SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
ínÖ^nÖ ] íߊÖ^e ”^¤] äéqçjÖ] Øéց
2009 K2010 ë]‚Âc
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

<

‫<<ﻣﺘﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺖ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬

www.tawjihnet.c.la
www.tawjihnet.on.ma

1

< <
www.tawjihnet.c.la<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<äéqçjÖ]æ<ì…^Žj‰øÖ<kÞ<äéqçi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2009<K2010<ë]‚Âc<ínÖ^nÖ<]<<íߊÖ^e<”^¤]<äéqçjÖ]<Øéց

ë]‚Âý] Ô׊Ö] ì^㍠á^vjÚ]
:‫1- اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن‬
< <:àÚ<ë]‚Âý]<ëçÞ^nÖ]<Üé×ÃjÖ]<àÚ<ínÖ^nÖ]<íߊÖ^e<ëçeÖ]ÜèçÏjÖ]Ý^¿ÞáçÓjè
Vê×]‚uç¹]á^vjÚ÷]

Vëçã¢]‚éÃ’Ö]îׂuç¹]á^vjÚ÷]

 :ì†ÛjŠ¹]ífÎ]†¹]

ØÛŽ{èæVíé{‰]…‚Ö]íߊ{Ö]Ý^j}»Ü¿ßè

íŠ{‰ö¹]‚éÃ{‘î{×Âï†{«
{
{
{
{

°{{i…æï‚{{Úî{{ׂ{{j³

í{Ç×Ö]Hí{ée†ÃÖ]í{Ç×Ö]V]ç{¹]»l]…^fj}]

Ý^{{j}»Ü¿ß{{èæHí{{è]‚Âý]

]ç{{¹]Ä{{鶻æ°jé{{‰]…

Hí{éñ^èˆËÖ]Ýç{×ÃÖ] Hl^é{•^è†Ö]HíéŠÞ†ËÖ]

íߊ{{{{Ö]à{{{{ÚÙæù]Ì’{{{{ßÖ]

‚{{ÛjÃiJì…†{{Ϲ]íé{{‰]…‚Ö]
{
{
{

HíéÚø{ ‰ý]í{ éeÖ]Hš…ù]æì^{ é£]Ýç{ ×Â
{
{
{
{

„{éÛ×jÖ]‡^j«oéuíé‰]…‚Ö]

í×ò{{{‰ù]æšæ†{{{ËÖ]î{{{×Â

^{{{{éÊ]†Ç¢]æè…^{{{{jÖ]El^{{{{éÂ^Ûjq÷]æ

]ç{{{{¹]Ä{{{{鶻]…^{{{{fj}]

íéãËŽ{{{{{{Ö]æí{{{{{{ée^jÓÖ]

 JDíß]ç¹]î×ÂíéeÖ]æ

 셆Ϲ]íé‰]…‚Ö]

í{{{{{{éÏéfŞjÖ]Ù^Ç{{{{{{ù]æ

 

Jšæ†ÃÖ]æíéֈ߹]l^fq]çÖ]æ

‫2- ﻣﻮاد و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻠﻚ اﻹﻋﺪادي‬
‚éÃ’Ö]îׂuç¹]á^vjÚ÷]
DA40Eëçã¢]

‚éÑîׂuç¹]á^vjÚ÷]
DA30E튉ö¹]

‡^¨ý]ì‚Ú

løÚ^ù]

‡^¨ý]ì‚Ú

løÚ^ù]

ífÎ]†¹]

ì†ÛjŠ¹]
DA30E
løÚ^ù]

Œ2

3

Œ2

1

1

íée†ÃÖ]íÇ×Ö]

Œ2

3

Œ2

1

1

íéŠÞ†ËÖ]íÇ×Ö]

Œ2

3

Œ2

1

1

l^é•^è†Ö]

Œ1

1

Œ1

1

1

íéÚø‰ý]íéeÖ]

15æŒ1

1

Œ1

1

1

l^éÂ^Ûjq÷]

Œ1

1

Œ1

1

1

íéÃéfŞÖ]Ýç×ÃÖ]

Œ1

1

Œ1

1

1

íéñ^èˆéËÖ]Ýç×ÃÖ]

Œ1

1

1

í膉ù]íéeÖ]æ_^éqçÖçßÓjÖ]

Œ1

1

1

íé×éÓŽjÖ]íéeÖ]

Œ1

1

1

íéÏé‰ç¹]íéeÖ]

Œ1

1

1

íèˆéר÷]íÇ×Ö]

JJJ

1

1

íéÞ‚fÖ]íéeÖ]

]ç{{{{{{{¹]

: ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ‬
 VíéÖ^jÖ]l÷^£]» h牆×Öífqçچ˒Ö]íŞÏÞjÃi
WDëçã¢]‚uç¹]á^vjÚ÷]æê×]‚uç¹]á^vjÚ÷]E^ÃÚàè…^fj}÷]»ì^¹]‹ËÞ»†Ë’Ö]íŞÏÞî×ÂÙç’£]I
 Jëçã¢]‚uç¹]á^vjÚ÷]l]…^fj}]àÚ…^fj}]àÚ†nÒ_»†Ë’Ö]î×ÂÙç’£]I
2
www.tawjihnet.c.laäéqçjÖ]æì…^Žj‰øÖkÞäéqçi2009K2010ë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ^e”^¤]äéqçjÖ]Øéց

:‫3- ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﺷﺮوط اﻟﻨﺠﺎح‬

‚uç¹]á^vjÚ÷]æ‚uç¹]ëçã¢]á^vjÚ÷]l]…^fj}]ÅçÛ¥»Ø’uxÚØÒë]‚Âý]Ô׊Ö]ì^㍻^vq^Þ‚Ãè
‚Ãè÷20àÚ10àÂÝ^ÃÖ]äÖ‚ÃÚØÏèxÚØÒæ20àÚ10àÂØÏè÷Ù‚ÃÚî×ÂHì†ÛjŠ¹]ífÎ]†¹]æ튉ö¹]‚éÑî×Â
 V“’−Hقù]]„âh^Š£Já^vjÚ÷]íߢ^ãeÝçÏií‘^}l÷æ]‚Ú‚Ãe÷cë]‚Âý]Ô׊Ö]ì^㍻^vq^Þ
 DCNRE‚uç¹]ëçã¢]á^vjÚ÷]قù4ØÚ^ù]
(CNL)‚uç¹]ê×]á^vjÚ÷]قù3ØÚ^ù]
J(CC)ì†ÛjŠ¹]ífÎ]†Û×ÖëçߊÖ]Ù‚ÃÛ×Ö3ØÚ^ù]
 VêÖ^jÖ]ØÓŽÖ]î×Â(MG)ëçߊÖ]Ý^ÃÖ]قù]áçÓèæ

