬,‫יכול‬ ‫העברה‬ ‫עצם‬ ‫על‬ ‫קנס‬ ‫יקבל‬ ‫עדין‬ ‫שהוא‬ ‫להיות‬.‫כך‬,‫מוסדרת‬ ‫העבירה‬ ‫שאם‬,‫העברה‬ ‫ביצע‬ ‫הוא‬ ‫עדין‬. ‫בדר‬"‫שנה‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫מקבלים‬ ‫כ‬-‫החריגה‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫שלמה‬ ‫שנה‬. ‫פס‬"‫ואח‬ ‫יפת‬ ‫ד‬'‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫נגד‬; ‫פס‬"‫נ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ד‬'‫בע‬ ‫פלסטיק‬ ‫מוצרי‬ ‫אלפא‬"‫מ‬ ‫הקניין‬ ‫ודיני‬ ‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫דני‬ ‫ה‬ ‫שנות‬ ‫במהלך‬-90‫יסוד‬ ‫חוקי‬ ‫נחקקו‬,‫לשינוי‬ ‫קשיח‬ ‫מנגנון‬ ‫בעל‬. ‫וחירותו‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫יסוד‬ ‫וחוק‬ ‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫דני‬- ‫בסע‬'3‫וחרותו‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫לחוק‬,‫אדם‬ ‫של‬ ‫בקניינו‬ ‫פגיעה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬. ‫מנגד‬:‫ס‬'2‫המקרקעין‬ ‫לחוק‬‫החוק‬ ‫להגבלות‬ ‫בכפוף‬ ‫במקרקעין‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫שניתן‬ ‫קובע‬. ‫נקבעו‬ ‫ביותר‬ ‫החשובות‬ ‫ההגבלות‬‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫בדיני‬,‫סע‬'145;‫הבעלות‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫מגביל‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬ –‫לומר‬ ‫שניתן‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬‫מתיר‬ ‫שהחוק‬ ‫ממה‬ ‫חוץ‬ ‫אסור‬ ‫שהכול‬(‫הפוך‬ ‫ולא‬).‫אדירה‬ ‫המשמעות‬: ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬-‫חלקת‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫שחלים‬ ‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫בחוקי‬ ‫נקבע‬ ‫לאדם‬ ‫המקרקעין‬ ‫ערך‬ ‫כי‬ ‫קרקע‬.‫או‬ ‫לחקלאות‬ ‫אחר‬ ‫ובמקום‬ ‫מגורים‬ ‫לשימוש‬ ‫מיועדת‬ ‫תהיה‬ ‫מסוימת‬ ‫קרקע‬ ‫שחלקת‬ ‫ייתכן‬
 14. 14. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫ומסחר‬ ‫לתעשייה‬.‫אדיר‬ ‫כלכלי‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫להבדל‬.‫בנוסף‬,‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫לבנות‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫הבנייה‬ ‫אחוזי‬ ‫מהם‬ ‫קובעת‬ ‫התוכנית‬.‫יש‬ ‫כאשר‬400%‫מאשר‬ ‫גדול‬ ‫הכלכלי‬ ‫הערך‬ ‫בניה‬50%‫בניה‬. ‫השאלה‬ ‫מתעוררת‬:‫תו‬ ‫דיני‬ ‫עם‬ ‫מתיישב‬ ‫וחרותו‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫חוק‬ ‫איך‬"‫ופוגעות‬ ‫שמפריעות‬ ‫ב‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫בקניינו‬?(‫הפקעות‬ ‫דרך‬,‫וכו‬ ‫הגבלות‬'...) ‫היסוד‬ ‫החוק‬:‫וחירותו‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫חוק‬,‫בהתקיימות‬ ‫בקניין‬ ‫פגיעה‬ ‫מתירה‬3‫מצטברים‬ ‫תנאים‬: 1.‫בחוק‬ ‫מפורשת‬ ‫הסמכה‬-‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫שמאשרת‬ ‫תוכנית‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬. 2.‫ראויה‬ ‫תכלית‬-‫פרטי‬ ‫צורך‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫ציבורי‬ ‫צורך‬. 3.‫הנדרש‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאינה‬ ‫פגיעה‬-‫שנדרש‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫היא‬ ‫שהפגיעה‬ ‫להוכיח‬ ‫הרשות‬ ‫על‬ ‫חובה‬, ‫צריכה‬ ‫שהרשות‬ ‫מה‬ ‫לפי‬.(‫לדוג‬':‫ציבורי‬ ‫לצורך‬ ‫הפקעה‬-‫הפרטי‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫העולה‬).
 15. 15. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫א‬ ‫פרק‬'-‫התכנון‬ ‫מוסדות‬,‫ונהלים‬ ‫הוראות‬ ‫נושא‬1:‫סטטוטוריות‬ ‫ותוכנית‬ ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫סטטוטורית‬ ‫תוכנית‬- ‫מפורטת‬ ‫לתוכנית‬ ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬- ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬-‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫ייעודים‬ ‫קובעת‬:‫מגורים‬,‫תעשייה‬,‫מסחר‬ ‫מפורטת‬ ‫תוכנית‬-‫בנייה‬ ‫היתר‬ ‫להוציא‬ ‫ניתן‬ ‫לפייה‬ ‫הוראות‬:‫קומות‬,‫וכו‬ ‫בנין‬ ‫קווי‬'... ‫תכנון‬ ‫רמות‬ ‫בין‬ ‫עירוב‬ ‫יש‬ ‫בישראל‬-‫גם‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫מתאר‬ ‫כתוכנית‬ ‫שמוגשות‬ ‫תוכניות‬ ‫הרבה‬ ‫מפורטות‬.[‫תמ‬ ‫גם‬"‫מפורטת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫א‬,‫יכולות‬ ‫אך‬ ‫מעט‬ ‫יש‬(‫התפלה‬ ‫מתקן‬,‫תעופה‬ ‫שדות‬ ‫וכו‬'...).]‫המשפט‬ ‫משיטת‬ ‫חלק‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫עירוב‬,‫לדוג‬'‫סע‬'63‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫לחוק‬,‫לכלול‬ ‫שניתן‬ ‫אומר‬ ‫מתאר‬ ‫בתוכנית‬ ‫פירוט‬-‫זאת‬ ‫מאפשר‬ ‫החוק‬,‫מתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫לה‬ ‫לקרוא‬ ‫צורך‬ ‫ישנו‬ ‫אך‬. ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬- ‫הם‬ ‫ואלה‬ ‫עיקרים‬ ‫תכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫חמישה‬ ‫קיימים‬ ‫בישראל‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫בחוק‬: ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫ובניה‬ ‫מרחבית‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫המונה‬ ‫מקומית‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫לפחות‬35,000‫תושבים‬ ‫סע‬'19‫א‬'1 ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫מרחבית‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫סע‬'19 ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫ברשות‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫אחת‬ ‫סע‬'18 ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫מקומית‬ ‫רשוי‬ ‫רשות‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫הועדה‬ ‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫ולבניה‬ ‫לאומיות‬ ‫הולקחש‬"‫פ‬ ‫חופים‬ ‫למימי‬ ‫הועדה‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬ ‫ורישוי‬ ‫תכנון‬ ‫שעניינה‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬ ‫ופיצויים‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫שעניינה‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬ ‫הממשלה‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬
