Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ho bieu chanh no doi - quyen nhi

387 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ho bieu chanh no doi - quyen nhi

 1. 1. Ð i 1 www.hobieuchanh.com 1 i Bi u Chánh Quy n nhì X NHI U TI N THÌ CAO Theo i kim-ti n, thì ti n b c là quí h n các h nh t t, n m trên các tánh cao h t th y. D u h i tr c mình làm nh ng chuy n b t nh n, b t ngh a, hay là mình làm nh ng u x -ti t, ô-danh h mình có nhi u ti n r i, mình nhà cao, mình ng i xe t t, thì thiên-h bái qu , b , kính tr ng, ph c tùng, ng i ta không c n xét tra cái ph ng- ch c c a mình dùng mà làm ra ti n, mà ng i ta c ng không c n dòm ngó cái tâm tánh a mình coi cao hay là th p. Nh sanh nh m cái i nh v y, nh g p dàn-trí nh v y, nên cô Hai Ph c làm b n i Mái Chín Ngánh h n m t n m r i, bây gi cô có cà rá h t xoàn, cô có bông tai h t xoàn, cô có dây chuy n h t xoàn, cô có vòng nh n h t xoàn, trong nhà c h c-h , t t th ng c t b c ngàn, h b c ra kh i c a thì leo lên xe h i, ch ng có cu c vui nào mà cô thi u m t, t nhiên h t th y thiên-h t sang chí hèn u kính tr ng cô, ch ng có ng i nào tính tìm lai l ch c a cô, hay là dám xét coi cô làm th nào mà cô có xe h i, có h t xoàn, có b c ngàn, có t t nh v y. Mà ng i ta sao không kính tr ng cô cho c. Cô ã có ti n b c nhi u, l i vì ti n b c cô làm ra không m t, b i v y cô xài ti n b c r ng rãi m. H ai n quuyên ti n ng cúng hay giúp dân b th y thiên tai hay là h a ho n, thì cô vui lòng u luôn luôn, khi cô giúp 5 ng, khi cô giúp 10 ng n u có m y “Bà l n” n thân i quyên, thì cô giúp n m b y ch c ho c m t tr m cô không ti c. Cách cô c s nh v y t nhiên k nghèo hèn u kính m n cô, còn ng i sang tr ng thì khen ng i cô, trên cho t i d i ng cho cô Hai Ph c là ng i nh n c. ã v y mà cô còn mua t t c các th nh t-báo tu n báo h t, mua mà b ng, ch không coi. Ba Có có c n-r n, thì cô nói mua ng giúp cho nhà h c-th c khai thông dân trí d n d n t n hao chút ít c ng ch ng h i gì, mà cô l i có l i nhi u, m i vi c cô làm nh v y u khen ng i cô, ph m-giá c a cô càng thêm cao, l i c quen v i b c có h c th c n a. t êm có H i T ng t t ch c cu c hát t i Thành ph hí vi n Saigon l y ti n cho h i mua t làm ngh a a, Cô Hai Ph c c thi p m i i coi hát, nên n c m t i r i, cô cùng Ba Có trang m h n hoi, m c áo qu n thi t p, eo h t xoàn th , r i lên xe i mà i xu ng r p hát.
 2. 2. Ð i 2 www.hobieuchanh.com 2 Tuy còn h n n a gi ng h n a m i khai di n, nh ng mà tr c r p hát xe h i, xe kéo chen nhau u ch t, nam thanh n tú ua nhau mua gi y vô c a p-d u1 . Xe h i c a cô Hai Ph c v a ng ng, s p ph nh y xu ng m c a xe, cô Hai Ph c th ng th ng leo xu ng, ai th y i xe t t, b n áo màu, h t xoàn nhi u, m t có duyên, s c thì p thì c ng chong m t, day u mà ngó. Ba Có mua hai cái gi y th ng h ng, r i ch em d t nhau vô c a, i t i âu àn ông con trai th y u ngó Cô Hai Ph c mà tr m tr . Ch em ng i yên ch r i m i ngó thiên-h ch i, ng i thì x u-qu c mà l i d i ph n thoa son, k thì già chát mà còn n m c lòe-l t, coi b vúc-v c t ng ai c ng mu n mình, rà t láo liên dòm m y ch ph n . Hai ch em ng coi thiên h mà bàn-lu n th tình, thình lình cô Hai Ph c kéo tay Ba Có mà nói r ng: “Ý! Ch Ba, có thím tôi i coi hát kìa”. Ba Có h i “ âu? Thím nào?“ - Thím c a tôi là bà Ph ó. - âu? - ó, thím ng i vô kìa, thím i v i ba a con c a thím ó. Cô Hai l y tay mà ch , Thi t qu bà Ph Hàm Ph m Gia T ng th ng th ng i vô v i ba a con, Liên Hoa i tr c, Gia T ng và Gia Trinh i gi a, bà i sau chót h t. Có t th y xâm-xâm i ngay l i ch cô Hai Ph c ng i, r i kêu bà Ph ch 3 cái gh ó và nói r ng: “Th a bà, ba cái gh n y c a bà mua ây.” Cô Hai Ph c ngó Ba Có và c i mà r ng : “Mua gi y ng i g n mình n a ch ! Làm sao?” Ba Có áp r ng: “Ng i g n thì nói chuy n ch i, có sao âu mà ng i”. Liên Hoa t i tr c, dòm th y cô Hai Ph c ch ng h ng nên ng kh ng l i. Cô Hai Ph c c i và nói r ng: “Chào cô Hai, cô i coi hát n a sao? Có chú i hay không?” Bà Ph T ng i t i. Cô Hai Ph c ng d y, ch p tay xá bà mà chào r ng: “B m, thím i coi hát. B m, có chú tôi i hay không?” Bà Ph b èn khí chóa m t, l i b cô Hai Ph c m trang theo b c sang tr ng, nên bà không nhìn c, bà ng d d mà không bi t ai mà tr l i. Cô Hai Ph c c i mà nói r ng: “Cháu là con Ph c ây, thím quên cháu hay sao?” Bà Ph ch ng-h ng, không k p ki m m t l i khôn khéo mà áp, l i nói r ng : “Tr i i, y hay sao? Bây gi coi l o c, có dè âu”. Cô Hai Ph c c i mà nói r ng: “M i thím ng i. M y n m nay chú thím m nh gi i há? N m nay cô hai l n i, hai c u c ng v y”. Cô l i v vai Gia Trinh mà h i r ng: “C u nh tôi hôn, c u ba?” Gia Trinh g c u mà áp: “Tôi nh l m ch . H i m i vô tôi th y thì tôi bi t li n”. 1 d p di u
 3. 3. Ð i 3 www.hobieuchanh.com 3 Bà Ph ng i cái gh d a bên cô Hai Ph c, Liên Hoa ng i k ó, còn hai c u nh ng i chung m t cái k ó n a. Bây gi bà Ph ã nh tâm l i c r i, nên bà h i cô Hai Ph c r ng: - Bây gi cháu âu? - B m, Saigon ây, cháu mi t trên kho n. - nhà ai tr n? - B m, cháu nhà cháu, ch nhà ai. - Cháu có ch ng hay ch a? - B m, cháu có ch ng h n m t n m r i. - V y hay sao, thím có hay âu. Có ch ng g n ây, sao không xu ng thím mà ch i? Ch ng c a cháu làm vi c s nào v y? - B m, ch ng c a cháu làm vi c nhà, ch không có làm s nào h t. Th y có ti m a, ti m g , có lò g ch, nh làm ngh th u khóan, i u giá lãnh c t nhà, ho c b t c u y thôi. - Cha ch , giàu l m m i làm ngh th u khóan c ch . - B m, có v n làm n v y thôi, ch không giàu gì l m. - Có lò g ch, có ti m c a thì giàu r i, còn i gi ng gì n a. B t nh n quá, g n ây mà không xu ng th m ch i ch . Quan Ph nhà nh c nh cháu hoài. B a nào xu ng ch i nghe hôn. - D , cháu xu ng s chú r y quá. - Gi ng gì mà r y? - H i tr c chú ánh chú i cháu, n u cháu léo hánh t i n a, cháu s chú r y ch . - i chuy n x a nh c l i làm gì. H i tr c ng gi n ng r y v y thôi, ng không có c ch p âu. - B m thím, m y n m nay chú tôi m nh gi i th nào? - , ng m nh. - Sao, chú tôi không i coi hát ch i? - ng ít a hát x ng l m. Cháu không bi t ý ng hay sao? ng vui v i cái èn mâm thu c, ch ng không bi t vui vi c chi n a h t. Bà Ph ngó ôi bông tai, ngó b cà rá, ngó cái m ay ng c a cô Hai Ph c, th y xoàn h t nào h t n y tr u-tr u nh t là b h t nh n ôi bông tai l n và chi u h n h t c a bà thì bà kiêng n trong lòng, nên bà mu n h i t i duyên c làm sao cô g p ch ng giàu nh v y, mà r i bà không dám m mi ng. Cô Hai Ph c day qua h i Ba Có r ng: - Ng i ta vô ch t r p r i, mà h còn i gi ng gì n a, nên không ch u kh i s hát, ch Ba há.
 4. 4. Ð i 4 www.hobieuchanh.com 4 - B ch a t i gi , nên h ch a hát ch . Có hai v ch ng c a ông H i ng Thành ph vô, g p cô hai Ph c thì chào h i ng r , b coi thân thi t l m. Bà Ph th y cô Hai Ph c quen bi t v i b c thân- hào, thì bà l i càng thêm kiêng n h n n a, Bà Ph h i nh cô Hai r ng: - Cháu có quen v i bà H i ng ó hay sao? - B m, bà h i ng ó là ch em b n c a cháu, i h i v i nhau hoài. - H i gì? - B m, m y h i ph c thi n. - Cha! Cháu có vô m y h i ó hay sao? - B m, m y bà theo r hoài, nên cháu vô h i ng lo giúp m y k nghèo nàn, tàn t, làm ph c chút nh v y mà. - N u v y thì bây gi cháu sang tr ng l m. - B m, thiên h làm sao, mình c ng làm b y theo v i h cho vui, ch không sang tr ng gì. - Còn cô nào ng i m t bên cháu ó, mà nãy gi cháu nói chuy n hoài v y? - Thím h i ch Ba cháu ây ph i hôn? B m, ch c a cháu? - H ? Ch c a cháu hay sao? Cháu không có ch mà. - Ch em b n dì. - C âu? - C ng Saigon ây. H i chú thím i cháu ó, nh ch em cháu v ch nuôi, i sau m i g cháu l y ch ng. Cháu mang n ch lung l m. - V y hay sao? Bà Ph nghe chuy n nh v y, mà bà không h th n, bà l i mu n làm quen v i Ba Có, nên ngó Ba Có mà chào r ng: “Chào cô. Té ra cô là ch c a cháu tôi ây, mà tôi không bi t ch ”. Ba Có g c u và c i, ch không nói chi h t Cô Hai Ph c nói v i Ba Có r ng: “Bà ây là Bà Ph trong C u Kho, thím dâu a em”. Ba Có c i mà nói r ng: “B m bà l n, em có nghe danh ti ng c a bà t lâu, ti c vì em không có d p g p c bà l n, nên nãy gi em không bi t mà chào bà l n. V y xin bà n tha l i cho em.” Bà Ph áp r ng: “Không. Cô có l i gì âu. Không bi t mà chào h i sao c. Thôi, té ra c ng là bà con, ch ch ng ph i xa l chi. B a nào r nh i v i con Hai ây vào nhà tôi ch i”. Bà nói t i ó thì b n hát kéo màn khai di n. êm nay hát tu ng Ph ng Ki u-Lý áng, hát l p m con Ph ng Ki u ùm u t i nhà H -Phát g p Lý áng b òn, hai bên tình cùng nhau r i th nguy n vàng á. Cô Hai Ph c th y thân ph n c a Ph ng Ki u
 5. 5. Ð i 5 www.hobieuchanh.com 5 hèn h ch ng khác nào thân ph n c a cô ngày tr c, thì cô m i lòng, nên r ng r ng n c t. Cô li c coi thì th y Bà Ph , Liên Hoa v i Gia T ng h n h nh th ng, duy có t mình Gia Trinh không vui, nó th y v ch ng H Phát khinh b c m con Ph ng Ki u thì nó kêu bà Ph mà nói r ng: “V ch ng H Phát x u quá má há, Ph ng Ki u là cháu mà coi b nó không th ng ch ”. Bà Ph ã không bi t h mà bà l i nói r ng: “ , hai v ch ng th ng cha ó b y quá. Sau con Ph ng Ki u nó làm hoàng h u ây r i m i bi t m c ch ”. n khuya vãng hát, cô Hai Ph c v i Ba Có i v i m y m con bà Ph mà ra c a t l t. Bà Ph kêu xe kéo mà v C u Kho. Cô Hai Ph c bèn th y v y h i r ng: - a ! Thím không có xe h i hay sao? - Có xe nhà, mà không có s p ph . Hôm tr c th ng s p ph phá xe, ng gi n ng i nó, r i h m nay ch a m n a khác c m bánh, nên i âu ph i i xe kéo b t ti n h t s c. - Cháu có xe s n ây. Thôi thím v i m y c u và cô lên xe cháu r i cháu a v . Xe cháu l n, t i 7 ch ng i nên i . - Cháu có xe h i hay sao? - D có. - Cháu a m t công cháu l m. Ba Có h t mà áp r ng: “B m bà l n có m t công âu. a bà m t chút r i ch em tôi v không tr gì. bà l n i xe kéo b t ti n l m”. Ch ta và nói và ngo c s p ph em xe l i. Bà Ph th y cái xe thùng ki ng l n i mà l i m i tinh, thì bà khen th m và càng kiêng n cô Hai Ph c thêm n a. S p ph nh y xu ng m c a, v n èn trong mui sáng tr ng. Cô Hai Ph c và Ba Có m i m con bà Ph lên xe, b n ng i l n ng i phía sau, Hai a nh ng i phía tr c. Bà Ph th y ni m2 xe bao n xám, ch ch n lót n , có bình c m bông th ng i, coi ra có v sang tr ng vô cùng thì bà h i cô Hai Ph c r ng: - Xe n y c a ch ng cháu hay là c a ai? - B m, không. Xe riêng c a cháu i ch i ch . Ch ng cháu i làm công vi c, th y có hai ba cái xe khác n a. - Cha ch ! S m xe h i nhi u d v y hay sao? - Ph i s m mà i ch sao. - N u v y thì ch ng cháu giàu l n l m. Cô Hai c i và ch ch cho s p ph ng ng. M y m con bà Ph leo xu ng, r i bà i ch em cô Hai Ph c ghé u ng n c ch i m t chút r i s v . Cô Hai Ph c áp r ng: - B m khuya r i; n u cháu ghé s nói chuy n làm m t gi c ng c a chú. 2 n m
 6. 6. Ð i 6 www.hobieuchanh.com 6 - ng ch a ng âu. Bây gi ng th c ng hút hà r m, ch ph i ng s m nh h i tr c. B a nay tôi i coi hát ây, ng l i ph i th c coi nhà mà ch ch ng nói lang cang3 thì th y trong nhà ph t èn khí sáng lòa, c a m r ng ra, ông ph T ng i ra sân và h i r ng: “Ch ! Xe h i âu mà v ó v y!” Bà Ph không tr l i v i ông, bà l i nói v i Hai Ph c và Ba Có r ng: “Kia kìa, ng còn th c ó th y hôn? i vô u ng n c ch i m t chút r i s v .” Ba Có th y bà ân c n, bèn nói v i cô Hai Ph c r ng: “Không nên cho bà l n bi u lâu. S n có quan l n th c kia, v y em nên vô mà th m quan l n m t chút” y ng i d t nhau i vô, g p ông Ph i ra, ông h i r ng: “Xe c a ai a bà v ó?” Bà Ph áp r ng: - Xe c a con Hai. - Con Hai nào? - Con Hai Ph c - Con Hai Ph c nào? - Con Hai Ph c là cháu c a mình, ông quên r i hay sao? Ông Ph còn ú , thì cô Hai b c t i ch p tay xá ông và nói r ng: “B m chú m nh gi i, cháu ây, chú quên hay sao?” Ông Ph ch ng-h ng, không bi t l i chi mà nói. Bà Ph m i vô nhà. èn khí chói sáng, ông Ph th y rõ cô Hai Ph c, th y cô y ph c àng hoàng, trang- m p- , không ph i nh con Ph c b n ti n h i tr c, thì ông ng n ng , ch l y con m t ngó cô, ch không nói c Bà Ph c i mà áp r ng: - Ông coi cháu bây gi t t quá th y hôn? - … - Nó có ch ng giàu có l n, có lò g ch, có ti m c a, có xe h i n m ba cái, sung ng bi t ch ng nào. - … v y h . - Ch sao. Nó ch i b i v i bà n y bà kia, sang tr ng úng b c. - V y h Bà Ph m i khách ng i r i kêu a bi u em n c u ng. Bây gi ông Ph nh tâm l i, ông m i h i cô Hai Ph c r ng: - Cháu có ch ng âu bây gi ? - B m, cháu bên trên phía Kho n 3 lang bang
 7. 7. Ð i 7 www.hobieuchanh.com 7 - Cháu có ch ng giàu có t t , y là nh ph c c c a ông bà. V y cháu ph i ti n n, ng có b t tr c thiên h lãng phí không t t. - Cháu cám n chú. - Cháu có con hay ch a? - B m ch a. Ông Ph châu mày không dám h i thêm n a. Ba Có v i Hai Ph c u ng n c r i bèn t gi mà v . V ch ng ông Ph a ra xe và c n d n h có r nh là ch y xu ng th m ch i. Xe ch y r i, v ch ng ông Ph tr vô nhà, bà nói r ng: “Ngày mình ánh i nó i, mình có dè bây gi nó c nh v y âu. Nó g p tôi trong r p hát, nó h i tôi, thi t tôi c c h t s c”. Ông Ph áp r ng: “M c c n i gì? N u nó bi t suy xét thì nó mang n mình l m. Nh mình i nó nên ngày nay nó m i c nh v y ó”. Bà g c u nói r ng: “Ông nói ph i l m. Có l nó ngh nh v y ó, nên coi b nó không phi n mình”.
