Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΙΣΤΟΡΙΑΓ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ(19 ∆ιαγωνίσµατα)          1
1ΟΜΑ∆Α Α1. Τι γνωρίζετε για το κίνηµα του φιλελληνισµού;2. Ποια µέτρα πήρε ως κυβερνήτης της Ελλάδας ο Καποδίστριας για το...
2ΟΜΑ∆Α Α1) Να αναπτύξετε τα αίτια των ανακαλύψεων.2) Να δώσετε τους ορισµούς:α) της Αναγέννησηςβ) του Ανθρωπισµού3) Ποιες ...
3ΟΜΑ∆Α Α′1. Να δώσετε συνοπτικά τη σηµασία των ιστορικών όρων-εννοιών:α. “Βαστίλη”β. “Φαναριώτες”2. Ποιο ήταν το πολιτικό ...
Ο λαός και ο στρατός είναι κουρασµένοι από τη διάρκεια των αλλεπάλληλων πολέµων 1912-1922,από τον διχασµό και την οξύτητα ...
4ΟΜΑ∆Α Α΄1. Τι γνωρίζετε για τη διακήρυξη του ανθρώπου και του πολίτη;2. Να ορίσετε σύντοµα τις παρακάτω έννοιες:καθολικός...
5ΟΜΑ∆Α Α1. Τι γνωρίζετε για το κίνηµα του φιλελληνισµού;2. Ποια µέτρα πήρε ως κυβερνήτης της Ελλάδας ο Καποδίστριας για το...
6ΟΜΑ∆Α Α1. Ποια ήταν τα αίτια των ανακαλύψεων Νέων Χωρών κατά το 15ο αιώνα;2. Να σηµειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσε...
7ΟΜΑ∆Α Α1. Ποια είναι η σηµασία των όρων: χαράτσι, δεκάτη, ουµανισµός, φοίνικας.2. Ποιες ήταν οι θετικές και αρνητικές συν...
8ΟΜΑ∆Α Α΄1. Να αποδώσετε το περιεχόµενο των όρων:Ανακαλύψεις, Αρχές κηρύγµατος του Λουθήρου, Παιδοµάζωµα, Πρωτόκολλο τηςΠε...
iv. Η τελευταία µάχη της ελληνικής επανάστασης δόθηκε στις 12-9-1829 µεηγέτη των Ελλήνων τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.ΟΜΑ∆Α Β΄1....
9ΟΜΑ∆Α Α1.α) Να αποδώσετε το περιεχόµενο του όρου : Αναγέννησηβ) Τι ονοµάζουµε Νεοελληνικό διαφωτισµό; Ποιοι ήταν οι σηµαν...
10ΟΜΑ∆Α Α1. Ποια τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνδέονται µε την παρέµβαση τουΧαρίλαου Τρικούπη στην εσωτερική πολιτική τη...
11ΟΜΑ∆Α Α΄1. Να ορισθούν σύντοµα οι παρακάτω όροι:«Σχέδιον Γενικόν» και «Καθολικός άνθρωπος»2. Πρωτόκολλο Πετρούπολης ( 23...
12ΟΜΑ∆Α Α1. Ποιες ήταν οι συνέπειες των ανακαλύψεων στον επιστηµονικό και πολιτιστικότοµέα;2. Να προσδιορίσετε τη σηµασία ...
13Οµάδα Α1. Ποιες ήταν οι άµεσες και απώτερες συνέπειες των Ανακαλύψεων του 15ουαιώνα;2. Ποιο ήταν το περιεχόµενο του δόγµ...
14ΟΜΑ∆Α Α’1. Ποια ήταν τα αίτια των ανακαλύψεων του 15ου αιώνα ;2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων :Α) Μεταρρύ...
15ΟΜΑ∆Α Α1) Να αναπτύξετε τα αίτια των ανακαλύψεων.2) Να δώσετε τους ορισµούς:α) της Αναγέννησηςβ) του Ανθρωπισµού3) Ποιες...
16ΟΜΑ∆Α Α1. α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.Α. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας τη δικαστική εξουσία ασκεί:    i. ο µπεηλ...
2) Από τους παρακάτω παράγοντες (εξισλαµισµοί, παιδοµάζωµα, πειρατεία,υποχρεωτική ναυτολογία) ποιός και γιατί, κατά τη γνώ...
17ΟΜΑ∆Α Α’1. Να αποδώσετε την σηµασία των όρων: “Ανθρωπισµός”, “Καθολικός άνθρωπος”και “Κεντρικόν Σχολείον”.2. Ποιες ήταν ...
18ΟΜΑ∆Α Α1. Ποια ήταν τα κριτήρια για την εκλογή κάποιου ως προκρίτου;2. Τί γνωρίζετε για τη Φιλική Εταιρεία (έτος και τόπ...
19ΟΜΑ∆Α Α΄1. Ποιες συνέπειες είχε η βιοµηχανική επανάσταση στον κοινωνικό τοµέα;2. Με ποια µέτρα προσπάθησε ο Καποδίστριας...
