Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្រ
mnÞIrGb;rM yuvCn nigkILa
extþesomrab
kmµviFIsalakumaremRtI
ការគ្រប់គ្រងថ្នា...
សាលាកុមារមមររី គឺជាសាលាដែលអនុវរតកមមវិធី
អប់រំដផែកមលើសិទ្ធិកុមារ(.ការរស់រាន.ការការពារ .ការ
អភិវឌ្ឍន៍ .ការចូលរួម) ជាមូលដ្ឋា ...
សមាសភាគទាំង៦ននកមមវិធីសាលាកុមារមមររី
១. កុមារទំងអស់ានចូលមរៀន
២. ការសិការបកបមដ្ឋយរបសិទ្ធភាព
៣. សុខភាព សុវរាភាព និងការការពារក...
II.បញ្ញា រតិសាលាកុមារគេត្រី
សាលាកុមារមមររី គឺជាសាលាមរៀនដែលទ្ទ្ួលសាគ ល់ ជួយគ្មំរទ្នូវលទ្ធផលសិកា
របស់សិសសមដ្ឋយដផែកមលើសិទ្ធិក...
រ.ព្រសិទ្ធភារនៃការររៀៃ ៃិង
បរព្ងៀៃ
១.មសចកតីមផតើម
សាលាកុមារមមររី គឺជារកបខណ្ឌ ទូលាំទួលាយ
មួយ ដែលមានរគបដផនកននការងារទាំងអស់របស...
២.មគលបាំណ្ង៖
• មែើមបីឱ្យរគូ ដកលមអគុណ្ភាពននការមរៀន និងបមរងៀន
តាមដបបសាលាកុមារមមររី
• រគូយល់ែឹងពីការរគប់រគងអារមមណ្៍ ខលួនឯង និ...
ខ.ការរគប់រគងថ្នន ក់មរៀន
*ការរគប់រគងថ្នន ក់មរៀនជាអវី ?
- រគប់រគងសិសស
- រគប់រគងបញ្ជ ីសាន មមផសងៗ
- រគប់រគងសមាា រៈបរិកាា
១.សិសសទាំងអស់មានភាពខុសគន
រគូររូវទទួលសាា ល់ថ្ន សិសសទាំងអស់មានភាពខុសគន គឺមកមជឈោា ន
មផសងៗពីគន ។ កតាត មធវើឱ្យសិសសមានភាពខុសគន ម...
៣.វិធីមរៀនរបស់សិសស
រគូររូវដសវងយល់ពីភាពខុសគន របស់សិសស មរពាេះសិសសទាំងមនាេះ
មកពីមជឈោា នខុសៗគន រីឯរមបៀបមរៀនក៏ខុសគន ដែរ ែូចជា៖
...
៤.រគប់រគងបញ្ជ ីសាន មមផសងៗ
+បញ្ជ ីមៅម្ម េះ
+បញ្ជ ីពិនទុ
+មសៀវមៅមផសងៗ
+............................
៥. សមាា រៈបរិកាា និងការរុបដរងថ្នន ក់មរៀន
រគូទទួលបនទុកកនុងការរគប់រគង់ មរៀបចាំថ្នន ក់មរៀនរបស់ខលួន។ វិធីមរៀបចាំ
ថ្នន ក់មរៀន អ...
• ោក់តាាំងបណ្ណពាកយ ពាកយមសាល ក សាល កសញ្ញា របមយាគ សាំណ្ួ រ...
• ោក់តាាំងកិចចការសាន ដែសិសស(គាំនូ កាំណាពយ អរថបទ មរឿននិទន...)
•...
រលងររៀបចំថ្នា រ់
‘ b b
តារាងទាំង៩
រុរគូ
សាន នែសិសស/រគូ គណ្ិ រសិកាសងាមភាសាដខមរ វិទាសាស្រសត
ទវរ
ចូ
ល
School Friendly Child
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

School Friendly Child

898 views

Published on

កម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី បានបញ្ចូលនៅថ្ងៃទី១៧​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥​ដោយ យ៉ាន​ កេរ្តិ៍

