Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus

460 views

Published on

Yhteistyötilaisuus maakuntien edustajille ja kansallisille toimijoille 15.6.2018

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansallisten sote ICT-hankkeiden tilannekatsaus

 1. 1. Etunimi Sukunimi Yhteistyötilaisuus 15.6.2018 15.6.20181
 2. 2. Yhteistyötilaisuus 15.6.2018 Kutsutut: Maakuntien edustajat, VRK, Valvira, THL, STM, Kuntaliitto, Kelan edustajat Teema: ICT ja meneillään olevien sote-toimeenpanohankkeiden tilannekatsaus Tilaisuuden tavoitteet: • Kansallisten sote ICT-hankkeiden ja –projektien esittely Mia Mustonen / Kela • Kysymykset, kommentit keskustelu/chat kenttään ja koko ajan matkan varrella kysyen • Yhteisten asioiden käsittelyfoorumit ja tiedon välitysfoorumit / keskustelua • Olemassa olevat ryhmät (maakuntadigiverkosto, pilotointien ohjausryhmä, digimuutosohjelman sekä muiden muutosohjelmien ryhmät) • STM työstää pilotointien ohjausmallia ja foorumeita • Kela hyödyntää kokeilujen edustajia matalan kynnyksen vuoropuhelussa kunkin asiasisällön mukaan yhdessä muiden toimijoiden (VRK, Valvira, THL) kanssa • Maakuntien toiveet ja ajatukset • Muut mahdolliset asiat • Tilaisuuden päätös / seuraava tilaisuus Etunimi Sukunimi15.6.20182
 3. 3. Kela Kansallisten sote ICT- hankkeiden ja –projektien esittely 15.6.20183 15.6.2018
 4. 4. Valinnanvapauden digitalisaatiota rakentamassa 4
 5. 5. HANKE Sote-muutosten toimeenpanohankkeet Valinnanvapauden KA:n ja sote- muutosten toimeenpanohanke PROJEKTIT/ HANKKEET Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta-palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela) SOTERI - Valviran organisaatiorekisteri (/tietopalvelu) Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK) Kokonaisarkkitehtuuri - ylläpito / hallinta ja täydennykset Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 6. 6. Omatietovaranto Kanta Asiakas- ja potilastieto Reseptikeskus Suomi.fi Sote-vertaiilu, verkkopalvelu, PTV tunnistaminen, valtuutus ja viestit Väestötietojärjestelmä SoteDigi Oy Maakuntien yhteiset digiratkaisut Asiakas- ja potilastietojärjestelmät Avoimet rajapinnat ja kansalliset ja alueelliset integraatioratkaisut Toisiokäytön ekosysteemi lupaviranomainen palveluoperaattori Sote-tuottajat Valinnanvapaus Kela, THL, STM Tilastot ja rekisterit (TK,VRK) Yksilöllistetty lääketiede Genomikeskus Syöpäkeskus Neurokeskus Biopankit Tilastot ja rekisterit (THL, Kela) Tietoaltaat TietovarastotErillisjärjestelmät Maakunnan liikelaitos Maakunnat, valtion virastot Etuudet Sähköiset asiakaspalvelut Integraatioalusta / Una ydin Järjestäminen & tiedolla johtaminen Perustiedot ja luokitukset Sote org. (Valvira) ja henkilötiedot (VRK) (MDM) Koodistopalvelu (THL) Sote:n ICT- kokonaisuus, tavoitetila 2020 Maakunnat, STM, VM VRK Vimana oy
 7. 7. Hankekokonaisuus & aikataulu Etunimi Sukunimi 2017 2018 2019 2020 Hankkeet Sidosprojek tit VRK Valvira Maakunnat THL/ KELA KELA STM Palveluluokitus ja VV-tiedot THL Pilottien aloitus (täsmentyy)
 8. 8. Palveluntuottajien perustiedot: Soteri • Vastuutaho: Valvira -> Luova • Organisaatio- ja palvelutiedot kerätään keskitettyyn tietovarantoon • Sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat rekisteröidään (Valvira/AVIt -> Luova). Rekisteröitymisestä tehdään päätös. • Palveluntuottaja • Palveluyksiköt • Tuotettava palvelut • Sote-palveluntuottajan kutakin tietoa ylläpidetään vain yhdessä rekisterissä (Soteri master-rekisterinä -> OID Soterista), josta tietoa välitetään mm. THL:n, Kelan ja VRK:n järjestelmiin; Palveluntuottajan ei tarvitse toimittaa toisen viranomaisen hallussa olevia tietoja toiselle viranomaiselle • Mahdollistaa palveluntuottajalle yhden luukun periaatteen niin, että koko ketju voi mennä samalla asioinnilla tai ainakin samassa asiointipalvelussa 15.6.2018 Tekijän nimi tähän8
 9. 9. Soterin aikataulu 6/2018 •Rekisterin tietorakenteiden suunnittelu ja toteutus •Rajapintojen kuvaukset 9/2018 •Siirtymävaiheen suunnitelma miten Soteri tuottaa tiedot myös julkisista palveluntuottajista THL:n Sote-organisaatiorekisterille 11/2018 •Toimintamalli julkisten palveluntuottajien rekisteröimiseksi 1/2019 •Tuotanto yksityisten palveluntuottajien osalta (”vanhat” Valveri-tiedot konvertoidaan pohjaksi) 2019/ 2020- •Julkiset palveluntuottajat Soteriin 15.6.2018 Tekijän nimi tähän9
