Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Opintoetuudet

84 views

Published on

Esittelyaineisto opintoetuuksista

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Opintoetuudet

 1. 1. Opintotuki ja muut etuudet opintojen aikana Etuuspalvelujen lakiyksikkö Opintotukiryhmä Opintoetuudet 2018
 2. 2. • Mitä tukea opiskeluun: eri tukimuodot • Opintotuki ja muut Kelan opintoetuudet • Koulumatkatuki • Mistä lisätietoa Esityksen sisältö 2 Opintoetuudet 2018
 3. 3. Mitä tukea opiskeluun? • Opintotuki (Kela) • Nuorten opiskelijoiden perustoimeentuloturva • Opintoraha ja opintolainan valtiontakaus – Pienellä osalla opiskelijoista myös asumislisä • Aikuiskoulutustuki (Koulutusrahasto) • Ansionmenetyskorvaus opintovapaalla olevalle • Edellyttää vähintään 8 vuoden työhistoriaa • Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle • Työttömyysturva (TE-toimistot, Kela, työttömyyskassat) • Työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle • Työvoimakoulutus tai omaehtoinen työttömyysetuudella opiskelu • Oppisopimuskoulutus (TE-toimistot, oppilaitokset, oppisopimustoimistot) • Käytännöllinen opiskelu työpaikalla • Ammatillinen tai lääkinnällinen kuntoutus (Kela, työeläkelaitokset) • Vaikeavammaisille ja vajaakuntoisille • Kuntoutusraha • Vuorottelukorvaus (TE-toimistot, Kela, työttömyyskassat) • Työstä vapaalle, opiskeluun tai muuhun • Edellyttää vähintään 20 vuoden työhistoriaa • Henkilöstökoulutus • Työnantaja järjestää työntekijälleen 3 Opintoetuudet 2018
 4. 4. Mitä tukea nuoren opiskeluun? Ammatillinen työvoimakoulutus • On tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. • Ammatillisena työvoimakoulutuksena suoritetaan • perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto • tutkinnon osa tai • ammatillinen jatko- tai täydennyskoulutus. • Työvoimakoulutuksen ajalta saa samaa etuutta kuin työttömänä. • Lisäksi voi saada kulukorvauksen ja sen voi määrätyin ehdoin saada korotettuna. • TE-toimisto valitsee opiskelijat hakemusten perusteella • Koska koulutukset ovat aikuiskoulutusta, alle 20-vuotiaat pääsevät niihin vain harvoin. • Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha ovat noin 695 e/kk. 4 Opintoetuudet 2018
 5. 5. Mitä tukea nuoren opiskeluun? Omaehtoinen työttömyysetuudella opiskelu • Omaehtoiseen opiskeluun eli henkilön itsensä valitsemaan koulutukseen • ammatilliseen tutkintoon • korkeakoulututkintoon tai • mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen – Aiempia opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella, jos opintojen keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. • TE-toimisto arvioi, täyttyvätkö edellytykset opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Henkilön pitää olla • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhaun tulee olla voimassa • vähintään 25-vuotias • koulutuksen tarpeessa ja opiskelun tulee parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. • Koulutuksen ajalta saa samaa etuutta kuin työttömänä. 5 Opintoetuudet 2018