 16. 16. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫בפרוצדורות‬ ‫עוסק‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬,‫בתוכניות‬ ‫מופיעות‬ ‫הנורמות‬(‫התכנון‬ ‫שיטת‬,‫לא‬ ‫מה‬ ‫מקובל‬ ‫מה‬...) ‫הפרוצדורות‬ ‫של‬ ‫בנורמה‬ ‫עוסק‬ ‫זה‬ ‫חוק‬. ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫לפני‬ ‫קיימים‬ ‫בתרשים‬ ‫המצוינות‬ ‫מבין‬ ‫מוסדות‬ ‫שני‬: 1.‫הממשלה‬-‫סע‬'53; ‫תפקידה‬:1.‫מאשרת‬ ‫הממשלה‬/‫תוכנית‬ ‫דוחה‬ 2.‫חקיקה‬:‫החוק‬ ‫קידום‬-‫החוק‬ ‫יזום‬-‫מחוקקת‬ ‫הכנסת‬ 3.‫לוועדה‬ ‫הוראות‬ 2.‫הפנים‬ ‫שר‬- ‫תפקידו‬:-‫סע‬'109;‫הפנים‬ ‫שר‬(‫המקומיות‬ ‫המתאר‬ ‫התכניות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫יש‬ ‫אליו‬ ‫המפורטות‬ ‫והתוכניות‬)‫ועדה‬ ‫בסמכות‬ ‫כתוכנית‬ ‫שנערכו‬ ‫תכניות‬ ‫לקבוע‬ ‫נוהג‬ ‫אישור‬ ‫כטעונות‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫בסמכות‬ ‫תכניות‬ ‫הינן‬ ‫לדעתו‬ ‫ואשר‬ ‫מקומית‬. ‫בסמכות‬ ‫אכן‬ ‫כאמור‬ ‫תוכנית‬ ‫כי‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬ ‫שוכנע‬ ‫לא‬ ‫התכנוני‬ ‫ההליך‬ ‫בסוף‬ ‫אם‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬,‫אותה‬ ‫יאשר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אזי‬.‫לפיכך‬,‫שאלה‬ ‫קיימת‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬ ‫מחוזית‬ ‫בסמכות‬ ‫או‬ ‫מקומית‬ ‫בסמכות‬ ‫כתכנית‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫להגדרתה‬ ‫ביחס‬ ‫פרשנית‬ ‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫המחוזית‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ ‫המחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫לפנות‬ ‫מוצע‬ ‫התוכנית‬ ‫עריכת‬ ‫בטרם‬ ‫בעניין‬ ‫בהם‬ ‫להיוועץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬.‫כאמור‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬ ‫סמכות‬, ‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫בסמכות‬ ‫תכנית‬ ‫לעניין‬,‫המחוזות‬ ‫על‬ ‫לממונים‬ ‫הואצלה‬. -‫סע‬'16;‫מקומי‬ ‫תכנוני‬ ‫מרחב‬ ‫הכרזה‬ -‫סע‬'37;‫משותפת‬ ‫ועדה‬ ‫הקמת‬ -‫סע‬'265;‫תקנות‬ ‫התקנת‬-‫הסע‬'‫נושאים‬ ‫מונה‬,‫לתיקון‬ ‫השר‬ ‫אחראי‬ ‫לגביהם‬ ‫התקנות‬. -‫יו‬"‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫ר‬(‫המנכ‬ ‫בפועל‬"‫ל‬) -‫מינויים‬ -‫סע‬'34-40;‫ועדה‬ ‫של‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫ואישור‬ ‫מאחד‬ ‫תכנון‬ ‫מרחב‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬ ‫מיוחדת‬.
 17. 17. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫נושא‬2:‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫א‬.‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬-‫סע‬ ‫מכוח‬'2‫לחוק‬ ‫מבנה‬:‫מונה‬ ‫המעוצה‬32‫חברים‬: ‫הממשלה‬ ‫משרד‬ ‫נציגי‬ ‫הינם‬ ‫מתוכם‬ ‫כשליש‬ ‫כאשר‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫נציגי‬ ‫הינם‬ ‫שליש‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫בתחום‬ ‫מקצוע‬ ‫ובעלי‬ ‫ציבור‬ ‫נציגי‬ ‫הינם‬ ‫ושליש‬. ‫תפקיד‬: ‫החקיקה‬ ‫בתחום‬: -‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫בנושאי‬ ‫לממשלה‬ ‫מייעצת‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬,‫חקיקה‬ ‫נושאי‬ ‫לרבות‬ -‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫תקנות‬ ‫בנושאי‬ ‫הפנים‬ ‫לשר‬ ‫ומייעצת‬. ‫התכנון‬ ‫בתחום‬/‫הביצוע‬- -‫בנוסף‬,‫וממליצה‬ ‫ארציות‬ ‫מתאר‬ ‫בתוכנית‬ ‫ודנה‬ ‫עורכת‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫אישורן‬ ‫על‬ ‫לממשלה‬. ‫השיפוט‬ ‫בתחום‬- -‫כן‬ ‫כמו‬,‫בעררים‬ ‫ודנה‬ ‫מחוזיות‬ ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫מאשרת‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫ועדה‬ ‫בסמכות‬ ‫מפורטת‬ ‫ותוכנית‬ ‫מקומית‬ ‫מתאר‬ ‫לתוכנית‬ ‫ביחס‬ ‫המוגשים‬ ‫מחוזית‬ ‫סע‬'6(‫א‬)‫בו‬ ‫שמוזכרות‬ ‫הועדות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫למנות‬ ‫הארצית‬ ‫למעוצה‬ ‫מאפשר‬: ‫ולנט‬"‫ע‬-‫במס‬ ‫מייעצת‬'‫מבקשת‬ ‫שהיא‬ ‫במעוצה‬ ‫הארצית‬ ‫למעוצה‬ ‫נושאים‬,‫בנושאים‬ ‫ולעסוק‬ ‫אותה‬ ‫מסמיכה‬ ‫שהמעוצה‬. ‫לעררים‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬-‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫בהחלטות‬ ‫לדון‬ ‫מוסמכת‬: -‫סע‬'78(‫ב‬)1-‫תק‬ ‫על‬ ‫והמוגבלות‬ ‫התנאים‬ ‫מהם‬ ‫קובע‬'‫תכנית‬ ‫מתוכננת‬ ‫בה‬ ‫הביניים‬,‫אז‬ ‫ותנאים‬ ‫במגבלות‬ ‫יהא‬ ‫היתר‬ ‫מתן‬.‫בס‬'‫ס‬ ‫לפי‬ ‫ערר‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫זה‬'‫קטן‬1,‫נאמר‬ ‫כאשר‬ ‫ערר‬ ‫לועדת‬ ‫שנפנה‬ ‫כמובן‬ ‫ארצית‬ ‫מועצה‬. -‫סע‬'98(‫ג‬)-‫אושרה‬ ‫טרם‬ ‫אך‬ ‫הופקדה‬ ‫התוכנית‬ ‫בה‬ ‫סיטאוציה‬ ‫על‬ ‫מדבר‬,‫תק‬ ‫זו‬'‫ביניים‬, ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫לגמרי‬ ‫ברור‬ ‫ולא‬.‫לתק‬ ‫והגבלות‬ ‫תנאים‬ ‫נקבעים‬'‫זו‬,‫הללו‬ ‫מתנאים‬ ‫שנפגע‬ ‫מי‬ ‫לעררים‬ ‫המשנה‬ ‫לועדות‬ ‫לפנות‬ ‫יכול‬. -‫סע‬'110(‫א‬)-‫מסוימת‬ ‫תוכנית‬ ‫לדחות‬ ‫או‬ ‫לאשר‬ ‫החליטה‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬,‫יופנה‬ ‫הערר‬ ‫הערר‬ ‫לועדת‬.
