Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Työttömyysturva

171 views

Published on

Esittelyaineisto Kelan työttömyysturva

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Työttömyysturva

 1. 1. Työttömyysturvaa Kelasta 4/2018
 2. 2. Työnhakijan tukena 2 Työtön työnhakija 17–64-vuotias TE-toim isto Työttöm yyskassa Kela • ansiopäiväraha • (vuorottelukorvaus) • peruspäiväraha • työm arkkinatuki • (vuorottelukorvaus)
 3. 3. Ansiopäiväraha 3 Edellytykset • työttömyyskassan jäsenenä 26 viikkoa ja • työssäoloa vähintään 26 viikkoa 28 kk aikana Määrä Kesto • Enintään 300, 400 tai 500 päivää • lisäpäivät ikääntyneille Perusosa 32,40 euroa/päivä Ansio-osa Pääsääntö:45 % päiväpalkan japerusosan erotuksesta Lapsikorotus 5,23 euroa 7,68 euroa 9,90 euroa Korotettu ansio-osa
 4. 4. Peruspäiväraha 4
 5. 5. Peruspäiväraha • turvaa palkkatyöstä tai yritystoiminnasta työttömäksi jääneen työnhakijan toimeentulon • lieventää ja korvaa työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. 5
 6. 6. Työttömyysturvan työvoimapoliittiset edellytykset Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija • kokoaikatyötä hakeva • työkykyinen • työmarkkinoiden käytettävissä • ei ole voitu osoittaa työtä eikä koulutusta. 6
 7. 7. Työssäoloehto peruspäivärahalle Palkansaaja • 28 kk:n aikana 26 viikkoa työssä, jossa • työaika vähintään 18 tuntia/viikko • palkka työehtosopimuksen mukainen tai kokoaikatyön palkka vähintään 1 189 e/kk (vuonna 2018) Yrittäjä • 48 kk:n aikana 15 kk yrittäjänä • työtulo vähintään 1 048 e/kk (vuonna 2018), kun lasketaan YEL:n, MYEL:n ja TyEL:n ansiotulot yhteen • yli 4 kk kestänyt yritystoiminta huomioidaan7
 8. 8. Peruspäiväraha Omavastuuaika • 5 työpäivää vastaava aika enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana • määritellään vain kerran päivärahan enimmäismaksuaikaa (300, 400 tai 500 pv) kohti. Korvauksettomat määräajat Työn vastaanottamisesta kieltäytyvälle ja eräistä muista syistä TE-toimisto voi määrätä 15, 30, 60 tai 90 päivän korvauksettoman määräajan. 8
 9. 9. Peruspäivärahan määrä • 32,40 euroa/päivä • Lapsikorotus • 1 lapsi 5,23 euroa/päivä • 2 lasta 7,68 euroa/päivä • 3 tai useampia lapsia 9,90 euroa/päivä • Korotusosa 4,74 euroa/päivä • Lakisääteiset sosiaalietuudet ja omat työtulot vähentävät päivärahan määrää. 9
 10. 10. Aktiivimalli Työttömän aktiivisuutta tarkastellaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa (tarkastelujakso). Tämä vastaa noin kolmen kuukauden yhtäjaksoista työttömyyttä. Aktiivisuusedellytys täyttyy, kun henkilö työllistyy riittävästi työssä tai yritystoiminnassa. Aktiivisuusedellytys täyttyy myös, kun hän osallistuu riittävästi työllistymistä edistävään palveluun, muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan taikka työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan. Jos työtön ei ole työttömyysetuuden 65 maksupäivän (tarkastelujakso) aikana ollut riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa, maksetaan hänelle seuraavalta 65 maksupäivältä työttömyysetuus alennettuna 4,65 prosentilla. 10
 11. 11. Aktiivimalli Työttömyysetuuden saajalla ei ole aktiivisuusvelvoitetta, mikäli: • hänellä on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus, • hän työllistyy omais- tai perhehoitajana, • hän saa TTL 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettua työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, tai • hänen yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saantinsa kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää. 11
 12. 12. Soviteltu peruspäiväraha Oikeus henkilöllä, • joka tekee osa-aikatyötä • jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta • joka on työttömänä vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön • jolla on tuloa yritystoiminnasta • jonka työnteko on estynyt muiden työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia. • Työaika ei saa ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. • Peruspäivärahan määrästä vähennetään 50 % saadusta työtulosta. 12
