SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Toimeentulotuen Kela-
siirron tilannekatsaus
Heli Kauhanen
Hankepäällikkö
Toimeentulotuki 2017 -hanke
1
Sisältö
• Lainsäädäntö
• Henkilöstötarve
• Koulutus
• Viestintä
• Kuntayhteistyö
• Lomakkeet ja ohjeet
• Muutoksenhaku
• Tietojärjestelmät
2
Laki muuttuu 1.1.2017
Järjestämisvastuu
• Kela vastaa kaikista perustoimeentulotukeen liittyvistä toimeenpanoon,
neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä tehtävistä.
• Kunta on järjestämisvastuussa täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen myöntämisestä sekä perusosan alentamisen
yhteydessä tehtävästä suunnitelmasta.
• Lakimuutoksen tavoitteena ei ole muuttaa toimeentulotuen tasoa eikä
tuen myöntämisperusteita.
3
Laki muuttuu 1.1.2017
• Toimeentulotuen hakeminen
• Toimeentulotukihakemus tehdään Kelalle, jonka tulee tehdä
hakemuksen perusteella päätös perustoimeentulotuesta.
• Kela voi siirtää, oman käsittelynsä jälkeen, hakemuksen kuntaan siltä
osin kuin siinä on sellaisia menoja, joita ei ole voitu ottaa huomioon
perustoimeentulotukea myönnettäessä.
• Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään
kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle
tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta.
4
Toimeentulotuen siirtoon liittyvä lain täydennyspaketti
Eduskuntaan loppu vuoden aikana
• Tarkennetaan Kelan ja kuntien välistä työnjakoa toimeentulotuen
hakemisessa ja hakemusten siirtämisessä.
• Tarkennetaan salassa pidettävien tietojen luovuttamista Kelan ja
kuntien välillä.
• Sähköinen tiedonsiirto Kelan ja apteekkien välillä
maksusitoumusasioissa. Vuokranantajatietojen sähköinen välittäminen
vuokranantajilta Kelaan.
• Ennakon maksaminen Kelalle siirtymävaiheessa.
• Siirtymävaiheen ratkaisutilanteiden sääntely.
• Kelalle lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus.
• Sosiaalihuoltolainsäädännön soveltaminen Kelaan.
• Kansa-arkistoon liittyvät säädökset
5
Henkilöstötarve
• Kelan toimeentulotukitehtäviin tarvitaan noin 750 henkilöä (esimiehiä,
etuuskäsittelijöitä, palveluneuvojia ja skannaajia).
• Henkilöstöresurssien järjestämisen yhteydessä on Kelan toimihenkilöille
annettu mahdollisuus hakeutua toimeentulotuen tehtäviin.
• Noin kolmasosa toimeentulotuen henkilöstöresursseista katetaan Kelan
sisäisin henkilöstösiirroin.
• Tämän lisäksi tarvittavaa henkilöstöä rekrytoidaan kunnista. Kuntiin
suunnattu haku järjestettiin keväällä. Tässä haussa valituksi tuli 190
henkilöä.
• Elokuussa järjestetyssä avoimessa haussa rekrytoitiin 165 henkilöä.
• Lisäksi rekrytoidaan määräaikaisia etuuskäsittelyyn ja asiakaspalveluun.
• Uudet esimiehet aloittavat toimeentulotehtävissä 1.11. ja muut
toimihenkilöt 14.11.6
Koulutus
• Kelan historian suurin koulutusurakka on käynnissä.
• Noin 1500 kelalaista saa koulutuksen toimeentulotuesta.
• Koulutukset käynnistyivät 29.8. ja jatkuvat joulukuun alkuun saakka.
• Uudet kelalaiset aloittavat 14.11:
• 1. työviikko on perusperehdytystä Kelaan
• 2. työviikko osallistumista toimeentulotuen koulutuksiin
− Etuussisällöt 3 pv
− Asianhallintajärjestelmä1 pv
− Käsittelyjärjestelmä 1,5 pv
• Koulutukset tapahtuvat Skypellä.
7
Kunta ja muu kumppanuus yhteistyö
• Laki edellyttää Kelan ja kuntien välistä yhteistyötä.
• Yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta, jolloin Kela järjesti kunnille
suunnattuja info tilaisuuksia viidellä paikkakunnalla.
• Kuntayhteistyö tehdään laajasti myös paikallisesti.
• Kuntaliiton kanssa tehdään yhteistyötä mm. prosessien
yhteensovittamisessa.
• Myös viestintä on osin yhteistä.
• Kumppaneille avataan yhteyskeskuksen viranomaislinja 1.12.2016
alkaen. Linja palvelee arkisin klo 9 – 16 uudistetulla valikolla.