 8. 8. Ð i 8 www.hobieuchanh.com 8 XI C THANG TH NHÌ Cô Hai Ph c nh ti n b c c a Mái Chín Ngánh mà cô c nh p theo h ng ng i giàu sang. Ch ng nh ng cô t i lui th m ông Ph T ng, thì v ch ng ông Ph T ng tr ng ãi mà thôi, mà v ch ng ông Ph l i c ng th ng d t con lên nhà cô mà ch i, còn Liên Hoa n m nay ã l n r i thì th ng i ch i xe, ho c i coi hát v i cô, kêu cô b ng “Ch hai” nghe ng t x t, ch không ph i khinh khi m ng ch i cô nh h i tr c v y n a. i lui ch i vài n m, mà v ch ng ông Ph , vì h “cái c ch ” “ph b n” c a mình ngày tr c, nên ch ng bao gi dám h i th m t i vi c cô Ph c ch a , cho bi t coi h i ó cô sanh trai hay là gái, và a nh bây gi âu. Mà cô Hai Ph c c ng y nh l i c a Ba Có d n, cô ch ng h nói t i chuy n y. t bu i chi u, cô Hai Ph c i xe h i l i nhà ông Ph r c cô Liên Hoa i ch i. Cô nghe tin c u Hai Hùng h c bên Pháp ã thi u b ng C nh n Lu t Khoa và c u ã xu ng tàu mà v , trong n m m i ngày n a c u s t i Saigon. Trót n m n m r i cô ã quên c u Hai Hùng, nay thình lình cô nghe c u v g n t i thì trong lòng b i h i, n m ng i không an. Cô còn oán cái thói en b c c a c u ch ng? Hay là b p l a tình len-lúc nhen-nhúm ngày x a n bây gi mà nó c ng ng m ng m còn ngúng? Cô b i h i mà cô không bi t trong hai l y t i l nào. êm y là th n m, nh m êm cô i coi hát bóng, mà n c m t i r i cô dã d i, không ch u s a so n trang m gì ng i coi hát. Ba Có th y ng h treo trên vách ã ch 8 gi r i, mà cô Hai Ph c mãi còn b n mát, n m trên gh xích- u thì ch ta h i ng: - B a nay là êm em i coi hát bóng mà. Em quên hay sao? - Em nh l m ch . Mà b a nay sao em không mu n i coi xem hát bóng. - Sao v y? - T i sao em không bi t mà sao em không mu n i coi hát. Cô n m lúc-l c cái gh , m t ngó ng n èn khí trân trân m t h i, r i vùng nói v i Ba Có r ng: - Em m i nghe nói c u Hai bên Tây v g n t i a, Ch Ba. - C u Hai nào? - C u Hai Hùng là ng i h i tr c l y em có ch a r i tr n b i qua Tây mà h c ó. - ! Th ng kh n n n ó mà nh c t i làm gì. H i tr c mình nghèo, nên tính v nó ng ki m xu, ch bây gi mình c n gì nó. Nó v thây k nó ch . - Nghe nói c u thi u c -nh n, ch không ph i ch i âu.
 9. 9. Ð i 9 www.hobieuchanh.com 9 - C -nh n c nhéo gì c ng v y, h ng i có cái óc hèn h khi p nh c, thì dù h c cho nhi u, làm quan cho l n, c -ch c ng hèn h khi p-nh c hoài, ch gì. ó th y m l m. - Không bi t ch ng h i tr c c u còn nh tu i, l i h c ít, nên c u không bi t ph i qu y. Bây gi c u l n r i, c u h c gi i, có l c u i tánh ch . - Th g ng v i qu , h già ch ng nào càng cay ch ng n y. Con ng i c ng v y, thái- hèn h l n ch ng n y. Em có th y th ng ng mà nó thành con h c c bao gi ? u em b t nó em ng tr c bàn th Th n ng ng c ng là ng ng, ch thành h c âu c. - Ng ng hay là h t c ng v y, em s c u v ây c u ki m em mà òi con c a c u, i em không bi t làm sao ch . - Khéo lo d hôn! - Không lo sao c. C u thông th o lu t, c u h i mình không bi t âu mà tr l i ch . - C u có h i thì em ng nói gì h t. Em bi u c u h i qua ây, ng c u l t t i ây qua nói lu t v i c u cho c u bi t. - Nh c u có h i em nói th ng nh ch t, c hay không? - c. Mà em c u h i qua, ng qua nói chuy n v i c u cho vui mà. Cô Hai Ph c n m suy ngh m t h i n a, r i h i r ng: - Ch Ba, nh c u Hai v ây, c u t i ch u l i r i c u xin c i em mà chu c cái qu y h i tr c, em ph i tr l i làm sao? - Em h i k c c quá! Bao gi mà có chuy n nh v y. Trông th mà em còn th ng th ng ó l m hay sao mà em c m nó c i em? Cô Hai Ph c n m nín khe, không tr l i. Ba Có thu ra mà nói r ng: “Qua s em còn ph i nguy v cái tay th ng m ó a cho mà coi!” Cô Hai Ph c c ng không tr l i. Cách ch ng 10 ngày sau, cô vô nhà ông Ph T ng mà ch i, cô g p c u Hai Hùng, u bi t cô nên c u b -ng , nh ng mà c u làm l , không dám h i. Bà Ph bây gi bà yêu và tr ng cô Hai Ph c l m, bà mu n khoe cô, mà c ng mu n phui-pha chuy n c cho r i, nên bà h i c u Hai Hùng r ng : “ th ng Hai bi t cô y là ai.?” u Hai làm b l láo áp r ng: - Cháu i lâu quá nên cháu quên. - Cô Hai Ph c ó a. H i tr c cô nuôi nó, lúc cháu ây mà i h c có nó. Cháu nh hôn? - Th a, cháu nh r i. Bây gi cô Hai l n nên trông l .
 10. 10. Ð i 10 www.hobieuchanh.com 10 Cô Hai Ph c c i mà nói r ng: “C u thi u c -nh n r i c u làm l v i em ch i, ch em có quên c u âu”. y l i nói y g m các ý trách v i cái ý còn dan-díu. Bà Ph s k nói qua, ng i áp l i, r i lòi tình t c không t t, nên bà h t mà nói v i c u Hai r ng: - Con Hai bây gi có ch ng giàu l m, nó có xe h i, có nhà t t , ch không ph i nh h i nh v y âu. - c v y thì tôi c ng m ng cho cô. Cô Hai Ph c c i mà nói r ng: “Cám n c u. Tôi c ng m ng cho c u h c thành công”. Câu chuy n ch có bao nhiêu ó mà thôi, mà c ng cho c u Hai th y cô Hai ã không oán h n mà ý l i không quên c u. Cô Hai Ph c v nhà cô t thi t cho Ba Có nghe r ng cô có g p c u Hai Hùng. Cô nói r ng: - C u g p em mà c u làm m t l ch . - Sao em không nh c chuy n x a cho c u nh ? - Có chú thím c a em ó, em nh c chuy n c coi sao c? - C u có h i th m con c a c u hôn? - Không. - C u i Tây r i c u quên chuy n An Nam h t. khi nào qua g p r i qua s nh c cho c u nh . n m t tháng nay Mái Chín Ngành ít t i lui n a. H i tr c m i ngày m i ghé, bây gi c tu n l m i ghé m t l n, mà ghé m t lát r i i, không chà l t n c m, không vui c i h n-h nh x a n a. Tuy v y mà ti n b c c ng cho cô Hai Ph c n xài nh th ng. t êm cô Hai Ph c i ch i v , cô bu n trong b ng nên ng không c, cô bèn nh t trình ra mà c. Cô th y có m t bài báo nói r ng: M t ng i khách trú tên Mai- Ngân kêu Mái Chín Ngành, làm ngh th u khoán Cholon, g t g m nhi u hãng mà mua ch u xi m ng, mua ch u s t, l i còn g t nhà b ng mà vay b c c th y trên 200 ngàn. Vài tháng nay không tr n cho h ng và nhà b ng nào h t. M y hãng vào n n i Tòa Th ng-mãi mà ki n. Tòa xét s sách thì th y Mái chín Ngành làm nhi u vi c gian l n, nên lên án bu c t i sang t theo phép Th ng-mãi. Tòa ch a k p b t mà giam thì Mái Chín Ngành s t i nên ã tr n i âu m t. Theo tin c a s C nh sát thì có l Mái Chín Ngành tr n lên Cao miên, r i lén qua Xiêm La ng quá giang tàu mà v Trung Qu c. Nhà chuyên trách còn ng t p nã, mà ch a bi t k ph m bây gi âu. Cô Hai Ph c c ch a h t bài nh t trình thì r i cô m hôi, cô kêu Ba Có mà nói l i cho ch ta hay. Ba Có ch c l i l c u mà than r ng: “Xuôi x o quá! Làm vi c gì mà m c n n n i ph i tr n l n. ây r i ch em mình m i làm sao ây?” Cô Hai châu mày nói r ng:
 11. 11. Ð i 11 www.hobieuchanh.com 11 - Th y nguy mà th y không nói tr c cho mình hay ch . V y mà hôm u tháng th y còn phát ti n cho em xài nh th ng. Ai mà dè. - B i không ph i t i mình mà nó nguy, nên nó có trách mình c âu. - Th y m c n n n c ng t i em m t m ch . - T i sao? M i tháng nó t n v i mình ch ng 500 ng b c ch bao nhiêu. M y m c ng l i nó nhi u l m là 20 ngàn. Nó mua xe h i, mua h t xoàn cho em ch ng 10 ngàn n a thì t n hao t i 30 ngàn, có ph i nhi u âu. - Ba ch c ngàn còn gì n a! - i! Mà chuy n r i thì thôi, h i nào mà tính. Bây gi mình ph i lo ph n mình ây. - Em không lo. M y n m nay em giành c 3 ngàn. Ba ngàn nhi u l m sao? Ch chi c 30 ngàn thì kh i lo, ch ba ngàn mình xài lâu l m là m t n m, tiêu h t r i làm sao? - T i âu hay ó ch bi t làm sao! Ch em cô Hai Ph c ã m t vú s a r i, nên không dám xài phí h i h t nh tr c a. Chi u chi u cô Hai ng i xe h i i ch i m t vòng r i v , không n c m nhà hàng, không coi hát n a. t bu i s m m i hai ch em th c d y th y m t t p th h th s n xe l i d m a, s n quét cái nhà bánh ch bên phía tay m t. V cái nhà n y b tr ng g n m t n m i, không có ai m n. Nay th y ng i ta l ng-x ng s n s a, mu n bi t coi ai m n, nên Ba Có b c ra ng d a hàng rào mà h i th m m y ng i th . Cách m t h i ch ta tr vô nói v i cô Hai r ng: - Không ph i m n. Ng i ta mua cái nhà v i t 11 ngàn, nên ng i ta tu b l i ng d n mà . - Nhà ó bán hay sao? H em hay thì m y tháng tr c em nói v i Mái Chín mua ph t cho ch em mình , ti n bi t ch ng nào. - Nó g n ch t r i mà mua cái n i gì. - B nào c ng ch t, m c n m y tr m ngàn, d u thêm 11 ngàn n a c ng không h i gì. Nhà ó bây gi ng i Tây hay là ng i An Nam mua v y ch ? - An Nam. M y ng i th h nói ông c-Ph Lê-nh -Th n nào L c-T nh không bi t, ng h u trí, nên mua nhà y v i v con. - B ông ó giàu l m hay sao mà mua nhà t i 11 ngàn. - Làm quan lên t i ch c c-ph mà không giàu sao c, em h i k quá. Cô Hai Ph c ng i bu n hiu, cô suy ngh th nào không bi t, mà cách m t h i cô i than r ng: “Em ngh l i thi t em d i quá, h i c th i c ham ch i cho sung s ng cái thân, không thèm tính t i vi c h u nh t, nên nay th t th i m i ph i c c lo nh v y” Ba Có ngó cô Hai mà h i r ng: - Cái gì mà th t th i, em già r i hay sao?
 12. 12. Ð i 12 www.hobieuchanh.com 12 - Tuy ch a già, song ng i mình n ng t a nh c y ã tiêu r i, thì mình th t th i ch sao. - Mái Chín Ngành tiêu ó, ch a ch c là r i hay là may cho mình. i em ng có th i chí ch . Vì n m tr c ch em mình nghèo, em không có vi ki n, l i ch a có danh gì, nên qua cho em g n Mái Chín Ngành ng ki m ti n. Em t ng qua cho em y Mái Chín Ngành ó qua v a lòng ó hay sao? Có ph i v y âu. Qua d y d em, qua mu n cho em làm bà n y bà kia, qua m i v a lòng, ch làm “thím mái chín” mà ngh a gì. Em ng có bu n, th ng ó b t quá là m t n c thang th nhì ch gì. Em còn ph i leo cao n m i c. - Leo lên n a c hay không ch a bi t, ch bây gi em th y ph i leo xu ng r i. - Sao mà leo xu ng? - ây r i mình ph i ki m ph r r d n mà , ch nhà n y r i ti n âu mà tr . ó không ph i là leo xu ng hay sao? - Chuy n gì mà ph i l i d n ra ph mà ? V y ch tr c khi g p Mái Chín Ngành em âu? - H i tr c Ông Huy n Hàm ng tr ti n nhà; bây gi ai mà ch u tr ? - Em khéo lo d ! Th tr ti n nhà, qua nói ra m t ti ng thi u gì ng i ch u. Em ng có s mà lo tính tr nhà m n ph . Tính nh v y thì quê l m. Em mu n trèo cao thì em ph i gi ph m giá cho cao m i c ch . Em không th y ch c bán trái bom hay sao? Nó mu n bán m c, nó ph i bao b ng gi y l a, nó bán m c m i c. Em ph i gi cách sang tr ng luôn luôn, m i ngày ph i b n m i, ph i i ch i xe-h i, nh th ng hoài, ch ng có làm hèn h mà m t ph m giá. Cô Hai Ph c c i. Chi u mát Ba Có xúi cô thay mà i ch i m t vòng v i ch ta. Cô Hai còn ng trang m; Ba Có s a so n r i tr c, nên ch ta ra tr c sân mà coi s p ph lau xe h i. Thình lình ch ta th y m t ông b t kh n en, b n áo dài, tay c m ba-ton, râu h t ng nh trê, mái tóc b c hoa râm, m t eo kính g ng vàng, ng ng xe kéo tr c cái nhà ng s n s a ó. Ông y ch ng ba ton i vô, th h th s n u b m và b m quan l n. Ba Có bi t ông y là quan c Ph Lê nh Th n, nên ng ngó ngay trân trân. Quan c ph i chung quanh mà coi nhà th làm, i t i hàng rào, ngang ch Ba Có ng v i cái xe-h i, thì ngài ngó ch ta, mi ng c i ng n-ngo n. Ba Có cúi u mà chào ngài và h i r ng: - B m quan l n, quan l n mua cái nhà n y hay sao? - Ph i. Tôi mua r i. - B t nh n quá! Hai ch em tôi m t bên ây, mà hãng bán cái nhà n y hai ch em tôi không hay chút nào h t. Ch ph i hay bán thì con em tôi nó mua r i. - Tôi có m t th ng con trai làm vi c ngoài Saigon, nó th y trong nh t-trình rao bán, nên nó ch cho tôi mua ó.