 13. 13. Ansioilla suojaosa • Sovitellussa työttömyysetuudessa on suojaosa, jonka verran voi tienata ilman, että ansiot vähentävät työttömyysturvan määrää. • Suojaosa on 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 279 euroa neljän viikon sovittelujakson aikana. • Soviteltua työttömyysetuutta maksetaan samoin kuin palkkaa, yleensä kuukausittain tai neljän viikon välein. 13
 14. 14. Peruspäivärahan enimmäisaika Pääsääntö • 300, 400 tai 500 päivää • kun peruspäivärahaa on saanut enimmäisajan, se voi alkaa uudelleen, kun henkilö on täyttänyt uudelleen työssäoloehdon. 14
 15. 15. Peruspäivärahan enimmäisaika Lisäpäivät työttömyysturvaan ovat mahdollisia henkilölle, joka on syntynyt: • vuosien 1950–1954 välisenä aikana ja täyttänyt 59 vuotta • vuosien 1955–1956 välisenä aikana ja täyttänyt 60 • vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäismaksuajan täyttymistä. Lisäksi edellytetään, että hän on ollut työssä vähintään 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana. Peruspäivärahan lisäpäiviä maksetaan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta.15
 16. 16. Työmarkkinatuki 16
 17. 17. Työmarkkinatuki • parantaa ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevan tai pitkäaikaistyöttömän edellytyksiä hakeutua tai palata työmarkkinoille • turvaa toimeentuloa työnhaun ja työllistymistä edistävien palvelujen aikana. 17
 18. 18. Kenelle työmarkkinatukea? Oikeus työttömällä, joka • ei täytä työssäoloehtoa tai • on saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa enimmäisajan tai ns. lisäpäivät ja • on taloudellisen tuen tarpeessa (tarveharkinta). Ei oikeutta • alle 17-vuotias • 17-vuotias, joka ei ole valmistunut ammattiin • ammatillista koulutusta vailla oleva 18–24-vuotias, joka kieltäytynyt työstä tai koulutuksesta tai jättänyt hakeutumatta koulutukseen. 18
 19. 19. Työmarkkinatuessa on odotusaika • 5 kk ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevalla; ei kuitenkaan, jos valmistunut ammattiin oppilaitoksesta • Aika kuluu työnhakijana, työssä, yrittäjänä tai työllistymistä edistävässä palvelussa. • Työmarkkinatukea maksetaan odotusaikana, jos henkilö on työharjoittelussa, työvoimakoulutuksessa yms. • Kela asettaa odotusajan. 19
 20. 20. Työmarkkinatuella on omavastuuaika • 5 työpäivää vastaava aika enintään 8 peräkkäisen kalenteriviikon aikana • Työmarkkinatuen omavastuuaika otetaan vain kerran 20
 21. 21. Tulot vaikuttavat työmarkkinatukeen Tarveharkintainen • omat tulot vaikuttavat. • Lähinnä pääomatulot Ei tarveharkintaa • Työllistymistä edistävien palvelujen aikana • 55-vuotiaalla, joka on työttömäksi joutuessaan täyttänyt työssäoloehdon. 21
 22. 22. Työmarkkinatuen määrä • 32,40 e/pv • vanhempiensa taloudessa asuvalle vähintään 50 % • Työmarkkinatuesta vähennetään tarveharkinnassa • perheettömällä 75 % tulorajan ylittävästä tulon osasta • huoltovelvollisella 50 % tulorajan ylittävästä tulon osasta. • Kukin lapsi korottaa huoltovelvollisen tulorajoja 130 e/kk/lapsi • Korotusosa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 4,74 e/pv • Lapsikorotus • 1 lapsi 5,23 e/pv • 2 lasta 7,68 e/pv • 3 lasta tai useampia 9,90 e/pv • Osa-aikatyön palkka ja eräät sosiaalietuudet vaikuttavat määrään.22
 23. 23. Aktiivimalli Työttömän aktiivisuutta tarkastellaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa (tarkastelujakso). Tämä vastaa noin kolmen kuukauden yhtäjaksoista työttömyyttä. Aktiivisuusedellytys täyttyy, kun henkilö työllistyy riittävästi työssä tai yritystoiminnassa. Aktiivisuusedellytys täyttyy myös, kun hän osallistuu riittävästi työllistymistä edistävään palveluun, muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan taikka työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan. Jos työtön ei ole työttömyysetuuden 65 maksupäivän (tarkastelujakso) aikana ollut riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa, maksetaan hänelle seuraavalta 65 maksupäivältä työttömyysetuus alennettuna 4,65 prosentilla. 23
