Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ho bieu chanh nhon tinh am lanh

916 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ho bieu chanh nhon tinh am lanh

 1. 1. Nh n tình m l nh 1 www.hobieuchanh.com Nh n tình m l nh Bi u Chánh I TH NH T Hu nh Tú Phan m i c t m t nhà l u, g n châu thành B c Liêu c a ngó ra l iSóc Tr ng. Nhà c t kinh dinh ki u v xinh p, n n cao c a r ng t ng ch c, thanglài, t h ng u có làm c a s ng ánh sáng l t vào nhà. Hai t ng u lót g chbông ng lau chùi cho s ch, nóc l p ngói móc lòm, c a s s n d u xám lángbóng. Tr c có d n m t cái sân r ng l n, chánh gi a ã xây hòn non trên h n c,trên nh ông ti u lum khum gánh c i, d i khe ng ông thong th ng i câu, bên kiath ng m c c i trâu n, bên n chú cày i ra ru ng. ngoài i vô kh i c a ng r i t ra hai ng vô nhà. D c theo hai ng y ã tr ng bông th , bông vàng xen bông tr ng, lá l n lá xanh, hai bên l i ng n hai cái b n, tính tr ng cây coi cho p. Phía sau có c t m t cái nhà dài tám n, r i chia ra ch xây b p, ch ch a , ch xe h i, ch xe ng a, còn d m y n dành cho gia inh . Kho ng t c t nhà n y th t là r ng l n, không còn b tr ng, nhi u ch ch ath y tr ng cây gì. Tuy v y mà m t t ã ban b ng ph ng, có l ch ng ch nhà d n nhà m i s tr ng m n, ng cam, ho c tr ng cau t chu i chi ây ch ch ngkhông. Phía tr c d c theo mé l , ã xây t ng r i rào song s t, còn ba phía kia xây tr ch c m rào cây. Ng i i ng, h i ngang qua th y nhà m i nguy nga th nghay ngh lu n, k khen nhà c t úng ki u, ng i ti c xung quanh nhà ch a tr ngcây, k chê nhà c t xa châu thành, ng i l i nói mu n khoe c a nên c t nhà t t h nthiên h . Tú phan c t nhà v a xong ng lo óng t , mua bàn, t gi ng, s m gh ng n l tân gia, thình lình hay tin quan trên xét công làm h i ng a h t g n haikhóa và m i k nhà n c phóng trái u s n lòng em b c cho vay nhi u, nênth ng ch c Huy n Hàm, ng r ràng trong h ng xã. Ch phú ã c nay thêm ch quý n a, ng i i ph n nhi u h c nh y thì to i chí ph nguy n. Tú Phan là ng i trong b c th ng dân xu t thân, nh n h i may m n c giàu, nay c ng nh v n h i may m n c sang n a, th mngh có ti n mà không có ch c thì c ng không oai, t rày mình có ti n mà l i có ch c,giàu sang g m , s m c ã c r i ch ng lo chi n a. Tú Phan l t t s m s a n d p nhà m i cho xong, nh chi u chúa nh t 20 janvier1 thi t ti c l n làm ltân gia v i tân quan luôn m t b a. H ng thi p g i i r i, t bà con cho n ng iquen bi t, ai ai c ng u nao n c lo s m l v t ng i khánh h .1 tháng giêng
 2. 2. Nh n tình m l nh 2 www.hobieuchanh.com Ngày vui ã n, s p t c ng v a xong. S m mai chúa nh t, s p tá n, n vài m i ng i, chia nhau t p b c thang trèo lên m y c a treo c , t p óng n cgi ng dây cùng ngoài sân ng treo èn. Hu nh Tú Phan, v a tròn n m m i hai, m t dài trán r ng, râu vu t ngo nglên hai bên mép, tóc ít l i m b c hoa râm, chân i giày thêu c m, mình m c áoqu n l a tr ng, m t mang ki ng g ng vàng, mi ng ng m ót mã não2 , ra ng tr csân coi tá n treo èn bu c c . C a ng s t s n màu lòm, mà l i còn bi u c mtàu a vòng nguy t, r i k t bông coi cho r c r thêm. Trong nhà bàn c m gh mây,cái nào c ng m i tinh, mà còn bi u lau chùi, ng nhìn cho th y m t. Trên m i bàn u m t bình bông, bông thi t c m xen bông gi nên m i thoáng ngó qua khôngbi t bông nào là bông làm, bông nào là bông tr ng. D a m y g c c t u có m tch u ki ng, ch n y bùm s m3, ch kia càng th ng4, bên n y cau lá vàng,bên kia inh l ng tr ng. M y c a s 5 u treo màn thêu bông gi y ngang d c. Trong bu ng, v Tú Phan là oàn Th Xuân, tu i v a 45, n c da tr ng; g ng t tròn, u tóc b i th u, móng tay chu c m i vi t, tay eo cà rá; c v n dâychuy n, ng ng i trên ván n tr u mà nói chuy n v i m y ng i àn bà d i CáiCùng lên cung h . Con gái Tú Phan là Hu nh Phi Ph ng, tay ôm hai t m màn thêu,trên l u l n t ng n c thang i xu ng. Cô tu i m i 17, n c da tr ng , u tóc enhuy n, hàm r ng tr ng u nh h t b u, ngón tay dài trông nh da gi y, mình m cáo lãnh màu bông ph n, qu n l a Bom Bay6 m i tinh, chân i giày thêu c m, bôngtay cà rá dây chuy n u nh n h t xoàn lóng lánh. Cô xu ng h t thang r i m i nói im : „Con ã k t hai t m màn r i ây má. a cho ba ng bi u h treo hé“. ThXuân ngó hai t m màn r i g t u. M y ng i àn bà ng nói chuy n, ai c ngday l i ngó Phi Ph ng r i nói v i Th Xuân: ”Cô hai nay l n d ! Bà c ng g n làm sui i“. Phi Ph ng nghe nói m c c nên ôm hai t m màn l t t i ra ngoài tr c, ThXuân tay x a thu c, m t ngó ra c a s mà áp: “Ôi! H mu n làm sui thi u gì! Có haiba ch g m ghé, mà ba nó nói còn nh nên ch a ch u g . Tôi có m t mình nó nên ng l m. Ba nó nói c c ch ng ã tôi ph i cho nó i h c trên Sài Gòn m y n mnay. X a rày tôi nói l m m i ch u lên mà em nó v ó a“. d i b p p7 Tri u Châu lãnh d n ti c t p xe , t p nhóm l a. Nói chuy nxí xô xí xào, còn s p gia inh n u c Vi t Nam ãi khách àn bà, a x t th t, al trau ch n r n chàng ràng nh nhóm ch .2 ót: ng u, mã não: lo i á ng c quý (ambre). ng hút thu c u b ng mã não3 lo i cây ki ng có lá b ng u ngón tay, trái ng t, thích ng c t t a4 c n th ng, càn th ng, c n l ng, c n th n: lo i ki ng t ng t nh cây bùm s m nh ng có gai, c nth ng và bùm s m là hai lo i ki ng tthích ng cho c t t a5 lo i cây thu c h nh n sâm, th ng tr ng làm ki ng.6 Thành ph c a n , n i ti ng v l a t t7 m t nhóm ng i
 3. 3. Nh n tình m l nh 3 www.hobieuchanh.com Phi Ph ng a hai t m màn cho cha r i cha con ng coi tá n treo hai bên a bu ng. Màn treo v a r i thì có m t th y, ch c ch ng 19, 20 tu i g ng m t sáng , t ng i khoan thai, mình m c qu n tr ng, áo n en, c th t cà v t màu tím; u i nón tr ng, chân mang giày vàng, ngoài c a ngõ th ng th ng i vô nhà. PhiPh ng dòm th y, mi ng chúm chím c i r i nói v i cha: „Anh ký Linh n kìa ba. Cha ch b a nay nh di n áo qu n coi p d “. Tú Phan dòm ra th y Phan Duy Linh, con c a ng i b n thân thi t v i mình h itr c, ng làm ký l c trong H ng S B c Liêu r i c ng c i, ch Duy Linh b cvô nhà mà h i: - a nay chúa nh t cháu ngh h ? - b a nay cháu ngh , nên l t t n cung h bác và giúp ãi khách h u bác. - ! c a! S p nh nhà ây nó kh l m, v y cháu ch i ng coi s p t dùm cho bác. - Cô hai v hôm nào? Phi Ph ng nghe h i t i mình thì tay v n gh , m t li c Duy Linh áp: - Em v hôm th ba. - m rày tôi không hay, ch tôi dè có cô v thì tôi ra th m cô. - Em mu n sai b y tr cho anh hay, song em nghe ba em nói có m i anh n nên không dám làm r n anh. Duy Linh em nón móc trên u nai g n c a s , Phi Ph ng i l n l i bàn c n gi a nhà, th y trong bình c m ba bông hu l n x n v i bông v i, bèn thò tay kéonhánh bông hu vô l m i mà h i, m t ngó theo Duy Linh. Lúc y Tú Phan m cngoài c a, Duy Linh c t nón r i day l i th y Phi Ph ng ngó mình li n h i: - Cô h c n m nay ã thi b ng c p s h c r i hay ch a? - Ch a, em còn ng i l p nhì, qua sang n m em i thi m i ng. Mà ba v i máem tính b t nhà, không cho i h c n a, th nên em không trông mong b ng c p r i. - Bác Huy n tính nh v y c ng ph i. Con nhà nghèo nàn ph i h c thi l y cho c b ng s h c ng i d y h c ki m l ng n. Cô là con nhà giau sang, h cbi t vi c i v i ng i ta v y thôi, c n gì ph i có b ng c p. - Con ng i i giàu nghèo m y h i. N u em h c l d nh v y, r i sau emnghèo bi t làm ngh gì nuôi mi ng? - Làm sao nghèo c. Cô khéo lo vi n vông quá. - Húy, cu c i d i i không ng ng; ai dám ch c giàu ba h cho c anh. Tú Phan ngoài c a b c vô, nghe con nói nh v y c i nói v i Duy Linh:”Quan ph g i i h m t t m bi n t t quá. B y tr ng khiêng vô nhà kìa“. DuyLinh v i Phi Ph ng ngó ra c a th y hai ng i khiêng vô m t t m bi n s n son chthi p vàng coi l ng l y l m. Vô t i nhà r i hai ng i khiêng m i d ng t m bi n d acánh c a r i móc túi l y a cho Tú Phan m t phong th . Tú Phan xé th coi s qua i d y khiêng t m bi n treo trên c a gi a ngó vô nhà. Ch ng treo r i, ai n y ng ng nh m, Phi Ph ng m i h i cha: - n ch l n vi t ngay gi a nói gì ba? - n ch ó là:”ph c l c trùng lai“
 4. 4. Nh n tình m l nh 4 www.hobieuchanh.com - “ph c l c trùng lai” ngh a là gì? - Ngh a là ph c l c n m t l t, ý quan Ph mu n nói ba có ph c c t c nhà m i mà l i c ch c Huy n Hàm n a. - Ch Vi t Nam k quá, có 4 ch mà c t ngh a ra dài d , còn hai hàng chnh m i bên ó nói gi ng gì v y ba? - Bên n y „hu nh ph i nh n huynh vinh th ng hàm tri huy n chi khánh” cònbên kia “ c Liêu nh t h ng Tri Ph Tr n Bá Thi n cung h ”. Duy Linh nghe Tú Phan c d t l i li n h i: - Quan Ph m ng tân quan mà sao không m ng tân gia luôn m t l t v ybác há? Tú Phan c i áp r ng: - , cái ó c ng k ; trong thi p m i n tân gia v i tân quan mà không bi t t isao quan Ph quên. Hay ng cho ngh a tân quan tr ng h n tân gia nên ng tânquan mà thôi. Tú Phan nói ch a d t l i thì l i th y h khiêng v m t b tranh c n v i m t c p c bình l n và a m t phong th n a. Tú Phan xé th coi r i c i mà nói v i m yng i kia: - y em v nói qua cám n ông Bá h nhé! Tú Phan day l i nói v i Duy Linh r ng: - n y c a Bá h Siêu d i Trà Nho. Duy Linh d b tranh ra xem, n ôm c p l c bình lên trên bàn. Tú Phan y gia inh treo b tranh c n trên vách r i ng ng m v i Duy Linh, còn Phi Ph ngvô trong bu ng. Tú Phan m i nói v i Duy Linh: - Ông Ph Thi n v i Bá h Siêu mu n làm sui v i bác nên hai ông i h t tquá? Duy Linh nghe nói thì cúi m t xu ng t m t h i m i nói: - Bác có m t mình cô hai, ông nào mu n làm sui thì m t ông thôi, ch hai ông u mu n làm sui h t sao c. - th y bác giàu l i ch có m t a con nên h ch n r n; n u bác ành chnào mà g m t ch ch con âu có g cho h t c. Mà hai nhà n y bác coi ch a v acon m t, quan Ph sang tr ng sánh v i bác x ng sui gia l m, nh ng ng t ông kh c c quá nên s con h t c; th ng con ng h c không b ng ai h t. Còn Bá h Siêugiàu l n, song ông quê mùa thô t c; th ng con ông l i d t c không bi t chi c . Ch cbác không th làm sui v i ông c. - Cô hai c ng ã tr ng tu i r i, mà cô l i h c c ng khá b i v y bác có g chnào cháu t ng c ng nên d ý c . - Ch sao! Con gái i nay g bán nh l p tr c sao c, hu ng chi nó có c, thu nay ã t p quen theo tánh v n minh. H bác ch n l a xong r i, bác ph i i d nó l i r i m i nh n l i v i ng i ta ch . T i hai ch n y bác không ng b ngnên bác ch a nói v i nó … À hôm tr c bác i Sài Gòn v bác g p cha con ông h i ng Lâm Yên Trà Kha. Cháu bi t th ng con ông h i ng Lâm Yên không? - Th a bi t.