4. Με βάση την πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στους λόγουςπου οδήγησαν τους Έλληνες να δηµιουργήσουν τα...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ιστορία Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)

 • Be the first to comment

Ιστορία Γ' Γυμνασίου (19 διαγωνίσματα)

 1. 1. ΙΣΤΟΡΙΑΓ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ(19 ∆ιαγωνίσµατα) 1
 2. 2. 1ΟΜΑ∆Α Α1. Τι γνωρίζετε για το κίνηµα του φιλελληνισµού;2. Ποια µέτρα πήρε ως κυβερνήτης της Ελλάδας ο Καποδίστριας για τονεκσυγχρονισµόα) της εκπαίδευσης;β) των ενόπλων δυνάµεων;3.Τι γνωρίζετε για τον Β΄ Βαλκανικό πόλεµο;4.Τι γνωρίζετε α)για τη συνθήκη των Σεβρών;β)για τη συνθήκη της Λωζάνης;5.Τι γνωρίζετε για τον ελληνοϊταλικό πόλεµο;ΟΜΑ∆Α Β1.Για ποιους λόγους ορισµένοι πρόκριτοι ή διανοούµενοι έκαναν αντιπολίτευσηστον Καποδίστρια;2.Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η έκβαση των Α΄ και Β΄ Παγκοσµίων Πολέµων εάνδεν συµµετείχαν οι Η.Π.Α.;3.Τι πιστεύετε ότι θα γινόταν εάν η φιλοβασιλική κυβέρνηση που εκλέχτηκε τοΝοέµβριο του 1920 στην Ελλάδα τηρούσε την υπόσχεση της για τερµατισµό τουπολέµου;4.Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ουίνστον Τσώρτσιλ, είχε πει όταν οιΈλληνεςπολεµούσαν Ιταλούς και Γερµανούς:«Μέχρι τώρα λέγαµε ότι οι Έλληνες πολεµούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέµε ότι οι ήρωες πολεµούν σανΈλληνες!»Αναλύστε την παραπάνω φράση καθώς επίσης και τη συµβολή της χώρας µαςόσον αφορά την έκβαση της εισβολής των Γερµανών στη Ρωσία. 2
 3. 3. 2ΟΜΑ∆Α Α1) Να αναπτύξετε τα αίτια των ανακαλύψεων.2) Να δώσετε τους ορισµούς:α) της Αναγέννησηςβ) του Ανθρωπισµού3) Ποιες ήταν οι αρµοδιότητες των κοινοτικών αρχόντων στα χρόνια τηςΤουρκοκρατίας;4) Ποια µέτρα πήρε ο Καποδίστριας για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης;5) Να γίνει αντιστοίχιση: Ι. ∆άντης α. ∆εκαήµερο ΙΙ. Βοκκάκιος β. Τζιοκόντα ΙΙΙ. Λεονάρντο Ντα Βίντσι γ. Θεία Κωµωδία ΙV. Ρουσσώ δ. Πέτρα V. ∆ηµήτριος Υψηλάντης ε. Κοινωνικό Συµβόλαιο VI. ∆ιάκος στ. ∆ερβενάκια VII. ∆ράµαλης ζ. Γραβιά VIII. Ανδρούτσος η. ΑλαµάναΟΜΑ∆Α Β1) Συνέπειες των ανακαλύψεων στον οικονοµικό τοµέα.2) Ποιοι ήταν οι θεσµοί – φόροι του Τουρκικού κράτους που οδήγησαν στηµείωση του Ελληνικού πληθυσµού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας;Αναπτύξτε έναν από αυτούς.3) Το 1774 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Ποιοι ήταν οιόροι της Συνθήκης και ποια η σηµασία τους για τον Ελληνισµό;4) Ποια διπλωµατικά έγγραφα (Πρωτόκολλα) οδήγησαν στη δηµιουργίαανεξάρτητου Ελληνικού κράτους; Περιγράψετε τη ναυµαχία του Ναυρίνου καιποια η σηµασία της για την Ελλάδα. 3
 4. 4. 3ΟΜΑ∆Α Α′1. Να δώσετε συνοπτικά τη σηµασία των ιστορικών όρων-εννοιών:α. “Βαστίλη”β. “Φαναριώτες”2. Ποιο ήταν το πολιτικό έργο και όραµα του Ρήγα Φεραίου;3. Ποιες ήταν οι προσδοκίες του Α.Υψηλάντη από τη Ρωσία; Επαληθεύτηκαν ήδιαψεύστηκαν οι προσδοκίες του µε την έναρξη της Επανάστασης από τιςΠαραδουνάβιες ηγεµονίες;4. Τα Ψαρά αποτέλεσαν σταθµό στον ναυτικό αγώνα των ελλήνων στηνεπανάσταση του 1821. Να περιγράψετε συνοπτικά δύο γεγονότα(ένα µε θετικόκαι ένα µε αρνητικό αποτέλεσµα) που συνδέονται µε το νησί των Ψαρών.5. Να γράψετε τις χρονολογίες και τις ηγετικές µορφές στις αντίστοιχες µάχες.ΜΑΧΕΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ∆ερβενάκιαΜανιάκιΧάνι της ΓραβιάςΤριπολιτσάΟΜΑ∆Α Β′1. Μελετώντας την παρακάτω πηγή να αξιολογήσετε το έργο του Καποδίστρια καινα αναζητήσετε τα αίτια της δυσαρέσκειας εναντίον του.«Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια διοργάνωσης τουελληνικού κράτους. Πρώτος αυτός φροντίζει για τη δηµόσια εκπαίδευση, καταστέλλει την πειρατεία,διοργανώνει τη διοίκηση, υποβάλλει σε κάποια πειθαρχία το στασιαστικό πνεύµα των προκρίτων, πουήθελαν να αντικαταστήσουν στην ελεύθερη Ελλάδα τους τούρκους αξιωµατούχους. Για το λόγο αυτόσυνάντησε από την πλευρά τους άγρια αντίδραση, στην οποία προσθέτονταν η αντίδραση τωννησιωτών αστών που αποτελούσαν το Αγγλικό κόµµα και των φιλελεύθερων διανοουµένων, καθώςκαι η ολοκληρωτική αδιαφορία των λαϊκών µαζών, κυρίως της αγροτιάς, που είχε απογοητευτεί απότην αγροτική και φορολογική πολιτική του κυβερνήτη» Νίκου Σβορώνου, Επισκόπηση τηςΝεοελληνικής Ιστορίας.2.Να εντοπίσετε µέσα από την πηγή τα βασικά αίτια της ΜικρασιατικήςΚαταστροφής(1922).«Κατά το τέλος Ιουνίου του 1921 η ανώτατη ελληνική διοίκηση αρχίζει νέες επιχειρήσεις µεκατεύθυνση προς την Άγκυρα, τη λεγόµενη εκστρατεία του Σαγγάριου, η οποία απολήγει σε νίκη,αλλά καταπονεί τους στρατιώτες που οδεύουν ανάµεσα από αυχµηρά(άνυδρα) και άγονα εδάφη καιεκτείνει σε µεγάλο µήκος-και εποµένως εξασθενίζει- τη γραµµή του µετώπου. Η επιχείρησηαποτυχαίνει και ο ελληνικός στρατός υποχωρεί σε νέες θέσεις του, αλλ’ αυτές είναι επίσηςαναπτυγµένες σε ευρύ µέτωπο, πάνω από 600χλµ. Ο εφοδιασµός των στρατευµάτων είναι δύσκολοςκαι οι εφοδιοποµπές εκτίθενται στις αιφνιδιαστικές πλευρικές επιθέσεις των Τούρκων ατάκτων, τωντσέτηδων.Η Ελλάδα, η οποία έχει αποµονωθεί διεθνώς, εξαντλείται οικονοµικά από την επιστράτευση και τονδαπανηρό αυτόν πόλεµο……………………………………... 4