 6. 6. Mitä tukea nuoren opiskeluun? Kuntoutusraha • Kuntoutuksella parannetaan ja tuetaan työkykyä ja edistetään työelämässä pysymistä tai sinne pääsyä tai paluuta. • Kuntoutusraha määräytyy samoin kuin sairauspäiväraha. – Kuntoutusrahan vähimmäismäärä on noin 615 e/kk. – Nuoren, 16-19 -vuotiaan, kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on noin 775 e/kk. – Lisäksi voidaan myöntää ylläpitokorvausta kustannusten korvaamiseksi. • Ammatilliset kuntoutuspalvelut työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi (esim. työkokeilu, koulutuskokeilu, työhönvalmennus ja ammatilliset kuntoutuskurssit). • Opiskelun apuvälineitä • Kuntoutuspsykoterapiaa tai yksilöllisiä kuntoutusjaksoja kuntoutuslaitoksessa • Kuntoutuksena voi suorittaa toisen asteen tai korkea-asteen perus-, jatko ja uudelleenkoulutusta. • Koulutus voi olla myös yleissivistävää koulutusta tai ammatillisesti valmentavaa koulutusta. • Koulutuspaikka on haettava itse. Kelan kuntoutusta voi hakea, kun on koulutuspaikka ja B-lääkärinlausunto kuntoutustarpeesta ja koulutuksen sopivuudesta. – 1.3.2018 alkaen alle 30-vuotias nuori, jolla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa, voi hakea kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa. Riittää, että toimintakyky on heikentynyt. 6 Opintoetuudet 2018
 7. 7. Mitä tukea nuoren opiskeluun? Oppisopimuskoulutus • Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. • Soveltuu sekä nuorille että aikuisille. • Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan ja väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuuluu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. • Oppisopimukseen liitetään henkilökohtainen opiskeluohjelma. • Oppisopimuskoulutuksen etuudet • Työssäoppimisen ajalta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. • Teoriajaksojen ajalta maksetaan (jos työnantaja ei maksa palkkaa): – päiväraha 15 euroa opetuspäivältä – perheavustus 17 euroa opetuspäivältä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia – matkakorvaus ja majoittumiskorvaus 7 Opintoetuudet 2018
 8. 8. Eritasoinen tuki elämäntilanteen mukaan 8 Opintoetuudet 2018
 9. 9. Opintotuki ja muut Kelan opintoetuudet 9 Opintoetuudet 2018
 10. 10. Opintotuen tarkoitus • Opintotuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa taloudellisesti oppivelvollisuuden jälkeisten päätoimisten ja vähintään 2 kuukautta kestävien opintojen aikana. • Opintotukea voi saada Suomessa tai ulkomailla suoritettaviin opintoihin lukioissa, kansanopistoissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä niihin rinnastettavissa oppilaitoksissa. Opintoetuudet 201810
 11. 11. Opintoetuudet • Opintotuki • Opintoraha • Opintorahan huoltajakorotus – 1.1.2018 alkaen alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada 250,28 euron opintorahan lisäksi huoltajakorotuksena 75 euroa kuukaudessa. • Opintolainan valtiontakaus • Asumislisä – 1.8.2017 alkaen vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskeleville sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. • Opintolainahyvitys tai verotuksen opintolainavähennys korkeakoulututkinnon suorittaneille • Korkoavustus • Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki • Koulumatkatuki lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville Opintoetuudet 201811
 12. 12. Opintotukimenot 1990–2017 Huom. Kustannuksista ei ole vähennetty takaisinperittyjä tukia tai takaisinperittyjä opintolainojen takausvastuusaatavia. Opintoetuudet 201812
 13. 13. Opintotuen myöntämisedellytykset • Oppilaitokseen hyväksyminen • Opintojen päätoiminen harjoittaminen • Opinnoissa edistyminen • Taloudellisen tuen tarve • Opintotuen suuruus määräytyy iän, siviilisäädyn ja asumismuodon mukaan. Opintoetuudet 201813