 10. 10. Etunimi Sukunimi Kanta-arkkitehtuuri Kanta-palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela)
 11. 11. Lääketieto- kanta Kelain Terveyden- huollon todistusten välitys Vanhojen potilas- tietojen arkistointi RESEPTI OMAKANTA Kanta- asiakas- testipalvelu Rajat ylittävä resepti Suun terveyden- huollon tiedot Kuva- aineistojen arkisto Ensihoito- kertomus Sote- uudistukse n tuomat muutokset Omatieto- varanto Kanta-palvelujen hyödyt: Tiedon saatavuus ja liikkuvuus Potilasturvallisuus Uudistuvat palveluprosessit Kustannustehokkuus SOSIAALI- HUOLLON ASIKASTIEDO N ARKISTO POTILAS- TIEDON ARKISTO
 12. 12. Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) 1. Maakunnista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitäjä  Kanta-palveluun arkistoitu julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon aineisto siirretään maakunnille (maakuntarekisterinpitäjätieto) 2. Palveluntuottajat voivat arkistoida ja käyttää asiakirjoja maakuntien lukuun  tarvitaan valtuutus palvelujen tuottajille  tallennus kotikunnan perusteella määräytyvän maakunnan rekisteriin 3. Omakannan asiakkaan valinnan toteuttava palvelu Kansalainen voi  valita sosiaali- ja terveyskeskuksen  valita hammashoitolan  valita maakunnan liikelaitoksen palveluyksikön  nähdä tekemänsä valinnat  siirtyä vertailemaan toimijoita sekä antamaan palautetta (Suomi.fi) Etunimi Sukunimi Kanta-palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela)
 13. 13. Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) 4. Sote-yhteiset asiakirjat ja niiden käyttö  Sote-tietojen yhteiskäyttö 5. Sote-käytönhallinta  luovutustenhallinnan muutokset, käyttövaltuuksien perusteet, käyttö- ja luovutuslokit maakunnan lukuun tapahtuvassa käytössä, hoitosuhteessa ja asiakassuhteessa huomioitavat seikat, pääsynhallinnan tarkistusten vastuut (Kanta, liittyvät järjestelmät), edellisiin liittyvät linjaukset, vaatimukset ja määrittelyt eri toimijoille ja järjestelmille 6. Sertifiointi ja yhteistestaus  sote- ja maakuntauudistusten aiheuttamien järjestelmämuutosten sertifioinnit ja yhteistestaukset 7. Käytönhallinnan tuki ja asiakkuudenhallinnan muutokset  tuki, infot, koulutukset ja niiden viestintä sote- ja maakuntauudistuksen vaatimiin muutoksiin Kanta-palveluissa, mahdolliset muutokset Kanta asiakkuudenhallinnassa Kanta-palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela)
 14. 14. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (24/7) Sote-valinnanvapausjärjestelmä (Sote-VV) VV-arkkitehtuurikokonaisuus Kansalliset Sote-tietovarannot Maksutiedot Valinta- tiedot Sopimus- tiedot Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu Tuottaja- hallinta- palvelu Palvelu- tuotannon seuranta- palvelu Yhteiskunta- vastuun tietopalvelu Valinnan- vapauden tietopalvelu Käyttöliittymät Omakanta-käyttöliittymä (Asiakas) Palveluntuottajan näkymä Palvelun järjestäjän näkymä Potilastied on arkisto Hoitoilmoi- tusrekisteri (Hilmo) Kanta - THL Sote- organisaa- tiorekisteri Rekisterinpi täjä- rekisteri Palvelu- seteli- järjestelmät Toteuma- ja seurantatiedot Asiakasseteli- tiedot Henkilökohtaisen budjetin tiedot Korvaus- perusteet Maksatus Kelan sote- ja sotu-tietoallas Palvelun tuottajien yhteiskunta- vastuun tiedot Palvelun järjestäjä- tiedot Palvelun- tuottajatiedot Asiakas- tiedot Soteri
 15. 15. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Tuottajahallintapalvelu • Ensimmäisessä vaiheessa sote-keskustuottajien hallinta (8/2018) • Suunhoidon tuottajat mukaan, kun pilotointimalli selviää (arviolta v. 2019 alkupuolella) • Henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelien tuottajien hallinta KA:n mukaan nykyisissä setelijärjestelmissä • Palveluntuottajien ilmoittautuminen • Sote-organisaatiorekisteri pohjarekisterinä • Myös ilmoittautumisen liitteet toimitetaan sähköisesti • Järjestäjällä ilmoittautumisten vastaanotto • Ilmoittautumisessa annetut tiedot pohjatietoina sopimustiedoille • Sopimustiedot mahdollistavat tuottajavalinnat ja maksatuksen • Varsinainen tuottajasopimus tallennetaan maakunnan omaan järjestelmään • Tuottajien ja järjestäjien omien yhteystietojen hallinta • Järjestäjälle ja tuottajalle tehdään erilaisia raportointitoimintoja 15 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke)
