Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Flyttning till finland

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Flyttning utomlands
Flyttning utomlands
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad

More Related Content

More from Kela (20)

Advertisement

Flyttning till finland

 1. 1. Bosättningsbaserad social trygghet vid flyttning till Finland 2016
 2. 2. Innehåll • Allmänt om bosättningsbaserad social trygghet • Flyttning till Finland (EU- och EES-länder och Schweiz, avtalsländer, andra länder) • Arbetstagare • Familjemedlemmarnas ställning • Förmåner vid flyttning till Finland • Förfarande vid flyttning till Finland 2
 3. 3. FPA Folk- pension Arbetslös Sjukvårds- och familje- förmåner (kontant- förmåner) Hälso- och sjukvård Familje- förmåner 3 Privata försäkrings- bolag, stiftelser, kassor, statskontoret Arbets- pensioner Förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdom Kommuner Hälso- och sjukvården Utkomst- stöd Social- service Arbetslöshets- kassor Förmåner som är grundade på boende Sysselsättnings- baserade förmåner
 4. 4. Försäkringstillhörighet: Vilka bestämmelser tillämpas? • EU-lagstiftning (förordning 883/2004, 987/2009, 1408/71 och 574/72) • Arbete avgörande kriterium, ibland även bosättning • Överenskommelser om social trygghet • Överenskommelsernas omfattning varierar • Arbete/bosättning avgörande, beror på överenskommelsen • Nationell lagstiftning • Tillämpningslagen: bosättning i huvudsak, ibland arbete • SFL (+ FPA:s rehabiliteringsförmåner): bosättning/arbete • UAL: arbete • Lagen om hemkommun: bosättning 4
 5. 5. Flyttning till Finland: nationella bestämmelser 5
 6. 6. Rätt till finsk bosättningsbaserad social trygghet Nationell lagstiftning • Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93), dvs. tillämpningslagen • Sjukförsäkringslagen • Lagen om utkomstskydd för arbetslösa • Lagen om hemkommun 6
 7. 7. Förmåner som omfattas av tillämpningslagen 1) grupp • Barnbidrag** • Moderskapsunderstöd • Allmänt bostadsbidrag • Folkpension** • Familjepension** • Förmåner enligt lagen om handikappförmåner: • Handikappbidrag för personer över 16 år** • Handikappbidrag för personer under 16 år** • Vårdbidrag för pensionstagare** • Kostersättning ** 2) grupp • Underhållsstöd* • Garantipension ** • Bostadsbidrag för pensionstagare* • Förmåner enligt lagen om frontmannapension* 7 * = förutsätts faktisk bosättning i Finland ** = omfattas av EU-förordningen om social trygghet
 8. 8. Situationer som omfattas av tillämpningslagen • Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/93), dvs. tillämpningslagen, gäller: • Personer bosatta i Finland • Personer som flyttar till Finland och arbetar i Finland • Personer som flyttar från Finland • Personer som tillfälligt vistas utomlands • Personer bosatta utomlands som på basis av lag eller ansökan har rätt till finsk social trygghet • Familjemedlemmar • Personer bosatta i Finland som inte har rätt till social trygghet 8
 9. 9. När har en person som kommer till Finland rätt till finsk social trygghet? Om personen flyttar till Finland för att stadigvarande bosätta sig här • Huruvida flyttningen är stadigvarande eller tillfällig avgörs genom en helhetsbedömning av situationen • Beaktar alla omständigheter • Stadigvarande bosättning i fråga om social trygghet som verkställs av FPA definieras på ett lite annat sätt än t.ex. hos magistraterna eller skatteförvaltningen. Om personen arbetar i Finland • Även om personen inte flyttar stadigvarande till Finland • Beroende på hur länge arbetet fortgår är rättigheternas omfattning olika • När arbetet upphör kvarstår personen inom den sociala tryggheten endast i vissa situationer. 9
 10. 10. Flyttning till Finland: Andra länder än EU-/EES-länder eller avtalsländer Bosättning i Finland • TillämpnL (1573/1993) 3 a §: "Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en person som flyttar till Finland redan från ankomsten till landet, om det med beaktande av personens helhetssituation anses att han eller hon flyttar till Finland för att stadigvarande bosätta sig här." • Bosättningen i landet ska vara laglig • Uppehållstillstånd som eventuellt krävs ska i regel vara beviljat för minst ett år 10