 14. 14. Opintotukea ei myönnetä henkilölle, joka saa • eläkettä (perhe-eläke ei estä opintotuen myöntämistä) • kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta • sairauspäivärahaa • työttömyysturvaa • opintotukea ulkomailta • vuorottelukorvausta • aikuiskoulutustukea (lainatakaus voidaan myöntää). henkilölle, joka • on työvoima- tai oppisopimuskoulutuksessa • suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta • suorittaa vapausrangaistusta ja opiskelee rangaistuslaitoksessa. Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka saa lapsilisää. Opintoetuudet 201814
 15. 15. Opintotuen hakeminen • Uusi opiskelija tai opiskelija, joka ei ole vielä saanut opintotukea, voi hakea tuen verkossa. • www.kela.fi/asiointi – Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. – Myös hakemuksen liitteet voi toimittaa verkossa. • Hakemuslomakkeita saa Kelan verkkosivuilta, Kelasta ja oppilaitoksista. • Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen. 15 Opintoetuudet 2018
 16. 16. Kelan asiointipalvelussa opiskelija voi • nähdä Kela-etuuksien kokonaistilanteensa: maksut, vireillä olevat etuusasiat ja päätökset • hakea opintotukea, ilmoittaa tukeen vaikuttavista muutoksista ja hakea lisätukea • lähettää liitteet ja lisäselvitykset • tarkistaa, mille ajalle opintotuki on myönnetty ja paljonko tukea maksetaan • tarkistaa vuositulorajansa ja tukikuukausitietonsa • tarkistaa opintolainatietonsa • palauttaa, perua tai lakkauttaa opintotuen • tehdä valituksen. Opintoetuudet 201816
 17. 17. Opintotukiaika korkeakoulussa (1/3) • Yhden lukuvuoden eli 60 opintopisteen opinnot oikeuttavat 9 kuukauden tukeen (0,5 lukuvuotta = 5 kk). – Enimmäistukiaika on näin laskettu tukiaika lisättynä – 3 tukikuukaudella, jos ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen – 5 tukikuukaudella, jos ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu 1.8.2014 tai sen jälkeen – 10 tukikuukaudella, jos ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu ennen 1.8.2014. Opintoetuudet 201817
 18. 18. Opintotukiaika korkeakoulussa (2/3) – Esimerkiksi 300 opintopisteen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon enimmäistukiaika on – 48 kuukautta (aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen) – 50 kuukautta (aloitettu 1.8.2014 tai sen jälkeen) – 55 kuukautta (aloitettu ennen 1.8.2014). – Esimerkiksi 3,5 lukuvuoden amk-tutkinto – 35 kuukautta (aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen) – 37 kuukautta (aloitettu 1.8.2014 tai sen jälkeen) – 42 kuukautta (aloitettu ennen 1.8.2014). • Erityisen syyn perusteella enintään 9 lisätukikuukautta Opintoetuudet 201818
 19. 19. Opintotukiaika korkeakoulussa (3/3) 1.8.2011 tai sen jälkeen aloitetuissa yliopisto-opinnoissa • Yliopisto-opiskelijalle, joka on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, opintotuki myönnetään kaksiportaisesti, ensin alempaan kanditutkintoon ja sen jälkeen ylempään maisteritutkintoon. • Enimmäistukiaika on suoritettavien tutkintojen yhteenlasketun laajuuden mukainen, mutta alemmalle ja ylemmälle tutkinnolle on määritelty myös tutkintokohtainen enimmäistukiaika. • Esimerkki 300 opintopisteen korkeakoulututkinto (alempi 180 op + ylempi 120 op) – 30 kk + 21 kk, mutta yhteensä enintään 48 kk (aloitettu 1.8.2017 tai sen jälkeen) – 32 kk + 23 kk, mutta yhteensä enintään 50 kk (aloitettu 1.8.2014 tai sen jälkeen) – 37 kk + 28 kk, mutta yhteensä enintään 55 kk (aloitettu 1.8.2011 - 1.8.2014) Opintoetuudet 201819
