Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Toimeentulotuen siirto Kelaan sosiaaliasiamiehet

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 15 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Toimeentulotuen siirto Kelaan sosiaaliasiamiehet

 1. 1. Toimeentulotuen Kela- siirron tilannekatsaus Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke 1
 2. 2. Sisältö • Lainsäädäntö • Henkilöstötarve • Koulutus • Viestintä • Kuntayhteistyö • Lomakkeet ja ohjeet • Muutoksenhaku • Tietojärjestelmät 2
 3. 3. Laki muuttuu 1.1.2017 Järjestämisvastuu • Kela vastaa kaikista perustoimeentulotukeen liittyvistä toimeenpanoon, neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä tehtävistä. • Kunta on järjestämisvastuussa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä sekä perusosan alentamisen yhteydessä tehtävästä suunnitelmasta. • Lakimuutoksen tavoitteena ei ole muuttaa toimeentulotuen tasoa eikä tuen myöntämisperusteita. 3
 4. 4. Laki muuttuu 1.1.2017 • Toimeentulotuen hakeminen • Toimeentulotukihakemus tehdään Kelalle, jonka tulee tehdä hakemuksen perusteella päätös perustoimeentulotuesta. • Kela voi siirtää, oman käsittelynsä jälkeen, hakemuksen kuntaan siltä osin kuin siinä on sellaisia menoja, joita ei ole voitu ottaa huomioon perustoimeentulotukea myönnettäessä. • Hakemus täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tehdään kunnan toimielimelle, jos hakija on saanut hakemusta koskevalle ajalle tehdyn päätöksen perustoimeentulotuesta. 4
 5. 5. Toimeentulotuen siirtoon liittyvä lain täydennyspaketti Eduskuntaan loppu vuoden aikana • Tarkennetaan Kelan ja kuntien välistä työnjakoa toimeentulotuen hakemisessa ja hakemusten siirtämisessä. • Tarkennetaan salassa pidettävien tietojen luovuttamista Kelan ja kuntien välillä. • Sähköinen tiedonsiirto Kelan ja apteekkien välillä maksusitoumusasioissa. Vuokranantajatietojen sähköinen välittäminen vuokranantajilta Kelaan. • Ennakon maksaminen Kelalle siirtymävaiheessa. • Siirtymävaiheen ratkaisutilanteiden sääntely. • Kelalle lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus. • Sosiaalihuoltolainsäädännön soveltaminen Kelaan. • Kansa-arkistoon liittyvät säädökset 5
 6. 6. Henkilöstötarve • Kelan toimeentulotukitehtäviin tarvitaan noin 750 henkilöä (esimiehiä, etuuskäsittelijöitä, palveluneuvojia ja skannaajia). • Henkilöstöresurssien järjestämisen yhteydessä on Kelan toimihenkilöille annettu mahdollisuus hakeutua toimeentulotuen tehtäviin. • Noin kolmasosa toimeentulotuen henkilöstöresursseista katetaan Kelan sisäisin henkilöstösiirroin. • Tämän lisäksi tarvittavaa henkilöstöä rekrytoidaan kunnista. Kuntiin suunnattu haku järjestettiin keväällä. Tässä haussa valituksi tuli 190 henkilöä. • Elokuussa järjestetyssä avoimessa haussa rekrytoitiin 165 henkilöä. • Lisäksi rekrytoidaan määräaikaisia etuuskäsittelyyn ja asiakaspalveluun. • Uudet esimiehet aloittavat toimeentulotehtävissä 1.11. ja muut toimihenkilöt 14.11.6
 7. 7. Koulutus • Kelan historian suurin koulutusurakka on käynnissä. • Noin 1500 kelalaista saa koulutuksen toimeentulotuesta. • Koulutukset käynnistyivät 29.8. ja jatkuvat joulukuun alkuun saakka. • Uudet kelalaiset aloittavat 14.11: • 1. työviikko on perusperehdytystä Kelaan • 2. työviikko osallistumista toimeentulotuen koulutuksiin − Etuussisällöt 3 pv − Asianhallintajärjestelmä1 pv − Käsittelyjärjestelmä 1,5 pv • Koulutukset tapahtuvat Skypellä. 7
 8. 8. Kunta ja muu kumppanuus yhteistyö • Laki edellyttää Kelan ja kuntien välistä yhteistyötä. • Yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta, jolloin Kela järjesti kunnille suunnattuja info tilaisuuksia viidellä paikkakunnalla. • Kuntayhteistyö tehdään laajasti myös paikallisesti. • Kuntaliiton kanssa tehdään yhteistyötä mm. prosessien yhteensovittamisessa. • Myös viestintä on osin yhteistä. • Kumppaneille avataan yhteyskeskuksen viranomaislinja 1.12.2016 alkaen. Linja palvelee arkisin klo 9 – 16 uudistetulla valikolla. • Vakuutuspiirien palvelunumerot kuntien käyttöön. 8
