Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Eläke-etuudet

161 views

Published on

Esittelyaineisto Kelan eläke-etuuksista

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Eläke-etuudet

 1. 1. Kelan eläke-etuudet 2018
 2. 2. Eläketurva Työeläkelaitokset: työeläkkeet • Työkyvyttömyyseläke/ Kuntoutustuki • Osatyökyvyttömyyseläke • Osittainen varhennettu eläke • Työuraeläke • Vanhuuseläke, vanhuuseläke lykättynä • Perhe-eläke leskelle, ei ikärajaa • Perhe-eläke alle 18 v. lapselle Perusturva Kelasta: Kansaneläke, takuueläke • Kansaneläke: Työkyvyttömyyseläke/ kuntoutustuki Vanhuuseläke, vanhuuseläke varhennettuna ja lykättynä • Takuueläke • Perhe-eläke alle 65 v. leskelle • Perhe-eläke alle 18 v. lapselle, alle 21 v. opiskelun perusteella • Eläketuki • ei varsinainen eläke 7.11.20182
 3. 3. Kansaneläkkeen tarkoitus ja lajit • Kansaneläke turvaa vähimmäiseläkkeen niille, joilla • ei ole omaa ansioeläkettä tai • puolison jälkeen maksettavaa leskeneläkettä tai • niiden määrä on pieni. • Kansaneläkkeen lajit • Vanhuuseläke / varhennettu ja lykätty vanhuuseläke • Työkyvyttömyyseläke / kuntoutustuki 7.11.20183
 4. 4. Kansaneläkkeen määrä • Kansaneläkkeen suuruus määräytyy henkilön Suomesta ja ulkomailta saamien työeläkkeiden, perhe-eläkkeiden sekä tapaturma- ja liikennevahinkokorvausten perusteella. • EY-asetus voi joissain tapauksissa estää tuloksi ottamisen. • Jos nämä eläkkeet ja korvaukset ylittävät laissa säädetyn tulorajan, ei kansaneläkettä jää maksettavaksi. • Määrään vaikuttavat myös • Suomessa asuttu aika ja • perhesuhteet 7.11.20184
 5. 5. Täysimääräinen kansaneläke Perheluokka • Yksinäinen 628,85 e/kk • Parisuhteessa* 557,79 e/kk * avio-, avoliitto ja rekisteröity parisuhde Pienin maksettava kansaneläke on 6,68 e/kk. 7.11.20185
 6. 6. Kansaneläkkeen tulorajat • Jos hakijan muut eläketulot eivät ylitä 55,54 e/kk, kansaneläke maksetaan täysimääräisenä. • Kansaneläkettä ei jää maksettavaksi, jos hakijan muut eläketulot ovat vähintään • yksin asuvalla 1 299,88 e/kk • parisuhteessa olevalla 1 157,71 e/kk 7.11.20186
 7. 7. Lapsikorotuksen myöntäminen • Lapsikorotus myönnetään henkilölle, joka saa Suomesta • kansaneläkettä • työeläkkeenä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, työuraeläkettä, vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä • sotilasvamman, liikennevahingon tai tapaturman perusteella maksettavaa jatkuvaa eläkettä tai korvausta. • Lapsikorotusta ei makseta esimerkiksi pelkän perhe-eläkkeen, luopumiseläkkeen tai sukupolvenvaihdoseläkkeen tai pelkän takuueläkkeen saajalle. 7.11.20187
 8. 8. Kenestä lapsikorotus Lapsikorotus maksetaan alle 16-vuotiaasta lapsesta, joka • asuu eläkkeensaajan kanssa samassa taloudessa ja on eläkkeensaajan tai hänen puolisonsa oma lapsi tai kasvattilapsi tai • ei asu samassa taloudessa eläkkeensaajan kanssa mutta • asuu Suomessa ja on eläkkeensaajan oma lapsi ja • eläkkeensaaja huolehtii lapsen toimeentulosta (kustannukset vähintään 155,50 €/kk eli elatustuen määrän verran ) • Lapsikorotus on kustakin lapsesta 21,93 e/kk (v. 2018) 7.11.20188
 9. 9. Työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen • Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle • joka on 16–64-vuotias • jonka työkyky on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi • joka ei kykene tavalliseen työhönsä tai muuhun siihen verrattavaan työhön, josta saisi kohtuullisen toimeentulon. • Sokeutta tai liikuntakyvyttömyyttä pidetään aina työkyvyttömyyden aiheuttajana. 7.11.20189
 10. 10. Työkyvyttömyyseläke alle 20-vuotiaalle Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun kuntoutusrahan maksaminen on päättynyt. Se voidaan myöntää jos nuorella • ei ole mahdollisuuksia ammatilliseen kuntoutukseen • ammatillinen kuntoutus on sairauden vuoksi keskeytynyt tai päättynyt tuloksettomana 7.11.201810
 11. 11. Työkyvyn arviointi Työkyvyn arvioinnissa arvioidaan • henkilön jäljellä oleva työkyky • työkyvyn parantamismahdollisuudet ja • työkyvyn riittävyys työn vaatimuksiin nähden. Arvioinnissa otetaan huomioon • lääketieteelliset tekijät • sosiaalis-taloudelliset tekijät kuten ikä, ammattitaito, koulutus, kotipaikkasidonnaisuus, työllisyystilanne. • Mitä henkilö pystyy tekemään jäljellä olevalla työkyvyllään? 7.11.201811