 11. 11. Flyttning till Finland: Andra länder än EU-/EES-länder eller avtalsländer Påvisar stadigvarande flyttning • Tidigare varit stadigvarande bosatt i Finland • Utlänning med finländskt ursprung • Flykting, behov av skydd • Familjemedlemmar stadigvarande bosatta här • Arbetsavtal (eller motsvarande) för arbete i Finland • Annan anknytning till Finland Påvisar tillfällig flyttning • Kommer hit endast i avsikt att studera här • Asylsökande vars ansökan inte avgjorts • Person som fått uppehållstillstånd på basis av tillfälligt behov av skydd => Om omständigheterna ändras och man kan betrakta personen som stadigvarande bosatt i Finland kan personen omfattas av social trygghet från den tidpunkt när omständigheterna ändrades 11 Vid bedömningen av syftet med flyttningen beaktas
 12. 12. Flyttning till Finland: Andra länder än EU-/EES-länder eller avtalsländer Arbete i Finland • Om personen inte betraktas som stadigvarande bosatt i Finland kan personen omfattas av social trygghet på grundval av arbete • Förutsättningar: • Arbetsavtal på minst 4 mån. • Arbetet ska uppfylla minimivillkoren för arbete vad gäller arbetstiden per vecka och lönen • Ska ha gällande uppehållstillstånd som berättigar till att arbeta (gäller inte medborgare i EU-/EES-länderna och Schweiz) • Försäkringstillhörigheten upphör i regel när arbetet upphör om inte specialbestämmelser
 13. 13. Flyttning till Finland: Andra länder än EU-/EES-länder eller avtalsländer Sjukförsäkring & utkomstskydd för arbetslösa • Huruvida man omfattas av förmånerna fastställs i förmånslagen i fråga, inte i tillämpningslagen • Sjukförsäkrad antingen • Enligt tillämpningslagen som bosatt eller arbetande eller • Enligt sjukförsäkringslagen som företagare om företagarverksamheten fortgår minst 4 mån. • Omfattas av lagen om utkomstskydd för arbetslösa när arbetet börjar • OBS! För att ha rätt till förmåner förutsätts stadigvarande bosättning i Finland • EU-arbetstagare: förutsätts inte bosättning i Finland (arbetslöshetsdagpenning) • Övriga arbetstagare: förutsätts föregående arbete på minst 6 månader och giltigt uppehållstillstånd 13
 14. 14. Flyttning till Finland: Andra länder än EU-/EES-länder eller avtalsländer Sammandrag • Förmåner enligt tillämpningslagen och sjukförsäkringslagen: • Stadigvarande flyttning eller • Avser att arbeta i minst 4 månader i arbete som uppfyller minimivillkoren • Förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa: • Försäkrad från den tidpunkt arbetet börjar om arbetet räknas med i arbetsvillkoret • (Förmåner endast om bosatt i Finland) 14
 15. 15. Flyttning till Finland: EU- och EES-länderna och Schweiz 15
 16. 16. Flyttning till Finland: EU- och EES-länderna och Schweiz Principen om sysselsättningsland • Arbetstagare • Sysselsättningslandets, dvs. Finlands sociala trygghet • Finlands definitioner på vem som betraktas som "arbetstagare" i fråga om olika förmåner • Utsända arbetstagare/offentligt anställda • Utreselandets sociala trygghet • Tillfällig vistelse i Finland (mindre än ett år): rätt till sjukvård i Finland (EHIC från utreselandet) • Stadigvarande bosättning i Finland (mer än ett år): blankett E106/S1 (från den behöriga staten = det land vars sociala trygghet arbetstagaren omfattas av)  Registrering av blanketten hos FPA  Från FPA Intyg över rätten till vårdförmåner i Finland • Familjemedlemmar och andra icke yrkesverksamma • I fråga om familjemedlemmar bosättningslandets sociala trygghet: rätt till social trygghet om stadigvarande bosatt i Finland • Sjukvård och familjeförmåner oberoende av bosättning på den behöriga statens bekostnad (= land vars sociala trygghet arbetstagaren omfattas av) 16
 17. 17. Flyttning till Finland: EU- och EES-länderna och Schweiz Finlands definitioner • Arbetstagare = person som • är arbetspensionsförsäkrad i Finland − offentlig hälso- och sjukvård och stöd för hemvård av barn • tänker arbeta i Finland minst 4 mån. så att minimivillkoren för arbete uppfylls (18 timmar/vecka + lön enligt kollektivavtal; om ej kollektivavtal => lön för heltidsarbete minst 1 173 €/mån. år 2016) − Förmåner enligt tillämpningslagen och sjukförsäkringslagen • uppfyller arbetsvillkoret (+ är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringsavgift) − Arbetslöshetsdagpenning (intjänar rätt) • Obs! Om man anser att personen flyttar till Finland för att stadigvarande bosätta sig här i enlighet med tillämpningslagen kan personen ha mera omfattande rätt till förmåner 17
 18. 18. Flyttning till Finland: avtalsländer 18