 16. 16. Sote-rekisteri pohjana VV ja PTV tiedoille piloteissa • Kelan valinnanvapausjärjestelmä edellyttää, että sote-keskukset löytyvät THL – SOTE-organisaatiorekisteristä • Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden tulee huolehtia tietojensa ajantasaisuudesta näiltä osin • THL, Kela ja VRK laativat ohjeen, miten tietonsa voi tarkistaa ja mahdolliset puuttuvat tiedot täydentää • Julkiset organisaatiot ylläpitävät tietojaan SOTE- organisaatiorekisteriin itsenäisesti sote-ylläpitokäyttöliittymällä (tai alueelliselta koodistopalvelimelta, mikäli sellainen on heillä käytössään) • Yksityiset organisaatiot ilmoittavat muutoksista ja puutoksista Valviraan tai aluehallintavirastoon (AVI) Etunimi Sukunimi15.6.201816 Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 17. 17. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Valinnanvapauden tietopalvelu • Toteutetaan osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua ja sisältää tiedot sote- valinnanvapauden piirissä olevista palvelutuottajista ja heidän tarjoamistaan palveluista • Hyödynnetään THL:n valmistuvaa palveluluokitusratkaisua, jolla palvelut kuvataan palvelutietovarantoon PTV • Asiakkaan maakunta ja sen mukainen tarjonnan rajaus Suomi.fi- kirjautumisessa tapahtuvalla VTJ-tarkistuksella; kirjautumaton käyttäjä valitsee maakunnan valintalistasta • Suomi.fi-verkkopalveluun toteutetaan tuottajien Sote-keskusten vertailu, integraatio valintapalveluun ja toisaalta VV THP tietosisältöihin • Tietojen keruu prosessia kehitetään vaiheittain suuntaan jossa päällekkäinen tiedonsyöttäminen vähenee ja lopulta poistuu Suomi.fi palveluiden hyödyntäminen - valinnanvapaus ja palvelutietovaranto (VRK)
 18. 18. Sote-palveluiden luokitus valinnanvapautta varten • Sote-palvelujen sisällölliseen luokitteluun ja kuvaamiseen kohdistuu runsaasti ajankohtaisia tarpeita • Keskeisimpänä valinnanvapaus ja tulevat pilotoinnit • Luokitusta käytetään kun tuottajien palvelut kuvataan palvelutietovarantoon • Tunnistaa keskeisimmät luokitukset saatavilla olevista ja näiden pohjalta luokitusratkaisu vv-tarpeisiin • Keskitytään vain rajattuihin, priorisoituihin tarpeisiin • Keskitytään palveluiden sisällölliseen luokitteluun • Keskeiset hyödyt • Selkeä malli eri hankkeille ja toimijoille palvelujen luokittelemiseen valinnanvapaudessa ja sote-uudistuksessa • Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edellytysten parantuminen • Pilottihanke-ehdokkaiden kommentteja ja osallistumista projektin työskentelyyn toivotaan • Tulevien maakuntien ja pilottialueiden näkemykset luokitteluun liittyvistä tarpeista erittäin tärkeitä • Jätä yhteystietosi niin saat lisätietoa projektista: https://www.webropolsurveys.com/S/F8FFE88EBAFFB80C.par Etunimi Sukunimi15.6.201818 Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 19. 19. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu • Mahdollistaa suoran valinnan palveluntuottajan valinnan • Ensimmäinen versio vuoden 2018 lopussa pilottien käyttöön • Sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön valitseminen • Myös maakunnan liikelaitoksen valinta, kun liikelaitos valitaan toisesta maakunnasta • Kela tarjoaa käyttöliittymät ja rajapinnat • Asiakkaan itse tekemät valinnat Omakannassa • Myös lapsen puolesta asiointi • Omakanta on yhteydessä VRK:n tarjoamaan Valinnanvapauden tietopalveluun, jossa asiakas voi vertailla Sote-keskuksia ja suun terveydenhoidon tuottajia • Valinnan tallennus myös tuottajan tai järjestäjän käyttöliittymillä Kanta.fi:ssä • Järjestäjälle toiminnallisuudet myös poikkeustilanteisiin • Kela tarjoaa mahdollisuuden tehdä valinta rajapintojen kautta järjestäjän ja tuottajan omissa järjestelmissä • Myös tuottajatiedon välittäminen omiin APT-järjestelmiin 19 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Kanta-palveluiden muutokset Soteen (SOUTU - THL/Kela)