 12. 12. Työkyvyttömyyseläkkeen alku 1/2 • Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairauspäivärahan päättymisen jälkeen (300 päivää). • Jos oikeutta ei päivärahaan ole, eläke alkaa ns. odotusajan jälkeen. Se vastaa päivärahan enimmäissuoritusaikaa. • Jos hakijalle on myönnetty työeläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke, Kelan eläke alkaa samasta ajankohdasta ilman odotusaikaa. 7.11.201812
 13. 13. Työkyvyttömyyseläkkeen alku 2/2 • Työkyvyttömyyseläkettä voi saada vasta sen jälkeen, kun oikeus kuntoutusrahaan on päättynyt. Sitä maksetaan ammatillisen kuntoutuksen ajalta. • Jos hakija on täyttänyt 63 vuotta, työkyvyttömyyseläke voi alkaa aikaisintaan samasta ajankohdasta kuin työeläkejärjestelmän vanhuuseläke. Ennen vuotta 1962 syntyneillä Kelan työkyvyttömyyseläke voi alkaa samasta ajankohdasta työeläkkeen vanhuuseläkkeen kanssa. 7.11.201813
 14. 14. Työkyvyttömyyseläke kuntoutustukena • Työkyvyttömyyseläke myönnetään kuntoutustukena määräaikaisesti työkyvyttömälle henkilölle. • Tavoitteena on työkyvyn palauttaminen ja paluu työelämään. • Hakijalla on oltava hoito- tai kuntoutussuunnitelma. • Tuki myönnetään kuntoutustukena hoidon tai kuntoutuksen ajaksi. Sen voi saada myös hoito- tai kuntoutussuunnitelman valmistelun ajaksi. 7.11.201814
 15. 15. Työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättäminen • Työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää lepäämään, jos kansaneläkettä tai työeläkettä saava henkilö ryhtyy ansiotyöhön ja hän ansaitsee enemmän kuin 737,45 e/kk (brutto). • Työeläkkeen ansioraja voi olla 737,45 e/kk korkeampi riippuen työkyvyttömyyttä edeltäneestä vakiintuneesta keskiansiosta. • Lepäämisaika on vähintään 3 kuukautta ja enintään 2 vuotta. • Asiakas voi saada vammaistukea, kun hänen eläkkeensä on jätetty lepäämään. 7.11.201815
 16. 16. Vanhuuseläke • Vanhuuseläke myönnetään 65 vuotta täyttäneelle henkilölle • Jos tämä siirtää eläkkeen alkamista myöhemmäksi, kansaneläke maksetaan korotettuna • Korotus on 0,6 % jokaiselta myöhentämiskuukaudelta 7.11.201816
 17. 17. Varhennettu vanhuuseläke • varhennettu vanhuuseläke voidaan myöntää 63–64-vuotiaalle • vanhuuseläkkeen saajan ei tarvitse lopettaa ansiotyötä • kansaneläkettä vähennetään 0,4 % jokaista varhentamiskuukautta kohti • eläke maksetaan pysyvästi vähennettynä • koskee vain v. 1962 tai sitä ennen syntyneitä 7.11.201817
 18. 18. Rintamalisä • Rintamalisä kuuluu henkilölle, joka on saanut rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen tai todistuksen miinanraivaustehtäviin osallistumisesta • Rintamalisän saa • Suomessa asuva henkilö • ulkomailla asuva, sosiaaliturvasopimuksen perusteella kansaneläkettä saavat ulkomaan kansalainen • Rintamalisän määrä on 49,57 e/kk 7.11.201818
 19. 19. Ylimääräinen rintamalisä • Ylimääräisen rintamalisän saa henkilö, joka saa kansaneläkettä ja rintamalisää. Sitä ei kuitenkaan saa miinanraivaustodistuksen perusteella • Määrä on 25–45 % siitä kansaneläkkeen osasta, joka ylittää 102,41 e/kk. Se on • yksinasuvalle enintään 239,32 e/kk • avio- tai avoliitossa olevalle enintään 207,35 e/kk • Ylimääräinen rintamalisä on verotonta tuloa. 7.11.201819
 20. 20. Veteraanilisä eläkettä saavan hoitotukeen • Edellyttää, että asiakas saa korotettua tai ylintä hoitotukea sekä ylimääräistä rintamalisää • Määrä on 105,13 e/kk. Tulo on veroton. • Kela myöntää hoitotuen ilman hakemusta. 7.11.201820
 21. 21. Ulkomaille maksettava rintamalisä • Maksetaan tunnuksen tai todistuksen saaneelle ulkomailla asuvalle henkilölle, joka ei saa kansaneläkettä • Määrä on 593,68 euroa vuodessa. Summa maksetaan kahdessa erässä vuosittain 7.11.201821
 22. 22. Takuueläke 1/3 • Takuueläke korottaa Suomen vähimmäiseläketurvan 775,27 euroon kuukaudessa. • Se myönnetään henkilölle, jonka kaikki muut eläkkeet ovat bruttomäärältään alle 768,59 e/kk. • Edellytys on, että henkilö on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16 vuotta täytettyään. Nuori työkyvytön saa takuueläkettä, jos hän sai vammaistukea, kun täytti 16 vuotta. 7.11.201822