 5. 5. Nh n tình m l nh 5 www.hobieuchanh.com - nó tên gì v y? - Th a tên Lâm Th Thi p. - Ông h i ng x u ng i mà ông có th ng con ng quá há? Ông nói nó iTây h c m y n m nay ã u Tú Tài, không bi t có thi t nh v y không? - Th a, nó u tú tài thi t. - Sao cháu bi t? - Hôm tháng tr c cháu có c nh t trình cháu có th y nói vi c y. - , n u v y quý l m. Chà chà! Ông h i ng n y có ph c quá há? Trông ng mu n làm sui v i bác hay sao mà b a g p bác, ng h i th m tu i con n . R nhth ng ó bác ành b ng l m a. - Cháu nghe nói Lâm Yên b thua quá nên trong nhà nghèo r i. - ! Ng i ta giàu có nát v c ng còn b tre ch , l nào mà t i h i. - y ng i bài b c ch ng ch c ch n gì âu. H nóng m i trong m t sòng thì ng h t nhà. - Ph i, cháu s nh v y c ng ph i. Mình làm sui v i m y ng i bài b c vính h thua thì th nhà h c ng ch ng c n gì n mình, s là s th ng r nó gi ngtánh cha nó r i nó ánh bài b c n a m i kh cho mình a. Tú Phan nói d t l i r i ng ngó Duy Linh r i c g c u8. Phi Ph ng trongbu ng b c ra th a ba: - m d n r i v y m i ba vô n ng cho anh ký nh n v i. Tú Phan d t Duy Linh vô nhà sau n c m. Duy Linh b c vô t i c a bu ng; li nch p tay xá Th Xuân v i m y ng i khách àn bà. Th Xuân g t u r i h i DuyLinh: - Cháu l i h i nào? - cháu t i h i s m. - y mà có hay âu! - , nãy gi cháu ngoài v i bác trai. - Cháu còn c n ph ch bác ghé h i ó, hay là ã d n i ch khác? - Th a, cháu còn ó. t ng i khách àn bà m i h i Th Xuân: - Th y n y là ai mà kêu b ng cháu? Th Xuân c i áp: - Kh d hôn! M y ch quên r i hay sao? Nó là con chú H ng Chánh Hi n anhem ng h ng v i nhà tôi, h i tr c làm ru ng v i nhau d i Cái Cùng ó. - y hay sao? Tr i i! H i ó còn nh , bây gi nó l n lên coi l h n. T khihai v ch ng ông H ng m t r i nó có v d i n a âu mà bi t. Bây gi cháu làmvi c gì âu v y cháu? Duy Linh nghe h i li n áp r ng: - Th a, cháu làm ký l c ngoài S Th ng Chánh - Cháu n l ng bao nhiêu m t tháng? - Th a, 30 ng.8 g t u nhi u l n t ý ng thu n
 6. 6. Nh n tình m l nh 6 www.hobieuchanh.com - Cháu có ki m chác ti n ngoài c hay không? Duy Linh nghe h i t i câu ó thì m c c nên cúi m t xu ng t r i nói nho nh : - Th a, không. Tú Phan m i m i m y bà ng i chung ng nói chuy n chung cho vui. Tú Phan i Duy Linh ng i trên u bàn, còn m y bà v i Phi Ph ng ng i dài hai bên. n c m i Tú Phan d t Duy Linh lên l u coi cách d n d p. Trên l u còn r c r h n t ng d i n a. Ki ng dài theo lan can ngoài tr c.Chi u ng ch i mát m vô cùng. Trên c a gi a có treo m t khuôn bi n l n, haich „Hu nh Ph “, i ngoài ng ai c ng th y, gi a nhà treo 20 ng n èn, bình u, bong bóng, tòng tu i toàn b ng pha lê. Hai bên vách lót hai b ván gõ d y h n 9 t gang, gi a m t bàn c n m t tròn, c t ti n l n hai tay ôm không giáp. Phíatrong hai bên l p hai bàn th , gh ch m, l to , tranh s n th y màu t i, hình bá huê a d ng. Phía sau dóng hai bu ng, m i bu ng u có hai c a s , l i gi ng ng,mùng l i, t á ty, m ru t gà . Duy Linh xem v t nào c ng tr m tr , i n âu 10 ng khen ng i. Tú Phan nghe Duy Linh khen thì khoái chí, nên d t i coi cùng h t, i t ngoài c a t i trong bu ng. Coi h t r i Tú Phan ra ng i ngoài gh gi a vu t râu i Duy Linh: - Bác c t nhà nh v y, cháu có nghe ai chê không? - Trong x n y có cái nhà nào b ng nhà bác âu mà h dám chê. - Bác c t nhà r i, tính l i t n g n b n muôn ng, còn ti n mua cu c t báckhông k a. - Nhà bác c t s thi t, mà u t n ti n nhi u quá. - Ôi! Bác không có con trai, giành ti n làm gì. Ru ng bác ã nhi u r i mua a làm gì n a. Tuy c t nhà t n hao nhi u, mà h ru ng bác trúng u, bác thâu huê i ch ng m t mùa thì , có h i chi mà s . H i bác tính c t nhà, bác gái cháu theo n nh n hoài. May mà bác làm b ng nên bây gi m i có cái nhà x ng áng, chph i bác nghe l i bác gái cháu thì bây gi làm Huy n hàm mà cái nhà c d iCái Cùng khó coi quá. - Bác thi t có ph c l m, nên bây gi m i c nh v y. - , ó c ng là cái m ng, a cháu. H i bác 28 tu i, con v tr c c a bác sanh tâm, bác bu n r u b nó i xu ng ây, trong l ng bác có b y tám ch c ng, chnhi u nhõi gì âu. Mà bác xu ng ây c ng nh ông già cháu, ch bác sanh tr ngCh L n, bác có quen l n v i ai d i n y âu. Hai v ch ng chú làm n Ch L nkhông m y khá nên m i d t nhau xu ng tr c d i n y m n ru ng làm. Cách íttháng chú v Ch L n th m bà con, chú th y gia o c a bác l n x n chú r bác i i chú. Bác xu ng u v i chú r i m n ru ng làm. Cách vài n m bác có d íttr m, r i c i bác gái cháu bây gi ó, l n l n l p bác mua ru ng thu c, l p bác kh n t hoang, v ch ng bác c chí g ng công nên m i làm giàu c. - Bác nói t i s m ng, thi t ph i. C ng m t th i i làm ru ng v i nhau, màbây gi bác giàu sang còn ông thân cháu bu n r u n vong m ng.9 dãy chu i, girlande, guirlande10 n m nhún có lò so.
 7. 7. Nh n tình m l nh 7 www.hobieuchanh.com - i s m ng ch bi t làm sao bây gi ! H i ó hai anh em ng kh n t màkhai phá. Ông già cháu kh n cho t i 400 m u, chú khai phá g n xong r i b ng i tatranh, chú i ki n m y n m m t ti n mà t c ng m t luôn, v ch ng chú s u não n n i b mình ch ph i mà chú giành c 400 m u t ó thì bây gi chú c nggiàu l n. t ó t t quá, n m nay h cho m n n 4 gi m t công. Tú Phan v i Duy Linh ng nói chuy n b ng nghe t ng d i có ti ng ng ilao xao r i Phi Ph ng l i lên nói: „Th a ba, có th y Cai v i h ng ch c d i CáiCùng lên, nên má bi u lên m i ba xu ng nói chuy n v i khách“. Tú Phan nghe nói t t mang giày xu ng thang. Phi Ph ng v i Duy Linh c ng i xu ng theo m t t. Tú Phan xu ng l u v a ra t i c a bu ng, ngó th y th y Cai t ng Tr ng v i n m i ông h ng ch c mi t Cái Cùng thì m ng r chào h i l ng x ng. Tú Phan i Cai t ng Tr ng ng i t i gh gi a, còn m i h ng ch c ng i m y bàn hai bên.Duy Linh xu ng sau c ng b c ra chào h i, r i kêu gia inh bi u em tr u thu c và c ra ãi khách. Th y Cai u ng n c r i m i ngó h ng ch c và g c g t u, ng ch c h i ý, r i s p trà r u lên trên bàn, l i có m t t m hoành tròng t ,ch thêu vàng, m t ôi li n c ng ch thêu v i hai n i pháo. Th y cai li c th y h ngch c d n r i th y m i ng d y ch p tay nói v i Tú Phan: ”Th a ông, tôi v i h ngch c hay tin ông c t nhà m i ã hoàn thành r i mà ông l i c vinh th ng hàm TriHuy n anh em tôi m ng quá. Hôm nay, ông làm l tân quan, anh em tôi d iru ng ch ng có v t chi quý, áng em làm l v t cung h ông, v y t m ít ch cchai r u, m t t m hoành, m t ôi li n và ít n i pháo n làm l m ng ông v i bàhuy n phú quý vinh hoa trùng trùng phúc l c. Tú Phan c ng ch p tay áp: „Th y v i h ng ch c có lòng t ng n tôi n ng r u ch i v i tôi c ng r i, c n gì ph i em l v t“. Có m t ông h ng ch crâu dài b c hoa râm th a: „B m quan huy n, theo phong t c c a mình thì ph i có ym i l “. Tú Phan c i r i bi u gia inh em t m hoành và ôi li n em treolên trên vách, còn pháo v i r u em vô trong bu ng. Tú Phan d t h ng ch c v i th y Cai i coi nhà m i. Lên trên l u th y CaiTr ng th y hai bên d n hai bàn th còn chánh gi a tr ng th y m i nói r ng:„N u ông mua thêm m t cái t áo ông ch n y ch c p l m“. Tú Phan áp r ng: ”Tôi mu n bi u em cái t s t lên ó, ng t bà nó c n hoài,nên tôi ph i b tr ng. Tôi tính thôi r i ám n y r i tôi s m n th óng m t cáitrang th ông Quan 11 . Có m t ông h ng ch c th a r ng: „B m ông, ông tínhnh v y thì ph i l m. Chánh gi a th ông Quan , hai bên th ông bà trúng cáchbi t ch ng nào“. Duy Linh ng trong nghe m y l i t c c i nôn ru t, song s th t nên l y tay b m mi ng không dám c i. M t ông h ng ch c khác l i nói: „ óngtrang c ng c, b ng không tr ng nh v y coi c ng p“. Duy Linh l i càng t c i h n n a, song c ng không dám c i. D t i coi cùng trong ngoài r i, Tú Phan i xu ng d y gia inh em r u -nhác12 rót m i th y Cai v i h ng ch c u ng.11 Quan công hay Quan Vân Tr ng trong nhóm Ðào viên k t ngh a L u Quan Tr ng th i l p Hán12 (Cognac), r u m nh.
 8. 8. Nh n tình m l nh 8 www.hobieuchanh.com ng h gõ 3 gi Tú Phan th y th y cai ang nói chuy n v i Duy Linh, m i cáo l i ng thay áo b t kh n, b i vì ã g n chi u r i nên ph i s a so n ti p khách. Cách t h i Tú Phan tr ra, mình m c m t cái áo t xanh, bông thêu b ng ch b c, lótlãnh màu h ng, trong l i m c áo tr ng dài, bâu i c ng mà l i cài ch t, nên c dayqua day l i coi không c thong th , qu n nhi u b c th o m i may ch a m c l nnào, mà b i t i không i nên có m y l n ngang coi không c th ng th n. Gi y bótchinh vàng c ng còn m i ch a mang l n nào, nên i trên g ch bông mu n tr t l ikêu ti ng trèo tr o. Kh n en b t th t khéo, song vì l p nhi u quá nên ch n v n m t ng trên u coi không c thanh bai l m. Tú Phan l i ng i ngang v i th y Cai r i l y m t u thu c c m vào ng uhút. H ng ch c th y n m c àng hoàng thì trong ý kính ph c l m nên c ngó TúPhan hoài. Trong nhà ch khách nói chuy n, còn ngoài sân khách Tri u Châu d n 5cái bàn tròn l n m i cái u ph v i , r i s p gh mây vòng xung quanh. L i 4 gi i nghe có ti ng xe h i ng ng ngay c a ngõ, Tú Phan dòm ra th y th y h i ngLâm Yên ang m c a xe leo xu ng v i con trai th y là Lâm Th Hi p, r i ng nóichuy n v i th ng coi máy xe h i. Th y Cai Tr ng không bi t là ai, m i h i Tú Phan ng: - Ai ó, coi b khi c ng xa nh tôi hay sao nên m i t i s m d v y? - Anh H i ng Yên d i Trà Kha. Duy Linh nghe nói tên H i ng Yên l t t b c ra c a mà dòm. H i ngYên b t kh n en, áo sa-ten lót màu tr ng di t m c qu n Châu xá tr ng, i giày bót 13chinh en, i tr c còn Th Hi p m c b Tây n xám, m ng, trong áo lá c ng nxám, ng c lòi áo lót m hôi tr ng có thêu bông nho nh , bâu áo c ng mà l i lángng i, c th t n en. u i nón r m chân mang giày su- ê14 lòi v l a màu tímth ng th ng i theo sau. Hai cha con ông h i ng Yên v a b c t i thang tr c c a thì Tú Phan ch y rati p r c vô nhà, r i m i chung m t bàn v i th y Cai, Th Hi p v a mu n ng i thì i ng Yên lay láy ch m t bàn tr ng bên kia, ý mu n bi u con qua bên ó màng i, Tú Phan th y v y m i nói r ng: - ông tú ng ng i bên n y v i mình mà. Ng i, ng i ó ông tú. Lâm Yên áp r ng: - Nó là con cháu âu dám n th . - Không h i gì mà. Tuy còn nh tu i, song c ng là m t ông tú tài ch , ng i óông tú, ng i mà. - Không nên âu, con qua bàn bên kia ng i ch i con. Thu Hi p nghe l i cha bi u nh v y li n i qua bàn bên tay m t. Tú Phan b t c d ph i kêu Duy Linh c y ng i nói chuy n ch i v i Th Hi p cho vui. Th ng coi máy xe h i c a Lâm Yên l n l n b ng vô. Ai c ng ngó coi l v tkhinh tr ng th nào, thì th y có 4 t m tranh thêu, tròng b ng t vàng v i m t b ly13 Satin14 (soulier), giày hay dép