 5. 5. Ο λαός και ο στρατός είναι κουρασµένοι από τη διάρκεια των αλλεπάλληλων πολέµων 1912-1922,από τον διχασµό και την οξύτητα των πολιτικών παθών, ενώ οι πολιτικοί δεν αντιλαµβάνονται σε όλητους την έκταση τις µεταβολές της διεθνούς πολιτικής και δεν αντιµετωπίζουν µε ετοιµότητα, τόλµηκαι ρεαλισµό την κρίσιµη κατάσταση. Το έθνος οδηγείται προς την καταστροφή.»Α.Βακαλόπουλου, Νέα ελληνική ιστορία(1204-1985)µ43. «Όταν ένα έθνος ολόκληρο επαναστατεί εναντίον του κυριάρχου του, δεν µπορεί να θεωρηθείπειρατικό αλλά εµπόλεµο» ∆ήλωση Γεωργίου Κάνιγκ το Μάρτιο του 1823.Ποιο ήταν το πολιτικό κλίµα στην Ευρώπη όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάστασηκαι µε ποιες ενέργειες της Αγγλίας άρχισε να µεταβάλλεται το 1823-1824;4. Να αποδείξετε πώς οι διοµολογήσεις του 1535, η συνθήκη του ΚιουτσούκΚαϊναρτζή το 1774 και η ύπαρξη ελληνικών παροικιών στην Ευρώπη συνέβαλανστην ανάπτυξη του εµπορίου και της ναυτιλίας των υπόδουλων ελλήνων. 5
 6. 6. 4ΟΜΑ∆Α Α΄1. Τι γνωρίζετε για τη διακήρυξη του ανθρώπου και του πολίτη;2. Να ορίσετε σύντοµα τις παρακάτω έννοιες:καθολικός άνθρωπος- εξισλαµισµός-θρησκευτική Μεταρρύθµιση –∆ιοµολογήσεις.3. Πότε κυριάρχησε ο γοτθικός ρυθµός στην Αρχιτεκτονική και ποιο είναι τοχαρακτηριστικό του αυτού;4. Πότε υπογράφηκε η συνθήκη της Λωζάνης και τι προέβλεπε;5. Ποια ήταν η αφορµή για την κήρυξη του Β΄παγκοσµίου πολέµου;ΟΜΑ∆Α Β΄1. Να συγκρίνετε τα µέτρα που έλαβε ο Καποδίστριας για την εκπαίδευση µεεκείνα που έλαβε η αντιβασιλεία του Όθωνα.2. Να συγκρίνετε το σύνταγµα του 1844 µε το «Πολιτικό Σύνταγµα» του 1827.3. Να κρίνετε τη στάση του Λούθηρου κατά τον «πόλεµο των χωρικών»4. Ποια ήταν η θέση του βασιλιά Κων/νου και ποια του Βενιζέλου για τησυµµετοχή της Ελλάδας στον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο; Ποιος τελικά είχε δίκιο καιγιατί; ( αναφερθείτε στις σχετικές συνθήκες για να στηρίξετε τη θέση σας ). 6
 7. 7. 5ΟΜΑ∆Α Α1. Τι γνωρίζετε για το κίνηµα του φιλελληνισµού;2. Ποια µέτρα πήρε ως κυβερνήτης της Ελλάδας ο Καποδίστριας για τονεκσυγχρονισµόα) της εκπαίδευσης;β) των ενόπλων δυνάµεων;3. Τι γνωρίζετε για τον Β΄ Βαλκανικό πόλεµο;4. Τι γνωρίζετεα)για τη συνθήκη των Σεβρών;β)για τη συνθήκη της Λωζάνης;5. Τι γνωρίζετε για τον ελληνοϊταλικό πόλεµο;ΟΜΑ∆Α Β1. Για ποιους λόγους ορισµένοι πρόκριτοι ή διανοούµενοι έκαναν αντιπολίτευσηστον Καποδίστρια;2. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η έκβαση των Α΄ και Β΄ Παγκοσµίων Πολέµων εάνδεν συµµετείχαν οι Η.Π.Α.;3. Τι πιστεύετε ότι θα γινόταν εάν η φιλοβασιλική κυβέρνηση που εκλέχτηκε τοΝοέµβριο του 1920 στην Ελλάδα τηρούσε την υπόσχεση της για τερµατισµό τουπολέµου;4. Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ουίνστον Τσώρτσιλ, είχε πει όταν οιΈλληνεςπολεµούσαν Ιταλούς και Γερµανούς:«Μέχρι τώρα λέγαµε ότι οι Έλληνες πολεµούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέµε ότι οιήρωες πολεµούν σαν Έλληνες!»Αναλύστε την παραπάνω φράση καθώς επίσης και τη συµβολή της χώρας µαςόσον αφορά την έκβαση της εισβολής των Γερµανών στη Ρωσία. 7
 8. 8. 6ΟΜΑ∆Α Α1. Ποια ήταν τα αίτια των ανακαλύψεων Νέων Χωρών κατά το 15ο αιώνα;2. Να σηµειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις έχουν σωστό περιεχόµενοκαι ποιες λανθασµένο:α) Η Γαλλία θεωρείται λίκνο της Αναγέννησης .β) Με τη Μεταρρύθµιση προωθήθηκε η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύµατος σταθρησκευτικά ζητήµατα.γ) Η χρήση ορθού λόγου και η απόκτηση γνώσης αποτελούν βασικά στοιχεία τουΓαλλικού ∆ιαφωτισµού.δ) Το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης υπογράφηκε ανάµεσα στη Ρωσία και τηνΤουρκία.ε) Οι κοτζαµπάσηδες και οι πλοιοκτήτες τάχτηκαν στο πλευρό του Καποδίστριαστ) Η ένωση των Επτανήσων µε την Ελλάδα έγινε το 1864.ζ) Κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας οι φυσικοί στρατιωτικοί και πολιτικοίηγέτες της Επανάστασης τοποθετήθηκαν σε ανώτερες θέσεις της διοίκησης τουστρατού και του κράτους.η) Το κίνηµα στο Γουδί οργανώθηκε από µια οµάδα κατώτερων αξιωµατικών τουστρατού.3. Μία από τις τραγικότερες µορφές εξισλαµισµού κατά την περίοδο τηςΤουρκοκρατίας ήταν το «παιδοµάζωµα».Τι γνωρίζετε για το θεσµό αυτό;4. Η Φιλική εταιρεία: Πότε, από ποιους ιδρύθηκε και ποιο ήταν το τιτάνιο έργοπου ανέλαβε; Τι γνωρίζετε για το θέµα της ηγεσίας της;5. Να περιγράψετε τα γεγονότα της δεύτερης φάσης της δεύτερης πολιορκίας τουΜεσολογγίου.ΟΜΑ∆Α Β1. Πώς βοήθησε τους Έλληνες ο θεσµός της οργάνωσής τους σε κοινότητες κατάτην περίοδο της Τουρκοκρατίας;2. Με βάση τα αποσπάσµατα από την Ελληνική Νοµαρχία που παρατίθενται,αλλά και τις γενικότερες γνώσεις σας, να αναφερθείτε στους λόγους για τουςοποίους δηµιουργήθηκαν τα σώµατα των κλεφτών, στη ζωή τους, ταχαρακτηριστικά τους και το ρόλο τους κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.(Παράθεµα από τη σελίδα 121 του σχολικού βιβλίου)3. Ο Ιωάννης Καποδίστριας θεωρείται θεµελιωτής του εκπαιδευτικού συστήµατοςτου ελληνικού κράτους.Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αιτιολογήσετε τονχαρακτηρισµό αυτό.4. Για ποιους λόγους το Σύνταγµα του 1864 θεωρείται περισσότερο φιλελεύθεροαπό το σύνταγµα του 1844; 8