 19. 19. Flyttning till Finland: avtalsländer • Nordiska konventionen om social trygghet: • På personer som rör sig mellan de nordiska länderna tillämpas lagvalsbestämmelserna i förordning 883/2004 • Familjemedlemmar och andra icke yrkesverksamma: bosättning enligt folkbokföringen lagvalsgrund i sista hand om länderna inte kan komma överens om var personen är bosatt • Övriga överenskommelser: • Till de delar som överenskommelserna täcker kvarstår bl.a. utsända arbetstagare inom den sociala tryggheten i utreselandet och arbetstagare omfattas av sysselsättningslandets sociala trygghet • Till övriga delar (förmåner och persongrupper som inte omfattas av överenskommelsen) fastställs frågan på samma sätt som när det inte finns någon överenskommelse • Överenskommelser: USA, Kanada, Chile, Israel, Australien, Quebec och Indien 19
 20. 20. Flyttning till Finland: Rätt till förmåner 20
 21. 21. Vilka förmåner kan man få när man flyttar till eller arbetar i Finland? 21 Stadigvarande flyttning • Alla samma förmåner som de som redan bor här på samma villkor och till samma belopp • För vissa förmåner förutsätts att personen intjänat bosättnings- eller försäkringsperioder (t.ex. för föräldradagpenning behövs sjukförsäkringsperiod på 180 dagar som föregår dagpenningen) • För den som kommer från EU-området beaktas försäkringsperioder som intjänats i andra länder Kommer för att arbeta (bosätter sig inte stadigvarande) • Rätt till förmåner medan arbetet pågår (i vissa situationer har vissa förmåner begränsats till personer som arbetar minst 6 månader), förmåner till samma belopp som för andra • Inom EU-området samordningsbestämmelser i fråga om familjeförmåner • Rätten fortgår i vissa fall också om personen blir arbetslös
 22. 22. Flyttning till Finland: rätt till förmåner • Rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland • Hemkommun i Finland  Offentliga hälso- och sjukvårdstjänster • Inte hemkommun i Finland a) Tillfällig vistelse i Finland: Medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet (EHIC) b) Arbete i Finland: Tjänster på samma sätt som personer som har hemkommun i Finland; med Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland c) Person bosatt i annat land för vars sjukvårdskostnader Finland svarar: Tjänster på samma sätt som personer som har hemkommun i Finland; med europeiskt sjukvårdskort eller Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland 22
 23. 23. Förfarande vid flyttning till Finland 23
 24. 24. Utfärdande av beslut (TillämpnL 12 §) • Skriftligt överklagbart beslut om att personen omfattas av den sociala trygghet som FPA handhar utfärdas alltid när • person som flyttar till Finland ansöker om att bli omfattad av den bosättningsbaserade sociala tryggheten (på nätet www.fpa.fi/etjanst eller med blankett Y 77) • uppgift fås om flyttning utomlands eller återkomst till Finland (undantag semesterresor) • dessa beslut utfärdas av FPA:s center för internationella ärenden (ansökningarna lämnas dock in på nätet i FPA:s e- tjänst eller till vilken FPA-byrå som helst) • Beslutet kan överklagas till besvärsnämnden för social trygghet och vidare till försäkringsdomstolen 24
 25. 25. Förfarande vid flyttning till Finland Till Finland för första gången  Ansökan om att bli omfattad av den sociala tryggheten till FPA (www.fpa.fi/etjanst eller Y 77) • FPA-kort • möjlighet att söka ändring  Förmånsansökningar till FPA (www.fpa.fi/etjanst eller på byrån) Återkomst till Finland A. Omfattats av den finska bosättningsbaserade sociala tryggheten under vistelsen utomlands  meddelande till FPA om återkomst B. Har inte omfattats av den finska bosättningsbaserade sociala tryggheten under tiden utomlands  ansökan till FPA (www.fpa.fi/etjanst eller Y 77) 25  rätt till social trygghet från flyttningsdagen om stadigvarande flyttning/återkomst • undantag bl.a. moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt utkomstskydd för arbetslösa  Rätt till en del av den sociala tryggheten i Finland under tiden av arbete
 26. 26. FPA:s e-tjänster • Man loggar in till e-tjänsten med nätbankskoder eller med mobil-ID • Även bilagorna kan skickas in elektroniskt • På e-tjänstens startsida ser kunden • följande och tidigare utbetalningar • ansökans status • påminnelser om t.ex. bilagor som saknas eller som inte skickats 26
 27. 27. Servicenummer och tidsbokning • FPA:s servicenummer för barnfamiljer 020 692 226 betjänar mån–fre kl. 8–18 • Om det är kö kan kunden be att bli uppringd • Kundrådgivare ringer upp kunden inom en timme • Det kostar inget extra för kunden • Kunden kan boka tid till FPA-byrån på webben eller genom att ringa servicenumret • Boka tid på webben. Då man bokar tid ska man uppge sitt telefonnummer och finländska personnummer. • Alternativt kan man boka tid genom att ringa upp servicenumret för barnfamiljer. 27

×