SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
Download to read offline
BA296001
RM2.50
RUKUN NEGARA
Bahawasanya Negara Kita Malaysia
mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokrasi;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)
Kementerian Pengangkutan Malaysia
dan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kuala Lumpur
2018
dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu
Buku Panduan Guru
Tahun
6
i
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
MALAYSIA
Penghargaan
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
No. Siri Buku: 0164 Penghasilan buku aktiviti ini melibatkan usaha
sama antara Kementerian Pengangkutan Malaysia
dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia selaku
pemilik Projek Semakan dan Pembangunan Semula
Modul Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)
mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada
semua pihak yang telah berusaha dan bekerjasama
untuk menyempurnakan penghasilan buku ini.
Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih
ditujukan kepada semua yang berikut:
Kementerian Pengangkutan Malaysia
• Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya
Malaysia (MIROS)
• Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ)
Kementerian Pendidikan Malaysia
• Bahagian Pembangunan Kurikulum
• Bahagian Buku Teks
• Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
• Lembaga Peperiksaan
• Jabatan Pendidikan Negeri
• Pejabat Pendidikan Daerah
• Institut Pendidikan Guru Malaysia
• Universiti Putra Malaysia
• Universiti Kebangsaan Malaysia
• Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
• Universiti Pendidikan Sultan Idris
• Universiti Malaya
Kementerian Dalam Negeri
Polis Diraja Malaysia
KK 363-221-0302011-5565-29-20101
ISBN 978-967-5565-29-8
Cetakan Pertama 2018
© Kementerian Pendidikan Malaysia 2018
Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam
buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula,
disimpandalamcarayangbolehdipergunakanlagi,
ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau
cara, baik dengan cara bahan elektronik, mekanik,
penggambaran semula mahupun dengan cara
perakaman tanpa kebenaran terlebih dahulu
daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia,
Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan
tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.
Penerbit Bersama:
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia,
Aras 3, Galeria PJH, Jalan P4W,
Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.
No. Telefon: 03-83238000
No. Faksimile: 03-88888806
Laman Web: http://www.jkjr.gov.my
Laman Web PKJR: www.pkjr.gov.my
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur.
No. Telefon: 03-21479000 (8 talian)
No. Faksimile: 03-21479643
Laman Web: http://www.dbp.gov.my
Reka Letak dan Atur Huruf:
CLEAVE AMITY
Zieconcept Enterprise
Dewan Bahasa dan Pustaka
Muka Taip Teks: Azim
Saiz Muka Taip Teks: 14 poin
Dicetak oleh:
Ariff Corporation Sdn. Bhd.,
No. 42, Jalan Pengasah 15/13,
Seksyen 15, 40200 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Pendidikan keselamatan jalan raya ialah pendidikan berterusan sepanjang
hayat ke arah melahirkan pengguna jalan raya yang bertanggungjawab
dan mempunyai kesedaran untuk menghargai nyawa, kesihatan, dan
harta. Pembudayaan keselamatan jalan raya menjadi pemangkin
perubahan sikap dan tingkah laku untuk melahirkan generasi pengguna
jalan raya yang berhemah serta mematuhi peraturan dan undang-undang
keselamatan jalan raya. Usaha pendidikan keselamatan jalan raya ini
dapat menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
Falsafah Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
iii
iv
Buku Aktiviti Murid
BAM
Bahan Bantu Mengajar
BBM
Hasil Pembelajaran
HP
Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya
PKJR
Video Audio dan
Animasi
VAA
Petunjuk Kemahiran Bahasa
Senarai Singkatan
Membaca
Mendengar
dan bertutur
v
Petunjuk Bahan Bantu Mengajar
Kad Imbasan Poster Puzzle
Gunting dan
tampal Video Audio
Menulis
vi
1 Had Laju dan Jarak 1
2 Faktor dan Punca Kemalangan Jalan Raya 2
3 Persekitaran Jalan Raya 4
4 Laluan yang Selamat 5
5 Hargailah Nyawa 6
6 Akibat Tidak Mematuhi Isyarat Keselamatan 8
7 Malang Tidak Berbau 9
8 Kesalahan Pengguna Jalan Raya 10
9 Kamu Patuh Kamu Selamat 12
10 Undang-undang Menyelamatkan Kita 13
11 Berjalan Menghadap Lalu Lintas 15
12 Tempat Selamat untuk Melintas 16
AKTIVITI TAJUK MUKA SURAT
KANDUNGAN
KANDUNGAN
13 Melintaslah dengan Selamatnya 18
vii
14 Melintas dengan Bijaknya 19
15 Isyarat Tangan Penunggang Basikal 20
16 Kebarangkalian Risiko Semasa Berbasikal 21
17 Risiko Menunggang Basikal di Jalan Raya 22
18 Disiplin dan Tanggungjawab Penumpang 25
19 Keselamatan Tanggungjawab Bersama 26
20 Gunakanlah Saya 27
21 Cara Pemakaian Topi Keledar 28
22 Kepentingan Pemakaian Tali Pinggang Keledar 30
23 Utamakan Pemakaian Tali Pinggang Keledar 32
24 Kita Berhemah, Kita Selamat 33
Glosari Keselamatan Jalan Raya 34
Lampiran 				 40
AKTIVITI TAJUK MUKA SURAT
KANDUNGAN
viii
i
1.1.1
:
Menamakan
kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam
,
kenderaan
berat
dan
jentera
yang
diketahui.
1.1.2
:
Menyatakan
ciri-ciri
keselamatan
yang
terdapat
pada
komponen
kenderaan.
1.1.3
:
Menyatakan
tindakan
yang
perlu
dilakukan
sekiranya
kenderaan
:
•
laju
•
menghampiri
•
mengundur
•
membelok
1.1.4
:
Berbincang
maksud
ketidakbolehlihatan
dan
impaknya
terhadap
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
1.1.5
:
Membuat
keputusan
memilih
kenderaan
awam
yang
selamat
mengikut
situasi.
1.1.6
:
Membandingkan
masa
dan
jarak
berhenti
kenderaan
serta
menceritakan
faktor
yang
menghalang
pandangan
pemandu.
1.
Pengangkutan
Darat
1.1:
Kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam
,
kenderaan
berat
dan
jentera
2.
Persekitaran
Jalan
Raya
2.1
Jenis-jenis
jalan
raya
2.1.1
:
Menyatakan
bahawa
jalan
raya
merupakan
tempat
yang
berbahaya.
2.1.2
:
Mengenal
pasti
jalan
dalam
istilah
:
•
lengang
•
lebar
•
sibuk
•
sempit
2.1.3
:
Menjelaskan
had
laju
kenderaan
yang
bergerak
di
setiap
jenis
jalan.
2.1.4
:
Mengenal
pasti
elemen
persekitaran
yang
dapat
meningkatkan
keselamatan
pengguna
jalan
raya.
2.2.1
:
Mengenal
pasti
bahagian
jalan
raya
yang
boleh
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.2
:
Menerangkan
fungsi
bahagian
jalan
untuk
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.3
:
Mendefinisi
dan
mengenal
pasti
perabot
jalan
raya:
•
pagar
•
rel
adang
•
batas
kebun
•
lampu
jalan
•
pasu
bunga
2.2:
Prasarana
jalan
raya
Tema
Fokus
Hasil
Pembelajaran
Kandungan
Kemahiran
Pendidikan
Keselamatan
Jalan
Raya
TEMA
FOKUS
HASIL
PEMBELAJARAN
1.
Pengangkutan
darat
1.1
Kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam,
kenderaan
berat
dan
jentera
1.1.1
Menamakan
kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam,
kenderaan
berat
dan
jentera
yang
diketahui.
1.1.2
Menyatakan
ciri-ciri
keselamatan
yang
terdapat
pada
komponen
kenderaan.
1.1.3
Menyatakan
tindakan
yang
perlu
dilakukan
sekiranya
kenderaan
:
•
laju
•
mengundur
•
menghampiri
•
membelok
1.1.4
Berbincang
maksud
ketidakbolehlihatan
dan
impaknya
terhadap
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
1.1.5
Membuat
keputusan
memilih
kenderaan
awam
yang
selamat
mengikut
situasi.
1.1.6
Membandingkan
masa
dan
jarak
berhenti
kenderaan
serta
menceritakan
faktor
yang
menghalang
pandangan
pemandu.
2.
Persekitaran
jalan
raya
2.1
Jenis-jenis
jalan
raya
2.1.1
Menyatakan
bahawa
jalan
raya
merupakan
tempat
yang
berbahaya.
2.1.2
Mengenal
pasti
jalan
dalam
istilah:
•
lengang
•
lebar
•
sibuk
•
sempit
2.1.3
Menjelaskan
had
laju
kenderaan
yang
bergerak
di
setiap
jenis
jalan.
2.1.4
Mengenal
pasti
elemen
persekitaran
yang
dapat
meningkatkan
keselamatan
pengguna
jalan
raya.
2.2
Prasarana
jalan
raya
2.2.1
Mengenal
pasti
bahagian
jalan
raya
yang
boleh
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.2
Menerangkan
fungsi
bahagian
jalan
untuk
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.3
Mendefinisi
dan
mengenal
pasti
perabot
jalan
raya:
•
pagar
•
pasu
bunga
•
rel
adang
•
batas
kebun
•
lampu
jalan
1.1.1
:
Menamakan
kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam
,
kenderaan
berat
dan
jentera
yang
diketahui.
1.1.2
:
Menyatakan
ciri-ciri
keselamatan
yang
terdapat
pada
komponen
kenderaan.
1.1.3
:
Menyatakan
tindakan
yang
perlu
dilakukan
sekiranya
kenderaan
:
•
laju
•
menghampiri
•
mengundur
•
membelok
1.1.4
:
Berbincang
maksud
ketidakbolehlihatan
dan
impaknya
terhadap
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
1.1.5
:
Membuat
keputusan
memilih
kenderaan
awam
yang
selamat
mengikut
situasi.
1.1.6
:
Membandingkan
masa
dan
jarak
berhenti
kenderaan
serta
menceritakan
faktor
yang
menghalang
pandangan
pemandu.
1.
Pengangkutan
Darat
1.1:
Kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam
,
kenderaan
berat
dan
jentera
2.
Persekitaran
Jalan
Raya
2.1
Jenis-jenis
jalan
raya
2.1.1
:
Menyatakan
bahawa
jalan
raya
merupakan
tempat
yang
berbahaya.
2.1.2
:
Mengenal
pasti
jalan
dalam
istilah
:
•
lengang
•
lebar
•
sibuk
•
sempit
2.1.3
:
Menjelaskan
had
laju
kenderaan
yang
bergerak
di
setiap
jenis
jalan.
2.1.4
:
Mengenal
pasti
elemen
persekitaran
yang
dapat
meningkatkan
keselamatan
pengguna
jalan
raya.
2.2.1
:
Mengenal
pasti
bahagian
jalan
raya
yang
boleh
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.2
:
Menerangkan
fungsi
bahagian
jalan
untuk
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.3
:
Mendefinisi
dan
mengenal
pasti
perabot
jalan
raya:
•
pagar
•
rel
adang
•
batas
kebun
•
lampu
jalan
•
pasu
bunga
2.2:
Prasarana
jalan
raya
Tema
Fokus
Hasil
Pembelajaran
Kandungan
Kemahiran
Pendidikan