 9. 9. 7ΟΜΑ∆Α Α1. Ποια είναι η σηµασία των όρων: χαράτσι, δεκάτη, ουµανισµός, φοίνικας.2. Ποιες ήταν οι θετικές και αρνητικές συνέπειες των Aνακαλύψεων;3. Ποια ήταν η συµβολή των φιλελλήνων στην ελληνική Επανάσταση;4. Φιλική Εταιρεία: πότε ιδρύθηκε, που και από ποιους, ποιος ήταν ο στόχος τηςκαι σε ποιους προτάθηκε η αρχηγία της;5. Για ποιους λόγους ο επαναστατικός αγώνας στην Ελλάδα άρχισε στηνΠελοπόννησο;ΟΜΑ∆Α Β1. Αρµατολοί και κλέφτες: Να βρείτε οµοιότητες και διαφορές.2. Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, η προσφορά του Ρήγα στον Αγώνα;3. Ποια είναι, κατά τη γνώµη σας, η σηµασία της Συνθήκης του ΚιουτσούκΚαϊναρτζή για τους Έλληνες;4. Με βάση το παράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τους λόγουςγια τους οποίους δηµιουργήθηκε αντιπολίτευση εναντίον του Καποδίστρια. 9
 10. 10. 8ΟΜΑ∆Α Α΄1. Να αποδώσετε το περιεχόµενο των όρων:Ανακαλύψεις, Αρχές κηρύγµατος του Λουθήρου, Παιδοµάζωµα, Πρωτόκολλο τηςΠετρούπολης.2. α) Ποια προνόµια παραχώρησε ο σουλτάνος Μωάµεθ Β΄ ο Πορθητής στονΠατριάρχη στα µέσα του 15ου αιώνα;β) Ποια είναι η ιδιαίτερη σηµασία των προνοµίων αυτών για τον Ελληνισµό;3. Τι γνωρίζετε για το «Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδος» ή « Σύνταγµα τηςΤροιζήνας»; Γιατί το Σύνταγµα αυτό θεωρείται το δηµοκρατικότερο της εποχήςτου;4. α) Αξιοποιώντας το παρακάτω κείµενο, να δώσετε στοιχεία για τις αµοιβές τωνβιοµηχανικών εργατών το 19ο αιώνα.β) Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το κείµενο που σας δίνεται, ναπαρουσιάσετε τις συνέπειες της βιοµηχανικής επανάστασης το 19ο αιώνα.Οι αµοιβές των βιοµηχανικών εργατών το 19ο αιώνα«Όλοι οι εργαζόµενοι έπρεπε να µάθουν να δουλεύουν µε τρόπο που εξυπηρετούσε τη βιοµηχανία,δηλαδή µε κανονικό και συνεχή ρυθµό καθηµερινής εργασίας, πράγµα τελείως διαφορετικό από τιςεποχιακές δουλειές του αγροκτήµατος ή την απασχόληση των ανεξάρτητων τεχνιτών. Έπρεπε επίσηςνα µάθουν να είναι ευαίσθητοι σε χρηµατικά κίνητρα .Οι βρετανοί εργοδότες τότε,(…),παραπονούνταν συνεχώς για την «τεµπελιά» των εργαζοµένων ή για την τάση τους να δουλεύουνµόνο όσο χρειαζόταν για να εξασφαλίσουν το παραδοσιακό βδοµαδιάτικο που τους αρκούσε ναζήσουν. Η λύση βρέθηκε µε ένα σκληρότατο σύστηµα ποινών για τους εργάτες (πρόστιµα κλπ), αλλάπρο πάντων µε την πρακτική, όπου η εφαρµογή της ήταν δυνατή, να πληρώνονται τόσο λίγο, ώστε ναχρειάζεται να εργάζονται κανονικά όλη την εβδοµάδα, για να µπορούν να κερδίζουν ένα ελάχιστοεισόδηµα». Ε. Χοµπσµπάουµ, « Η εποχή των επαναστάσεων»5. α)Να αντιστοιχίσετε τα δεδοµένα της στήλης Α΄ µε τα δεδοµένα της στήλης Β΄(3 από τα δεδοµένα της στήλης Β΄ περισσεύουν): Στήλη Α΄ Στήλη Β΄i. Ρουσσό α. Φυσικής Απάνθισµαii. Αδ. Κοραής β. Πνεύµα των Νόµωνiii. Μοντεσκιέ γ. ∆ιδαχέςiv. Ρήγας Φεραίος δ. Αδελφική ∆ιδασκαλία ε. Αιµίλιος στ. Στοιχεία Φυσικής ζ. Νεωτερική Γεωγραφία.β) Να χαρακτηρίσετε ως σωστό ή λανθασµένο το περιεχόµενο των παρακάτωπροτάσεων. Στη συνέχεια να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε ναγίνουν σωστές.i. Ο Καποδίστριας καθιέρωσε ως εθνικό νόµισµα της Ελλάδας το γρόσι.ii. Η έδρα της Φιλικής Εταιρείας µεταφέρθηκε από την Οδησσό στηνΚωνσταντινούπολη το 1818.iii. Η Α΄ πολιορκία του Μεσολογγίου έληξε µε µεγάλη νίκη των Τούρκων επί τωνυπερασπιστών της πόλης. 10
 11. 11. iv. Η τελευταία µάχη της ελληνικής επανάστασης δόθηκε στις 12-9-1829 µεηγέτη των Ελλήνων τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.ΟΜΑ∆Α Β΄1. Να συγκρίνετε τα Συντάγµατα του 1844 και του 1864. Γιατί το Σύνταγµα του1864 θεωρείται περισσότερο φιλελεύθερο από το αντίστοιχο του 1844;2. Ο Χαρίλαος Τρικούπης υπήρξε κορυφαία µορφή στην πολιτική ιστορία τηςνεότερης Ελλάδας. Υποστηρίζεται πως «το έργο του για τον πολιτικό καιοικονοµικό εκσυγχρονισµό της Ελλάδας υπήρξε θεµελιακό για την πορεία τουΕλληνικού κράτους στις επόµενες δεκαετίες». Να δικαιολογήσετε την άποψηαυτή.3. Υποστηρίζεται ότι ο Καποδίστριας, «στο βαθµό που λειτουργούσε ωςφιλελεύθερος πολιτικός, επιθυµούσε να καλυτερέψει την ανθρώπινη µοίρα µε τηβελτίωση στη ∆ιοίκηση και µε την προώθηση µιας χρήσιµης και ηθοπλαστικήςπαιδείας. Ανάµεσα στους φίλους του συγκαταλέγονταν πολλοί εξέχοντεςΕυρωπαίοι παιδαγωγοί, και, αναφορικά µε την