 18. 18. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫בטחונים‬ ‫למתקנים‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬-‫סע‬'166,‫המעוצה‬ ‫של‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫היא‬. ‫בטחוניים‬ ‫למתקנים‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫בעררים‬ ‫עוסקת‬ ‫הארצית‬. -‫סע‬'166‫א‬'-‫וההיתר‬ ‫ביטחוניים‬ ‫למתקנים‬ ‫לוועדה‬ ‫היתר‬ ‫הגשת‬ ‫על‬ ‫הזו‬ ‫הערר‬ ‫לועדת‬ ‫פניה‬ ‫זו‬ ‫ערר‬ ‫לועדת‬ ‫יהא‬ ‫הערר‬ ‫נדחה‬. -‫סע‬'177(2-)‫בטחוני‬ ‫מתקן‬ ‫בשל‬ ‫מחוזית‬ ‫לתוכנית‬ ‫להתנגד‬ ‫יכול‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬.‫סע‬'‫זה‬ ‫התנגדות‬ ‫על‬ ‫מדבר‬,‫או‬ ‫בטחוני‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫שמדובר‬ ‫חושב‬ ‫השר‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬ ‫מדובר‬ ‫תוכנית‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫שאושרה‬ ‫או‬ ‫בטחוני‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫שמדובר‬ ‫חושב‬ ‫והשר‬ ‫תוכנית‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫שאושרה‬ ‫בטחוני‬ ‫מתקן‬ ‫שזה‬ ‫חושב‬ ‫והשר‬-‫זאת‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬ ‫ותכריע‬ ‫תדון‬. -‫סע‬'177(4- )‫בועדת‬ ‫ידונו‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫ברמת‬ ‫שהם‬ ‫דברים‬ ‫על‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫הערות‬ ‫הזו‬ ‫הערר‬,‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫על‬. ‫נוספים‬ ‫תכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫קיימים‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫ליד‬: ‫הולקחש‬"‫פ‬(‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫חקלאית‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הועדה‬)-‫סע‬ ‫מכוח‬'156(‫א‬),‫ובהרחבה‬- ‫לחוק‬ ‫הראשונה‬ ‫התוספת‬-‫י‬ ‫פרק‬"‫להלן‬ ‫ב‬; ‫סע‬'10‫לתוספת‬;‫תוכניות‬ ‫למיון‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫סע‬'12‫לתוספת‬;‫לולקש‬"‫ערר‬ ‫ועדת‬ ‫ישנה‬ ‫פ‬-‫הולקחש‬ ‫כאשר‬ ‫תפעל‬ ‫שזו‬"‫לאשר‬ ‫סרבה‬ ‫או‬ ‫דחתה‬ ‫פ‬ ‫תוכנית‬,‫הולקחש‬ ‫וכאשר‬"‫חקלאי‬ ‫שימוש‬ ‫לתת‬ ‫סרבה‬ ‫פ‬,‫מתקן‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ ‫מיקום‬ ‫לקבוע‬ ‫סרבה‬ ‫או‬, ‫הולקחש‬ ‫של‬ ‫אחרת‬ ‫החלטה‬ ‫כל‬ ‫או‬"‫פ‬,‫כפוגעת‬ ‫בה‬ ‫מצאתי‬ ‫אשר‬,‫הערר‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫לגבייה‬ ‫לערר‬ ‫ניתן‬. ‫הרכב‬:‫סע‬'2‫הראשונה‬ ‫לתוספת‬: ‫הראש‬ ‫יושב‬:‫סע‬'3;‫בה‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫להיות‬ ‫בוועדה‬ ‫מנציגיו‬ ‫אחד‬ ‫ימנה‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬ ‫תמנה‬ ‫הועדה‬15‫חברים‬: -2‫הפנים‬ ‫שר‬ ‫נציגי‬ -2‫החקלאות‬ ‫שר‬ ‫נציגי‬ -‫השיכון‬ ‫שר‬ ‫נציג‬ -‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫נציג‬ -‫המיישבים‬ ‫מוסדות‬ ‫נציג‬ -‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫נציג‬ -‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫נציג‬ -2‫החקלאים‬ ‫נציגי‬ -‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫נציג‬ -‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫השר‬ ‫נציג‬ -‫אדריכל‬/‫מהנדס‬;‫מצטברים‬ ‫תנאים‬ ‫שני‬ ‫עלים‬ ‫חל‬ ‫אשר‬: ‫א‬.‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫בענייני‬ ‫בקי‬ ‫הוא‬,