Keselamatan
Jalan
Raya
TEMA
FOKUS
HASIL
PEMBELAJARAN
2.
Persekitaran
jalan
raya
2.2
Prasarana
jalan
raya
2.2.4
Menerangkan
kegunaan
perabot
jalan
raya
dan
impaknya
terhadap
keselamatan
pengguna
jalan
raya.
2.2.5
Menjelaskan
risiko
penggunaan
laluan
pejalan
kaki.
2.2.6
Mencadangkan
langkah-langkah
untuk
mengurangkan
risiko
penggunaan
laluan
pejalan
kaki
dan
laluan
kongsi.
2.3
Isyarat
keselamatan
jalan
2.3.1
Menyatakan
isyarat
keselamatan
jalan
yang
perlu
dipatuhi
untuk
mengawal
lalu
lintas.
2.3.2
Menerangkan
urutan
dan
fungsi
lampu
isyarat.
2.3.3
Mengenal
pasti
tanda
isyarat
dan
fungsinya
untuk
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki.
2.3.4
Mengenal
pasti
tanda
isyarat
dan
fungsinya
untuk
meningkatkan
keselamatan
penunggang
basikal.
2.3.5
Menerangkan
akibat
tidak
mematuhi
isyarat
keselamatan
jalan
raya.
2.4
Aliran
lalu
lintas
2.4.1
Mengenal
pasti
arah
lalu
lintas.
2.4.2
Memberi
penerangan
tentang
isyarat
keselamatan
jalan
yang
mengawal
aliran
lalu
lintas.
2.4.3
Menerangkan
waktu/
masa
boleh
mempengaruhi
kesesakan
trafik
dan
keselamatan
pengguna
jalan
raya.
2.4.4
Menjelaskan
kesesakan
trafik
mempengaruhi
keselamatan
pengguna
jalan.
3.
Peraturan
dan
undang-undang
jalan
raya
3.1
Mengetahui
tentang
peraturan
dan
undang-undang
jalan
raya
serta
menggunakannya
3.1.1
Mengenal
pasti
peraturan
jalan
raya
ketika
melintas.
3.1.2
Mengenal
pasti
peraturan
dan
undang-undang
jalan
raya
di
persekitaran
mereka.
3.1.3
Menyatakan
perbezaan
antara
peraturan
dengan
undang-undang
jalan
raya.
3.1.4
Menjelaskan
peraturan
dan
undang-undang
jalan
raya
di
persekitaran
mereka
.
3.1.5
Mengenal
pasti
prosedur
keselamatan
yang
relevan
di
persekitaran
mereka.
3.1.6
Menceritakan
akibat
apabila
peraturan
dan
undang-undang
jalan
raya
tidak
dipatuhi.
3.1.7
Mengaplikasikan
peraturan
dan
undang-undang
jalan
raya;
•
pejalan
kaki-
terutama
apabila
melintas
jalan
•
pemandu
•
penumpang
•
penunggang
basikal
•
pembonceng
basikal
1.1.1
:
Menamakan
kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam
,
kenderaan
berat
dan
jentera
yang
diketahui.
1.1.2
:
Menyatakan
ciri-ciri
keselamatan
yang
terdapat
pada
komponen
kenderaan.
1.1.3
:
Menyatakan
tindakan
yang
perlu
dilakukan
sekiranya
kenderaan
:
•
laju
•
menghampiri
•
mengundur
•
membelok
1.1.4
:
Berbincang
maksud
ketidakbolehlihatan
dan
impaknya
terhadap
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
1.1.5
:
Membuat
keputusan
memilih
kenderaan
awam
yang
selamat
mengikut
situasi.
1.1.6
:
Membandingkan
masa
dan
jarak
berhenti
kenderaan
serta
menceritakan
faktor
yang
menghalang
pandangan
pemandu.
1.
Pengangkutan
Darat
1.1:
Kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam
,
kenderaan
berat
dan
jentera
2.
Persekitaran
Jalan
Raya
2.1
Jenis-jenis
jalan
raya
2.1.1
:
Menyatakan
bahawa
jalan
raya
merupakan
tempat
yang
berbahaya.
2.1.2
:
Mengenal
pasti
jalan
dalam
istilah
:
•
lengang
•
lebar
•
sibuk
•
sempit
2.1.3
:
Menjelaskan
had
laju
kenderaan
yang
bergerak
di
setiap
jenis
jalan.
2.1.4
:
Mengenal
pasti
elemen
persekitaran
yang
dapat
meningkatkan
keselamatan
pengguna
jalan
raya.
2.2.1
:
Mengenal
pasti
bahagian
jalan
raya
yang
boleh
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.2
:
Menerangkan
fungsi
bahagian
jalan
untuk
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.3
:
Mendefinisi
dan
mengenal
pasti
perabot
jalan
raya:
•
pagar
•
rel
adang
•
batas
kebun
•
lampu
jalan
•
pasu
bunga
2.2:
Prasarana
jalan
raya
Tema
Fokus
Hasil
Pembelajaran
Kandungan
Kemahiran
Pendidikan
Keselamatan
Jalan
Raya
TEMA
FOKUS
HASIL
PEMBELAJARAN
4.
Tingkah
laku
pejalan
kaki
4.1
Sokongan
daripada
orang
dewasa
4.1.1
Menerangkan
bahawa
berjalan
di
jalan
raya
atau
berdekatan
jalan
raya
adalah
lebih
selamat
apabila
bersama-sama
orang
dewasa.
4.2
Arah
paling
selamat
untuk
pejalan
kaki
4.2.1
Kepentingan
berjalan
menghadap
lalu
lintas
berbanding
arah
yang
sama
dengan
kenderaan.
4.3
Tahap
kebolehlihatan
pejalan
kaki
4.3.1
Pelajar
menerangkan
keadaan
cuaca
tertentu
dan
pencahayaan
dapat
memberikan
kesan
kepada
pejalan
kaki.
4.4
Melintas
dengan
selamat
4.4.1
Mengenal
pasti
dan
menerangkan
bahagian-bahagian
persekitaran
jalan
raya
yang
dapat
meningkatkan
keselamatan
sewaktu
melintas.
•
lintasan
pejalan
kaki
•
lintasan
pejalan
kaki
berisyarat
•
jejantas
4.4.2
Mengenal
pasti
tempat
yang
paling
selamat
untuk
melintas
jalan,
contohnya;
•
tempat
melintas
yang
ditentukan
seperti
jejantas,
lintasan
pejalan
kaki
dan
lintasan
pejalan
kaki
berisyarat
•
tempat
melintas
atau
persimpangan
yang
diselia
oleh
peronda
lintasan
sekolah
•
melintas
jauh
dari
simpang
jalan
4.4.3
Menyatakan
langkah-
langkah
untuk
menangani
situasi
rumit
ketika
melintas.
4.4.4
Mengetahui
lima
langkah
untuk
melintas
jalan
dengan
selamat.
5.
Tingkah
laku
penunggang
basikal
5.1
Berbasikal
dengan
selamat
5.1.1
Menamakan
komponen
basikal
dan
fungsinya.
5.1.2
Memilih
pakaian
yang
sesuai
dan
mengenakan
peralatan
keselamatan
berbasikal.
5.1.3
Menyatakan
fungsi
topi
keledar
dan
cara
pemakaian
yang
betul.
5.1.4
Menyatakan
peraturan
dan
undang-undang
ketika
berbasikal.
5.1.5
Menunjukkan
cara
menunggang
basikal
yang
selamat.
5.1.6
Meramal
kebarangkalian
risiko
semasa
berbasikal
di
jalan
raya.
1.1.1
:
Menamakan
kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam
,
kenderaan
berat
dan
jentera
yang
diketahui.
1.1.2
:
Menyatakan
ciri-ciri
keselamatan
yang
terdapat
pada
komponen
kenderaan.
1.1.3
:
Menyatakan
tindakan
yang
perlu
dilakukan
sekiranya
kenderaan
:
•
laju
•
menghampiri
•
mengundur
•
membelok
1.1.4
:
Berbincang
maksud
ketidakbolehlihatan
dan
impaknya
terhadap
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
1.1.5
:
Membuat
keputusan
memilih
kenderaan
awam
yang
selamat
mengikut
situasi.
1.1.6
:
Membandingkan
masa
dan
jarak
berhenti
kenderaan
serta
menceritakan
faktor
yang
menghalang
pandangan
pemandu.
1.
Pengangkutan
Darat
1.1:
Kenderaan
persendirian,
kenderaan
awam
,
kenderaan
berat
dan
jentera
2.
Persekitaran
Jalan
Raya
2.1
Jenis-jenis
jalan
raya
2.1.1
:
Menyatakan
bahawa
jalan
raya
merupakan
tempat
yang
berbahaya.
2.1.2
:
Mengenal
pasti
jalan
dalam
istilah
:
•
lengang
•
lebar
•
sibuk
•
sempit
2.1.3
:
Menjelaskan
had
laju
kenderaan
yang
bergerak
di
setiap
jenis
jalan.
2.1.4
:
Mengenal
pasti
elemen
persekitaran
yang
dapat
meningkatkan
keselamatan
pengguna
jalan
raya.
2.2.1
:
Mengenal
pasti
bahagian
jalan
raya
yang
boleh
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.2
:
Menerangkan
fungsi
bahagian
jalan
untuk
meningkatkan
keselamatan
pejalan
kaki
dan
penunggang
basikal.
2.2.3
:
Mendefinisi
dan
mengenal
pasti
perabot
jalan
raya:
•
pagar
•
rel
adang
•
batas
kebun
•
lampu
jalan
•
pasu
bunga
2.2:
Prasarana
jalan
raya
Tema
Fokus
Hasil
Pembelajaran
Kandungan
Kemahiran
Pendidikan
Keselamatan
Jalan
Raya
30
km/j
TEMA
FOKUS
HASIL
PEMBELAJARAN
6.
Tingkah
laku
penumpang
6.1
Tingkah
laku
yang
selamat
dan
tanggungjawab
seseorang
penumpang
penumpang
6.1.1
Menerangkan
kepentingan
untuk
menjadi
penumpang
yang
selamat
dan
bertanggungjawab.
6.1.2
Menjelaskan
cara
penumpang
boleh
menyumbang
kepada
keselamatan
orang
lain.
6.1.3
Mengenal
pasti
tempat
yang
paling
selamat
dalam
kenderaan
untuk
kanak-kanak
di
bawah
umur
10
tahun
melakukan
perjalanan.
6.2
Penggunaan
alat
penahan
6.2.1
Mengenal
alat
penahan
•
tali
pinggang
keledar
•
tempat
duduk
kanak-kanak
•
tempat
duduk
bayi
•
pelaras
tempat
duduk
6.2.2
Menyenaraikan
dan
membincangkan
pelbagai
jenis
alat
penahan
untuk
penumpang
berlainan
usia
dan
menerangkan
kesesuaian
setiap
satunya.
6.2.3
Menunjukkan
cara
alat
pelindungan
yang
bersesuaian
dikancingkan
dan
dilaraskan
supaya
muat
kepada
pemakainya.
6.2.4
Membincangkan
tanggungjawab
penumpang
supaya
memakai
tali
pinggang
keledar
dengan
betulnya.
6.2.5
Membandingkan
situasi
sama
ada
alat
penahan
digunakan
atau
tidak
serta
membuat
kesimpulan
tentang
alat
penahan
dan
keselamatan.
6.2.6
Menerangkan
akibat
kepada
penumpang
di
dalam
kenderaan
apabila
kenderaan
tersebut
membelok
dengan
tajam
atau
melanggar
objek.
6.3
Penggunaan
topi
keledar
6.3.1
Membincangkan
kepentingan
pemakaian
topi
keledar
dengan
betul
untuk
melindungi
pembonceng.
6.3.2
Menerangkan
cara
pemakaian
topi
keledar
yang
betul.
6.3.3
Kepentingan
memakai
topi
keledar
yang
sesuai.
6.3.4
Menunjukkan
kepekaan
tentang
kepentingan
dan
strategi
untuk
membuat
orang
lain
peka
tentang
penggunaan
topi
keledar
dengan
betul.
6.4
Menaiki
dan
menuruni
kenderaan
dengan
selamat
6.4.1
Membincangkan
tingkah
laku
yang
selamat
untuk
menaiki
dan
menuruni
kenderaan.
g
1
HP PKJR:
BBM
Had Laju dan Jarak
Aktiviti 1
2
3
1
Kenderaan Had Laju Jarak Berhenti
8 m
32 m
56 m
2 HP PKJR:
aan
Sekolah
Kebangsaan
Mahkota
A
Baca petikan berita di bawah. Kemudian, garisi faktor-faktor yang mempengaruhi
keselamatan pengguna jalan raya.
Aktiviti 2
JOHOR BAHRU 29 JULAI -
Seorang kanak–kanak berusia tujuh
tahun maut dilanggar sebuah bas
sekolah yang dipandu laju di hadapan
rumahnya di Taman Semarak Kasih
hari ini.
Dalam kejadian kira–kira pukul 2.00
petang, Lim Yee Meng dilanggar
setelah dipercayai bermain di tepi
jalan raya tanpa disedari oleh
ibunya. Ketika kejadian berlaku, ibu
Lim Yee Meng berada di ruang tamu
sambil berbual-bual dengan jirannya.
Beliau tidak menyedari anaknya
bermain di luar rumah.
Menurut Ketua Polis Daerah
Semarak Kasih ASP Rahman, dahan
pokok yang besar dan berjuntai di
kawasan taman itu menghalang
pelihatan pemandu bas. Keadaan
tersebut menyebabkan kemalangan
berlaku.
Pihak berkuasa tempatan
sepatutnya menebang dan
mencantas dahan-dahan pokok yang
menghalang penglihatan pengguna
jalan raya.
Seorang penduduk di taman itu
berkata, kemalangan kerap juga
berlaku kerana ketiadaan bonggol
jalan. Beliau menambah, Persatuan
Penduduk Taman Semarak Kasih