 

:‫4- ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ‬
 ëçã¢]‚uç¹]á^vjÚ÷]
DíߊÖ]†}]E
ØÚ^ÃÚ*íŞÏÞ
ØÚ^ù]
íŞÏßÖ]
27
18
37,5
11
14
11
10

128,5
128.5/13=9.88

3
3
3
1
1
1
1

9
6
12,5
11
14
11
10

 
î× ‚uç¹]á^vjÚ÷]
 튉ö¹]‚éÑ
D±æù]ì…æ‚Ö]E
11
9
15
15
10,5
9
12,5
15
12
11
8
13
141
141/12= 11,75

 
 ì†ÛjŠ¹]ífÎ]†¹]
DíߊÖ]í×éE

 
 
ì^¹]

13
10
, 17
12
15
12
14,5
16
13
10,5
9
13,5
155,5
155,5/12=12,958

íée†ÃÖ]íÇ×Ö]
íéŠÞ†ËÖ]íÇ×Ö]
l^é•^è†Ö]
íéÚø‰ý]íéeÖ]
l^éÂ^Ûjq÷]
íéÃéfŞÖ]Ýç×ÃÖ]
íéñ^èˆéËÖ]Ýç×ÃÖ]
^éqçÖçßÓjÖ]
íé×éÓŽjÖ]íéeÖ]
íéÏé‰ç¹]íéeÖ]
íèˆéר÷]íÇ×Ö]
íéÞ‚fÖ]íéeÖ]
ÅçÛ]
قù]
 

íéeÖ]æ_íéÏé‰ç¹]íéeÖ]‹è…‚iÝ‚ÂíÖ^u»HÔÖƒàÚØÎ_áçÓè‚ÎEë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ]»í‰…‚¹]]ç¹]‚ÂØnµ12‚ÃÖ]

:‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬

 D^éqçÖçßÓjÖ]æ_íé×éÓŽjÖ]

:‫اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻫﻮ‬
(12,958 * 3 + 11,75 * 3 +9.88 * 4) / 10 = 11,363
www.tawjihnet.c.laäéqçjÖ]æì…^Žj‰øÖkÞäéqçi2009K2010ë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ^e”^¤]äéqçjÖ]Øéց

Üé׉ äéqçi Øq_ àÚ

Víé‰^‰ù]l]窤]

V^ãu†àÓÛ¹]í×ò‰ù]

: ‫هـــ‬
‫؟‬
‫؟‬

‫ا‬

‫ا را‬

‫ا‬

‫رات ا را‬

‫؟‬
‫؟‬

‫*ا‬

‫ا‬

‫*ا‬

‫قا‬

‫ق‬

‫اد ا را‬

‫*ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫*ا‬

 l]„Ö]Í^ŽÓj‰]
ëçeÖ]¼é]æ
ã¹]æ

‫*ا‬

‫؟‬

: ‫هـــــ‬
‫ا‬

‫وا‬

‫ه تا‬

‫ي؟‬

‫ة‬

‫*ا‬

ífÃŽÖ]…^éj}]

‫ا‬

‫ق‬

‫قا‬

‫*ا‬

‫؟‬
‫وا‬

 

‫ا‬

‫و‬

*

‫ا د وا‬
‫؟‬

‫را‬

‫رات أ ى؟‬

 
…^éj}ý]ÐéÏ€

‫* يا‬

: ‫آ ــــ‬
‫ر؟‬
‫؟‬

‫ا‬
‫وز ا‬

‫آ ا‬
‫م‬

*
*

‫ف‬

‫أن ا‬
‫؟‬

*
‫را‬

‫ا‬

4
www.tawjihnet.c.laäéqçjÖ]æì…^Žj‰øÖkÞäéqçi2009K2010ë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ^e”^¤]äéqçjÖ]Øéց

ë]‚Âc ínÖ^nÖ] íߊÖ^e äéqçjÖ]
V áçÓi Hë]‚Âc ínÖ^nÖ] ïçjŠÚ ±c (ì) „éÛ×jÖ] ^ãè_ ÔÖç‘çe
 JJJí‰]…‚Ö]àÚÔ׉Ý^³cî×ÂøfÏÚI
 Jíé‰]…ífÃŽÖÕ…^éj}]àÂfÃjÖ]î×ÂøfÏÚI
V |^rßÖ] ì`i î× ÔÖç’u àÚ ‚e÷ H (ì) „éÛ×jÖ] ^ãè_ ÔÖƒ ÔÖ ÐÏvjè îju
Ôñ^e†Î_æ Ôi„i^‰_ …æ^æÔ×ÛÂæÔŠËÞ î×Âæ ]î×ÂØÒçjÊJì†e^n¹]æ^ãjq÷]æ‚¢]àÚ‚e÷Hì`jÖ]å„âî× Ùç’v×Ö
 J]ð^ácîÇjf¹]Ù^ßiîju
Vë]‚Âý] Ô׊Ö] ì^ã{{{ î×{{{{ °×‘^£] „{{{éÚøj×Ö àÓµ
‚ÃeæÜãiøâöÚî×Âð^ßeWã¹]àèçÓjÖ]æ_Híé•^è†Ö]l^’’~jÖ]˜Ãeæ_Hê×éâ`jÖ]ëçÞ^nÖ]Üé×ÃjÖ]ê{{{ÊÜãj‰]…íÃe^jÚ
VíßÓÛ¹]l^Þ^ÓÚ÷]x•çèä×ˉ]êvé•çjÖ]ØÓŽÖ]Jíè]‚Âý^eäéqçjÖ]‹×¥á‚ÖàÚÜããéqçiÜjèá_

íÒŽ¹] Åæ„r×Ö íéßã¹] Ñ^ÊüÖ í×nÚ_ æ íeçת¹] løâö¹]
Å„r×Öíéßã¹]Ñ^ÊüÖí×nÚ_

íeçת¹]lø{{{âö¹]

