Advertisement

Vammaisetuudet 2016

Kela
Kela
Feb. 9, 2016
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Vammaisetuudet 2016

 1. Vammaisetuudet ja -palvelut 2016
 2. Vammaisetuudet ja -palvelut • Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. • Kelan vammaisetuuksia ja -palveluita ovat: • Alle 16-vuotiaan vammaistuki • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki • Eläkettä saavan hoitotuki • Eläkettä saavan hoitotuki • Vammaisten tulkkauspalvelut
 3. Alle 16-vuotiaan vammaistuki (1/2) Tarkoitus Tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen lapsen selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Myöntämisedellytykset Voidaan myöntää alle 16-vuotiaalle Suomessa asuvalle lapselle, jonka sairauteen, vikaan tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen.
 4. Alle 16-vuotiaan vammaistuki (2/2) Rasitus Rasituksella tarkoitetaan niitä konkreettisia toimenpiteitä ja sitä ylimääräistä työtä ja vaivaa, joita sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu. Sidonnaisuus Sidonnaisuudella tarkoitetaan sitä, että sairaan tai vammaisen lapsen hoito, huolenpito ja kuntoutus sitovat ajallisesti hoidosta huolehtivia henkilöitä tai rajoittavat heidän elämäänsä enemmän kuin vastaavanikäisen terveen lapsen hoidosta huolehtiminen.
 5. Vammaistuen määrät • Perusvammaistuki • lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu tavanomaista suurempaa, vähintään viikoittaista rasitusta ja sidonnaisuutta • Korotettu vammaistuki • lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuus on vaativaa tai päivittäin huomattavasti aikaa vievää • Ylin vammaistuki • lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuus on vaativaa ja ympärivuorokautista • Erityiskustannukset voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi 92,94 e/kk 216,87 e/kk 420,51 e/kk
 6. Hakeminen ja myöntäminen • Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto C tai muu vastaava lääkärinlausunto, jossa on hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Lääkärinlausunnon tulee olla alkuperäinen eikä se saa olla puolta vuotta vanhempi. • Tuki voidaan myöntää määräajaksi tai siihen asti kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. • Tuki voidaan myöntää vammaistukioikeuden syntymistä seuraavan kuukauden alusta, ei kuitenkaan ilman erityistä syytä pitemmältä kuin kuuden kuukauden ajalta ennen tuen hakemista.
 7. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen tarkoitus Tukea 16–64-vuotiaiden muiden kuin eläkkeellä olevien pitkäaikaisesti sairaiden tai vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun sekä toimintakyvyn ylläpitämistä, kotona asumista, kuntoutusta ja hoitoa.
 8. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen myöntämisedellytykset • sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva toimintakyvyn heikentyminen (vähintään yhden vuoden ajan) • yleinen haitta tavanomaisessa elämässä • avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta
 9. 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen ei oikeutta Ei ole oikeutta, jos saa • kansaneläkelain tai työeläkelainsäädännön mukaista täyttä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä • maahanmuuttajan takuueläkettä • eläkettä saavan hoitotukea
 10. Vammaistuen määrät 92,94 e/kkPerusvammaistuki Korotettu vammaistuki Ylin vammaistuki 216,87 e/kk 420,51 e/kk
 11. Perusvammaistuki • Kun toimintakyky on heikentynyt ja • sairaudesta tai vammasta aiheutuu olennaista haittaa
 12. Korotettu vammaistuki • Kun toimintakyky on heikentynyt ja • sairaudesta tai vammasta aiheutuu huomattavaa haittaa tai • hakija tarvitsee henkilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti vähintään viikoittain toistuvaa toisen henkilön apua, ohjausta tai valvontaa tai • Asiakkaalla on oiekus perusvammaistukeen ja sairaudesta tai vammasta aiheutuu jatkuvia erityiskustannuksia vähintään korotetun vammaistuen verran kuukaudessa