 20. 20. Opintotukiaika kaikkiin korkeakouluopintoihin • Aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneelle yhteensä enintään 54 kuukautta kaikkiin korkeakouluopintoihin (eräin poikkeuksin), kun • opiskelija ottaa uuden opiskelupaikan vastaan tai ilmoittautuu läsnä olevaksi 1.8.2017 tai sen jälkeen. • Kokonaistukiaika kaikkiin korkeakouluopintoihin on kuitenkin • 64 tukikuukautta, jos opiskelija on aloittanut uudet korkeakouluopinnot läsnä olevana opiskelijana 1.8.2014–31.7.2017 • 70 tukikuukautta, jos opiskelija on aloittanut uudet korkeakouluopinnot läsnä olevana opiskelijana ennen 1.8.2014. Opintoetuudet 201820
 21. 21. Opintotukiaika muissa oppilaitoksissa (toinen aste) • Ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen laajuutta vastaavalle tavanomaiselle opiskeluajalle • Lukio-opinnoissa kolmeksi ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi opintojen alusta alkaen • Hakemuksesta lisäajalle, jos opinnot ovat edelleen päätoimisia • Säännönmukaisen opiskeluajan päätyttyä opintotukea voidaan myöntää enintään 12 kuukauden ajalle. • Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa perustutkinnossa säännönmukainen opiskeluaika sisältää yhden lisävuoden. • Muissa kuin korkeakouluopinnoissa kokonaistukiaikaa ei ole rajoitettu. Opintoetuudet 201821
 22. 22. Opintorahan määrä 1.1.2018 alkaen 22 Vanhempien tulojen perusteella opintorahaa voidaan  = suurentaa  = suurentaa tai pienentää Opintorahan perusmäärät euroa kuukaudessa (brutto) Korkeakoulut Muut oppilaitokset Alaikäisen lapsen huoltaja 325,28 325,28 Avioliitossa oleva 250,28 250,28 Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt 250,28 250,28 Itsenäisesti asuva 17-vuotias 101,74  101,74  Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 81,39  81,39  Vanhempansa luona asuva 17–19-vuotias 38,66  38,66  Opintoetuudet 2018
 23. 23. Opintorahan vähävaraisuuskorotus Muualla kuin vanhempansa luona asuvalle 17-vuotiaalle tai vanhempansa luona asuvalle perheettömälle opiskelijalle • Jos vanhempien yhteenlasketut tulot ovat alle 20 700 euroa vuodessa, opintorahaan maksetaan täysimääräinen korotus (59,01 tai 101,74 e/kk). • Korotus pienenee asteittain ja korotusta ei makseta, jos yhteenlasketut tulot ylittävät 39 000 euroa vuodessa. Opintoetuudet 201823
 24. 24. Opintotuen asumislisä 1.8.2017 alkaen • Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. • Asumislisää voivat saada • ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat ja vuokralla asuvat (210 e/kk, mutta alhaisen vuokratason maissa pienempi). – Ulkomaan tai Ahvenanmaan asumislisä voidaan myöntää – ulkomaisessa tai ahvenanmaalaisessa oppilaitoksessa opiskelevalle – opiskelijalle, joka suorittaa opintoihinsa kuuluvaa opintojaksoa ulkomailla tai Ahvenanmaalla. – Opiskelijan pitää sekä asua että opiskella ulkomailla tai Ahvenanmaalla. • Suomessa kansanopiston, liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa (88,87 e/kk) Opintoetuudet 201824
 25. 25. Opintotuen asumislisän saajat joulukuussa 1990–2017 Opintoetuudet 201825