 20. 20. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Palvelutuotannon seurantapalvelu • Mahdollistaa järjestäjälle palvelutuotannon seuraamisen myös yksityisten tuottajien osalta • Palveluiden käytön seuraaminen • Asiakkaan kokonaistilanteen seuraaminen • Tuottajakohtainen vaikuttavuuden seuraaminen • Järjestämisvastuun toteutumisen seuranta • Suoritetietojen saaminen Kannasta asiakasmaksujen perusteiksi ja suoriteperusteisiin korvauksiin • Seurantapalvelun avulla tuotetaan tietoa myös tuottajille, asiakkaille ja kansallisille toimijoille, esim. • Asiakasmaksukertymän näyttäminen asiakkaalle Omakannassa • Asiakaspalautteen kerääminen käynneistä ja palveluista • Yhtenevät tiedot eri maakunnista kansalliseen vertailuun • Esiselvitys valmistunut 31.5.2018. Odotetaan linjauksia toteuttamisjärjestyksestä 20 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke)
 21. 21.  Seurantapalvelu toimii linkkinä tuottajan ja järjestäjän välillä Palvelutuotanno n seurantapalvelu Maakunna n liikelaitos Järjestäjä eli maakunta Palveluntuottajat Tiedot asiakkaan saamista palveluista Suorite/kannustin/muut korvaukset Asiakas maksaa asiakasmaksut maakunnalle Maakunta perii asiakasmaksut asiakkaalta Näkyvyys seurantapalvelu n tietoihin Asiakas voi tarkastella omia toteumatietojaan Asiakasseteli Asiakas valitsee palveluntuottajan Suora valinta Henk.koht. budj. Kanta- arkisto Näkyvyys seurantapalvelun tietoihin Asiakasseteli- järjestelmät Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke)
 22. 22. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu • Yksityisillä tuottajilla on velvollisuus tuottaa tietoa toiminnastaan • Tilinpäätöstiedot • Verotustiedot • Hallinto- ja ohjausjärjestelmä • Tutkimus- ja kehitystoiminta • Asiakaspalautteiden huomioiminen toiminnassa • Kela toteuttaa tietopalvelun, josta eri toimijat saavat esimerkiksi vertailutietoa tuottajista • Tietoja voidaan katsoa eri käyttöliittymiltä, esim. Omakanta, Suomi.fi • Aikataulu ja tietopalvelun sisältö on vielä tarkemmin määrittelemättä • STM tehnyt esiselvityksen, josta Kela jatkaa selvitystä • Tuottajilla on velvollisuus antaa tietonsa tietopalveluun • Osa tiedoista voi tulla ohjelmallisesti suoraan muilta viranomaisilta • Maakunnat voivat sisällyttää velvollisuuden tuottajaehtoihin 22 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke)
 23. 23. Korvausten laskenta ja maksatus • Suoran valinnan palveluiden korvausten laskenta • Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ns. kiinteän korvauksen laskenta ja maksatus • Myöhemmin muut maksuelementit (esim. suorite- ja kannustinperusteiset korvaukset) • Kela laskee asiakaskohtaisen hinnan THL:n määrittämien tarvetekijöiden perusteella • Sote-keskuspilotissa aluksi tarvetekijöinä ikä, sukupuoli ja sairastavuus • Asiakaskohtainen hinta lasketaan tilanteesta, joka asiakkaalla oli vuoden alussa • Tuottajat eivät saa tietoonsa asiakaskohtaista korvausta, vaan heille maksut menevät könttäsummina • Maksujen välittäminen maakunnilta palveluntuottajille • Korvaus lasketaan kuukausittain jälkikäteen päiväkohtaisesti • Korvaukset laskutetaan maakunnasta ja tilitetään sen jälkeen tuottajille • Tarvittavat tiedot saadaan Tuottajahallintapalvelusta 23 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke) Palveluluokitus ja muut VV tietosisällöt (THL)
 24. 24. Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut • Henkilökohtainen budjetti ja asiakassetelit • Asiakkaille myönnetyt setelit ja henkilökohtaiset budjetit hallinnoidaan maakuntien hankkimissa setelijärjestelmissä • Setelien osalta vastuu järjestelmistä maakunnilla, suoran valinnan osalta Kelalla • Tuottajien tietoja hallinnoidaan setelijärjestelmissä • Tiedot hyväksytyistä tuottajista välitetään Kelan Tuottajahallinta-palveluun ja siitä edelleen Suomi.fi Palvelutietovarantoon • Seurantapalvelun avulla Kela saa tiedot asiakkaiden seteleistä ja budjeteista setelijärjestelmistä • Tiedot voidaan näyttää asiakkaalle Omakannassa • Tietoa kerätään Kelaan kansallisia tietotarpeita varten • Kela voi yhdistää seteleihin ja budjetteihin liittyvät tiedot, jotka tulevat seurantapalvelun avulla setelijärjestelmistä ja Kannasta • Järjestäjälle tarjotaan seurantapalvelun avulla tietoa esim. seteleillä tuotujen palveluiden vaikuttavuudesta 24 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke)