 13. 13. Ð i 13 www.hobieuchanh.com 13 - Có rao trong nh t trình hay sao? Nhà tôi có mua th nh t trình mà không ý n l i rao, nên có hay âu. B m, quan l n mua giá bao nhiêu v y? - Tôi h u trí, tôi c n dùng có ch g p, nên tôi mua m c quá. Tôi mua v nhà t t i 11 ngàn. - B m quan l n, 11 ngàn có m c âu. Quan l n mua ó r l m. Ph i mà con em tôi nó hay bán giá ó, thì nó c ng mua. B m quan l n, xin m i quan l n qua nhà tôi ng nu c ch i. Quan c-Ph Th n do d m t chút r i ch ng ba-ton i vòng ra c a ngõ mà qua sân c a Ba Có. Ngài th y Ba Có y ph c ch nh t , l i có cái xe-h i tr c s n, thì ngài nói r ng: - Cô, s a so n i, mà tôi qua làm khách cho cô v y sao ph i. - B m, không. Tôi không có i âu h t. Con em tôi nó bi u s p-ph em xe ra chùi lau ng chi u t i nó i ch , ch bây gi ch a i. M i quan l n vô nhà. Quan c ph i theo Ba Có mà vô nhà. Ba Có m i ngài ng i gh gi a, nh n chuông kêu b i b p bi u ch m t bình trà m i, bi u lau chén cho s ch s . Quan c Ph th y c h c-h , l i ch ng d n p , thì khen th m trong ng và h i r ng: - Ông ch nhà i âu v ng? - B m quan l n, nhà n y là nhà c a con em tôi, ch không ph i nhà c a tôi. Nó có ch ng Mái-Chín-Ngánh làm ngh th u khoán. Ch ng nó mua bán l n x n v i m y hãng sao ó không bi t, mà b i v Tàu. Còn tôi có ch ng An nam nhà trên Hoà H ng. Ch ng tôi nó mêm v bé, tôi phi n tôi giao nhà c a h t, r i tôi xu ng ch i v i con em tôi ây. Cô Hai Ph c trang m r i, cô trong cái phòng m t bên, cô m c a b c ra. Quan c Ph th y nhan s c, t ng m o c a cô thì ngài ch ng-h ng, nên ng d y chào cô. Ba Có nói v i ngài r ng: “B m quan l n, con em tôi ó. Nó là ch nhà”. Ch ta day i nói v i cô Hai Ph c r ng: “ Quan l n là Quan c Ph m i mua cái nhà d a bên mình ó”. Cô Hai Ph c cúi u chào Quan c Ph r i ng i cái gh g n m t bên ngài ó, mùi d u th m bay ng t ngào. Th ng b i b ng m t mâm trà lên trên bàn. Ba Có l y bình trà mà rót ba tách. Cô Hai Ph c b ng m t tách mà m i Quan c Ph , tay b ng d u-nhi u, mi ng c i h u duyên. Quan c Ph c ý, nên chúm chím c i mà nói r ng: “Tôi mua nhà v ch n y coi b êm ái l i vui. Tôi ch u ch nh v y, ch ch ông o l n x n quá”. Cô Hai Ph c c ng c i mà áp r ng:
 14. 14. Ð i 14 www.hobieuchanh.com 14 - B m quan l n. ch n y t t l m. Em ây h n b n n m r i, không có vi c chi h t. Quan l n h u trí v m y ch n y thì ph i r i. Em ch c bà l n th y ch n y bà n mu n nên bà l n m i c quan l n mua ch gì. - Không. Bà b y tr ã m t n m sáu n m nay r i, còn âu mà c. - Té ra bà l n m t r i sao? V y thì quan l n mua cái nhà r ng mênh-mông r i sao h t. - Tôi v i m y a con tôi. - Quan l n c m y cô m y c u? - Sáu a, 3 trai 3 gái. - Quan l nn có ph c quá, ã giàu sang mà l i giàu con cháu ông n a. Quan n n m nay c m y m i tu i? - Tôi c 57. - T i 57 tu i mà quan l n coi còn m nh quá. Tôi t ng âu quan l n ch ng 45 tu i, tóc có b c chút nh, mà r ng con y nguyên. - Ph i. R ng tôi còn c ng l m, n mía c ng c n a. Quan c Ph ngó quanh qu t, th y m y cây n treo trên vách bèn nói r ng: “Nhà m y coi phong l u quá, có s m n n a ch ”. Ba Có nói r ng: “B m quan l n, con em tôi nó s m ng khi nào nó bu n nó n ch i gi i khuây”. Quan c Ph ngó cô Hai Ph c trân-trân mà h i r ng: - Chà ! Cô bi t n n a sao? - D , em bi t c t- qu t ít b n. - Phong l u quá! Quan c Ph c ng i nói chuy n ch i, u ng t i 3 l n n c r i m i t mà v . Ch em Ba Có a ngài ra t i c a ngõ. Ba Có h i r ng: - B m quan l n, ch ng nào quan l n m i d n v nhà mà ? - nó s a xong r i tôi d n. Có l ch ng vài tu n n a nó s a r i, s a ít nh i s n ph t n c vôi, ch không có s a chi l m. - Còn bây gi quan l n âu? - Tôi v i th ng con tôi, d i ng Testard. Quan c Ph v , hai ch em Ba Có tr vô sân. Ba Có h i cô Hai Ph c r ng: “Em mu n làm bà l n hôn?” Cô Hai Ph c chúm-chím c i mà áp r ng: “ ng áng cha em, coi k quá”.
 15. 15. Ð i 15 www.hobieuchanh.com 15 XII NHÚM B P L A TÌNH i 4 gi r i chi u. M t tr i hiu-hiu, gió àn phay-pháy. Bên ng m y ch u Cau vàng qu c qua qu c l i, ngó lâu có cái v y u u mà l i thanh tao. Ngoài ng xe ch y l ng x ng, trông ra ch n kinh-thành ng i ta tr c l i tranh danh thi t là náo nhi t. Ba Có l y xe-h i i Cholon t h i 2 gi tr a t i bây gi mà ch a v . Cô Hai Ph c nhà m t mình cô bu n, nên cô ng d a c a mà ngó ra sân. Khi tr i mát m , hoa-th o t t i, cô nhìn hoa m t h i lâu r i cô sanh c m tình-ch a chan trong lòng, cô bèn kéo cái gh xít- u em tr c hàng ba, r i cô l y m t cây àn kìm ra n m t i cái gh y lên dây n rao ch i. Cô m c b mát b ng l a màu xanh da tr i, bâu áo, lai tay và lai qu n u có vi n màu bông h ng. Gió th i hiu-hiu, ti ng n r -r , mái tóc dã-d i, gò má ng h ng, nhà o c n u p cái c nh n y ch c c ng khó d n ng n sóng tình d n d p. Cô Hai rao ch i m t h i r i cô c m h ng, nên cô b t n bàn V n-Thiên-T ng, ti ng n cao th p nh khóc nh than, mi ng cô l i ca, ti ng ca phù tr m nh chim kêu, nh n c ch y. Cô n ca d t bài i, b ng có ti ng nói trên u cô r ng: “Hay l m! Hay l m! Phong l u ki t! Cô Hai n ca tuy t di u, mà hôm tr c cô khiêm nh ng, cô nói cô bi t c t qu t ch ”. Cô Hai gi t mình; cô ng i d y day l i th y Quan c Ph Th n, thì cô th n-thùa v cách cô n m c l l i, mà c ng th n-thùa v s cô vô ý không hay ng i ta lén nghe cô n ca. Cô l t t cúi u chào Quan c Ph r ng: “B m quan l n, xin quan l n tha l i cho em. Quan l n qua ch i mà em không hay ng nghinh ti p”. Quan c Ph c i mà áp r ng: - Không, cô có l i chi âu mà ph i ái-ng i. Tôi không xin phép cô, mà tôi vô nh u trong nhà cô b t l i tôi m i ph i ch . - B m quan l n, em âu dám. B m quan l n, em xin m i quan l n vô nhà. - Không, không. ây ch i thú v h n, vô nhà làm chi. Tôi ng bên rào coi ch cho tr tr ng bông tôi nghe v ng v ng có ti ng n ca bên n y, nên lén b c qua coi ai ch i phong l u n th nh . Tôi th y cô, tôi bèn núp phía sau l ng ng lén mà h ng tr n cái thú phong-l u y m t lát. Xin cô tha l i cho tôi. - B m quan l n, em âu dám b t l i quan l n. Xin m i quan l n vô nhà, ch ngoài hàng ba v y sao ph i. - Không. ngoài n y mát. Cô cho tôi m n m t cái gh ng i ây c ng c mà, ng i nghe cô n ca ch i. Cô Hai b c vô b ng m t cái gh em ra, Quan c Ph r c l y r i i di n i cái gh xít- u mà ng i. Cô Hai Ph c c i mà nói r ng: - Xin phép quan l n cho em vô m c m t cái áo dài, ch em m c nh v y mà ti p khách thì vô l quá.
 16. 16. Ð i 16 www.hobieuchanh.com 16 - Mình là b n lân c n v i nhau, ch khách kh a gì mà l -phép. Tôi c ng b n mát ây v y. Tôi mu n cô b n nh v y ó, ch cô th l quá thì m t vui. - Quan l n cho phép em m i dám. - Tôi cho phép. Cô c n m cái gh xích- u nh h i nãy v y, n m r i n và ca nh nh cho tôi v i cô nghe mà thôi, nghe n ca nh v y m i có thú v - B m quan l n, có quan l n ng i ó, em s , em n ca l i nh p h t. - T i sao v y? - Vì quan l n có oai, làm cho em kh p nên khó ca l m. - ng s gì h t. Cô coi nh không có tôi v y mà. Cô c thong-th ca nh h i nãy i. - B m quan l n, em bi u b i l y r u la-ve cho quan l n u ng gi i khát. - c. Mà nhà có s n r u hay không? - B m, có s n. Cô Hai b c vô trong nh n chuông. Ng i b i ch y lên. Cô bi u i l y n c á i em la-ve ra ãi khách. Quan c Ph kêu cô Hai mà h i: - Còn ch c a cô i âu v ng? - B m, ch Ba em i vô trong Ch -L n. - Ch ru t c a cô, hay là ch em sao ó? - B m, ch b n dì. - À! Có v y ch ng, ch cô th Hai, còn ch c a cô th Ba, thì trái c a quá. - B m, quan l n d n nhà xong r i h t. - B m, nhà quan l n em th y m y cô m y c u ông, coi vui quá. Bên n y em có hai ch em nên v ng oe. - Hai a con gái l n c a tôi có ch ng r i nó riêng ch h i tr c còn ông h n a. Bây gi tôi có hai v ch ng th ng con trai l n c a tôi, hai a con trai gi a còn i c, v i a con gái út, không ông gì l m. Cô n m trên gh xít u ó i, n m n ca nghe ch i mà. Cô Hai v ng l i. Cô ng i d a trên gh xít u, tay ôm cây n, lên dây r i rao ch i. Cô ngâm nh -nh , ti ng ngâm l nh-lót, ti ng n trong ng n, quan l n ng i nghe nh ng câu tình t sâu-xa, ng i ngó m y ngó tay nh n n d u nhi u thì ngài nh say nh mê, ng t ng nh ang trong ch n ng ào tiên c nh. Ng i b i b ng m t cái bàn nh ra tr c m t quan l n, r i l i b ng ra m t mâm, trong mâm có m t chai r u la-ve v i 2 cái ly, m i ly u có m t c c n c á. B i r u la ve r i, cô Hai buông cây n, cô ng d y l y chai r u mà rót vào hai ly. i rút lén mà i m t. Cô Hai b ng m t ly r u mà m i quan l n, m c li c, mi ng c i, ti ng m i h u tình mà l i h u duyên.
 17. 17. Ð i 17 www.hobieuchanh.com 17 Quan l n a tay r c ly r u, trong lòng hân hoan, mà cô Hai c n ly r i ngài i u ng. i r u n ng nàn, hai gò má c a cô Hai ng , dung nhan coi càng p b i ph n. Quan l n thêm c m h ng, nài cô ph i n ca n a. Có h i r u, cô hai h t ái ng i a. Cô b ng m t cây n tranh ra trên bàn, kéo gh l i xít g n, r i cô lên dây oán mà n m t bài, và n và ca. Quan l n ng i nghe n mà u ng r u và ngó cô Hai. Gió th i mái tóc ph t ph trên m t áo l a bó sát trong mình, làm cho quan l n th y ngài iên o tinh-th n, ng n-ng lòng d . Cô n d t bài r i, cô ng d y ngó quan l n mà c i, và rót r u thêm cho ngài ng. Cô nói: “Em l i quá, em quên l y thu c mà ãi quan l n ch . em vô bu ng l y thu c ng lê cho quan l n hút”. Cô nói d t l i thì cô b i vô nhà. Quan l n ng d y i theo cô. Cô i th ng vô bu ng. Quan l n ng t i c a bu ng mà ngó. y là cái phòng riêng c a cô Hai ng , gi ng ng chùi sáng ng i, ni m4 gòn dày 2 t c, mùng và drap u tr ng nõn, bàn r a m t ng th d u th m, có t ki ng l n soi mình, có divan c m lai n m coi sách. Quan l n nói r ng: “Phòng ng p quá, mà ch ng b i Tàu, ng có m t mình ch ”. Cô Hai day l i ngó quan l n mà c i. Quan l n men-men b c vô, tay vu t râu, mi ng c i ng n-ngo n. Cô ng ngay cái ki ng l n, tay vu t mái tóc mà nói r ng: “Tr i i! tôi u ng r u m t ngòm ch . Ch c em say r i à quan l n”. Quan l n ng m t bên cô mà ngó vô ki ng, hai ng i nhìn nhau r i c i h t. Cô b c l i cái bàn nh l y h p thu c ng-lê v i cái h p qu t mà m i quan l n hút thu c. Quan l n và l y u thu c và k m t g n cô mà nói nh nh r ng : “ b a nào tôi v i cô i Long H i ch i nghe hôn cô Hai?” Cô nghiêm s c m t và ngó quan l n mà áp r ng: - B m quan l n em i sao c. - Sao v y? - B m, quan l n thì goá v , còn em là àn bà, em i ch i v i quan l n nh v y, em s thiên h h àm ti u. - Mình i lén, ai bi t c mà àm ti u. Tôi m n m t cái xe h i cho l i ây r c cô tr c r i vô Bà-Chi u r c tôi, làm nh v y thì ng i nhà bi t sao c. - B m quan l n, vi c gì c ng v y, h mình gi u ch ng nào, h càng hay ch ng y, gi u sao c. Mà Ch Ba em i nào ch cho em i m t mình. - Cô Ba khó l m hay sao? - B m, không ph i khó, song ch không ch u cho em i ch i b y b . - i ch i v i tôi mà b y b gi ng gì. 4 n m
 18. 18. Ð i 18 www.hobieuchanh.com 18 Cô Hai ngó quan l n r t h u tình và c i và nói r ng: “N u quan l n mu n em i ch i v i quan l n, thì quan l n nói v i ch ba em; ch cho thì em m i dám”. Quan l n g c u nói r ng: “ b a nào r i tôi s nói v i ch Ba”. Hai ng i nói chuy n t i ó k nghe có ti ng xe h i ch y vô sân. Cô Hai lính- quýnh và b c ra và nói r ng: “Ch Ba em v ”. Quan l n c ng theo mà i ra. Thi t qu Ba Có ng m c a xe leo xu ng. Cô b c lên th m, ngó th y Quan c Ph thì h n-h cúi u chào ngài và h i cô Hai r ng: “Quan l n qua ch i, mà không có tôi nhà. Con Hai, em có bi u n u n c l y thu c mà ãi quan l n hay không? M i quan l n ng i ch i. T i r i sao b i âu m t, nó không v n èn v y kìa. Quan l n nói r ng: - T h i chi u n gi tôi ng i ngoài ch i mát quá. - Con em c a tôi nó kh l m. Quan l n qua ch i, mà nó không m i vô salon, nó ng i ngoài hàng ba ch . - Không. Cô Hai có m i, song t i tôi mu n ng i ngoài ch . D hôn! Cô Hai tr ng tôi l m, cô ãi r u la ve, l i n ca cho tôi nghe n a ch . - Thu nay quan l n t ng nghe nh ng cô ca nhi i danh trong l c t nh; con Hai ca y b mà nó c ng dám ca cho quan l n nghe n a ch , con có gan thi t. - Không. Cô Hai n và ca hay tuy t di u mà, ch a ch c b n ca nhi hay h n cô âu. Cô ca tôi nghe tôi mê quá. - B m, quan l n th y nó em út quan l n th ng, nên quan l n khen v tình, ch nó ca sao b ng ng i ta c. - Phãi, th ng thì có, còn khen thì khen thi t, ch không ph i v tình âu. Thôi, t i i. tôi v bày tr nh nhà nó ch n c m. B a nào r nh hai cô qua nhà tôi ch i. - D , n u quan l n cho phép thì ch em tôi m i dám. - G n g i v i nhau, qua l i ch i, phép t c gì! Ng i ta bà con xa không b ng xóm láng di ng g n. Bi t nhau thì c ng nh bà con, hai cô ng ái-ng i chi h t. Hai cô a quan c Ph ra t i c a ngõ r i t giã nhau. Khi tr vô nhà Ba Có h i nh nh r ng: - Em m i ông hay là khi không ng qua? - Em bu n em n m gh xích u ngoài hàng ba n ch i. ng nghe r i qua êm, ch ai mà m i. - Em cói ý ng th nào? - Tr u chúa! ng có ch c em hay sao? - Tr i i! ng già mà ng o nhãn th t kinh. Em n ca nh nh cho ng nghe, coi b ng mê m t. Em vô bu ng l y thu c ãi ng, ng l t vô t i trong bu ng em. ng i r em i Long H i v i ng n a ch .