Ελλάδα, πίστευε πως τα σχολείακαι οι δάσκαλοι παίζουν πολύ πιο σηµαντικό ρόλο σε µια εθνική παλιγγενεσίααπό τις συνταγµατικές επινοήσεις» (Ντ. Νταίικιν, Ο Αγώνας των Ελλήνων για τηνΑνεξαρτησία 1821-1833). Να δικαιολογήσετε την άποψη του ιστορικού µε βάσητις ιστορικές σας γνώσεις και τα στοιχεία που σας δίνονται.4. Αξιοποιώντας την πηγή που σας δίνεται και τις ιστορικές σας γνώσεις νααπαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα:Α) Ο Βολταίρος θεωρείται υπέρµαχος της ανεξιθρησκίας. Πώς δικαιολογείται ηάποψη αυτή;Β) Ποια χαρακτηριστικά του ∆ιαφωτισµού απηχούν οι απόψεις του, όπωςδιαφαίνονται στην πηγή;Η ανεξιθρησκία για το Βολταίρο∆εν απευθύνοµαι πια στους ανθρώπους. Σε σένα απευθύνοµαι, Θεέ όλων των όντων, αιώνιε καιδηµιουργέ του σύµπαντος…∆ε µας έδωσες την καρδιά για να αλληλοµισούµαστε και χέρια για ναπνίγει ο ένας τον άλλο. ∆ώσε τη δυνατότητα να αλληλοβοηθιόµαστε για να σηκώνουµε το βάρος µιαςζωής δύστυχης και παροδικής. ∆ώσε, οι µικρές διαφορές ανάµεσα στα ρούχα που σκεπάζουν τααδύνατα σώµατά µας, ανάµεσα στις διαλέκτους µας που είναι ανεπαρκείς,…ανάµεσα σε όλους τουςατελείς νόµους µας, ανάµεσα στις ιδέες µας που είναι πολλές φορές λαθεµένες, ανάµεσα στηνκατάστασή µας που είναι τόσο διαφορετική στον καθένα µας, αλλά τόσο ίση µπροστά σου. Όλεςαυτές οι µικρές διαφορές που ξεχωρίζουν τα όντα που ονοµάζονται άνθρωποι, δώσε να µη γίνουνσηµάδια µίσους και καταδίωξης. ∆ώσε, ώστε αυτοί που ανάβουν κεριά µέρα µεσηµέρι για να σελατρέψουν, να ανέχονται αυτούς που αρκούνται στο φως του ήλιου σου. ∆ώσε, ώστε αυτοί πουφορούν ένα άσπρο ράσο για να δείξουν ότι πρέπει να σε αγαπούν, να µη µισούν αυτούς πουισχυρίζονται το ίδιο πράγµα φορώντας ένα µαύρο ράσο.Βολταίρος, Πραγµατεία για την ανεξιθρησκία 11
 12. 12. 9ΟΜΑ∆Α Α1.α) Να αποδώσετε το περιεχόµενο του όρου : Αναγέννησηβ) Τι ονοµάζουµε Νεοελληνικό διαφωτισµό; Ποιοι ήταν οι σηµαντικότεροιεκπρόσωποι του;2. Τι γνωρίζετε για την ίδρυση το σκοπό και τη δράση της Φιλικής Εταιρείας;3. Για ποιους λόγους αποφασίστηκε να αρχίσει η Ελληνική Επανάσταση στηνΠελοπόννησο;4 Ποια µέτρα πήρε ο Ι. Καποδίστριας για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης;5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.Σε κάθε λανθασµένη πρόταση να δώσετε τη σωστή απάντηση.α) Στη µάχη στο χάνι της Γραβιάς οι ελληνικές δυνάµεις µε επί κεφαλής τονΟδυσσέα Ανδρούτσο νίκησαν τις τουρκικές.Β )Ο ∆άντης ,ο Πετράρχης και ο Βοκκάκιος ήταν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού∆ιαφωτισµού.γ) Ο ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερουςζωγράφους της αναγέννησης.δ) Μια από τις αρµοδιότητες των κοινοτήτων στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήτανη ενίσχυση της παιδείας.ε) Ο Μακιαβέλι στο βιβλίο του «Μωρίας εγκώµιον» επικρίνει τις καταχρήσεις τηςεκκλησιαστικής ιεραρχίας.ΟΜΑ∆Α Β΄1. Γιατί το Πολιτικό Σύνταγµα της Ελλάδας που ψηφίστηκε από τη Γ΄ Εθνικήσυνέλευση θεωρείται τo δηµοκρατικότερο της εποχής του;2. Τι γνωρίζετε για τη ναυµαχία του Ναβαρίνου; Ποια ήταν η σηµασία της για τηνπολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους;3. Γιατί η Γαλλική επανάσταση θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα τηςπαγκόσµιας ιστορίας;4. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να διατυπώσετε τις βασικές θέσεις τουΡουσσώ για την εξουσία και τη διακυβέρνηση µιας χώρα. 12
 13. 13. 10ΟΜΑ∆Α Α1. Ποια τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνδέονται µε την παρέµβαση τουΧαρίλαου Τρικούπη στην εσωτερική πολιτική της χώρας;2. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης του νεότερου Ελληνικού κράτους.3. Ποια πνευµατική κίνηση ονοµάστηκε ∆ιαφωτισµός και τι γνωρίζετε γι’ αυτήν;4. Ορίστε το περιεχόµενο των λέξεων: εξισλαµισµός, κρυπτοχριστιανισµός,παιδοµάζωµα, γενίτσαροι.5. Η ναυµαχία του Ναυαρίνου.ΟΜΑ∆Α Β1. Από τα µέσα του 15ου ως τα µέσα του 16ου αιώνα ο άνθρωπος τόλµησευπερπόντια ταξίδια. Ποια ήταν τα αίτια και ποια τα αποτελέσµατα τωνπαράτολµων αυτών επιχειρήσεων;2. Τα γράµµατα, οι επιστήµες και οι εικαστικές τέχνες γνώρισαν καταπληκτικήάνθηση από το 15ο ως τις αρχές του 17ου αιώνα. Ποιοι τοµείς έφτασαν στοαποκορύφωµά τους µε το κίνηµα του Ανθρωπισµού;3. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής δηµόσιας ζωής από τονΕλληνοτουρκικό πόλεµο του 1897 ως το 1909 και το κίνηµα στο Γουδί;4. Ποια κατάσταση επικρατούσε κατά την περίοδο του µεσοπολέµου (1919-1939) στον οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό τοµέα; 13