telah beberapa kali memohon agar
pihak berwajib membina bonggol
jalan tetapi permohonan itu
masih belum diambil tindakan.
Ekoran daripada kejadian itu, pihak
polis menasihati ibu bapa agar
lebih berwaspada dan mengawasi
keselamatan anak-anak. Ibu bapa
juga diingatkan agar memastikan
pintu utama dan pintu pagar
sentiasa ditutup.
KANAK-KANAK 7 TAHUN MAUT
DILANGGAR BAS SEKOLAH
penglihatan pemandu bas.
Kumar Nadharaj
ACP Low Suet Fin,
Nadharaj berada di ruang
JOHOR BAHRU, 29 Julai –Seorang
kanak-kanak berusia tujuh tahun
maut dilanggar sebuah bas sekolah
yang dipandu laju di hadapan
rumahnya, di Taman Semarak
Kasih, hari ini.
Dalam kejadian kira-kira pukul
2.00 petang, Lim Yee Meng dilanggar
setelah dipercayai bermain di tepi
jalan raya tanpa disedari oleh
ibunya. Ketika kejadian berlaku,
ibu Lim Yee Meng berada di ruang
tamu sambil berbual-bual dengan
jirannya. Beliau tidak menyedari
anaknya bermain di luar rumah.
Menurut Ketua Polis Daerah
Semarak Kasih, ASP Rahman, dahan
pokok yang besar dan berjuntai di
kawasan taman itu menghalang
pelihatan pemandu bas. Keadaan
tersebut menyebabkan kemalangan
berlaku.		
Pihak berkuasa tempatan
sepatutnya menebang dan
mencantas dahan-dahan pokok
yang menghalang pelihatan
pengguna jalan raya.
Seorang penduduk di taman
itu berkata, kemalangan kerap
juga berlaku kerana ketiadaan
bonggol jalan. Beliau menambah,
Persatuan Penduduk Taman
Semarak Kasih telah beberapa kali
memohon pihak berwajib membina
bonggol jalan tetapi permohonan
itu masih belum diambil tindakan.
Ekoran daripada kejadian
itu, pihak polis menasihati ibu
bapa agar lebih berwaspada dan
mengawasi keselamatan anak-
anak. Ibu bapa juga diingatkan
agar memastikan pintu utama
dan pintu pagar rumah sentiasa
ditutup.
3
HP PKJR:
Faktor
Manusia
Faktor
Jalan
Faktor
Persekitaran
B
Lengkapkan peta pengurusan grafik dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
keselamatan pengguna jalan raya.
Faktor-faktor
yang Mempengaruhi
Keselamatan
Pengguna
Jalan Raya
3
HP PKJR:
4 HP PKJR:
30
km/j
2.1.1
Aktiviti 3
Keselamatan Jalan Raya Tanggungjawab Bersama
Saban hari kadar kemalangan jalan raya yang berlaku di negara ini semakin meningkat
dari semasa ke semasa. Terdapat pelbagai jenis kemalangan sama ada yang melibatkan
pemandu kereta, lori, penunggang motosikal atau pejalan kaki yang dilaporkan oleh
pihak berkuasa. Negara kita juga disenaraikan sebagai sebuah negara yang mempunyai
kadar kemalangan jalan raya yang tinggi.
Faktor utama kemalangan termasuklah kecuaian pemandu sendiri ketika
menggunakan jalan raya. Ada pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk dan
mengantuk. Hal ini disebabkan pemandu bersikap mementingkan diri, tidak sabar ketika
berada di jalan raya dan tidak mematuhi peraturan jalan raya. Selain itu, pemandu sering
menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penggunaan Global Positioning
System (GPS) dalam kenderaan juga boleh mengundang maut. Secara tidak langsung,
pemandu bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri malah nyawa pengguna jalan
raya yang lain.
Kebanyakan pemandu mahupun penunggang motosikal bersikap sambil lewa
dengan memandu kenderaan melebihi had laju. Sikap ini boleh dikaitkan dengan kata
pepatah “ikut hati mati, ikut rasa binasa”.
Selain kecuaian manusia, keadaan persekitaran jalan raya juga merupakan faktor
yang mengundang kemalangan. Keadaan jalan raya yang berlubang-lubang dan tidak
rata menyebabkan tayar kereta tidak dapat mencengkam permukaan jalan raya
terutama pada ketika hujan lebat. Tambahan pula, ranting pokok yang berjuntai di
sepanjang tepi jalan raya juga menjadi penyebab yang menghalang penglihatan para
pemandu. Lampu isyarat yang rosak juga merupakan salah satu punca kemalangan
jalan raya.
Kesimpulannya, keselamatan di jalan raya merupakan tanggungjawab bersama.
Semua pihak perlu berganding bahu untuk mengurangkan kemalangan jalan raya.
Berhati–hati di jalan raya kerana malang tidak berbau.
(GPS) secara tidak selamat dalam kenderaan juga boleh mengundang kemalangan.
sambalewa
keselamatan di jalan raya merupakan tanggungjawab bersama.
menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penggunaan Global Positioning System
Keselamatan Jalan Raya
Tanggungjawab Bersama
Saban hari, kadar kemalangan jalan raya yang berlaku di negara ini semakin
meningkat. Terdapat pelbagai jenis kemalangan sama ada yang melibatkan
pemandu kenderaan atau pejalan kaki yang dilaporkan oleh pihak berkuasa.
Negara kita juga disenaraikan sebagai negara yang mempunyai kadar
kemalangan jalan raya yang tinggi.
Faktor utama kemalangan termasuklah kecuaian pemandu sendiri ketika
menggunakan jalan raya. Ada pemandu yang memandu dalam keadaan
mabuk dan mengantuk. Hal ini disebabkan pemandu bersikap mementingkan
diri sendiri, tidak sabar ketika berada di jalan raya dan tidak mematuhi peraturan
jalan raya. Selain itu, pemandu sering menggunakan telefon bimbit ketika
memandu. Penggunaan Global Positioning System (GPS) di dalam kenderaan
juga boleh mengundang maut. Secara tidak langsung, pemandu bukan sahaja
mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya yang lain.
Kebanyakan pemandu mahupun penunggang motosikal bersikap sambil lewa
dengan memandu kenderaan melebihi had laju. Sikap ini boleh dikaitkan dengan
kata pepatah, “ikut hati mati, ikut rasa binasa”.
Selain kecuaian manusia, keadaan persekitaran jalan raya juga merupakan
faktor yang mengundang kemalangan. Keadaan jalan raya yang berlubang-
lubang dan tidak rata menyebabkan tayar tidak dapat mencengkam permukaan
jalan raya, terutama ketika hujan lebat. Tambahan pula, ranting pokok yang
berjuntai di sepanjang jalan raya juga menjadi penyebab yang menghalang
pelihatan para pemandu. Lampu isyarat yang rosak juga merupakan salah satu
punca kemalangan jalan raya.
Kesimpulannya, keselamatan di jalan raya merupakan tanggungjawab
bersama. Semua pihak perlu berganding bahu untuk mengurangkan kemalangan
jalan raya. Berhati-hatilah di jalan raya kerana malang tidak berbau.
5
HP PKJR:
YOUR TEXT
Sekolah Kebangsaan
Permai
Sekolah
Kebangsaan
Mahkota
Jutim
Sekolah
Menengah
Kebangsaan
Peringgit
Langkah-langkah Keselamatan Pejalan Kaki
J
J ti
ti
J
J ti
ti
Parkir
Parkir
Perpustakaan
Negeri
Lampu isyarat
Jejantas
Perhentian bas
Kedai
Rumah
Laluan pejalan kaki
Belukar
Lintasan pejalan kaki
Jalan Melaka Jalan Hang Tuah
Jalan Hang Kasturi
Jalan Hang Lekir
Jalan Mahkota
Jalan Sultan
Jalan Hospital
Hospital
Tun Razak
Jalan
Permata
Lorong
Murni
Lorong
Setia
PETUNJUK
km/j
Teliti peta di bawah. Kemudian, perihalkan elemen persekitaran jalan raya yang dapat menjamin
keselamatan perjalanan Jutim dari rumah ke Sekolah Kebangsaan Permai.
Aktiviti 4
Rumah --> Lorong Murni --> Jalan Hang Kasturi
--> Gunakan lintasan pejalan kaki --> Jalan Hospital
--> Gunakan lintasan pejalan kaki
--> Lorong Setia --> Jejantas --> Jalan Hang Lekir
--> Selamat sampai ke Sekolah Kebangsaan Permai
6 HP PKJR:
Memimpin tangan semasa
melintas jalan
Menggunakan laluan
pejalan kaki
Memandang ke kanan,
ke kiri dan ke kanan
semula
Menggunakan
kemudahan
melintas
Berjalan
menghadap
trafik
Memberikan
perhatian
Memakai
pakaian
yang cerah
Langkah-langkah Keselamatan
Pejalan Kaki
Aktiviti 5
A
7
HP PKJR:
Langkah-langkah Rasional
1
2
3
4
5
B
Dapat mengurangkan
kebarangkalian pejalan kaki
terlibat dengan kemalangan
jalan raya
8 HP PKJR:
Mematuhi
peraturan jalan
raya
Penutup
Keselamatan
jalan raya perlu
diutamakan
Pendahuluan
Isi 1
Kerosakan harta
benda
Isi 2
Kecederaan dan
kehilangan
nyawa
Isi 3
Akibat tidak
mematuhi isyarat
keselamatan jalan raya
Kesesakan lalu
lintas
Tindakan undang-
undang
Kecederaan dan
kehilangan
nyawa
Akibat tidak mematuhi
lampu isyarat
Kerosakan harta
benda
Mematuhi isyarat
keselamatan
jalan raya
30
km/j
Tulis sebuah karangan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam peta pengurusan grafik
di bawah dalam buku karangan kamu.
Akibat Tidak Mematuhi
Isyarat Keselamatan
Aktiviti 6
9
HP PKJR:
- bersiar-siar - keluarga -
- terperangkap - kesesakan lalu lintas -
- mencelah - di antara kenderaan -
- penunggang motosikal - dilanggar kereta -
.
km/j
Tulis perenggan berdasarkan urutan gambar di bawah.
Belok Kanan
( Tangan kiri diluruska
Belok Kiri
( Tangan kanan diluruskan)
Berhenti
( Tangan kiri dinaikkan ke atas dari paras siku)
1 2
3
Aktiviti 7
bersama-sama keluarga pada jam 11.00 pagi.
Setelah setengah jam perjalanan, Adam sekeluarga
10 HP PKJR:
A Teliti gambar tentang kesalahan pengguna jalan raya.
Aktiviti 8
11
HP PKJR:
Kesalahan Perlakuan Perlakuan Selamat
Jenis pengguna jalan raya:
Kesalahan Perlakuan Perlakuan Selamat
Jenis pengguna jalan raya:
Kesalahan Perlakuan Perlakuan Selamat
Jenis pengguna jalan raya:
Kesalahan Perlakuan Perlakuan Selamat
Jenis pengguna jalan raya:
1
2
3
4
Menunggang secara
beriringan dan berlapis.
Berbasikal secara
berturut.
Menggunakan jejantas
ketika melintas.
B Berdasarkan gambar pada halaman 10, lengkapkan bahan pengurusan grafik di bawah.
12 HP PKJR:
Melintas jalan setelah bas beredar sepenuhnya.
Penunggang basikal tidak perlu mematuhi lampu isyarat.
Patuhi amalan lima langkah melintas setiap masa.
Terdapat hanya satu langkah melintas jalan raya.
Melintas apabila imej orang hijau bernyala.
Melintas di antara dua buah kenderaan amat berbahaya.
Mematuhi peraturan jalan raya merupakan tanggungjawab
kita.
Penunggang basikal tidak perlu menggunakan isyarat
tangan ketika membelok.
Sentiasa memakai pakaian yang berwarna cerah agar
boleh meningkatkan kebolehlihatan.
Penunggang basikal harus memakai topi keledar untuk
mengurangkan tahap kecederaan pada bahagian kepala.
Baca maklumat di bawah. Kemudian, tandakan pada pernyataan yang selamat dan