 19. 19. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫ב‬.‫שבאותו‬ ‫מקומית‬ ‫רשות‬ ‫או‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫עובד‬ ‫או‬ ‫מדינה‬ ‫עובד‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫המחוז‬ -‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫בשמירת‬ ‫שעניינם‬ ‫הציבוריים‬ ‫הגופים‬ ‫ש‬ ‫נציג‬. ‫תפקיד‬:‫לולקחש‬"‫עיקריות‬ ‫סמכויות‬ ‫שלוש‬ ‫פ‬: 1.‫סע‬'5-‫כחקלאית‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫להכריז‬-‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫קשה‬ ‫מגבלה‬ ‫שזו‬ 2.‫סע‬'6-‫מס‬ ‫תיקון‬'76,2006;‫כמוגדרת‬ ‫בקרקע‬ ‫תוכנית‬ ‫לאישור‬ ‫בקשה‬ ‫כ‬"‫חקלאית‬-" ‫תיקון‬43(1996,)‫סע‬'9-10;‫הולקחש‬ ‫עבודת‬ ‫את‬ ‫ולקצר‬ ‫לייעל‬ ‫כדי‬"‫הוראה‬ ‫נקבעה‬ ‫פ‬ ‫מיימנת‬ ‫ועדה‬ ‫להקצות‬,‫תבדוק‬ ‫זו‬ ‫אשר‬:‫להגיע‬ ‫בכדי‬ ‫מוצדקת‬ ‫התוכנית‬ ‫האם‬ ‫לולקחש‬"‫פ‬,‫התהליך‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫במטרה‬ ‫וזו‬. 3.‫סע‬'7-8;‫חקלאית‬ ‫בקרקע‬ ‫חורג‬ ‫שימוש‬ ‫אישור‬(‫לדוגמה‬:‫למחסן‬ ‫שהפכה‬ ‫רפת‬, ‫חממה‬-‫אירועים‬ ‫לאולם‬ ‫שהפך‬...) ‫לפי‬‫סע‬'12(‫א‬)‫ו‬-(‫ב‬);‫הולקחש‬ ‫מהחלטת‬ ‫הנפגע‬"‫פ‬,‫ערר‬ ‫לועדת‬ ‫יפנה‬-‫הולקחש‬ ‫של‬ ‫נפרדת‬"‫פ‬. ‫נפרדת‬ ‫משנה‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬ ‫ישנה‬ ‫זו‬ ‫שלוועדה‬ ‫הסיבה‬,‫נרחב‬ ‫והיקף‬ ‫נרחב‬ ‫תוקף‬ ‫בעלת‬ ‫שהינה‬ ‫מפני‬. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬-‫נ‬ ‫פתוחים‬ ‫ושטחים‬ ‫חקלאית‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫הועדה‬'‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫פ‬ ‫ובניה‬"‫ת‬‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬(19.12.2012);‫התכנון‬ ‫מוסדות‬,‫הולקחש‬ ‫של‬ ‫סמכותה‬"‫פ‬- ‫לחוק‬ ‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬ ‫הסעיפים‬ ‫של‬ ‫לשונם‬,‫הולקחש‬ ‫של‬ ‫סמכותה‬ ‫בשאלת‬"‫להגבלת‬ ‫באשר‬ ‫פ‬ ‫חקלאיים‬ ‫בשטחים‬ ‫השימוש‬,‫כי‬ ‫מורה‬‫לה‬ ‫הנתונה‬ ‫הסמכות‬‫שייעדם‬ ‫קרקעות‬ ‫לגבי‬,‫תכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כדין‬ ‫מאושרת‬ ‫מתאר‬,‫חקלאי‬ ‫הוא‬.‫הוא‬ ‫השטח‬ ‫כי‬ ‫הכרזה‬ ‫היסטורית‬ ‫מבחינה‬ ‫שקיימת‬ ‫העובדה‬ ‫מורידה‬ ‫ואינה‬ ‫מעלה‬ ‫אינה‬ ‫חקלאי‬. ‫הולקחש‬ ‫של‬ ‫סמכותה‬"‫תכניות‬ ‫לאשר‬ ‫פ‬,‫מחוזית‬ ‫מתאר‬ ‫בתכנית‬ ‫המיועדת‬ ‫חקלאית‬ ‫בקרקע‬ ‫עניינה‬ ‫חקלאית‬ ‫למטרה‬.‫בקרקע‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫הכרזה‬ ‫שקיימת‬ ‫ולא‬ ‫חקלאי‬ ‫הוא‬ ‫שהייעוד‬ ‫הוא‬ ‫הדגש‬ ‫חקלאית‬. ‫משמשת‬ ‫הקרקע‬ ‫ובפועל‬ ‫השתנה‬ ‫היעוד‬ ‫אם‬,‫כדין‬ ‫שאושרה‬ ‫עיר‬ ‫בנין‬ ‫תכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫שאינה‬ ‫כקרקע‬ ‫חקלאית‬,‫הולקחש‬ ‫באמצעות‬ ‫עליה‬ ‫להגן‬ ‫צורך‬ ‫שיש‬ ‫חקלאית‬ ‫קרקע‬ ‫אין‬ ‫שבפועל‬ ‫הרי‬"‫פ‬. ‫תחתונה‬ ‫שורה‬:‫עיר‬ ‫בנין‬ ‫לתכנית‬ ‫בהתאם‬ ‫חקלאית‬ ‫אינה‬ ‫הקרקע‬ ‫בו‬ ‫במקום‬,‫באישור‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫הולקחש‬"‫חורג‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ ‫לתכנית‬ ‫פ‬,‫הולקחש‬ ‫שבו‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬"‫על‬ ‫ההכרזה‬ ‫את‬ ‫ביטלה‬ ‫טרם‬ ‫פ‬ ‫כחקלאית‬ ‫הקרקע‬. ‫חופין‬ ‫למימי‬ ‫הועדה‬-‫סע‬ ‫מכוח‬'156(‫ב‬),‫לחוק‬ ‫השנייה‬ ‫התוספת‬ ‫ובהרחבה‬-‫י‬ ‫פרק‬"‫להלן‬ ‫ב‬; ‫על‬ ‫המדברת‬ ‫לתוכנית‬ ‫אחראית‬‫החופית‬ ‫הסביבה‬-‫קו‬300‫מ‬'‫מהחוף‬ [‫תמ‬ ‫על‬ ‫גובר‬ ‫החופים‬ ‫חוק‬"‫א‬13-‫החופים‬ ‫על‬ ‫שאחרית‬,‫החוף‬ ‫וקו‬ ‫מים‬]
 20. 20. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫סע‬'6,‫השנייה‬ ‫לתוספת‬-‫תוכנית‬ ‫למיון‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫מורה‬-‫תוכנית‬ ‫ממיינת‬ ‫זו‬ ‫ועדה‬ ‫לולחו‬ ‫תגיע‬ ‫תוכנית‬ ‫איזו‬ ‫וקובעת‬"‫ף‬. ‫לפי‬‫סע‬'8;..."‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫לפני‬ ‫עליה‬ ‫לערור‬ ‫רשאים‬"‫מהחלטת‬ ‫שנפגע‬ ‫מי‬ ‫הולח‬"‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫של‬ ‫הערר‬ ‫לועדת‬ ‫יפנה‬ ‫פ‬. ‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫הועדה‬-(‫ות‬"‫ל‬)‫סע‬'6‫א‬,'6‫ב‬;' ‫הארצית‬ ‫למועצה‬ ‫מקביל‬ ‫במעמד‬,‫לתשתיות‬ ‫לתוכנית‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬,‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫הועדה‬ ‫קיימת‬ ‫ובניה‬.