 25. 25. Yhteenveto seteli- ja hebu-toimijoiden välisistä tietovirroista 20.3.201825 Maakunnan asiakasseteli- ja HeBu-palveluiden hallinta Palveluntuottajat (asiakasseteli ja HeBu) Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut Palvelutuotannon seurantatiedot (70§, 79§) Tiedot tuottajista ja palveluista (45§, 56§) Tuottajanhallintapalvelu Palvelutuotannon seurantapalvelu Kanta-palvelut Asiakas- ja potilastiedot Suomi.fi Tuottajien vertailutiedot OSVA, myönnetyt palvelut Valinnat Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke)
 26. 26. Neuvonta- ja tukipalvelut tiedonhallintapalveluiden ohessa • Kansallisen tason yleisneuvonta Kanta-palveluista ja valinnanvapaudesta • Yleisneuvonta tarkoittaa neuvontaa, jossa asiakasta ei tyypillisesti tunnisteta • Asiakaspalvelijalta ei vaadita syvää sote-substanssiosaamista • Jos neuvonnalla ei pystyä vastaamaan asiakkaan kysymykseen, hänet ohjataan oikeaan palvelukanavaan • Palvelukanavat sote-yleisneuvonnassa • Puhelinpalvelu ja sähköposti kansalaisille, organisaatioille ja järjestelmäkehittäjille • Chat-robotti, ”Sobotti” julkaistu demoversiona sobottidemo.kanta.fi • Neuvontamalli kehitetään pilottien aikana maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä • Yhteistyö eri toimijoiden kesken olennaista viestinnässä ja neuvonnassa 26 Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut (KelaVV-hanke)
 27. 27. 2018 H2 2019 H1 2019 H2 2020 H1 2020 H2 2021 H1 2021 H2 2022 2023 Maakunnalliset pilotoinnit Suunhoidon yksiköt aloittavat Maakunnan liikelaitokset Sote keskukset aloittavat Valinnanvapauden palveluiden roadmap 2024 Henkilökohtainen budjetti Asiakassetelit Maakunnan päätös palveluista, ehdoista ja korvauksista Suunhoidon yksiköt Tuottajat ilmoittautuvat Suunhoidon yksikön valinta Maakunta valitsee asiakkaan puolesta Maakunnan päätös palveluista, ehdoista ja korvauksista Sote-keskukset ilmoittautuvat Sote keskuksen valinta Maakunta valitsee asiakkaan puolesta Sote- keskukset Maakunnan liikelaitokset Maakunnan liikelaitoksen valinta Laajennettu palveluvalikoima Laajennettu palveluvalikoima Laajennettu palveluvalikoima Sote-keskus pilotointi päättyy Suun hoidon pilotointi päättyy
 28. 28. 28 Henkilö- asiakas Palvelun järjestäjä Palvelun tuottaja  Tunnistautuminen (Suomi.fi)  Info- ja neuvontapalvelut  Omien tietojen katselu  Palvelutuottajien selaus  Palvelutuottajan valinta  Palvelutuottajan vaihto  Toisen puolesta asiointi (alaikäisen)  Tunnistautuminen (Katso)  Omien tietojen ylläpito  Ilmoittautuneiden palveluntuottajien hyväksyminen  Sopimustietojen rekisteröinti  Korvausperusteiden hallinta  Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan puolesta  Listaus asiakkaista palv.tuottajittain Omakanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi / Suomi.fi Kanta.fi  Asiakastietojen perustaminen  VTJ-muutostietojen ylläpito  Tunnistautuminen (Katso)  Omien tietojen ylläpito  Palveluntuottajien ilmoittautuminen  Vastuulla olevien asiakkaiden listaus  Palveluntuottajan valinta/vaihto asiakkaan puolesta  Kiinteän korvaus laskenta ja maksatus  Rajapintakuvaukset  Sote-organisaatiorekisteri integraatio  Ostopalveluvaltuutus Palvelu- kuvaukset (PTV) Potilastiedon arkisto Valinnanvapaus- asiakastiedot Palvelun järjestäjien tiedot Sopimustiedot Palvelun tuottajien tiedot Henkilö- asiakastiedot Asiakas- ryhmät Käyttö- liittymätPalvelut Eräajot& Integraatiot Tieto- varannot  Palvelutuottajien sote-keskusten vertailu  Omakanta integraatio  Sote-keskuksen luokittelu  Suun th yksikön luokittelu  Toimipisteiden palvelut  Suomi.fi-Kela Integraatio tuottajanhall.palv. Maakuntien suoran valinnan pilottien (sote-keskus) kansalliset tietojärjestelmäpalvelut (Q4/2018) Suomi.fi Suomi.fi Sote organisaatio- rekisteri
 29. 29. Tiedonhallintapalveluiden vaiheittainen kehittäminen ja muita periaatteita Etunimi Sukunimi15.6.201829 Vaiheittainen kehittäminen • Tavoitetilaa rakennetaan pala palalta (inkrementaalisesti ja iteroiden) • Minimitoteutus (MVP, minimum viable product), joka mahdollistaa pilottien toiminnan aloittamisen • Seuraavissa versiossa laajennetaan toiminnallisuutta aikaisempaa täydentäen (inkrementaalisuus) • Ratkaisuja tarkennetaan hyödyntäen koko ajan pilotoinnin kokemuksista oppien ja kokemusta keräten (iteratiivisuus) Poikkeuksista valtavirtaan • Suunnittelun ja toteutuksen osalta on tärkeää pitää MVP:n toteutus koko ajan mielessä eikä rönsyillä laajennuksiin • Keskitytään ratkaisemaan ensin valtavirran toteutus Yksi yhdenmukainen kansallisen tason ratkaisu • Kansallisen tason tietojärjestelmäpalvelut toteutetaan yhdenmukaisena maakuntien tarpeisiin • Ratkaisumalleissa mahdollistetaan tietosisällön joustavuus maakuntakohtaisesti Hyödynnetään yhteisiä perustietoja