tandakan pada pernyataan yang tidak selamat.
Penunggang basikal tidak perlu mematuhi lampu isyarat.
topi keledar basikal untuk
Patuhi amalan lima langkah melintas jalan raya setiap masa.
Aktiviti 9
Melintas apabila imej orang hijau pada lampu isyarat
pejalan kaki bernyala.
13
HP PKJR:
30
km/j
A
Aktiviti 10
PUTRAJAYA, 30 November – Jabatan
Keselamatan Jalan Raya Malaysia
(JKJR) akan memberikan cadangan
kepada Jawatankuasa Kabinet
agar mempertimbangkan langkah
mewajibkan pemakaian tali pinggang
keledar bagi penumpang di tempat
duduk belakang kenderaan, kata Ketua
Pengarah JKJR, Yang Berbahagia Datuk
Suret Singh.
Beliau berkata, cadangan itu akan
dibuat berdasarkan kajian Institut
Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya
Malaysia (MIROS) baru-baru ini bahawa
pemakaian tali pinggang keledar bagi
penumpang di tempat duduk belakang
dapat mengurangkan risiko kecederaan
jika berlaku kemalangan. Kajian MIROS
itu akan turut dibentangkan dalam
mesyuarat Jawatankuasa Kabinet
berkenaan yang akan datang, katanya
pada sidang akhbar di sini hari ini.
Beliau berkata, cadangan JKJR itu
juga sejajar dengan usaha kerajaan
yang mahu memastikan penurunan
kadar kemalangan jalan raya.
“Pelaksanaannya tidak menjadi masalah
kerana peraturan ini hanya memerlukan
pindaan kecil terhadap Peraturan
Tali Pinggang Keledar di bawah Akta
Pengangkutan Jalan Malaysia dan
tidak perlu dibawa ke parlimen kerana
peraturan ini tertakluk di bawah bidang
kuasa Kementerian Pengangkutan
Malaysia,” katanya.
Suret Singh berkata, JKJR dalam
masa yang sama akan mempertingkatkan
kempen pemakaian tali pinggang keledar
untuk penumpang di tempat duduk
belakang.
“Kami mahu mewujudkan satu
kesedaran dalam kalangan orang ramai
bahawa pemakaian tali pinggang keledar
untuk penumpang di tempat duduk
belakang adalah perlu bagi keselamatan
diri,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pengarah
MIROS, Prof. Dr. Radin Umar Radin Sohadi
yang turut hadir berkata, kajian MIROS
itu menunjukkan bahawa 95 peratus
kenderaandinegarainisudahmempunyai
tali pinggang keledar untuk penumpang
di tempat duduk belakang.
(Sumber:Dipetikdandiubahsuaidaripada
Utusan Malaysia, 30 November 2007)
Mandatorikan penggunaan tali
pinggang keledar belakang
14 HP PKJR:
km/j
B Lengkapkan ulasan di bawah berdasarkan frasa yang diberikan.
mengurangkan risiko kecederaan parah
meningkatkan tahap keselamatan diri penumpang
kempen pemakaian tali pinggang keledar ditingkatkan
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (JKJR) telah mencadangkan penumpang di tempat
duduk belakang kenderaan diwajibkan memakai tali pinggang keledar. Pelaksanaan peraturan
ini bertujuan untuk menjamin keselamatan penumpang di tempat duduk belakang.
Pemakaian tali pinggang keledar belakang dapat mengurangkan risiko kecederaan parah.
Selain itu, penggunaan tali pinggang keledar juga dapat meningkatkan keselamatan diri
penumpang di bahagian belakang. Pemakaian tali pinggang keledar bagi penumpang di
bahagian belakang dapat menghalang mereka bergerak dari posisi asal mereka, tercampak
keluar daripada kenderaan dan menyebabkan kematian pemandu disebabkan momentum
semasa perlanggaran. Seterusnya, pemakaian tali pinggang keledar juga dapat mengelakkan
penumpang belakang daripada terhantuk pada objek lain yang boleh menyebabkan
kecederaan parah dan risiko kematian. Oleh itu, kempen pemakaian tali pinggang keledar perlu
ditingkatkan kerana masih terdapat masyarakat yang menganggap bahawa pemakaian tali
pinggang keledar belakang sebagai hal yang remeh. Melalui kempen ini, kefahaman tentang
kepentingan dan fungsi pemakaian tali pinggang keledar belakang dapat disebar luas sekaligus
meningkatkan penggunaan alat penahan tersebut.
15
HP PKJR:
BBM
Ramal dan ceritakan kesudahan tayangan video yang ditonton.
Aktiviti 11
Murid dilanggar
oleh kereta dan
cedera kerana
tidak memastikan
persekitaran selamat
sebelum mengambil
botol minuman.
Murid selamat
kerana memastikan
persekitaran selamat
sebelum mengambil
botol minuman.
XYZ 3450
16 HP PKJR:
1. Lintasan pejalan kaki berisyarat merupakan
Jejantas, lintasan pejalan kaki, lorong pejalan kaki.
Kebiasaannya lintasan pejalan kaki berisyarat boleh didapati di jalan utama, di
hadapan sekolah, pusat beli-belah dan taman perumahan.
Lintasan pejalan kaki berisyarat boleh digunakan oleh pejalan kaki untuk melintas
dengan selamatnya.
						 bahagian jalan yang berjalur-jalur
kuning dan hitam.
A
Lengkapkan jawapan soalan pemahaman di bawah berdasarkan petikan
yang diberikan.
Tempat Selamat untuk Melintas
Aktiviti 12
Lintasan pejalan kaki berisyarat merupakan bahagian jalan yang
berjalur-jalur kuning dan hitam. Lintasan ini sebagai isyarat supaya
kenderaan berhenti untuk membolehkan pejalan kaki melintas.
Biasanya, lintasan pejalan kaki disediakan di jalan utama, di hadapan
sekolah, pusat beli-belah dan taman perumahan.
Apabila melintas di lintasan pejalan kaki berisyarat, kita mestilah
berhenti sebelum garisan putih. Tekan butang pada lampu isyarat
lintasan pejalan kaki. Kemudian, tunggu sehingga kereta berhenti dan
imej orang hijau pada lampu isyarat pejalan kaki bernyala. Seterusnya,
pandang kanan, kiri dan kanan semula untuk memastikan kenderaan
telah berhenti sebelum melintas. Ketika berada di lintasan pejalan kaki
berisyarat, kita harus berjalan secara pantas dan berwaspada.
4. Pada pendapat kamu, selain lintasan pejalan kaki berisyarat, di manakah tempat 		
yang selamat untuk melintas?
17
HP PKJR:
B
tekan butang lampu isyarat lintasan
pejalan kaki
melintas jalan secara cepat dan
berwaspada
imej orang hijau pada lampu isyarat
pejalan kaki bernyala
pandang kanan, kiri dan kanan
semula
berdiri di belakang garisan putih
kereta berhenti
han
tas. Keselamatan
jalan raya perlu
Pendahuluan
Isi 1
Kerosakan h
benda
Isi 2
Kecederaan dan
kehilangan
nyawa
Tindakan undang-
undang
Kecederaa
kehilang
frasa dan penanda wacana yang diberikan.
Tempat Selamat untuk Melintas
Pertama, berdiri di belakang garisan putih. Kemudian, tekan butang lampu isyarat
lintasan pejalan kaki. Seterusnya, tunggu kereta berhenti dan imej orang hijau pada
lampu isyarat pejalan kaki bernyala. Pandang kanan, kiri dan kanan semula. Akhir
sekali, melintas secara cepat dan berwaspada.
18 HP PKJR:
dan idea sampingan.
Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Guru
Besar, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi. Pertama
sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberikan peluang
untuk menyampaikan syarahan bersempena dengan Perasmian Minggu
Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Tajuk syarahan saya ialah “Keselamatan
di Jalan Raya Tanggungjawab Bersama”.
Hadirin yang dihormati sekalian,
Tahap keselamatan di jalan raya pada masa ini amat membimbangkan. Banyak
kemalangan berlaku kerana pejalan kaki mengambil langkah yang mudah
untuk melintas jalan tanpa menggunakan jejantas. Seterusnya, pejalan kaki tidak
menggunakan lintasan pejalan kaki ketika melintas jalan. Keadaan ini boleh
membahayakan nyawa pejalan kaki. 		
Pejalan kaki perlu mematuhi lampu isyarat pejalan kaki semasa melintas
jalan. Pastikan lampu isyarat pejalan kaki berwarna hijau semasa melintas jalan.
Kemalangan dapat dielakkan sekiranya pejalan kaki mematuhi peraturan jalan
raya. Pejalan kaki juga harus berjalan menghadap arah lalu lintas. Cara ini lebih
selamat kerana pejalan kaki dapat melihat kenderaan yang sedang bergerak
di hadapan mereka berbanding dengan berjalan membelakangi arah kenderaan
bergerak.
Hadirin yang dihormati sekalian,
Akhir sekali, saya berharap semua pihak yang terlibat seperti polis dan Jabatan
Pengangkutan Jalan dapat menjalankan tugas dengan cekapnya. Ini bertujuan
untuk memastikan pengguna jalan raya tidak melanggar peraturan dalam usaha
mengurangkan kes kemalangan di jalan raya.
Kesimpulannya, pengguna jalan raya dan pihak berkuasa mempunyai
peranan masing-masing untuk menangani isu keselamatan jalan raya. Sebelum
mengakhiri syarahan saya pada hari ini, saya menyeru semua pihak agar
bekerjasama untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing.
Sekian, terima kasih.
Aktiviti 13
Melintaslah dengan Selamatnya
19
HP PKJR:
30
km/j
Teliti situasi di bawah. Kemudian, tulis langkah-langkah yang boleh membantu Adam dan
Jarjit melintas jalan dengan selamatnya.
Aktiviti 14
Melintaslah dengan Bijaknya
1. Mencari jalan yang lurus.
2. Mencari kemudahan untuk melintas.
3. Gunakan lima langkah untuk melintas.
20 HP PKJR:
km/j
basikal yang betul.
Aliya berbasikal ke sekolahnya yang terletak kira-kira 100 meter dari rumahnya. Setelah keluar
dari rumah, dia memberikan isyarat dengan 		 meluruskan tangan kanan
untuk membelok ke kanan menuju ke jalan utama. Selepas 50 meter berbasikal, dia memberikan
isyarat dengan 							 untuk membelok ke kiri.
Kemudian, Aliya mengayuh basikal sejauh 50 meter lagi. Aliya memberikan isyarat			
			 untuk memperlahankan basikalnya
sebelum berhenti di hadapan sekolah.
Aktiviti 15
Belok kanan
(Tangan kanan diluruskan)
Belok kiri
(Tangan kiri diluruskan)
Berhenti
(Tangan kiri dinaikkan ke atas dari paras siku)
meluruskan tangan kiri
mengangkat tangan kiri ke atas dari paras siku
21
HP PKJR:
Topi keledar
Pad siku
Pad lutut
Kasut
Jaket pemantul cahaya
Teliti gambar di bawah. Kemudian, tulis akibat tidak memakai peralatan keselamatan ketika
menunggang basikal.
Aktiviti 16
Tidak dapat dilihat dan
terdedah kepada risiko
kemalangan.
Menyebabkan kecederaan
pada bahagian kepala
semasa kemalangan.
Kecederaan pada bahagian
kaki.
Kecederaan pada bahagian
siku.
Kecederaan pada bahagian
lutut.
22 HP PKJR:
Teliti situasi dalam gambar. Kemudian, tulis kesalahan penunggang basikal A