‫של‬ ‫ועדה‬ ‫זו‬‫הממשלה‬ ‫רישוי‬ ‫רשות‬,‫בנייה‬ ‫היתר‬ ‫שמוציאה‬. ‫בתיקון‬60‫לחוק‬,‫חדש‬ ‫תכנון‬ ‫מוסד‬ ‫הוסף‬-‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫ארצית‬ ‫ועדה‬. ‫בחוק‬ ‫מופיעה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫ועדה‬,‫מכוח‬ ‫אלא‬‫באוג‬ ‫פורסמה‬ ‫אשר‬ ‫השעה‬ ‫הוראות‬'2011;‫קבעה‬ ‫אשר‬ ‫לאומי‬ ‫לדיור‬ ‫ועדות‬ ‫של‬ ‫הקמתן‬.‫ב‬ ‫מדובר‬-6‫ועדות‬: ‫המחוזית‬ ‫ברמה‬ ‫הנן‬ ‫אלה‬ ‫ועדות‬,‫הללו‬ ‫המחוזיות‬ ‫הועדות‬ ‫מעל‬ ‫תהיה‬ ‫הארצית‬ ‫שהועדה‬. ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫ע‬ ‫שידנו‬ ‫נושאים‬ ‫שני‬ ‫קיימים‬"‫הארצית‬ ‫הועדה‬ ‫י‬: 1.‫לאומי‬ ‫דיור‬ ‫תוכנית‬ ‫יש‬ ‫אם‬-‫הוד‬ ‫בה‬ ‫תדון‬"‫הארצית‬ ‫ל‬ 2.‫הוקחש‬ ‫של‬ ‫החלטה‬ ‫על‬ ‫ערר‬ ‫ישנו‬ ‫כאשר‬"‫הולחו‬ ‫או‬ ‫פ‬"‫לוד‬ ‫שנוגע‬ ‫ף‬"‫לים‬. ‫להשגות‬ ‫שלה‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬,‫סע‬'6‫ד‬'‫ו‬-76‫ג‬;'‫זו‬ ‫לתוכנית‬ ‫להתנגד‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כלומר‬,‫להגיש‬ ‫ניתן‬ ‫אך‬ ‫השגות‬,‫מצידה‬ ‫אותן‬ ‫לקבל‬ ‫מחויבת‬ ‫זו‬ ‫ואין‬. ‫מבנה‬:‫נקבע‬ ‫בחוק‬,‫תמנה‬ ‫הועדה‬ ‫כי‬: ‫שרים‬ ‫נציגי‬ ‫עשרה‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫מנהל‬ ‫נציג‬ ‫מתכנן‬(‫ובניה‬ ‫תכנון‬ ‫בענייני‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ‫בעל‬) ‫ציבור‬ ‫נציג‬ ‫ונציג‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫בשמירת‬ ‫שעניינם‬ ‫הציבוריים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬ ‫הגג‬ ‫ארגון‬ ‫נציג‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬. ‫תפקיד‬:‫הוסמכה‬ ‫זו‬ ‫ועדה‬: -‫מפורטת‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫הוראות‬ ‫עם‬ ‫ארציות‬ ‫מתאר‬ ‫תוכניות‬ ‫ולאשר‬ ‫לערוך‬(‫בכפוף‬ ‫הממשלה‬ ‫לאישור‬)‫עבור‬"‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬"‫היתר‬ ‫בין‬ ‫הכוללות‬:‫מתקני‬ ‫תשתיות‬,‫נמל‬,‫תעופה‬ ‫נמל‬,‫מעגן‬,‫מים‬ ‫להתפלת‬ ‫מתקן‬,‫וביוב‬ ‫מים‬ ‫מתקני‬, ‫פסולת‬ ‫אתרי‬,‫כוח‬ ‫תחנות‬,‫ודלק‬ ‫גז‬ ‫מתקני‬,‫הממשלה‬ ‫שראש‬ ‫ובלבד‬ ‫ודרים‬,‫שר‬ ‫לאומית‬ ‫חשיבות‬ ‫כבעלי‬ ‫עליהם‬ ‫הכריזו‬ ‫הפנים‬ ‫ושר‬ ‫האוצר‬. -‫שהותרו‬ ‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬ ‫למתקני‬ ‫בניה‬ ‫היתר‬ ‫ליתן‬ ‫מוסמכת‬ ‫אף‬ ‫זו‬ ‫ועדה‬
 21. 21. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫כאמור‬ ‫לאומיות‬ ‫לתשתיות‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬. -‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫לעצמה‬ ‫למנות‬ ‫מוסמכת‬ ‫לאומיות‬ ‫לתשתיות‬ ‫הועדה‬. ‫משפטיות‬ ‫סוגיות‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬- ‫סמכויות‬: ‫סע‬'2‫א‬;'"‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫ארצית‬ ‫מועצה‬ ‫תקום‬(‫להלן‬:‫הארצית‬ ‫המעוצה‬)‫לממשלה‬ ‫לייעץ‬‫בכול‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫בביצוע‬ ‫הכללי‬ ‫לקו‬ ‫הנוגע‬,‫חקיקה‬ ‫עניני‬ ‫לרבות‬,‫את‬ ‫ולמלא‬‫המוטלים‬ ‫התפקידים‬ ‫יתר‬ ‫אחר‬ ‫דין‬ ‫ובכל‬ ‫זה‬ ‫בחוק‬ ‫עליה‬" ‫סע‬'2‫א‬,'‫הארצית‬ ‫הועדה‬ ‫סמכות‬ ‫את‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫לנו‬ ‫מציג‬,‫תפקידים‬ ‫בפנינו‬ ‫פותח‬ ‫ובנוסף‬ ‫בחוק‬ ‫המצויים‬: ‫א‬.‫הפנים‬ ‫לשר‬ ‫ייעוץ‬: ‫משהו‬ ‫לקבוע‬ ‫צריך‬ ‫שהשר‬ ‫פעם‬ ‫כל‬,‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫מחויב‬ ‫הוא‬ -‫סע‬'265-‫בסמכותו‬ ‫אשר‬ ‫לתקנות‬ ‫בנוגע‬ ‫הפנים‬ ‫לשר‬ ‫ייעוץ‬. -‫סע‬'151(‫ב‬)-‫הפנים‬ ‫לשר‬ ‫ייעוץ‬,‫ניכרת‬ ‫סטייה‬ ‫לקביעת‬ ‫בנוגע‬ -‫סע‬'13(‫א‬)-‫מקומי‬ ‫תכנון‬ ‫למרחב‬ ‫בנוגע‬ ‫ייעוץ‬(‫להלן‬-‫תכנון‬ ‫צו‬) ‫ב‬.