 9. 9. Viestintä asiakkaille • Käynnistyi suuremmassa laajuudessa syyskuussa 2016 ja jatkuu kevääseen 2017 • Tavoite: • Asiakkaat osaavat toimia uuden toimintatavan mukaan ja löytävät lisätietoa ja neuvontaa helposti. • Tiedot tarjotaan selkeässä muodossa. • Asiakkaat osaavat hyödyntää Kelan asiointikanavia monipuolisesti. • Mahdollisimman moni asiakas oppii hakemaan etuuden verkossa. 9
 10. 10. Viestintä asiakkaille • Huhtikuusta alkaen kunnan tekemään toimeentulotukipäätökseen on voitu liittää siirrosta kertova info-lehtinen, jota on saatavilla kahdeksalla kielellä. • Elokuusta alkaen tietoa on lisätty Kelan verkkosivuille. • Verkkosivut täydellä sisällöllä julkaistaan marraskuun lopussa. • Muutoksen pääkohdista kertovaa videota on levitetty sosiaalisessa mediassa. Kela julkaisee syksyn aikana esitteitä ja uuden videon. • Kelan palvelunumero toimeentulotuki-asiakkaille 12.12. • Verkkohakemuksen voi jättää 12.12. alkaen. 10
 11. 11. Lomakkeet ja ohjeet Lomakkeet: • TO1 Toimeentulotuki Hakemus • TO2 Toimeentulotuki Vuokravakuus • TO3 Toimeentulotuki Kustannusten saate • TO4 Toimeentulotuki Yrittäjän tuloselvitys • Hakemuksia ovat myös asiakkaat testannet. Ohjeet: • Ohjekokonaisuus valmistumassa. • Lausuntoja pyydettiin 31.8. mennessä sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kuntaliitosta, THL:stä ja kunnista. • Lausuntoja saatiin 60 kunnalta ja kymmeneltä muulta taholta. 11
 12. 12. Muutoksenhaku • Jos asiakas on tyytymätön saamaansa perustoimeentulotukea koskevaan päätökseen, hänen tulee ensin tehdä oikaisuvaatimus Kelan toimeentulotuen oikaisuvaatimuskeskukselle, ennen kuin hän voi valittaa perustoimeentulotukipäätöksestä tuomioistuimeen. • Oikaisuvaatimuskeskuksen antamasta päätöksestä voi valittaa hallinto- oikeuteen. • Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan hallinto-oikeudelle, tai hän voi lähettää/toimittaa valituksen Kelaan. • Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen voi hakea muutoksenhakulupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 12
 13. 13. Muutoksenhaku • Toimeentulotuessa ei ole käytössä valituksen tekemiseen liittyvää oikaisemista itseoikaisuna kuten muissa Kelan toimeenpanemissa etuuslaeissa. • Kela voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. • Oikaisuvaatimuksia käsittelevä etuuskäsittelijä tutkii oikaisuvaatimuksen ja valmistelee oikaisuvaatimuspäätöksen, jonka siirtää puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ratkaisun tekemistä varten 13
 14. 14. Tietojärjestelmät • Toimivat tietojärjestelmät hakemusten käsittelyyn. • Kela rakentaa toimeentulotuen käsittelyä varten omat tietojärjestelmät. • Toteutus aloitettu 2014 ja se etenee aikataulussa. • Useita käytettävyystestauksia, joissa testaajina myös kuntien etuuskäsittelijöitä. • Kelassa jo olevat tiedot käytetään hyväksi hakemusten käsittelyssä. • Ensisijaisten etuuksien priorisointi käsittelyssä. • Erityisesti työttömyysturva ja asumistuki. • Sähköinen maksusitoumus apteekkeihin. Apteekkien tilitystiedot Kelaan sähköisesti. • Tiedot vuokranantajilta sähköisesti. 14
 15. 15. Kelan viestintä sidosryhmille • Toimeentulotuki 2017 -info uutiskirje • Toimeentulotuen siirron valmistelusta kertova Kelan uutiskirje. • Asiasta kiinnostunut voi tilata uutiskirjeen osoitteesta http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017 • Kelan hankesivut ja -tiedotteet kertovat siirtohankkeen etenemisestä. Ilmestyneet hanketiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.kela.fi/perustoimeentulotuki2017 15

×