dan risiko tidak mematuhi peraturan jalan raya.
Penunggang Basikal A
Penunggang Basikal B
Kesalahan
Risiko
Kesalahan
Risiko
Kesalahan
Risiko
kal B
kal C
Aktiviti 17
A
23
HP PKJR:
Penunggang Basikal B
Penunggang Basikal C
Risiko
Kesalahan
Risiko
Kesalahan
Risiko
sikal B
sikal C
Teliti situasi dalam gambar. Kemudian, tulis kesalahan penunggang basikal B
dan risiko tidak mematuhi peraturan jalan raya.
B
.
24 HP PKJR:
Penunggang Basikal C
Risiko
Kesalahan
Risiko
Kesalahan
Risiko
kal B
kal C
Teliti situasi dalam gambar. Kemudian, tulis kesalahan penunggang basikal C
dan risiko tidak mematuhi peraturan jalan raya.
C
Tidak memakai peralatan keselamatan basikal.
25
HP PKJR:
Disiplin Tanggungjawab Bersama
Aktiviti 18
Tidak bersandar pada pintu.
Jangan terburu-buru semasa
menaiki Transit Aliran Ringan (LRT).
Berdiri di belakang garisan kuning.
Tidak makan atau minum.
26 HP PKJR:
30
km/j
ZON HAD LAJU
Tanggungjawab penumpang
terhadap keselamatan orang lain
Aktiviti 19
Menasihati penumpang supaya
duduk dengan tertibnya
Menasihati pemandu
mematuhi lampu isyarat
Meminta penumpang menggunakan
tali pinggang keledar
Menasihati pemandu mematuhi
had laju
Beratur semasa menaiki bas Memberikan tempat duduk
kepada ibu dan kanak-kanak
27
HP PKJR:
km/j
Kesalahan
Risiko
Penunggang Basikal C
1.1: Kenderaan Persendirian, Kenderaan
Awam, Kenderaan Berat dan Jentera.
Aktiviti 1....................................................................... 1
Aktiviti 2...................................................................... 2
Persekitaran Jalan Raya
2.2: Prasarana Jalan Raya
Aktiviti 5A.................................................................... 6
Aktiviti 5B.................................................................... 7
Persekitaran Jalan Raya
2.3: Isyarat Keselamatan Jalan Raya
Aktiviti 6...................................................................... 8
2.4: Aliran Lalu Lintas
Aktiviti 7....................................................................... 9
3.1: Mengetahui Tentang Peraturan dan
Undang-undang Jalan Raya serta
Menggunakannya
Aktiviti 8...................................................................... 10
Aktiviti 9A.................................................................. 11
Aktiviti 9B.................................................................. 12
Aktiviti 10A................................................................. 13
Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya
Pengangkutan Darat
Kandungan Kemahiran Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya
.................................................................................... vii
Pemetaan Kandungan Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya Tahun 6
.................................................................................... viii
Cadangan Jawapan Buku Aktiviti Murid Tahun 6
......................................................................................xi
1. Senaraikan alat penahan yang terdapat dalam pantun.
Lafazkan pantun di bawah. Kemudian, jawab soalan yang berikut.
2. Mengapakah alat penahan sangat penting kepada pengguna jalan raya?
3. Apakah pendapat kamu jika alat penahan tidak digunakan?
Duduk bersandar di pohon kemunting,
Mendengar nuri berkicau riang;
Tali pinggang keledar memang penting,
Menjaga diri dan keluarga tersayang.
Bunga mawar disusun tepi,
Molek disemat tampak bergaya;
Topi keledar dikancing rapi,
Pasti selamat di jalan raya.
Daun senduduk daun semalu,
Berbunga jingga batang berduri;
Pelaras tempat duduk amat perlu,
Sentiasa terjaga keselamatan diri.
Hasil dituai kurniaan Tuhan,
Dikutip bertimba berpeluh baju;
Sentiasa memakai alat penahan,
Selamat tiba destinasi dituju.
Aktiviti 20
Tali pinggang keledar, topi keledar, pelaras tempat duduk.
Menjaga keselamatan, elakkan kecederaan parah.
Dikenakan tindakan undang-undang, kecederaan parah.
28 HP PKJR:
A Edit dan murnikan teks di bawah.
Topi keledar ialah alat pelindung yang penting semasa berbasikal. Topi keledar basikal
digunakan untuk melindungi kepala dari hentakkan. Kita mestilah memilih topi yang
sesuai mengikut kepada saiz kepala memakainya. saiz topi keledar yang betul dapat
menjamin keselamatan pengguna.
Ramai penunggang basikal tidak mengetahui cara pemakaian topi keledar basikal
dengan betul. Sebagai langkah keselamatan, tali topi keledar hendaklah di kancing
dengan kemasnya kerana tidak tercabut. Tali topi keledar boleh dilaraskan supaya tidak
terlalu ketat. Masukan dua jari antara bahagian bawah dagu dan tali topi keledar untuk
memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna.
Topi keledar juga perlu dipakai secara mendatar untuk mepastikan keselamatan
penunggang basikal. Walaubagimanapun tali topi keledar di bahagian tepi telinga juga
mestilah dipakai dengan betulnya. Memastikan tali topi keledar tidak menutup telinga
pemakainya. Ini penting agar risiko mengalami kecederaan dapat dikurangkan.
1
2
3
Aktiviti 21
Topi keledar ialah alat pelindung yang penting semasa berbasikal. Topi keledar basikal
digunakan untuk melindungi kepala daripada hentakan. Kita mestilah memilih topi yang
sesuai mengikut saiz kepala pemakainya. Saiz topi keledar yang betul dapat menjamin
keselamatan pengguna.
Banyak penunggang basikal tidak mengetahui cara pemakaian topi keledar basikal
dengan betul. Sebagai langkah keselamatan, tali topi keledar hendaklah dikancing
dengan kemasnya supaya tidak tercabut. Tali topi keledar boleh dilaraskan supaya tidak
terlalu ketat. Masukkan dua jari di antara bahagian bawah dagu dengan tali topi keledar
untuk memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna.
Topi keledar juga perlu dipakai secara mendatar untuk memastikan keselamatan
penunggang basikal. Walau bagaimanapun, tali topi keledar di bahagian tepi telinga
juga mestilah dipakai dengan betulnya. Pastikan tali topi keledar tidak menutup telinga
pemakainya. Hal ini penting agar risiko mengalami kecederaan dapat dikurangkan.
29
HP PKJR:
P
K
M
P
4
1
2
5
3
oleh Standard Malaysia.
B
piawaian
kancing
muat
perlindungan
keledar
30 HP PKJR:
Tali pinggang keledar di belakang
bukannya hiasan.
Gunakannya.
Keselamatan terjamin
Mengurangkan risiko kecederaan semasa kemalangan
Mematuhi undang-undang jalan raya
Gunakan Tali Pinggang Keledar Di Belakang.
Anda Mampu Mengubahnya.
Teliti poster di bawah dan tulis ulasan tentang kepentingan pemakaian tali pinggang keledar.
Gunakan Tali Pinggang Keledar di Belakang
Anda Mampu Mengubahnya
Aktiviti 22
31
HP PKJR:
30
km/j
• Keselamatan terjamin - Supaya tidak tercampak ke hadapan.
• Mengurangkan risiko kecederaan semasa kemalangan - Mengelakkan
kecederaan parah/kematian.
• Mematuhi undang-undang jalan raya - Tidak dikenakan tindakan undang-
undang/Bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang jalan raya.
32 HP PKJR:
km/j
BBM
Pada pendapat kamu, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan
penumpang kenderaan di tempat duduk belakang memakai tali pinggang keledar?
Aktiviti 23
2. Apakah kesan kepada penumpang kenderaan di tempat duduk belakang jika tidak
memakai tali pinggang keledar?
1. Apakah kesan kepada pemandu jika penumpang kenderaan di tempat duduk
belakang tidak memakai tali pinggang keledar?
Pada pendapat saya, langkah yang boleh diambil untuk memastikan penumpang
kenderaan di belakang memakai tali pinggang keledar ialah peranan ibu bapa,
tindakan undang-undang dan kempen kesedaran melalui media cetak, sosial dan
elektronik.
.
33
HP PKJR:
30
km/j
Tonton klip video. Kemudian, lengkapkan peta pemikiran di bawah.
BBM
Aktiviti 24
Tunggu di belakang garisan
kuning sehingga tren tiba.
Gunakan pemegang tangan
semasa berdiri di dalam tren.
Beri laluan kepada
penumpang yang hendak
keluar sebelum anda masuk ke
tren.
Bersedia untuk turun apabila
sampai di destinasi anda.
34 HP PKJR:
km/j
Alat untuk menahan pemandu dan penumpang daripada terhumban
ke hadapan dalam perlanggaran atau semasa membrek kecemasan.
Pakaian atau peralatan yang boleh melindungi pemandu atau penumpang
daripada impak stereng atau panel kenderaan. Contoh: beg udara dan topi
keledar motosikal atau basikal.
Arah pergerakan trafik atau kenderaan di jalan raya.
Pembahagi jalan yang bertujuan untuk membahagi laluan jalan kepada
dua arah berlainan. Batas kebun boleh mempunyai objek seperti tiang
lampu, pokok atau tanaman rimbun.
Bahagian tepi jalan raya yang merupakan kaki lima pembahagi jalan
atau bahu jalan yang bertemu dengan jalan raya. Bebendul biasanya
diperbuat daripada konkrit dan berfungsi sebagai tulang untuk perparitan
jalan raya yang baik. Bebendul juga berfungsi untuk meningkatkan
keselamatan, iaitu dengan memastikan pemandu kenderaan bermotor
memandu jauh dari bahu jalan, pembahagi jalan atau kaki lima.
Beg daripada fabrik nilon yang nipis dan terlipat di dalam stereng atau
papan pemuka. Beg udara juga terdapat pada pintu atau tempat duduk
penumpang sebagai tambahan kepada ciri keselamatan jika dilanggar
dari arah sisi. Jika berlaku kemalangan, beg udara akan menggelembung
dan mengempis dalam masa kurang daripada sesaat (sekitar 0.05 saat).
Proses ini memperlahankan pergerakan ke hadapan pemandu dan
penumpang serta mengurangkan kecederaan serius.
Alat penenang trafik berupa binaan yang agak tinggi sedikit daripada
permukaan jalan raya yang bertujuan untuk memaksa pemandu
memperlahankan kelajuan kenderaan, terutamanya di kawasan
perumahan atau sekolah.
Jalan berbentuk lingkaran yang membolehkan trafik bergerak lancar
dalam satu arah.
Mengancingkan dan mengetatkan tali keledar mengikut kesesuaian
pemakai bagi mengelakkan kecederaan sekiranya berlaku kemalangan.
