Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elektrituru avanemine seminar Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, Moonika Kukke, 20.11.2012 II osa

539 views

Published on

II Avatud elektriturul elektri ost-müük
• Kellelt elektrit osta?
• Kuidas elektripakette võrrelda?
• Millistel tingimustel elektrit osta?
• Kuidas elektrimüüjat valida ja vahetada?
• Kuidas elektrit ise müüa?
• Mis on senised tarbijate põhiküsimused seoses avatud elektriturult elektriostuga?

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elektrituru avanemine seminar Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, Moonika Kukke, 20.11.2012 II osa

 1. 1. “Tarbija ja elektrituru avanemine 2013” I Elektrituru avanemine Moonika Kukke Advokaadibüroo GLIMSTEDT Energiaõiguse advokaat 20.11.2012
 2. 2. Sisupunktid• Miks on elekter eriline?• Mis on elektriturg?• Mida tähendab elektrituru avanemine?• Mida tähendab elektrituru avanemine Eesti tarbijale?• Kes ja kuidas reguleerib turuosaliste käitumist elektriturul?• Kust leida kasulikku infot elektriturul toimuva kohta? Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 2
 3. 3. Miks on elekter eriline?• Elekter on asendamatu kaup (avalik teenus)• Elektrivarustus on inimõigus ja majandustegevuseks vältimatult vajalik• Elektri tarbijani toimetamiseks on vaja võrku• Elektri tootmine ja edastamine on pikaajalised, kapitalimahukad ettevõtmised• Elektri kui kauba ladustamise eripärad• Sektor jaguneb reguleeritud ja konkurentsile avatud äriks• Sektoris tegutseb palju turguvalitsevaid ettevõtjaid, sh loomulikke monopole Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 3
 4. 4. Mis on elektriturg- väärtusahel?• Energia liigid: elekter, gaas, vesi, soojus, kütused• Elektriturg on elektri tootmise, edastamise ja kauplemise turg• Minimaalne väärtusahel: tootmine, edastamine, müük, maksimaalne väärtusahel .... palju võimalusi Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 4
 5. 5. Mis on elektriturg- kes mida teeb?• Süsteemijuhtimine (süsteemihaldur) (Elering AS) – Varustuskindlus riigis, regioonis – bilansi tagamine• Elektritootmine (elektritootja) – mittetaastuvatest energiaallikatest (põlevkivi, kivisüsi, maagaas, uraan) ja – taastuvatest energiaallikatest (vesi, tuul, biogaas, biomass, päike, laine tõus-mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv gaas) – elektri ja soojuse koostootmine Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 5
 6. 6. Mis on elektriturg – kes mida teeb?• Võrguteenuste osutamine (põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad) – võrguühenduste loomine – elektrienergia edastamine – mõõtmine ja mõõteandmete töötlemine – seotud lisateenused• Elektrimüük (elektrimüüjad ja võrguettevõtjad) – hulgimüük – jaemüük• Energiateenuste osutamine (ettevõtjad) – auditid, tarbimisanalüüsid, projektijuhtimine, hanked, renoveerimine, moderniseerimine, hooldus, objekti haldus jne Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 6
 7. 7. Mis on elektriturg – kes mida teeb?• Tarbimine – kodu- ja äritarbijad – Kodutarbijad tarbijad oma majapidamises – Äritarbijad (sh mittetulundusühingud) tarbivad majandus- ja kutsetegevuses – Väiketarbijad (kodutarbijad, korteriühistud, korteriomanike ühisused, äritarbijad 63-amprise peakaitsmega) võivad tarbida üldteenust – Kaitsetud tarbijad vajavad toetusmeetmeid – Prosumer on tarbija ja tootja ühisnimetaja Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 7
