Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Undervisning i hovedreglene

 1. NYNORSK 3 PBTA Nynorsk 1
 2. Lytte  Are Kalvø i Dagsrevyens «Svart/hvitt» 1
 3. GRAMMATIKK Grammatikk er læra om korleis språk er oppbygd. Grammatikken høyrer med til lingvistikken (språkvitskapen). 3 PBTA Nynorsk 3
 4. …HANDLER OM…  Morfologi: Læra om korleis ord er bygde opp, kallar vi morfologi.  Du kan for eksempel lage eit nytt ord av to andre: søle + vatn = sølevatn.  Syntaks: Syntaks er læra om korleis ord kan bli sette saman til frasar og setningar.  Fonologi: Fonologi handlar om korleis lydar fungerer i språket.  Semantikk: Semantikk er vitskapen om kva orda betyr.  Eksempel: Substantivet gang kan i følgje nynorskordboka ha heile elleve forskjellige tydingar. 3 PBTA Nynorsk 4
 5. ORDKLASSER  Alle ord i språket vårt høyrar til ei ordklasse  Vi deler orda innafor ti ordklasser: ORDKLASSER SUBSTANTIV ADVERB ADJEKTIV PREPOSISJONER VERB KONJUNKSJONER PRONOMEN SUBJUNKSJONER DETERMINATIVER INTERJEKSJONER 3 PBTA Nynorsk 5
 6. FØR VI GÅR I GANG… Nynorsk LÆRING STRATEGI EFFEKTIVITET 3 PBTA Nynorsk 6
 7. SUBSTANTIV  Namn på ting, fenomen og personar  Færre substantiv i nynorsk, meir bruk av verb  Dei same kjønna som på bokmål Hankjønn • -ar og -ane • Omlyd = - er og-ene Hokjønn • -er og -ene • -ing = -ar og –ane Inkjekjønn • - og -a EINTAL FLEIRTAL Ubestemt form Bestemt form Ubestemt form Bestemt form 3 PBTA Nynorsk 7
 8. «An-be-het-else»-ord  Ord som byrjar med perfiksa an- og be- eller sluttar på –het og –else, er lånord som vi har fått frå tysk  Bokmålsord på –else blir ofte –ing  Bokmålsord på –het blir –leik/-semd/-skap  Få av desse orda er i bruk på nynorsk  Du bør prøve å bruke mest mogleg nynorske uttrykksmåtar 3 PBTA Nynorsk 8
 9. NN-LISTE 3 PBTA Nynorsk 9 Klikk på bildet
 10. ARBEIDSØKT  Les s. 348-349 og gjer oppg. 1 og 2 s. 349  Les s. 349 og gjer oppg. 1-3 s. 350  Les s. 350 og gjer oppg. 1-2 s. 350 Test ventar… 3 PBTA Nynorsk 10
 11. GENITIV-S  Fortel om eigedomsforholdet mellom personar (namn), ting og fenomen  Døme: Gunnars bil (BM) - Bilen til Gunnar (NN) 3 PBTA Nynorsk 11
 12. ADJEKTIV  Fortel korleis substantiva ser ut, altså eigenskapar, nyansar og kvalitetar ved substantiva  Gradbøying:  Dei fleste adjektiva får endingane –are og –ast. Nokre må ha hjelp av orda ”meir” og ”mest”. Positiv Komparativ Superlativ 3 PBTA Nynorsk 12
 13. ARBEIDSØKT  Gjør utdelt blekke  Les ss. 366-367 og gjer oppg. 1-2 s. 367 3 PBTA Nynorsk 13
 14. VERB  Ord som fortel kva som skjer, hva for handlingar som blir utførte, i nåtid eller fortid.  Bruk fleire verb enn du er van med!  Verbtider: Infinitiv – presens – preteritum - presens perfektum å gå går gikk har gått Svake verb (sml. i preteritum) • E-verb = -te (som BM) • A-verb = -a (-et/-a i BM) Sterke verb • Inga ending i presens • Skiftar vokal, men har inga ending i preteritum • Står bøygd i ordlista 3 PBTA Nynorsk 14 Verbtider
 15. VERBTIDER Infinitiv Presens Preteritum Presens perfektum Preteritum perfektum å gå går gikk har gått hadde gått 3 PBTA Nynorsk 15 Presens futurum Presens futurum perfektum Preteritum futurum Preteritum futurum perfektum Presens partisipp skal/vil gå skal/vil ha gått skulle/ville gå skulle/ville ha gått gående
 16. ARBEIDSØKT  Les ss. 367-370 og gjer oppg. 1-3 s. 370 3 PBTA Nynorsk 16
 17. PRONOMEN  Står i staden for eller viser til andre ord i teksten, er småord.  Mange er annleis enn på bokmål. PERSONLEGE PRONOMEN Subjektsfor m Objektsform 1. person eg meg 2. person du deg 3. person han/ho/det han/ho/henne/d et 1. person fleirtal vi oss 2. person fleirtal de dykk 3. person dei dei SPØRJEORD -Alle begynner på k Kva Kven Kor Kvifor Kvar Korleis 3 PBTA Nynorsk 17
 18. DETERMINATIV (BESTEMMARORD)  Bestemmer kva substantivet viser til Determinativ (bestemmarord) Eigedom sord Peikeor d Mengde ord EINTAL FLEIRTA L 1.pers min,, mi, mitt vår, vårt, våre 2. pers din, di, ditt dykkar 3. pers hans, hennar deira Desse, den, denne Ein/ ei/ eit, fire, sju, femten, ingen, alle, kvar m.fl. 3 PBTA Nynorsk 18
 19. ARBEIDSØKT  Les ss. 370-371 og gjer oppg. 1 a og b s. 372  Gjer utdelt blekke 3 PBTA Nynorsk 19
 20. TIL SLUTT  Nynorsk har alltid dobbelt bestemt form  Døme: Denne tanken, og dei fleste tankane  Skriv slik du snakkar, altså plassér subjekt og verbet så langt fram i setninga som råd er. 3 PBTA Nynorsk 20
Advertisement