 30. 30. Etunimi Sukunimi Sote-keskusten pilotointiin valmistautuminen Valinnanvapauden tietojärjestelmät ja tiedonhallintapalvelut 21.5.201830
 31. 31. Palvelunjärjestäjän valmistautuminen sote- keskus pilottiin • Toimintamallit • Sote-keskusten ehtojen valmistelu • Hallintopäätös, palvelukuvaus, korvaukset, sopimuspohjat ym. • Huomioitava, että palvelut on kuvattu yhtenevästi palveluluokituksen kanssa • Dokumenttien julkaiseminen ja toimittaminen tuottajahallintapalveluun • Ehdoissa mm. ohjeistetaan • käyttämään lakisääteisissä palveluissa Palvelutietovarannon pohjakuvauksia ja päivittämään kuvauksiin tuottajakohtaiset lisätiedot ja tarkennukset • tuottamaan asiakaspalautetietoa maakunnan ja kansallisiin järjestelmiin Etunimi Sukunimi31 21.05.2018
 32. 32. Palvelunjärjestäjän valmistautuminen sote- keskus pilottiin • Tietojärjestelmät • Kanta-palvelut • Potilastiedon arkisto -palvelu käytössä. Ohjeet käyttöönotosta Kanta.fi:ssä. • Pilotoinnissa käytettävä potilastietojärjestelmä on Valviran rekisteriin kirjattu sertifioitu ja yhteistestattu (potilastietojärjestelmä toteuttaa potilaskertomusjärjestelmän perusvaatimukset). • Katso-tunnistus ja vv-järjestelmään vaadittavat Katso-roolit • Vv-järjestelmään kirjaudutaan katso-tunnistella • Palvelunjärjestäjälle tulossa erilliset roolit mm: Asiakaspalveluun ja Hallinnollisiin tehtäviin • Katso-palvelu ja Suomi.fi-valtuudet sulautuvat 2019 loppuun mennessä • Luotaessa Katso-palveluun sote-rooleja, on palveluntuottajan käytettävä Suomi.fi- valtuudet palvelun rooleja. Nämä roolit ovat yhteensopivia Katso-palvelun roolien kanssa ja varmistavat oikeuksien ja roolien jatkumisen palveluiden sulautuessa. • Suomi.fi –valtuuksien yleisohjeet: https://dreambroker.com/channel/g1xypqc0/ • Tarkemmat ohjeet Katso –palvelun käyttöönottoon https://yritys.tunnistus.fi/ Etunimi Sukunimi15.6.201832
 33. 33. Palvelunjärjestäjän valmistautuminen sote- keskus pilottiin • Ohjeistus • Kanta.fi • VV-järjestelmän käyttöliittymien käyttöohjeet • Kanta-palveluiden käyttöohjeet ja liittymisohjeet • Suomi.fi • Palvelutietovarannon käyttöön otto ja palvelukuvausten luonti • https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonotto/kayttoonottoon- valmistautuminen • Sisällöntuotannon aloittaminen https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5a7abdc55cb4f10dde9735e7 • Ja muut Palvelutietovarannon ohjeet osoitteessa https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit • Valinnanvapauden vertailupalvelu • VRK tuottaa ohjeet Suomi.fi-vertailunäkymän käytöstä. Valinnan tekemisen ohjeistus yhteistyössä KELAn kanssa ja johdolla. Etunimi Sukunimi33
 34. 34. Palvelunjärjestäjän valmistautuminen sote- keskus pilottiin • Koulutus • VV-järjestelmän käyttöliittymien koulutus pääkäyttäjille • Materiaalia henkilökunnan kouluttamiseen/itseopiskeluun • Viestintä • Kanta.fi (Ammattilaisille) mm. UKK • Toimittajatapaamiset (potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimittajat) • Tuki • Valinnanvapauspalvelun järjestelmätuki • Ammattilaisasiakkaiden yleistason sote-neuvonta ja chat-robotti • Puhelin 020 634 7787 (arkisin klo 7-17), häiriötilanteissa vikailmoitusten vastaanotto 24/7 • Sähköposti: tekninentuki@kela.fi • Muut yhteydenotot: kanta@kanta.fi Etunimi Sukunimi15.6.201834
 35. 35. Palveluntuottaja valmistautuminen sote-keskus pilottiin • Toimintamallit • Tutustuminen palvelunjärjestäjän asettamiin ehtoihin • Ilmoittautumiseen vaadittavien dokumenttien hankkiminen • Tietojärjestelmät • Kanta-palvelut • Potilastiedon arkisto -palvelu käytössä. Ohjeet käyttöönotosta Kanta.fi:ssä • Pilotoinnissa käytettävä potilastietojärjestelmä on Valviran rekisteriin kirjattu sertifioitu ja yhteistestattu (potilastietojärjestelmä toteuttaa potilaskertomusjärjestelmän perusvaatimukset) • Tuottajan pilotissa käytettävä potilastietojärjestelmä toteuttaa potilaskertomusjärjestelmän ostopalveluvaltuutuksen (Arkistoinnin vaatimukset, luku 4) • Katso-tunnistus (kts. Dia 30 tarkemmin Katso –roolit) • Vv-järjestelmään kirjaudutaan katso-tunnisteella • Palveluntuottajalle tulossa erilliset roolit mm: asiakaspalveluun ja hallinnollisiin tehtäviin Etunimi Sukunimi35 21.05.2018