 19. 19. Ð i 19 www.hobieuchanh.com 19 - B t m i r i a. ng có c qu t em hay không? - H ng có, song em ng ng có theo ng m t bên em, nói chuy n ng hay k mi ng sát m t bên m t em. - c r i. Còn ng r em i Long Hãi, em tr l i làm sao? - Em t ch i, em nói không dám, b i vì ch g t l m. Em nói v i ng n u mu n i em i ch i thì ph i nói v i ch ch ng nào ch cho phép thì em m i dám. - c l m. Qua oán ch c trong vài tháng n a em s làm “Bà l n c Ph ” cho mà coi. - Em ngh khó l m ch . - Sao mà khó? ng goá v , em không ch ng, n u ng th ng thì d t nhau i xã Tây làm hôn thú, có khó gì âu mà khó? - Làm hôn-thú kình-rình quá, ông ng ch u a. - Không ch u thì thôi, ch quan l n mà núp lén, còn bà l n mà không gi y t , thì coi sao c. Em ó cho qua lo. - ng có con ông quá; ng nói ng có hai ng i con gái l n có ch ng v i m t ng i con trai l n có v r i. Tu i em áng con ng. Em s m y ng i con ng không ch u âu. - Con ng ch u hay là không ch u c ng không h i gì. ng c i v cho ng ch ph i c i v cho con ng âu, nên con ng b t b . ng mà k t i gia o c a ng cho em nghe thì ng ã có ý gì ó r i. Em cho ch u ình ó. - S bu c ng c i ng không ch u ch . - Ch nuôi em, ch d y em, hy v ng c a ch là mong n ng em lên m t a v cao sang giàu có. M y n m nay tuy em có ti n b c nhi u, tuy em c ng vào hàng th ng l u, ngày nào em h t ti n thì h xô em xu ng hàng h l u nh c , không có chi n v ng. Quan c Ph n y là m t quan c ph thi t th , ch không ph i c Ph Hàm. Theo trong x mình bây gi ây ng là m t ng i có cái a v sang tr ng t t b c, u h u trí c ng không m t cái a v y. ng ã sang, mà coi th ng c ng giàu n a, không giàu mà sao dám mua ch t i 11 ngàn. ng dám mua nh v y t c thì trong nhà ng có n m ba ch c ngàn. y v y ng là m t ng i giàu sang t t b c. Em ph i làm v ng cho c, thì cái m c ích c a ch m i t c, cái hy v ng c a ch m i hoàn toàn. ng xa 10 ph n ch em mình i ã c 9 ph n r i, còn có m t ph n n a em ph i rán. Em ph i nghe l i ch ; t rày s p lên h g p m t ng thì em ph i vui v , b i-buôi trêu gh o ng nh em nhen nhúm b p l a tình trong lòng ng. Song em ph i dè d t, ng cho ng n l a y táp em. Tánh àn ông h không c thì ham, mà c r i hay chán. V y ph i cho ng i ta ham, ch ng làm cho ng i ta chán. Em c gi cái thái “nhem thèm” r i m c qua b lái s a lèo cho chi c thuy n dung r i.
 20. 20. Ð i 20 www.hobieuchanh.com 20 - Em s v ng l i ch . Mà em còn ng i m t u5 , là em s c u Hai Hùng c u t i ây trèo b o quá. - Em c nh c th ng ó hoài. Em mu n làm bà c Ph Th n hay là mu n làm m hai Hùng? Cô Hai b trách thì cô châu mày, k b i m i i n c m. Chi u b a sau Ba Có v i cô Hai Ph c trang m theo ng i sang tr ng, cô Hai c y ph c không loè l t, song thi t p và m c ti n, cô eo h t xoàn nhi u, cô d i ph n khéo, r i ch em d t nhau qua th m Quan c Ph Th n mà áp l . Quan l n m ng r ti p r c r t h u. Ngài kêu con dâu l n v i con gái nh ra mà trình di n v i khách. Ch em Ba Có làm quen v i hai cô, dùng l i thành th t mà àm lu n, ch l i khôn d i ng mua kh i l m, l i m i hai cô lúc nào r nh thì qua l i ch i. Hai ch em th m ch i trót gi r i m i t mà v . Cách vài b a sau, dâu con c a Quan c Ph qua nhà cô Hai th m l i mà tr l , ng i con gái nh c a Quan c Ph tên là C m Trâm, m i 14 tu i, coi b quy n luy n cô Hai Ph c l m. T y v sau C m Tâm hay qua ch i v i cô Hai Ph c. Có b a cô Hai xúi v xin phép v i Quan c Ph , ng i xe h i v i cô mà h ng mát. Cô d t xu ng nhà hàng, khi cô mua bòn-bon cho n, khi cô mua kh n cho i, r i cô l i d t vô th m ông Ph T ng, cho làm quen v i cô Liên Hoa n a. ch ng ông Ph T ng th y cô Hai Ph c quen bi t b c c-Ph , thì càng kiêng h n n a. Mà Quan c Ph Th n nghe con v h c l i r ng cô Hai Ph c có chú ru t làm Ph Hàm, thì ngài càng tr ng cô thêm. 5 u
 21. 21. Ð i 21 www.hobieuchanh.com 21 XIII CÁ MÊ M I M t bu i chi u th b y. Cô Hai Ph c ng i xe h i i m t vòng h ng mát, n t i cô ghé Ch B n Thành mua m t gói trái cây em v t i n ch i. V n nhà cô h i p d n c m, r i cô ng i n v i Ba Có, không k p thay . n c m v a r i, ch em ng ng i t i salon mà u ng n c, thì th y Quan c Ph , b n mát, ngoài sân th ng-th ng i vô. Hai ch em ti p r c ni m n , m i ng i l ng x ng. Quan c Ph c i và nói r ng: “Th ng Ba tôi nh mai chúa nh t, không có làm vi c, nên h i chi u nó d t v con v M Tho mà th m ông già v nó. Tôi nhà v i ba a nh bu n quá, nên qua ây nói chuy n ch i:. Ba Có áp r ng: “B m quan l n có bu n thì qua bên n y ch i. Ch em tôi có nhà luôn luôn, ít i âu l m”. Cô Hai kêu b i bi u súc bình, trà m i mà ch n c u ng, r i cô rón 6 vô bu ng trang m l i ng dung nhan coi cho t i t ng. Ch ng cô tr ra, thì b i c ng v a b ng mâm trà lên, nên cô rót n c m i khách u ng. Quan l n ng i gi a. Ba Có v i cô Hai Ph c ng i hai bên phía ngoài. Quan l n ng n c mà nói r ng: “ Saigon bu n quá, không có ch nào ch i cho nó thú v phong u”. Ba Có c i mà áp r ng: - B m, t i ý quan l n không mu n ch i, ch saigon thi u gì cu c vui. - Cu c gì vui âu? - B m, i coi hát. - Tôi không thích th ó. Hát b i thì nó v m t v mày nh chúa ô, nó la l c gi ng, nó qu t roi vô ch n nó mà nó kêu là c i ng a, coi k c c h t s c. Còn hát c i l ng thì nó ca hoài, ông vua ng i phán oán c ng ca, th ng t ng ra ánh gi c c ng ca, mà ông già b cháy nhà c ng ca coi càng d k h n n a. - B m, n u quan l n không thích xem hai th ó thôi thì i xem hát bóng. - Tôi i coi hát bóng, ngó m t h i thì ch y n c m t, nên khó ch u l m. - B m, n u quan l n không a hát x ng, thôi thì t i nhà m y ông m y th y àm lu n vi c i ch i. - Tr i i! Cô khéo xúi d hôn! Tôi àm lu n v i m y ông m y th y trên 30 n m, tôi ã thèm r i. Cô t ng m y ông m y th y àm lu n vui l m hay sao? - B m, m y quan l n là b c cao minh, t nhiên tính nh ng vi c ích n c l i dân, y k ngu, r n a d , d u nghe không vui c ng có ích l m ch . 6 lón lén, b c nh nhàng b ng u bàn chân
 22. 22. Ð i 22 www.hobieuchanh.com 22 - Cô l m r i. Ý cô t ng ó, là t ng theo cái lý. Làm quan ph i tính ích n c d y dân. Mà sách nói nh v y, ch làm không ph i v y âu. Tôi quan tr ng m i b c ra ây, tôi hi u rõ h n cô. M y ông b n c a tôi h g p nhau, thì àm lu n d l m, song ông thì lu n ông Chánh n y hi n ông Chánh kia d , ông thì lu n ng i th ng ch c mau, k th ng ch c ch m, ông thì lu n t nh n y t t, t nh kia x u. Còn m y ông tr tu i, thì l i có cách àm lu n khác, ông thì lu n các ki u xe h i coi hi u nào t t, ông thì lu n m y ti m may y ph c coi ti m nào may khéo, ông thì lu n m y cô ch i b i coi cô nào p trên h t. Tôi c ng lu n v i h ba m i m y n m nay ã nhàm tai mõi mi ng bây gi tôi thoát kh i c r i, cô ghét tôi l m hay sao, nên còn mu n kéo tôi vô ó n a? - Quan l n bu n mà quan l n không a coi hát, l i c ng không ch u àm lu n v i y ông m y th y, thì tôi bi t làm sao cho quan l n vui c. À! Tôi còn m t cách n y a. Quan l n h u trí nên r nh-rang, thôi thì quan l n d y m y cô m y c u h c, có l gi i bu n c. - c âu. Con c a mình h nó h c ch thì có th y, còn v tánh n t và cách i, thì a nào có ph n n y, ch c gì mình ph i d y nó m i nên. Cô Hai Ph c chen vô nói r ng: “B m quan l n nói ph i l m. Chú Ph c a em trong C u Kho th ng c ng nói nh quan l n v y. Chú nói con c a mình h a nào nên thì nên còn a h thì nó h , ch khó mà d y c”. Quan l n ngó cô Hai Ph c mà h i r ng: - À, hôm kia con C m Tâm nó nói cô d t nó vô nhà chú c a cô, là quan Ph trong u kho mà ch i, quan ph nào ó v y? - B m, quan Ph Hàm Ph m Gia T ng. - , tôi có nghe tên ng, song không quen. - Chú bà con làm sao v i cô v y? - B m, chú ru t. Em ru t c a ông thân em. - À, v y h ? À khi nào quan ph có ra ây ch i th m cô, thì xin cô cho tôi hay ng tôi m i qua nhà tôi ch i. Cô Hai Ph c nghe m y l i thì li c m c ngó quan l n mà c i và nói r ng: “H i nãy quan l n nói quan l n không mu n nói chuy n v i m y ông l n n a mà”. Quan l n c ng c i và nói r ng: - Ph i, tôi không mu n nói chuy n v i m y ông khác, song chú c a cô ch c là nói chuy nn vui c ng nh cô v y. - B m, em nói chuy n vui l m hay sao? - N u không vui thì tôi có qua ây âu. - B m, em nói chuy n vui hay không thi t em không bi t, ch chú c a em ch c nói chuy n là không vui, b i vì chú hút quá, nói nh a trân. - M y ông hút h nói chuy n nghe hay l m ch .