]ç{{¹]æí{{ée†ÃÖ]í{{Ç×Ö]»‚{{éqïçjŠ{{Ú
¼éŽ{{ßjÖ]HÝø{{Âý]Hð^–{{ÏÖ]Hì^{{Ú^]H‹è…‚{{jÖ]
àè‚{{{{Ö]Ùç{{{{‘_æä{{{{ÏËÖ]VíéÚø{{{{‰ý]
JJJÐémçjÖ]H˜è†ÛjÖ]H»^ÏnÖ]æêu†Š¹]
JJo{è‚{£]æŠËjÖ]æ
¼éŽ{{{{{ßjÖ]HÝøÂý]Hð^–{{{{{ÏÖ]Hì^Ú^]H‹è…‚jÖ]
äf{{æë†ÓŠ{{ÃÖ]á]‚{{é¹]H»^{{ÏnÖ]æêu†Š{{¹]
JJJ˜è†ÛjÖ]Hë†ÓŠÃÖ]
ë†ÓŠ{ÃÖ]á]‚{é¹]HÝø{Âý]Hí{uø¹]H‹è…‚{jÖ]
{
{
{
{
Hí{‰‚ß]HÛÃjÖ]H˜è†ÛjÖ]Hë†ÓŠÃÖ]äfæ
éŠ{jÖ] Hg{éfŞjÖ]˜è†{ÛjÖ] Hì†ŞéfÖ]HíÖ‚é’Ö]
JJJe‚jÖ]æ
í{{‰‚ß]Hí{{éÞæÓéÖý]æíéÂ^ß’{{Ö]íÞ^é’{{Ö]
HÝøÂý]H‹è…‚{{{jÖ]Híf{{{‰^]Hí{{{éÓéÞ^Óé¹]
äf{ {æë†ÓŠ{{ÃÖ]á]‚{ {é¹]He‚{{jÖ]æéŠ{{jÖ]
{
{
{
{
{
JJJ˜è†ÛjÖ]H퉂ß]Hë†ÓŠÃÖ]

Å„{{{{{{{{{{{¢]
 ÕŽ¹]Å„¢]
Øé‘ù]Üé×Ãj×Ö

íéŠÞ†ËÖ] Híée†ÃÖ]íÇ×Ö]»‚éqïçjŠÚ
Ý^Ûjâ÷]æíÃ{Ö^{޹]g{uJl^éÂ^Ûjq÷]æ
íéßËÖ]æíéeù]à{è^é{¹^e

Ýç×ÃÖ]æh]üÖÕŽ¹]Å„¢]
íéÞ^ŠÞý]

ð^{{èˆéËÖ]Hl^é{{•^è†Ö]»‚{{éqïçjŠ{{Ú
ì^{{é£]Ýç{{×ÂæíéŠ{{Þ†ËÖ]Hð^{{éÛéÓÖ]æ
{
{
{
Jí¿uø¹]í΁ÄÚÜé¿ßjÖ]guHš…ù]æ

êÛ×ÃÖ]ÕŽ¹]Å„¢]

Ýç{{{×ÃÖ]Hl^é{{{•^è†Ö]»‚{{{éqïçjŠ{{{Ú
ëæ‚éÖ]ØÛÃÖ]guHíéŠÞ†ËÖ]Híéñ^èˆéËÖ]

í{éñ^e†ãÓÖ]í{Û¿Þù]Ü{ãÊî{×Âì…‚ÏÖ]æ
JíéÓéÞ^Óé¹]æíéÞæÓéÖý]æ

êqçÖçßÓjÖ]ÕŽ¹]Å„¢]

5
www.tawjihnet.c.laäéqçjÖ]æì…^Žj‰øÖkÞäéqçi2009K2010ë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ^e”^¤]äéqçjÖ]Øéց

íÒŽ¹] Åæ„¢] » 셆Ϲ] ]ç¹] løÚ^ÃÚæ “’u
íÒŽ¹] Åæ„¢]

 ]ç¹]

^éqçÖçßÓjÖ]

Ýç×ÃÖ]

íéÞ^ŠÞý] Ýç×ÃÖ]æh]û]

ØÚ^ù] “’£]

ØÚ^ù] “’£]

ØÚ^ù] “’£]

Øé‘ù] Üé×ÃjÖ]
ØÚ^ù] “’£]

셆Ϲ]

I

I

I

I

I

I

4

3

oè‚£]æ ŠËjÖ]

I

I

I

I

I

I

4

3

Ùç‘ù]æäÏËÖ]

I

I

I

I

2

1

2

1

ÐémçjÖ]

2

2

2

2

2

2

I

I

íéÚø‰ý] íéeÖ]

2

2

2

2

4

5

4

5

íée†ÃÖ]íÇ×Ö]

2

2

2

2

2

2

2

2

íËŠ×ËÖ]

2

2

2

2

4

4

3

2

^éÊ]†Ç¢]æ è…^jÖ]

3

4

3

4

4

4

3

4

íéŠÞ†ËÖ]íÇ×Ö]

3

3

3

3

3

4

2

3

íéÞ^nÖ]íéfßq÷]íÇ×Ö]

3

2

2

2

2

2

2

2

l^éÚøÂý]

I

I

I

I

2

1

I

I

íéßËÖ]íÊ^ÏnÖ]

4

5

4

5

2

2

2

2

l^é•^è†Ö]

I

I

4

 3

2

1

2

1

š…ù]æ ì^é£]Ýç×Â

4

4

4

4

I

I

I

I

ð^éÛéÓÖ]æ ð^èˆéËÖ]

4

3

I

I

I

I

I

I

Œ‚ßã¹]Ýç×Â

2

2

2

2

2

2

2

2

íéÞ‚fÖ] íéeÖ]

1

JJJJ

1

JJJJ

1

JJJJ

1

JJJJ

 Õç׊Ö]æíf¾]ç¹]

32

31

31

31

32

30

 33

30

 ÅçÛ]

íéÞ‚fÖ] íéeÖ] “’¡ ±c äéqçjÖ]
»|^rßÖ]íŞè†EV°Ö^jÖ]°’’~jÖ]‚u`eÑ^vjÖ÷]ì]…^f¹xéÖ]íé•^è†Ö]l÷çé¹]ëæƒI^m^Þcæ]…çÒƒI„éÚøj×ÖàÓµ
 Dë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ]
WíéÞ‚eíée†i“’¡íéÞ^ŠÞý]Ýç×ÃÖ]h]üÖÕŽ¹]Å„¢]
 JíéÞ‚eíée†i“’¡êÛ×ÃÖ]ÕŽ¹]Å„¢]
æh]üÖÕŽ¹]Å„¢]»°fÆ]†×ÖífŠßÖ^eíéÞ^ŠÞý]Ýç×ÃÖ]æh]üÖÕŽ¹]Å„¢]løâöÚ‹ËÞêãÊíeçת¹]løâö¹]^Ú_
“’¡êÛ×ÃÖ]ÕŽ¹]Å„¢]»°fÆ]†×ÖífŠßÖ^eêÛ×ÃÖ]ÕŽ¹]Å„¢]løâöÚæHíéÞ‚eíée†i“’¡íéÞ^ŠÞý]Ýç×ÃÖ]
 JíÛé׉íéÛŠqíéßeî׆ÊçjÖ]æíéÞ‚fÖ]àè…^ÛjÖ]æl^•^è†Ö]퉅^ºgu±cíÊ^•ý^eíéÞ‚eíée†i
 