 24. 24. Aktiivimalli Työttömyysetuuden saajalla ei ole aktiivisuusvelvoitetta, mikäli: • hänellä on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus, • hän työllistyy omais- tai perhehoitajana, • hän saa TTL 4 luvun 7 §:ssä tarkoitettua työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta, tai • hänen yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saantinsa kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää. 24
 25. 25. Työllistymistä edistävät palvelut Kulukorvaus Liikkuvuusavustus Vuorottelukorvaus 25
 26. 26. Työllistymistä edistävät palvelut • Työllistymistä edistävien palvelun ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon henkilöllä työttömänä ollessaan olisi oikeus • työvoimakoulutus • omaehtoinen opiskelu • työnhakuvalmennus ja uravalmennus • työ- ja koulutuskokeilu • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu ja • kuntouttava työtoiminta. • Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta sovitaan TE-toimiston kanssa 26
 27. 27. Kulukorvaus • Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta. • Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä. • Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. 27
 28. 28. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksaminen omavastuuaika Maksetaan enintään 5 päivältä/viikko, työmarkkinatuki ajallisesti rajoittamattomana ja peruspäiväraha enintään 300, 400 tai 500 päivää • osa-aikatyötä tekeville peruspäiväraha/työmarkkinatuki voidaan maksaa myös kerran kuukaudessa palkanmaksukaudesta riippuen Maksamisen edellytys • työttömyysaikaa koskeva ilmoitus Kelaan • ilmoittautuminen määräajoin työ- ja elinkeinotoimistoon 28 4 vk4 vk2 vk ilm oitt. työ-jaelinkeino- toim istoon 5 pv 1.m aksu 2.m aksu
 29. 29. Liikkuvuusavustus • Tarkoitettu tueksi matkakuluihin tai kuluihin, jotka aiheutuvat muuttamisesta lähemmäs työ- tai koulutuspaikkaa. • Saamisen edellytyksenä on, että henkilö ottaa vastaan vähintään kahden kuukauden mittaisen työn, joka perustuu työsuhteeseen. Avustuksen voi saada myös, jos työn vastaanottaminen edellyttää osallistumista työhön liittyvään koulutukseen. • Päivittäisen työ- tai koulutusmatkan tulee kokoaikatyössä kestää keskimäärin yli kolme tuntia ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia. • Avustus on peruspäivärahan suuruinen, ja sitä maksetaan enintään viitenä päivänä viikossa. • Enimmäisaika 30, 45 tai 60 päivää työsuhteen kestosta riippuen. 29
 30. 30. Vuorottelukorvaus, kun • kokoaikatyössä oleva työntekijä jää määräajaksi vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa työttömän • vuorotteluvapaalla olevalle maksetaan vuorottelukorvausta • työhistoriaa vähintään 20 vuotta. Kesto • 100-180 päivää yhtäjaksoisesti Määrä • 70 % peruspäivärahasta tai ansiopäivärahasta • sosiaalietuudet ja palkka vähentävät vuorottelukorvauksen määrää. 30
 31. 31. Kela palvelee
 32. 32. Kelan verkkoasiointipalvelu 1/2 • Seuraavat työttömyystuet voi hakea verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi: • Peruspäiväraha • Työmarkkinatuki • Myös työttömyysajan ilmoituksen voi tehdä verkossa. 32
 33. 33. Kelan verkkoasiointipalvelu 2/2 • Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella • Myös hakemuksen liitteet voi lähettää sähköisesti • Asiointipalvelun etusivulta asiakas näkee • seuraavat ja edelliset maksut • onko hakemus jo käsitelty tai ratkaistu • muistutukset, jos hakemuksesta puuttuu liite tai se on jäänyt lähettämättä • Tuet maksetaan nopeammin, kun asiakas on tehnyt hakemuksen verkossa 33
 34. 34. Puhelinpalvelu ja ajanvaraus • Työttömyysajan tukien palvelunumerossa 020 692 210 palvellaan ma–pe klo 8–16 • Jos palvelunumerossa on soittohetkellä jonoa, voi asiakas halutessaan jättää Kelan puhelinpalveluun soittopyynnön • Kelan palveluneuvoja soittaa asiakkaalle takaisin viimeistään tunnin sisällä • Takaisinsoitto on asiakkaalle maksuton • Asiakas voi myös varata ajan Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun • Ajanvaraus tehdään verkossa. Ajan varaamiseen tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus • Vaihtoehtoisesti ajan voi varata soittamalla työttömyysajan tukien palvelunumeroon 34

×