Garisan berwarna putih di jalan raya yang berfungsi sebagai pembahagi
lorong.
Istilah Maksud
Alat penahan
Alat perlindungan
Aliran lalu lintas
Batas kebun
Bebendul
Beg udara
Bonggol
Bulatan
Dikancingkan dan
dilaraskan
Garis median
35
HP PKJR:
Garisan berupa tanda anak panah di atas permukaan jalan yang
berfungsi sebagai penunjuk arah lalu lintas.
Kadar kelajuan yang ditetapkan untuk dipatuhi oleh pemandu kenderaan.
Biasanya dipaparkan di papan tanda atau badan kenderaan berat.
Simbol berupa orang berwarna hijau yang terdapat pada lampu isyarat
pejalan kaki. Pejalan kaki hanya boleh melintas apabila imej orang hijau
pada lampu isyarat pejalan kaki bernyala dan trafik telah berhenti.
Simbol berupa orang berwarna merah yang terdapat pada lampu isyarat
pejalan kaki. Pejalan kaki dilarang melintas apabila imej orang merah
pada lampu isyarat pejalan kaki bernyala.
Gerakan tangan bagi menunjukkan isyarat tertentu oleh anggota polis
trafik yang bertugas mengawal lalu lintas di jalan raya.
Pakaian keselamatan yang memantulkan cahaya.
Jalan yang terdapat dalam kawasan bandar. Jalan ini menghubungkan
bandar kecil dengan bandar kecil yang lain.
Jalan yang terdapat di kawasan kampung.
Jalan yang menghubungkan dua buah negeri yang dibina melalui
pembiayaan kerajaan negeri.
Jalan raya yang menghubungkan bandar-bandar utama antara negeri.
Contoh: jalan yang menghubungkan Kuantan dengan Kota Bharu.
Jambatan jalan raya yang dibina merentasi atau melangkaui sebatang
jalan lain.
Jambatan untuk pejalan kaki melintas jalan, biasanya dibina di atas
jalan raya yang sibuk.
Kenderaan berat.
Kenderaan berat yang beroda rantai. Contoh: kereta perisai dan jentolak.
Kenderaan berat beroda besar. Contoh: jentera kaut dan traktor.
Istilah Maksud
Garisan penanda
jalan
Had laju
kenderaan
Imej orang hijau
Imej orang merah
Isyarat tangan
polis
Jaket pemantul
cahaya
Jalan bandaran
Jalan kampung
Jalan negeri
Jalan persekutuan
Jejambat
Jejantas
Jentera
Jentera berantai
Jentera beroda
36 HP PKJR:
Logam, kayu, tulang atau plastik, berbingkai segi empat atau lengkung
yang dipasang pada tali keledar untuk keselamatan.
Keadaan dapat melihat sesuatu pada waktu malam atau waktu kurang
pencahayaan akibat faktor masa atau cahaya.
Kenderaan yang disediakan untuk kemudahan orang ramai.
Kenderaan bermotor yang beratnya bersamaan dengan muatan melebihi
lima tan seperti bas, lori dan sebagainya.
Kenderaan pengangkutan bergerabak yang bergerak di atas rel dengan
menggunakan kuasa elektrik atau ditarik oleh kepala gerabak. Contoh:
LRT, ERL dan kereta api.
Kenderaan yang bergerak di darat.
Kenderaan yang dimiliki oleh individu atau milik sendiri.
Keadaan yang disebabkan oleh kenderaan yang sangat banyak di jalan
raya dan menyebabkan pergerakan trafik kurang lancar.
Kesukaran pengguna jalan raya melihat sesuatu dengan jelasnya
disebabkan faktor cuaca atau masa.
Bahagian kenderaan yang boleh menjadikan kenderaan lengkap atau
sempurna.
Laluan yang boleh digunakan secara bersama-sama oleh penunggang
basikal dan pejalan kaki.
Laluan yang disediakan khusus untuk kegunaan pejalan kaki.
Laluan pada sebahagian daripada jalan raya yang dikhaskan untuk
kegunaan kenderaan beroda dua.
Alat penunjuk bagi menandakan aturan dan masa yang selamat untuk
melepasi simpang jalan, sama ada memandu terus, belok ke kanan
atau ke kiri atau membuat pusingan U.
Lampu isyarat yang mempunyai imej orang hijau dan imej orang merah
yang digunakan oleh pejalan kaki sebagai isyarat melintas jalan.
Istilah Maksud
Kancing
Kebolehlihatan
Kenderaan awam
Kenderaan berat
Kenderaan darat
Kenderaan
persendirian
Kesesakan trafik
Ketidakbolehlihatan
Komponen
kenderaan
Laluan kongsi
Laluan pejalan kaki
Laluan sikal
Lampu isyarat
Lampu isyarat
pejalan kaki
Kenderaan berel
37
HP PKJR:
Arah pergerakan pejalan kaki atau kenderaan tertentu yang berlawanan
dengan pergerakan arus semasa.
Jalan raya utama yang lebar, biasanya menghubungkan sebuah bandar
dengan bandar lain.
Kawasan khas yang dicat dengan jalur belang putih atau kuning secara
melintang di atas jalan raya untuk menjadi tempat pejalan kaki melintas
dengan selamatnya.
Lintasan pejalan kaki yang mempunyai set lampu isyarat pejalan kaki.
Kawasan khas yang dicat dengan jalur belang putih atau kuning secara
melintang di atas jalan raya untuk menjadi tempat kanak-kanak sekolah
melintas dengan selamatnya. Lazimnya, lintasan ini dikawal oleh petugas
atau peronda lintasan sekolah.
Lekuk yang berair.
Daya yang mendorong pergerakan sesuatu.
Pelapik yang lembut untuk melindungi bahagian lutut.
Pelapik yang lembut untuk melindungi bahagian siku.
Tempat yang dikhususkan untuk meletakkan kenderaan.
Sejenis tempat duduk kanak-kanak yang boleh dilaraskan mengikut
kesesuaian dan saiz badan untuk keselamatan kanak-kanak di dalam
kenderaan.
Alat yang digunakan untuk membalikkan cahaya kepada pemandu
kenderaan lain pada waktu malam.
Ruang pemisah antara dua aliran trafik yang bertentangan di bahagian
tengah jalan raya atau lebuh raya. Pembahagi jalan terdiri daripada
tembok konkrit, rel adang ataupun ruang tanah kosong yang lapang.
Orang yang duduk di bahagian belakang penunggang motosikal.
Simbol-simbol trafik yang terdapat pada permukaan jalan raya yang
mesti dipatuhi untuk mengawal, memberikan amaran dan panduan
kepada pengguna jalan raya.
Istilah Maksud
Lawan arah trafik
Lebuh raya
Lintasan pejalan
kaki
Lintasan pejalan
kaki berisyarat
Lopak
Lintasan sekolah
Momentum
Pad lutut
Pad siku
Parkir
Pelaras tempat
duduk
Pelekat pemantul
cahaya
Pembahagi jalan
Pembonceng
Penanda jalan
38 HP PKJR:
Pengenaan cahaya langsung ke arah objek yang perlu diterangi.
Orang yang bertugas mengawal selia aliran lalu lintas supaya bergerak
lancar dan selamat.
Orang yang menunggang kenderaan beroda dua atau tiga seperti
motosikal dan basikal.
Objek atau kelengkapan yang dipasang di jalan raya untuk tujuan
tertentu. Contoh: batas kebun, pasu bunga dan pulau pelindung.
Amalan keselamatan yang boleh meningkatkan kesedaran pengguna
jalan raya semasa menggunakan ataupun berada di jalan raya.
Tempat yang dikhaskan untuk bas berhenti bagi mengambil atau
menurunkan penumpang.
Individu yang bertugas meronda di kawasan lintasan sekolah dengan
memakai pakaian seragam yang diluluskan oleh ketua pegawai polis
dan diberikan kuasa untuk menahan atau memberhentikan kenderaan
bagi membolehkan murid melintas.
Keseluruhan kemudahan dan perkhidmatan asas yang terdapat di jalan
raya. Contoh: lampu jalan, terowong dan lintasan pejalan kaki.
Kawasan simpanan di tengah-tengah jalan raya. Lazimnya dibina
di kawasan jalan raya yang lebar atau tiada lampu isyarat untuk
membolehkan pejalan kaki berhenti sebelum melintas jalan.
Rel keluli atau kabel keluli yang dipasang bagi mengelakkan pemandu
daripada terbabas.
Jalan yang berkelok, berbelok atau berliku.
Alat pengesan untuk mengesan sebarang objek yang berdekatan
supaya pemandu berwaspada sewaktu mengundurkan kenderaan.
Jalan yang melencong, bercabang atau berpisah dari jalan yang lurus.
Pencahayaan
Pengawal trafik
Penunggang
Perabot jalan raya
Peraturan jalan
raya
Perhentian bas
Peronda lintasan
sekolah
Prasarana jalan
raya
Pulau pelindung/
Pelindung pejalan
kaki
Rel adang
Selekoh
Sensor undur
Simpang
Maksud
Istilah
39
HP PKJR:
Istilah Maksud
Panduan yang menggariskan ciri keselamatan yang diguna pakai untuk
menjamin keselamatan pengguna jalan raya.
Alat penahan yang terdapat di bahagian tengah tempat duduk belakang
kenderaan. Alat ini dipasang di pinggang dan boleh diketatkan atau
dilonggarkan mengikut kesesuaian dan keselesaan.
Alat penahan yang dipakai oleh pemandu dan penumpang kenderaan
untuk mengelakkan pergerakan yang berbahaya akibat perlanggaran
atau pemberhentian secara mengejut.
Simbol atau lambang yang terdapat di jalan raya termasuklah semua
isyarat, tiang isyarat amaran, tiang tunjuk arah, garisan atau peranti
lain bagi arahan atau petunjuk kepada pemandu dan pengguna jalan
raya. Tanda isyarat ini berfungsi sebagai isyarat keselamatan jalan raya
kepada pemandu dan pengguna jalan raya untuk memberikan panduan
dan peringatan agar mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya.
Tempat duduk yang dikhususkan untuk bayi di dalam kenderaan yang
berfungsi melindungi bayi daripada terhumban ke hadapan sekiranya
berlaku hentakan atau perlanggaran. Tempat duduk bayi perlu
dipasangkan dengan kemasnya di bahagian kerusi penumpang belakang.
Tempat duduk yang dikhususkan untuk kanak-kanak berfungsi untuk
melindungi kanak-kanak daripada terhumban ke hadapan. Alat
keselamatan berbentuk seperti kerusi ini perlu dipasangkan dengan
kemasnya di tempat duduk penumpang belakang.
Topi keselamatan yang dipakai oleh penunggang dan pembonceng
motosikal dan basikal.
Akta atau peraturan yang mewajibkan suatu perlakuan di jalan raya
yang telah diputuskan melalui parlimen. Perlanggaran terhadap
undang-undang jalan raya boleh dikenakan saman.
Waktu lalu lintas yang paling sibuk.
Standard
keselamatan
Tali pinggang
ikatan pinggang
Tali pinggang
keledar
Tanda isyarat lalu
lintas
Tempat duduk
bayi
Tempat duduk
kanak-kanak
Topi keledar
Undang-undang
jalan raya
Waktu puncak
40 HP PKJR:
KENDERAAN DILARANG MASUK
DILARANG BELOK KE KIRI
DILARANG MEMBUNYIKAN HON
DILARANG BERPUSING BALIK
DILARANG BELOK KE KANAN
DILARANG BERHENTI
Lampiran
Tanda Isyarat Lalu Lintas
41
HP PKJR:
Lampiran
KENDERAAN MELEBIHI ­
– METER LEBAR
DILARANG MASUK
KAWASAN LEMBU MELINTAS
KENDERAAN MELEBIHI – TAN
DILARANG MASUK
ORANG BUTA MELINTAS
BONGGOL
BERI LALUAN
Tanda Isyarat Lalu Lintas
42 HP PKJR:
SIMPANG TIGA
TANDA ARAH SELEKOH KE KIRI
JALAN DUA HALA
SIMPANG EMPAT
TANDA ARAH SELEKOH KE KANAN
JALAN LICIN
Lampiran
Tanda Isyarat Lalu Lintas