• Vakuutuspiirien palvelunumerot kuntien käyttöön.
8
Viestintä asiakkaille
• Käynnistyi suuremmassa laajuudessa syyskuussa 2016 ja jatkuu
kevääseen 2017
• Tavoite:
• Asiakkaat osaavat toimia uuden toimintatavan mukaan ja löytävät
lisätietoa ja neuvontaa helposti.
• Tiedot tarjotaan selkeässä muodossa.
• Asiakkaat osaavat hyödyntää Kelan asiointikanavia monipuolisesti.
• Mahdollisimman moni asiakas oppii hakemaan etuuden verkossa.
9
Viestintä asiakkaille
• Huhtikuusta alkaen kunnan tekemään toimeentulotukipäätökseen on
voitu liittää siirrosta kertova info-lehtinen, jota on saatavilla kahdeksalla
kielellä.
• Elokuusta alkaen tietoa on lisätty Kelan verkkosivuille.
• Verkkosivut täydellä sisällöllä julkaistaan marraskuun lopussa.
• Muutoksen pääkohdista kertovaa videota on levitetty sosiaalisessa
mediassa. Kela julkaisee syksyn aikana esitteitä ja uuden videon.
• Kelan palvelunumero toimeentulotuki-asiakkaille 12.12.
• Verkkohakemuksen voi jättää 12.12. alkaen.
10
Lomakkeet ja ohjeet
Lomakkeet:
• TO1 Toimeentulotuki Hakemus
• TO2 Toimeentulotuki Vuokravakuus
• TO3 Toimeentulotuki Kustannusten saate
• TO4 Toimeentulotuki Yrittäjän tuloselvitys
• Hakemuksia ovat myös asiakkaat testannet.
Ohjeet:
• Ohjekokonaisuus valmistumassa.
• Lausuntoja pyydettiin 31.8. mennessä sosiaali- ja terveysministeriöstä,
Kuntaliitosta, THL:stä ja kunnista.
• Lausuntoja saatiin 60 kunnalta ja kymmeneltä muulta taholta.
11
Muutoksenhaku
• Jos asiakas on tyytymätön saamaansa perustoimeentulotukea
koskevaan päätökseen, hänen tulee ensin tehdä oikaisuvaatimus Kelan
toimeentulotuen oikaisuvaatimuskeskukselle, ennen kuin hän voi
valittaa perustoimeentulotukipäätöksestä tuomioistuimeen.
• Oikaisuvaatimuskeskuksen antamasta päätöksestä voi valittaa hallinto-
oikeuteen.
• Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan hallinto-oikeudelle, tai hän
voi lähettää/toimittaa valituksen Kelaan.
• Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen voi hakea
muutoksenhakulupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
12
Muutoksenhaku
• Toimeentulotuessa ei ole käytössä valituksen tekemiseen liittyvää
oikaisemista itseoikaisuna kuten muissa Kelan toimeenpanemissa
etuuslaeissa.
• Kela voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen,
jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen
selvitykseen;
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti
vaikuttaa päätökseen.
• Oikaisuvaatimuksia käsittelevä etuuskäsittelijä tutkii
oikaisuvaatimuksen ja valmistelee oikaisuvaatimuspäätöksen, jonka
siirtää puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ratkaisun tekemistä
varten
13
Tietojärjestelmät
• Toimivat tietojärjestelmät hakemusten käsittelyyn.
• Kela rakentaa toimeentulotuen käsittelyä varten omat tietojärjestelmät.
• Toteutus aloitettu 2014 ja se etenee aikataulussa.
• Useita käytettävyystestauksia, joissa testaajina myös kuntien
etuuskäsittelijöitä.
• Kelassa jo olevat tiedot käytetään hyväksi hakemusten käsittelyssä.
• Ensisijaisten etuuksien priorisointi käsittelyssä.
• Erityisesti työttömyysturva ja asumistuki.
• Sähköinen maksusitoumus apteekkeihin. Apteekkien tilitystiedot Kelaan
sähköisesti.
• Tiedot vuokranantajilta sähköisesti.
14
Kelan viestintä sidosryhmille
• Toimeentulotuki 2017 -info uutiskirje
• Toimeentulotuen siirron valmistelusta kertova Kelan uutiskirje.
• Asiasta kiinnostunut voi tilata uutiskirjeen osoitteesta
http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017
• Kelan hankesivut ja -tiedotteet kertovat siirtohankkeen etenemisestä.
Ilmestyneet hanketiedotteet löytyvät osoitteesta
http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017
15

