Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaunas surado būdą, kaip visiškai panaikinti vietų darželiuose trūkumą

daugiau informacijos - http://www.kaunas.lt/index.php?2611281086

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kaunas surado būdą, kaip visiškai panaikinti vietų darželiuose trūkumą

 1. 1. VIETŲ KAUNO DARŽELIUOSE TRŪKUiviASs problema, kurią kauniečiai netrukus galės pamiršti.
 2. 2. DABARTINĖ SITUACIJA ~ Kauno miesto darželius ir lopšelius-darželius 2014/2015 m. lankė 14 071 vaikas. 2014/2015 m. i Kauno miesto darželius ir Iopšelius-darželius nepateko 739 vaikai.
 3. 3. GIMSTAMUMAS KAUNE 4339 4326 4173„ 4081 04049 . „~ 4051 3977 2008m. 200?m. 2010m. 2011m. 2012m. 2013m. 2014m.
 4. 4. TIKSLAS Iki 2016 metų rugsėjo l dienos VISIŠKAI išspręsti vietų trūkumo miesto darželiuose problemą.
 5. 5. PRIEMONĖS i Naujų grupių steigimas šiuo metu veikiančiuose darželiuose ir mokyklose-daugíafunkciniuose centruose - Miesto parama tėvams, kurių vaikai nepateko į savivaldybės darželius i Miesto pagalba (pastatai, patalpos) ir bendradarbiavimas su privačiais asmenimis kuriant privačius darželius
 6. 6. PLANAS i - 25 naujai kuriamos grupės 16›oje Kauno miesto savivaldybės valdomų ugdymo įstaigų - iki šių metų rugsėjo 1 dienos bus naujai sukurta daugiau nei 400 vietų. - Iki 2016 metų rugsėjo 1 dienos Kauno miesto savivaldybės valdomose ugdymo įstaigose bus įkurtos dar 26 naujos grupės bei dar 400 naujų vietų. 25 noujos grupės 400 naujų ViefŲ 26 naujos grupės dar 400 nauju vietu 2015 m. rugsėjo i d. 2016 m. rugsėjo i d.
 7. 7. Naujos ikimokyklinio ugdymo grupės iki 2015 metu rugsėjo i dienos Pastato [[_2«11(`. ID~J` lstaiaos pavadinimas ' adresus '-. iajamas PI(1ri1iŲ]Qf"`: uš 'iLJL-įlrl : Jfupso äKUlČlL/ S informacija apie grupes 1 Kauno Ėernardo Brazdžionio PŪŪIZUVTV 9- 22 mokykla-daugiatunkcinis centras 2 KamoMotieia-. rs Vdančiaus pradho mokykla 3 Kauno Jono ir Petro Vileišio mokyklaaougiolunkcinis centras Demokratų g. 36 Kranto àtoji g. 7 4 Kauno Jono : amuleto-virimo Radvi lėn . 7 masina-ma p Ų p' 5 Kauno lopšelis-darželis Sqvgnoçįv pr, 235 A "Lineiis" 6 KGUIIO loDíäh-ddí Padua 22 „Man“. _ “Ų 9 7 KGUHO lopšelis-darzelís p_ pįechovgäous g_ "Naminukas" ;3 3 Kawtofarzerrwnesrlopöels- - “ma” Vaidoto g. 26A . Kauno lopšeiis-darzelís V. .Krėvės pl. 36A "Pasaka" skuičįitsę. 2 40 2 40 4 70 2 40 i 15 I 15 l 20 1 20 i 15' atsidaro 2 naujos darželio grupės atsidaro 2 naujos darželio grupės atsidaro 2 naujos darželio grupės (40 vaiku) ir 2 (30 vaikui naujos priešmokyklinio ugdymo grupės. veikiančios 10.5 valrėžímu atsidaro 2 floulos dadolio grupės [įstaiga svarsto gamybą viotoie i dorinio aupės siekti I 1095850 own? ) atsidaro naujo lopšelio grupė atsidaro nauja lopšelio grupė atsidaro nauja darželio grupė atsidaro nauja lopšelio grupė atsidaro naujo lopšelio grupė
 8. 8. Naujos ikimokyklinio ugdymo grupės iki 2015 metu rugsėjo i dienos Pfiklöitš» lrJ<1tril_r)i_: ) lsiaigos pavadinimas cidirasns Plur lŲf. ijuliiüt. naujų grupiu, sKGiČ HJĆ| Flo: il ri, _›j0r'| ~.. ;j_s nauju . rieda skulĆius informacija apie grupes jo Kauno looršeiis-dorlelis "Saulutė" V. Krėvės pr. 56 lopšelio-darželis . I' Emmu Kovo ii-tosios g. j 2 Kauno lopšelisdarželís "Gondriukos" Ukmergės g. 19 13 xaunolopšaisdmlk*tukas“ PokräčiogjA 14 Kauno lopšelís-daržeiís Vytenio g_'8 "Vilnelė" '5 www» 15 Kauno A. Stulginskio mokykla- . dougiatunkcinis centras Pommnų g' '52 Iš viso: . Manresos-m nemanau nauju nuo: 25 15 15 l5 15 435 atsidaro nauja lopšelio grupė atsidaro nauja lopšelio grupė atsidaro nauja darželio grupė atidaro nauja darželio grupė alsidaro lopšelio grupė, vietoje dabar veikiančios mišraus amžiaus grupes atsidaro lopšelio gupė. vietoje dabar veikiančios mišraus amžiaus grupės
 9. 9. KIEK TAI KAINUOS? 20i , iš meiciis -~ (250 'iūksízeurų 2016 melciis - 700 *lūksių eurų * lėšos, skirtos naujų grupių įrengimui ir íšlaikymuí
 10. 10. 'IOO EURŲ KOMPENSACIJA
 11. 11. SĄLYGOS o Vaikas nepateko į-savívaldybės įsteigta darželį o Vaikas lanko privatų darželį 0 Bent vieno iš vaiko tėvų ar globėjų gyvenamoji vieta yra deklaruota Kaune - Paties vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kaune