 8. 8. Mida tähendab elektrituru avanemine? Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 8
 9. 9. Elektriturgude avamine Euroopas• Taust: – 1.1.1958 jõustunud Euroopa Majandusühenduse aluselepingu (Rooma leping) eesmärk luua kaupade ja teenuste Euroopa siseturg, välja arvatud energia siseturg – kuni 1980-ndani rahvuslikud vertikaalselt integreeritud monopolid – 1989 Briti elektrituru reformi algus (erastamine, börsi loomine, regulaatori loomine, reguleeritud hindade kaotamine) – 1991-2002 Põhjamaade elektrituru reformi algus (erastamine, börsi loomine, tarbijatele müüja valikuõiguse andmine) – 1.7.2004 turgude avamine kõigile äritarbijatele – 1.7.2007 turgude avamine kõigile kodutarbijatele Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 9
 10. 10. ELEKTRITURU REFORM TURU AVAMINE - Energiasektori ÕIGUS VALIDA Regulaator ja regulatsioon ümberkorraldamine ELEKTRIMÜÜJAT, mõju 1/3-le elektriarvele Euroopa Liit – turu avamine* • 20.02.1997 (40 GWh/aasta) • 20.02.2000 (20 GWh(aasta) • 20.02.2003 (9 GWh/aasta) EESTI – TURU AVAMINE* • 01.07.2004 (äritarbijad) • 01.01.1998 (40 GWh/aasta) • 01.07.2007 (kodutarbijad) • 01.01.2009 (2 GWh/aasta) • 01.01.2013 (KÕIK TARBIJAD)Allikad: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid96/92/EÜ, 2003/54/EÜ, 2009/72/EÜ Allikad: EL-ga liitumisleping, energiaseadus, elektrituruseadus, majandus- ja kommunikatsiooniministri määrused vabatarbija aastase elektrienergia tarbimiskoguse määramise kohta Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 10
 11. 11. Elektrituru avamise tähendus Eesti tarbijale
 12. 12. Eesti elektrituru avamine• Sammud – 1.5.2004 Euroopa Liidu liitumisleping – 1.1.2009 formaalne elektrituru avanemine 35% ulatuses – 2010 jaanuaris põhivõrguettevõtja omandiline eraldamine Eesti Energia AS-st – aprillis 2010 elektribörsi Nord Pool Spot laienemine Eestisse – 1.4.2010 ca 200-lt vabatarbijalt võeti võimalus osta suletud turult elektrit – 1.1.2013 turu avamine 100% Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 12
 13. 13. Mis on Eesti elektrituru täieliku avamise lähtekoht• Eestis I turu avamise etapp 1.4.2010 (kuni 35%, ca 200 äritarbijat).• Eestis II turu avamise etapp 1.1.2013 (100%, ca 700 000 kodu- ja äritarbijat).• 2011 tarbiti Eestis 7,8 TWh, toodeti 45% (ca 3,6 TWh) rohkem- 11,4 TWh*• Eestis tegutseb ja omab tegevusluba: – 1 elektribörsi korraldaja (Nord Pool Spot) – 1 süsteemihaldur / põhivõrguettevõtja (Elering AS) – 58 elektritootjat – 38 jaotusvõrguettevõtjat – 47 elektrimüüjat (sh 37 jaotusvõrguettevõtjat) – 5 bilansihaldurit * Elering varustuskindluse aruanne 2012 Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 13
 14. 14. Ootused?• Elektrituru konkurentsile avamisel ootused: – Odavam hind? – Parem klienditeenindus? – Elektritootjaid ja –müüjaid turul rohkem? – Tarbijatel tekib elektrimüüja valikuvabadus? – Sektori kiirem areng (innovaatilisus)? – Sektori õigem areng? Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 14