 26. 26. Opintolainan valtiontakaus • Voidaan myöntää opiskelijalle, joka saa opintorahaa tai aikuiskoulutustukea sekä lisäksi: – alle 17-vuotiaalle (lapsilisään oikeutetulle) itsenäisesti asuvalle vanhempien tulorajojen puitteissa – 18–19-vuotiaalle vanhempansa luona asuvalle toisen asteen oppilaitoksen opiskelijalle, jos vanhempien tulot estävät opintorahan saamisen • Lainatakausta ei pääsääntöisesti myönnetä, jos Kela on takaajana maksanut opiskelijan aiemman opintolainan. – 1.8.2017 alkaen maksuhäiriö ei enää estä lainatakauksen myöntämistä. • Takauspäätös annetaan lukuvuodeksi kerrallaan. – Opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle se annetaan hakemuksetta. Opintoetuudet 201826
 27. 27. Opintolainan valtiontakauksen suuruus Lainan määrä tukikuukautta kohti Korkeakoulu- opiskelija Toinen aste, 18 v täyttänyt Toinen aste, alle 18-vuotias 300 euroa 650 euroa 650 euroa Ulkomailla opiskeleva Aikuiskoulutus- tukea saava 650 euroa 800 euroa 27 Opintoetuudet 2018
 28. 28. Opintolainan hakeminen ja hoitaminen • Opiskelija sopii pankin kanssa opintolainan korosta, takaisinmaksusta ja muista kuin takauspäätöksessä mainituista lainaehdoista. • Laina on nostettavissa 1 tai 2 eränä lukuvuoden aikana opinnoista riippuen. • Opintolainojen korot maksetaan lisälainalla niiden lukukausien aikana, joina opiskelija saa opintotukea sekä lisäksi yhtenä lukukautena tämän jälkeen (eli korko pääomitetaan). Opintoetuudet 201828
 29. 29. Valtion takaama opintolainakanta 31.12. vuosina 1990–2016 Tieto vuoden lopun opintolainakannasta päivitetään maaliskuussa. Opintoetuudet 201829
 30. 30. Lukuvuoden aikana opintolainaa nostaneet 2005/2006–2016/17 Opintoetuudet 201830
 31. 31. Keskimääräinen opintolaina vuoden lopussa 2005–2016 Vuoden lopun tiedot päivitetään maaliskuussa. Opintoetuudet 201831
 32. 32. Opiskelijan vanhempien tulojen vaikutus opintotukeen toisen asteen opiskelijalla • Vanhempien vuositulot pienentävät opintotuen määrää, jos tulot ovat yhteensä vähintään 41 810 e ja – opiskelija asuu vanhempansa luona ja on alle 20-vuotias, tai – opiskelija asuu itsenäisesti ja on alle 18-vuotias • Vanhempien tulot estävät opintotuen saamisen, jos ne ovat vähintään 61 000 euroa. • Vanhempansa luona asuva 18–19-vuotias voi kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen, vaikka vanhempien tulot estävät opintorahan saamisen. • Vanhempien tulot eivät vaikuta opintotuen määrään, jos opiskelija on avioliitossa tai alaikäisen lapsen huoltaja. Opintoetuudet 201832
 33. 33. Opintotuen saajat oppilaitosasteen mukaan 1985/1986–2016/2017 1) Sisältää myös mm. kansanopistot. Opintoetuudet 201833
 34. 34. Ulkomailla opiskelevat ja ulkomaalaiset opintotuen saajat 2000/2001–2016/2017 Opintoetuudet 201834
 35. 35. Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintotukeen Opiskelijalla voi olla tuloa • Ennen 1.1.2018 • 660 euroa jokaista opintoraha- tai asumislisäkuukautta kohti • 1 970 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. • 1.1.2018 – 31.12.2019 • 667 euroa jokaista opintoraha- tai asumislisäkuukautta kohti • 1 990 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. Tulona otetaan huomioon • veronalaiset tulot koko kalenterivuoden ajalta (opintotuki pois lukien) • ulkomailla saadut vastaavat tulot • veronalaiset ja verovapaat apurahat (ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitetut pois lukien). Opintoetuudet 201835