‫כוללת‬ ‫מפורטת‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנת‬: ‫תמ‬"‫וכוללת‬ ‫מפורטת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫א‬;‫תמ‬"‫ואחריה‬ ‫מדיניות‬ ‫בה‬ ‫כוללת‬ ‫א‬,‫ההיררכיה‬ ‫בשרשרת‬, ‫לתמ‬ ‫בהתאם‬ ‫תהיה‬ ‫המפורטת‬ ‫התוכנית‬"‫א‬. ‫תמ‬"‫מפורטת‬ ‫א‬-‫מפורטת‬ ‫בתוכנית‬ ‫נדרשים‬ ‫אשר‬ ‫פרטים‬ ‫בתוכה‬ ‫כוללת‬.[‫בהמשך‬ ‫ראה‬-‫מדרג‬ ‫תוכניות‬],‫וכך‬,‫המפורטת‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫עורכת‬ ‫אשר‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫הארצית‬ ‫שהמעוצה‬. ‫בג‬"‫תכונה‬ ‫ערבה‬ ‫ארצית‬ ‫מועצה‬ ‫ץ‬;‫מ‬"‫תחנת‬ ‫עבור‬ ‫זו‬ ‫במועצה‬ ‫רדיו‬ ‫לשידור‬ ‫תחנה‬ ‫הקמת‬ ‫מאפשרת‬ ‫י‬ ‫השידור‬"‫אמריקה‬ ‫קול‬",‫כך‬ ‫לשם‬ ‫מפורטת‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫מקימה‬ ‫הארצית‬ ‫המועצה‬.‫זו‬ ‫תמ‬"‫א‬,‫אליה‬ ‫להתנגד‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬.‫בג‬ ‫מגישה‬ ‫במעוצה‬"‫צ‬,‫מסמכותה‬ ‫חרגה‬ ‫הארצית‬ ‫שהמעוצה‬ ‫וטוענת‬ ‫מ‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫כשקבעה‬-3‫טענות‬: ‫טענה‬1-‫סמכויות‬ ‫חוסר‬ ‫טענת‬-‫מסמכותה‬ ‫חרגה‬ ‫ארצית‬ ‫מועצה‬,‫מקומית‬ ‫בסמכות‬ ‫תוכנית‬ ‫בה‬ ‫ארצית‬ ‫ולא‬<<<‫הבג‬"‫קובע‬ ‫צ‬,‫נכונה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫טענה‬ ‫כי‬,‫מקומי‬ ‫מעל‬ ‫ברמה‬ ‫ארצית‬ ‫כי‬,‫וחומר‬ ‫קל‬ ‫לכן‬ ‫לבצע‬ ‫המקומית‬ ‫באפשרות‬ ‫אשר‬ ‫מה‬ ‫כי‬,‫הארצית‬ ‫יכולה‬ ‫וגם‬ ‫יכולה‬. ‫טענה‬2-‫הסבירות‬ ‫חוסר‬ ‫טענת‬-‫זו‬ ‫תוכנית‬ ‫להכין‬ ‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫הרצית‬ ‫למעוצה‬ ‫מותר‬ ‫אם‬ ‫גם‬,‫לא‬ ‫נקודתית‬ ‫תוכנית‬ ‫תכין‬ ‫שהיא‬ ‫סביר‬,‫הרלוונטיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫מכירה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫כי‬<<<‫הבג‬"‫צ‬ ‫הזו‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫דוחה‬,‫ביהמ‬"‫שה‬ ‫אומר‬ ‫ש‬‫ה‬ ‫רכב‬‫משק‬ ‫הארצית‬ ‫מועצה‬‫ף‬‫השיקולים‬ ‫מגוון‬ ‫את‬,
 22. 22. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫לב‬ ‫לשים‬:‫מדברת‬ ‫העתירה‬ ‫על‬‫הליך‬‫על‬ ‫ולא‬‫המקרה‬, ‫לערר‬ ‫היתר‬ ‫להם‬ ‫נתנו‬ ‫אם‬, ‫לפרטי‬ ‫גם‬ ‫להתנגד‬ ‫יכלו‬ ‫התוכנית‬ ‫ההיבטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫משקפת‬ ‫המעוצה‬ ‫בעצם‬ ‫וכך‬,‫מכך‬ ‫יותר‬,‫תכין‬ ‫הארצית‬ ‫שהמעוצה‬ ‫נדרש‬ ‫אף‬ ‫זה‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬,‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫מעוניין‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫כי‬ ‫הסיבה‬ ‫בשל‬ ‫גם‬. ‫טענה‬3-‫ההליך‬ ‫טענת‬-‫תקין‬ ‫לא‬ ‫הליך‬-‫להתנגד‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬<<<‫הבג‬"‫זו‬ ‫טענה‬ ‫גם‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫צ‬, ‫כאמור‬,‫האינטרסים‬ ‫מייצג‬ ‫שלה‬ ‫בהרכב‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬,‫בשלב‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ ‫ההתנגדויות‬,‫נק‬ ‫מתוך‬ ‫יוצא‬ ‫המשפט‬ ‫שבית‬ ‫מכיוון‬'‫הנחה‬,‫לצורך‬ ‫בדיונים‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫שהכל‬ ‫כי‬ ‫התוכנית‬ ‫הכנת‬. ‫לסיכום‬: ‫מחוזית‬ ‫תוכנית‬,‫ע‬ ‫ויאשרו‬ ‫יידונו‬ ‫הפנים‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫והחלטה‬ ‫ארצית‬ ‫תוכנית‬"‫המעוצה‬ ‫י‬ ‫הארצית‬,‫ערר‬ ‫אין‬ ‫אלו‬ ‫מצבים‬ ‫על‬.‫נדחתה‬ ‫ההתנגדות‬ ‫אם‬,‫זה‬ ‫לעשות‬ ‫שניתן‬ ‫היחיד‬ ‫הדבר‬ ‫לבג‬ ‫לפנות‬"‫צ‬. ‫המחוזית‬ ‫המעוצה‬ ‫במסגרת‬ ‫שנעשות‬ ‫החלטות‬-‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫בסמכות‬ ‫שהן‬,‫תוכנית‬ ‫ומפורטת‬ ‫מקומית‬-‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫ערר‬ ‫לועדת‬ ‫ערר‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬ ‫אלה‬ ‫החלטות‬ ‫על‬. ‫ג‬.‫וברשות‬ ‫בזכות‬ ‫ערר‬- ‫א‬.