More Related Content

What's hot

Bunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapa
Bunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapaBunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapa
Bunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapakaknita
 
Surat panggilan mesyuarat ladap
Surat panggilan mesyuarat ladapSurat panggilan mesyuarat ladap
Surat panggilan mesyuarat ladapNor Asikin Ismail
 
Kertas kerja program bulan sains dan matematik
Kertas kerja program bulan sains dan matematikKertas kerja program bulan sains dan matematik
Kertas kerja program bulan sains dan matematikTeacher Nasrah
 
Soalan kuiz-kemerdekaan-2017
Soalan kuiz-kemerdekaan-2017Soalan kuiz-kemerdekaan-2017
Soalan kuiz-kemerdekaan-2017wahidanoor
 
Kertas kerja anti dadah
Kertas kerja anti dadahKertas kerja anti dadah
Kertas kerja anti dadahHafizah Jack
 
Menangani sifat marah
Menangani sifat marahMenangani sifat marah
Menangani sifat marahRosmah Abdul
 
Kertas kerja bengkel math1
Kertas kerja bengkel math1Kertas kerja bengkel math1
Kertas kerja bengkel math1amira ali
 
242764509 227616907-kertas-kerja-projek-inovasi-matematik-s-k K
242764509 227616907-kertas-kerja-projek-inovasi-matematik-s-k K242764509 227616907-kertas-kerja-projek-inovasi-matematik-s-k K
242764509 227616907-kertas-kerja-projek-inovasi-matematik-s-k KKamal Ludin
 
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan KemerdekaanTeks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan KemerdekaanSuryadi Lagga
 