 VíÚ^âí¿uøÚ
ì†Ò„²^â‚è‚€ÜjèÖ]æì]…^f¹]»|^rßÖ]‚ÃeáçÓèHíéÞ‚fÖ]íéeÖ]“’¡êeù]æ_êÛ×ÃÖ]°Â‚¢]‚u_tçÖæ
 JxéÖ]Ì×ÚæxéÖ]½æ†^–è_‚€Ö]æHë^Úæ_Øè†e_†ãÙø}Åç•ç¹]»…‚’i
6
7

More Related Content

What's hot

Annual report 2005
Annual report 2005Annual report 2005
Annual report 2005traoman
 
تفاصيل ترقص علي سلم - شعر- محمد عبد الهادي
تفاصيل ترقص علي سلم - شعر- محمد عبد الهاديتفاصيل ترقص علي سلم - شعر- محمد عبد الهادي
تفاصيل ترقص علي سلم - شعر- محمد عبد الهاديMuhammad Abd Al-Hadi
 
Annual report 2004
Annual report 2004Annual report 2004
Annual report 2004traoman
 
شروط الترخيص الراديوي
شروط الترخيص الراديويشروط الترخيص الراديوي
شروط الترخيص الراديويtraoman
 
حقيقة تيمولنك العظيم-الجزء الأول
حقيقة تيمولنك العظيم-الجزء الأولحقيقة تيمولنك العظيم-الجزء الأول
حقيقة تيمولنك العظيم-الجزء الأولAmin-sheikho.com
 

What's hot (18)

بئر شباب حي 5
بئر شباب حي 5بئر شباب حي 5
بئر شباب حي 5
 
Annual report 2005
Annual report 2005Annual report 2005
Annual report 2005
 
آبار آل المسالمة وزين العابدين
آبار آل المسالمة وزين العابدينآبار آل المسالمة وزين العابدين
آبار آل المسالمة وزين العابدين
 
آبار آل المسالمة وزين العابدين2
آبار آل المسالمة وزين العابدين2آبار آل المسالمة وزين العابدين2
آبار آل المسالمة وزين العابدين2
 
آبار آل المسالمة وزين العابدين3
آبار آل المسالمة وزين العابدين3آبار آل المسالمة وزين العابدين3
آبار آل المسالمة وزين العابدين3
 
بئر مشاعل النفيعي ووالديها
بئر مشاعل النفيعي ووالديهابئر مشاعل النفيعي ووالديها
بئر مشاعل النفيعي ووالديها
 
بئر خالد بن عمير ووالديه وزوجته
بئر خالد بن عمير ووالديه وزوجتهبئر خالد بن عمير ووالديه وزوجته
بئر خالد بن عمير ووالديه وزوجته
 
آبار فريق بوابة الصين 2017 شركة سيدكو
آبار فريق بوابة الصين 2017  شركة سيدكوآبار فريق بوابة الصين 2017  شركة سيدكو
آبار فريق بوابة الصين 2017 شركة سيدكو
 
بئر إسحاق عبد الله وعائلته
بئر إسحاق عبد الله وعائلتهبئر إسحاق عبد الله وعائلته
بئر إسحاق عبد الله وعائلته
 
-مجلة الحارس الهندسى
-مجلة الحارس الهندسى-مجلة الحارس الهندسى
-مجلة الحارس الهندسى
 
تفاصيل ترقص علي سلم - شعر- محمد عبد الهادي
تفاصيل ترقص علي سلم - شعر- محمد عبد الهاديتفاصيل ترقص علي سلم - شعر- محمد عبد الهادي
تفاصيل ترقص علي سلم - شعر- محمد عبد الهادي
 
Annual report 2004
Annual report 2004Annual report 2004
Annual report 2004
 
آبار نورة حيلان الهاملي رحمها الله
آبار نورة حيلان الهاملي رحمها اللهآبار نورة حيلان الهاملي رحمها الله
آبار نورة حيلان الهاملي رحمها الله
 
78/2009
78/200978/2009
78/2009
 
شروط الترخيص الراديوي
شروط الترخيص الراديويشروط الترخيص الراديوي
شروط الترخيص الراديوي
 
آبار نورة حيلان الهاملي رحمها الله2
آبار نورة حيلان الهاملي رحمها الله2آبار نورة حيلان الهاملي رحمها الله2
آبار نورة حيلان الهاملي رحمها الله2
 
Dalil tawjihnet-2bac-2016
Dalil tawjihnet-2bac-2016Dalil tawjihnet-2bac-2016
Dalil tawjihnet-2bac-2016
 
حقيقة تيمولنك العظيم-الجزء الأول
حقيقة تيمولنك العظيم-الجزء الأولحقيقة تيمولنك العظيم-الجزء الأول
حقيقة تيمولنك العظيم-الجزء الأول
 

Viewers also liked

شرائح العروض Copie
شرائح العروض  Copieشرائح العروض  Copie
شرائح العروض CopieKayl Mido
 
Les réseaux Informatiques
Les réseaux InformatiquesLes réseaux Informatiques
Les réseaux InformatiquesKayl Mido
 
algorithme tronc commun lycée
algorithme tronc commun lycéealgorithme tronc commun lycée
algorithme tronc commun lycéeKayl Mido
 
Travaux dirigés 1: algorithme & structures de données (corrigés)
Travaux dirigés 1: algorithme & structures de données (corrigés)Travaux dirigés 1: algorithme & structures de données (corrigés)
Travaux dirigés 1: algorithme & structures de données (corrigés)Ines Ouaz
 

Viewers also liked (7)

2010
20102010
2010
 
Logiciels
 Logiciels Logiciels
Logiciels
 
شرائح العروض Copie
شرائح العروض  Copieشرائح العروض  Copie
شرائح العروض Copie
 
E2
E2E2
E2
 
Les réseaux Informatiques
Les réseaux InformatiquesLes réseaux Informatiques
Les réseaux Informatiques
 
algorithme tronc commun lycée
algorithme tronc commun lycéealgorithme tronc commun lycée
algorithme tronc commun lycée
 
Travaux dirigés 1: algorithme & structures de données (corrigés)
Travaux dirigés 1: algorithme & structures de données (corrigés)Travaux dirigés 1: algorithme & structures de données (corrigés)
Travaux dirigés 1: algorithme & structures de données (corrigés)
 