 23. 23. Takuueläke 2/3 • Lisäksi henkilön on saatava jotain seuraavista – Kelan vanhuuseläke ja varhennettu vanhuuseläke – vanhuuseläke työttömyyspäivärahan lisäpäivien perusteella – työeläke vanhuuseläkkeenä (täyttänyt oman ikäluokkansa alimman vanhuuseläkeiän) – kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki – työntekijän eläkelain mukainen tai muu vastaava työ- tai virkasuhteeseen perustuva täysi työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki – täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnetty lakisääteinen tapaturmavakuutuksen, sotilastapaturmalain, liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön tai sotilasvammalain mukainen jatkuva tapaturmaeläke, elinkorko tai työkyvyttömyyseläke tai sellainen ansionmenetyksen korvaus, jota maksetaan kun liikennevahingon sattumisesta on kulunut vuosi tai – maatalousyrittäjän luopumistuki 7.11.201823
 24. 24. Takuueläke maahanmuuttajalle 3/3 • Maahanmuuttajalta, joka ei saa mitään aiemmin mainituista eläkkeistä vaaditaan • 3 vuoden asumisaikaa Suomessa • 65 vuoden ikää tai • 16 vuoden ikää ja kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyttä • Takuueläkettä ei makseta • pysyvästi ulkomailla asuvalle • pelkän osa-aikaeläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen tai perhe-eläkkeen saajalle Takuueläkkeen saaja voi saada eläkkeensaajan asumistukea. 7.11.201824
 25. 25. Takuueläkkeen määrä 1.1.2018 • Täysi takuueläke on 775,27 euroa kuukaudessa • Takuueläkkeestä vähennetään muut eläketulot bruttomääräisinä. 7.11.201825
 26. 26. Takuueläkkeen maksaminen 1/2 • Takuueläke maksetaan kuukauden 22. päivä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä. • Takuueläke on verotettavaa tuloa. Takuueläke varhennettuna • Takuueläke maksetaan vähennettynä samalla vähennysprosentilla kuin kansaneläke, jos henkilö on varhentanut kansaneläkkeen tai työeläkkeen alkamisen. 7.11.201826
 27. 27. Takuueläkkeen maksaminen 2/2 • Takuueläke vaikuttaa muihin etuuksiin. • Se otetaan huomioon • asumistuessa • toimeentulotuessa • pitkäaikaisen laitoshoidon maksuissa 7.11.201827
 28. 28. Eläke-etuuksien maksupäivät • Kansaneläkkeet (vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke), rintamalisät sekä eläkettä saavan hoitotuki maksetaan eläkkeensaajille kuukauden 7. päivä. • Takuueläke maksetaan kuun 22. päivä. • Asumistuki ja eläketuki maksetaan kuun 4. päivä. • Lapsikorotus ja perhe-eläkkeet maksetaan sukunimen alkukirjaimen mukaan: A–K kuun 4. päivä, L–R kuun 14. päivä ja S–Ö kuun 22. päivä. • Jos pankki on maksupäivänä kiinni, maksupäivä on edeltävä arkipäivä. 7.11.201828
 29. 29. Eläkkeiden ja eläkkeensaajan tukien hakeminen • Seuraavat eläkkeet ja eläkkeensaajan tuet voit hakea voit hakea verkossa ja suullisesti osoitteessa www.kela.fi/asiointi • Vanhuuseläke • Takuueläke • Eläkkeensaajan asumistuki • Seuraavat eläkkeet ja eläkkeensaajan tuet voit hakea ainoastaan paperilomakkeella www.kela.fi/lomakkeet • Työkyvyttömyyseläke • Kuntoutustuki • Lapsikorotus • Perhe-eläke • Eläketuki 7.11.201829
 30. 30. Kelan verkkoasiointipalvelu • Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella • Myös hakemuksen liitteet ja viestit voi lähettää sähköisesti • Asiointipalvelussa voi muuttaa tilinumeroa • Asiointipalvelun etusivulta asiakas näkee • seuraavat ja edelliset maksut • onko hakemus jo käsitelty tai ratkaistu • muistutukset, jos hakemuksesta puuttuu liite tai se on jäänyt lähettämättä • Tuet maksetaan nopeammin, kun asiakas on tehnyt hakemuksen verkossa 7.11.201830
 31. 31. Puhelinpalvelu ja ajanvaraus • Kelan puhelinpalvelu palvelee ma–pe klo 9–16 Eläkeasiat palvelunumerossa 020 692 202 • Asiakas voi myös varata ajan Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun • Ajanvaraus tehdään verkossa. Ajan varaamiseen tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus • Vaihtoehtoisesti ajan voi varata soittamalla eläkeasioiden palvelunumeroon 7.11.201831

×