Published in: Education

School Friendly Child

 1. 1. ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្រ mnÞIrGb;rM yuvCn nigkILa extþesomrab kmµviFIsalakumaremRtI ការគ្រប់គ្រងថ្នា ក់ររៀន
 2. 2. សាលាកុមារមមររី គឺជាសាលាដែលអនុវរតកមមវិធី អប់រំដផែកមលើសិទ្ធិកុមារ(.ការរស់រាន.ការការពារ .ការ អភិវឌ្ឍន៍ .ការចូលរួម) ជាមូលដ្ឋា ន មដ្ឋយមានការ ចូលរួមពីរគប់អនកពាក់ព័នធ ជាពិមសសមាតាបិតា សិសសកនុងការបមងកើរបរិសាា នមរៀនសូរររបស់សិស របកបមដ្ឋយសាមគគី មសរីភាព សមភាព សមធម៌ និងមានផាសុខភាព រាងាកាយ ចិរត រាជាា និងគ្មម ន អំមពើហិងា ជាពិមសស មផាត រមលើការដសវងរកកុមារ ឱ្យានចូលមរៀនរគប់គ្មន និងការសិកាតាមររមូវ ការសិសសរបកបមដ្ឋយគុណភាព និងរបសិទ្ធភាព។ I. គោលនគោបាយសាលាកុមារគេត្រី
 3. 3. សមាសភាគទាំង៦ននកមមវិធីសាលាកុមារមមររី ១. កុមារទំងអស់ានចូលមរៀន ២. ការសិការបកបមដ្ឋយរបសិទ្ធភាព ៣. សុខភាព សុវរាភាព និងការការពារកុមារ ៤. ការមឆលើយរបមៅនឹងមយនឌ្័រ ៥. ការចូលរួមកុមារ រគួសារ និងសហគមន៍ ៦. ការគ្មំរទ្កមមវិធីពីរបព័នធអប់រំ
 4. 4. II.បញ្ញា រតិសាលាកុមារគេត្រី សាលាកុមារមមររី គឺជាសាលាមរៀនដែលទ្ទ្ួលសាគ ល់ ជួយគ្មំរទ្នូវលទ្ធផលសិកា របស់សិសសមដ្ឋយដផែកមលើសិទ្ធិកុមារកុមារជាមូលដ្ឋា ន។ សាលាកុមារមមររីសហការ ជាមួយ រគប់អនកពាក់ព័នធ ពិមសសមារបីតា ឬអនកអាណាពាានសិសស និងផតល់រម្មល ខពស់ែល់ការងារ អប់រំ មដ្ឋយខិរខំរបឹងដរបងចូលរួមចំដណកកនុងការដសវងរកកុមារឱ្យ ចូលមរៀនរគប់គ្មន និងបមងកើរបរិសាា នសិកាែ៏កក់មតត សំមៅឱ្កុមារទំងម ោះានចូល មរៀនរបកបមដ្ឋយគុណភាព និង របសិទ្ធភាព ស្សបតាមររមូវការជាក់ដសតងរបស់ពួក មគ។ បរិសាា នសិកាកុមារមមររី បងាា ញនូវ លកខណៈ សមធម៌ សមភាព មសរីភាព សាមគគី គ្មម នអំមពើហិងា រួមទំងសុខភាព រាងាកាយ បញ្ញា និងផលូវចិរត ដែលជាកិចចធា កនុងការអភិវឌ្ឍកុមារឱ្យមានសមរាភាពរបកបមដ្ឋយចំមណោះ ែឹង បំណិ ន ឥរិយាបថ រម្មល និងសីលធម៌លែ មែើមបីឱ្យពួកមគមចោះរួមរស់មៅជាមួយគ្មន កនុងភាព- សុខែុមរម ។ សាលាកុមារមមររីជានិចចកាលមានភាពសនិទ្ធសាន លនិងស្សឡាញ់កុមារ ជួយគ្មំរទ្-កុមារ ឱ្យមានការអភិវឌ្ឍរពមទំងមានមមររីភាពចំមពាោះសហគមន៍។