 13. Ylin vammaistuki • Kun toimintakyky on heikentynyt ja • henkilö on vaikeasti vammainen tai • hän tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan jokapäiväistä, aikaa vievää toisen henkilön apua tai • sairaudesta tai vammasta aiheutuu huomattavassa määrin säännöllistä ohjauksen ja valvonnan tarvetta
 14. 16 vuotta täyttäneen vammaistuen hakeminen • Liitteeksi lääkärinlausunto C • Vammaistukea voidaan myöntää takautuvasti enintään kuuden kalenterikuukauden ajalta
 15. Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus • Hoitotuki on tarkoitettu korvaamaan pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan avun tarvetta, hoitoa ja erityiskustannuksia. • Edellytyksenä on toimintakyvyn heikentyminen vähintään vuoden ajaksi.
 16. Eläkettä saavan hoitotuen myöntämisedellytykset • 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka saa • täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä • leskeneläkettä ja on yli 65-vuotias • täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa jatkuvaa eläkettä tai ansionmenetyskorvausta tapaturma- tai liikennevakuutusjärjestelmästä • takuueläkettä tai • vastaavaa eläkettä tai korvaus ulkomailta • Sairaudesta tai vammasta johtuva toimintakyvyn heikentyminen (vähintään 1 vuosi), johon liittyy • avun tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa ja kotitaloustöissä ja asioinnissa
 17. Toimintakyvyn heikentyminen eläkettä saavan hoitotuessa • Toimintakyvyn heikentymisellä tarkoitetaan henkilön jokapäiväisessä elämässään tarvitsemien toimintojen vaikeutumista sairauden, vian tai vamman takia. • Toimintakyvyn voidaan katsoa heikentyneen, jos henkilöllä on sairauden, vian tai vamman vuoksi vaikeuksia • huolehtia itsestään (esim. peseytyminen, pukeutuminen) • suorittaa välttämättömiä kotitaloustöitä tai • asioida kodin ulkopuolella. • Toimintakyvyn heikentymisen lisäksi hoitotuen myöntäminen edellyttää aina myös avun tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta henkilökohtaisissa toiminnoissa.
 18. Eläkettä saavan hoitotuen määrät Perushoitotuki Korotettu hoitotuki Ylin hoitotuki 62,25 e/kk 154,96 e/kk 327,67 e/kk
 19. Hakeminen • Liitteeksi lääkärinlausunto C • Hoitotukea voidaan myöntää takautuvasti enintään kuuden kalenterikuukauden ajalta
 20. Vammaisten tulkkauspalvelut • Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on kuulovamma, kuulonäkö- vamma tai puhevamma ja • joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun perusopintojen jälkeen, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. • Tulkkauspalveluun liittyvät hakemukset käsittelee Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskus. • Tulkki tilataan Kelan välityskeskuksesta.
 21. Kelan verkkoasiointipalvelu 1/2 • Verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi voi hakea • 16 vuotta täyttäneen vammaistukea • Eläkettä saavan hoitotukea • Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella • Myös hakemuksen liitteet voi lähettää sähköisesti • Asiointipalvelun etusivulta asiakas näkee • seuraavat ja edelliset maksut • onko hakemus jo käsitelty tai ratkaistu • muistutukset, jos hakemuksesta puuttuu liite tai se on jäänyt lähettämättä • Alle 16 vuotiaan vammaistuki haetaan lomakkeella, Alle 16-vuotiaan vammaistuki (EV 258). 21
 22. Puhelinpalvelu ja ajanvaraus • Vammaistukien palvelunumerossa 020 692 211 palvellaan ma–pe klo 8–18 • Jos palvelunumerossa on soittohetkellä jonoa, voi asiakas halutessaan jättää Kelan puhelinpalveluun soittopyynnön • Kelan palveluneuvoja soittaa asiakkaalle takaisin viimeistään tunnin sisällä • Takaisinsoitto on asiakkaalle maksuton • Asiakas voi myös varata ajan Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun • Ajanvaraus tehdään verkossa. Ajan varaamiseen tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus • Vaihtoehtoisesti ajan voi varata soittamalla vammaistukien palvelunumeroon 22
Advertisement