 9. 9. Nh n tình m l nh 9 www.hobieuchanh.com u c v i b u b ng b c, còn ly thì trong xi vàng coi thi t là p. Lâm Yên trình l t r i ng i u ng n c v i ông Cai t ng Tr ng và ch nhà“. Bên n y Duy Linh ng i c m khách v i Th Hi p, nên ph i ki m chuy n mà nói; i m ra h i i h c bên Tây ã v h i nào, còn tính tr qua h c n a hay thôi. DuyLinh h i câu nào thì Th Hi p tr l i theo câu y; nh ng Duy Linh xem ý Th Hi pkhông vui nói chuy n, c ngó ngoài sân, ch không thèm ngó mình, thì anh ta khôngdám h i n a nên ng i l ng thinh mà xem áo t t c a Th Hi p mà thôi. n l n khách t u t i thêm, k em r u, ng i em hoành15, k em pháo,ng i em li n n mà cung h . G n 6 gi quan Ph Tr n Bá Thiên m i n v i th yCai t ng s t i, ba b n nh viên h i ng a h t, và m y th y thông ngôn ký l c.Quan Ph l i có d t con trai c a ngài là Tr n Bá Kính theo n a. Tú Phan và m yng i khách t i tr c v a th y quan Ph xu ng xe l t t ng d y ra c a ón r c.Quan Ph m c áo t thêu bông b c, eo m ay m t d ph giáp ng c, tay c m baton16 mi ng ng m xì gà coi oai nghi l m li t. Còn Bá Kính u b t kh n en, mình c áo sa-ten lót, chân i giày vàng m i, v a i vô v a c i coi b h n h l m.Quan Ph b c vô ai n y u ch p tay xá dài sát r t. Ngài i ngay l i bàn gi a màng i cái gh l n trong, m t gh có lót n m bông còn sau l ng c ng có g ithêu mà d a. Ngài dòm th y th y Cai d t ra ng i m y bàn hai bên có m t mìnhngài ng i bàn gi a, còn m y th y h i ng v i m y th y thông ký t n l c, k ng ing i ng, k trong nhà, ng i ra ngoài sân, ngài m i kêu th y cai và ông Phán c qua bàn gi a mà ng i v i ngài. Tú Phan v i Duy Linh ch n r n, i m i kháchng i, r i h i gia inh em r u khai v ra mà ãi. Quan ph ng ng i u ng r u, b ng th y m t xã tr ng Cái Cùng ngài kêumà nói: - Xã, sao m y không lo thâu thu mà óng cho kho cho t t s , l i bê tr d y? Quan Chánh L n bi u tao vi t trác qu làng, m y c trác hay ch a? Xã Ch n nghe quan Ph kêu l t t ch y l i ch p tay xá, ch ng nghe quan Phnói t i chuy n quan Chánh qu làng thì m t bi n s c và nói: - m quan l n, xin quan l n th ng dùm làng chúng tôi. - Th ng n i gì? Tháng n y mà s c thu còn thi u cho t i 2 ngàn ng! - m quan l n, làng tôi còn thi u thu nhi u là vì m y ông n ch xa hkhông ch u em b c n mà óng! Làng chúng tôi có phúc b m ba b n l n xin quan n Chánh thâu dùm mà h c ng tr tr , ch ph i chúng tôi dám bê tr âu. - ng là còn thi u có m t s c thu ó mà hay sao? Thu inh, thu thoàn17, c nào c ng còn thi u h t th y ch . - m quan l n, làng tôi có thi u thu inh là t i có m y ch c dân ào (tr n)nên thâu không c. - Thì thâu tr c i, ai bi u tr làm chi cho chúng nó ào? - m quan l n…….15 b c hành, tranh16 g y17 thuy n
 10. 10. Nh n tình m l nh 10 www.hobieuchanh.com - Thôi, thôi ng b m chi n a. Xã Ch n xá quan Ph r i i l i bàn ng i coi b x n l n và bu n b c l m. QuanPh không thèm ngó Xã Ch n c b ng ly r u mà u ng, r i day qua nói v i th yCai s t i: - Hôm th n m quan Chánh i v i tôi xu ng H ng H i ngài th y ng xá ch s ngài khen làng ta. N y, sao mà th y không coi mà bi u làng tr ng bông tr cnhà h i, b t tr ng cho c m c coi x u quá v y? Th y Cai th a r ng: - m quan l n, hôm tr c tôi có bi u làng m t l n r i mà h lôi thôi nênch a ch u làm. B m, mai tôi xu ng tôi bi u n a. - ! Bi u h làm i. N u h còn lôi thôi, th y phúc b m cho tôi ng tôi nói i quan Chánh ph t cho h bi t ch ng. Quan Ph v a nói d t l i bá h Siêu b c vô nhà. Tú Phan b c l i chào h i.Bá h Siêu ch p tay xá quan Ph , quan Ph l t t ng d y b t tay. Bá h Siêu bng s n m tay quan Ph th t l ; mà ngài ã a tay n u mình không ch u n m taythì càng l i h n n a, nên a h t hai tay ra n m tay quan Ph còn u thì l i g c g cba b n cái. Quan Ph ngó ra phía sau bi u: - y tr trong nhà có a nào ó, bây nh c thêm l i ây m t cái gh cho ôngbá h Siêu ng i chút coi bây. S p trai d n d rân và nh c gh em l i. Bá H Siêu b c lui ít b c r i th a: - m quan l n, tôi ng i bàn bên n y c ng c. Quan Ph nói l n: - Không ông ng i bên n y nói chuy n ch i mà … Th y cai, th y ng i n i ra t chút ng tr gh vô cho ông bá h ng i v i. Bá h Siêu ng i r i trai d n b ng l i m t ly r u ngay tr c m t. Tú Phan c l i m i bá h u ng r u. Quan ph nói ti p: - ng i ông bá h , u ng i. Nghe nói m y n m nay ông trúng18 l m ph ikhông? - b m kha khá ch không trúng l m. - ! Ai chia v i ông mà ông s nói d u. - m, tôi âu dám nói gi u quan l n. - Theo nh mùa n y ông góp c ch ng bao nhiêu? - , ch ng 80 ngàn thùng. - hông! Hôm tr c tôi nói chuy n v i quan Chánh, ngài h i trong t nh y ai giàu, tôi có ch ông. B a nào ông có d p n tòa B l i bàn tôi, tôi d t trìnhdi n v i quan Chánh nghe. - . - y tháng nay tôi không có i d i mi t Trà Nho. b a nào r nh tôi ixu ng d i r i ghé nhà ông ch i. -18 trúng mùa, c mùa
 11. 11. Nh n tình m l nh 11 www.hobieuchanh.com Tr i t i l n l n, èn t trong nhà ra t i ngoài sân u t . L i thêm tr ng m m i m c r i vào c a sáng tr ng. M y th y ng i ngoài sân u ng r u c i gi nvang r n còn phía ngoài hàng rào ng i ta t l i ng coi chen nhau ch t n c. ã y còn thêm xe h i, xe ng a, xe kéo u bít h t ng, còn sau b p s p khách Tri uChâu n u c s a so n d n n ch y t i lui l n x n. úng 7 gi r u khai v u ng xong r i, ch nhà d y d n c và m i khách nh pti c. Hai th y Cai, m y th y H i ng, ông Phán L c, bá h Siêu v i ch nhà uNg i chung t i bàn gi a v i quan Ph , còn bao nhiêu khách ng i bàn nào tùy khách, iv yk trong nhà, ng i ng i ngoài sân không bi t sao mà s p c. Duy Linh m c ch y i m i khách l ng x ng, ch ng khách ng i xong r i, anh ta i i ki m m t ch tr ng mà ng i. Ra ngoài sân th y có m t cái bàn có m i th ynh nh ng i còn tr ng t i 2 ch , anh ta m i l i ó ng i ngó vòng th y Lâm ThHi p ng i nghi m nhiên ít hay nói chuy n còn Bá Kính nói c i không d t, nói thìchao mày vác m c, c i há mi ng v bàn, khi kêu v i ng i ng i xa mà h i, khi thúcvai ng i không ng i g n mà r y, Duy Linh c ng i coi ch i không nói chi h t Mãn ti c r i, n lúc trai d n rót r u sam-banh19 ai n y u l ng l ng trông coiquan Ph ngài chúc m ng cho ông Huy n Hàm nh th nào. Cách m t h i lâu, quanPh ng d y tay b ng ly r u m t ngó ông ch nhà nói: - Quan Huy n, ông ã c t c ngôi nhà t t, mà quan trên còn ban th ngcho ông ch c Huy n Hàm. Tôi và m y th y thi t m ng vui cho ông l m. V y nên tôithay m t cho m y th y d ti c n y v a m ng ông, v a chúc ông Kh ng Ninh PhúQuý. Quan Ph ng ng m t chút, m t mày coi tái xanh tay b ng ly r u rung rung, ng h ng m t ti ng r i nói ti p: - Tôi xin u ng c n ly r u n y chúc m ng ông. Quan Ph nói d t l i li n b ng r u u ng c n. Hai th y cai v tay r i m y bànkhác c ng v tay ôm p. Lúc quan Ph t l i chúc m ng thì Duy Linh v i m y th y ng i n bàn ngoàisân ch y vào ng d a theo m y c a nghe. Ch ng v tay r i Duy Linh ngó ch nhàtrân trân, t ng ch nhà s nói ít l i t n quan khách. Nào dè Tú Phan không nóichi h t, b ng ly sâm-banh u ng h t phân n a, r i day l i ngó dáo dác, th y Duy Linhbèn kêu mà bi u r ng: ”Ký, cháu bi u b y tr i t pháo i cháu“. Duy Linh l t b c ra sân hô lên m t ti ng r i h n 10 dây pháo treo ngoài hàngrào n vang tai, l a nhán t sáng lòa, khói xông tr i mù m t. Ch nhà và quankhách th y u ra sân ng h ng mát và xem pháo. Th Hi p ch p tay i qua i l i t lát ngoái u dòm vào nhà m t cái, còn Bá Kính d t m t th y nh nh i d ctheo chái nhà, ra phía sau r i ng ngoài c a s nhón chân ngó vào. Quan khách t t p ch 5 ng i, ch 3 ng i mà nói chuy n, không ai th y cch c a Th Hi p v i Bá Kính, ch m t mình Duy Linh li c th y, mi ng chúm chímmà lòng l nh ng t nh ng. Duy Linh b i ra xa r i ng ngó vào nhà, b ng th ytrên l u có hai ng i ng núp m y ch u ki ng mà xem pháo.19 ru u b t n i ti ng c a Pháp vùng Champagne
 12. 12. Nh n tình m l nh 12 www.hobieuchanh.com Bóng tr ng t r ng l i thêm èn tr c sân sáng lòa. Duy Linh th y m t ng i c áo en, m t ng i m c áo màu bông ph n, bi t ch c ng i m c áo màu bôngph n y là Phi Ph ng càng t c c i th m, c i mình không t m hoa mà l i g p hoacòn h mong ngó nguy t mà không th y nguy t. i m y dây pháo n d t r i, quan ph m i t ch nhà v . Quan khách c ng n l n lui h t, ch còn mình Duy Linh l i ch i g n 11 gi m i v . i Th Hai ng t nhà huy n hàm Tú Phan vào ch B c Liêu dài ch ng 1000 th c. Haibên l tr ng cây hàng th ng b ng, nhành giao du, g c tr i tr c trên lá ng a ngangtr i, D i c m c che kín t. Trong lòng ng á tr i kín cát, r i cán ngtrang .20 êm ã khuya nên trên ng không còn ai i n a, tr ng thi t t mà m y nhà c theo ng l i kín c a ng h t. Duy Linh ra kh i c a ngõ nhà ông Huy n Hàm i, th ng th n khoan b c v nhà. i vài ch c b c ngó ngoái l i m t l n, th y vách ng tr ng toát, nóc l u h ng h ng, tr c c a l u ng n èn sáng tr ng. Sau nhà b p ng ng i còn náo n c. Bóng tr ng vì nhành áng nên ch m ch t , cây c b gió ng lên ng n l c qua l c l i. Gi ng ngâm nga nghe ti ng d khóc, bên chân bay p n21 th y cánh chim qu tr c m t. êm thanh c nh t nh d u ng i d ng phu t c c ng ph i suy ngh bâng khuâng hu ng chi Duy Linh là ng i h c h i tuy t mth ng, tu i tác tuy xung u22 song chút nh ã n m mùi tr n cay ng ít nhi u, ãth y th o gay go, nay g p c nh thanh t nh nh v y, không th nào không c m xúc c. Anh ta i c m t khúc xa r i l y nón c p nách và móc thuôc ra t hút, taych p sau l ng, m t ngó xu ng t b coi suy ngh l m. Suy vi c chi? Ngh vi c gì? u không nói ra ng i ta c ng bi t r i. Ông thân c a Duy Linh là H ng Chánh Hi n v n là ng i ng h ng và là n thân thi t c a ông Huy n Tú Phan. Ông Tú Phan g p c nh gia ình bi n lo n,th t chí ngã lòng r i i theo ông Chánh Hi n xu ng d i Cái Cùng, anh em n ng nhau làm n, nhà g n nhau. H ng Chánh Hi n sanh Duy Linh c vài ba m k Tú Phan sanh Phi Ph ng. Lúc Duy Linh v i Phi Ph ng còn th u thì ch i i nhau ra b kinh coi ghe ch y b m; khi d t nhau vô v n chu i xé lá che tr i. ich i r i g p m ng sâu rãnh l n Duy Linh vo qu n x n áo cõng Phi Ph ng cho kh i m chân, mà g p i chín me ngon Duy Linh c ng dành cho Phi Ph ng n m th . n ch ng hai tr c chín m i tu i Tú Phan v i H ng Chánh Hi n c ng em i h t chung t i nhà th y giáo K nh trên Bac Liêu ng cho a h c tr ng con20 b ng ph ng21 lên cao xu ng th p theo nh p cánh: bay không gi i22 th u
 13. 13. Nh n tình m l nh 13 www.hobieuchanh.comgái, a h c tr ng con trai. N m Duy Linh úng 15 tu i thi u vào tr ng l n nênhai a m i cách nhau, trai th ng b c lên M Tho, gái lui chân v quê quán. Trót n m i n m b u b n há ch ng yêu, ch ng m n, ch ng t ng nhau sao? ã bi tcách vài n m sau Duy Linh g p vi c nhà b i r i, m cha c i h c, s nghi p u tàn,ph i b h c tr v lo tính, còn Phi Ph ng ph i lên Sài Gòn vào n h c ng nên haitr ít g p nhau, nh ng tình dan díu v n còn m m nh x a. Tuy nay l n lên ngng i n nói u ph i kiêng dè, song trong s kiêng dè y c ng không phai cvdan díu thu x a. Duy Linh th ng tr ng Phi Ph ng nh óa hao th m v a m i n , s m a sa ng táp nh y xu ng màu, th ng kính Phi Ph ng nh c c ng c quý ã ctrao d i, s b i óng bùn pha m t lì n c c. Hôm nay, Duy Linh g p c PhiPh ng lòng m ng ch a th a, k nghe Tú Phan k nh ng chuy n nhi u n i g m ghému n k t tóc se t , làm Duy Linh ch ng h ng s ng m t l nh lùng, b i v y khi v t mình có th nào suy ngh vi c chi khác h n là vi c y c. Tr ng thanh gió mát mà Duy Linh nh t i Phi Ph ng có ch ng m hôi r nh haibên màng tang t d m, l t t thúc b c v nhà, không dám ngh u ngh n m tmình ngoài ng v ng. Anh ta l m l i i vô t i Châu Thành, ti ng giày khua d i á nghe l p b p, chó ng tr c c a nhà d a ng gi t mình ra ng s a omsòm. Anh ta c ngó xu ng t mà i, không thèm k n. Lúc i ngang qua tru ng c g p m t ng i àn bà chân i giày thêu, mình m c áo l a tr ng, u choàngkh n tr ng, th y Duy Linh m t ch m ch ngó, mi ng chúm chím c i mà i. DuyLinh không l u tâm, c ngay ng i ri t. Qua kh i c u, t i m t dãy ph bên tay m t Duy Linh ghé vô c n u th y trongnhà èn còn chong trên bàn gi a. Duy Linh m i gõ c a kêu r ng: ”C a! C , d y m a“. Nghe trong nhà có ti ng „D “ r i k c a m có m t a trai ch ng 15, 16 tu itay n m cánh c a, m t leo nheo, ng nép m t bên cho Duy Linh vào mà mi ngth a: ”Th y m i v “, ti ng nghe nh a23 l m. Duy Linh không tr l i, i th ng l i kmà móc nón r i thay áo c i giày. Th ng C ng s r m t bên ó ng coi th y nó sai khi n vi c chi ch ng.Duy Linh thay r i i th ng ra nhà sau r a m t; l i nói v i th ng C : ”Thôi m y óng c a r i i ng i“. Th ng C vâng l i ra óng c a, ch ng tr vô nó g p DuyLinh r i th a: ”Th a th y, tôi có n u n c trà nóng trên k ó. Th y có khát u ngvài chén r i s ngh “. Duy Linh áp r ng: ” , ó m c tao. M y i ng i, ngsáng d y s m i ch “. Th ng C i ng , còn Duy Linh lau m t tr ra ngoài tr c xách bình n c trà trên k rót m t tách. Trà nóng u ng không c, b i v y Duy Linh b ng tách mà i cho ngu i m t ngó cùng nhà, th y bàn g , m t h t xoài phía tr c bàn tuynh mà lau chùi s ch tr n không có chút b n, th y b n cái gh mây xung quanh,gh tuy c mà m t còn b ng, chân còn ch c, th y b ván gõ m ng d a vách quét ng s ch, l i thêm có m t cái g i cho mình n m, th y bàn th phía trong, bàncao mà l l i nh nên coi không t ng x ng. Duy Linh tách n c xu ng, i l i rút23 kéo dài dài ngáy ng