 36. 36. Palveluntuottaja valmistautuminen sote-keskus pilottiin • THL:n sote-organisaatiorekisteri • Vv-järjestelmä käyttää pohjarekisterinä sote-organisaatiorekisterin tietoja • Yksityisten ja julkisten palveluntuottajien ja palveluyksiköiden tulee löytyä sote-organisaatiorekisteristä • Ohje tietojen tarkistamiseen • Yksityiset tuottajat tekevät ilmoituksen lupaviranomaiselle, jos tietoihin tarvitaan muutoksia tai niissä on virheitä Etunimi Sukunimi15.6.201836
 37. 37. Palveluntuottaja valmistautuminen sote-keskus pilottiin • Suomi.fi • Palveluntuottaja kuvailee ja tarkentaa osaltaan sote-keskuksen suoran valinnan palvelut käyttäen Suomi.fi-palvelutietovarannon pohjakuvauksia. • 9/2018 julkaisu: Sote-keskusta luotaessa PTV tuo automaattisesti sote- keskukseen suoran valinnan palveluiden pohjakuvaukset. • Palveluiden kuvaamisessa käytetään THL:n suoran valinnan palveluiden palveluluokittelua • Jos palveluntuottaja tarjoaa myös muita lakisääteisiä (ei suoran valinnan) palveluita, ne myös on kuvattava Suomi.fi palvelutietovarannon pohjakuvauksia käyttäen. • Kesä 2018: Lähes kaikista lakisääteisistä palveluista löytyy pohjakuvaus. Puuttuvia työstetään yhdessä THL kanssa. • Muuta: • Sote-keskuksen nimessä voi olla maksimissaan 100 merkkiä (Palvelutietovarannon nimikenttä hyväksyy maksimissaan 100 merkkiä) ja sen tulisi olla kuvaileva Etunimi Sukunimi37 21.05.2018
 38. 38. Palveluntuottaja valmistautuminen sote-keskus pilottiin • Ohjeistus • Kanta.fi • VV-järjestelmän käyttöliittymien käyttöohjeet • Kanta-palveluiden käyttöohjeet ja liittymisohjeet • Suomi.fi • Palvelutietovarannon käyttöön otto ja palvelukuvausten luonti • https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonot to/kayttoonottoon-valmistautuminen • Sisällöntuotannon aloittaminen https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5a7abdc55cb4f10dde9 735e7 • Ja muut Palvelutietovarannon ohjeet osoitteessa https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit Etunimi Sukunimi38 21.05.2018
 39. 39. Palveluntuottaja valmistautuminen sote-keskus pilottiin • Koulutus • VV-järjestelmän käyttöliittymien koulutus pääkäyttäjille • Materiaalia henkilökunnan kouluttamiseen/itseopiskeluun • Viestintä • Kanta.fi (Ammattilaisille) • Toimittajatapaamiset (potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimittajat) • Tuki • Valinnanvapauspalvelun järjestelmätuki • Ammattilaisasiakkaiden yleistason sote-neuvonta ja chat-robotti • Puhelin 020 634 7787 (arkisin klo 7-17). Häiriötilanteissa vikailmoitusten vastaanotto 24/7. • Sähköposti: tekninentuki@kela.fi • Muut yhteydenotot: kanta@kanta.fi Etunimi Sukunimi15.6.201839
 40. 40. Henkilöasiakkaille tarjottavia kansallisia palveluita sote-keskus pilottiin • Asiakkaan valinnan toteuttava palvelu / Omakanta • Asiakas ilmoittautuu suoran valinnan palveluntuottajan ja tämän palveluyksikön ja maakunnan liikelaitoksen ja sen palveluyksiköiden asiakkaaksi • Omakannasta näkee omat valinnat ja valintahistorian • myös tiedot asiakassetelistä ja henkilökohtaisesta budjetista • Omakannasta voi siirtyä Suomi.fi-palveluun vertailemaan toimijoita ja niiden laatutietoja sekä antamaan palautetta palveluntuottajasta • Tarvittavat tiedot myönnetyistä palveluista ja niiden toteuttamisesta asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla • Myös palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma • Suunnitteilla myös • Käyntikohtaisen palautteen kerääminen kansallisesti • Asiakasmaksukertymien seuraaminen Etunimi Sukunimi13.4.201840