 14. 14. 11ΟΜΑ∆Α Α΄1. Να ορισθούν σύντοµα οι παρακάτω όροι:«Σχέδιον Γενικόν» και «Καθολικός άνθρωπος»2. Πρωτόκολλο Πετρούπολης ( 23 Μαρτίου / 4 Απριλίου 1826) : Πρωτεργάτεςτου Πρωτοκόλλου, οι όροι του και η σηµασία του.3. Ποια µέτρα πήρε η Αντιβασιλεία για την Εκπαίδευση;4. Συνθήκη Λωζάνης (24 Ιουλίου 1923). Να αναφερθείτε στο περιεχόµενό της. (4µονάδες)5. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α΄ µε αυτούς που ταιριάζουν από τηστήλη Β΄. Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ ΣΤΗΛH• Ν.Πλαστήρας • Πρωτεργάτης Στρατιωτικού Κινήµατος 1922• Μοντεσκιέ • Πρωτεργάτης Στρατιωτικού Κινήµατος 1909• Ν. Ζορµπάς • «Πνεύµα των Νόµων»• Ζ.Ζ. Ρουσσό • «Κοινωνικό Συµβόλαιο»• Ελ. ΒενιζέλοςΟΜΑ∆Α Β΄1) Συγκρίνοντας τα Συντάγµατα του 1844 και του 1864 να αιτιολογήσετε γιατί τοδεύτερο (του 1864) χαρακτηρίζεται περισσότερο φιλελεύθερο.2) « Με τις Ανακαλύψεις ευνοήθηκαν οι έµποροι και οι βιοτέχνες». Ναδικαιολογήσετε την άποψη αυτή.3) Το ΠΑΙ∆ΟΜΑΖΩΜΑ χαρακτηρίστηκε από πολλούς ιστορικούς «ΦόροςΑίµατος». Γιατί, κατά τη γνώµη σας;4) Με βάση τα στοιχεία του παραθέµατος και τις ιστορικές σας γνώσεις νααπαντήσετε στην ερώτηση: Πώς εκδηλώθηκε η αντίδραση των νησιωτών εναντίοντου Καποδίστρια;«Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια ωστόσο αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια διοργάνωσης τουελληνικού κράτους. Πρώτος αυτός φροντίζει για τη δηµόσια εκπαίδευση, καταστέλλει την πειρατεία,διοργανώνει τη διοίκηση, υποβάλλει σε κάποια πειθαρχία το στασιαστικό πνεύµα των προκρίτων ,που ήθελαν να αντικαταστήσουν στην ελεύθερη Ελλάδα τους Τούρκους αξιωµατούχους. Για το λόγοαυτό συνάντησε από την πλευρά τους άγρια αντίδραση, στην οποία προσθέτονταν η αντίδραση τωννησιωτών αστών που αποτελούσαν το αγγλικό κόµµα και των φιλελεύθερων διανοουµένων, καθώςκαι η ολοκληρωτική αδιαφορία των λαϊκών µαζών , κυρίως της αγροτιάς, που είχε απογοητευτεί απότην αγροτική και φορολογική πολιτική του κυβερνήτη.»Ν.Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας 1976, σ.72-73 14
 15. 15. 12ΟΜΑ∆Α Α1. Ποιες ήταν οι συνέπειες των ανακαλύψεων στον επιστηµονικό και πολιτιστικότοµέα;2. Να προσδιορίσετε τη σηµασία των παρακάτω όρων:Αναγέννηση, θρησκευτική µεταρρύθµιση, Νεοελληνικός διαφωτισµός3. Φιλική Εταιρεία: ιδρυτές, τόπος, χρόνος, στόχος, ηγεσία.4. Να γίνει αντιστοίχιση Α και Β στήλης (από τη Β στήλη περισσεύουν 3 ονόµατα) ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Αλαµάνα Καραϊσκάκης Γραβιά Κολοκοτρώνης Μανιάκι Παπαφλέσσας Αθανάσιος ∆ιάκος Οδυσ. Ανδρούτσος Κ. Κανάρης Μ. Μπότσαρης5. Ποιο ήταν το εκσυγχρονιστικό έργο του Χαρίλαου Τρικούπη;ΟΜΑ∆Α Β1. Να συγκρίνετε και να σχολιάσετε τα συντάγµατα του 1844 και 1864.2. Να αιτιολογήσετε την έντονη αντίδραση στην πολιτική του Καποδίστρια και νααναφέρετε τις συνέπειες αυτής της αντίδρασης.3. Τι πιστεύετε ότι θα γινόταν εάν η φιλοβασιλική κυβέρνηση που εκλέχτηκε τοΝοέµβριο του 1920 στην Ελλάδα τηρούσε την υπόσχεση της για τερµατισµό τουπολέµου;4. Να εξηγήσετε τις συνέπειες της Συνθήκης της Λωζάνης για τον ελληνισµό. 15
 16. 16. 13Οµάδα Α1. Ποιες ήταν οι άµεσες και απώτερες συνέπειες των Ανακαλύψεων του 15ουαιώνα;2. Ποιο ήταν το περιεχόµενο του δόγµατος του Λούθηρου και γιατί οι οπαδοί τουονοµάστηκαν προτεστάντες (διαµαρτυρόµενοι);3. Να αναφέρετε τα αίτια δηµιουργίας των σωµάτων των κλεφτών ,τον τρόπο ζωήςτους και το ρόλο τους στον Αγώνα του 1821.4. Ποιο ήταν το περιεχόµενο της Σύµβασης του Λονδίνου που υπέγραψαν οι:Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία στις 6 Ιουλίου 1827;5. Σε τι διαφέρει το Σύνταγµα του 1864 από το Σύνταγµα και τον εκλογικό νό-µοτου 1844;Οµάδα Β1. Να παρουσιάσετε την κατάσταση στην οποία βρήκε ο Ιωάννης Καποδίστριαςτην Ελλάδα όταν ήρθε τον Ιανουάριο του 1828.2. Να εξηγήσετε γιατί ήταν µειονεκτική η θέση των Μεσολογγιτών κατά την πρώτηπολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή και τον Οµέρ Βρυόνη και γιατίτελικά οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να λύσουν την πολιορκία στις 31 ∆εκεµβρίου1822.3. Με βάση το περιεχόµενο του «Πολιτικού Συντάγµατος της Ελλάδας» πουψηφίστηκε από την Τρίτη Εθνική Συνέλευση (1 Μαΐου 1827), δικαιολογείστε τοχαρακτηρισµό του ως το δηµοκρατικότερο της εποχής του.4. Ποιά ατοµικά δικαιώµατα ορίζει ο Ρήγας Φεραίος σύµφωνα µε το παρακάτωαπόσπασµα; Από ποιο ευρωπαϊκό κίνηµα νοµίζεις ότι έχει δεχτεί επίδραση;Ρήγας: Τα δίκαια του Ανθρώπου και του Πολίτου.Άρθρον2. Αυτά τα φυσικά δίκαια είναι: πρώτον το να είµεθα όλοι ίσοι, και όχι ο ένας ανώτερος απότον άλλον. ∆εύτερον να είµεθα ελεύθεροι, και όχι ο ένας σκλάβος του αλλουνού. Τρίτον να είµεθασίγουροι εις την ζωή µας και κανένας να µην ηµπορεί να µας την πάρει αδίκως και κατά τηνφαντασίαν του. Και τέταρτον, τα κτήµατα όπου έχοµεν, κανένας να µην ηµπορεί να τα αγγίζη, αλλάνα είναι δικά µας και των κληρονόµων µας.Άρθρον3. Όλοι οι άνθρωποι, Χριστιανοί και Τούρκοι, κατά φυσικόν λόγον είναι ίσοι. Όταν πταίσητινάς, οποιασδήποτε καταστάσεως, ο Νόµος είναι ο αυτός διά το πταίσµα και αµετάβλητος. Ήγουνδεν παιδεύεται ο πλούσιος ολιγώτερον και ο πτωχός περισσότερον διά το αυτό σφάλµα, αλλ’ ίσα-ίσα. 16