 14. 14. Nh n tình m l nh 14 www.hobieuchanh.com t cây nhang kê vào èn t r i c m trên bàn th . Anh tr l i b ng tách n c em trên bàn h t xoài r i kéo gh ng i ch ng tay ngó hai bên vách cây, ngó bên n yth y gi y nh t trình dán theo vách ã c r i nên i màu vàng khè day bên kia ngheti ng ngáy khò khò, y là ng i lân c n ng ngon gi c p. Tách n c ngu i,Duy Linh u ng xong m i v n èn cho th p ng n r i i l i b ván n m. Anh ta n mng a, m t nh m lim dim, tay gác ngang trán và ngh th m: ”Con Phi Ph ng n m nay ã 17 tu i r i ch ng y có ch ng thì v a, ch còn i n ch ng nào n a? Con gáinh cái hoa, lúc ng n ng i ta yêu ch lúc tàn ng i ta ai thèm chu ng? LâmTh Hi p h c gi i, p trai ng ng i t ch nh, v n nói nho nhã Phi Ph ng mà c t ng i nh th làm ch ng coi m i x ng áng. Mà ông Tú Tài n y coi tánh n tch c kiêu ng o, ã v y ông h i ng Yên bài b c quá l n, s ch ng kh i h t nhà. PhiPh ng thu nay n sung s ng, hay nói hay c i n u nhà ch ng nghèo và ôngch ng nghiêm kh c ch c Phi Ph ng không vui c. Còn Tr n Bá K nh là con quan, trong nhà tôi t b m th a, ra ngoài t ng làng kiêng n . Phi Ph ng c m t ng ich ng nh th , ngh c ng nên m ng. Cha ch ! Mà quan ph ngài kh c b c quá, ýmu n làm giàu cho l n mà không c c trí nh c công, còn c u con h c h i d dang, btích l t kh t, ngày sau quan ph h t th i, r i cha con t b chúng khi, con ch ng kh ing i ghét. Không c, Phi Ph ng không nên vào nhà y. Còn bá h Siêu, i! Cáith ng cha ó k làm gì? Giàu l n thi t, coi b cà khù quá; còn th ng con là Ba Qu n n m c nh du côn, giàu thì giàu ch , ai ch u ch ng nh v y? Phi Ph ng nghèo l mhay sao mà ham ti n ng nó? Duy Linh ngh t i ó t c gi n n m không c, nên l m c m ng i d y v nthu c t hút. Gà l i xóm ti p nhau gáy nghe vang tai, cách xa l i nghe có ti ng chó a v ng v ng. Anh ta ng i hút thu c mà nói th m: ”Không c, ba ch ó tôi coikhông c ch nào h t. b a nào tôi g p Phi Ph ng tôi bi u ng thèm ng thìbác Huy n g sao c?” Duy Linh t t èn r i i vào trong bu n tính ng ng sáng i làm vi c, ch ngdè vô n m c thao th c hoài, h nh m m t th y Phi Ph ng ng ngay tr c m t, hnh t i Th Hi p, Bá K nh và Ba Qu n thì n i gi n d ng nh k thù. êm y DuyLinh thao th c n 4 gi sáng, mòn m i quá m i ng c. M y b a sau, n u anh ta i làm vi c thì thôi, ch h v nhà nh vi c Phi Ph ng s có ch ng, mà nh r i thì c r c, n không ngon, ng không an. M t êm n canh khuya v ng v , Duy Linh m trong bu ng nghe ti ng ng h nh ngoài bàn th kêu tích t c, anh ta nhPhi Ph ng r i n c m t ch y m ìa, ngh th m r ng n u mình c chung v iPhi Ph ng m t nhà mà Phi Ph ng ng có ch ng, th t ch ng còn gì vui v h n n a. i m t êm khác Duy Linh c ng n m nh Phi Ph ng r i ngh : Ch chi bácHuy n g Phi Ph ng cho mình, ch c v ch ng n v i nhau hòa thu n l m. Ng tmình nghèo nàn côi cút, h c ít mà c a không có. Bác Huy n ã giàu mà bây gi l ithêm sang, i nào bác ch u g cho mình, g cho Tú Tài ng i nghiêm nhi m, làmmàu th n thánh, g cho con quan b vúc v c nh Bát H i24 tái sanh, g cho nhà giàutrí h con n m c nh àng m.24 Bát Gi i, ng i theo Tam T ng i th nh kinh trong Tây Du Ký
 15. 15. Nh n tình m l nh 15 www.hobieuchanh.com Tuy nói thì nói v y, ch thu nay v ch ng bác th ng mình nh con trongnhà, h i ch a c t nhà m i v trên n y v ch ng d i Cái Cùng bác gái i ch l nnào c ng ghé th m mình, ch ph i là bác ph mình sao? Mà ngày nay bác c giàu ó c ng nh cha m mình d n ng giúp bác m i c v y? N u bác g Phi Ph ngcho mình c ng c, ch có chi nh c âu. Mà Phi Ph ng ng mình hay không? Cólý nào nó không ng? Anh em g n nhau h n 10 n m tr ng mình th ng yêu nó, nótrìu m n mình, nay n u bác g ch c nó m ng l m. Cha ch ! N u mình c i PhiPh ng c ng thèm làm vi c n a làm chi, l ng m t tháng ôi ba ch c ng áng bao nhiêu, mình xin i xu ng d i Cái Cùng coi ru ng ng làm giàu thêmcho bác n a. Mà có i thì i m t mình, ch em Phi Ph ng theo mu i mòng c n nó c kh t i nghi p nó nhà cho sung s ng, n a tháng ho c là m t tháng mình th m nó m t l n c ng c, v ch ng là ngh a tr m n m, xa c ng v y mà g n ng v y, ch ph i g n m i th ng nhau sao“. Duy Linh ngh t i ó m t mày h n , d ng nh Tú Phan ã ch u g Phi Ph ng cho anh ta r i nh v y. Ngày gi th m thoát, m i chúa nh t ó r i k n chúa nh t n a. S m maiDuy Linh th c d y ng i trên gh hút thu c, ngó ra ngoài ng th y thiên h i ch p dìu, nào àn bà b ng r có a con nh n m v t áo ch y theo, nào con gái gánh a, tay trái ánh òn xa coi d u ho c. M t tr i t a sáng, d i m y h t s ng trênng n c l p loáng xanh. Gió b c th i h i ph t vào mình lành l nh. Duy Linh nh n t i T t r i nên tính ph i mua h ng cam quýt, quét d n bàn th ng cúng qu yông bà cha m . Mà r i anh ta l i ngh b a nay m i 22, ch ng 28, 29 i mua c ngch ng mu n gì, nhà có m t t mi n là mua cúng thôi, ch c n gì mua nhi u nênph i lo tr c. y gi r i th ng C i ch v . Duy Linh nh l i b a chúa nh t tr c l i gi y mình ng thay áo i qu n i cung h bác Huy n. Anh ta nh t i vi c ó l inh t i Phi Ph ng. Mà nh t i Phi Ph ng thì trong lòng th c m c khó ch u, nên b ratr c c a, ng ngó ngoài ng m t h i r i l i tr vào nhà i t i i lui, ng i khôngyên mà n m c ng không ti n. Cách m t h i anh ta thay áo mang giày, tính i th mông Huy n Hàm Tú Phan ng l p th dò lòng Phi Ph ng coi trong ba ch ng m ghé trao t cô ành ch nào hay là cô chê luôn c ba, không ng ch nào h t. t tr i ã lên t i mái nhà, ngoài ng k l i ng i qua l i càng ông h n a. Duy Linh th ng th ng mà i, ai dòm th y c ng t ng ng i vô s ngao vu, chkhông dè Duy Linh mang m i tình riêng n ng tr u trong lòng. nhà không cnên ph i ra i, mà i ây m t r i m t may, n u may thì to i chí vui lòng, còn n u r ithì ng m cay nu t ng. Duy Linh ra kh i châu thành th y nóc nhà l u c a Tú Phan ng d i lòm trong lòng khoan khoái nên x m x m i ri t. Bên tay m t nông phu ang g t lúa xa xa, k b t trùm kh n, k i nón lá, ng i m c áo, k tr n, k khum ng, ng i ngóc c . Bên tay trái m y nhà lá ng d n d p n T t, ch tr ng bông vàng tr c c a, ch phát c s ch s sau hè. Khúc n y s p con nít tóc ch p ph tph i, a tru ng dông d ng ng xúm nhau ch i d i g c cây. Tr c kia ch ànbà tay xách gói, tay b ng em i ng xái25. C nh thú d ng y n u m t ng i th25 h ng hái
 16. 16. Nh n tình m l nh 16 www.hobieuchanh.comkhéo v , ho c m t ông làm thi hay trông th y thì c c m xúc r i ch c s có m t c tranh th y m c26, ho c m t bài thi ng ngôn ch ch ng không. Ng t Duy Linhkhông ph i là th v , c ng kh ng ph i là thi nhân, l i b m t ni m riêng châm chíchtrong lòng, b i v y anh ta ch th y có cái nóc l u c a thành ph ch không th y c nhnào n a h t. Duy Linh b c vô sân b ng khoan khoái m ng, song r ng c h i h p nh y, khi nhà trí tính l ng x ng nhi u chuy n ch ng n ây lòng b i r i không bi t n làmchi. Anh ta b c lên thang r i vào c a gi a, th y nhà tr c v ng teo không có ai h t.Anh ta nón trên bàn, v a ngó vô c a bu ng th y Phi Ph ng trong gi màn ngóra r i nói r ng: - a anh Ký! Duy Linh mi ng c i, chân ph ng ph ng i l i, Phi Ph ng mình m c áo nhi umàu h t gà, qu n hàng Bom-Bay tr ng, chân mang dép tr ng có k t bông màu ng, c ng gi màn b c ra v a c i v a nói: - Anh ng i trên gh ó anh Ký. Ng i ó ch i. Phi Ph ng l i day m t vô bu ng kêu gia d ch bi u lên l u l y thu c em xu ng cho Duy Linh hút. Duy Linh kéo gh ng i. Phi Ph ng c ng ng i t i b ván d a a s g n ó r i nói: - Thu c hút ó anh Ký. H m nay sao anh không ra ch i? - Ngày th ng tôi m c làm vi c nên i ch i âu có c. - , ph i a, tôi quên n a ch ! Mà anh làm vi c ban ngày ch ban êm làmvi c gì? Sao chi u làm vi c r i, anh không i th ng ra ngoài n y n c m ch i, chín i gi r i v ng ? - Ngày th ng i ch i sao c? - Trong ch ra ây mà xa xôi gì? - Bác i âu v ng v y cô hai? - Ba v i má tôi i kh i h t. - , i h i nào? - Ba tôi i Sài Gòn hôm qua, còn má tôi i xu ng ru ng h i khuya. Duy Linh tr c khi ra i tính n ây l p th dò th lòng Phi Ph ng coi trongba ch ng g m ghé k t duyên v i cô ó, v y cô ành ch nào. Nay vô nhà r i, l inghe nói v ch ng ông Huy n Hàm i kh i h t y là m t d p r t may m n cho anh tagiáp m t v i Phi Ph ng, th mà trong lòng b ng , ngoài m t s ng sùng, không còntính h i han chi h t. Duy Linh ng i l ng thinh m t h i lâu r i h i: - Bác Huy n i Sài Gòn ch i hay là có chuy n chi? - Hôm qua th y H i ng Lâm Yên em xe h i l i r i r ba tôi i Sài Gònch i v i th y và ng i con th y. nhà không vi c chi nên ba tôi i ch i. - m nay th y H i ng Lâm Yên ra ây th ng l m hay sao? - Hôm ãi ti c r i cho t i b a nay th y có ghé ây hai ba l n, l n nào th y ng d t ng i con th y theo h t. Anh có bi t ng i con th y không? - Bi t.26 M c Tàu hòa v i n c, m t b môn c a h i h a
 17. 17. Nh n tình m l nh 17 www.hobieuchanh.com - Nghe nói hôm ãi ti c c ng có ng i ó n a mà, ph i không anh Ký? - Ph i. - nói ng i ó thi u Tú Tài bên Tây r i, bi t ph i thi t hay không? - Thi t ch ! - À, anh Ký, anh có hay hai ba ch c y mai i nói tôi hay không? - Hay. - Ai nói cho anh hay? - Bác Huy n nói b a h m. - Nói hôm nào? - Hôm b a s a so n r i chiêu ãi ti c ó. - Ba tôi nói v i anh làm sao âu, anh thu t l i nghe th coi. - Bác nói quan Ph , th y H i ng Lâm Yên, v i Bá h Siêu, ba ng i u m nghé làm sui v i bác. - Hôm t i th t má tôi c ng có nói v i tôi nh v y. Con quan ph là c u Bá nh tôi bi t, con th y h i ng Lâm Yên tôi c ng ngó th y, còn con ông Bá h Siêutôi ch a bi t. Anh bi t ng i ó hôn? - Bi t, ng i ó i ch hoài. - Ng i ó ra th nào, h c tr ng nào v y anh? - Con nhà giàu, mà không có h c h i chi h t. - Húy! Cha ch ! Có ch ng mà d t c ai ch u cho c. Duy Linh nghe Phi Ph ng nói nh v y c i r i áp: - Ng i ta d t nh ng ng i ta có ti n nhi u. i n y h có ti n nhi u thì d i ng hóa ra khôn, còn nghèo sát khô d u khôn c ng hóa ra d i, mi n giàu cho l nthôi c n gì hay ch ? - Anh nói nghe k quá! Giàu mà d t c h khinh b l m ch . - khinh lén sau l ng, ch tr c m t ai dám khinh? V y ch cô không th yhôm ãi ti c ó sao. - Th y gi ng gì? - Bá h Siêu d t c, mà ông v a b c vô nhà quan Ph l t t b c d y n mtay chào h i r i m i ng i chung m t bàn ó sao. Phi Ph ng t c c i, Duy Linh th y v y c ng c i theo r i Duy Linh m i ti p i: - Cô chê con ông bá h Siêu còn hai ng i kia cô ành ng i nào? - i ba v i má tôi li u th nào li u l y, ch tôi có bi t âu mà nói. - Ph i, ph n con gái h vi c v ch ng ph i cho cha m nh. Song cô làng i có h c, cô c ng ph i suy sét mà l a ch n, ch n u cô phú cho cha m , r i cha nh không v a ý cô r i cô mang kh tr n i ch c là cô n n n l m. Ví nh bácHuy n bi u, cô l a ch n ng i nào âu cô nói nghe th ch i. Phi Ph ng cúi m t xu ng, tay c y móng c n, Duy Linh trong lòng bâng khuâng,ngó Phi Ph ng h i ri t, túng quá Phi Ph ng m i nói: ”Tôi coi trong ba ng i ó, duych có con th y h i ng Lâm Yên c h n h t“.