More from Kayl Mido

عناصر التصحيح
عناصر التصحيحعناصر التصحيح
عناصر التصحيحKayl Mido
 
2 القراء التركيبية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف
2 القراء التركيبية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف2 القراء التركيبية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف
2 القراء التركيبية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصفKayl Mido
 
القراء التحليلية لمؤلف (1)
القراء التحليلية لمؤلف (1)القراء التحليلية لمؤلف (1)
القراء التحليلية لمؤلف (1)Kayl Mido
 
Naissance de la
Naissance de laNaissance de la
Naissance de laKayl Mido
 
Normalisé2008
Normalisé2008Normalisé2008
Normalisé2008Kayl Mido
 
أولى أدب - الفصل الخامس: الأرض الظامئة
أولى أدب - الفصل الخامس: الأرض الظامئةأولى أدب - الفصل الخامس: الأرض الظامئة
أولى أدب - الفصل الخامس: الأرض الظامئةKayl Mido
 
9 cours-pc1 - lyceechabi.com
9 cours-pc1 - lyceechabi.com9 cours-pc1 - lyceechabi.com
9 cours-pc1 - lyceechabi.comKayl Mido
 
11 cours-pc1 - lyceechabi.com
11 cours-pc1 - lyceechabi.com11 cours-pc1 - lyceechabi.com
11 cours-pc1 - lyceechabi.comKayl Mido
 
7 cours-pc1 - lyceechabi.com
7 cours-pc1 - lyceechabi.com7 cours-pc1 - lyceechabi.com
7 cours-pc1 - lyceechabi.comKayl Mido
 
6 cours-pc1 - lyceechabi.com
6 cours-pc1 - lyceechabi.com6 cours-pc1 - lyceechabi.com
6 cours-pc1 - lyceechabi.comKayl Mido
 
4 cours-pc1 - lyceechabi.com
4 cours-pc1 - lyceechabi.com4 cours-pc1 - lyceechabi.com
4 cours-pc1 - lyceechabi.comKayl Mido
 
3 cours-pc1- lyceechabi.com
3 cours-pc1- lyceechabi.com3 cours-pc1- lyceechabi.com
3 cours-pc1- lyceechabi.comKayl Mido
 
2 cours-pc1- lyceechabi.com
2 cours-pc1- lyceechabi.com2 cours-pc1- lyceechabi.com
2 cours-pc1- lyceechabi.comKayl Mido
 
1 cours-pc1 - lyceechabi.com
1 cours-pc1 - lyceechabi.com1 cours-pc1 - lyceechabi.com
1 cours-pc1 - lyceechabi.comKayl Mido
 
12 cours-pc1 - - lyceechabi.com
12 cours-pc1 - - lyceechabi.com12 cours-pc1 - - lyceechabi.com
12 cours-pc1 - - lyceechabi.comKayl Mido
 
القراء التحليلية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف الفصل الرا...
القراء التحليلية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف الفصل الرا...القراء التحليلية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف الفصل الرا...
القراء التحليلية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف الفصل الرا...Kayl Mido
 
Le tableur excel - lyceechabi.com
Le tableur excel - lyceechabi.comLe tableur excel - lyceechabi.com
Le tableur excel - lyceechabi.comKayl Mido
 

More from Kayl Mido (20)

T2
T2T2
T2
 
عناصر التصحيح
عناصر التصحيحعناصر التصحيح
عناصر التصحيح
 
2 القراء التركيبية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف
2 القراء التركيبية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف2 القراء التركيبية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف
2 القراء التركيبية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف
 
القراء التحليلية لمؤلف (1)
القراء التحليلية لمؤلف (1)القراء التحليلية لمؤلف (1)
القراء التحليلية لمؤلف (1)
 
Normalisé2
Normalisé2Normalisé2
Normalisé2
 
Naissance de la
Naissance de laNaissance de la
Naissance de la
 
Epreve 2011
Epreve 2011Epreve 2011
Epreve 2011
 
Normalisé2008
Normalisé2008Normalisé2008
Normalisé2008
 
أولى أدب - الفصل الخامس: الأرض الظامئة
أولى أدب - الفصل الخامس: الأرض الظامئةأولى أدب - الفصل الخامس: الأرض الظامئة
أولى أدب - الفصل الخامس: الأرض الظامئة
 
9 cours-pc1 - lyceechabi.com
9 cours-pc1 - lyceechabi.com9 cours-pc1 - lyceechabi.com
9 cours-pc1 - lyceechabi.com
 
11 cours-pc1 - lyceechabi.com
11 cours-pc1 - lyceechabi.com11 cours-pc1 - lyceechabi.com
11 cours-pc1 - lyceechabi.com
 
7 cours-pc1 - lyceechabi.com
7 cours-pc1 - lyceechabi.com7 cours-pc1 - lyceechabi.com
7 cours-pc1 - lyceechabi.com
 
6 cours-pc1 - lyceechabi.com
6 cours-pc1 - lyceechabi.com6 cours-pc1 - lyceechabi.com
6 cours-pc1 - lyceechabi.com
 
4 cours-pc1 - lyceechabi.com
4 cours-pc1 - lyceechabi.com4 cours-pc1 - lyceechabi.com
4 cours-pc1 - lyceechabi.com
 
3 cours-pc1- lyceechabi.com
3 cours-pc1- lyceechabi.com3 cours-pc1- lyceechabi.com
3 cours-pc1- lyceechabi.com
 
2 cours-pc1- lyceechabi.com
2 cours-pc1- lyceechabi.com2 cours-pc1- lyceechabi.com
2 cours-pc1- lyceechabi.com
 
1 cours-pc1 - lyceechabi.com
1 cours-pc1 - lyceechabi.com1 cours-pc1 - lyceechabi.com
1 cours-pc1 - lyceechabi.com
 
12 cours-pc1 - - lyceechabi.com
12 cours-pc1 - - lyceechabi.com12 cours-pc1 - - lyceechabi.com
12 cours-pc1 - - lyceechabi.com
 
القراء التحليلية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف الفصل الرا...
القراء التحليلية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف الفصل الرا...القراء التحليلية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف الفصل الرا...
القراء التحليلية لمؤلف: " قراءة ثانية لشعرنا القديم" د. مصطفى ناصف الفصل الرا...
 