 12. 12. KIEK 3 - iki 100 Eur - tėvams (globėjams), kurių bend- rai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos viršija 20 bazinės socialinės išmokos dydüų. - iki 175 Eur -tėvams (globėjams), kurių bendrai gyvenančių asmenų vidutinės 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamos neviršija 20 bazinės socialinės išmokos dydžių.
 13. 13. KIEK 3 mln. eurų - Kauno miestas kasmet skiria 23 mln. eurų miesta darželių íšlaikymuí o 2015 metais Kauno miesto savivaldybė skirs apie 90 tūkst. eurų kompensacijoms už darželius
 14. 14. PRIVATŪS DARŽELIAI KAUNE (p LS m Ų g; 53- į? 1 › IOC . '30 C 430 *žem/2015 ; tirti A 2013/2614 m. m. 2014/2015 m. m. i 7:3 'ŽOISI/ A 6 m. m. progn ' I. Vaikų sk. įstaigų sk.
 15. 15. KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA Jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymo nevalstybineje švietimo įstaigoje yra fiksuota dydžio, Aprašo 4 punkte nurodyto dydžio kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos ir išmokama už kiekviena praėjusį mėnesį. Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymo nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko Iankytų dienų skaičių, Aprašo 4 punkte nurodyto dydžio kompensacija skiriama ir išmokama už praėjusį mėnesį, atsižvelgiant j nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodytq mėnesinio mokesčio dydį. Aprašo 4 punkte nurodyto dydžio kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo dienos, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (globėjai) turėjo teisę jq gauti.
 16. 16. iOO eurų kompensacijos skyrimo ir apmokėjimo tvarka Jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymo nevalstybinėje švietimo įstaigoje yra fiksuoto dydžio, kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos ir išmokama už kiekvieno praėjusį mėnesį. Kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo dienos, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija. tėvai (globėjai) turėjo teisę jo gauti. Tais atvejais. kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymo nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, kompensacija skiriama ir išmokama už praėjusį mėnesį, atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) nurodyto mėnesinio mokesčio dydį,
 17. 17. Kreipimosi dėl iOO eurų kompensacijos tvarka l Prašymo-paraišką skirti kompensacija ir visus kompensacijai skirti reikiamus dokumentus gali pateiktivienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo : free: - . rrl- il *i vu _ 4:4 * i ~“~*: ×.: :~: rár. IĆJII-Ćšäímlj : wi'"vüverįli*í“”*riàfi ; lieti-El i lil 1]; Į w r-: ii-„rl . 'ų' . :. *'š: :II': a l . ..i į f~. ;r` J. turi) 13.5 i Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui '
 18. 18. Kreipimosi dėl iOO eurų kompensacijos tvarka lI Vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo užpildo atitinkamo nustatytos formos prašymo-paraiška (l-4 priedai) ir visais atvejais pateikia šiuos kompensacijai skirti būtinus dokumentus. Sutartį su nevalstybinė švietimo įstaiga Vaiko (-ų) gimimo liudijimo (-us) Nevalstybinės švietimo įstaigos išduoto mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymo nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėjimo Atstovo teises patvirtinančius dokumentus, jeigu prašymo-paraiško teikia vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo(vaiko globos nustatymo ir asmens paskyrimo globėjų ' patvirtinantį dokumento ir (ar) įgalíojimo)
 19. 19. PALYGINIMAS su VILNIAUS SITUACIJA Dabartinė situacija: -I--à--r- Šiuo metu Vilniaus darželiuose trūksta 7000 vietų m" Šiuo metu Kauno darželiuose trūksta 739 vietų Prognozuojama situacija 2016 metų rugsėjo l dieno: - Vilniaus darželiuose truks 3500 vietų í-à-'í-N l Kauno miesto darželius tilps visikauníečių vaikai
 20. 20. PIGESNI VERSLO LIUDIJIMAI AUKLĖMS Nuo 2014 metų pabaigos daugiau nei perpus sumažinta verslo liudijimo kaina auklėms. Iki tol toti-tavęs 521 eurų, nuo praėjusių metų pabaigos versta liudijimas aukiėms kainuoja 200 eurų metams.
 21. 21. 'V Jaunas šeimas IS visos Lietuvos kviečiame gyvenü Kaune! O

×