 23. 23. Ð i 23 www.hobieuchanh.com 23 - Quan l n bi t hút hay không? - Hút á Phi n mà ai l i không bi t. - Quan l n mu n gi i bu n, thôi em bày mâm cho quan l n hút. - Cô có hút hay sao? - B m, có. Ch ng c a em h i tr c có s m m t b t t l m, khách hút ch i. - c. Tôi hút thì cô ph i n ca nh nh nh b a h m nghe chút ch i. - B m, quan l n d y thì em ph i v ng, ch em âu dám cãi. Quan l n m bóp ph i l y ra m t t m gi y b c 5$00 a cho cô Hai m n bi u i i mua m t h p thu c phi n v i m t chai r u sâm-banh. Cô Hai cãn tay mà nói r ng: “B m, không ph i v y. Quan l n qua nhà em mà ch i, quan l n là khách, em ph i ãi quan l n, có l nào em dám quan l n tr ti n. Trong nhà em có s n r u sâm banh l i ng có thu c á phi n n a, kh i mua”. Ba Có li n m t l y ra m t chai r u sâm banh l n v i m t h p á phi n nh . Cô Hai nh m nhía, nói ngoài có gió, bèn kêu b i bi u lau chùi cái divan trong phòng ng , i bày mâm á phi n ra ó v i mâm r u sâm-banh. Ba Có m i quan l n vô phòng. Quan n c ý, nên nghe m i thì i li n, không d c-d c chút nào h t. Mâm hút gi a, quan l n ng i m t bên. Cô Hai leo lên ng i bên kia và qu t l a t èn. Ba Có bi u b i nh c m t cái bàn nh l i mà mâm r u r i p n c á b vô ly. Quan l n ng i ngó cùng trong phòng. Ng n èn khí treo gi a phòng có ng bao ng nh a màu xanh, nên y n sáng d i xanh-xanh r t kho m t. C nh ã p mà ng i ng i m t bên c ng p, trong lòng quan l n lúc y th -th i nh ng i trong tiên ng. u rót r i, Ba Có ng i cái gh phô-t i7 d a mâm r u và nh c cô Hai m i quan n. Cô Hai i r a tay r i l i b ng m t ly r u mà m i. Quan l n ng i u ng r u mà ngó hoa khôi s c p, thì quên h t cái vi c phàm tr n, quên h t l i l i danh, quên h t ng vinh nh c. u ã ngà ngà, quan l n n m xu ng làm thu c hút, cô Hai l y cây n tranh và cô ng i ngang ó, cô và n và ca r -r , nh khêu ân ái, nh gh o chung tình. Thu nay quan l n c ng t ng say hoa m ngu êt, nh ng mà ngài ch a bao gi c h ng cái thú thâm-tr m tao nhã n th n y, b i v y ngài mê m n bàng-hoàng, trong lòng ch a chang m xúc. Cô Hai n ca d t m t bài. Quan l n nói r ng: “Thu nay tôi ít nghe n ca. Ch ng hi u t i sao mà cô Hai n ca tôi l i khoan-khoái lung quá, ch c cô ca t i ngày sáng êm tôi nghe tôi c ng không nhàm. N y, mà tôi t ng mình leo lên tri n núi ng i i m y g c cây, ho c mình ra ngoài mé bi n ngó m t n c ch n tr i, mà có c cô Hai ng i m t bên n ca, thì càng có thú v nhi u h n n a. Tôi mu n m i cô Hai b a nào 7 (Ti ng Pháp faulteuil), gh d a b c n m
 24. 24. Ð i 24 www.hobieuchanh.com 24 i v i tôi ra Long-H i ng th ng tr ng th ng gió, ngó n c ngó tr i ch i, không bi t Cô Ba có vui lòng cho phép cô Hai i v i tôi hay không v y cô Ba?” Ba Có li c cô Hai r i c i mà áp v i quan c Ph r ng: - B m quan l n, quan l n d y th nào thì tôi c ng ph i v ng, ch tôi âu dám trái ý quan l n. Ng t vì vi c quan l n mu n ó có nhi u ch b t ti n, nên khó cho tôi v ng i c, xin quan l n th ng. - i ch i mà có chi b t ti n âu? - B m quan l n, tuy là i ch i, song ph i c ng có ch ph i ch qu y, con Hai mà c quan l n m i i ch i thì nó vinh d bi t ch ng nào. Ng t vì nó là gái ã có ch ng, nó i ch i v i quan l n, sau ch ng nó hay c thì còn gì ph n nó. - Ch ng c a cô Hai v Tàu mà sao hay c? - B m quan l n, theo phong-hoá c a mình, làm thân n bà d u ch ng ch t c ng ph i th -ti t v i ch ng, hu ng chi là ch ng v ng m t. - V ch ng cô Hai có hôn thú hôn? - B m, không. - Oái, v ch ng mà không có hôn thú thì có ngh a gì âu. - B m quan l n. M t ngày gá ngh a, tr m n m tóc t , d u có hôn thú hay là không có, h k t ngh a v ch ng thì keo s n g n ch t, d u ngàn n m c ng không nên phai nh t. - Tôi có nghe ai nói hôm tr c ó, ch ng c a cô Hai b Toà th ng-mãi bu c t i sang t, có trát t p nã, i nào mà dám tr qua An nam n a. - B m quan l n, có thi t nh v y. Mà d u Mái Chín Ngành không tr qua An nam a, con Hai nó c ng ph i th ti t tr n i mà ch , ch bi t làm sao. - Th ch ng khách-trú, c n gì mà cô Hai ph i th ti t quá v y. - B m quan l n, d u n c nào c ng v y, h mình k t tóc v i ng i ta, thì ph i th ti t th ngh a tr n i, ch l nào mình dám thay lòng i d . - Cô gi phong-hoá theo i x a quá! - B m quan l n, cái quí c a b n ch em ph n chúng tôi ch có bao nhiêu ó mà thôi, n u b n ch em chúng tôi không gìn-gi , thì có còn gi ng gì n a âu. - Cô bu c g t quá, tôi ch c cô Hai c không vui lòng chút nào h t. Ph i v y hay không cô Hai? Cô Hai Ph c li c m t ngó quan c Ph và c i và áp r ng: - B m quan l n, nh ng l i ch Ba em m i nói ó là l i chánh áng. Ph n n bà ch có trinh ti t là tr ng, ai c ng ph i gi gìn trinh ti t, Ch Ba em có bu c u chi g t âu mà em không vui lòng. - Té ra d u chú Mái Chín không tr qua n a, cô c ng v y mà ch , cô không l y ch ng khác hay sao? - B m, d u ch ng em ch t c ng v y, ch ng lu n là còn s ng bên Tàu.
 25. 25. Ð i 25 www.hobieuchanh.com 25 - Cô n m nay m y tu i? - B m em 23 tu i. - Còn nh quá, th ti t sao c ? -B m, d u không c c ng ph i làm cho c. Ph n n bà nên hay là h u t i cái “ c” hay là cái “không c” ó mà thôi ch . - D u có ng i giàu sang tr ng nói mà c i cô i n a, cô c ng th -ti t v i chú Mái Chín, cô không ng hay sao? - B m, có chi quí cho b ng tình ngh a v ch ng. - Cô th ng chú Mái Chín l m hay sao? - B m quan l n, n u không th ng thì làm sao mà k t ngh a v ch ng. - Thu nay, thi t tôi ch a th y n bà nào mà có ngh a có tình v i ch ng nh cô Hai v y. Quí l m, quí l m. - B m quan l n, em ca m t bài nam “V ng-phu” cho quan l n nghe th coi. - , c, c. Cô ca i. Cô Hai Ph c lên dây n r i ca bài nam. Quan c Ph n m d a mâm hút mà m t ngài ngó tay nh n dây n d u-nhi u, ngó mi ng ca r t có duyên, ngó m t tròn-tr a mà sáng r nh tr ng m, ngó c p m t h u tình, ngó ch n mày nh v , ngó nu c da trong bóng, ngó mái tóc en huy n, ngó c , ngó mông, ngó tai, ngó ng c, ngó h t c th y mình, thì ngài ng -ng n ng n-ng , n a say n a t nh. Ba Có th y quan l n mê m t thì ch ta chúm chím c i, r i ng d y b c ra ngoài. Cô Hai ca d t bài r i ngó quan l n mà c i. Quan l n ng i d y l c u nói nh ng: “Cô Hai, cô làm ng i ta ch t c, ch không ph i ch i âu, cô có bi t hay không? Tôi l n tu i h n cô nhi u, mà tôi nghe ti ng cô ca, tôi ngó m t cô, r i d u cô mu n tôi gi t ai tôi c ng gi t h t th y”. Cô Hai li c quan l n, r i b ng ly r u m i quan l n u ng và nói r ng; - B m quan l n, t i quan l n d y em ca, nên em m i dám ca cho quan l n nghe. Em có làm gi ng gì âu mà quan l n nói chuy n ch t s ng. - Tôi mu n nói cái s c, cái tài, c a cô ó làm cho h t th y anh hùng u ch t c. - B m quan l n, em có mu n làm chi v y. Anh hùng ch t h t, r i còn ai âu mà nghe em ca. Quan c Ph ng i suy ngh m t h i r i ngài m i nói r ng: - T rày s p lên tôi không dám qua ây n a. - B m quan l n, có u chi phi n em hay sao? - Không ph i tôi phi n. Tôi s qua ây n a, tôi th y cô r i tôi d n lòng không c, mà ph i mang t i l i ch . - B m, em áng con cháu c a quan l n, d u th nào i n a em âu dám b t l i quan l n hay sao mà quann l n ng i.
 26. 26. Ð i 26 www.hobieuchanh.com 26 Quan c Ph nghe m y l i nh v y, ngài ngó cô Hai m t hào quang, ngài mu n vói n m tay cô. Cô gi t tay và ng d y và nói nh nh r ng: “B m, có ch Ba c a em ng ngoài kia. Quan l n nói chuy n ch i, ch ng làm nh v y t i nghi p em”. Quan c Ph th t v ng mà l i h th m, nên ngài thu dài và n m xu ng làm thu c mà hút. Ngài th y Ba Có b c vô và ngài nói r ng: - Tôi qua ch i mà vì mê n ca, mê sâm banh, mê á phi n, nên rà gà khuya quá, ch c cô Ba phi n tôi l m. - B m, tôi m ng l m, ch có l nào tôi dám phi n. - Nghe cô Hai n ca, d u th c n sáng mà nghe tôi c ng không nhàm. - B m, quan l n mu n ch i t i ch ng nào c ng c, ch em tôi vui l m.....Con Hai, em kêu th ng b p bi u g t c n ng n u ít chén chè cho quan l n n ch i. Cô Hai b c ra. ng h gõ 12 gi , Quan c Ph nói r ng: - Cô ng i lên ây nói chuy n ch i cô Ba. Tôi h i thi t cô v y ch cô Hai nh t nh không ch u c i giá hay sao? - B m, nó nh t nh nh v y ó. - Tôi nghe chú Mái Chín tr n v Tàu, có dám tr qua n a âu mà ch . Cô Hai còn nh , ph i ki m n i khác gá ngh a ng có ng i b o b c cho ch . - B m quan l n nói ph i l m. Nó còn nh tu i quá, m t mình có ph i d gì âu. Ng t vì Mái Chín Ngánh t t v i nó l m, nên nó không n ph b c. Quan l n ngh ó mà coi, ph n nó m côi, h i nh không có m t ng m t ch . Tuy chú nó làm quan, song nó không nh nhõi chi c. Nó ng Mái Chín Ngánh m y n m, chú Mái Chín Ngánh m nhà c a cho nó, s m xe h i, mua h t xoàn, l i còn cho nó n m b y ngàn làm v n. Chú i8 nó nh v y ó, làm sao mà nó quên chú cho c. - T i chú b cô Hai, thì cô l y ch ng khác, ch ph i chú còn ây âu mà cô b chú cô l y ch ng hay sao mà cô ng i. - D u ch ng nào c ng không yêu nó cho b ng Mái Chín Ngánh. - Cô nói ch i sao ch ! Cô khi An nam không b ng khách trú hay sao? - B m, tôi âu dám khinh khi ai. Song khi quan l n ngh l i i, nh nó v y ó, có An nam nào dám xu t b c muôn mà c i nó nh Mái Chín Ngánh h i tr c. - Ph i. Xu t b c muôn mà c i, tuy không ph i nhi u, song có ng i không c, nên không c i n i. Mà òi b c muôn làm chi? Mi n là mình l a ng i nào có danh giá cao s c b o b c nuôi d ng mình sung-s ng tr n i thì r i. Nh n ngh a m i quí, ch b c ti n là ph n th , có ngh a gì âu. - B m, quan l n nói ph i l m. Tôi nói ví d cho quan l n nghe, ch không ph i con Hai òi c i b c muôn nó m i ng. Nó là a ham nh n ngh a l m, ch không ph i 8 v i
 27. 27. Ð i 27 www.hobieuchanh.com 27 nó ham ti n. Nó nh t nh th ti t v i Mái Chín Ngánh thì quan l n bi t tánh tình nó ra th nào. - Cô là ch c a Cô Hai. Cô tr ng tu i h n, cô bi t vi c i nhi u h n, cô ph i c t ngh a cho cô Hai hi u. V ch ng không có hôn thú, l i ch ng là ch ch khách, nó ã b mình, thì có tình ngh a gì mà bo bo th ti t tr n i v i nó. - X a rày có nhi u ch g m ghé. Tôi c ng th ng can gián nó hoài, t i nó không ch u tôi âu n ép duyên nó. - Cô ph i ráng mà c t ngh a cho cô Hai nghe n a. Tôi coi ý cô Hai kiêng n cô m. N u cô nói ri t thì t nhiên cô Hai ph i nghe l i. - B m quan l n, ch a có ai c y mai m i nói mà c i, mà quan l n bi u tôi ép nó làm chi. - y! Cô ép tr c i, h cô Hai ch u thì thi u gì ng i xin c i. - B m, ai âu? Quan c Ph ngó Ba Có mi ng c i ng -ngo n và nói r ng: “N u cô Hai ch u, thì ng i g n ây h áp vô tr c h t, kh i i ai xa làm chi”. Ba Có c i ng t. Quan l n c ng c i xoà. Ba Có nghiêm s c m t l i mà nói nh nh r ng: - B m quan l n, con em tôi tuy nó vui v , nói nói c i c i song tánh ý nó ch c- ch a l m. X a rày có nhi u ch t t l m theo ve v n nó hoài, mà nó kháng c luôn luôn, không thèm ai h t. - T i m y c u y không ph i b c sang tr ng nên cô Hai m i chê ch . - B m, h sang tr ng l m ch , ng i nh ông c T Thi n, nh ông Huy n Cao, nh ông H i ng H i, thì sang tr ng úng m c, ch còn i sao n a. - M y ông y ch a cao. Còn có ng i cao h n n a. - B m, ng i y ra m t r i s hay - Cô ch u làm mai hay không? - B m, tôi không dám nói “không ch u”. Mà n u tôi nói “ch u”, r i tôi làm mai không thành thì tôi có l i. - Tôi ch c h cô ch u thì t nhiên ph i thành. - B m, không ch c. - T i sao v y? - B m, tôi hi u ý con em tôi l m. Bây gi nó có xe h i, nó có h t xoàn áng muôn c, trong nhà l i có b c m t n n m ba ngàn, Nó không thi u v t chi h t, ch ch a có t cái nhà v i m t mi ng t nho nh mà cho an thân. N u ai mu n c i nó, mà ch u mua cho nó m t cái nhà, thì ch c nó vui l m.
 28. 28. Ð i 28 www.hobieuchanh.com 28 - Tr i i! N u cô Hai bu c mua m t cái nhà l u theo ng Norodom9 , giá áng ba b n muôn thì ai mua n i. - B m, không. Nó không có huy v ng cao quá nh v y. Thu nay nó th ng ao c có m t cái nhà bánh ch mi t Phú-Nhu n, ho c Bà Chi u, giá l i vài ba ngàn v y thôi, ch mu n nhà l u làm chi. ! Mu n nh v y thì có l c. - Mà tôi coi ý nó, h nó ng ai thì nó bu c ph i làm hôn thú phép m i c. - Cha ch ! Bu c g t d hôn! - B m, n u l y ch ng mà không có hôn thú thì thành v ngày v b a, x u h nó. - Cô Hai nói c ng ph i, song v ch ng n u b n ch t nh n ngh a là h n, ch không ph i có hôn thú r i m i ch c. Hai ng i nói chuy n t i ó, k cô Hai Ph c tr vô, ba ng i ng i n, àm lu n i hai gi khuya quan c Ph m i v ng . a quan l n ra kh i c a r i, hai ch em th ng th ng b c vô, Ba Có nói nh v i cô Hai Ph c r ng: “Cá mê m i quá! Không thoát kh i âu!” 9 ngày nay i l Th ng Nh t
 29. 29. Ð i 29 www.hobieuchanh.com 29 XIV ÁI TÌNH V I KHÁCH A TÌNH B a sau l i 4 gi chi u. Ông C Võ Phi Hùng ng i xe kéo ch y l i ghé ngay c a cô Hai Ph c. Ông m c t b Tây b ng n en, ch n mang giày vàng, u i nón xám. Ông ngó s nhà, day i bi u xa-phu ó mà ch , r i ông b c vô c a ngõ. Cô Hai Ph c ng i trong nhà dòm ra ngó th y ông, thì cô lính quýnh ch y vô bu ng kêu Ba Có mà nói r ng: “Ch Ba, ch ba, c u Hai Hùng lên kia kìa, tôi nói hay l m!” Ba Có châu mày áp r ng: “ D hôn! C u Hai Hùng lên thì lên, ch chuy n gì mà lính quýnh nh v y. H m nay qua trông g p c u, mà không có d p g p c. Nay c u mang m t t i ây thì may cho qua l m. Em ra m i c u ng i i, qua b n áo r i qua s ra nói chuy n v i c u ch i”. Cô Hai b c ra chào ông c Hùng, r i m i vô sa lông mà ng i. Ông C ngó cô mà i, mu n nói chuy n v i cô, song m c cô l ng x ng kêu b i kêu b p n u n c, ch trà, nên ông nói không c. Ba Có b c ra h i r ng: “C u Hai, c u còn nh tôi hay không? N m tr c tôi m i u l i nhà ng tôi nói chuy n sao c u không l i, còn bây gi không m i mà c u l i tìm i ây?” Ông c Hùng d d m t chút r i áp r ng: - Ph i h i tr c Cô Hai không còn nhà d ng ph tôi n a, ch em cô v ch nuôi, r i ch d t cô mà ón nói chuy n v i tôi ó ph i hay không? - Ph i. C u còn nh h . a! mà nghe nói c u i Tây h c, c u thi u c nh n, tôi kêu b ng “ông c ” m i ph i ch . Th a ông c , không bi t t i sao h i tr c ông c tác t , i l i tr n i Tây, không c m t l i ph i qu y v i con Hai v y? - H i nh kh d i nên làm b y, b i v y l n khôn r i tôi n n n, nên tôi m i n ây. - Ch không ph i h i nh ông th y ph n con Hai hèn h ông coi trinh ti t c a nó nh c a con trâu ho c con heo, không có giá tr gì, ông ch i cho ph tình r i ông b , bây gi ông th y nó c giàu sang, có xe h i, có h t xoàn, nên ông ráp l i mà làm nh c nó a. - Ch nói nh v y thì ch coi tôi ti u nh n quá! - Tôi ph i l y cái thái c mà oán cái thái m i ch sao. - H i nh kh d i nên làm b y. Bây gi l n khôn r i, có l nào còn làm nh v y a. - Cây b n mình tr ng dù m y m i n m nó c ng là cây b n hoài, ch có ph i l n i nó thành cây ào hay cây gì c âu.