 5. 5. រ.ព្រសិទ្ធភារនៃការររៀៃ ៃិង បរព្ងៀៃ ១.មសចកតីមផតើម សាលាកុមារមមររី គឺជារកបខណ្ឌ ទូលាំទួលាយ មួយ ដែលមានរគបដផនកននការងារទាំងអស់របស់ សាលាមរៀនរួមមាន៖ ការរបមូលកុមារចូលមរៀន របសិទធភាពននការមរៀន និងបមរងៀន សុខភាព សុវរថិ ភាព និងការការពារកុមារ ការមឆលើយរបមៅនឹងមយន ឌ័រ ការចូលរួមពីកុមារ រគួសារ និងសហគមន៍ និង ការគាំរទពីរគប់អនកពាក់ព័នធ។
 6. 6. ២.មគលបាំណ្ង៖ • មែើមបីឱ្យរគូ ដកលមអគុណ្ភាពននការមរៀន និងបមរងៀន តាមដបបសាលាកុមារមមររី • រគូយល់ែឹងពីការរគប់រគងអារមមណ្៍ ខលួនឯង និង យល់ពីអារមមណ្៍ អនកែនទ មោយមានទាំនាក់ទាំនងលអ មចេះរួមរស់ជាមួយគន និងបមងកើរបរិយាកាសមរៀន សូរររីករាយកនុង និងមរៅថ្នន ក់ឱ្យបានររឹមររូវ • រគូមានទមាល ប់ដែរកកានឹងមរបើរបាស់ធនធានសាំបូរ ដបបកនុង ថ្នន ក់មរៀនមធវើជាសមាា របមរងៀនស្សបតាមខលឹម សារ មមមរៀននីមួយៗបានលអបាំផុរ។
 7. 7. ខ.ការរគប់រគងថ្នន ក់មរៀន *ការរគប់រគងថ្នន ក់មរៀនជាអវី ? - រគប់រគងសិសស - រគប់រគងបញ្ជ ីសាន មមផសងៗ - រគប់រគងសមាា រៈបរិកាា
 8. 8. ១.សិសសទាំងអស់មានភាពខុសគន រគូររូវទទួលសាា ល់ថ្ន សិសសទាំងអស់មានភាពខុសគន គឺមកមជឈោា ន មផសងៗពីគន ។ កតាត មធវើឱ្យសិសសមានភាពខុសគន មាន៖កូនមន្តនតីរាជការ អាជីវករ កសិករ កមមករ សុខភាព ពូជ ជីវសាស្រសត សាថ នភាពមែាកិចច វបប ធម៌ សាសនា ភាសា បរិសាថ ន ជារិសាសន៍ ទីកដនលងដែលមគរស់មៅ ពិការភាព បុគាលិកសកាណ្: ចាំណ្ី អាហារ មយនឌ័រ បញ្ញា សាម ររី និង សមរថភាព...។ ២.ការទទួលសាា ល់ភាពខុសគន រគូររូវគិរថ្ន កសិករបងកបមងកើនផលស្សូវកនុងដស្សរបស់គរ់មានវិធី ែូចគន ទាំងអស់គឺពួកគរ់រគន់ដរពរងាបែីឱ្យមសមើ បាចទឹកចូលដស្ស ោក់ជី...និងដែទាំែូចគន ពួកគរ់នឹងទទួលផលលអៗែូចគន ដរចាំមពាេះ រគូបមរងៀនវិញមិនអាចមរបើវិធីបមរងៀដរមួយែូចកសិករបានមទ មរពាេះ សិសសទាំងអស់មានរមបៀបមរៀនមផសងៗគន ។
