Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

ตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎี

Download to read offline

for education

ตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎี

 1. 1. โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี” ชื่อโครงงาน การศึกษาการนาความร้อนด้วยคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้ทาโครงงาน นายธเนษฐ ปราณีนรารัตน์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ สถาบันการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับชั้น มัธยมปลาย หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน ไม่ระบุ บทคัดย่อ ความร้อน เป็นสิ่งสาคัญกับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคดึกดาบรรพ์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน มนุษย์นั้นใช้ความร้อนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ปรุงอาหาร ทาเครื่องมือเครื่องใช้ฯลฯ แหล่งกาเนิดความร้อนในธรรมชาติเองนั้น ก็มีอยู่มากมาย เช่น จากร่างกายของมนุษย์เองที่ได้สร้างความร้อนขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี จากดวงอาทิตย์ จากใต้พิภพ จากลาวา ฯลฯ ซึ่งสังเกตได้ว่า ความร้อนกับมนุษย์นั้น ไม่อาจจะแยกขาดจากกันได้เลย คงต้องเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวพันกันกับมนุษย์ในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา เราจึงคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความสาคัญของความร้อนนั้นมีมากมายมหาศาลเหลือเกิน ซึ่งความร้อนสามารถนาไปสร้างให้เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์
 2. 2. วิศวกรรม เกษตรกรรม หรือทุก ๆ อาชีพ ดังนั้นการศึกษาด้านความร้อน จึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ในวงการวิทยาศาสตร์ของโลก ด้วยเหตุผลนี้เอง ทางผู้นาเสนอจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาด้านความร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมากมาย ผู้นาเสนอได้แรงบันดาลใจจากความอยากรู้อยากเข้าใจในกลไกการนาความร้อนในธร รมชาติ ในวัสดุต่าง ๆ จึงเกิดเป็นที่มาของโครงงานการศึกษาการนาความร้อนนี้ขึ้น http://www.vcharkarn.com/project/view/204 ชื่อโครงงาน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระพือปีกต่อแรงยกตัวของหุ่นยน ต์บินได้คล้ายแมลง ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาวศิวาพร ศรเจริญ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ดร.ชิต เหล่าวัฒนา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับชั้น ปริญญาตรี หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน 1/1/2541 บทคัดย่อ ในปัจจุบันหุ่นยนต์บินได้คล้ายแมลงอาศัยหลักแรงยกตัวเพื่อช่วยในการลอยตัว
 3. 3. โครงงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของการกระพือปีก ต่อแรงยกตัวของหุ่นยนต์บินได้คล้ายแมลง โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และมุมของการกระพือปีกต่อแรงยกตัว และวิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์การไหลของอากาศ โดยการศึกษาครั้งนี้จะนาไปประยุกต์ใช้ใน Flying Robot ของหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายแมลง http://www.vcharkarn.com/project/view/121 ชื่อโครงงาน นิวเคลียร์ พลังงานแห่งอนาคต Nuclear power the future ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาววีนัส พัดเย็นใจ ,2. นางสาวมาลี พัดเย็นใจ, 3. นายพีระศักดิ์ นาสารีย์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทองทิพย์ธนาสมบูรณ์ สถาบันการศึกษา โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ ระดับชั้น มัธยมต้น หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน 1/1/2541 บทคัดย่อ พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อสิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวั นของผู้คนในปัจจุบันอย่างยิ่ง ทั้งภายในบ้านเรือนห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น
 4. 4. ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อ ม พลังงานไฟฟ้าซึ่งใช้กันอยู่นี้ได้มาจากการแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่า งๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม แสงอาทิตย์น้า การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติเป็นพลังงานดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อธรรมชาติ มากน้อยต่างกันไป ในปัจจุบันการดาเนินนโยบายและการจัดหาพลังงานต่างๆ รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องมีการวางแผนไว้เป็นระยะยาวเพื่อป้องกันการเกิดการขาดแคลนพลังงานขึ้นทรั พยากรธรรมชาติหลายชนิดดังกล่าวข้างต้นมีขีดจากัดในการขยายกาลังการผลิตและบา งอย่างนับวันจะหมดไป รัฐจึงจาเป็นต้องมีการพิจารณาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อมาเสริมสร้างความมั่นคงการผลิ ตกระแสไฟฟ้าในอนาคต นั่นคือ พลังงานนิวเคลียร์ และทั้งนี้รัฐบาลมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งพลั งงานนิวเคลียร์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระแสคัดค้านโดยไร้เหตุผลในอนาคต