 36. 36. Vuosituloraja opintotuessa (vuonna 2017 ja aiempina vuosina) Vuositulorajan verran voi ansaita milloin vain vuoden aikana. Tuki- kuukausia kalenterivuonna Vuosituloraja e/vuosi Tuki- kuukausia kalenterivuonna Vuosituloraja e/vuosi 1 22 330 7 14 470 2 21 020 8 13 160 3 19 710 9 11 850 4 18 400 10 10 540 5 17 090 11 9 230 6 15 780 12 7 920 36 Opintoetuudet 2018
 37. 37. Vuosituloraja opintotuessa (vuosina 2018 ja 2019) Vuositulorajan verran voi ansaita milloin vain vuoden aikana. Tuki- kuukausia kalenterivuonna Vuosituloraja e/vuosi Tuki- kuukausia kalenterivuonna Vuosituloraja e/vuosi 1 22 557 7 14 619 2 21 234 8 13 296 3 19 911 9 11 973 4 18 588 10 10 650 5 17 265 11 9 327 6 15 942 12 8 004 37 Opintoetuudet 2018
 38. 38. Opintotuen vuositulovalvonta 1997–2016 Opintoetuudet 201838
 39. 39. Opintolainan korkoavustus Valtion takaaman opintolainan korot maksetaan pienituloiselle, jos opintolainan korkoja ei enää pääomiteta (eli opintotuen viimeisimmästä saamisesta on kulunut riittävän pitkä aika). • Tuloraja on 1 350 – 1 712 euroa/kk lasten määrästä riippuen (1.3.2018 alkaen). • Korkoavustuksen voi saada enintään 5 vuosipuoliskon ajalta. • Asevelvollisten palvelusaikana erääntyvät korot maksetaan sotilasavustuksena. Opintoetuudet 201839
 40. 40. Opintolainavähennys verotuksessa • Koskee lukuvuonna 2005–2006 tai sen jälkeen korkeakouluopintonsa aloittaneita, jos ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu ennen 1.8.2014. • Korkeakoulututkinto pitää suorittaa määräajassa. • Ylempi korkeakoulututkinto (sisältäen mahdollisen alemman): tutkinnon tavoiteaika + enintään 2 lukuvuotta • Ammattikorkeakoulututkinto, ylempi amk-tutkinto ja pelkkä alempi korkeakoulututkinto: tavoiteaika + enintään 1 lukuvuosi • Opintolainavähennys on 30 % siitä korkeakouluopintojen aikana nostetusta lainamäärästä, joka ylittää 2 500 euroa. • Opintolainavähennyksessä on kuitenkin enimmäismäärä, joka määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan. • Myönnetään yleensä hakemuksetta. • Vähennykseen oikeutettu saa verovähennyksen, kun hän maksaa takaisin opintolainaansa. Opintoetuudet 201840
 41. 41. Opintolainavähennysoikeuden saaneet henkilöt 2007–2017 Opintolainavähennys oli keskimäärin 2 300 euroa vuonna 2017 Opintoetuudet 201841
 42. 42. • Koskee korkeakouluopiskelijaa, joka on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen. • Opintolainahyvitys on Kelan maksama ylimääräinen opintolainan lyhennys korkeakouluopiskelijalle, joka suorittaa tutkinnon määräajassa. • Määräaika ylemmässä korkeakoulututkinnossa (sisältäen mahdollisen alemman): tutkinnon tavoiteaika + enintään 1,0 lukuvuosi • Määräaika ammattikorkeakoulututkinnossa ja pelkässä alemmassa korkeakoulututkinnossa: tavoiteaika + enintään 0,5 lukuvuotta • Myönnetään yleensä hakemuksetta. • Poikkeuksena alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Opiskelijan pitää hakea opintolainahyvitystä, jos hän haluaa hyvityksen yliopistossa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Opintolainahyvitys korkeakouluopiskelijalle (1/2) Opintoetuudet 201842
 43. 43. • Opintolainahyvitys on 40 % siitä korkeakouluopintojen aikana nostetusta lainamäärästä, joka ylittää 2 500 euroa. • Opintolainahyvityksessä on kuitenkin enimmäismäärä, joka määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan. – 300 opintopisteen maisteritutkinto (alempi + ylempi kk-tutkinto) on suoritettava enintään 6 lukuvuodessa. – Huomioon otettava opintolainan enimmäismäärä on 18 000 euroa ja opintolainahyvityksen enimmäismäärä on 6 200 euroa. – 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto on suoritettava enintään 4 lukuvuodessa. – Huomioon otettava opintolainan enimmäismäärä on 12 800 euroa ja opintolainahyvityksen enimmäismäärä on 4 120 euroa. Opintolainahyvitys korkeakouluopiskelijalle (2/2) Opintoetuudet 201843