 30. 30. Ð i 30 www.hobieuchanh.com 30 Cô Hai Ph c b c l i rót n c trà mà ãi khách. Ông c không tr l i v i Ba Có a, ông ngó cô Hai mà h i r ng: - H i ó cô có ch a thi t hay sao cô Hai? - V y ch có ch a gi là có ch a th nào? - Té ra cô có ch a thi t. V y mà cô sanh con trai hay con gái. a nh bây gi có trong nhà cô hay không, cô kêu nó ra ây coi m t chút c hôn? - Tôi sanh con trai mà nó ch t r i. - Sanh c bao lâu r i nó m i ch t? - Sanh ra r i nó ch t li n. - R i d há! Ba Có ch n mà h i r ng: - T i sao mà ông l i nói r i? May l m ch . N u th ng nh con s ng thì con Hai y chi mà nuôi nó? - Th ng nh nó là d u tích c a tôi v i cô Hai. Tôi nói r i là vì nó ch t là m t cái u tích y. - Ông quí tr ng cái d u tích ó l m hay sao? - N u tôi không quí tr ng, thì tôi tìm n ây làm chi. - Ông nói nh v y, con Hai nó còn phi n nhi u h n n a. Ông mu n c ph n ông, còn ông không k ph n nó chút nào h t. Ông có bi t cái a nh y là u nh c nhã a con Hai hay không, mà nó ch t ông l i nói r i? - Tôi bi t l m ch , b i tôi bi t, nên tr v n c, tôi th m cha m bà con r i, tôi l t t tìm cô hai ây? - Tìm chi v y? - Tôi tìm ng bàn tính v i cô Hai mà chu c cái l i c a tôi ngày tr c. - Ông mu n chu c l i, v y mà ông làm cách nào, âu ông nói nghe th coi? - Cô Hai mu n cách nào tôi c ng v ng l i theo h t th y. - Theo thái ng i quân t , h mình làm ô danh x ti t m t ng i n bà, thì mình ph i c i cô ta làm v , ng r a s ch s nh c nhã c a ng i ta ó. Ông làm ô danh ti t con Hai, r i ông b tr n m t, bây gi ông tính chu c thì ã tr r i. - Làm d u tr c ng còn h n là không làm. - Ông b ng lòng c i con Hai hay sao? - Tôi tính nh v y, nên tôi m i n ây. Ba Có v i cô Hai Ph c nghe m y l i u ch ng h ng ngó v i nhau trân-trân, không nói c n a. Cô Hai Ph c c m xúc quá, nên cô a n c m t mà nói v i ông C r ng:
 31. 31. Ð i 31 www.hobieuchanh.com 31 - C u có hay vì c u b em, nên thân em l u l c phong-tr n, em ã có t i hai i ch ng khác hay không? - Tôi không hay. Mà tôi t ng n u m y n m nay cô l u l c phong tr n, thì cái t i a tôi càng thêm l n, nên tôi c n ph i chu c t i y cho g p h n n a. - Tôi h l m. Tôi âu x ng áng làm v c u. Xin c u ng có nói t i chuy n ó. Ông C Hùng ng i bu n hiu. Ông ngó s ng ra ngoài sân m t h i r i ông h i cô Hai r ng: “M y l i cô m i nói ó là thi t tình hay là gi n l y mà nói v y cô Hai?” Cô Hai cúi m t mà áp r ng: - Em nói thi t tình, ch không ph i em gi n nên em nói l y v i c u âu. - N u cô nói thi t tình, thì tôi xin áp v i cô r ng: “Cô t xét mà cô bi t cô không ng áng làm v tôi, y là cô x ng áng làm lung l m. i tôi t ng th y có nhi u ng i h làm l m vi c t i b i mà h không t xét, h c vinh m t vinh mày, h t ng h ng áng, r i thiên h h dua b c ng hùa nhau cho h là x ng áng, nh ng ng i y i thi t không x ng áng làm v tôi. Cô Hai li c m t ngó ông c mà c i. Ba Có châu mày, coi b không vui. Ch ta không mu n cô Hai Ph c nghe nh ng l i thâm tr m và tình t c a ông c n a nên ch ta h i ông c r ng: - Ông h c ã thành tài r i, bây gi ông tr v quê h ng, ông tính làm vi c gì? - Tôi ch a tính làm vi c gì c, b i vì tôi v tôi hay vi c nhà c a tôi l n-x n l m, mà lúc n y ông thân c a tôi l i au nhi u. th ng th ng tôi lo s p t vi c nhà cho yên, i tôi s tính b làm n. - Ông c bà c còn song toàn hay không? - Bà già tôi m t r i. Tôi i Tây có m t n m k nhà bà già tôi m t. - Ông có anh em c m y ng i? - Tôi là con m t, không có anh em nào h t. Vì cha m tôi ít con ít cháu, nên qua bên Tây tôi suy ngh l i, tôi n n m v i cô Hai ã có thai nghén, mà tôi b cô tôi i v y là thi t b y l m, l thì th y Ba khuyên tôi ph i nán l i mà nhìn nh n con tôi s i m i ph i. y n m nay tôi n n n bi t ch ng nào, b i v y v t i ây r i tôi mu n ki m cô Hai ng h i th m vi c ó. Hôm ó tôi g p cô d i nhà d ng ph mà vì có cô v i d ng tôi ó, nên tôi không dám nhìn cô, mà c ng không dám h i th m vi c cô ch a. Thi t bây gi tôi m i bi t nhà tôi vô ph c, nên tr i t m i khi n th ng con c a tôi không còn....... Ông C nói t i ó r i ông a n c m t, b bu n th m n n n lung l m. Cô Hai nh chuy n c , th y b c a ông c , thì cô ng lòng nên cô c ng ch y c m t. Ông c ng i nói chuy n h n m t gi ng h , r i ông m i t mà v . Khi ra t i a ông day l i mà nói v i cô Hai r ng: “Ông thân tôi au nhi u, nên t i nay tôi mua
 32. 32. Ð i 32 www.hobieuchanh.com 32 thu c r i khuya nay tôi ph i v d i Cái V n. ít ngày ông thân tôi m nh gi i r i tôi s tr lên tâm s c a tôi cho cô Hai nghe”. Ông i r i, Ba Có c i g n mà nói r ng: “ N u ai c c c m h i thi tuy n nh n tài mà sung vào cái “ng ch m àng”, thì ch c ông c Hùng s chi m th khoa”. Cô Hai Ph c châu mày h i r ng: - Ông C nói l i nào c ng chánh áng, mà b ông c ng n n n thành th t l m, sao ch l i cho ông là th ng m?” - Em còn ph i h c nhi u n a m i c. Em ch a bi t l ch duy t nh n tình, em ch a bi t coi t ng m o, em ch a bi t cân l i nói. Qua bi t ch c n u không có qua ki m ch , thì ngày nay em ã làm v c a th y ký Cao, b ng con cho bú, b ng r i ch , vô b p u n, m i tháng n 20 tây thì vô ti m c m , ch làm sao mà trong nhà có b c ngàn, t xoàn eo y mình, b c ra c a thì có xe h i, mà nay mai ây l i còn c làm “Bà n c” n a. - Oái ! Ch ng có nói chuy n ó mà! K c c quá, ai mà ch u! - Nói cái gì mà không ch u? - Nói chu ên quan c Ph ó. ng l n tu i, ng áng cha c a em, ai mà ng ng cho c. Ba Có nghiêm s c m t, ngó s ng cô Hai, coi b ch ta b t bình, song ch ta li n i gi n thành vui mà nói r t êm ái r ng: - Em kh qúa! Ch ng già nó m i c ng nhi u ch . - C ng hay không thì ch a bi t, mà ch ng già v tr i chung v i nhau coi nh cha con, m c c quá. - M c c n i gì? Mình nh mà h kêu làm “Bà l n” m i vinh vang ch . Cô Hai c i r i b i vô phòng mà n m không cãi n a. i l i Quan c Ph Th n c ng l t qua nhà cô Hai Ph c mà ch i. Ba Có ti p c ân c n. Cô Hai c ng chào h i vui v , song b a nay cô dè d t nghiêm ch nh, không nói gi ng l l i, không ra dáng trêu b o nh m y l n tr c. Quan l n d y cô n ch i, thì cô c ng v ng l i, song ti ng n nghe không th ng tr m, gi ng ca nghe không c m xúc a. Cô Hai Ph c dè d t ch ng nào thì ng n l a tình c a Quan c Ph l i càng l ng y ch ng y, nên ngài c qua hoài, mà có b a Ba Có l i ki m c i ch , cho ngài thong th mà nói chuy n v i cô Hai. a chúa nh t k ó, hai ng i con gái l n c a Quan c Ph , là cô C m Tú và Cô C m Nhung, v nào ch ng n y u t t u v ây th m cha cho bi t nhà m i. Ng i con trai l n v i m y a em nó c ng có nhà m t. Quan c Ph m ng r , d y ng i dâu l n i ch mua th t cá bánh trái v d n ti c ng cha con n u ng vui ch i v i nhau m t b a.
 33. 33. Ð i 33 www.hobieuchanh.com 33 Ch ng n c m r i, cô C m tú là gái l n u lòng, m i m l i nói v i Quan c Ph r ng: “Th a cha, con m i nghe nói t hôm d n nhà v ây mà , cha hay qua l i cái nhà m t bên ây mà ch i hoài. Th a cha, cha ã tr ng tu i r i, mà cha lân la ch nh v y, n bè trong nhà nó x m xì, coi không c l ch s , mà m y a em nó c ng bu n n a. u cha có bu n thì cha i à L t, V ng Tàu ho c i thiên, thích mà ch i, ch ch i chi cái ch ó”. Quan c Ph n i gi n, ngài m t tr n m t mà nói r ng: - Bây gi m y d y khôn tao, ph i hôn C m Tú? - Th a, con âu dám. Con nói chuy n ph i qu y trong nhà cho cha nghe v y thôi ch . - i l t ng c r i, nên con nó d y khôn d y d i cho cha nó ch ! lân c n thì ph i làm quen v i nhau. Ng i ta là ng i úng ng t t , tao t i lui nói chuy n ch i, sao bây l i b t l i tao? - Th a, không ph i con b t l i cha. Con nói cha g n g i ng i nh v y thì thiên- h chê c i ch . - Tao ch i, m c m gì h mà h chê c i? Sao mà h c i ? u Lê Nh Tiên, là con trai th ba c a Quan c Ph bèn ti p v i ch mà áp ng: - Th a cha, con bi t t i nó không t t. - Sao mà không t t. Ng i ta giàu có sang tr ng, con dòng cháu gi ng, sao bây dám nói ng i ta không t t. - Th a, con bi t rõ hai ch em cô hai ó là ph ng buôn h ng bán ph n, song h gi t cách cao, h làm b m t quí, ng h l t da ng i ta cho hãm ó cha. - Cha ch ! Ng i ta nh v y mà bây dám kêu ng i ta là ph ng buôn h ng bán ph n ch . - Th a, i n y h qu quy t l m. B n buôn h ng bán ph n th ng l u nó c ng n nhà t t, nó c ng s m xe h i, nó c ng eo h t xoàn, nó làm sang tr ng nh v y nó h i ng i ta m i sâu. - Bây ph i bi t, cô Hai ó cháu c a m t quan tri ph Hàm, ch không ph i b y âu. - Th a, ph i. Cô là cháu c a m t quan tri ph hàm, mà con bi t h i tr c cô làm cho m t th y ký l c Xã tây ph i th t h ng, sau cô làm m t ng i Mái Chín tiêu h t s nghi p ph i tr n v tàu. Cha t i lui ch i v i nàng nh v y thì còn gì danh giá c a cha. - Tao bi t h t, tao làm quan t t b c, tao ã hai th tóc trên u, có l nào tao d i n bây sao, nên bây d y tao. Tao ngh l i thi t tao vô ph c. T nh chí l n tao ng i khòm l ng chai ít, làm cho có ti n mà nuôi bây, ngày nay bây nên vai nên vóc, tao già ph i h i h u d ng lão trong ít n m r i có xu ng l . Tao bu n tao ki m ng i bi t l ngh a ng nói chuy n ch i cho gi i khuây. Bây không v a lòng, bây ra r p v i nhau mà
 34. 34. Ð i 34 www.hobieuchanh.com 34 ki m chuy n b t l i tao. Tao hi u r i, bây th y tao già r i, không làm m i cho bây c a, bây mu n i tao i nên bây m i sanh chuy n nh v y. Tao không c n bây âu, bây ng có l p l ng, ph n c a tao thì tao bi t t x , bây kh i lo. r i bây coi. Quan c Ph th l nh ng l i oán trách nh v y r i ngài b i ra ngoài tr c, ch ng tay lên lan can, ng bu n hiu. M y ng i con c a ngày, t l n chí nh , u nhìn nhau ngh n ngào, không dám h môi n a. n x Quan c Ph thay i áo qu n r i kêu xe kéo mà i. M y con không dám i ngài i âu. Hai chàng r th y gia o xào-xáo, không vui gì mà ch i nên d t v v li n.
 35. 35. Ð i 35 www.hobieuchanh.com 35 XV C M NH C A ÁI TÌNH ng h g 9 gi . Ba Có v i cô Hai Ph c ng n m t i b ván lót phía trong nhà mà c nh t trình, th y có m t t báo có ng tin ông c u Ngh vi n a h t Võ Phi Thành là thân sanh c a ông Lu t khoa C nh n Võ Phi Hùng, Cái V n ã m t l c, cu c ng chung c hành ngày 24, r t long tr ng. Cô Hai Ph c hay tin y thì cô th dài mà nói r ng: “ Té ra c u bây gi c ng m coi luôn v n l n cha nh tôi v y!” Ba Có châu mày ngó cô Hai, k nghe ngoài th m có ti ng giày i vô, ch ta l m m ng i d y thì th y Quan c Ph Th n y ph c àng hoàng, kh n en áo dài, xâm xâm b c vô c a, Ch ta l t t ti p chào. Cô Hai c ng ng i d y chào m ng. Quan c Ph ng i t i sa lông, b t ng nghi m ngh không nói pha l ng, không vui c i nh m y l n tr c. Cô hai c ng i bên ván mà coi nh t trình, ch cô không qua sa lông mà nói chuy n v i khách. Ba Có l ng x ng kêu b i ch n c, ch ng ch ta th y cô Hai ng i riêng m t mình, thì ch ta nói r ng: “Con Hai thi t là t quá, tôi m c lo n c nôi, nó không thèm qua h u chuy n v i quan l n ch ”. Cô Hai th y quan c ph ngó cô, thì cô buông t nh t trình xu ng r i b c qua sa lông mà ng i. Ba Có rót n c m i khách r i h i r ng: “B a nay quan l n i n ti c âu hay sao mà ch ng n y quan l n còn b n l n?”. Quan c ph th dài mà áp r ng: - Tôi gi n m y a con tôi, nên tôi b tôi i ch i t h i x n bây gi . Tôi ghé i nhà hàng tôi n c m r i tôi v ây. - M y c u m y cô làm u chi trái ý quan l n, thì quan l n qu trách r i thôi, quan l n gi n h n làm chi. Quan l n tr ng tu i r i, mà quan l n gi n, thì quan l n n không ngon, ng không an, s e sanh b nh ch . - Th con i nay nó b t ch c thói gì âu không bi t, nó nói h i khôn ngoan mình ch u không n i, làm sao mà không gi n sao c. - B m quan l n, i nay m y c u tân h c, m y cô thanh niên, h t -do l m, h mu n làm th nào h làm, h không k l ngh a, h không c n o c gì h t. Cái phong trào nh v y, mình ph i ch u, ph i nh m m t co tay mà cho l n sóng y a r i t p vào âu hay ó, ch bi t làm sao. - Cô Ba nói nh v y ngh c ng ph i. R i g p cái i kh n n n nh v y, vi c qu y mà thiên-h h g p nhau cho r ng ph i còn vi c ph i thì h l i r p nhau cho r ng qu y i a, có m t mình mà d gì cãi cho l i h , chèo xuôi mái mát y là th ng trí. Ng t gì mình nh m m t co tay trôi theo l n sóng, s e l n sóng nào không a mình t i cái xinh p, mà nó y mình vào cái b n d -dáy m i kh cho ch .