 17. 17. 14ΟΜΑ∆Α Α’1. Ποια ήταν τα αίτια των ανακαλύψεων του 15ου αιώνα ;2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων :Α) Μεταρρύθµιση Β) Ανθρωπισµός Γ) Αναγέννηση ∆) ∆ιαφωτισµός3. Τι γνωρίζετε για τη φορολογία των υπόδουλων Ελλήνων κατά την περίοδο τηςΤουρκοκρατίας και ποιοι ήταν οι σπουδαιότεροι φόροι που πλήρωσαν στουςΟθωµανούς;4. Τι γνωρίζετε για τον Ρήγα Φεραίο και το έργο του;5. Τι γνωρίζετε για τα µέτρα που πήρε ο Ιωάννης Καποδίστριας για την ανόρθωσητης οικονοµίας;ΟΜΑ∆Α Β’1. Ποια ήταν η σηµασία του θεσµού των κοινοτήτων για τον υπόδουλοΕλληνισµό;2. Γιατί θεωρήθηκε σκόπιµο η επανάσταση του 1821 να αρχίσει στιςΠαραδουνάβιες ηγεµονίες;3. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία αντιπολιτευτικής παράταξης κατά τονΙωάννη Καποδίστρια;4. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η έκβαση των Α΄ και Β΄ Παγκοσµίων Πολέµων εάνδεν συµµετείχαν οι Η.Π.Α.; 17
 18. 18. 15ΟΜΑ∆Α Α1) Να αναπτύξετε τα αίτια των ανακαλύψεων.2) Να δώσετε τους ορισµούς:α) της Αναγέννησηςβ) του Ανθρωπισµού3) Ποιες ήταν οι αρµοδιότητες των κοινοτικών αρχόντων στα χρόνια τηςΤουρκοκρατίας;4) Ποια µέτρα πήρε ο Καποδίστριας για την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης;5) Να γίνει αντιστοίχιση: Ι. ∆άντης α. ∆εκαήµερο ΙΙ. Βοκκάκιος β. Τζιοκόντα ΙΙΙ. Λεονάρντο Ντα Βίντσι γ. Θεία Κωµωδία ΙV. Ρουσσώ δ. Πέτρα V. ∆ηµήτριος Υψηλάντης ε. Κοινωνικό Συµβόλαιο VI. ∆ιάκος στ. ∆ερβενάκια VII. ∆ράµαλης ζ. Γραβιά VIII. Ανδρούτσος η. ΑλαµάναΟΜΑ∆Α Β1. Συνέπειες των ανακαλύψεων στον οικονοµικό τοµέα.2. Ποιοι ήταν οι θεσµοί – φόροι του Τουρκικού κράτους που οδήγησαν στηµείωση του Ελληνικού πληθυσµού στα χρόνια της Τουρκοκρατίας;Αναπτύξτε έναν από αυτούς.3. Το 1774 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Ποιοι ήταν οιόροι της Συνθήκης και ποια η σηµασία τους για τον Ελληνισµό;4. Ποια διπλωµατικά έγγραφα (Πρωτόκολλα) οδήγησαν στη δηµιουργίαανεξάρτητου Ελληνικού κράτους; Να περιγράψετε τη ναυµαχία του Ναυρίνουκαι ποια η σηµασία της για την Ελλάδα; 18
 19. 19. 16ΟΜΑ∆Α Α1. α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.Α. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας τη δικαστική εξουσία ασκεί: i. ο µπεηλέρµπεης ii. ο καδής iii. ο βοεβόδαςΒ. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), i. το ναυτικό των νησιών δέχεται ένα µεγάλο πλήγµα. ii. το ναυτικό των νησιών παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. iii. δεν επηρεάζεται καθόλου το ελληνικό θαλάσσιο εµπόριο.Γ. Ο Θούριος και η Χάρτα της Ελλάδος τυπώθηκαν από: i. τον Κύριλλο Λούκαρη ii. το Ρήγα Φεραίο iii. τον Αδαµάντιο Κοραή∆. Η Πύλη στρατολογούσε νέους για i. τα τάγµατα των Γενιτσάρων. ii. τα φυλάκια στα εγιαλέτια. iii. την είσπραξη των φόρων.β) Να βάλετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα παρακάτω γεγονότα :-Καταστροφή του ∆ράµαλη στα ∆ερβενάκια-Πολιορκία της Τριπολιτσάς-Έξοδος του Μεσολογγίου-Καταστροφή των Ψαρών2. Ποιοι ήταν οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την πορεία τηςΕπανάστασης στα 1824;3. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας από την ήτταστον πόλεµο του 1897;4. α) Να αναφέρετε τους εµπόλεµους στον Α΄ και Β΄ Βαλκανικό πόλεµο.β) Τι προέβλεπε η συνθήκη του Βουκουρεστίου;5. α) Ποιοι ήταν οι όροι της συνθήκης της Λωζάνης;β) Πώς επέδρασε η άφιξη των προσφύγων στην οικονοµική και κοινωνική ζωή τηςχώρας;ΟΜΑ∆Α Β1) Πώς κρίνετε το «Πολιτικό Σύνταγµα της Ελλάδος» που ψηφίστηκε στην ΕθνικήΣυνέλευση του 1827; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 19
 20. 20. 2) Από τους παρακάτω παράγοντες (εξισλαµισµοί, παιδοµάζωµα, πειρατεία,υποχρεωτική ναυτολογία) ποιός και γιατί, κατά τη γνώµη σας, είχε τις πιοοδυνηρές συνέπειες στην εθνική υπόσταση των Ελλήνων;3) Ποια κατάσταση επικρατούσε στα Βαλκάνια λίγο πριν ξεσπάσει ο Α΄Βαλκανικός πόλεµος;4) Αξιολογήστε το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια στον εκπαιδευτικό τοµέα. 20
 21. 21. 17ΟΜΑ∆Α Α’1. Να αποδώσετε την σηµασία των όρων: “Ανθρωπισµός”, “Καθολικός άνθρωπος”και “Κεντρικόν Σχολείον”.2. Ποιες ήταν οι συνέπειες των Ανακαλύψεων στον οικονοµικό – κοινωνικότοµέα;3. Να γράψετε στην κόλλα σας τα γράµµατα της στήλης Α και δίπλα τον αριθµόαπό τη στήλη Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. α. Λεονάρδο Ντα Βίντσι 1. “Η Σχολή των Αθηνών” β. Μιχαήλ Άγγελος Μπουοναρότι 2. Ο Τρούλος της “Παναγίας των γ. Αλµπέρτι λουλουδιών” δ. Ραφαήλ Σάντι 3. “Τζοκόντα” ε. Μπρουνελέσκι 4. “Βασιλική του Αγίου Πέτρου” στ. Μπραµάντε 5. “Κοινωνικό Συµβόλαιο” ζ. Ρουσσό 6. “∆ευτέρα Παρουσία” η. Μοντεσκιέ 7. “Πνεύµα των Νόµων” 8. “Περί αρχιτεκτονικής”4. Η Φιλική Εταιρεία : α) Πότε, πού και για ποιο σκοπό ιδρύθηκε, ποιοι ήταν οιιδρυτές της; Β) Γιατί η δράση της Φιλικής Εταιρείας απαιτούσε απόλυτηµυστικότητα;5. Ποιο ήταν το περιεχόµενο του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου του 1830;ΟΜΑ∆Α Β’1. Για ποιος λόγους οι κλέφτες έδρασαν στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, ποιεςήταν οι συνθήκες διαβίωσης τους και πως τους έβλεπε ο Ελληνικός λαός;2. Να γράψετε το περιεχόµενο των Συνταγµάτων του 1844 και του 1864 και στησυνέχεια να κάνετε µία σύγκριση τους.3. Σε ποια γεγονότα της Επανάστασης αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία οΜακρυγιάννης και γιατί τα τονίζει µε έµφαση;4. α) ποιες ήταν οι προσπάθειες του Καποδίστρια για τη διοργάνωση τουΕλληνικού κράτους;β) Ποιοι αντέδρασαν σε κάποιες από τις προσπάθειες αυτές και για ποιο λόγο; 21