More Related Content

What's hot

Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?Kela
 
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessiaMarja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessiaKela
 
Yleinen asumistuki uudistui 1.1.2015
Yleinen asumistuki uudistui 1.1.2015Yleinen asumistuki uudistui 1.1.2015
Yleinen asumistuki uudistui 1.1.2015Kela
 
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi StåhlToimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi StåhlKela
 
Lainsäädännön kehittämissalkku 2015
Lainsäädännön kehittämissalkku 2015Lainsäädännön kehittämissalkku 2015
Lainsäädännön kehittämissalkku 2015Kela
 
Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017
Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017
Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017Kela
 
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Päätökset, kirjeet ja lomakkeet - työ etenee
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Päätökset, kirjeet ja lomakkeet - työ eteneeKela-kielen lyhyt oppimäärä: Päätökset, kirjeet ja lomakkeet - työ etenee
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Päätökset, kirjeet ja lomakkeet - työ eteneeKela
 
Kelan mediatilaisuus 25.4.2017.
Kelan mediatilaisuus 25.4.2017.Kelan mediatilaisuus 25.4.2017.
Kelan mediatilaisuus 25.4.2017.Kela
 
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Kela
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Helsinki 19.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Helsinki 19.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Helsinki 19.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Helsinki 19.2.2016Kela
 
Toimeentulotuen kuumat perunat sidosryhmätilaisuus 09022017
Toimeentulotuen kuumat perunat sidosryhmätilaisuus 09022017Toimeentulotuen kuumat perunat sidosryhmätilaisuus 09022017
Toimeentulotuen kuumat perunat sidosryhmätilaisuus 09022017Kela
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Oulu 23.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Oulu 23.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Oulu 23.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Oulu 23.2.2016Kela
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016Kela
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Kela
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Tampere 15.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Tampere 15.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Tampere 15.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Tampere 15.2.2016Kela
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016Kela
 
Toimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi Ståhl
Toimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi StåhlToimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi Ståhl
Toimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi StåhlKela
 
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kelan vahvuudet soten toteutamisessa
Kelan vahvuudet soten toteutamisessaKelan vahvuudet soten toteutamisessa
Kelan vahvuudet soten toteutamisessaKela
 

What's hot (20)

Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?
Heli kauhanen: mikä muuttuu kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?
 
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessiaMarja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia
Marja Leena Valkonen: perustoimeentulotuen Kela-siirto muuttaa asiakasprosessia
 
Yleinen asumistuki uudistui 1.1.2015
Yleinen asumistuki uudistui 1.1.2015Yleinen asumistuki uudistui 1.1.2015
Yleinen asumistuki uudistui 1.1.2015
 
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi StåhlToimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
Toimeentulotuen kuumat perunat mediatilaisuus 8.12. Tomi Ståhl
 
Lainsäädännön kehittämissalkku 2015
Lainsäädännön kehittämissalkku 2015Lainsäädännön kehittämissalkku 2015
Lainsäädännön kehittämissalkku 2015
 
Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017
Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017
Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3.2017
 
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Päätökset, kirjeet ja lomakkeet - työ etenee
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Päätökset, kirjeet ja lomakkeet - työ eteneeKela-kielen lyhyt oppimäärä: Päätökset, kirjeet ja lomakkeet - työ etenee
Kela-kielen lyhyt oppimäärä: Päätökset, kirjeet ja lomakkeet - työ etenee
 
Kelan mediatilaisuus 25.4.2017.
Kelan mediatilaisuus 25.4.2017.Kelan mediatilaisuus 25.4.2017.
Kelan mediatilaisuus 25.4.2017.
 