 9. 9. ៣.វិធីមរៀនរបស់សិសស រគូររូវដសវងយល់ពីភាពខុសគន របស់សិសស មរពាេះសិសសទាំងមនាេះ មកពីមជឈោា នខុសៗគន រីឯរមបៀបមរៀនក៏ខុសគន ដែរ ែូចជា៖ • ការសមងករមមើល • ការមធវើរតាប់តាម • ការមរបើរបាស់ចាំមណ្េះែឹងមានស្សាប់ • ការចូលរួមកនុងបទពិមសាធន៍ជីវិរពិរ • ការសាត ប់ការដណ្នាាំ ឬព័រ៌មានពីនរណាមាន ក់(រគូ មិរតភកតិ... • ការមលងជាមួយគន • ការអនុវរតផ្ទទ ល់នែ • ការគិរពីអវីដែលកាំពុងមធវើ • ការជួយពនយល់ឬបមរងៀននរណាមាន ក់ • ការសាត ប់មរឿងនិទន តាមវិទយុ ទូរទសសន៍ ភាពយនត រូបភាព...។
 10. 10. ៤.រគប់រគងបញ្ជ ីសាន មមផសងៗ +បញ្ជ ីមៅម្ម េះ +បញ្ជ ីពិនទុ +មសៀវមៅមផសងៗ +............................
 11. 11. ៥. សមាា រៈបរិកាា និងការរុបដរងថ្នន ក់មរៀន រគូទទួលបនទុកកនុងការរគប់រគង់ មរៀបចាំថ្នន ក់មរៀនរបស់ខលួន។ វិធីមរៀបចាំ ថ្នន ក់មរៀន អាចមានឥទធិពលយា៉ាងខ្ល ាំងមៅមលើរមបៀបមរៀនរបស់សិសស ឧទហរណ្៏ របសិនមបើរគូរុបដរងថ្នន ក់មរៀន មហើយមិនដែលផ្ទល ស់ បតូរឬមិនមរបើរបាស់វរថុទាំងមនាេះជាសមាា របមរមើឱ្យការមរៀន និងបមរងៀន មទសិសសនឹងធុញរទន់ មិនចង់ចូលរួមមរៀបចាំ ដែរកាការពារមឡើយ។ រគូររូវយល់ថ្ន សិសសចូលចិរតមធវើការងារជាមួយរគូរគប់មពល ឱ្យដរ រគូមចេះរបដមរបមូលពួកមគ(មានដផនការជាក់លាក់...)ពិមសសការមលើកទឹក ចិរត។បនាទ ប់ពីការមរៀនដែលមានភាពទក់ទញអារមមណ្៏ សិសស គឺមរៀបចាំ ឱ្យមានលកាណ្:ជារិ គរុមកាសលយ និងមសាភ័ណ្ ែូចជា៖ • ម្ម េះរបមទស បាវចនាជារិ រពេះឆាយាលកាណ្៍ .................. • មានធុងោក់សាំរាម • សាំអារបនទប់មរៀនរាល់នែៃ • មរៀបចាំ និងដែរការុ មៅអីឱ្យមានរមបៀប • ោក់តាាំងរូបភាពអងារវរត ដផនទី រូបភាពកុមារមគរពមនុសសចាស់
 12. 12. • ោក់តាាំងបណ្ណពាកយ ពាកយមសាល ក សាល កសញ្ញា របមយាគ សាំណ្ួ រ... • ោក់តាាំងកិចចការសាន ដែសិសស(គាំនូ កាំណាពយ អរថបទ មរឿននិទន...) • មកៀនមុខវិជាជ ....................... • តារាងនានាទាំង៩(កមមវិធី កាលវិគគ បញ្ជ ីម្ម េះសិសស តារាង ពិនទុដខ ឆមាស បញ្ជ ីសារមពើភ័ណ្ឌ មគលការណ្៍ ថ្នន ក់មរៀន ...) • រុោក់ទឹកចមរមេះ និងទឹកលាងនែ សាបូ • កដនលងវាស់កមពស់ និងែលឹងទមៃន់ • កដនលងោក់សមាា រមធវើពលកមម............
 13. 13. រលងររៀបចំថ្នា រ់ ‘ b b តារាងទាំង៩ រុរគូ សាន នែសិសស/រគូ គណ្ិ រសិកាសងាមភាសាដខមរ វិទាសាស្រសត ទវរ ចូ ល

×