 5. 5. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่เพียงช่วยประหยัดพลังงานน้ามันและถ่านหิน นิวเคลียร์ยังเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีระบบการป้องกันกัมมันตภาพรังสีที่ได้มาตรฐาน การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ นอกจาก ต้องใช้เงินทุนจานวนมาก ตั้งแต่เริ่มศึกษา การเวนคืนที่ดิน การทาความเข้าใจกับประชาชน และการก่อสร้างแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการกับสารกัมมันตภาพรังสีและกากนิวเคลียร์ ซึ่งนับเป็นภัยที่รุนแรง และเป็นพิษยาวนาน โดยวิธีการแก้ปัญหา ทุกคนก็มีความเห็นแนวเดียวกันว่า ต้องขุดหลุมลึกเพื่อเก็บกากกัมมันตรังสีในภาชนะที่แข็งแรง และทนทาน นั่นหมายความว่า ที่ดินบริเวณนั้น จะต้องไม่แยกเป็นเวลานานหมื่นปี หากทาได้คนในประเทศนั้น ก็จะปลอดภัย แม้จะมีโทษมหันต์และต้องลงทุนสูงมาก แต่ด้วยประโยชน์มหาศาล จากต้นทุนการผลิตที่ถูก และปลอดมลพิษ ทุกประเทศ จึงได้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่เว้นแม้ประเทศผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ของโลก Electrical energy has been the most important factor that brings comfort to everyday lives of the people especially to present. Everybody consume this energy at home or outdoors, in all establishment, industrial factories, and etc. Because of this Energy, the economy becomes progressive and it gives way to the development of the country, both direct and indirect way, Electrical energy may come from natural resources in all forms such as wind energy, solar energy, hydrothermal energy, of fossil combustion like oil, coal and natural gas and etc. Consumption of natural
 6. 6. resources and transmuting it into electrical energy has been done for hundreds of years and its not sure if there would be enough resources for us to consume in the near future. At present, there has been a policy and arrangement regarding the use of all energy. All energy consumers, both private and government sector should follow the requirements implied by the government office. They should also plan on how to consume energy wisely to prevent the depletion of natural resources; every body should use it with limitations especially in daily consumption. The state should also have alternative energy for consumption, to prevent the lack of energy resources in the future. As an alternative source of energy, government has been trying to rely on nuclear energy, and so, the government has a big task to inform the people about the nuclear energy. They should educate the people and give them knowledge and understanding about using nuclear as energy source. The people should be give rights to share their ideas about the advantage and disadvantage of nuclear energy consumption. The nuclear energy plants state that
 7. 7. this energy does not use much of our natural resources. The nuclear energy plants state that this energy does not use much of our natural resources. It helps us save natural energy is a clean source of energy and it doesn’ t affect the environment. If it is used with proper caution and in standardized way, any radioactive effects will be prevented. Building nuclear power plants must need a lot of funds and people living in the surrounding area should also be in formed about nuclear energy. Some plants are already constructed, but there is still problem the opposing people regarding with the nuclear waste disposal. Everybody agrees that nuclear power plants should dig deep hole to keep the nuclear waste. It should be built from strong and durable steel that could last for thousand years. Though a big investment is needed in doing this, the result is immensely advantageous to all, in a sense that it is safe and free from pollution. Oil producing countries should start building nuclear power plants because they are the ones who have lots of funds. http://www.vcharkarn.com/project/view/408 ชื่อโครงงาน GPRS ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นางสาวศรีอาภรณ์ อักษรเชิดชู , 2. นางสาวสุวิมล ส่งเสริม , 3.นางสาวนุช สว่าง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาธิตา พลายวงศ์
 8. 8. สถาบันการศึกษา โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ ระดับชั้น มัธยมปลาย หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน 1/1/2541 บทคัดย่อ GPRS มาจากคาว่า GeneralPacketRadioService นั้นถือว่าเป็นบริการใหม่ที่ล้าสมัยของโทรศัพท์มือถือที่ไม่จากัดตัวเอง อยู่แค่การใช้เสียงเท่านั้น โดยมันมีความสามารถในการส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยความเร็วในระดั บ 172 Kbps (ขณะที่โทรศัพท์มือถือดิจิตอลธรรมดาส่งได้ด้วยความเร็ว 9.6 Kbps) ซึ่งความเร็วที่สูงระดับนี้สามารถรองรับกับ การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา และอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบย่อ ในมือคุณไม่ว่าจะเป็นการ Chat, Web, Browsing, FTP หรือ E-mail GPRS ได้ถูกกาหนดเป็นมาตรฐาน และมีกาหนดการที่จะออกใช้งานทั่วโลก โดยเริ่มมีการวางระบบเพื่อรองรับการใช้งานงานตั้งแต่ปี 2000 โดยปี 2001 นั้นจะเริ่มทดสอบให้บริการที่ความเร็ว 56 Kbps และ 112 Kbps ก่อน โดยทั้งหมดจะทางานอยู่บนเครือข่ายโทรศัพท์GSM เดิม (แต่ตัวเครื่องโทรศัพท์GSM เดิม จะไม่สามารถใช้งานกับ GPRS ได้) จากนั้นในปี 2002 จะเข้าสู่ยุคของ 3G เสียที คุณสมบัติเด่นหลัก ๆ ของระบบ GPRS คือ 1. การโอนถ่ายข้อมูลที่มีความสามารถในการ รับ- ส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สูงถึง 9 - 40 kbps ซึ่งจะทาให้สามารถรับ-