Omaishoitolaki muuttui - kokemuksia kentältä
Omaishoitolaki muuttui - kokemuksia kentältäOmaishoitolaki muuttui - kokemuksia kentältä
Omaishoitolaki muuttui - kokemuksia kentältä
 
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen säästöt 2016 2018
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Helsinki 19.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Helsinki 19.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Helsinki 19.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Helsinki 19.2.2016
 
Toimeentulotuen kuumat perunat sidosryhmätilaisuus 09022017
Toimeentulotuen kuumat perunat sidosryhmätilaisuus 09022017Toimeentulotuen kuumat perunat sidosryhmätilaisuus 09022017
Toimeentulotuen kuumat perunat sidosryhmätilaisuus 09022017
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Oulu 23.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Oulu 23.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Oulu 23.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Oulu 23.2.2016
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet: Kuopio 25.2.2016
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Tampere 15.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Tampere 15.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Tampere 15.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Tampere 15.2.2016
 
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
Toimeentulotuen yhteistyötilaisuudet Pori 16.2.2016
 
Toimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi Ståhl
Toimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi StåhlToimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi Ståhl
Toimeentulotukihakemusten käsittelyn haasteet, Kela 25.4.2017 Tomi Ståhl
 
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
 
Kelan vahvuudet soten toteutamisessa
Kelan vahvuudet soten toteutamisessaKelan vahvuudet soten toteutamisessa
Kelan vahvuudet soten toteutamisessa
 

Similar to Toimeentulotuen siirto Kelaan sosiaaliasiamiehet

Kuumat perunat 2016: Perustoimeentuloten Kela-siirto, Heli Kauhanen
Kuumat perunat 2016: Perustoimeentuloten Kela-siirto, Heli KauhanenKuumat perunat 2016: Perustoimeentuloten Kela-siirto, Heli Kauhanen
Kuumat perunat 2016: Perustoimeentuloten Kela-siirto, Heli KauhanenKela
 
Kuumat perunat 2016: Kuntoutuksen uudistukset, Tuula Ahlgren
Kuumat perunat 2016: Kuntoutuksen uudistukset, Tuula AhlgrenKuumat perunat 2016: Kuntoutuksen uudistukset, Tuula Ahlgren
Kuumat perunat 2016: Kuntoutuksen uudistukset, Tuula AhlgrenKela
 
Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin?
Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin? Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin?
Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin? Kela
 
Sote 080513
Sote 080513Sote 080513
Sote 080513SDP
 
Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa
Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa
Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuoltoPotilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuoltoTHL
 
Vanhuspalvelulaki (2)
Vanhuspalvelulaki (2)Vanhuspalvelulaki (2)
Vanhuspalvelulaki (2)SDP
 
Moniammatillinen yksilökuntoutus
Moniammatillinen yksilökuntoutusMoniammatillinen yksilökuntoutus
Moniammatillinen yksilökuntoutusKela
 
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa THL
 
Sdp miksi vanhusten laitoshoidosta
Sdp miksi vanhusten laitoshoidostaSdp miksi vanhusten laitoshoidosta
Sdp miksi vanhusten laitoshoidostaSDP
 
Mitä mieltä Kela-siirrosta?
Mitä mieltä Kela-siirrosta? Mitä mieltä Kela-siirrosta?
Mitä mieltä Kela-siirrosta? TITA research
 
2017 eläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressa
2017 eläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressa2017 eläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressa
2017 eläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressaEläketurvakeskus
 
OHV 090826 Oulu yhteenveto cc
OHV 090826 Oulu yhteenveto ccOHV 090826 Oulu yhteenveto cc
OHV 090826 Oulu yhteenveto ccPekka Muukkonen
 
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksiaHelena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksiaTHL
 
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettelySairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettelyKela
 
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettelyEsittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettelyKela
 
Erkki Papunen: Tietoisku omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistuksista
Erkki Papunen: Tietoisku omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistuksistaErkki Papunen: Tietoisku omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistuksista
Erkki Papunen: Tietoisku omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistuksistaTHL
 
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Palveluseteli-hanke
 

Similar to Toimeentulotuen siirto Kelaan sosiaaliasiamiehet (20)

Kuumat perunat 2016: Perustoimeentuloten Kela-siirto, Heli Kauhanen
Kuumat perunat 2016: Perustoimeentuloten Kela-siirto, Heli KauhanenKuumat perunat 2016: Perustoimeentuloten Kela-siirto, Heli Kauhanen
Kuumat perunat 2016: Perustoimeentuloten Kela-siirto, Heli Kauhanen
 
Kuumat perunat 2016: Kuntoutuksen uudistukset, Tuula Ahlgren
Kuumat perunat 2016: Kuntoutuksen uudistukset, Tuula AhlgrenKuumat perunat 2016: Kuntoutuksen uudistukset, Tuula Ahlgren
Kuumat perunat 2016: Kuntoutuksen uudistukset, Tuula Ahlgren
 
Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin?
Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin? Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin?
Miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin?
 