 36. 36. Ð i 36 www.hobieuchanh.com 36 - B m, quan l n lo xa quá! Tôi t ng cái b cái b n ó còn xa. Ng i tr ng tu i nh quan l n hay là nh tôi ây ch c là không th y c. V y thì mình ch t r i, l p nh gieo cái nh n nào, h s hái cái qu y, tr i k h , quan l n bu n gi n làm chi cho nh c trí. - L i cô lu n-thi t là úng ng. i nh v y mình lo cho l m c ng không n ngh a gì, mà ph i lo cho m t. n con trong nhà, mà mình lo cho nó, r i nó tr l i nó cho mình là ngu n a ch . - B m quan l n, “nhi tôn t h u nhi tôn ph c”. Quan l n làm quan ã th ng t t c, nay quan l n h i h u thì c lo an tâm nhàn tánh, thi n d ng tinh th n, làm cho chí hoan l c, trí th nh-th i mà thôi, h i nào mà còn lo gia ình hay là xã-h i n a. - T h i chi u t i bây gi , tôi c ng có ngh nh v y ó. N u con tôi nó bi t ph i thì ch ng nói làm chi, ch nó mu n làm m t khôn h n tôi thì c n gì tôi ph i lo cho nó a. Tôi mu n ki m m t ng i có c, có h nh, l i bi t yêu, bi t tr ng tôi, tôi k t b n tr m n m r i ki m mua m t mi ng v n ho c trên Th c, ho c trên Lái-Thiêu, c t m t cái nhà s ch s cao ráo, v ch ng v i nhau, tr ng hoa qu th , r i lúc tr ng thanh th ng hoa, lúc gió chi u hái trái, say s a nhân thú, chan-ch a ái-tình v i nhau, coi danh i nh khóm mây bay, coi cu c i nh tr ng hí k ch. Hai cô ngh th coi tôi làm nh y có c hay không? Ba Có li c ngó Cô Hai Ph c thì th y cô chúm chím c i, ch ta c ng c i mà áp i quan c Ph r ng: - - Cái c nh mà quan l n m i t ó là cái c nh phong-l u nh t. y là cái c nh ng lai th gian, s b c v ng h u c ng khó mà t o ra c. - - Thiên h h t o ra không c là vì lòng h còn mê danh l i. Ph n tôi ã chán danh l i r i, nên tôi mu n làm nh v y ng cao h n thiên-h ch i. - - N u quan l n làm c nh v y, thì thi t quan l n cao h n thiên h lung l m. Ng t gì cái c nh quan l n t o ra thì d , còn ng i giúp cho quan l n n lòng n d mà th ng cái c nh y tôi s quan l n khó ki m ch . - Quan c ph Th n day qua ngó Cô Hai Ph c và c i và h i r ng: “S n có cô Hai ây, cô ch u hi p v i tôi mà t o cái c nh b ng lai y nh tôi m i t ó hay không cô Hai?” - Cô Hai cúi u áp nhõ nhõ r ng: “ B m quan l n, ph n em quê mùa hèn h , em không x ng áng mà chung h ng thú phong l u y v i quan l n”. - Ba Có ti p mà áp v i quan l n r ng: - - B m quan l n, con Hai nó ái ng i ph i l m. Ng i n-bà mà c làm b n v i quan l n, thì ph i m t ng i v a có c, v a có h nh, v a có s c, v a có tài m i c. Quan l n mu n h i th mà ch i, ch con Hai mà x ng áng chi. - - Không. Tôi h i thi t ch , cô nói khiêm nh ng, ch cô Hai sao l i không x ng áng chi. - - Nó là gái ã có m t hai i ch ng r i quan l n quên hay sao?
 37. 37. Ð i 37 www.hobieuchanh.com 37 - - Tôi nh l m ch . Cô Hai có m y i ch ng r i l i h i gì hay sao? Tôi ây có ph i là trai m i l n lên hay âu. Tôi có t i 6 a con, tôi có cháu n i cháu ngo i h t. Mình mu n t o cái c nh gia ình nhàn l c thì v ch ng c n ph i ng tâm chí mà thôi, ch có c n u gì khác n a âu. Tôi g n g i cô Hai h n m t tháng nay, tôi th y tánh n t a cô tôi m n, tôi th y s c tài c a cô tôi th ng, nên tôi m i tính vi c tr m n m v i cô. u cô Hai không ph tình tôi thì tôi nguy n, h tôi còn s ng th gian n y, thì cô Hai c m n yêu, kính tr ng, sung s ng, thanh nhàn luôn luôn, mà tr c ngày tôi ch t tôi c ng lo li u cho cô sung s ng mãn i cô luôn. Cô Hai Ph c ng i tr -tr , cô không trã l i, mà cái s c m t cô c ng không l cái v vui m ng chút nào h t. Ba Có ngó cô hai, coi b ch ta b t bình Quan c Ph nói ti p r ng: “Cô Hai n y, m y l i tôi m i nói ó là l i vàng á, ch không ph i là l i qua ng âu. N u cô vui lòng ng tôi thì tôi làm hôn thú phép, ch không ph i cô núp lén mà làm x u h . Tôi t thi t gia o c a tôi cho cô hi u. Hi n bây gi ru ng t c a tôi m i n m có huê l i l i 10 ngàn gi lúa. Tôi h u trí m i k 3 tháng tôi lãnh c 480$, tính ra m i tháng 160$. V b c g i b ng, v s tôi cho vay, tính ra c ng c vài ch c ngàn. N u tôi c i cô r i thì tôi giao cái nhà tôi mua ó cho s p con tôi , tôi c ng giao h t s ru ng t c a m chúng nó ng b cho chúng nó chia nhau mà h ng huê l i. Còn ph n ru ng tôi ng b , huê l i 3000 gi , thì tôi gi tôi xài. Tôi s mua m t mi ng v n, cô mu n ch nào tùy ý cô nh, r i tôi m n c t m t cái nhà ng v ch ng mình mà th ng hoa th ng nguy t, khi ngâm phú, khi n ca quên h t s i, lánh xa danh l i, mình thoát vòng tr n t c ch i m i có thú v ”. Cô Hai Ph c c ng ng i làm thinh. Ba Có th y v y mà r c áp r ng: - Quan l n có lòng th ng t ng con Hai, thì nó mang n quan l n l m ch . Ng t không bi t m y cô m y c u có ch u hay không? - i chúng nó ch u hay không ch u m c k chúng nó. Tôi thu c dân Langsa, v tôi ch t, tôi có quy n c i v khác, s p con tôi có cách nào mà c ng tôi c. - u quan l n li u vi c nhà c, quan l n mu n bi u con Hai hi p v i quan l n và gây cu c phong-tr n tr m n m, thì nó ph i v ng l i quan l n, ch âu dám cãi. Tuy h i tr c Mái Chín Ngánh i nó thi t là t t , nh ng mà Mái Chín là ch ch khách, s t c a y sao b ng cái tình tri ng c a quan l n. y v y h quan l n c i nó, thì t nhiên nó ph i t n tâm mà ph c s quan l n. - Quan c Ph vu t râu, mi ng c i ng n ngo n mà h i cô Hai Ph c r ng: “Sao cô không nói ti ng chi h t v y cô Hai? Tôi tính nh v y mà cô có vui lòng hay hôn?” Cô Hai Ph c du d m t chút, r i cô ngó ngay quan c Ph mà nói r ng: “B m quan n có lòng th ng em thì em c m n quan l n nhi u l m. Ng t vì em không th v ng l i mà k t tóc xe t tr m n m v i quan l n c” Quan c Ph ch ng h ng, Ba Có gi n m t, m t ngó cô Hai l m l m.
 38. 38. Ð i 38 www.hobieuchanh.com 38 Quan c ph day qua h i cô Hai m t cách r t nh nh êm ái r ng: - i c nào mà cô chê tôi, âu cô nói thi t cho tôi bi t m t chút coi? - m quan l n, ng i n b c quan l n mà em còn chê n i gì. Ch ng nh ng là em không dám chê, mà em ngh ch ng có ch nào chê c. Quan l n tính c i em, quan n làm hôn thú phép, mà l i còn tính làm cho thân em sung s ng tr n i. Em ng quan l n, em nh cái th m lây mà em c cái sang tr ng giàu có, làm sao mà em chê c. - Cô bi t nh v y mà sao cô còn d c-d c không ng? - m quan l n, em không ng quan l n c là vì tr i khi n em ã n ng tình v i t ng i khác r i. N u em mê s sang giàu c a quan l n mà em ng b ng quan l n, em s ngày sau em không tr n o làm v c, r i quan l n thí n tri ng v i em, mà em l i áp cái thói gi -d i v i quan l n, d ng y ch ng kh i cái c nh phong l u tao nh mà quan l n t ng t ng ó nó s thành cái c nh u-s u s nh c, càng h i h n n a. Em n bi t em t thi t cái lòng c a em, t nhiên quan l n không vui. Mà em ngh thà bây gi bu n m t chút, r i ngày sau kh i bu n nhi u. Quan c Ph v i Ba Có nghe m y l i c a cô Hai thì ng i bí-s , c hai u t, ng i u t vì d dang gi c m ng tình, k m t vì phá ho i công phu g y d ng. Quan c Ph ng i l ng thinh m t h i r i ngài ng d y t mà v . Ch ng ra t i c a ngài day l i mà nói r ng: “Cô Hai cô ã nói nh v y, thì tôi không dám nói ti ng chi i n a. Tôi ch xin cô nên nh r ng tôi s n lòng ch cô luôn luôn; ngày nào cô i ý thì cô c cho tôi bi t”. Cô Hai cúi u mà nói: “C m n quan l n” Nãy gi Ba Có có gi n b y gan, nh ng vì có quan c Ph ng i ó, ch ta không phát bi u cái lòng gi n ra c. Bây gi ch ta th y cô Hai ng m t mình tr c t ch ta, thì ch ta d n n a không c, l a giân ph ng-ph ng, quên h t l ngh a tao nhã, nên s tay trong m t cô hai mà nói r ng: “M y là ngu! Tao ngh l i thi t u ng công tao nuôi d y d m y không bi t ch ng nào! Ph i tao dè nh v y thì ngày tr c tao có em v nuôi d ng làm chi, tao cho m y i n mày. kh n n n! Mình ra công p t ng cho nó làm “Bà c Ph ” ch ng c r i, nó l i xô m t cái, làm cho h h t công nghi p c a mình!”. Cô Hai Ph c té ng i trên m t cái gh , cô và khóc và áp r ng: - Xin ch Ba tha l i cho em. Vì cái tình c a em i v i c u Hai Hùng n ng quá, d u c làm bà vua i n a em c ng không ành b c u. - Tao ã có nói v i m y nhi u l n; thiên h u gi d i h t th y. Thói i và lòng ng i ch ng có chút chi là thi t. y v y mình ch ng nên th ng ai, b i vì có ai th ng thi t mình âu mà mình th ng h . Tao ã d n nh v y mà sao m y còn th ng th ng m ó?
 39. 39. Ð i 39 www.hobieuchanh.com 39 - T i tr i khi n nh v y, em bi t làm sao! Ví nh c u Hai ph b c em thì có l em i quên c c u. Ch c u còn theo quy n luy n v i em, thì làm sao em b c u mà l y ch ng khác cho ành. Ba Có l c u, ng i d a ng a trên cái gh canapé mà than r ng: “Cái hy v ng c a tôi ã tan r h t r i! Ôi cái th gian n y tôi còn cái m c ích nào âu!”. Cô Hai khóc mà nói r ng: “Xin ch Ba tha l i cho em. T i cái tình c a em n ng quá, ch không ph i em c ý ngh ch v i ch ”. Ba Có ng i suy ngh , n c m t ch y r ng-r ng. Cách m t h i lâu ch ta th dài mà nói r ng: “V y m i bi t m i ng i u có m ng s riêng. Cái m ng c a em ph i l y ái tình, d u làm th nào c ng không tránh kh i c. Qua th ng em qua h t s c lo u em, mà c u không c thì thôi, ch bi t làm sao. C ng vì lo c u mà m y n m nay qua mang t i ác nghi t v i i nhi u l m. ã bi t thiên h ác nghi t v i qua tr c, nên qua m i m n tay em ng tr , tr nhi u, b i v y qua n n n h t s c. Qua t ng t rày qua ph i tu m i c, tu tr c làm sao tiêu hao các t i ác nghi t c a qua m y n m nay, sau cho kh i th y thân em l y v ái tình ngày sau n a”. Cô Hai c m ng nên cô khóc r m r t. Cách ít ngày sau ông C Võ Phi Hùng m c tang n nhà th m cô Hai Ph c. Hai ng i nói chuy n nh nh v i nhau m t h i lâu r i ông C t mà v , cô Hai tr vô bu ng mà trang m r i lên xe h i mà i. Ba Có không h i cô i âu song ch ta ng ngó theo xe mà m t coi bu n b c l m. n khuya cô Hai tr v nhà, ng i b i ra m c a. Cô b c vô nhà không th y Ba Có, cô h i ng i b i, m i hay h i chi u Ba Có b áo qu n vô va ly r i kêu xe kéo mà i không nói i âu, mà c ng không nói i ch ng nào v .