Le tableur excel - lyceechabi.com
Le tableur excel - lyceechabi.comLe tableur excel - lyceechabi.com
Le tableur excel - lyceechabi.com
 

Dalili tawjih 3eme_college-2009-2010

 • 1. ínÖ^nÖ ] íߊÖ^e ”^¤] äéqçjÖ] Øéց 2009 K2010 ë]‚Âc < < < < < < < < < < < < << < < < < < < < < < < < < ‫<<ﻣﺘﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺖ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ www.tawjihnet.c.la www.tawjihnet.on.ma 1 < <
 • 2. www.tawjihnet.c.la<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<äéqçjÖ]æ<ì…^Žj‰øÖ<kÞ<äéqçi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2009<K2010<ë]‚Âc<ínÖ^nÖ<]<<íߊÖ^e<”^¤]<äéqçjÖ]<Øéց ë]‚Âý] Ô׊Ö] ì^㍠á^vjÚ] :‫1- اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن‬ < <:àÚ<ë]‚Âý]<ëçÞ^nÖ]<Üé×ÃjÖ]<àÚ<ínÖ^nÖ]<íߊÖ^e<ëçeÖ]ÜèçÏjÖ]Ý^¿ÞáçÓjè Vê×]‚uç¹]á^vjÚ÷] Vëçã¢]‚éÃ’Ö]îׂuç¹]á^vjÚ÷] :ì†ÛjŠ¹]ífÎ]†¹] ØÛŽ{èæVíé{‰]…‚Ö]íߊ{Ö]Ý^j}»Ü¿ßè íŠ{‰ö¹]‚éÃ{‘î{×Âï†{« { { { { °{{i…æï‚{{Úî{{ׂ{{j³ í{Ç×Ö]Hí{ée†ÃÖ]í{Ç×Ö]V]ç{¹]»l]…^fj}] Ý^{{j}»Ü¿ß{{èæHí{{è]‚Âý] ]ç{{¹]Ä{{鶻æ°jé{{‰]… Hí{éñ^èˆËÖ]Ýç{×ÃÖ] Hl^é{•^è†Ö]HíéŠÞ†ËÖ] íߊ{{{{Ö]à{{{{ÚÙæù]Ì’{{{{ßÖ] ‚{{ÛjÃiJì…†{{Ϲ]íé{{‰]…‚Ö] { { { HíéÚø{ ‰ý]í{ éeÖ]Hš…ù]æì^{ é£]Ýç{ × { { { { „{éÛ×jÖ]‡^j«oéuíé‰]…‚Ö] í×ò{{{‰ù]æšæ†{{{ËÖ]î{{{× ^{{{{éÊ]†Ç¢]æè…^{{{{jÖ]El^{{{{éÂ^Ûjq÷]æ ]ç{{{{¹]Ä{{{{鶻]…^{{{{fj}] íéãËŽ{{{{{{Ö]æí{{{{{{ée^jÓÖ] JDíß]ç¹]î×ÂíéeÖ]æ 셆Ϲ]íé‰]…‚Ö] í{{{{{{éÏéfŞjÖ]Ù^Ç{{{{{{ù]æ Jšæ†ÃÖ]æíéֈ߹]l^fq]çÖ]æ ‫2- ﻣﻮاد و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻠﻚ اﻹﻋﺪادي‬ ‚éÃ’Ö]îׂuç¹]á^vjÚ÷] DA40Eëçã¢] ‚éÑîׂuç¹]á^vjÚ÷] DA30E튉ö¹] ‡^¨ý]ì‚Ú løÚ^ù] ‡^¨ý]ì‚Ú løÚ^ù] ífÎ]†¹] ì†ÛjŠ¹] DA30E løÚ^ù] Œ2 3 Œ2 1 1 íée†ÃÖ]íÇ×Ö] Œ2 3 Œ2 1 1 íéŠÞ†ËÖ]íÇ×Ö] Œ2 3 Œ2 1 1 l^é•^è†Ö] Œ1 1 Œ1 1 1 íéÚø‰ý]íéeÖ] 15æŒ1 1 Œ1 1 1 l^éÂ^Ûjq÷] Œ1 1 Œ1 1 1 íéÃéfŞÖ]Ýç×ÃÖ] Œ1 1 Œ1 1 1 íéñ^èˆéËÖ]Ýç×ÃÖ] Œ1 1 1 í膉ù]íéeÖ]æ_^éqçÖçßÓjÖ] Œ1 1 1 íé×éÓŽjÖ]íéeÖ] Œ1 1 1 íéÏé‰ç¹]íéeÖ] Œ1 1 1 íèˆéר÷]íÇ×Ö] JJJ 1 1 íéÞ‚fÖ]íéeÖ] ]ç{{{{{{{¹] : ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ‬ VíéÖ^jÖ]l÷^£]» h牆×Öífqçچ˒Ö]íŞÏÞjÃi WDëçã¢]‚uç¹]á^vjÚ÷]æê×]‚uç¹]á^vjÚ÷]E^ÃÚàè…^fj}÷]»ì^¹]‹ËÞ»†Ë’Ö]íŞÏÞî×ÂÙç’£]I Jëçã¢]‚uç¹]á^vjÚ÷]l]…^fj}]àÚ…^fj}]àÚ†nÒ_»†Ë’Ö]î×ÂÙç’£]I 2