 9. 9. ส่งข้อมูลที่เป็น VDO Mail หรือ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆได้ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมรวมถึงการ Down lode/Up lode ได้ง่ายยิ่งขึ้น 2. Always On การเชื่อมต่อเครือข่ายและโอนถ่ายข้อมูลสามารถดาเนินต่อไป แม้ในขณะที่มีสายติดต่อเข้ามาก็ตาม จึงทาให้การโอนถ่ายข้อมูลไม่ขาดตอนลง 3. Wireless Internet ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Terminal เช่น PDA หรือ Note Book สามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นจากที่เคยเป็นอยู่ ปัจจัยในการใช้บริการ GPRS 1. ต้องเป็นผู้ใช้บริการในเครือข่ายที่รองรับระบบ GPRS 2. เครื่องโทรศัพท์มือถือจะต้องรองรับระบบ GPRS ด้วย 3. จะต้องมีการตั้งค่าต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือสาหรับการเชื่อมต่อ GPRS GPRS , be from the word that , , GeneralPacketRadioService , that regarded as serve new at ultramodern of a mobile phone that don't limit oneself , stay only using sound only , by it has the ability in sending data has changed by phone a cell phone with the speed in 172 Kbps levels ( , while , mobile digital ordinary phone can send with 9.6 Kbps) speeds which , upland level this speed can support with , internet usability simplify , get only a problem , and soon we will have might to see internet usability will like [ model ] to shorten , in your hand will neither are something , Chat, Web, Browsing, FTP , or , , E-mail GPRS , get touch [ cheap ] fix happen the base , and have the schedule will to put into practice worldwide work , by start laying system
 10. 10. for support work usability since , year 2000 by year 2001 that will begin test service at 56 Kbps speeds and 112 Kbps before , by all will work stay on the public telephone network , GSM , originally , ( , but , a telephone , GSM , originally , can not be usable with , GPRS , get ) , from that time in year 2002 will reach the age of 3G is tricked , prominent property is pillar , ++ , of the system , GPRS , be 1. transferring transfers the data that has the ability in something , take - , transmit internet network has tall to arrive at 9 - 40 kbps which , make can take - , send the data that is , VDO Mail , or , , the motion differs , ++ get , together with , link up with internet network has fast , and effective more originally than include something , Down lode/Up lode , get easy 2. increasingly Always On , linking up network and transfer to transfer the data can carry on , although , while , have late contact with come in no matter , then make transferring transfers the data doesn't discontinue 3. down Wireless Internet , that link up suit , Terminal , such as , PDA , or , , Note Book , can transfer transfer the data has fast to go up as , ever exist , the factor in using serves , GPRS 1. , must under net base system user, GPRS 2. , a mobile phone will must support the system, GPRS, with 3. Must have setting all, in a mobile phone for linking up , GPRS , http://www.vcharkarn.com/project/view/392 ชื่อโครงงาน การจาลองการเคลื่อนไหวของ ของเหลวด้วย Particle (Fluid Animating with Particle System) ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย วสันต์อนุสรหิรัญการ
 11. 11. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภาวดี สมภักดี สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปริญญาตรี หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน 1/1/2541 บทคัดย่อ ในงานด้าน Computer Graphic ในปัจุบันมักจะถูกใช้ในการ สร้างภาพยนต์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง model ตัวละคร การใส้ effect ต่างๆ ที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้จริงๆ model หรือ effect เหล่านั้นในบางครั้งก็จะมี ปฏิสัมพันธ์ กับวัตถุที่มีลักษณะเป็น ของเหลวด้วย อย่างเช่น คนกาลังว่ายน้า ก้อนหินที่ตกใส่น้า ในปัจจุบัน การจาลองการเคลื่อนไหวของ ของเหลวนั้น มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เป็นการยากที่จะสร้างแบบจาลองโดยพึ่งแค่การคาดเดาของคนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากวัตถุมีลักษณะแตกต่างออกไปจาก model ที่สร้างกันทั่วไป อย่างเช่น การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง จึงมีความจาเป็น ที่จะสร้าง API ที่ใช้จาลองการเคลื่อนที่ของ ของเหลวขึ้นมา โดยใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ และ เทคนิคทางด้าน Computer Graphic มาช่วย จะทาในการสร้างภาพยนต์ ที่มีของเหลวเข้าไปเกี่ยวข้อง สามารถทาได้สะดวกขึ้น เหมือนจริงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็น การอธิบาย ทฤษฏีทางฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี http://www.vcharkarn.com/project/view/532
 • ssuser31db0e

  Aug. 26, 2020
 • yoopukSangmanee

  Jun. 16, 2016
 • PaweenaApple

  Sep. 8, 2015
 • ChutimaMano

  Jun. 23, 2015

for education

Views

Total views

96,330

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

792

Actions

Downloads

84

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×