Sote 080513
Sote 080513Sote 080513
Sote 080513
 
Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa
Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa
Toimeentulotuki eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen valossa
 
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuoltoPotilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
Potilastiedon arkisto ja suun terveydenhuolto
 
Tilastojen mustat laatikot – mitä jää piiloon?
Tilastojen mustat laatikot – mitä jää piiloon?Tilastojen mustat laatikot – mitä jää piiloon?
Tilastojen mustat laatikot – mitä jää piiloon?
 
Vanhuspalvelulaki (2)
Vanhuspalvelulaki (2)Vanhuspalvelulaki (2)
Vanhuspalvelulaki (2)
 
Moniammatillinen yksilökuntoutus
Moniammatillinen yksilökuntoutusMoniammatillinen yksilökuntoutus
Moniammatillinen yksilökuntoutus
 
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
Tomi Ståhl: Kela sosiaaliturvaa uudistamssa
 
Sdp miksi vanhusten laitoshoidosta
Sdp miksi vanhusten laitoshoidostaSdp miksi vanhusten laitoshoidosta
Sdp miksi vanhusten laitoshoidosta
 
Mitä mieltä Kela-siirrosta?
Mitä mieltä Kela-siirrosta? Mitä mieltä Kela-siirrosta?
Mitä mieltä Kela-siirrosta?
 
2017 eläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressa
2017 eläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressa2017 eläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressa
2017 eläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressa
 
OHV 090826 Oulu yhteenveto cc
OHV 090826 Oulu yhteenveto ccOHV 090826 Oulu yhteenveto cc
OHV 090826 Oulu yhteenveto cc
 
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksiaHelena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia
 
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna NyforsSTM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
 
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettelySairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely
 
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettelyEsittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
Esittelyaineisto: Sairaanhoitokorvaukset ja suorakorvausmenettely
 
Erkki Papunen: Tietoisku omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistuksista
Erkki Papunen: Tietoisku omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistuksistaErkki Papunen: Tietoisku omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistuksista
Erkki Papunen: Tietoisku omais- ja perhehoidon lainsäädäntöuudistuksista
 
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
 

More from Kela

Kelan korvamaat taksimatkat 2023
Kelan korvamaat taksimatkat 2023Kelan korvamaat taksimatkat 2023
Kelan korvamaat taksimatkat 2023Kela
 
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?Kela
 
Kelan graafinen ohje
Kelan graafinen ohjeKelan graafinen ohje
Kelan graafinen ohjeKela
 
Esittelyaineisto: Opintotuki
Esittelyaineisto: OpintotukiEsittelyaineisto: Opintotuki
Esittelyaineisto: OpintotukiKela
 
Esittelyaineisto: Eläke-etuudet
Esittelyaineisto: Eläke-etuudetEsittelyaineisto: Eläke-etuudet
Esittelyaineisto: Eläke-etuudetKela
 
Esittelyaineisto: Omaisen kuolema
Esittelyaineisto: Omaisen kuolemaEsittelyaineisto: Omaisen kuolema
Esittelyaineisto: Omaisen kuolemaKela
 
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeEsittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeKela
 
Esittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta
Esittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seurantaEsittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta
Esittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seurantaKela
 
Esittelyaineisto: Kela ja lääkekorvaukset
Esittelyaineisto: Kela ja lääkekorvauksetEsittelyaineisto: Kela ja lääkekorvaukset
Esittelyaineisto: Kela ja lääkekorvauksetKela
 
Esittelyaineisto: työterveyshuolto
Esittelyaineisto: työterveyshuoltoEsittelyaineisto: työterveyshuolto
Esittelyaineisto: työterveyshuoltoKela
 
Näin varaat ajan Kelaan
Näin varaat ajan KelaanNäin varaat ajan Kelaan
Näin varaat ajan KelaanKela
 
Esittelyaineisto: Kelan sosiaaliturva Suomeen tultaessa
Esittelyaineisto: Kelan sosiaaliturva Suomeen tultaessaEsittelyaineisto: Kelan sosiaaliturva Suomeen tultaessa
Esittelyaineisto: Kelan sosiaaliturva Suomeen tultaessaKela
 
Näin kela palvelee_esittelyaineisto
Näin kela palvelee_esittelyaineistoNäin kela palvelee_esittelyaineisto
Näin kela palvelee_esittelyaineistoKela
 
Esittelyaineisto: Koulumatkatuki
Esittelyaineisto: KoulumatkatukiEsittelyaineisto: Koulumatkatuki
Esittelyaineisto: KoulumatkatukiKela
 