 41. 41. Henkilöasiakkaille tarjottavia kansallisia palveluita sote-keskus pilottiin • Ohjeistus • Kanta.fi • Asiakkaan valinta (Omakanta) • VRK tuottaa ohjeet Suomi.fi-vertailunäkymän käytöstä. Valinnan tekemisen ohjeistus yhteistyössä KELAn kanssa ja johdolla. • Viestintä • Kanta.fi • Tuki • Valinnanvapauspalvelun järjestelmätuki henkilöasiakkaille • Henkilöasiakkaiden yleistason sote-neuvonta ja chat-robotti • Puhelin: 020 634 4588 (arkisin klo 9-16) • Sähköposti: asiakaspalvelu@kanta.fi • Asiakaspalautelomake Etunimi Sukunimi41
 42. 42. Kirsi Paasovaara Valinnanvapauspilottien koordinaatio 15.6.201842
 43. 43. TEM Valinnanvapauden pilotoinnin rakenne ja osallistujat Kirsi Paasovaara15.6.201843 Valinnanvapauslaki (HE 16/2018) Pilotointi 93 – 95 § Maakunnat Sote- keskus- pilotit Asiakas- seteli- pilotit Suunh. yksikön pilotit Hebu- pilotit STM Kela VRK THL Palvelun- tuottajat Järjestöt Asiakkaat Valvira Sitra Kunnat Kuntayhtymät AVI Asukkaat VM
 44. 44. Valinnanvapauden pilotoinnin tuki - esimerkkejä Kirsi Paasovaara15.6.201844 Valinnanvapauslaki (HE 16/2018) Pilotointi 93 – 95 § STM Kela VRK THL Valvira Usein kysytyt kysymykset Viestintä Malli- asiakirjat AVI Hallinnointi Kokemusten vaihto Sitra Arviointi Sote- keskus- pilotit Suunh. yksikön pilotit Hebu- pilotit Asiakas- seteli- pilotit Kokonais- arkkitehtuuri ja ICT Kokeilut Palvelun- tuottajien tuki Koordinaatio
 45. 45. Pilottien koordinaatio Kirsi Paasovaara15.6.201845 Pilottien koordinaatioverkosto Pilottien koordinointi (Kirsi Paasovaara) Sote-keskus Pilotti Pilotti Kokeilu Maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelu Maakuntien toimeenpanoa tukeva verkosto Hanketoimisto • Hanketyön tuki • Raportointiprosessi • Verkoston kokousten käytännön koordinointi ja käsiteltävien asioiden dokumentointi • Tiedonvälitys ryhmien välillä • … edistymisraportointi tilannekuva arjen tuki koordinaation hallinta Valinnanvapauden kansalliset tiedonhallinta- palvelut Avoin viestintä, seminaarit ym. tiedon keruu (Vuokko Lehtimäki) Pilottien ohjausryhmä (pj. Pasi Pohjola) Kokeilujen ohry (pj. Kari Paaso) Pilotointien tilannekuva (pilottien projektipäälliköt) Suun hoito Asiakasseteli Hebu
 46. 46. Pilottien koordinaatioverkosto Ajatuksia siitä, mitä teemaryhmiä tarvitaan… 15.6.2018 Kokeilut Sote-keskus Pilotointien tilannekuva (pilottien projektipäälliköt) Suun hoito Asiakasseteli Hebu Viestintä Sopimus- ja korvausmallit Sopimus- ja korvausmallit Sopimus- ja korvausmallit ICT ICT ICT Sosiaaliohjaus Palveluohjaus Kaikille yhteiset kokoontumiset, joissa osallistujat jaetaan tarpeen mukaan teemaryhmiin? Kokoontumiset pienemmissä ryhmissä? Osallistujat: STM asiantuntijat, pilottien projektipäälliköt ja tarvittavat asiantuntijat, hanketoimiston konsultti, sisällöstä riippuen erikseen kutsuttavat asiantuntijat Tarkoitus: pilotoinnin sisällöllinen koordinointi ja ohjaus, yhteinen ongelmien ratkaisu, tiedon jakaminen Aikataulut: esim. ensimmäisten 3kk aikana kokoontuu kuukausittain ja tämän jälkeen kerran kahdessa kuussa
 47. 47. Lisätietoja Soteri-projekti: • katja.turunen@valvira.fi Soutu-hanke: • erja.vornanen@kela.fi • marika.pentikainen@thl.fi Kanta-käyttöönotot: • minna.angeria@thl.fi Palveluluokitus-projekti • niina.peranen@thl.fi Vv-hanke: • hanna.varis@kela.fi Suomi.fi • matti.hiltunen@vrk.fi Pilottien koordinointi • kirsi.paasovaara@stm.fi VV-KA • jari.porrasmaa@stm.fi Etunimi Sukunimi
 48. 48. Muuta ajankohtaista • 4.6.2018 perustettu kelan esityksestä päällikkötason riskienhallintaryhmä, vetovastuu STM/Diti. Kokoonpano: Kela, VRK, Valvira, THL, VM, STM. • Pääasiallinen tehtävä: Hankkeet ja projektit raportoivat, riskienhallinta ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, resurssienhallinta ym. • Valtionhallinnon tasoinen yhteistyön organisointi työn alla STM, VM toimesta • Kelalla tarpeita myös sisältöjen läpikäyntiin, asiakkaan palvelun parantamiseen sekä moniammatilliseen kokonaisuuden hallintaan akselilla Kela/maakunta  sopisiko syksylle uusi tilaisuus tätä koskien? • Valinnanvapaus-hankkeessa on myös hyvä hahmottaa, että Kelassa tehdään muutakin yhteistyötä kuin tietojärjestelmätyötä soteen liittyen. Vv-hanke ja Soutu- hanke hoitaa kanta-palveluihin ja vv-lakiin liittyvät ict-muutokset + tuki ja neuvonta asiat + em. asioihin liittyvä viestintä. • Muut asiat Etunimi Sukunimi15.6.201848
 49. 49. Etunimi Sukunimi Kiitos ja hyvää kesää! Lisätietoja: Marjukka Turunen marjukka.turunen@kela.fi @MarjukkaTurunen 15.6.201849

×