Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon hakeutuminen

81 views

Published on

Esittelyaineisto rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja ennakkoluvallisesta hoitoon hakeutumisesta

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon hakeutuminen

 1. 1. Ennakkoluvallinen hoitoon hakeutuminen Maiju Joutjärvi suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 2018
 2. 2. Mistä on kyse? • Hoitoon hakeutuminen = asiakas matkustaa asuinmaastaan toiseen maahan käyttämään terveydenhuoltopalveluita • EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin voi hakea EU-asetuksen 883/2004 mukaista lupaa (nk. ennakkolupa) hoitoon hakeutumista varten  Kyse voi olla tilanteesta, jossa – asiakas haluaa saada hoitoa muualla kuin asuinmaassaan ja/tai – asiakkaan tarvitsemaa hoitoa ei voida järjestää asuinmaassa
 3. 3. Ennakkoluvalla hoitoon Suomesta ulkomaille
 4. 4. Ennakkoluvalla hoitoon Suomesta ulkomaille • Suomessa Kela antaa päätöksen luvasta saada hoitoa asuinmaan ulkopuolella • Asiakas hakee lupaa Kelasta hakemuksella SV 129  Asiakkaan on liitettävä hakemukseen hoitoon hakeutumista koskeva lääketieteellinen selvitys • Lupaa voi hakea myös hoidon saamisen jälkeen  Hakemus ratkaistaan samalla tavalla kuin ennen hoidon saamista jätetty hakemus
 5. 5. Ennakkoluvalla hoitoon Suomesta ulkomaille • Kela pyytää hakemuksen ratkaisemista varten lausunnon julkiselta terveydenhuollolta • Aina ei tarvita asiakkaan hakemusta  Julkinen terveydenhuolto voi myös omasta aloitteestaan toimittaa suoraan Kelalle lausunnon
 6. 6. Julkisen terveydenhuollon lausunto • Julkisella terveydenhuollolla on lain* mukaan velvollisuus antaa lausunto asiakkaan hakemukseen • Lausunto tulee toimittaa Kelalle 21 vuorokauden kuluessa lausuntopyynnön vastaanottamisesta  Jos julkinen terveydenhuolto ei toimita lausuntoa määräaikaan mennessä, Kela myöntää asiakkaalle luvan *Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta, 13 §
 7. 7. Julkisen terveydenhuollon lausunto • Kela pyytää lausunnon asiakkaan kotikunnan mukaiselta julkiselta terveydenhuollolta  erikoissairaanhoito – lausunto sairaanhoitopiiristä  perusterveydenhuolto – lausunto perusterveydenhuollosta • Lausunnon antaa erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon ammattihenkilö  Lausunto on annettava kirjallisena
 8. 8. Julkisen terveydenhuollon lausunto • Lausunnossa tulee ilmaista, puoltaako julkinen terveydenhuolto luvan myöntämistä • Lausunnossa tulee ottaa kantaa siihen, täyttyvätkö asiakkaan kohdalla EU- lainsäädännön mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle - Kuuluko hoito Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan? - Voiko julkinen terveydenhuolto järjestää asiakkaalle hoidon lääketieteellisesti perustellun ajan puitteissa (nk. hoitotakuuaika, Terveydenhuoltolaki 50 – 52 §), ottaen huomioon asiakkaan terveydentila ja todennäköinen taudinkulku?  jos asiakas hakee lupaa jälkikäteen: Olisiko julkinen terveydenhuolto voinut järjestää asiakkaalle hoidon lääketieteellisesti perustellun ajan kuluessa,…
 9. 9. Julkisen terveydenhuollon lausunto • Jos julkinen terveydenhuolto puoltaa luvan myöntämistä, lausunnossa tulee lisäksi ilmaista, tarvitseeko asiakas hoitoon hakeutumiseen - erityisajoneuvoa, kuten ambulanssilentoa tai -kuljetusta, taksikuljetusta tai muuta erityiskuljetusta - saattajaa
 10. 10. Milloin luvan myöntämisestä ei voi kieltäytyä? • Luvan myöntämistä on puollettava, jos - hoito kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja - julkinen terveydenhuolto ei pysty järjestämään hoitoa asiakkaalle hoitotakuuajan puitteissa
 11. 11. Milloin luvan myöntämistä voi puoltaa? • Julkinen terveydenhuolto voi aina puoltaa luvan myöntämistä, vaikka EU- asetuksen mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle eivät täyttyisi  esim. kieleen tai kulttuuriin tai palvelun hinnoitteluun liittyvät syyt • Luvan puoltaminen ja epääminen tulee aina perustella tilanteessa, jossa lupaa ei olisi EU-lainsäädännön nojalla pakko myöntää  Luvan puoltamisen harkinta on hallinnollisen vallan käyttöä, joten luvan hakijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti
 12. 12. Hakemuksen ratkaiseminen • Julkisen terveydenhuollon lausunto on Kelan päätöstä sitova  puoltava lausunto = myöntöpäätös ja ennakkolupa  kielteinen lausunto = hylkäävä päätös Ennen hylkäävän päätöksen antamista Kela antaa asiakkaalle mahdollisuuden esittää mielipiteen julkisen terveydenhuollon lausunnosta. Tämä voi johtaa uuden lausunnon pyytämiseen. • Asiakas voi valittaa päätöksestä kotikunnan mukaiseen hallinto-oikeuteen  Kela pyytää valituksen johdosta lausunnon julkiselta terveydenhuollolta
 13. 13. Ennakkolupa S2 • Kela myöntää ennakkoluvan lomakkeella S2
 14. 14. Myönnetyn luvan merkitys ja kustannukset • Ennakkolupa toimii kuten maksusitoumus – asiakas maksaa hoidosta saman asiakasmaksun kuin kyseisessä maassa asuva henkilö  Jos asiakas ei ole luvasta huolimatta saanut hoitoa asiakasmaksulla, hän voi hakea hoitokustannuksista korvausta Kelasta • Hoitoa antanut valtio laskuttaa hoidosta aiheutuneet kustannukset Kelalta valtioiden välisessä laskutuksessa • Kela laskuttaa hoitokustannukset lausunnon antanutta julkista terveydenhuoltoa ylläpitävältä kunnalta tai kuntayhtymältä  Kustannukset laskutetaan, vaikka lausuntoa ei olisi toimitettu  Kotikunnattomien kustannukset jäävät valtiolle
 15. 15. Asiakas voi hakea Kelasta korvausta • Asiakas voi hakea Kelasta jälkikäteen korvausta hoitoon hakeutumiseen liittyvien matka-, oleskelu ja lääkekustannuksista • Myös saattajan matka- ja oleskelukustannukset korvataan, jos saattaja on ollut matkan aikana välttämätön • Kela ei laskuta matka-, oleskelu- ja lääkekustannuksia julkiselta terveydenhuollolta
 16. 16. Esimerkki: Hoitoon hakeutuminen Suomesta Saksaan • Helsingissä asuva Pekka hakee Kelalta ennakkolupaa Saksassa annettavaan hoitoon. • Kela pyytää HUS:ilta lausunnon. • HUS toimittaa puoltavan lausunnon Kelaan. • Kela antaa Pekalle päätöksen ja myöntää ennakkoluvan. • Pekka matkustaa hoitoon Saksaan ja maksaa hoidosta saman hinnan kuin paikalliset.* • Saksa laskuttaa hoitokustannukset Kelalta. • Kela maksaa Saksalle. • Kela laskuttaa hoitokustannukset HUS:ilta. • HUS maksaa Kelalle. *Pekka hakee matkakustannuksista korvausta Kelasta. *Kela korvaa matkat Pekalle.
 17. 17. Tilastoja ratkaistuista hakemuksista Vuosi Ratkaisut Myönnöt Hylyt Jätetty tutkimatta 2017 200 106 82 12 2016 246 126 113 7 2015 197 98 97 2 2014 181 76 104 1 2013 140 59 81 -
 18. 18. Vuosi 2017 TOP3 Haetut luvat, hoidon antajamaa 1. Viro 2. Saksa 3. Ruotsi TOP3 Myönnetyt luvat, hoidon antajamaa 1. Viro 2. Ruotsi 3. Espanja TOP3 Myönnetyt luvat, annettava hoito 1. Raskaus/synnytys 2. Silmätaudit 3. Syöpätaudit muu hoito TOP3 Hylätyt luvat, annettava hoito 1. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 2. Muu 3. Neurologia
 19. 19. Ennakkoluvalla hoitoon ulkomailta Suomeen
 20. 20. Ennakkoluvalla hoitoon ulkomailta Suomeen • Suomessa EU-lainsäädännön mukaista ennakkolupamenettelyä voidaan käyttää vain julkisessa terveydenhuollossa  Asiakas voi hakeutua hoitoon myös yksityiseen terveydenhuoltoon. Tällöin asiakas maksaa ensin kaikki hoitokustannukset itse ja voi jälkikäteen hakea Kelalta ennakkoluvan nojalla svl:n mukaista korvausta. • Velvollisuus ottaa vastaan EU-maista tulevat potilaat  Hoito tulee järjestää ilman syrjintää ja samoin perustein kuin Suomessa asuvalle asiakkaalle  Suomeen hoitoon hakeutuvan asiakkaan tulee itse selvittää hoitomahdollisuudet siinä terveydenhuollon yksikössä, josta hän toivoo saavansa hoitoa.
 21. 21. Hoitoon hakeutumisen kustannukset • Hoidon järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä hakee ennakkoluvan (lomake E 112 tai S2) nojalla annetun hoidon kustannuksista valtion korvausta Kelalta • Kela laskuttaa kustannukset edelleen ennakkoluvan myöntäneeltä valtiolta
 22. 22. Esimerkki: Hoitoon hakeutuminen Virosta Suomeen • Natalia hakeutuu Virosta hoitoon HUS:iin Viron myöntämällä ennakkoluvalla. • Natalia saa hoidon HUS:issa kuntalaisen asiakasmaksulla. • HUS hakee hoidon todellisista kustannuksista valtion korvausta Kelasta. • Kela maksaa HUS:lle valtion korvauksen. • Kela laskuttaa hoitokustannukset Virosta. • Viro maksaa Kelalle.
 23. 23. Maiju Joutjärvi suunnittelija Kela, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus, rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmä 2018

×