Esittelyaineisto: Kun sairastat
Esittelyaineisto: Kun sairastatEsittelyaineisto: Kun sairastat
Esittelyaineisto: Kun sairastatKela
 
Esittelyaineisto: Kuntoutus
Esittelyaineisto: KuntoutusEsittelyaineisto: Kuntoutus
Esittelyaineisto: KuntoutusKela
 
Näin varaat ajan Kelaan
Näin varaat ajan KelaanNäin varaat ajan Kelaan
Näin varaat ajan KelaanKela
 
Näin hoidat Kela-asiat verkossa
Näin hoidat Kela-asiat verkossaNäin hoidat Kela-asiat verkossa
Näin hoidat Kela-asiat verkossaKela
 
Esittelyaineisto: Asevelvolliset ja sotilasavustus
Esittelyaineisto: Asevelvolliset ja sotilasavustusEsittelyaineisto: Asevelvolliset ja sotilasavustus
Esittelyaineisto: Asevelvolliset ja sotilasavustusKela
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Kela
 

More from Kela (20)

Kelan korvamaat taksimatkat 2023
Kelan korvamaat taksimatkat 2023Kelan korvamaat taksimatkat 2023
Kelan korvamaat taksimatkat 2023
 
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
 
Kelan graafinen ohje
Kelan graafinen ohjeKelan graafinen ohje
Kelan graafinen ohje
 
Esittelyaineisto: Opintotuki
Esittelyaineisto: OpintotukiEsittelyaineisto: Opintotuki
Esittelyaineisto: Opintotuki
 
Esittelyaineisto: Eläke-etuudet
Esittelyaineisto: Eläke-etuudetEsittelyaineisto: Eläke-etuudet
Esittelyaineisto: Eläke-etuudet
 
Esittelyaineisto: Omaisen kuolema
Esittelyaineisto: Omaisen kuolemaEsittelyaineisto: Omaisen kuolema
Esittelyaineisto: Omaisen kuolema
 
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläkeEsittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke
 
Esittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta
Esittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seurantaEsittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta
Esittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta
 
Esittelyaineisto: Kela ja lääkekorvaukset
Esittelyaineisto: Kela ja lääkekorvauksetEsittelyaineisto: Kela ja lääkekorvaukset
Esittelyaineisto: Kela ja lääkekorvaukset
 
Esittelyaineisto: työterveyshuolto
Esittelyaineisto: työterveyshuoltoEsittelyaineisto: työterveyshuolto
Esittelyaineisto: työterveyshuolto
 
Näin varaat ajan Kelaan
Näin varaat ajan KelaanNäin varaat ajan Kelaan
Näin varaat ajan Kelaan
 
Esittelyaineisto: Kelan sosiaaliturva Suomeen tultaessa
Esittelyaineisto: Kelan sosiaaliturva Suomeen tultaessaEsittelyaineisto: Kelan sosiaaliturva Suomeen tultaessa
Esittelyaineisto: Kelan sosiaaliturva Suomeen tultaessa
 
Näin kela palvelee_esittelyaineisto
Näin kela palvelee_esittelyaineistoNäin kela palvelee_esittelyaineisto
Näin kela palvelee_esittelyaineisto
 
Esittelyaineisto: Koulumatkatuki
Esittelyaineisto: KoulumatkatukiEsittelyaineisto: Koulumatkatuki
Esittelyaineisto: Koulumatkatuki
 
Esittelyaineisto: Kun sairastat
Esittelyaineisto: Kun sairastatEsittelyaineisto: Kun sairastat
Esittelyaineisto: Kun sairastat
 
Esittelyaineisto: Kuntoutus
Esittelyaineisto: KuntoutusEsittelyaineisto: Kuntoutus
Esittelyaineisto: Kuntoutus
 
Näin varaat ajan Kelaan
Näin varaat ajan KelaanNäin varaat ajan Kelaan
Näin varaat ajan Kelaan
 
Näin hoidat Kela-asiat verkossa
Näin hoidat Kela-asiat verkossaNäin hoidat Kela-asiat verkossa
Näin hoidat Kela-asiat verkossa
 
Esittelyaineisto: Asevelvolliset ja sotilasavustus
Esittelyaineisto: Asevelvolliset ja sotilasavustusEsittelyaineisto: Asevelvolliset ja sotilasavustus
Esittelyaineisto: Asevelvolliset ja sotilasavustus
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 2018
 

