Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers

485 views

Published on

جعبه ابزار پژوهشگران کمک می کند تا آن ها ابزارهای لازم برای مراحل هشت گانه ی یک فعالیت پژوهشی را بهتر بشناسند و قوی تر عمل کنند
این سمینار اولین باردر کتابخانه ی ملی ایران در تاریخ 12 دی ماه 1396 ارائه شده است
iBox.Yabesh.ir

Published in: Education
 • Be the first to comment

جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers

 1. 1. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫رکورد‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫حدودا‬ ‫دهیم؟‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫مطالعاتمان‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫رکورد‬ ‫چقدر‬ ‫بگویم‬ ‫بهتر‬ ‫یا‬‫در‬ ‫بخواهیم‬ ‫بجوریم؟‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫میان‬
 2. 2. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 3. 3. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 4. 4. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 5. 5. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 6. 6. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 7. 7. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 8. 8. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 9. 9. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 10. 10. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬ ‫سوال‬:‫ی‬ ‫نسخه‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫کنیم‬ ‫چک‬ ‫چگونه‬‫یا‬ ‫دارد‬ ‫الکترونیک‬ ‫خیر؟‬ ‫مثال؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬ Human Resource Management in Practice : With 300 Models, Techniques and Tools
 11. 11. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 12. 12. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 13. 13. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫مشاهده‬ ‫قابلیت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بوک‬ ‫گولگ‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫نوع‬ ‫چند‬
 14. 14. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 15. 15. ‫گذشته‬‫مطالعات‬‫مرور‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 16. 16. ‫کدها‬‫و‬‫ها‬‫اده‬‫د‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 17. 17. ‫کدها‬‫و‬‫ها‬‫اده‬‫د‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬ ‫حمزه‬ ‫روناک‬‫ای‬:http://lib2mag.ir/9185
 18. 18. ‫کدها‬‫و‬‫ها‬‫اده‬‫د‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 19. 19. ‫کدها‬‫و‬‫ها‬‫اده‬‫د‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 20. 20. ‫کدها‬‫و‬‫ها‬‫اده‬‫د‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 21. 21. ‫کدها‬‫و‬‫ها‬‫اده‬‫د‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 22. 22. ‫کدها‬‫و‬‫ها‬‫اده‬‫د‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 23. 23. ‫کدها‬‫و‬‫ها‬‫اده‬‫د‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 24. 24. ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫با‬‫ارتباط‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 25. 25. ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫با‬‫ارتباط‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 26. 26. ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫با‬‫ارتباط‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 27. 27. ‫آزمایشگاه‬‫در‬‫کار‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 28. 28. ‫آزمایشگاه‬‫در‬‫کار‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 29. 29. ‫آزمایشگاه‬‫در‬‫کار‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 30. 30. ‫آزمایشگاه‬‫در‬‫کار‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 31. 31. ‫آزمایشگاه‬‫در‬‫کار‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 32. 32. ‫آزمایشگاه‬‫در‬‫کار‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 33. 33. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫نوشتن‬
 34. 34. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫نوشتن‬
 35. 35. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫نوشتن‬
 36. 36. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫نوشتن‬
 37. 37. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫نوشتن‬
 38. 38. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫نوشتن‬
 39. 39. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫نوشتن‬
 40. 40. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫نوشتن‬
 41. 41. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫نوشتن‬
 42. 42. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫کردن‬‫تصحیح‬
 43. 43. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫کردن‬‫تصحیح‬
 44. 44. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 45. 45. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 46. 46. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 47. 47. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 48. 48. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 49. 49. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 50. 50. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 51. 51. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 52. 52. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 53. 53. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 54. 54. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 55. 55. ‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫انتشار‬
 56. 56. ‫انتشار‬‫از‬‫پس‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 57. 57. ‫انتشار‬‫از‬‫پس‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 58. 58. ‫انتشار‬‫از‬‫پس‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 59. 59. ‫انتشار‬‫از‬‫پس‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 60. 60. ‫انتشار‬‫از‬‫پس‬‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬
 61. 61. ‫انش‬ ‫است‬ ‫اول‬ ‫ویرایش‬ ‫پاورپوینت‬ ‫این‬‫ویرای‬ ‫درآینده‬ ‫اءلله‬‫ش‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارائه‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ http://ibox.yabesh.ir/
 62. 62. •http://ibox.yabesh.ir/ •http://yabesh.ir/2h •http://yabesh.ir/ •http://lib2mag.ir/ •http://Negasht.net/ •https://t.me/yabesh •https://t.me/librarian2 •09151105285 •Yabesh.ir@gmail.com •EandD.ir@gmail.com
 63. 63. ‫یابش‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫کتا‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬‫ب‬‫پژوهشی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫خانه‬ ‫تأمین‬ ‫خدمات‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫پورتال‬ ‫طراحی‬ ‫خدمات‬ ‫دیجیتال‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ ‫علم‬ ‫خدمات‬ ‫سامانه‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫برای‬ ‫ما‬‫دانشگاه‬ ،‫ها‬‫سازمان‬ ،‫ها‬‫و‬ ‫ها‬ ‫پژوهشگران‬‫ا‬ ‫سند‬ ‫نوع‬ ‫هر‬‫طالعاتی‬‫هر‬ ‫در‬ ‫نیازشان‬ ‫مورد‬ ‫جستجو‬ .... ‫و‬ ‫کتاب‬ ،‫مجله‬ ،‫مقاله‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫محتوایی‬ ‫نوع‬ ‫نسخه‬ ‫وجود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫تأمین‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ی‬ ‫می‬.‫کنیم‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫تا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سند‬ ‫مورد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫سفارش‬ ‫بما‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫میلیونی‬ ‫ده‬ ‫چند‬ .‫شود‬ ‫داده‬(‫البته‬)‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫اسناد‬ ‫شما‬ ‫تولیدی‬ ‫منابع‬ ‫برای‬‫حرفه‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬‫ای‬ ‫می‬ ‫طراحی‬( ‫کنیم‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫نوعی‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬)‫تولیدی‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫می‬‫پایان‬ ‫توانند‬‫نامه‬‫کتاب‬ ،‫مقاالت‬ ،‫ها‬‫و‬ ‫ها‬ ‫گزارش‬‫های‬‫شما‬ ‫اعضای‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ .‫باشند‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬‫دیجیتال‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬‫العاده‬ ‫فوق‬، ‫بانک‬ ‫استانداردهای‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مطرح‬‫دارد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫امکان‬ ،‫دنیا‬. ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫خود‬ ‫سنجی‬ ‫علم‬ ‫گزارشات‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫همکار‬.‫بسپارید‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫هستید‬ ‫همچنین‬‫راه‬‫اندازی‬‫سامانه‬ ‫یک‬‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫ی‬ ‫قدرتمند‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫دانشگاه‬ ‫سنجی‬ ‫علم‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫می‬‫دهد‬،‫های‬ ‫نمونه‬ .‫است‬ ‫یابش‬ ‫شرکت‬ ‫توانایی‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬‫مشاهد‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫توانید‬‫ه‬ ‫بفرمایید‬ :‫منابع‬‫های‬‫نمونه‬ ‫مهندسی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫استانداردهای‬ http://YSE.YaBeSH.ir ‫آنالین‬ ‫ی‬ ‫سامانه‬‫درخواست‬ ‫و‬ ‫جستجو‬‫مقاالت‬ http://PQ.YaBeSH.ir ‫الکترونیکی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫پایگاه‬ http://ebooks.YaBeSH.ir ‫مهندسی‬ ‫منابع‬ ‫پایگاه‬ http://YETL.YaBeSH.ir ‫علمی‬ ‫مجالت‬ ‫ی‬ ‫سامانه‬-‫تجاری‬ http://Magz.YaBeSH.ir ‫عربی‬ ‫منابع‬ ‫پایگاه‬ http://YaRab.YaBeSH.ir ‫های‬‫نمونه‬‫محصوالت‬: ‫کتابخانه‬‫دیجیتال‬‫پژوهشگاه‬‫فضایی‬‫ایران‬ http://80.253.154.25 ‫علمی‬ ‫مجالت‬ ‫سامانه‬–‫تجاری‬‫مپنا‬ http://mapnamagz.yabesh.ir ‫پایگاه‬‫اطالعات‬‫علمی‬‫دانشگاه‬‫علوم‬‫پزشکی‬‫بیرجند‬ http://sid.bums.ac.ir ‫دانشگاه‬ ‫دیجیتال‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬‫علوم‬‫پزشکی‬ ‫گیالن‬ http://dsp.gums.ac.ir ‫های‬‫نمونه‬‫محصوالت‬: ‫سامانه‬‫دانش‬ ‫مخزن‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ ‫علم‬ ‫ی‬–‫دانشگاه‬‫علیه‬ ‫صادق‬ ‫امام‬ ‫السالم‬ http://ISU.Sciexplore.ir ‫پژوهش‬ ‫پژواک‬-‫سامانه‬‫سنجی‬ ‫علم‬ ‫ی‬‫اصفهان‬ ‫دانشگاه‬ http://UI.Sciexplore.ir ‫سامانه‬‫سنجی‬ ‫علم‬ ‫ی‬‫آذربایجان‬ ‫مدنی‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ http://Azaruniv.sciexplore.ir ‫یابش‬ ‫شرکت‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬‫مشاوره‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ی‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫مؤسسه‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ،‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫ای‬ ‫یا‬ ‫باال‬ ‫خدمات‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬‫باشد‬ ‫خاص‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫خدمات‬ ‫نوع‬ ‫هر‬‫می‬ ‫آمادگی‬ ‫اعالم‬ ،‫کند‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫ما‬05‫مشتری‬‫دانشگاهی‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬‫ی‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫داریم‬ ‫سعی‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫طی‬ ‫خدمات‬ ‫باالی‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫صداقت‬ ‫با‬.‫نماییم‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫رضایت‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ :‫تماس‬ ‫اطالعات‬ : ‫همراه‬ ‫شماره‬58101150190 : ‫ثابت‬ ‫شماره‬50116619151 : ‫ایمیل‬Yabesh.ir@gmail.com :‫تلگرام‬t.me/yabeshhttp://

×