Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

บทสวดมนต์.docx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Advertisement

บทสวดมนต์.docx

  1. 1. กิจกรรมที่ 1.1 เรื่องวิเคราะห์ปัญหา คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างในหนังสือหน้าที่ 22 จากนั้นระบุปัญหาอื่น ๆ ที่พบนอกเหนือจากตัวอย่างโดยตั้งคาถาม-ตอบคาถาม เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการสรุปเป็ นขอบเขตของปัญหา เช่น ปัญหานี้แก้ให้ใคร ปัญหานี้มีผลกระทบกับใครบ้าง และควรมี การวิเคราะห์เงื่อนไขของปัญหาเพื่อนาไปสู่การกาหนดของเขตของปัญหา โดยให้นักเรียนเขียนเป็ นข้อความสั้นๆ กระชับเข้าใจง่าย มีขอบเขตที่ชัดเจน ปัญหาอื่นๆ ที่ผู้เรียนพบ (เลือกมา 1 ปัญหา) คือ ปัญหามลพิษทางเสีย ง …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………… คาถามเพื่อการกาหนดขอบเขตปัญหา คำ ตอ บ ผลกร ะ ทบ อันตรายต่อระบบการได้ยิน แหล่งกาเหนิดเสียง เสียงเกิดจากธรรมชาติ สัตว์และ คน สรุปขอบเขตของปัญหา : การเกิดมลพิษทางเสียงสามารถเกิดได้ในชีวิตประจาวันของเราได้ทั่วไป เช่น โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร ้าง หรือเป็ นเสียงจากคนรอบข้างของเรา ซึ่งวิธีการแก้ไขเพื่อลดอันตรายต่อตัวเรา ทาได้โดย 1)ลดความดังของเสียงลง 2) หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังเกินกาหนด 3) ใช ้เครื่องป้ องกันเสียง 4) ใช ้การควบคุมทางด้านวิศวกรรม เช่น บารุงรักษา เครื่องยนต์สร ้างวัสดุกันเสียง
  2. 2. 5) ปลูกต้นไม้เป็ นจานวนมาก……………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………...

×