Toimeentulotuen siirto Kelaan sosiaaliasiamiehet

 • 1. Toimeentulotuen Kela- siirron tilannekatsaus Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke 1
 • 2. Sisältö • Lainsäädäntö • Henkilöstötarve • Koulutus • Viestintä • Kuntayhteistyö • Lomakkeet ja ohjeet • Muutoksenhaku • Tietojärjestelmät 2
 • 3. Laki muuttuu 1.1.2017 Järjestämisvastuu • Kela vastaa kaikista perustoimeentulotukeen liittyvistä toimeenpanoon, neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä tehtävistä. • Kunta on järjestämisvastuussa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä perusosan alentamisen yhteydessä tehtävästä suunnitelmasta. • Lakimuutoksen tavoitteena ei ole muuttaa toimeentulotuen tasoa eikä tuen myöntämisperusteita. 3
 • 4. Laki muuttuu 1.1.2017 • Toimeentulotuen hakeminen • Toimeentulotukihakemus tehdään Kelalle, jonka tulee tehdä hakemuksen perusteella päätös perustoimeentulotuesta. • Kela voi siirtää, oman käsittelynsä jälkeen, hakemuksen kuntaan siltä osin kuin siinä on sellaisia menoja, joita ei ole voitu ottaa huomioon perustoimeentulotukea myönnettäessä. • Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta. 4
 • 5. Toimeentulotuen siirtoon liittyvä lain täydennyspaketti Eduskuntaan loppu vuoden aikana • Tarkennetaan Kelan ja kuntien välistä työnjakoa toimeentulotuen hakemisessa ja hakemusten siirtämisessä. • Tarkennetaan salassa pidettävien tietojen luovuttamista Kelan ja kuntien välillä. • Sähköinen tiedonsiirto Kelan ja apteekkien välillä maksusitoumusasioissa. Vuokranantajatietojen sähköinen välittäminen vuokranantajilta Kelaan. • Ennakon maksaminen Kelalle siirtymävaiheessa. • Siirtymävaiheen ratkaisutilanteiden sääntely. • Kelalle lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus. • Sosiaalihuoltolainsäädännön soveltaminen Kelaan. • Kansa-arkistoon liittyvät säädökset 5
 • 6. Henkilöstötarve • Kelan toimeentulotukitehtäviin tarvitaan noin 750 henkilöä (esimiehiä, etuuskäsittelijöitä, palveluneuvojia ja skannaajia). • Henkilöstöresurssien järjestämisen yhteydessä on Kelan toimihenkilöille annettu mahdollisuus hakeutua toimeentulotuen tehtäviin. • Noin kolmasosa toimeentulotuen henkilöstöresursseista katetaan Kelan sisäisin henkilöstösiirroin. • Tämän lisäksi tarvittavaa henkilöstöä rekrytoidaan kunnista. Kuntiin suunnattu haku järjestettiin keväällä. Tässä haussa valituksi tuli 190 henkilöä. • Elokuussa järjestetyssä avoimessa haussa rekrytoitiin 165 henkilöä. • Lisäksi rekrytoidaan määräaikaisia etuuskäsittelyyn ja asiakaspalveluun. • Uudet esimiehet aloittavat toimeentulotehtävissä 1.11. ja muut toimihenkilöt 14.11.6
 • 7. Koulutus • Kelan historian suurin koulutusurakka on käynnissä. • Noin 1500 kelalaista saa koulutuksen toimeentulotuesta. • Koulutukset käynnistyivät 29.8. ja jatkuvat joulukuun alkuun saakka. • Uudet kelalaiset aloittavat 14.11: • 1. työviikko on perusperehdytystä Kelaan • 2. työviikko osallistumista toimeentulotuen koulutuksiin − Etuussisällöt 3 pv − Asianhallintajärjestelmä1 pv − Käsittelyjärjestelmä 1,5 pv • Koulutukset tapahtuvat Skypellä. 7
 • 8. Kunta ja muu kumppanuus yhteistyö • Laki edellyttää Kelan ja kuntien välistä yhteistyötä. • Yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta, jolloin Kela järjesti kunnille suunnattuja info tilaisuuksia viidellä paikkakunnalla. • Kuntayhteistyö tehdään laajasti myös paikallisesti. • Kuntaliiton kanssa tehdään yhteistyötä mm. prosessien yhteensovittamisessa. • Myös viestintä on osin yhteistä. • Kumppaneille avataan yhteyskeskuksen viranomaislinja 1.12.2016 alkaen. Linja palvelee arkisin klo 9 – 16 uudistetulla valikolla. • Vakuutuspiirien palvelunumerot kuntien käyttöön. 8