 18. 18. Nh n tình m l nh 18 www.hobieuchanh.com Ph n con gái h ai h i t i vi c v ch ng t nhiên m c c , Phi Ph ng tuy là có c ch Tây nên không nhút nhác nh con gái th ng, l i yêu m n Duy Linh c ngnh anh ru t, song cô c ng b ng không mu n bày t thi t tình. i Duy Linh h i hoài, c c ch ng ã cô ph i phát bi u cái thi t tình c a cô ra.Ch ng dè Duy Linh nghe cô nói c p m t chói lòa, m hôi nh gi t, bao nhiêu lòng c u tan rã nh s ng b n ng khói lên tr i, b i v y ng i trân trân, mu nkhóc mà khóc không c, mu n c i mà c i c ng không kham. Anh l y làm khóch u r i b ra ngoài. Phi Ph ng th y Duy Linh ng d y mà i thì ngó theo, songkhông hi u chi h t. Duy Linh ngó ngoài ng m t h i không khóc mà hai con m t t r t. Anh l t t l y kh n lau n c m t r i tr vô nhà. Phi Ph ng th y Duy Linhbèn nói: - Anh n c m ch i anh Ký. - Không c. Tôi th m m t chút thôi. Tôi m c v ng i qua V nh Tr ch cóvi c. Duy Linh ngh t i ó gi t l ch a chan au lòng òi n, không dám gi n,không dám phi n ai chi h t, ch phi n mình nghèo, h c d , b i v y mà thua sútng i ch chi mình giàu l n nh Bá H Siêu quy n to nh quan Ph Thi n, h c gi i i p trai nh Lâm Th Thi p, mình tài, trí, s c, l c, mà làm cho PhiPh ng c sang giàu vinh hi n, c sung s ng tr n i, mà Phi Ph ng chê mình k t duyên cùng ng i khác mình gi n m i áng. Mà bây gi mình làm sao cho trnên giàu, tr nên sang, cái th làm ký l c m i tháng c 30 ng b c l ng r i tiêuxài h t 28 ng làm sao mà giàu sang cho c? ã bi t cha m mình có l i chomình 12 m u ru ng, huê l i c a mình m i n m có 350 thùng lúa, cò c a ng i ta k n 50.000 thùng, n u mình sánh v i ng i ta s c c a mình nh con mu i còn s cng i ta nh con voi mình sánh sao cho k p. Duy Linh h t bu n r i tính, h t tính r i gi n, h t gi n r i lo, b i v y n m tr ntr hoài cho n g n 4 gi khuya m i ng . Ngày Nguyên án ã n g n Duy Linh y th ng C d n d p nhà c a lau chùi bàn th , r i m y êm sau anh ta m i i mua ml ng cúng cha m ông bà trong lúc xuân nh t. Duy Linh th t trí nên nh t nh ba ngày T t óng c a nhà, không vi ng th m ai h t. Chi u mùng m t, DuyLinh nghe ti ng pháo n vang rân, ch th y ng i i h n h ngoài ng, dòmtrong nhà hiu qu nh m t t m t th y, ngh thân ph n nghèo hèn thua ng i sút b n,anh ta l i càng bu n h n n a.Tuy bu n song anh ta ngh r ng thiên h ch ng có ai cótình ngh a chi v i mình, d u v y n u mình không chúc m ng n m m i h c ngkhông trách mình c. Chí nh ông Huy n Tú Phan là b n chí thân c a cha mìnhthu tr c l i ãi mình r t tr ng, m y n m nay mình xa nên ngày T t mình khôngvi ng thì ông dung ch , ch n m nay ông v ông , n u mình không n m ng tu ich c ông trách. Duy Linh ngh nh v y nên lúc ch ng v ng t i m i thay i áo qu n r i lên ch n xe kéo ra m ng tu i Tú Phan. Tú Phan th y Duy Linh n m ng r h t s c, i gia d ch l y r u ra ãi r i l i khoe: “B a hôm bác i sài Gòn bác m n ôngPhán Kim mua dùm cho bác m t chi c xe h i t t quá. Cháu ra tr m t chút ch cháu
 19. 19. Nh n tình m l nh 19 www.hobieuchanh.comra s m có xe nhà cho cháu coi. Có cô Phán L c ra th m r i bác gái v i cô hai l yxe a v ng m con nó vô ch th m bà Ph v i m y bà tr ng 27. Duy Linh i m ng tu i Tú Phan mà trong b ng l i s g p Phi Ph ng, ch ngnghe Phi Ph ng không có nhà m ng th m nên nói chuy n l i là m t lát r i cáo tmà v , Tú Phan mu n cho Duy Linh th y xe h i m i c a mình nên c m hoài, bi uch i r i s cho xe a v song Duy Linh không ch u , túng th ph i cho DuyLinh v . i nh ng ng i l n tu i, tánh tình hòa h n b i v y g p c n th t v ngth ng hay d n lòng b qua, còn m y ng i thanh niên, tánh khí nóng n y, b i v y g p b c gay go, ho c sai ch ao c bâng khuâng s u não êm ngày, có k ngãlòng r i i tu, ho c th t chí t t . Duy Linh tu i v a ôi m i tuy cha m khu t s m,tuy thân ph n lao ao, nh ng thu nay ch a b c th khúc ng i gay go, ch aquen n m nh n tình mùi cay ng, nay m i v a th t v ng l y làm khó ch u nên n m u d u hoài. Trong m y ngày T t anh ta ã không i ch i mà ch ng h t T t r i anh ta c ngnhà r t o n o. t bu i chi u th b y, anh ta bu n quá n m nhà không c nên b n mátlên ch , tính ki m ch gi i khuây. i v a t i ch may g p th y ký Hòa c ng i ch i,hai ng i d t nhau th ng th ng i dài theo m y ti m mà coi hàng hóa. i t i nhàhàng chú T ng, hai th y th y trong t ki ng tr ng hàng hóa r c r , m i b c vào r i i ng ngay cái t ng cá mòi h p th xem, Ký Hòa ch m t h p mà nói: - Th ó ngon h n h t. Duy Linh cãi l nói th ó không t t, r i ch m t h p khác khen quý. Hai th y ng cãi v i nhau, b ng âu Bá K nh b c vô nghe cãi l i xen vô mà cãi. Bá K nhchê hai th y nói b y c hai r i ch m t th cá khác mà nói th ó m i thi t ngon h n t. Duy Linh không ch u thua c theo cãi hoài. Bá K nh nói r ng: - thu nh chí l n ta ã n th cá mòi, ta l i không bi t th nào ngonhay sao? Chú m y nghèo m t, ti n âu mà có n t i cá mòi h p nên bi t th nàongon th nào d . Duy Linh ã có b ng ghét Bá K nh nh c m mình nh v y nên gi n run, d nkhông c, nên x c l i b p tai Bá K nh. Bá K nh không ch u nh n nên nh y t i thoiDuy Linh l i, may nh Ký Hòa v i chú T ng ra can, ch không còn ánh l n v inhau n a. Bá K nh v thu t l i cho quan Ph nghe. Quan Ph n i gi n r i bi u con làm n em n cò th a, sang b a sau ông cò òi Duy Linh và Bá K nh, g n h i u uôi r i d y Duy Linh ph i xin l i Bá K nh, b ng không thì ông cò phúc b m xin tòaph t. Duy Linh y u th nên ph i xin l i k thua, ã b Bá K nh nh c m tr c, màcòn ph i xin l i Bá K nh n a b i v y v nhà t c t i ng không c. Duy Linh n m êm ngh l i vì t i mình nghèo nên ng i ta không yêu th ngmình mà c ng t i mình nghèo hèn nên ng i ta hi p áp, n u mình mu n cho kyêu ng i tr ng mình thì ph i giàu sang m i c. Mà làm sao giàu sang cho c27 Trong ó
 20. 20. Nh n tình m l nh 20 www.hobieuchanh.combây gi ? Làm v êc quan nh mình bây gi bi t ch ng nào m i giàu? Mà n u mìnhxin thôi, r i tr xu ng Cái Cùng lo cày c y 12 m u t c a cha m l i d u mình cóch u c c cho l m i n a thì b t quá n ho c d d mà thôi, ch c ng không giàu ng h c. Có l mình ra buôn bán h a may n m m i n m mình m i giàu l n c ch ng. Ng t buôn bán bây gi không có v n thì làm sao khai ti m cho c, u mình c y bác Huy n Hàm giúp s c có l bác s n lòng, mà thà là mình ch t ph c i cho r i, ch Phi Ph ng nó ã không ngh t i mình, l nào mình l i còn c u l y t icha m nó giúp ? i Duy Linh lao tâm th t chí, nên l , l ng ng, i làm vi c mà không c n vi c làm. B a n g n cu i tháng ông Phán Tàu giao cho Duy Linh m t cu n sbán mu i bi u c ng ri t ng ông l y s mà ông phúc b m cho quan trên. Duy Linhlòng khô héo trí l ng l , b i v y c ng xong a s cho ông Phán Tàu g i i r i ch ngông Thán dò l i thì tr t h n 5 ngàn t mu i. Ông Thán n i gi n r y Duy Linh m t h i r i l i còn vào méc v i ông ch , làmcho ông ch ph t Duy Linh h t n a tháng l ng. Duy Linh n i lòng ã u t c, i ã b hi p áp, nay làm vi c l i còn b quph t n a nên n h t ngon n m h t ng , c lo m u ki m k ng làm cho tr nêngiàu sang, ch c r ng mình tr nên giàu sang t nhiên thiên h yêu th ng, kínhtr ng h t qu trách. Anh ta tính tr n n a tháng r i nh t nh th c28 ru ng l y b c ng làm v n mua bán. t b a chúa nh t Duy Linh i xu ng Cái Cùng nói v i H ng C Mai màth c ru ng. Vì 12 m u ru ng c a Duy Linh t t t mà l i còn h t l m, b i v y DuyLinh xin th c 1500 mà H ng C Mai l i nài bi u 2000 ng, th m tính r ng DuyLinh th c quá m c t nhiên bán luôn ch ch ng bao gi chu c l i. Duy Linh khônghi u ý riêng c a H ng C Mai, nên c ng ch u th c 2000 l i có b ng m ng th m,ngh r ng h có v n thêm nhi u ch ng nào thì mình mua bán d h n ch ng y. ong C Mai h n tu n sau Duy Linh xu ng làm t r i ng s ch ng b c29, DuyLinh v nhà lo tính bán c r i xin thôi làm vi c ng lên Sài Gòn buôn bán. n i th t , Duy Linh ng n m tính coi bây gi ph i bán v t gì b ng nghe ti ng xe i u tr c c a nhà có m t gia d ch c a Tú Phan b c vô th a r ng ông Huy nHàm m i Duy Linh ra nhà cho ông nói chuy n chi. Duy Linh mu n ki m c khi u , ng c tên gia d ch ã th y mình n m không, l i s n có xe h i r c n a, không thnào cáo t c, nên ph i thay r i lên xe i t ng có vi c chi quan h , ch ng dèDuy Linh v a b c vô nhà Tú Phan h i: - Bác nghe cháu tính bán ru ng cho H ng C Mai v y ch có thi t nh v yhay không? Duy Linh ng ch ng h ng m t h i, th m ngh n u mình nói th t c ng khôngích gì, nên h i l i: Th a, ai nói v i bác r ng cháu bán ru ng?28 (chu c, ch n y sai: ã không ti n mà chu c ru ng n a thì làm sao có v n, ây ph i có ngh a là m hay c , vì trong câu sau ã có ch chu c. Red.)29 giao ti n m t
 21. 21. Nh n tình m l nh 21 www.hobieuchanh.com - d i Cái Cùng h lên h nói. Có l H ng C Mai mu n mua nên bày chuy n nh v y, ch cháu âu có bán. , h nói mà bác không tin, nên bác m i kêu cháu h i cho ch c, có l nào cháubán ru ng mà không báo cho bác hay. Mà cháu có c n dùng ti n làm vi c chi nói v ibác giúp cho, c n gì ph i bán. Còn nh bán ru ng ó giáp ranh v i ru ng bác, thàcháu bán cho bác còn có ngh a h n ch bán cho h u ng l m. Duy Linh nghe Tú Phan nói m y l i trong lòng n n n, mu n t thi t v i TúPhan, r i h i vi c H ng C Mai, th c cho Tú Phan song anh ta ngh r ng n u nóithi t s Tú Phan ng n tr ho c h i ph ng t i khó t chân tình c, nên nói d i luôn: t chuy n xin bác ng tin. Cháu có c n dùng ti n làm vi c chi âu màph i bán ru ng. Duy Linh v nhà n m tính r ng ph i làm cho mau, n u trì hoãn s b i l , nênchúa nh t sau xu ng Cái Cùng làm t thì d n H ng c Mai v i ba H ng ch c ng th ph i kín mi ng dùm ng cho ai bi t, l y hai ngàn d ng b c r i tr v B cLiêu, sang b a sau làm n xin thôi vi c li n. Ông ch d t d t không ch u cho thôi,ông Phán Tàu có a cháu không có v êc làm, ã m y tháng nay mu n em nó vào th ng chánh, song không có d p, nay th y Duy Linh xin thôi lòng l y làm c ý, i v y ngoài làm m t nhân ngh a theo an i Duy Linh, mà vô trong l i k v ch v iông ch nói r ng Duy Linh bi ng nhác, b i v y ông ch m i nh n l i Duy Linhthôi vi c. Trai v a m i l n lên, h có b c ngàn trong l ng hay t c, Duy Linh khônggi ng ng i th ng, b i v y có b c r i l i càng lo tính n ng không c. Anh ta em bàn th g i ký Hòa còn c trong nhà bán h t, r i tr ph cho ch ; th ng Clà con m côi mu n tr n ngh a t trung, nên quy t theo giúp Duy Linh, chkhông ch u v x . Duy Linh s p t vi c nhà, thâu x p hành lý xong r i, bèn nhsáng b a sau xu ng tàu ra Sóc Tr ng r i lên Sài Gòn. T th y em c u nhàký Hòa. Chi u b a y anh ta bu n l m nên ra nhà Tú Phan , tính th y m t Phi Ph ng t l n chót r i v nh bi t. Duy Linh b c vô v ch ng Tú Phan ra m ng, còn PhiPh ng ni m n l m. Trong nhà d n c m v a r i, v ch ng Tú Phan m i Duy Linhvào n c m cho nó vui. Duy Linh th y Phi Ph ng ru t au nh c t, m t t c quánggà30 b i v y bi u n c m thì i, sang ng i n không nói chuy n nh m y l n tr c a. n c m r i, bà Huy n Hàm m c i xu ng nhà b p, còn ông Huy n l i i lên u, cho Phi Ph ng ng i ó nói chuy n v i Duy Linh. Duy Linh bu n b c l i áing i quá, nên ng d y b i ra tr c sân. Tr ng m i m c, chi u tr i m t góclòm, gió th i lao rao, lay ng m y nhành lúc l c. Duy Linh ng ng suy nghvi c riêng c a mình, b ng nghe sau l ng có ti ng giày i nhè nh , l t t day l i th yPhi Ph ng v a i t i v a h i nho nh : Anh có vi c chi, mà coi b anh bu n d v y anh Ký? H i nh anh có vi c chivui, ho c có vi c gì bu n, anh c ng có u nói cho em bi t. Sao bây gi anh bu n màanh không nói cho em hay?30 m t ch ng b nh m t, h t i là không th y ng