Kertas kerja program mahabbah
Kertas kerja program mahabbahKertas kerja program mahabbah
Kertas kerja program mahabbahShukran Hakimi
 
2016 12-26 panduan pelaksanaan stem dalam pembelajaran dan pengajaran
2016 12-26 panduan pelaksanaan stem dalam pembelajaran dan pengajaran2016 12-26 panduan pelaksanaan stem dalam pembelajaran dan pengajaran
2016 12-26 panduan pelaksanaan stem dalam pembelajaran dan pengajaranMOHDGAZALI1
 
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolahGaris panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolahMakos Kosma Jenal
 
Rancangan pengajaran harian_krt_3013_converted
Rancangan pengajaran harian_krt_3013_convertedRancangan pengajaran harian_krt_3013_converted
Rancangan pengajaran harian_krt_3013_convertedIsma Azizie Ismail
 
Kertas kerja.menaiktaraf bilik matematik 2019
Kertas kerja.menaiktaraf bilik matematik 2019Kertas kerja.menaiktaraf bilik matematik 2019
Kertas kerja.menaiktaraf bilik matematik 2019Nhag Ghani
 

What's hot (20)

Bunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapa
Bunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapaBunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapa
Bunyi huruf2 fonik & asosiasinya utk panduan ibubapa
 
Surat panggilan mesyuarat ladap
Surat panggilan mesyuarat ladapSurat panggilan mesyuarat ladap
Surat panggilan mesyuarat ladap
 
Kertas kerja program bulan sains dan matematik
Kertas kerja program bulan sains dan matematikKertas kerja program bulan sains dan matematik
Kertas kerja program bulan sains dan matematik
 
Kertas kerja
Kertas kerjaKertas kerja
Kertas kerja
 
Poster #ino23
Poster #ino23Poster #ino23
Poster #ino23
 
Soalan kuiz-kemerdekaan-2017
Soalan kuiz-kemerdekaan-2017Soalan kuiz-kemerdekaan-2017
Soalan kuiz-kemerdekaan-2017
 
Kertas kerja anti dadah
Kertas kerja anti dadahKertas kerja anti dadah
Kertas kerja anti dadah
 
Menangani sifat marah
Menangani sifat marahMenangani sifat marah
Menangani sifat marah
 
Kertas kerja bengkel math1
Kertas kerja bengkel math1Kertas kerja bengkel math1
Kertas kerja bengkel math1
 
242764509 227616907-kertas-kerja-projek-inovasi-matematik-s-k K
242764509 227616907-kertas-kerja-projek-inovasi-matematik-s-k K242764509 227616907-kertas-kerja-projek-inovasi-matematik-s-k K
242764509 227616907-kertas-kerja-projek-inovasi-matematik-s-k K
 
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan KemerdekaanTeks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
 
Kertas kerja program mahabbah
Kertas kerja program mahabbahKertas kerja program mahabbah
Kertas kerja program mahabbah
 
Contoh dokumentasi
Contoh dokumentasiContoh dokumentasi
Contoh dokumentasi
 
2016 12-26 panduan pelaksanaan stem dalam pembelajaran dan pengajaran
2016 12-26 panduan pelaksanaan stem dalam pembelajaran dan pengajaran2016 12-26 panduan pelaksanaan stem dalam pembelajaran dan pengajaran
2016 12-26 panduan pelaksanaan stem dalam pembelajaran dan pengajaran
 
Visi dan misi kokurikulum
Visi dan misi kokurikulumVisi dan misi kokurikulum
Visi dan misi kokurikulum
 
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolahGaris panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah
Garis panduan pengurusan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah
 
Rancangan pengajaran harian_krt_3013_converted
Rancangan pengajaran harian_krt_3013_convertedRancangan pengajaran harian_krt_3013_converted
Rancangan pengajaran harian_krt_3013_converted
 
KALENDAR CIKGU 2023.pdf
KALENDAR CIKGU 2023.pdfKALENDAR CIKGU 2023.pdf
KALENDAR CIKGU 2023.pdf
 
Jenis gigi
Jenis gigiJenis gigi
Jenis gigi
 
Kertas kerja.menaiktaraf bilik matematik 2019
Kertas kerja.menaiktaraf bilik matematik 2019Kertas kerja.menaiktaraf bilik matematik 2019
Kertas kerja.menaiktaraf bilik matematik 2019
 

Similar to BPG PKJR T6.pdf

20110314 full bm buku pembestarian v.18 potr
20110314 full bm buku pembestarian v.18 potr20110314 full bm buku pembestarian v.18 potr
20110314 full bm buku pembestarian v.18 potrSusela Mariappan
 
Perutusan tahun baharu 2016 kpm
Perutusan tahun baharu 2016 kpmPerutusan tahun baharu 2016 kpm
Perutusan tahun baharu 2016 kpmJunjong
 
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Semasa Penggulungan RUU Perbekalan 2019 di ...
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Semasa Penggulungan RUU Perbekalan 2019 di ...Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Semasa Penggulungan RUU Perbekalan 2019 di ...
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Semasa Penggulungan RUU Perbekalan 2019 di ...Chon Seong Hoo
 
eModul PKJR 2020.pptx
eModul PKJR 2020.pptxeModul PKJR 2020.pptx
eModul PKJR 2020.pptxHanisIbrahim
 
Teks ucapan perutusan_tahun_baharu_2017
Teks ucapan perutusan_tahun_baharu_2017Teks ucapan perutusan_tahun_baharu_2017
Teks ucapan perutusan_tahun_baharu_2017Siti Khajaru'ain
 
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Perutusan Tahun Baharu 2017 KPM
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Perutusan Tahun Baharu 2017 KPMTeks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Perutusan Tahun Baharu 2017 KPM
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Perutusan Tahun Baharu 2017 KPMChon Seong Hoo
 
Piawaian Pusat Sumber Sekolah Malaysia
Piawaian Pusat Sumber Sekolah MalaysiaPiawaian Pusat Sumber Sekolah Malaysia
Piawaian Pusat Sumber Sekolah MalaysiaFadzliaton Zainudin
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM Mokhzani Fadir
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUMELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUMChon Seong Hoo
 
Buku dasar pendidikan kebangsaan
Buku dasar pendidikan kebangsaanBuku dasar pendidikan kebangsaan
Buku dasar pendidikan kebangsaanAng Xiao Yean
 
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Pendidikan KebangsaanDasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Pendidikan KebangsaanUder Ahmad
 
Dasar_Pendidikan_Kebangsaan.pdf
Dasar_Pendidikan_Kebangsaan.pdfDasar_Pendidikan_Kebangsaan.pdf
Dasar_Pendidikan_Kebangsaan.pdfHemarani Munisamy
 
Kertas kerja tg2 km 20132014
Kertas kerja tg2 km 20132014Kertas kerja tg2 km 20132014
Kertas kerja tg2 km 20132014Atikah Yahya
 
Buku pengurusan 2009
Buku pengurusan 2009Buku pengurusan 2009
Buku pengurusan 2009saadiahbt3
 
Jiwa dan Minda Bersatu Ke Arah Pembestarian Sekolah
Jiwa dan Minda Bersatu Ke Arah Pembestarian SekolahJiwa dan Minda Bersatu Ke Arah Pembestarian Sekolah
Jiwa dan Minda Bersatu Ke Arah Pembestarian SekolahFadzliaton Zainudin
 

Similar to BPG PKJR T6.pdf (20)

20110314 full bm buku pembestarian v.18 potr
20110314 full bm buku pembestarian v.18 potr20110314 full bm buku pembestarian v.18 potr
20110314 full bm buku pembestarian v.18 potr
 
Perutusan tahun baharu 2016 kpm
Perutusan tahun baharu 2016 kpmPerutusan tahun baharu 2016 kpm
Perutusan tahun baharu 2016 kpm
 
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Semasa Penggulungan RUU Perbekalan 2019 di ...
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Semasa Penggulungan RUU Perbekalan 2019 di ...Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Semasa Penggulungan RUU Perbekalan 2019 di ...
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Semasa Penggulungan RUU Perbekalan 2019 di ...
 
eModul PKJR 2020.pptx
eModul PKJR 2020.pptxeModul PKJR 2020.pptx
eModul PKJR 2020.pptx
 
Teks ucapan perutusan_tahun_baharu_2017
Teks ucapan perutusan_tahun_baharu_2017Teks ucapan perutusan_tahun_baharu_2017
Teks ucapan perutusan_tahun_baharu_2017
 
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Perutusan Tahun Baharu 2017 KPM
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Perutusan Tahun Baharu 2017 KPMTeks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Perutusan Tahun Baharu 2017 KPM
Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Majlis Perutusan Tahun Baharu 2017 KPM
 
Piawaian Pusat Sumber Sekolah Malaysia
Piawaian Pusat Sumber Sekolah MalaysiaPiawaian Pusat Sumber Sekolah Malaysia
Piawaian Pusat Sumber Sekolah Malaysia
 
DUTA SAHSIAH 2023.pdf
DUTA SAHSIAH 2023.pdfDUTA SAHSIAH 2023.pdf
DUTA SAHSIAH 2023.pdf
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
 
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUMELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
ELEMEN KBAT DALAM KOKURIKULUM
 
Sains teknologi
Sains teknologiSains teknologi
Sains teknologi
 
Buku dasar
Buku dasarBuku dasar
Buku dasar
 
Buku dasar pendidikan kebangsaan
Buku dasar pendidikan kebangsaanBuku dasar pendidikan kebangsaan
Buku dasar pendidikan kebangsaan
 
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Pendidikan KebangsaanDasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Pendidikan Kebangsaan
 
Nota temuduga
Nota temuduga Nota temuduga
Nota temuduga
 
Dasar_Pendidikan_Kebangsaan.pdf
Dasar_Pendidikan_Kebangsaan.pdfDasar_Pendidikan_Kebangsaan.pdf
Dasar_Pendidikan_Kebangsaan.pdf
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 
Kertas kerja tg2 km 20132014
Kertas kerja tg2 km 20132014Kertas kerja tg2 km 20132014
Kertas kerja tg2 km 20132014
 
Buku pengurusan 2009
Buku pengurusan 2009Buku pengurusan 2009
Buku pengurusan 2009
 
Jiwa dan Minda Bersatu Ke Arah Pembestarian Sekolah
Jiwa dan Minda Bersatu Ke Arah Pembestarian SekolahJiwa dan Minda Bersatu Ke Arah Pembestarian Sekolah
Jiwa dan Minda Bersatu Ke Arah Pembestarian Sekolah
 

BPG PKJR T6.pdf