 15. 15. Mis on kõige olulisemad kuupäevad tarbija jaoks?• Mis tarbija jaoks muutub? – Tarbija saab ise hakata valima elektrimüüjat – Elektriarvest osa (elektrienergia maksumus) on läbi räägitav• Mis saab täna kehtivatest elektrilepingutest? – Suletud turu elektrilepingud lõppevad automaatselt 31.12.2012 ära• Mis on olulised tähtajad tarbija jaoks? – 10.12.2012 -müüja vahetuse tähtaeg – 31.12.2012 -paketivahetuse tähtaeg – 1.1.2013 -avatud turult elektri ostmine – 21 päeva -avatud tarnija vahetamise tehniline protsess – kalendrikuu vahetus (müüjavahetuse jõustumine) – 30 päeva (seadusest tulenev lepingu lõpetamise etteteatamistähtaeg füüsilisest isikust tarbijale) Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 15
 16. 16. Universaalteenus kodu- ja äritarbijatele – sarnasused ja erisusedÜldteenus väiketarbijale (kodutarbija, Avatud tarne äritarbijale (muudKÜ, korteriomanike ühisused, äritarbija äritarbijad)63A)Osutab võrguettevõtja või tema Osutab võrguettevõtja (või temanimetatud müüja nimetatud müüja)Tüüptingimused kooskõlastab eelnevalt Tüüptingimusi kooskõlastama ei pea,Konkurentsiamet avaldatud võrguettevõtja veebisEraldi lepingut tarbijaga ei sõlmita Eraldi lepingut tarbijaga ei sõlmitaÜldteenuse hind kujuneb elektribörsi Avatud tarne hind kujuneb bilansienergiahinna alusel, millele lisatakse hinna alusel, millele lisataksepõhjendatud kulud ja mõistlik ärikasum põhjendatud kulutuste summa Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 16
 17. 17. Kes ja kuidas reguleeribturuosaliste käitumist elektriturul? Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 17
 18. 18. Konkurentsiamet• Elektrituruseadusest tulenevalt energiaturu põhiline regulaator• Kooskõlastab hindu, tasusid, tasu metoodikaid• Väljastab, muudab ja tunnistab kehtetuks tegevuslubasid• Kooskõlastab tüüptingimusi• Teostab turuosaliste üle järelevalvet, teeb vajadusel ettekirjutusi, menetleb väärtegusid• Lahendab turuosaliste vahelisi elektrituruseadusest tulenevaid vaidlusi• Teeb rahvusvahelist koostööd teiste EL liikmesriikide energiaturu regulaatoritega Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 18
 19. 19. Tarbijakaitseamet• Tarbijakaitseamet teostab riiklikku järelevalvet ca 30 õigusakti tulenevate nõuete täitmise üle.• Elektriturusuhted seonduvad – tarbijakaitseseadusega, – kaubandustegevuse seadusega, – majandustegevuse registri seadusega ja – võlaõigusseadusega (tüüptingimused).• Tarbijakaebuste Komisjoni pädevuses on lahendada vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui tarbija (füüsiline isik) ja kaupleja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi,vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot (eriseaduse välistusklausel). Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 19
 20. 20. Kust leida kasulikku infotelektriturul toimuva kohta? Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 20
 21. 21. Kust leida kasulikku infot elektriturul toimuva kohta?– Avatud 2013: http://avatud2013.ee/ , infotelefon 6160160– Konkurentsiamet: http://www.konkurentsiamet.ee/– Tarbijakaitseamet: http://www.tka.riik.ee/elektrienergia/– Müüjate veebilehed– Hinnavõrdlusportaalide veebilehed www.energiaturg.ee– Elering AS: http://elering.ee/, andmeladu: http://andmeladu.elering.ee/consumer/home– Nord Pool Spot: http://www.nordpoolspot.com/– Majandustegevuse register: http://mtr.mkm.ee/– Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/– Omanike Keskliidu elektrituru infopäevade esitlused– Euroopa Komisjon, Energia veebileht: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk 21
 22. 22. Tänan!Advokaadibüroo GLIMSTEDTmoonika.kukke@glimstedt.ee Tel: +372 528 8319

×