 44. 44. Korkeakouluopiskelijan ateriatuki • Korkeakouluopiskelija saa alennuksen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. • Ateriatuki on 1,94 euroa aterialta. • Opiskelijaravintola vähentää tuen aterian hinnasta, eli opiskelija maksaa ateriastaan tuen verran vähemmän. – Opiskelijalounas maksaa siten enintään 2,60 euroa ja erikoisannos enintään 4,95 euroa. • Ateriatuen voivat saada tutkinto-opiskelijat sekä korkeakoulussa opintotukeen oikeuttavaa ammatillista tai erikoistumiskoulutusohjelmaa suorittavat. • Ateriatuen voivat saada myös ulkomaiset vaihto-opiskelijat. Opintoetuudet 201844
 45. 45. 2017-2018 Koulumatkatuki 45 Opintoetuudet 2018
 46. 46. Koulumatkatuki • Korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. • Maksetaan kuukausittain opiskelijan kulkutavasta riippuen matkalipun myyjälle, koulukuljetuksen järjestäjälle tai opiskelijalle. • Opiskelijan on kuitenkin aina itse haettava etuutta lukuvuodeksi kerrallaan. 46 Opintoetuudet 2018
 47. 47. Koulumatkatukea voivat saada • Päätoimisesti opiskelevat - lukio-opiskelijat • aikuis- ja iltalukio-opintoihin vain silloin, kun lukio-opinnot suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä (yhdistelmätutkinto) • maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen - opiskelijat, jotka suorittavat • ammatillista perustutkintoa • ammatilliseen peruskoulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. 47 Opintoetuudet 2018
 48. 48. Koulumatkatukea eivät voi saada • Esimerkiksi seuraavat: – korkeakouluopiskelijat – aikuislukioiden ja lukioiden aikuislinjojen opiskelijat • tuki voidaan myöntää, jos aikuislukio-opinnot suoritetaan yhdistelmätutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä – ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavat – maksuttomaan asuntolapaikkaan oikeutetut – muun lain perusteella koulumatkoihin tukea saavat opiskelijat (esim. vammaispalvelulain mukainen matkakorvaus). 48 Opintoetuudet 2018
 49. 49. Koulumatkatuen myöntämisedellytykset • Yhdensuuntaisen koulumatkan opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on oltava vähintään 10 km ja • koulumatkan kustannusten on oltava yli 54 e/kk. • Ei koske Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai itse järjestettyä kulkutapaa. • Opiskelijan oma maksuosuus on vähintään 43 e/kk. • Opiskelijalla on oltava viikon aikana vähintään 7 koulumatkatukeen oikeuttavaa yhdensuuntaista koulumatkaa vähintään 18 perättäisen kalenteripäivän ajan. • Koulumatkatukea voi saada lukuvuoden opintojen keston mukaan 1-12 kuukaudeksi. • Tukikuukaudessa (kalenterikuukausi) on oltava vähintään 18 koulumatkatukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. 49 Opintoetuudet 2018
 50. 50. Maksetut koulumatkatuet kulkutavan mukaan vuonna 2017 Yht. 46,8 milj. euroa Opintoetuudet 201850
 51. 51. Mistä lisätietoa ? 51 Opintoetuudet 2018
 52. 52. 52 Opintoetuudet 2018
 53. 53. Opintoetuudet 201853
 54. 54. Lisätietoa opintoetuuksista: www.kela.fi 54 Opintoetuudet 2018
 55. 55. Lisätietoa opintoetuuksista 55 Opintoetuudet 2018

×