 • 3. www.tawjihnet.c.laäéqçjÖ]æì…^Žj‰øÖkÞäéqçi2009K2010ë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ^e”^¤]äéqçjÖ]Øéց :‫3- ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﺷﺮوط اﻟﻨﺠﺎح‬ ‚uç¹]á^vjÚ÷]æ‚uç¹]ëçã¢]á^vjÚ÷]l]…^fj}]ÅçÛ¥»Ø’uxÚØÒë]‚Âý]Ô׊Ö]ì^㍻^vq^Þ‚Ãè ‚Ãè÷20àÚ10àÂÝ^ÃÖ]äÖ‚ÃÚØÏèxÚØÒæ20àÚ10àÂØÏè÷Ù‚ÃÚî×ÂHì†ÛjŠ¹]ífÎ]†¹]æ튉ö¹]‚éÑî× V“’−Hقù]]„âh^Š£Já^vjÚ÷]íߢ^ãeÝçÏií‘^}l÷æ]‚Ú‚Ãe÷cë]‚Âý]Ô׊Ö]ì^㍻^vq^Þ DCNRE‚uç¹]ëçã¢]á^vjÚ÷]قù4ØÚ^ù] (CNL)‚uç¹]ê×]á^vjÚ÷]قù3ØÚ^ù] J(CC)ì†ÛjŠ¹]ífÎ]†Û×ÖëçߊÖ]Ù‚ÃÛ×Ö3ØÚ^ù] VêÖ^jÖ]ØÓŽÖ]î×Â(MG)ëçߊÖ]Ý^ÃÖ]قù]áçÓèæ :‫4- ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ‬ ëçã¢]‚uç¹]á^vjÚ÷] DíߊÖ]†}]E ØÚ^ÃÚ*íŞÏÞ ØÚ^ù] íŞÏßÖ] 27 18 37,5 11 14 11 10 128,5 128.5/13=9.88 3 3 3 1 1 1 1 9 6 12,5 11 14 11 10 î× ‚uç¹]á^vjÚ÷] 튉ö¹]‚éÑ D±æù]ì…æ‚Ö]E 11 9 15 15 10,5 9 12,5 15 12 11 8 13 141 141/12= 11,75 ì†ÛjŠ¹]ífÎ]†¹] DíߊÖ]í×éE ì^¹] 13 10 , 17 12 15 12 14,5 16 13 10,5 9 13,5 155,5 155,5/12=12,958 íée†ÃÖ]íÇ×Ö] íéŠÞ†ËÖ]íÇ×Ö] l^é•^è†Ö] íéÚø‰ý]íéeÖ] l^éÂ^Ûjq÷] íéÃéfŞÖ]Ýç×ÃÖ] íéñ^èˆéËÖ]Ýç×ÃÖ] ^éqçÖçßÓjÖ] íé×éÓŽjÖ]íéeÖ] íéÏé‰ç¹]íéeÖ] íèˆéר÷]íÇ×Ö] íéÞ‚fÖ]íéeÖ] ÅçÛ] قù] íéeÖ]æ_íéÏé‰ç¹]íéeÖ]‹è…‚iÝ‚ÂíÖ^u»HÔÖƒàÚØÎ_áçÓè‚ÎEë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ]»í‰…‚¹]]ç¹]‚ÂØnµ12‚ÃÖ] :‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬ D^éqçÖçßÓjÖ]æ_íé×éÓŽjÖ] :‫اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻫﻮ‬ (12,958 * 3 + 11,75 * 3 +9.88 * 4) / 10 = 11,36 3
 • 4. www.tawjihnet.c.laäéqçjÖ]æì…^Žj‰øÖkÞäéqçi2009K2010ë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ^e”^¤]äéqçjÖ]Øéց Üé׉ äéqçi Øq_ àÚ Víé‰^‰ù]l]窤] V^ãu†àÓÛ¹]í×ò‰ù] : ‫هـــ‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫ا را‬ ‫ا‬ ‫رات ا را‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫*ا‬ ‫ا‬ ‫*ا‬ ‫قا‬ ‫ق‬ ‫اد ا را‬ ‫*ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫*ا‬ l]„Ö]Í^ŽÓj‰] ëçeÖ]¼é]æ ã¹]æ ‫*ا‬ ‫؟‬ : ‫هـــــ‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫ه تا‬ ‫ي؟‬ ‫ة‬ ‫*ا‬ ífÃŽÖ]…^éj}] ‫ا‬ ‫ق‬ ‫قا‬ ‫*ا‬ ‫؟‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫و‬ * ‫ا د وا‬ ‫؟‬ ‫را‬ ‫رات أ ى؟‬ …^éj}ý]ÐéÏ€ ‫* يا‬ : ‫آ ــــ‬ ‫ر؟‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫وز ا‬ ‫آ ا‬ ‫م‬ * * ‫ف‬ ‫أن ا‬ ‫؟‬ * ‫را‬ ‫ا‬ 4
 • 5. www.tawjihnet.c.laäéqçjÖ]æì…^Žj‰øÖkÞäéqçi2009K2010ë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ^e”^¤]äéqçjÖ]Øéց ë]‚Âc ínÖ^nÖ] íߊÖ^e äéqçjÖ] V áçÓi Hë]‚Âc ínÖ^nÖ] ïçjŠÚ ±c (ì) „éÛ×jÖ] ^ãè_ ÔÖç‘çe JJJí‰]…‚Ö]àÚÔ׉Ý^³cî×ÂøfÏÚI Jíé‰]…ífÃŽÖÕ…^éj}]àÂfÃjÖ]î×ÂøfÏÚI V |^rßÖ] ì`i î× ÔÖç’u àÚ ‚e÷ H (ì) „éÛ×jÖ] ^ãè_ ÔÖƒ ÔÖ ÐÏvjè îju Ôñ^e†Î_æ Ôi„i^‰_ …æ^æÔ×ÛÂæÔŠËÞ î×Âæ ]î×ÂØÒçjÊJì†e^n¹]æ^ãjq÷]æ‚¢]àÚ‚e÷Hì`jÖ]å„âî× Ùç’v×Ö J]ð^ácîÇjf¹]Ù^ßiîju Vë]‚Âý] Ô׊Ö] ì^ã{{{ î×{{{{ °×‘^£] „{{{éÚøj×Ö àÓµ ‚ÃeæÜãiøâöÚî×Âð^ßeWã¹]àèçÓjÖ]æ_Híé•^è†Ö]l^’’~jÖ]˜Ãeæ_Hê×éâ`jÖ]ëçÞ^nÖ]Üé×ÃjÖ]ê{{{ÊÜãj‰]…íÃe^jÚ VíßÓÛ¹]l^Þ^ÓÚ÷]x•çèä×ˉ]êvé•çjÖ]ØÓŽÖ]Jíè]‚Âý^eäéqçjÖ]‹×¥á‚ÖàÚÜããéqçiÜjèá_ íÒŽ¹] Åæ„r×Ö íéßã¹] Ñ^ÊüÖ í×nÚ_ æ íeçת¹] løâö¹] Å„r×Öíéßã¹]Ñ^ÊüÖí×nÚ_ íeçת¹]lø{{{âö¹] ]ç{{¹]æí{{ée†ÃÖ]í{{Ç×Ö]»‚{{éqïçjŠ{{Ú ¼éŽ{{ßjÖ]HÝø{{Âý]Hð^–{{ÏÖ]Hì^{{Ú^]H‹è…‚{{jÖ] àè‚{{{{Ö]Ùç{{{{‘_æä{{{{ÏËÖ]VíéÚø{{{{‰ý] JJJÐémçjÖ]H˜è†ÛjÖ]H»^ÏnÖ]æêu†Š¹] JJo{è‚{£]æŠËjÖ]æ ¼éŽ{{{{{ßjÖ]HÝøÂý]Hð^–{{{{{ÏÖ]Hì^Ú^]H‹è…‚jÖ] äf{{æë†ÓŠ{{ÃÖ]á]‚{{é¹]H»^{{ÏnÖ]æêu†Š{{¹] JJJ˜è†ÛjÖ]Hë†ÓŠÃÖ] ë†ÓŠ{ÃÖ]á]‚{é¹]HÝø{Âý]Hí{uø¹]H‹è…‚{jÖ] { { { { Hí{‰‚ß]HÛÃjÖ]H˜è†ÛjÖ]Hë†ÓŠÃÖ]äfæ éŠ{jÖ] Hg{éfŞjÖ]˜è†{ÛjÖ] Hì†ŞéfÖ]HíÖ‚é’Ö] JJJe‚jÖ]æ í{{‰‚ß]Hí{{éÞæÓéÖý]æíéÂ^ß’{{Ö]íÞ^é’{{Ö] HÝøÂý]H‹è…‚{{{jÖ]Híf{{{‰^]Hí{{{éÓéÞ^Óé¹] äf{ {æë†ÓŠ{{ÃÖ]á]‚{ {é¹]He‚{{jÖ]æéŠ{{jÖ] { { { { { JJJ˜è†ÛjÖ]H퉂ß]Hë†ÓŠÃÖ] Å„{{{{{{{{{{{¢] ÕŽ¹]Å„¢] Øé‘ù]Üé×Ãj×Ö íéŠÞ†ËÖ] Híée†ÃÖ]íÇ×Ö]»‚éqïçjŠÚ Ý^Ûjâ÷]æíÃ{Ö^{޹]g{uJl^éÂ^Ûjq÷]æ íéßËÖ]æíéeù]à{è^é{¹^e Ýç×ÃÖ]æh]üÖÕŽ¹]Å„¢] íéÞ^ŠÞý] ð^{{èˆéËÖ]Hl^é{{•^è†Ö]»‚{{éqïçjŠ{{Ú ì^{{é£]Ýç{{×ÂæíéŠ{{Þ†ËÖ]Hð^{{éÛéÓÖ]æ { { { Jí¿uø¹]í΁ÄÚÜé¿ßjÖ]guHš…ù]æ êÛ×ÃÖ]ÕŽ¹]Å„¢] Ýç{{{×ÃÖ]Hl^é{{{•^è†Ö]»‚{{{éqïçjŠ{{{Ú ëæ‚éÖ]ØÛÃÖ]guHíéŠÞ†ËÖ]Híéñ^èˆéËÖ] í{éñ^e†ãÓÖ]í{Û¿Þù]Ü{ãÊî{×Âì…‚ÏÖ]æ JíéÓéÞ^Óé¹]æíéÞæÓéÖý]æ êqçÖçßÓjÖ]ÕŽ¹]Å„¢] 5
 • 6. www.tawjihnet.c.laäéqçjÖ]æì…^Žj‰øÖkÞäéqçi2009K2010ë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ^e”^¤]äéqçjÖ]Øéց íÒŽ¹] Åæ„¢] » 셆Ϲ] ]ç¹] løÚ^ÃÚæ “’u íÒŽ¹] Åæ„¢] ]ç¹] ^éqçÖçßÓjÖ] Ýç×ÃÖ] íéÞ^ŠÞý] Ýç×ÃÖ]æh]û] ØÚ^ù] “’£] ØÚ^ù] “’£] ØÚ^ù] “’£] Øé‘ù] Üé×ÃjÖ] ØÚ^ù] “’£] 셆Ϲ] I I I I I I 4 3 oè‚£]æ ŠËjÖ] I I I I I I 4 3 Ùç‘ù]æäÏËÖ] I I I I 2 1 2 1 ÐémçjÖ] 2 2 2 2 2 2 I I íéÚø‰ý] íéeÖ] 2 2 2 2 4 5 4 5 íée†ÃÖ]íÇ×Ö] 2 2 2 2 2 2 2 2 íËŠ×ËÖ] 2 2 2 2 4 4 3 2 ^éÊ]†Ç¢]æ è…^jÖ] 3 4 3 4 4 4 3 4 íéŠÞ†ËÖ]íÇ×Ö] 3 3 3 3 3 4 2 3 íéÞ^nÖ]íéfßq÷]íÇ×Ö] 3 2 2 2 2 2 2 2 l^éÚøÂý] I I I I 2 1 I I íéßËÖ]íÊ^ÏnÖ] 4 5 4 5 2 2 2 2 l^é•^è†Ö] I I 4 3 2 1 2 1 š…ù]æ ì^é£]Ýç× 4 4 4 4 I I I I ð^éÛéÓÖ]æ ð^èˆéËÖ] 4 3 I I I I I I Œ‚ßã¹]Ýç× 2 2 2 2 2 2 2 2 íéÞ‚fÖ] íéeÖ] 1 JJJJ 1 JJJJ 1 JJJJ 1 JJJJ Õç׊Ö]æíf¾]ç¹] 32 31 31 31 32 30 33 30 ÅçÛ] íéÞ‚fÖ] íéeÖ] “’¡ ±c äéqçjÖ] »|^rßÖ]íŞè†EV°Ö^jÖ]°’’~jÖ]‚u`eÑ^vjÖ÷]ì]…^f¹xéÖ]íé•^è†Ö]l÷çé¹]ëæƒI^m^Þcæ]…çÒƒI„éÚøj×ÖàÓµ Dë]‚ÂcínÖ^nÖ]íߊÖ] WíéÞ‚eíée†i“’¡íéÞ^ŠÞý]Ýç×ÃÖ]h]üÖÕŽ¹]Å„¢] JíéÞ‚eíée†i“’¡êÛ×ÃÖ]ÕŽ¹]Å„¢] æh]üÖÕŽ¹]Å„¢]»°fÆ]†×ÖífŠßÖ^eíéÞ^ŠÞý]Ýç×ÃÖ]æh]üÖÕŽ¹]Å„¢]løâöÚ‹ËÞêãÊíeçת¹]løâö¹]^Ú_ “’¡êÛ×ÃÖ]ÕŽ¹]Å„¢]»°fÆ]†×ÖífŠßÖ^eêÛ×ÃÖ]ÕŽ¹]Å„¢]løâöÚæHíéÞ‚eíée†i“’¡íéÞ^ŠÞý]Ýç×ÃÖ] JíÛé׉íéÛŠqíéßeî׆ÊçjÖ]æíéÞ‚fÖ]àè…^ÛjÖ]æl^•^è†Ö]퉅^ºgu±cíÊ^•ý^eíéÞ‚eíée†i VíÚ^âí¿uøÚ ì†Ò„²^â‚è‚€ÜjèÖ]æì]…^f¹]»|^rßÖ]‚ÃeáçÓèHíéÞ‚fÖ]íéeÖ]“’¡êeù]æ_êÛ×ÃÖ]°Â‚¢]‚u_tçÖæ JxéÖ]Ì×ÚæxéÖ]½æ†^–è_‚€Ö]æHë^Úæ_Øè†e_†ãÙø}Åç•ç¹]»…‚’i 6
 • 7. 7