 22. 22. Nh n tình m l nh 22 www.hobieuchanh.com Gi ng nói ã thanh tao, mà l i l pha bi th m làm Duy Linh c m xúc nên ngh nngào, không bi t sao tr l i ch a n c m t r i day m t qua ch khác áp: - Tôi có bu n v vi c chi âu. Duy Linh nói có m y ti ng b ng nghe Tú Phan trong nhà kêu: - Ký a, cháu vô coi chi c cà rá bác m i mua ây. Phi Ph ng nghe ti ng cha nên day gót tr vô nhà, Duy Linh ng n ng lén l ykh n lau n c m t r i c ng vô theo. Duy Linh ch i t i chín gi t i r i cáo t ôm p vi c riêng trong lòng, không tcho ai bi t h t. Ra v a kh i c a n c m t tuôn d m d , i m t khúc ng suy ngh t h i, ban d u nh t i m y l i Phi Ph ng h i khi nãy au n không ch u c,nên mu n tr l i t th t cho Tú Phan nghe ho c may ra Tú Phan có ni m tình cngh a x a c m l i g Phi Ph ng cho mình hay t riêng cho m t mình Phi Ph ngbi t ho c may Phi Ph ng có c m ngh a ng tình r i trao t k t tóc v i mình khôngthèm ng n i nào khác. B i tình n ng au lòng riêng l , nên ngh nh v y, nh ngyêu th ng nhau ph i bi t tôn tr ng nhau. Duy Linh th ng Phi Ph ng ch ng ph ivì s c nh ai, ho c yêu vì ti n nh ai, yêu là vì g n g i nhau ã m i m y n mtr ng, th ng là b i tâm tánh u gi ng nhau c ng nh ru t th t. B i cái tình caoth ng nh v y, nên v a tính tr l i t thi t n i ni m, l i ngh r ng ví nh PhiPh ng c m ngh a ng tình ch u k t hôn v i mình, mà v i cái thân ph n nghèo nànvà tài hèn m n n y có làm cho Phi Ph ng vui v sang tr ng tr n i ch ng? DuyLinh l c u, day l i ngó nóc nhà l u c a Tú Phan m t h i, r i lau n c m t i vnhà c a ký Hòa. Sáng hôm sau, Duy Linh v i th ng C g i xu ng tàu i Sài Gòn, ký Hòaxu ng tàu a, ch ng tàu s a so n ch y Duy Linh d n: ”Anh cho tôi g i th t inhà anh trong ít ngày, ch ng nào tôi có ch yên r i tôi s cho th ng C v nhà chlên. Xin anh ng phi n c ng ng nói cho ai bi t tôi lên Sài Gòn nghe“. Ký Hòa g t u r i tàu m dây, súp lê ch y tu t. 31 Duy Linh ng trên boong32 tàu ngó l i ch , t m lòng chua xót, nét m t dàudàu, sóng kh a hai bên b ghe xu ng nhàu l n th y mà th ng, ch n v t qu t m m p ti ng ng i nói chuy n nghe càng o não. Tàu ch y m t lát ch ng còn th y nhà a chi h t, bên n y là lá d a lóng sóng gió th i ng n cúi xu ng r i ngóc lên bên kia ng ru ng minh mông, tr i nhu m m t ch xanh ch . Duy Linh trông th y r ng ng gi t l . Ly h ng gi b c au lòng Tình ngao ngán t i, ph n long ong bu n Xót vì m ng manh cánh chu n31 soufler=th i gió nh th t ông b c a th rèn: ây là th i còi tàu.32 (Pont): sàn nóc tàu
 23. 23. Nh n tình m l nh 23 www.hobieuchanh.com I TH BA Th ng nghe thiên h h d y nhau r ng: „Ng i chân chánh thì áng yêu, còn gi d i thì áng ghét“. Ch ng hi u vì c nào h ã d y nh v y, mà i thói gi i ngày càng tràn lan kh p c quan dân, còn u chân chánh coi ngày càng tiêu t h t. Cha d y con, y là vì s con d t thiên h c i, nên c n m n ó thôi. Conth ng cha, y là s th t hi u thiên h khinh nên c c ch ng ã ph i làm màu cungkính. Ch ng yêu v , y là vì ti n b c, v kính ch ng y b i th th n, b n bè thânnhau, vì có ý mu n nh nhau, k m t xóm giúp nhau, y là l u tâm trông ng i tr .Lòng ng i gi d i n n i ng i n y mu n nói chuy n v i ng i khác, khi m i mmi ng ph i nói tr c: ”Tôi nói thi t v i anh“, nh ng c ng ch a t nh ng l i nói ra ó là nh ng l i nói thi t. Quan Ph Tr n Bá Thi n c y mai t i c u Tú Phan g Phi Ph ng cho Bá K nh,tuy quan Ph th y ông Huy n Hàm v i bà Huy n Hàm là ng i hi n c mu n k tngh a sui gia, nh ng k th t quan Ph th y Tú Phan có m t a con gái mà nhà t tru ng nhi u, nên tính k làm giàu cho con kh i m t nh c. H i ng Lâm Yên mu nlàm sui v i Tú Phan, tuy nói r ng th y Phi Ph ng n t na m th m mà th ng,nh ng k thi t gia th suy i, tính em b ng c p tú tài c a con ng ph c h i s n. Bá H Siêu c ng v y mu n làm sui v i Tú Phan là ý mu n cho con sau n y c ng hai cái gia tài, mà ngoài môi r n ràng d ng nh tr ng ng i h n tr ng c a. Tú Phan là ng i ã có nghèo tr c r i ngày nay m i c giàu, v n xu t thânhèn h , may g p th i mà c ng nh ti n, nên m i c vinh hi n, nh ng ông ít haysuy th thái nhân tình, b i v y không hi u th u l i nói ngoài môi không gi ng vi ctính trong b ng, ông th y quan Ph quy n cao ch c l n thì p ý, ông th y ThHi p p trai h c gi i ông r t ng lòng, mà th y bá h Siêu là nh t phú ông trong nh ông c ng không mu n ph . Ra giêng r i, mai m i n hoài mà Tú Phan c nói ng th ng th ng r i s tính; ch ng ph i là Tú Phan chê h t ba ch mà d t d t, ylà t i ba ch u x ng áng nên không bi t g ch nào. ch ng Tú Phan bàn tính nhau hoài n 3, 4 tháng c ng ch a nh t nh. Cònba ch làm sui trông i bao lâu c ng không m i trí. a n Tú Phan i xu ng d i Cái Cùng ng th m ru ng. Bà Huy n Hàmnhà th a lúc canh khuya v ng v , l i thêm gi t m a r rít quanh th m bà m i t nh lòng con coi trong ba ch ý nó ành ch nào. Bà h i ba Qu n thì nó tr môi, h i Bá nh thì Phi Ph ng l c u còn h i t i Th Hi p thì làm thinh mà nét m t l i có v c c . Bà Huy n bi t ý con nên không h i n a. Ch ng Tú Phan v bà t l i, TúPhan ng i m t h i suy ngh mà nói r ng: „Tôi c ng mu n g nó ch ó, ch s quanPh ngài h n“. c qua u tháng 5 v ch ng Tú Phan c ng ch a xác nh vi c hôn nh n chocon. B a n Tú Phan i xu ng ru ng, khi tr v g p m t ám m a to l n gi a ng. V n nhà Tú Phan c m m o n m mê man, trán nóng h m, chân l nh ng t.Bà Huy n Hàm lo s nên r c th y ch y thu c l ng x ng. Th y thu c Phùng ch n ch r i nói r ng: „Ông Huy n c m n ng nh ng ch ng có chi áng s th y h t
 24. 24. Nh n tình m l nh 24 www.hobieuchanh.comvài thang ông s tr i d y n c m. Bà Huy n nghe nói v y có b ng m ng. Thi t quông Hàm u ng hai thang thu c r i t nh táo, b t nóng, ng i d y nói chuy n c, l ibi t ói òi n cháo nào dè u ng thang th ba b nh tr n ng, l i nóng mê s ng khôngbi t chi h t. Bà Huy n v i Phi Ph ng lo s nên v a t ng sáng sai gia d ch em xe h i i r c ông th y thu c. Ông th y thu c u b t kh n nhi u en m c áo xuy n dài, chân i giày hàm ch, m t eo ki ng tr ng, râu le the không m y s i, u b c hoa râm, xe t i c a b cxu ng th ng th ng i vô nhà, d ng nh i ch i ch không ph i i c u ng i b nh ng. Vô nhà r i ông ng i t i gh gi a l y thu c lá v n hút, ch ng th y Bà Huy n rachào, ông m i h i h n ãi: - Th a bà, nghe b y tr nó nói quan Huy n mê s ng n a hay sao? Bà Huy n áp: - Th a ph i, không bi t t i sao u ng thang thu c êm nay nóng vùi, n m mêman không bi t chi h t. V y xin th y hút thu c r i lên l u tu n m ch l i ng h tthang khác th coi. Ông th y g c g t u, song c ng ng i hút thu c nh th ng không l t t chi t, bà Huy n th y v y b vô bu ng, cách m t h i lâu sai Phi Ph ng ra m i ông racoi m ch m t l n n a, ch ng y ông m i ch u ng d y theo Phi Ph ng ch khôngông c ng còn ng i ó hoài, làm cho ng i ta t ng âu ông ng i c bàn t t ghêm nên ông không ành b ch . Coi m ch r i ông th y tr xu ng c ng ng i ch ómà nói: - Tôi ã nói ông ã c m n ng, tuy v y mà không h i gì, xin bà v i cô hai ng lo, th ng th ng tôi tr . Tôi có g p nhi u ng i b nh n ng h n n a, mà tôi u s ng nh ch i, b nh c a quan Huy n có chi khó l m âu mà s . Bà Huy n h i gia d ch em xe ra a ông th y thu c v r i i l y thu c luôn t th . U ng thang th t vô t ng là nh c, ch ng dè b nh c ng nh c , ôngHuy n Hàm c ng n m mê man hoài. Ðêm y bà Huy n x n b n m t bên ch ng,không dám ng , còn Phi Ph ng c ng ng i t i gh d a trên gi ng, m t mày bu nnghi n c p m t t d m. Canh khuya gió th i ngoài sân nghe vùn v t, ng n èntrên án ch p nhoáng, khi t r ng khi l m . Phi Ph ng b c ra ngoài r i m c a ssau ngó xu ng b p, gia d ch u ng h t, trên tr i mây gi ng mù m t, không th y t ngôi sao l i lúc ch p, lúc g m làm cho ng i bu n l i càng thêm t i. Phi Ph ngkhép c a s tr vào phòng, v a b c t i c a, b ng nghe ti ng con chim kêu trên nócnhà làm cho cô gi t mình, ng ngó m r i m con nhìn nhau s ng s t. Phi Ph ng mu n ki m chuy n nói cho quên ph c cái m ch ng lành v a m inghe ó nên th a m : - Thôi, m i ngh m t chút i, con ng i ây v i ba. Bà Huy n l c u áp: - má th c, con i ngh vài gi r i th c d y thay cho má i ngh . Phi Ph ng vâng l i r i tr v phòng mình ngang ó. Cô ta th y cha b nh n nglo s quá nên n m gát tay qua trán thao th c tr n tr c hoài. Cô lo g n r i tính xa vi c y ch a xong k qua lo vi c n . Cô ng o n o thì b ng nh t i Duy Linh, cô m ingh r ng h i nh h có vi c chi bu n mình nói cho Duy Linh thì Duy Linh lo cho