‫בזכות‬ ‫ערר‬‫סע‬'110(‫א‬);‫רשאים‬ ‫דחייתה‬ ‫או‬ ‫תוכנית‬ ‫אישור‬ ‫בדבר‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫הארצית‬ ‫המעוצה‬ ‫בפני‬ ‫לערור‬: (1)‫בזכות‬: ‫א‬.‫כאחד‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫שלושת‬; ‫ב‬.‫בדבר‬ ‫הנוגעת‬ ‫מקומית‬ ‫רשות‬ ‫או‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬; ‫ב‬.‫ברשות‬ ‫ערר‬‫סע‬'110(‫א‬)(2;)‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫ברשות‬-‫ולא‬ ‫ארצי‬ ‫הוא‬ ‫הקריטריון‬ ‫נקודתי‬,‫ארצית‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלת‬ ‫בטענה‬ ‫מדובר‬,‫הצפה‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נעשה‬ ‫זה‬. ‫להרשות‬ ‫מסרב‬ ‫הוא‬ ‫אם‬,‫מנהלית‬ ‫עתירה‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬,‫תכנוניים‬ ‫מקרים‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫הליך‬ ‫על‬ ‫ידונו‬ ‫בה‬. ‫א‬.‫התוכנית‬ ‫מגיש‬ ‫ב‬.‫נדחתה‬ ‫לתוכנית‬ ‫שהתנגדותו‬ ‫מי‬ ‫ג‬.‫סע‬ ‫לפי‬ ‫טענות‬ ‫שהשמיע‬ ‫מי‬'106(‫ב‬) "‫פס‬"‫כרם‬ ‫עין‬ ‫ועד‬ ‫ד‬";‫כרם‬ ‫עין‬ ‫שכונת‬,‫למלון‬ ‫מגורים‬ ‫אזור‬ ‫לייעד‬ ‫רצו‬ ‫המעין‬ ‫ליד‬,‫נידון‬ ‫זה‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫במסגרת‬,‫נקודתי‬ ‫מקרה‬ ‫של‬ ‫בטענה‬ ‫קיבלו‬ ‫ולא‬ ‫רשות‬ ‫בקשו‬,‫לבי‬ ‫עתרו‬"‫את‬ ‫שמקבל‬ ‫מ‬ ‫יו‬ ‫דעת‬"‫העתירה‬ ‫את‬ ‫ודוחה‬ ‫המעוצה‬ ‫ר‬,‫לעליון‬ ‫ערעור‬ ‫מגשים‬ ‫התושבים‬ ‫ובתגובה‬,‫שם‬,‫בי‬ ‫פועל‬"‫מ‬ ‫המצמצמת‬ ‫הגישה‬ ‫לפי‬-‫צרה‬ ‫פרשנות‬-‫למעוצה‬ ‫נעבור‬ ‫ארצי‬ ‫בעניין‬ ‫מדובר‬ ‫שאם‬ ‫כך‬ ‫הארצית‬. ‫הארצית‬ ‫במועצה‬-‫המרחיבה‬ ‫הגישה‬ ‫לפי‬ ‫פעלו‬,‫והציגו‬3‫טענות‬:
 23. 23. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il 1.‫עקרוני‬ ‫עניין‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ 2.‫ציבורית‬ ‫תכנונית‬ ‫חשיבות‬ ‫בעל‬ ‫נושא‬ 3.‫גבוהה‬ ‫רגישות‬ ‫בעל‬ ‫ציבורי‬ ‫עניין‬(‫קדוש‬ ‫מעין‬ ‫על‬ ‫מדובר‬) ‫ציבורי‬ ‫עותר‬- ‫ציבורי‬ ‫עותר‬‫ל‬ ‫הפונה‬ ‫גוף‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫הוא‬‫המשפט‬ ‫בית‬‫כללית‬ ‫ציבורית‬ ‫מטרה‬ ‫למען‬.‫העותר‬ ‫בפני‬ ‫ב‬ ‫עומדת‬ ‫הציבורי‬‫משפט‬ ‫מערכות‬‫העדר‬ ‫של‬ ‫המגבלה‬ ‫רבות‬‫עמידה‬ ‫זכות‬‫של‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫המגבילה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫נושאים‬ ‫להעלות‬ ‫הציבורי‬ ‫העותר‬.‫שני‬ ‫מצד‬,‫מסוימות‬ ‫משפט‬ ‫במערכות‬,‫כמו‬ ‫ב‬‫ישראל‬,‫בהתחשבות‬ ‫לעתים‬ ‫הציבורי‬ ‫העותר‬ ‫זוכה‬,‫בהשתת‬ ‫למשל‬‫משפט‬ ‫הוצאות‬‫נמוכות‬. ‫עתמ‬(‫נצ‬')32862-08-12‫בע‬ ‫גרינטופס‬"‫נ‬ ‫מ‬'‫המעיינו‬ ‫עמק‬ ‫ובנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬‫ת‬; ‫אותה‬ ‫וממיר‬ ‫שמש‬ ‫אנרגיית‬ ‫הקולט‬ ‫מתקן‬ ‫להקמת‬ ‫שניתן‬ ‫בנייה‬ ‫היתר‬ ‫לבטל‬ ‫מבקשת‬ ‫העותרת‬ ‫חשמלית‬ ‫לאנרגיה‬("‫המתקן‬"),‫כדין‬ ‫לא‬ ‫ניתן‬ ‫ההיתר‬ ‫כי‬ ‫בטענה‬. ‫הינה‬ ‫דנן‬ ‫העתירה‬ ‫סובה‬ ‫עליה‬ ‫השאלה‬‫ל‬ ‫נחשבת‬ ‫העותרת‬ ‫האם‬"‫ציבורית‬ ‫עותרת‬",‫את‬ ‫לה‬ ‫המקנה‬ ‫בעתירה‬ ‫העמידה‬ ‫הזכות‬? ‫כי‬ ‫וקבע‬ ‫העתירה‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫העותרת‬ ‫את‬ ‫שמניע‬ ‫הוא‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫נראה‬, ‫המסחרי‬ ‫המניע‬ ‫אלא‬-‫העותר‬ ‫של‬ ‫הישירה‬ ‫המתחרה‬ ‫היא‬ ‫המתקן‬ ‫מתקינת‬ ‫שהרי‬.‫כל‬ ‫אין‬ ‫לעותרת‬ ‫המתקן‬ ‫בהקמת‬ ‫ישיר‬ ‫אינטרס‬. ‫של‬ ‫מעמד‬ ‫שתקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬"‫ציבורית‬ ‫עותרת‬"‫בולטת‬ ‫חוקיות‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫עליה‬ ‫היה‬,‫משמעותית‬ ‫הבנייה‬ ‫היתר‬ ‫בהוצאת‬.