 22. 22. 18ΟΜΑ∆Α Α1. Ποια ήταν τα κριτήρια για την εκλογή κάποιου ως προκρίτου;2. Τί γνωρίζετε για τη Φιλική Εταιρεία (έτος και τόπος ιδρύσεως, κύριοι ιδρυτές,στόχος).3. Ποια µέτρα πήρε ο Καποδίστριας για την ανόρθωση της οικονοµίας;4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις σωστές από τη στήλη Β(3 λέξεις από τη στήλη Β είναι περιττές). Α Βα) Ρήγας Φεραίος 1)Κρητική επανάσταση 1866-1869β) εγιαλέτι 2)Παπαφλέσσαςγ) κοµιτατζήδες 3)Στρατιωτικός Σύνδεσµοςδ) αρχή δεδηλωµένης 4)µπεηλέρµπεηςε) Μανιάκι 5) µετακένωσηστ΄)Μονή Αρκαδίου 6) Κολοκοτρώνηςζ) Κίνηµα στο Γουδί 7) Χάρτα της Ελλάδοςη) Μέττερνιχ 8) Παύλος Μελάς 9) Χαρίλαος Τρικούπης 10) Ιερή Συµµαχία 11) βοεβόδας.5. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:α) Τα αίτια των ανακαλύψεων ήταν κυρίως οικονοµικά.β)Ο Λούθηρος υποστήριζε ότι η λατρεία πρέπει να γίνεται στα λατινικά.γ)Ο Ιµπραήµ πήρε µέρος στην πρώτη και στη δεύτερη πολιορκία τουΜεσολογγίου.δ) Η «οµολογία της Αυγούστας» είναι το Σύµβολο Πίστεως των Λουθηρανών.ε) Στη Ναυµαχία του Ναβαρίνου καταστράφηκε ο συµµαχικός στόλος.στ) Οι γενίτσαροι ήταν επίλεκτο στρατιωτικό σώµα την Οθωµανικήςαυτοκρατορίας.ζ) Ο Όθωνας παραχώρησε το Σύνταγµα του 1864.η) Η συνθήκη του Λονδίνου (1913) τερµάτισε το δεύτερο Βαλκανικό πόλεµο.ΟΜΑ∆Α Β1. Να χαρακτηρίσετε το Χαρίλαο Τρικούπη από την πολιτική που εφάρµοσε.2. Να συγκρίνετε τα Συντάγµατα του 1844 και του 1864 και να εντοπίσετε τιςδιαφορές τους.3. Πώς προσπάθησε ο Λούθηρος να δικαιολογήσει την ταραχή και τη διχόνοιαπου προκάλεσε το κήρυγµά του;4. Να αναφέρετε τη στάση του Μακρυγιάννη σχετικά µε την άφιξη του Όθωνα στοΝαύπλιο. 22
 23. 23. 19ΟΜΑ∆Α Α΄1. Ποιες συνέπειες είχε η βιοµηχανική επανάσταση στον κοινωνικό τοµέα;2. Με ποια µέτρα προσπάθησε ο Καποδίστριας να ανορθώσει την ελληνικήοικονοµία;3. Ποια ήταν τα αποτελέσµατα της θρησκευτικής µεταρρύθµισης;4. Ποια τα µέτρα της Αντιβασιλείας στην διοίκηση και την εκπαίδευση;5. Να χαρακτηρίσετε ως ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις:α. Ο Λούθηρος δίδασκε ότι η θεία χάρη δεν κερδίζεται µε εξωτερικούς τύπους ,αλλά µε τη βοήθεια της πίστης.β. Οι αρµατολοί απαλλάσσονταν από τους φόρους αλλά είχαν την υποχρέωση ναδίνουν τα παιδιά τους στο παιδοµάζωµα.γ. Οι διοµολογήσεις εξασφάλιζαν προνόµια µόνο για την άσκηση του εισαγωγικούεµπορίου στην οθωµανική αυτοκρατορία.δ. Το «Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδας» θεωρείται το πιο δηµοκρατικό Σύνταγµατης εποχής του.ε. Ο Καποδίστριας ίδρυσε το πρώτο Πανεπιστήµιο της Ελλάδας.στ. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις .ζ. Η βαριά φορολογία που επέβαλε ο Χ. Τρικούπης τον οδήγησε το 1885 σεεκλογική ήττα.η. Για να εκλεγεί κάποιος πρόκριτος ήταν απαραίτητο να ανήκει στην ανώτερηκοινωνική τάξη.ΟΜΑ∆Α Β΄1. Με βάση το παρακάτω κείµενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετετους λόγους και τις οµάδες που οδήγησαν στον σχηµατισµό αντιπολίτευσης κατάτου Καποδίστρια.Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια ωστόσο αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια διοργάνωσης τουελληνικού κράτους. Πρώτος αυτός φροντίζει για τη δηµόσια εκπαίδευση, καταστέλλει την πειρατεία,διοργανώνει τη διοίκηση, υποβάλλει σε κάποια πειθαρχία το στασιαστικό πνεύµα των προκρίτων, πουήθελαν ν’ αντικαταστήσουν στην ελεύθερη Ελλάδα τους Τούρκους αξιωµατούχους. Για το λόγο αυτόσυνάντησε από την πλευρά τους άγρια αντίδραση, στην οποία προσθέτονταν η αντίδραση τωννησιωτών αστών που αποτελούσαν το αγγλικό κόµµα και των φιλελεύθερων διανοούµενων, καθώςκαι ολοκληρωτική αδιαφορία των λαϊκών µαζών, κυρίως της αγροτιάς, που είχε απογοητευτεί απότην αγροτική και φορολογική πολιτική του κυβερνήτη.Νίκου Σβορώνου, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1976, σ. 72-732. Να συγκρίνετε τα Συντάγµατα του 1844 και του 1864, σε ποια σηµεία κατά τηγνώµη τη γνώµη σας , διαφέρουν ;3. Ποιες ήταν οι στρατιωτικές και οι ηθικές δυνάµεις των Ελλήνων και τωνΟθωµανών κατά την έναρξη της επανάστασης; Ποιοι διέθεταν τα ισχυρότερα όπλακαι γιατί; 23
 24. 24. 4. Με βάση την πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στους λόγουςπου οδήγησαν τους Έλληνες να δηµιουργήσουν τα σώµατα των κλεφτών. 24

×