 25. 25. Nh n tình m l nh 25 www.hobieuchanh.com t. Nay vi c bu n c a mình l n quá mà Duy Linh không có m t, ngh thi t r ikhông bi t ch ng nào. Không bi t bây gi nh âu! H nói nh b con quan Phkhinh b r i l i b ông Phán Tàu hi p áp nh t c chí nên m i b x mà i. H l i nóihôm tháng ba nh sai th ng v ch th nh ng nh d n nó, nên nó không ch unói nh x nào. Có t i gì mà ph i s d nh v y? Mà ví d u nh có gi n h nên nh không mu n cho bi t ch , còn nhà mình nh gi n h n u chi sao lúc nh i, nh không cho hay, r i m y tháng ch ng có th t chi c a nh? Hay mình có làm u chi ch ng ph i nh gi n luôn t i mình? Ph i r i, ch c nh phi n cha m mìnhgiàu có mà không giúp cho nh làm n, nh nghèo nàn nên m i b k khinh b ,ng i hi p áp. B y quá, m y n m nay mình không ngh t i vi c ó. Ch chi mìnhnói v i cha m mình ho c giúp v n cho nh làm n buôn bán, ho c giao ru ng cho nh cai qu n ch c nh có i âu làm chi. Mà n u nh g n lúc n y ch c h n nhgiúp ích cho nhà mình bi t ch ng nào. Phi Ph ng v a suy ngh t i ó, b ng nghe ti ng m nói nh bên kia r i l i ngheti ng giày, nên l t t ng i d y ch y qua, th y m ng b ng n c cho cha u ng.Phi Ph ng l y tay r trán cha r i h i: „Ba b t không ba? Tú Phan g t u r i n mxu ng p m n l i. Phi Ph ng không ch u i ng n a, c ng i ó v i m cho t isáng. Nh ng ng i quen bi t nghe nói ông Huy n Hàm au c ng u n th mvi ng nh t là quan Ph Thi n v i h i ng Yên n th m ngày m t. Quan Ph nói i bà Huy n Hàm cho ngài r c th y thu c Tây ra cho coi m ch r i tr b nh choông Huy n, b i vì ngài s th y thu c Vi t Nam không thông m ch l c, r i ph mthu c r i g không ra. Bà Huy n không b ng lòng nên áp: „B m quan l n, ông th ythu c Vi t Nam n y gi i l m, ng tr thêm ít b a n a coi“. Quan Ph mu n cãinh ng ngh mình mu n c u thân không nên trái ý bà ch nhà; b i v y ngài l ngthinh, không c r c th y thu c Tây n a. H i ng Yên n th m l i ch th y ba n d i Cái H u và th y H ng S Phi bên Phú L c nói r ng hai ng i y códanh và h i bà Huy n n u bà b ng lòng th y s cho xe r c. Bà Huy n c ng khôngch u c theo u ng thu c c a th y Phùng mà thôi. Ch ng ph i thu c c a th y Phùng thi t hay, hay là b nh c a ông Huy n khôngph i là b nh n ng, mà au trót m i b a r i, ông Huy n th ng th ng b t l n, mi nghôi c m nên ch a n ng song ã h t nóng l nh nên tr i d y r i i trong nhà nhth ng. Quan Ph Thi n, h i ng Lâm Yên, và bá h Siêu nghe nói ông Huy n b nhgi m áp t i th m n a. Duy bá h Siêu th y ông Huy n ch a thi t m nh nên khôngdám nói vi c hôn nh n, còn hai ng i kia lanh l i nh c khéo ông Huy n. Ông Huy n ng ch a nh t nh, nên ông ph i th a cái b nh c a ông mà khuyên hai ng i kiahoãn hoãn, i ch ng ông thi t m nh h n hay. Con ng i làm vi c nhi u coi ch n chánh l m, nh ng k trung s o trá vô cùng.Có l ông tr i th y v y nên d i ng i ch i, nên có nhi u khi ng vui l i khi n chong i ta bu n, v a m ng l i khi n cho s . Ông Huy n Hàm b nh gi m c nhà u ng, nào dè ông ra vô c có n m b y b a r i ng n m l i, l n n y coi b nh n ng n l n tr c n a. Ông th y Phùng h t thu c, nh ng u ng thu c c ng nh không,
 26. 26. Nh n tình m l nh 26 www.hobieuchanh.com nh ch ng gi m chút nào, l i ông Huy n h th y m t v con ông l c u hoài r i ng r ng n c m t, làm cho v con lo s không bi t ch ng nào. t êm n b nh ng n ng quá, ng bi t không th s ng c n a, nên ngkêu v con l i ng m t bên r i ng g ng g ng mà tr i: „Ông tr i bi u tôi ph itheo ông theo bà thì ph i ch u... V y n u tôi ch ng may nh m m t r i thì m nó ngcó bu n l m, ph i làm khuây kh a mà coi sóc vi c nhà, nh t là ph i lo cho con, k osau nó c c kh t i nghi p“. Ông Huy n m i nói m y l i m t quá nói không c a, nên ng ph i ngh m t h i r i m i nói ti p: „Tôi ã tính g con Phi Ph ng choTh Hi p, ch ng dè tr i khi n tôi ch t không k p th y con có ch ng. V y h tôi ch t i m nó c g cho Th Hi p ch ng c n ph i i mãn tang, b i trì hoãn s quanPh ngài oán, r i kh cho m nó. Song ph i i chôn c t tôi r i m i nói chuy n ó,ch không nên nói tr c. N u quan Ph có trách c th a cho tôi, nói r ng tôi tr inh v y nên không dám cãi. Th Hi p tôi coi nó x ng v i con mình l m, b i v y thnào m nó c ng ph i g cho Th Hi p, ch ng có g cho ng i khác. Thôi hai mcon i ngh i. cho tôi ngh m t chút“. Bà Huy n v i Phi Ph ng n c m t ch y d m d , m n m tay con khóc r m r t,không nói chi c h t. n 5 gi sáng ông Huy n Hàm m t quá, bà Huy n ph ichoàng tay qua c ông ng i d c d c, còn Phi Ph ng ng qu t. Cách ch ng baolâu ông Huy n Hàm t t th trên tay bà, m con than khóc om sòm, tôi t trong nhà u ch y vô, a nào xem th y c ng u r i l y. Bà Huy n Hàm lo ám tang cho ch ng th t là tr ng th . Bà xin phép quan tàitrong nhà 8 b a ng cho th xu ng Cái Cùng p n n bông, xây kim t nh r i ctang ch ng trong t c a mình. Bà sai ng i nhà i Sài Gòn mua c v lo cho ám tang ch ng thua ám nào h t. Hai v ch ng quan Ph ra th s luôn luôn, c ngnh ám tang c a ng i trong thân. Th y h i ng Lâm Yên c ng d t con lên coi sócdùm, duy có Bá h Siêu n th m r i v lo c bàn i phúng u. Bà Huy n th y vch ng quan Ph oái t ng làm cho ám tang r t r ràng, bà ái ng i vô cùng, nên bàkhông dám nói n l i di chúc. Ch ng t ng táng xong ít ngày r i bà s m i quanPh v i th y h i ng n m t l t ng bà thu t di ngôn c a quan Huy n cho rõràng, kh i mích lòng. Bà tính nh v y là bà th t tình, song bà s c ng ch ng kh iquan Ph phi n trách nên do d hoài. i có nhi u v n h i l lùng có khi vi c ã nên th y tr c r i l i hóa ra h ,vi c qu y ã bày ra t t ng mà ai c ng cho là ph i. Mà vi c qu y thiên h cho làph i, y là t i b ng ng i ta dua b ch ng lu n làm gì, chí vi c g n mà hóa nên h ,ngh thi t không bi t làm sao mà li u tr c. Phi Ph ng là gái dung nhan tu n tú, l ithêm phú quý phi phong n u cha m tính g ch ng có l nào l i g p ch ng không ng áng? Khi n chi có Th Hi p là trai h c gi i, khôi ngô, r i l i thêm có Bá K nhlà con nhà quy n quý n a làm cho v ch ng Tú Phan do d không bi t g cho ng inào. B a Tú Phan t t h i, ông có tr i g Phi Ph ng cho Th Hi p, l i ng i ch t nlòng nào dám trái, m i t u ã bu t Phi Ph ng v i Th Hi p r i, còn ai b t n a c. R i khi n Tú Phan tuy th ng con, song c ng tr ng thân mình, mu n cho concó ch ng x ng tài, l i mu n cho ám tang mình c tr ng th , nên d n v ph i g
 27. 27. Nh n tình m l nh 27 www.hobieuchanh.comcon cho Th Hi p, nh ng l i bi u i chôn c t xong r i thì hãy nói, làm cho quanPh có d p ra n, r i bà Huy n Hàm khó mà m mi ng. Bà Huy n Hàm i n ám cúng tu n 21 ngày, bà m i m i v ch ng quanPh v i h i ng Lâm Yên n. Bà d n c m ãi khách xong r i d chuy n ch ng dingôn ph i g Phi Ph ng cho Th Hi p nói l i cho khách nghe. H i ng Lâm Yênnghe nói m ng th m, nên ng i nghiêm c n còn mi ng chum chím mà nói r ng: 33 - i quan Huy n còn sanh ti n tôi có xin làm sui, nay d u ch ng may quanHuy n m t r i, tôi ch ng dám quên l i. V y bà tính th nào tôi c ng xin vâng, ch tôi âu dám cãi! Quan Ph ng i d a trên gh gi a, m t gi n coi tái xanh, không thèm nói chi t. Bà Ph ng i trên ván n tr u, tay m t x a thu c s ng, a b cà rá h t xoàn rachi u màu xanh , bà t ng h ng nói: - Bà Huy n nói ch i hay sao, ch có l nào ông Hu ên tr i nh v y, mà h mnay không nghe ai nói h t. L y cái lý ra mà nói, v ch ng tôi c y mai n tr c, v ybà ph i làm sui v i ch ng tôi m i ph i ch . Hay là bà chê v ch ng tôi không x ng áng nên bà t chuy n g ch khác cho d ? Bà Huy n Hàm là ng i ít nói, nghe m y l i gay g t bà khó ch u không bi t nóisao c. Cách m t h i bà m i áp: - m bà l n, tôi âu dám chê quan l n v i bà l n. Tôi s ph n tôi nh nhoikhông dám làm sui v i bà l n ch , n u bà l n th ng tôi i n bi t ch ng nào.Ng t ông Huy n ng tr i nh v y n u tôi cãi l i thì t i l i l m. Bà Huy n v a nói d t l i bà Ph mu n áp, b ng nghe có ti ng xe h i ng ngngoài ngõ, r i l i th y có m t ng i trai b c xu ng xe, b c vô c a ngõ x m x m iri t vào nhà, tay l i c m cái kh n ch m hai con m t. Ai th y ng i l c ng u ngó.ng i trai y tr c ch ng 24 ho c 25 tu i, n c da tr ng, g ng m t tròn, u cúptóc34, l i b t kh n tang, mình m c áo xuy n en, b n qu n b tr ng mà s lai, chân i ôi giày Tây en, gió th i bay ng qu n th y lòi ôi v tr ng. Ng i y b c vô c a,th y h i ng Lâm Yên ng i ó bèn ch p tay xá r i h i: - m ông, không bi t nhà n y c a ông Huy n Hàm Hu nh Tú Phan haych ng? Lâm Yên nghe bà Huy n Hàm thu t l i Tú Phan tr i ph i g Phi Ph ng cho con a mình trong b ng vui m ng không xi t k ; n ch ng bà Ph nói gay có ý l ngtay nghe coi bà Huy n i áp nh th nào, l i ng tính th m trong b ng ngch ng nào bà Ph nói ng t i mình có s n l i áp l i. i ng lo li u nên có ng i l b c vô h i nh v y, không vui mà tr l i;song không l ng i ta h i mà làm thinh, nên li c ngó ng i trai y r i áp: - Ph i, nhà ông Huy n Hàm là nhà n y, th y âu xa hay sao mà h i v y? Ng i trai g t u áp: - Th a ph i, tôi xa, trên Ch L n.33 trang nghiêm, c n th n34 (couper), c t, h t tóc
 28. 28. Nh n tình m l nh 28 www.hobieuchanh.com Ng i trai y ng c m t ngó vô trong th y bà Ph v i bà Huy n Hàm ngng i trên b ván d a c a s , li n cúi u h i nh Lâm Yên r ng: - m ông, hai bà ng i ó bà nào là dì Huy n c a tôi âu, xin ông làm n chgiùm. Lâm Yên chúm chím c i, ngó vô trong nhà m t cái r i m i day l i h i: - Th y không bi t hay sao? bà Huy n ng i phía trong m c qu n en áo tr ng ó. Ng i trai ó nghe nói li n b c vô; i ngang quan Ph không bi t ai, song cúi u xá ngài m t cái, r i m i i ngay l i b ván xá hai bà. Bà Huy n Hàm th y ng i , không bi t là ai nên ng i ngó x ng; bà v a mu n h i thì ng i trai y th a r ng: - Th a dì, cha tôi au b nh gì mà m t, mà cha tôi m t hôm nào, sao dì không ánh dây thép cho tôi hay làm cho tôi không th y m t cha tôi nh v y, ngh th t là c t i quá. Ng i trai y nói m y l i r i ng khóc r ng lên nghe r t th m thi t. nhà ai n y u ch ng h ng, mà ng i ch ng h ng nhi u h n h t là bàHuy n Hàm, b i vì v ch ng n v i nhau trót 22 n m tr i, bi t r ng h i tr cch ng mình có ng i v trên Ch L n, nhân vì ng i v y tr c n t, nên ch ng mìnhgi n b x i xu ng Cái Cùng làm ru ng r i sau m i g p mình, song không nghe nói v i ng i v ó có con, mà sao bây gi tên trai n y l i n nói nh v y? Bà Huy nng i suy ngh không bi t nói sao c. Quan Ph bà Ph và h i ng Lâm Yên uchong m t ngó bà, có ý i bà tr l i ng cho bi t ng i trai y là ai. Cách m t h i ng i trai y m i b t khóc, bà Huy n m i h i r ng: - Th y là ai âu, thu nay tôi không bi t mà sao th y l i n ây mà chuy ngì l d v y? Ng i trai y vòng tay áp: Th a dì, tôi tên là Hu nh Tú C m, tr ng nam c a cha tôi, dì không bi t m tmà dì c ng không nghe cha tôi nói n a sao? Không mà, ng c i tôi ã 22 n m nay, có m t a con gái mà thôi ch ng cócon t con riêng nào âu. Th a dì, tôi là con dòng chánh, má tôi là L u M L . Sanh tôi r i cha m tôi c n n v i nhau, cha tôi bu n r u r i m i giao tôi cho ông ngo i và bà ngo i tôi nuôi, ng r nh chân r nh tay i làm n, v y thu nay cha tôi không nói cho dì bi t haysao? Không. Tôi bi t ng có m t ng i v tr c, nh ng mà ng i v ó không cócon mà. Th a có ch ! Con là tôi ây. Bà Huy n ng i ng n ng , li c ngó bà Ph r i ngó quan Ph v i h i ng LâmYên có ý mu n h i coi ph i làm sao mà phân gi i. Bà Ph chúm chím c i r i têmtr u n, không nói chi h t. Quan Ph thì nh p giày d i g ch, day m t ngó ngoài sân, c g t u, coi b không mu n can d t i. Còn Lâm Yên ngó Hu nh Tú C m trântrân ý mu n bà Huy n i ph c i cho r i song không bi t k chi mà bày cho c.Tú C m l y kh n lau n c m t r i b u b o nói:
 29. 29. Nh n tình m l nh 29 www.hobieuchanh.com - Cha tôi không mu n cho tôi v chung m t nhà, h i tôi còn nh bi u tôiph i trên Ch L n ng h c, ch ng tôi khôn l n r i l i bi u tôi tr n làm vi c ng có xu ng d i n y mu i mòng c c kh . L n nào v Sài Gòn c ng cho ti n, n mngoái l i mua t r i c t nhà cho tôi . Ph i tôi dè cha tôi m ng v n nh v y, thì cha âu con ó, ng ch t s ng th y m t nhau ch tôi có ch u t riêng làm chi âu. Tú C m nói r i l i khóc r ng lên n a. Bà Huy n ng i l ng thinh, mà s c m t coilo l m. Hai v ch ng quan Ph ng d y cáo t ra v . Khi ra t i c a bà Ph day l inói v i Bà Hu ên: - Chuy n b y tr nh ó, bà Huy n ph i li u l i, ch nói nh v y tôi khôngnghe a. Bà Huy n áp r ng: - Th a bà l n, t i ng tr i nh v y, bây gi tôi cãi l i sao c. Bà Ph nói vói: - Không bi t bà li u sao thì li u l y. Bà Huy n tr vô nhà, khi i ngang qua bàn gi a h i ng Lâm Yên ng d yth a: - Th a ch , tôi v i quan Huy n thu nay anh em th ng nhau l m, vì bi t tâmtrí c a nhau nên quan Huy n tr i nh v y. Ch ngh ó mà coi, ph n tôi âu dámsánh v i quan Ph , vì quan Huy n th ng tôi nên phú thác vi c nhà cho tôi. H i nãych c ng ã th y, v ch ng quan Ph gi n l m. Nh ng ch ng ng i chi h t. Vi cnhà có chi u t tr c, ch ch u khó kêu tr kêu tôi lên tôi tính cho, không sao âu mà s .Quan Huy n ã tr i nh v y mà bà Ph h m d a n i gì. Cha ch , có l nào ph i épch v lòng quan Ph mà quên l i tr i c a quan Huy n c hay sao? Bà Huy n g t u áp: - Vi c ó r nh rang vài b a tôi s tính. V ch ng quan Ph có gi n thì gi nch tôi âu dám cãi l i ch ng tôi. Lâm Yên nghe nói r t m ng nên cáo t r i c ng lên xe h i ra v . Bà Huy n v a mu n xây l ng l i mu n tr vô bu ng Tú C m b c t i ón mà i: - Th a dì, dì th cha tôi ch nào âu, xin dì cho phép tôi n tr c bàn thtôi l y cha tôi? Bà Huy n nghe nói ng kh ng, không bi t sao tr l i nên b l i ván ng i ntr u không nói chi h t, m t lát li c ngó Tú C m m t cái nh ng s c m t lo l ng l m. Tú C m th y v y bèn kéo gh ra ng i, r i nói b u b o r ng: - m mai hôm qua ng i quen Sóc Tr ng i Sài Gòn g p tôi h nói cha tôi t r i tôi m i hay. Tôi nghe tin ch ng khác nào sét ánh bên tai. Tôi khóc g n h t c m t, l t t v n u c m cúng r i xé kh n tang b t. Tôi nóng n y quá, t ng là i m t, dì còn quàng m t ôi tháng nên êm h i hôm tôi m n xe h i i ri txu ng ây. Tôi không dè dì chôn g p quá, thi t tôi ngh ch ng nào tôi càng thêm t ich ng y. Tú C m nói t i ó r i khóc t m t c t m t i, Phi Ph ng trong bu ng lén dòmth y khách v h t nh ng sao l i th y có m t ng i trai l ng i khóc, không hi ung i y là ai nên ng d a vào c a bu ng ng lóng tai nghe.
 30. 30. Nh n tình m l nh 30 www.hobieuchanh.com Cách m t h i bà Huy n m i t ng h ng r i nói: - Th y nói nghe k quá, tôi không bi t sao mà nói v i th y. Tôi bi t ôngHuy n c a tôi h i sanh ti n không có con riêng nào h t. V ch ng v i nhau ã 20 m tr ng l nào ng có con riêng mà tôi không bi t. Th y nói sao ch ! Tú C m áp r ng: - Th a dì, trong ý dì t ng tôi gi m o n ây ng tranh gia tài hay sao?...Th a dì, i n y lu t pháp h n hòi, n u ai có quy n h ng gia tài thì m i h ng c, ch d gì mà gi m o. Tôi là con, có khai sanh, rành r ch tôi âu có gi m o. Tú C m nói t i ó r i li c ngó bà Huy n, có ý mu n xem coi s c m t bà th nào,bà Huy n nghe nói có khai sanh rành r , thì bà bi n s c trong trí lo s không bi t Tú m n ây là tranh gia tài, hay là n có ý khác. Vã l i không bi t Tú C m cóquy n tranh gia tài hay không, nên bà ng i suy ngh m t h i lâu r i bà m i nói: - Không c, thu nay tôi không bi t th y là ai, bây gi ông Huy n m t r ith y n nói nh v y tôi tin sao c. Th a dì, tôi là con xa, nghe cha ch t l t t xin phép dì ng tôi l y cha tôi,mà dì không cho thi t dì h p quá. Tôi không bi t mà sao cho th y l y cho c. Th a dì, r t i là ng i d ng nghe cha tôi ch t n u bái dì còn cho l ythay, hu ng chi tôi là con trong nhà? Ph i, h là ng i d ng nh ng tôi bi t h , ch th y tôi không bi t mà l i x ng làcon tôi khó li u quá. u dì không cho tôi l y cha tôi c ng không dám trách dì. Nh ng xin dìth ng ph n tôi, ch dì làm nh v y c ng t i nghi p cho ph n tôi l m ch . u th y thi t là con th y ph i làm sao cho ra thi t l ch th y nói ngang nh y không c. Th a dì, tôi c ng bi t xét ph n tôi. D u dì không th ng dì i tôi v ch âutôi dám ki n th a dì. Nh th y th t là con, th y có th ng th y b ng, ch tôi âu có bi t th y là ai âu mà nhìn th y. Thôi, dì không cho tôi l y cha thì thôi. Song dì làm ph c ch dùm m c a chatôi ng tôi n ó th m m t chút c ng c. Bà Huy n ng i suy ngh m t h i r i m i áp: Tôi tang ng d i ru ng; th y bi t âu mà ch cho th y. Xin dì cho ng i nhà d t tôi i. Không c. D i Cái Cùng xa l m, ch ph i g n ây hay sao? u v y ra dì ã không cho tôi l y cha tôi, r i dì c ng không mu n cho tôi bi t m n a hay sao? Không ph i là tôi không cho. Tôi không bi t th y là ai, tôi làm sao dám ch mmã cho th y. Tú C m x m t coi s c gi n d l m, vùng ng d y nói: - Thôi, n u mu n bi t r i s bi t. Th a dì tôi v . Tú C m xá bà Huy n r i b c ra v . Ra t i c a anh ta ng suy ngh r i l i trvô nói:
 31. 31. Nh n tình m l nh 31 www.hobieuchanh.com - Th a dì, con em tôi nó có nhà hay không. Xin dì cho tôi th y m t nó m tchút, k o x a nay nghe cha tôi nói hoài song tôi không c bi t m t nó. Bà Huy n nói r ng: - Nó i kh i. Tú C m m i xá n a r i ra i. Bà Huy n dòm theo cho n ch ng Tú C m lên xe i ch y i r i bà m i ng i khoanh tay th dài. Phi Ph ng trong bu ng b c ra h ith m coi ai l m t mà x ng con nh v y, bà Huy n em h t tình hình thu t l i choPhi Ph ng nghe. Phi Ph ng ng i suy ngh giây lâu r i m i h i m r ng: Mà thi t má có nghe ba nói có con riêng hay không? Không u không có, ch c th y n y th y gi m o ch gì. Má c ng nghi l m, nên má không cho th y l y và c ng không ch m . th y nhà mình giàu, h m o x ng con cháu ng xin ti n ch gì? Má ngcó tin Con t ng má d i l m sao? y, mà ng i ó x ng là con c a ba v y má coi g ng m t có gi ng ba chútnào hay không? Má coi k l m, ba con m t dài, còn th y n y m t tròn nh v y gi ng n i gì,chân tóc, cánh tay, chân mày, bàn tay không có ch nào gi ng h t và t ng i gi ngnói c ng khác n a. Má nhìn thi t k hay không? l m ch . u không gi ng mà x ng con n i gì! Bà Huy n c i xong trong trí c ng không c yên nên ng d y i vô bu ng m li n. I TH T Tòa b i l i tòa án, i ch ng n a ng, th y bên tay trái có m t cái nhà tr t m c n, n n xây, nóc c , tr c sân có m y cây gáo l n, sau hè có m t dãy nhà nh ,hai bên có tr ng m y hàng lan tr bông , ó là dinh c a quan Ph Tr n Bá Thi n. Tr i v a ng bóng, trong nhà Bá K nh x p tay sau l ng, i qua i l i mi nghút gió. Ngoài th m có m t tên lính ng ng i, tr c c a ngõ con chó cò (chó tr ng) m d i bóng lim; con chó cò th y Bá K nh ng d y ngo c uôi ch y theo m ng,tên lính l t t ch y ra xá còn Bá K nh mon men ng ra tr c th m mi ng c ing n ngo n, m t li c cha m , tuy không h i, song ý mu n bi t coi cha m ra nhà bàHuy n Hàm, v y ã tính vi c hôn nh n c a mình xong hay ch a. Quan Ph v nhà l t kh n trên bàn r i i th ng l i gh gi a ng i. Bà Ph i i b ván lót d a c a s và l y tr u têm và nói:
 32. 32. Nh n tình m l nh 32 www.hobieuchanh.com - Con m m i h c m t làm gi ng sang, gi ng nó nói nghe phát ghét. Nó l idám khinh th mình n a ch ! Tôi ã nói v i ông r i a, tôi không thèm làm sui v icon m nhà Huy n Phan âu. - Cha ch ! Mình nh v y mà nó dám chê g nó cho quân c b c! Thôi, ng thèm, thi u gì con nhà giàu sang b ng m i nó, nó t ng mình c u nó haysao? N y ông ph i tính sao ng r a h n, ch nó khinh d mình nh v y x u h m, nói cho ông bi t. Quan Ph vu t râu nói: - ó cho tôi mà, tôi làm cho nó bi t s c tôi. B p, ra bi u ây! Tên lính nghe kêu d rân l t t ch y ra. Quan Ph m i d y: - Lát n a m y i lên trên nhà khách ho c i ra ngoài ch ki m coi có cái xe i s G.C208 u âu hay không. Nh m y ki m c m y m i ng i i xe ó tênlà Hu nh Tú C m vô ây cho tao nói chuy n, nh không? Tên lính d , n xá quan Ph ra i. i ba gi chi u Tú C m ng ng xe h i ngay c a quan Ph và v i vàng i vônhà. Quan Ph ng i trong ngó th y l t t ra c a ti p r c ni m n l m. Quan Ph i ng i r i h i: - Sao? Bà Huy n tính d t th y xu ng th m m ông Huy n hay không? Th a, không. , sao v y? Th a, dì tôi không mu n nhìn bi t tôi. R t i là tôi xin l y cha tôi còn khôngcho thay, hu ng chi là d t i th m m . Tình cha con ng i ta, có lý nào bà Huy n l i không ngh n. Th a, tôi n n n h t s c mà dì tôi không cho tôi l y. Bà Ph ng ng tr a trong bu ng, nghe nói chuy n gi t mình th c d y i ra,không k p r a m t nên tóc x hai bên l tai, m t còn s t s . Bà chào Tú C m và kêu a l y kh n n c em ra cho bà lau m t. Bà vén tóc lên lau, và nói v i Tú m: - Bà Huy n ác thi t! Cha ng i ta m t ã không ch u ánh dây thép, ho csai ng i i nói cho ng i ta hay, bây gi ng i ta tìm n, l i không ch u cho ng ita l y, coi còn ai nh n tâm nh th hay không? Quan Ph ti p nói: - Tôi là anh em b n thi t c a ông Huy n. Thu nay ông Huy n có vi c gì c ng u nh tôi h t th y. Có tôi giúp nên m i c ch c Huy n Hàm ó a. H i tr công Huy n th ng nói v i tôi r ng ng có m t ng i con trai u lòng trên Ch n. Tôi có khuyên ng em v nhà mà nuôi. ng nói bà Huy n khó l m nên ngkhông dám. Thi t bây gi tôi m i bi t b ng c a bà Huy n. Hèn chi ông Huy nkhông dám nhìn th y c ng ph i l m mà! Tú C m ng i ngó quan Ph , b coi ra lo l m. Bà Ph l i nói: - Tình cha con ng i ta mà v y coi t c quá! Hay là bà Huy n s th y giànhgia tài? Tú C m ngó bà Ph trân trân, song c ng không tr l i. Quan Ph l i ti p nói:

×