‫קטנונית‬ ‫העותרת‬ ‫של‬ ‫טענתה‬ ‫בפועל‬,‫של‬ ‫לחריגה‬ ‫המתייחסת‬6‫ס‬"‫לכל‬ ‫מ‬ ‫המותר‬ ‫הגובה‬ ‫מן‬ ‫היותר‬,‫ציבורי‬ ‫אינטרס‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫כאן‬ ‫מצוי‬ ‫שלא‬ ‫שוודאי‬ ‫כך‬. ‫כ‬ ‫מעמדה‬ ‫על‬ ‫העותרת‬ ‫הצביעה‬ ‫שלא‬ ‫ככל‬"‫ציבורית‬ ‫עותרת‬",‫העתירה‬ ‫דחיית‬ ‫כי‬ ‫להראות‬ ‫עליה‬ ‫היה‬ ‫נזק‬ ‫לה‬ ‫להסב‬ ‫עשויה‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫ממנה‬ ‫הנמנע‬ ‫כרווח‬ ‫להיחשב‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הנזק‬,‫בניית‬ ‫בשל‬ ‫על‬ ‫המתקן‬-‫מתחרתה‬ ‫ידי‬. ‫לסיכום‬,‫ציבורית‬ ‫עותרת‬ ‫אינה‬ ‫העותרת‬ ‫כי‬ ‫נראה‬,‫עסקי‬ ‫היא‬ ‫פעילותה‬ ‫מאחורי‬ ‫העומד‬ ‫והמניע‬, ‫המסחרית‬ ‫ליריבתה‬ ‫ניתן‬ ‫שההיתר‬ ‫משום‬.‫ההוכחה‬ ‫בנטל‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫העותרת‬.‫נדחית‬ ‫העתירה‬. ‫שיהיה‬ ‫הראוי‬ ‫מן‬ ‫ולכן‬ ‫ערר‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬
 24. 24. ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫קורס‬-‫מרצה‬ ‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫דיני‬:‫עו‬"‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫ד‬ ‫צילקר‬ ‫עפר‬ofer@zs-law.co.il ‫נושא‬3:‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬- ‫סע‬'7-‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫מהי‬ ‫מגדיר‬: ‫כללי‬:‫התכנוני‬ ‫במישור‬ ‫שעובד‬ ‫המרכזי‬ ‫הגוף‬ ‫הינו‬ ‫ובנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬.‫בעמוד‬ ‫מדובר‬ ‫בישראל‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫השדרה‬.‫הארציים‬ ‫למוסדות‬ ‫גדולה‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫אמנם‬ ‫והמקומיים‬,‫הוועדה‬ ‫זו‬ ‫היזמים‬ ‫מבחינת‬ ‫המשמעותיות‬ ‫ההחלטות‬ ‫מתקבלות‬ ‫בו‬ ‫המקום‬ ‫אך‬ ‫המחוזית‬. ‫מחוזות‬ ‫לשישה‬ ‫מחולקת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬:‫צפון‬,‫חיפה‬,‫תל‬-‫אביב‬,‫מרכז‬,‫ודרום‬ ‫ירושלים‬. ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫מחוזית‬ ‫ועדה‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫הקים‬ ‫המחוזות‬ ‫ששת‬ ‫מתוך‬ ‫מחוז‬ ‫בכל‬. ‫מיוחדת‬ ‫ועדה‬,‫סע‬'32‫לחוק‬;‫הפנים‬ ‫שר‬,‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫שר‬ ‫המלצת‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫כי‬ ‫בצו‬ ‫להכריז‬ ‫רשאי‬ ‫מיוחד‬ ‫תכנון‬ ‫מרחב‬ ‫יהווה‬ ‫אחד‬ ‫מחוז‬ ‫שבתחום‬ ‫שטח‬,‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫נתמלא‬ ‫אם‬: 1.‫חדש‬ ‫יישוב‬ ‫להקמת‬ ‫נועד‬ ‫והוא‬ ‫יישוב‬ ‫עוד‬ ‫אין‬ ‫הנדון‬ ‫בשטח‬ 2.‫השטח‬ ‫באותו‬ ‫היו‬ ‫הצו‬ ‫פרסום‬ ‫וערב‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫תחילתו‬ ‫ביום‬75%‫הדיור‬ ‫מיחידות‬ ‫לפחות‬ ‫יחד‬ ‫גם‬ ‫בניה‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫והנמצאות‬ ‫הקיימות‬,‫על‬ ‫מוקמות‬ ‫שהן‬ ‫או‬ ‫שהוקמו‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫מטעמה‬ ‫או‬ ‫המדינה‬ ‫ידי‬,‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫עם‬ ‫הצו‬ ‫מתן‬ ‫בדבר‬ ‫התייעצות‬ ‫וקיומה‬ ‫השטח‬ ‫נמצא‬ ‫שבתחומה‬. ‫משותפת‬ ‫ועדה‬,‫סע‬'37‫לחוק‬;‫מגדיר‬,‫צורך‬ ‫ישנו‬ ‫כאשר‬ ‫כי‬,‫להקים‬ ‫הפנים‬ ‫לשר‬ ‫אפשרות‬ ‫ישנה‬, ‫בדבר‬ ‫הנוגעות‬ ‫התכנון‬ ‫ומוסדות‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫לאחר‬,‫להקים‬‫משותפת‬ ‫ועדה‬- ‫אחד‬ ‫תכנון‬ ‫ממרחב‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫ממחוז‬ ‫יותר‬ ‫המכילה‬. ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫סע‬'7‫לחוק‬ ‫לעררים‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫סע‬'11‫א‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬ ‫סע‬'112 ‫פיצויים‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬ ‫השבחה‬ ‫והיטל‬ ‫סע‬'12‫ו‬' ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫להתנגדויות‬ ‫סע‬'11(‫א‬) ‫לרישום‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ ‫סע‬'11‫א‬'1(‫ב‬) ‫ולמ‬"‫סע‬ ‫ב‬'160 ‫מיוחדת‬ ‫ועדה‬ ‫סע‬'32 ‫משותפת‬ ‫ועדה‬ ‫סע‬'37

×