 • 9. Viestintä asiakkaille • Käynnistyi suuremmassa laajuudessa syyskuussa 2016 ja jatkuu kevääseen 2017 • Tavoite: • Asiakkaat osaavat toimia uuden toimintatavan mukaan ja löytävät lisätietoa ja neuvontaa helposti. • Tiedot tarjotaan selkeässä muodossa. • Asiakkaat osaavat hyödyntää Kelan asiointikanavia monipuolisesti. • Mahdollisimman moni asiakas oppii hakemaan etuuden verkossa. 9
 • 10. Viestintä asiakkaille • Huhtikuusta alkaen kunnan tekemään toimeentulotukipäätökseen on voitu liittää siirrosta kertova info-lehtinen, jota on saatavilla kahdeksalla kielellä. • Elokuusta alkaen tietoa on lisätty Kelan verkkosivuille. • Verkkosivut täydellä sisällöllä julkaistaan marraskuun lopussa. • Muutoksen pääkohdista kertovaa videota on levitetty sosiaalisessa mediassa. Kela julkaisee syksyn aikana esitteitä ja uuden videon. • Kelan palvelunumero toimeentulotuki-asiakkaille 12.12. • Verkkohakemuksen voi jättää 12.12. alkaen. 10
 • 11. Lomakkeet ja ohjeet Lomakkeet: • TO1 Toimeentulotuki Hakemus • TO2 Toimeentulotuki Vuokravakuus • TO3 Toimeentulotuki Kustannusten saate • TO4 Toimeentulotuki Yrittäjän tuloselvitys • Hakemuksia ovat myös asiakkaat testannet. Ohjeet: • Ohjekokonaisuus valmistumassa. • Lausuntoja pyydettiin 31.8. mennessä sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kuntaliitosta, THL:stä ja kunnista. • Lausuntoja saatiin 60 kunnalta ja kymmeneltä muulta taholta. 11
 • 12. Muutoksenhaku • Jos asiakas on tyytymätön saamaansa perustoimeentulotukea koskevaan päätökseen, hänen tulee ensin tehdä oikaisuvaatimus Kelan toimeentulotuen oikaisuvaatimuskeskukselle, ennen kuin hän voi valittaa perustoimeentulotukipäätöksestä tuomioistuimeen. • Oikaisuvaatimuskeskuksen antamasta päätöksestä voi valittaa hallinto- oikeuteen. • Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan hallinto-oikeudelle, tai hän voi lähettää/toimittaa valituksen Kelaan. • Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen voi hakea muutoksenhakulupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 12
 • 13. Muutoksenhaku • Toimeentulotuessa ei ole käytössä valituksen tekemiseen liittyvää oikaisemista itseoikaisuna kuten muissa Kelan toimeenpanemissa etuuslaeissa. • Kela voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. • Oikaisuvaatimuksia käsittelevä etuuskäsittelijä tutkii oikaisuvaatimuksen ja valmistelee oikaisuvaatimuspäätöksen, jonka siirtää puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ratkaisun tekemistä varten 13
 • 14. Tietojärjestelmät • Toimivat tietojärjestelmät hakemusten käsittelyyn. • Kela rakentaa toimeentulotuen käsittelyä varten omat tietojärjestelmät. • Toteutus aloitettu 2014 ja se etenee aikataulussa. • Useita käytettävyystestauksia, joissa testaajina myös kuntien etuuskäsittelijöitä. • Kelassa jo olevat tiedot käytetään hyväksi hakemusten käsittelyssä. • Ensisijaisten etuuksien priorisointi käsittelyssä. • Erityisesti työttömyysturva ja asumistuki. • Sähköinen maksusitoumus apteekkeihin. Apteekkien tilitystiedot Kelaan sähköisesti. • Tiedot vuokranantajilta sähköisesti. 14
 • 15. Kelan viestintä sidosryhmille • Toimeentulotuki 2017 -info uutiskirje • Toimeentulotuen siirron valmistelusta kertova Kelan uutiskirje. • Asiasta kiinnostunut voi tilata uutiskirjeen osoitteesta http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017 • Kelan hankesivut ja -tiedotteet kertovat siirtohankkeen etenemisestä. Ilmestyneet hanketiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017 15