 40. 40. Ð i 40 www.hobieuchanh.com 40 XVI C M NH C A TÌNH YÊU Ông H i ng Võ phi Thành không ph i là nhà c phú. Ông nhà th , là m t cái nhà ngói c mèm, c t theo ki u x a, r ng minh-mông mà th p th i t i mò. S s n c a ông thì ch có 40 m u ru ng H ng h a ông n huê l i v i 150 m u ru ng ph n th c c a cha m chia cho ông h i tr c, mà ông ch i b i bài b c nên m c n h n 30 ngàn ng. Ông tr không n i, ch n ki n thì hành phát mãi h t 150 m u ru ng c a ông ng b . Tuy hai ng i em c a ông ra tr c Tòa u giá mà mua ru ng y l i, mà Ph T ng mua 50 m u, th y Cai T ng Lung mua 100 m u, và hai ng i có h a s l i cho ông làm n, nh ng mà ông bu n r u, nên mang b nh mà ch t. Ông C Võ Phi Hùng t ng táng cha xong r i, ông ki m m gia tài ch ng còn chi t, ch cái nhà th , góp huê l i 40 m u ru ng H ng h a, ng cúng qu i ông bà mà thôi. S nghi p y không x ng v i tài h c c a ông, mà c ng không gi ng cái ý c a ông ng thu nay, b i v y ông b i r i, ông tu t lên Saigon than th v i cô là bà Ph T ng, i i ki m cô Hai Ph c mà t tâm s . Ba Có ã i bi t tích, mà Cô Hai Ph c không mu n g n quan c ph Th n n a, nên cô bàn tính v i ông C Hùng, m n m t c n ph l u ng t , phía sau có nhà xe h i, r i d n v ó mà . Ông C Hùng òn v i v ch ng ông Ph T ng m n m t ngàn ng b c, nói n ng m phòng làm phó tr ng s . V ch ng ông Ph T ng s n lòng mu n giúp cho cháu l p thân, nên nghe cháu h i thì cho li n, không d d chút nào h t. Nh có s b c y nên ông C Hùng v chung v i Cô Hai Ph c ông kh i b ng th n. Ông m n th làm m t t m b n ng kh c ch :”Võ Phi Hùng, lu t khoa C nh n, Bi n s phòng” óng tr c c a, ông ng l i rao trong báo nh t trình mà khuyên ng bang ai mu n ki n cáo u chi thì n-tr ng cho. Ông l i xin ph bút v i t t nh t báo, ông vi t m t bài lu n v hoàn-c u th i s . Ông C Hùng v i Cô Hai Ph c nh tình v ch ng, m i bu i chi u ng i chung xe h i i ch i, có êm d t nhau i coi hát bóng, ho c ra nhà hàng ng i u ng r u, không e l , không núp lén chi h t. Bà ph T ng th y nhà c a anh mình suy s p, mà nay cháu mình h c gi i, có b ng p c -nh n, thì bà có ý mu n ki m con gái nhà giàu cho sang tr ng mà làm mai, ng cháu mình nh nhõi ngày sau. Bà ch a ki m c, k nghe ông C hùng ã nh p c c v i cô hai Ph c, thì bà t c gi n, t ý mu n òi s b c cho m n và không thèm nhìn bi t n cháu n a. Ông Ph theo can ván bà, ông nói r ng có l ta c n duyên ông tr i nh, nên hai tr tr c kia ã quen nhau, r i bây gi m i h i hi p. Hu ng chi Hai Ph c bây gi c ng có c muôn, d u k t duyên v i c Hùng, ngh c ng ch ng kém gì. Bà ph ngh c ng là ng i th “th n kim ti n” nh ch ng nên nghe ch ng nói nh v y thì bà cho là ph i, song
 41. 41. Ð i 41 www.hobieuchanh.com 41 bà mu n cháu bà có v giàu h n n a, nên bà không h t gi n, bà nh t nh không n nhà cháu. Ông c Hùng và Cô Hai Ph c v i nhau thi t là tâm u ý h p, trai say b i tình sâu th m-th m, gái quên thói b c b o ngày x a. Có êm ng yêu vì s c, ng m n vì tình, ông C nh c l i chuy n c , r i ông h i th m cô hai v s ch a. Bây gi cô hai ch ng còn phi n trách chi n a, b i v y cô t thi t s vi c c l i cho ông c nghe. Cô nói thi t cô sanh con trai, song lúc y cô phi n ông c b c-b o v i cô nên cô không thèm k n con, cô nghe l i Ba Có mà i con v i m t ng i giàu mi t v n, cô l y m t ngàn ng b c. Cô không bi t ng i giàu y tên là gì, nhà c a âu, mà cô c ng không bi t i ó cô t tên cho con c a cô là tên gì. Còn a con gái c a ng i ta mà cô b ng v thì b a sau Ba có em cho nhà m côi trên Tân- nh, t y n nay cô không th y m t a, nên cô không bi t còn hay là m t. N u ông C Hùng có ý mu n tìm con, thì nói bao nhiêu ó có l ông tìm c r i. Ông h i cho k l i mà xem cô hai Ph c sanh ngày nào r i ông vô Cholon mà xin coi b sanh; ông d h t nh ng ng i sanh con gái ngày y t i nhà b o sanh thì ông tìm ph i ra. i ông c mu n h i cho bi t v y thôi, ch ông không có ý tìm con, nên câu chuy n x a i ó thì d t, hai àng không ai l u tâm v vi c y n a. Tuy ông C Hùng lo làm vi c không ngh , ông m u th n y, ông tính cách n , ông làm c ng ra ti n nhi u, song s ti n ông làm ra không b ng s ti n ông n xài, b i v y trong vài tháng m t ngàn ng b c c a v ch ng ông Ph T ng ã tiêu h t. ã k t v ch ng thì ch ng còn riêng t chi n a. Cô Hai ph c có m y ngàn ng n, h h t ti n xài thì cô châm vô, trong ít n m m y ngàn ng b c ó c ng tiêu hao luôn, r i cái xe h i c ng tiêu, r i nh ng nh n h t xoàn r i d n d n c ng c m bán. V ch ng chung ch trót 12 n m, có khi vui, có khi bu n, có khi d xài, có khi túng r i; nh ng tài v t cùng là n trang c a cô Hai Ph c bây gi ch còn có m t ôi bông tai h t xoàn cô eo ó là d u tích th nh th i c a cô mà thôi. Tuy v y mà cô không ti c, cô không phi n, mi n sum h p v i ch ng, d u h t múi c ng ph i c n làm hai mà chia cho nhau cô c ng vui v . M t bu i s m m i, Bà Ph T ng sai con trai là Gia Trinh ra ki m ông c Hùng mà cho hay r ng chú c a ông là Cai T ng Lung ch t và khuyên ông ph i l p t c vô mà i v i ch ng ông Ph v Cái V n ng lo vi c t ng táng. Cô Hai Ph c mu n nh n d p y mà ra m t v ông c v i bà con nên cô xin theo. Ông c không cho, r i ông i m t mình vô u kho hi p v i cô d ng mà v Cái V n. Ông c i t i 10 ngày ông m i v , mà ch ng v nhà khí s c ông khác th ng, coi d ng nh ông ang lo l ng m t vi c gì quan h l m v y. i l i cô Hai to nh ông. Ông l ng thinh m t h i r i ông áp r ng: - Vi c nhà c a chú T ng l n x n quá, không lo sao c. Chú có hai v , sanh hai dòng con. Thím l n m t r i, l i 3 ng i con gái, hai ng i l n ã có ch ng, còn ng i nh h n h t ã 20 tu i r i mà ch a có ch ng. Thím nh còn s ng, thím l i sanh c m t
 42. 42. Ð i 42 www.hobieuchanh.com 42 a con trai, mà nó m i 17 tu i, còn i h c, nên ch a có v . Gia tài c a chú T ng l n quá, m i n m thâu góp huê l i t i b n n m ch c ngàn gi lúa. Chú m t r i bây gi m t àng là m y a con gái c a thím l n, m t àng n a là thím nh , ghìn nhau bên nào c ng mu n chia góp huê l i, nên khó tính cho êm c. - Có chi âu mà khó, hai dòng con có b n ng i, thì chia ph t gai tài ra làm 4 ph n i ai lãnh ph n n y mà h ng thì xong ch n y. - Ph i c nh em nói v y thì kh i lo. Ng t vì thím nh thím không ch u chia m i khó ch . - i sao mà thím không ch u? - Thím có hôn thú b c nhì. Thím l y c thím là k m u h ch ng ch t thì thím ng huê l i mãn i thím r i con m i c phép chia. - Thím nói nh v y mà trúng lu t hay không. - Trúng. - u nh v y thì t i nghi p cho ba a con dòng l n quá. - i v y nên m i r i trí ch . - Sao anh không nói v i thím Ph , ng thím phân x giùm? thím T ng nh thím t h t gia tài hay sao? - Cô tôi có can thi p, mà cô bày m t vi c g t quá. - Bày vi c gì mà g t. - Cô tôi phân r ng: con dòng l n còn m t a ch a có ch ng; con dòng nh , là con trai, mà c ng ch a thành nh. V y thì ph i h i b n-t c mà c ng i th h gia tài y, i ch ng nào hai a nh thành nh r i s làm t t ng phân. Ng i th h coi thâu góp huê l i, m i n m ph i xu t m t m mà c p d ng cho thím nh v i m y ng i con. Thâu xu t âu ó ph i có s sách cho rành r . Ch ng l p t ng phân gia tài thì s huê l i còn l i c bao nhiêu s chia ng cho m y ng i con. - Thím ph phân nh v y thì công bình l m. V y mà thím T ng nh ch u hay không? - Cô tôi phân thì thím âu dám cãi. N u thím cãi thì té ra thím ngh ch v i b n t c. Mình c ng hi u khi chú T ng t t h i thì vàng b c trong t s t thím tom góp h t. N u thím ngh ch thì b n t c b i móc vi c y, thím ng i c ng không yên. - u thím T ng ch u thì xong r i. - y mà ch a xong. Cô tôi bu c tôi ph i lãnh làm th h , thì anh làm giùm cho p em. - Nghe nói h làm th h thì có n huê h ng 10 ph n tr m trong s thu và s xu t, y thì l i ch có h i âu mà s .
 43. 43. Ð i 43 www.hobieuchanh.com 43 - Ph i. Làm th h thì có huê h ng, l i có ti n t n phí cho m n ru ng và thâu góp lúa ru ng n a. Gia tài nh v y m i n m mình ki m n m b y ngàn ng b c c. - y thì làm ng ki m ti n mà xài. - Em ng có xúi! Cô tôi còn bu c tôi m t u n a g t l m. - Bu c u gì n a. - Khó nói ra quá. - Anh tính d u em hay sao? N u vi c y là vi c kia, không nên cho em bi t, thì xin anh ng nói. Ông c ngó Cô Hai mi ng c i ng n-ngo n. Ông suy ngh m t h i r i ông nói ng: - Không ph i là chuy n kín, song n u qua nói ra ch c em không vui. - i i em ã n m mùi bu n và mùi vui h t r i, nên d u nghe vi c bu n em ch ng bu n chi l m. - d i Cái V n hi n bây gi có m t cô m i 28 tu i, cô góa ch ng, mà cô giàu m. Cô Ph mu n qua c i cô y. Cô bu c tôi ph i ch u c i thì cô m i nói v i b n-t c qua th h gia-tài c a chú T ng. Cô Hai nghe rõ công vi c thì cô c i ng t. Cô ngó ông c mà nói r ng: - Vi c nh v y mà anh s nói ra r i em bu n ch ! Em nghe thì em vui l m, ch có bu n âu. Thím ph tính nh v y thi t là hay, anh th ng em, anh theo em 12 n m nay, anh túng thi u c c kh quá. N u có ng i nào giàu có mà h ng anh, thì anh c ng nên c i ng sung s ng t m thân m t chút. - Em nói l y chi v y - Em nói thi t ch . Anh là con nhà giàu, i h c thành tài r i, thì gia- o suy-s p, anh không c h ng mùi phú quí chi h t. Thím ph th ng anh, nên tính nh v y là ph i l m. Ph n em không ph i là ng i x ng áng làm v anh c. ôi ta yêu nhau, nên hi p cùng nhau mà t m gây cu c th t gia m t lúc ch i. Nay anh g p d p l p thân, thì anh ph i th a d p, ch ng nên b qua. - Qua th ng em l m, nên qua không mu n ham giàu mà ph em. - Em c ng vì th ng anh l m, nên em ph i khuyên anh hãy nghe l i thím ph mà c i ch ó. Em th ng anh nên em mu n cho anh c giàu sang v i ng i ta. - Em nói thi t hay là nói ch i? Có l nào em l i mu n qua b em mà c i v khác. - Xin em ng t ng em nh n bà khác, h th ng ng i ta thì c eo i theo, d u th ng mà ph i h i ng i ta h c ng không k . Em không ph i nh v y âu. u em không th ng ng i ta thì có l em m i quy t làm nên, làm t t cho ng i y mà thôi.
 44. 44. Ð i 44 www.hobieuchanh.com 44 Ông C hùng ng i suy ngh r i ông l i nói ch m-rãi r ng: “N u em c nh v y thì em là m t ng i t t l m. D u sau qua c giàu có, qua ch ng h quên em, thôi, i nay r i qua vô qua tính v i thím Ph coi” Cô Hai Ph c b c l i v vai ông mà nói r ng: “Anh bi t nghe l i ph i c a em nh y, thì em m ng c ng không bi t ch ng nào. Bây gi còn s m, m i 8 gi , thôi anh thay ng i vô tính v i thím ph ph t cho r i, i t i mai t i m t làm chi mà m t thì gi . Thím Ph ng mu n g p anh, v y thì anh ch ng nên thím Ph trông”. Ông C Hùng c i r i i thay áo qu n mà i vô C u kho. Cô Hai Ph c th y ch ng lên xe kéo i r i, cô bèn óng c a l i, r i vô bu ng mà m, n c m t tuôn d m-d . Cái tình c a b n n-ông là v y ó hay sao? Th y mình có ti n nên k t ngh a v ch ng, ch ng mình h t ti n th y ng i khác có ti n h n, mà b mình mà theo ng i y. Ngh l i nh ng l i c a ch Ba Có nói th t là có lý: trong i n y n n ông là m t b y gian x o gi -d i. Làm thân n bà mình ph i rèn thân úc trí cho ng nh s n nh á, ng thèm th ng, ng bi t gi n, thì m i kh i b thiên h l ng t. T i mình ngu d i, mình tin c y ái tình, mình mê cái tính x ng ôi v a l a, mình say cái mùi ngh a c duyên x a, mê say n n i m t quan c ph xin c i phép, c t nhà n c nh cho mình n , h a ch c b o b c cho mình sung s ng su t i, mà mình ph i t. L i d t tình ch ba Có là ng i c u v t d y d mình, i theo ng i mình yêu cho n n i h t vàng, h t b c, h t h t xoàn, h t xe h i, r i bây gi ng i y b mình, cái l i y là l i ái tình, b i v y mình không oán trách ai c. Cô Hai Ph c n m khóc m t h i r i ng i d y v n èn lên sáng qu c. Cô i r a m t, u, d i ph n, thoa son. Cô ng ngay t m ki n l n mà xem dung nhan, r i cô l y t m hình cô ch p h i cô do t gi i Hoa-Khôi s c p mà so sánh, thì cô th y hình bây gi và hinh ngày tr c khác nhau r t xa. Bây gi da m t cô ã ùn nên không còn trong bóng a, tóc cô ã r ng nên ch n tóc không ngay, mình cô ã m nên cái c h t tròn tr a. Cô xem hình r i cô l c u, cô r a ph n chùi son cho h t cái v trang m. Nay ã 35 tu i i, nhan s c l t phai, trang m làm sao cho b ng th i xuân xanh c. Cô t t èn mà tr vô gi ng n m, n 11 gi khuya ông C Hùng v kêu c a. Cô c ra m c a, th y ông c i ng n-ngo n thì cô c ng c i mà nói r ng : - Anh vô tr l i, coi b thím Ph vui hay không ? - Qua nói qua ch u, thì cô qua m ng l m. - y thì tính ph t i cho r i trì hu n mà chi. - Cô qua bi u sáng mai qua vô trong ng cô d t qua v Cái-V n tr c tính vi c i v , sau tính vi c th -h luôn th . - , h g p d p thì ph i làm s n t i ! - Qua còn lo m t vi c n y: qua c i v thì qua ph i v d i Cái-V n. Em trên y em làm sao ?
 45. 45. Ð i 45 www.hobieuchanh.com 45 - i ! Anh ng có lo cho em. Anh ph i lo vi c c a anh cho xong i mà. Ph n em l m, th nào c ng c h t. - Cô Ph bây gi cô th ng qua l m. H i nãy qua than túng ti n, cô l y 200 ng c cho qua m n li n. - i thím th y anh có lúa ph i sân, nên thím cho m n b c ch gì. - qua chia l i cho em m t tr m ng nhà em xài. - Thôi, thôi. Em có ti n. Anh c t h t s b c y mà dùng. - Em ph i nh r ng qua v i em là b n tri-k , d u qua có v , ch qua c ng ch ng quên em. H qua v Cái-V n thì ch t qua h t nghèo. V y thì lúc nào em có túng r i thì em vi t th cho qua. - Em r t cám n anh. - Ông C Hùng x p h t qu n áo b vô m t cái r ng l n. Sáng b a sau, ông kêu xe kéo mà ch vô C u-Kho. Cô Hai Ph c a ông ra c a, ch ng ông i r i cô c n r ng mà nói r ng : “Thi t là th ng m !”. Ngày y cô kêu cu-li ch h t c mà em ra l c-son mà bán, ch ch a qu n áo mùng m n mà thôi. Cô c ng ki m ng i bán ôi bông h t xoàn. ôi bông y h i tr c Mái-chín Ngành mua t i 1,200$ mà cho cô, bây gi cô bán có 900$. Cô mua m t ôi bông nh 200$ mà deo . Cô bán c tom góp c 8 tr m r i. Cô chán ngán nhân- tình thê-thái, cô h t mu n ch n phi n ba n a, nên cô nh t nh v Cai-L y c t m t cái nhà lá nh ng mà lánh i.

×