Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Final task cerna

327 views

Published on

KPI Final task

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Final task cerna

  1. 1. E-learning: dobrá volba pro výukujazyků?Napsala: Kateřina ČernáArgumentaceToto téma jsem si vybrala, protože jej považuji za velmi aktuální. Vzdělávání poskytovanéonline formou v sobě skrývá velké možnosti a je nutné probádat, jak je můžeme využít.Vybrala jsem si toto téma i jako téma svojí bakalářské práce a současně pracuji na projektu,ve kterém vedu e-learningovou část. Názvem práce jsem chtěla vyjádřit to, že k e-learninguby se mělo přistupovat kriticky a zhodnotit, jestli jej pedagogové budou (či mohou) ke svépráci využít.AnotaceTento text přináší posouzení e-learningu a táže se, jestli je tato metoda vhodná pro vzděláváníjazyků. Po informačních kapitolách, ve kterých se můžeme dozvědět o tom, co to vlastně e-learning je, z čeho se vyvinul a jaké jsou jeho výhody a nevýhody, shrnuje autorka uvedenéinformace a svoje názory v diskuzi. Ta je zakončena zaměřením se na vhodnost e-learninguv kontextu jazykového vzdělání. Z diskuze vyplývá, že autorka považuje e-learning za metodouvhodnou pro oblast vzdělávání jazyků, je ale nutné uchovat si k této nové metodě kritickýpřístup.Klíčová slova: e-learning, vzdělávání, výuka jazyků
  2. 2. Úvod Následující text se zaměřuje na zamyšlení se nad vhodností využití e-learningu vevzdělávání jazyků. Protože neexistuje jednotná definice, nejprve vymezím, copovažuji za e-learning. Dále poskytnu krátký přehled historie e-learningu a představím jeho výhody a i jehonevýhody. Následující část bude věnována diskuzi, ve které budou posouzeny dané výhody anevýhody. Text bude zakončen diskuzí, ve které bych chtěla kriticky posoudit zmíněnévýhody a nevýhody a rozhodnout, zda je e-learning vhodný pro vzdělávání obecně a provzdělávání jazykové. Tento text byl sepsán na základě analýzy odborných textů.Co je e-learning E-learning se vztahuje na takové vzdělání, které se odehrává na internetu: studentivětšinou získají přístup na stránky k tomuto určené, kde získávají studijní materiály akomunikují mezi sebou a nebo s vyučujícím (Elbaum a další 2002). V e-learningovém kurzuje možné provádět různé aktivity od online testů, účasti na diskuzích ve fórech po videokonference. V tomto prostředí se z učitele tak stává e-učitel a jeho či její schopnosti by seměly nově uzpůsobenému kurzu přizpůsobit.Historie e-learninguVývoj e-learnigu je úzce spojen s historií distančního vzdělávání. To se pak odvíjelopředevším od technologií, které byly v tu danou dobu k dispozici. Počátek distančníhovzdělávání bývá spojován s korespondenční školou, kdy veškerá komunikace a studijnímateriály byly zasílány poštou. Dalším krokem bylo rádio, kdy se v určitou hodinu dalyposlouchat přednášky a jiné naučné přenosy. Rádio bylo ale brzy nahrazeno televizí, kterákromě audia přinesla i tak užitečnou vizuální stránku. Na interaktivitě přidalo rozšíření videokazet a možnost nahrávání, největším posunem v tomto kroku byl ale internet, který umožnilnejvíce interaktivní možnost vzdělávání. Znakem dnešní doby je pak hromadná organizace e-learningu a vzdělávací instituce, které jej ve velkém provozují, jak můžete vidět na ilustračníinfografice, která se zaměřuje na Open Univerzity UK (zdroj pro datahttp://www.open.ac.uk/about/main/the-ou-explained/facts-and-figures):
  3. 3. Výhody V této části se zaměřím na výhody e-learningu. Prvně bych zmínila multimediálnost.Jak jsme mohli vidět na historii distančního vzdělávání, vzdělání na dálku vždy vyžadovalovyužití médií. E-learning pak spojuje všechny dostupné komunikační a informačnítechnologie: od psaní dokumentů po video přenos či kreslení. A nejen to – e-learningumožňuje kombinovat možnosti, které získáváme užíváním médií a internetu. Dále se zdeukazuje otázka přístupu – v dnešní době, kdy je internet snadno dostupný, se tak stávádostupné i vzdělání. E-learning umožňuje učit indičtinu rodilým mluvčím, aniž váš učitelopustí Indii a student svou rodnou zemi. To je spojeno i s financemi a pro studenty se tak e-learning stává levnou možností jak studovat v institucích, které by jinak byly fyzicky přílišvzdálené.Nevýhody Tato kapitola je věnována nevýhodám. Prvně je tu finanční stránka. I přesto, žeexistují tzv. open source zdroje i pro e-learningové kurzy (např. moodle), nemusí se danýopen source hodit a bylo by nutné pořídit si speciální software. Ten může být ale velmi drahý.
  4. 4. Dále sem určitě spadá speciální trénink učitelů: jak jsem již naznačila výše, učitelé nemohoujen „přenést“ svoje učení online, jsou nutné se naučit s online prostředím zacházet a takénaučit s ním zacházet svoje studenty. A konečně je nutné posoudit vhodnost e-learningu. Nepro všechny typy vzdělání a kurzů je e-learning vhodný. Například kurzy keramiky by bylytěžko přenositelné, protože je v nich nutný kontakt s hlínou. E-learning také není vhodný provšechny studenty – studium je flexibilní, ale to současně vyvolává velké nároky nasamostatnou práci.Diskuze: je e-learning dobrá volba pro výuku jazyků? Pokud tedy shrneme dosavadní informace: multimediálnost, snadný přístup, doplněnío nové možnosti díky internetu, ale na druhou stranu také možné výdaje za software, nutnýtrénink stávajících učitelů a případná vhodnost ať už vzhledem k typu vzdělání nebo studenta.Je tedy e-learning dobrá volba, i přesto, že má tolik negativních vlastností? Myslím si, že ano. Finanční otázka je vždy náročná, jak jsem ale již uvedla výše, jiždnes existuje určité množství open source softwarů, které mohou být použity. Ale je důležitési uvědomit, že se nejedná pouze o stahování materiálů a následné nahrávání – e-learningposkytuje žákům nový prostor, který jim pomáhá při studiu, je to něco navíc, co přidáváobvyklé výuce. Samozřejmě, existují aspekty, které e-learning není schopen nahradit (kroměpříkladu s hlínou můžeme ještě zmínit osobní kontakt). Ale na druhou stran, pokud je k němuvhodně přistupováno, může velmi kladně úspěšně doplnit nebo zcela nahradit určité aspektyvzdělávání. Důležité je ale k e-learningu přistupovat kriticky, zhodnotit jeho (a také naševlastní) schopnosti a posoudit, jak a co může našim studentům přinést a jestli je to vůbecmožné. Pokud ale přeneseme tuto diskuzi do kontextu výuky jazyků – můžeme stále souhlasit,že využití e-learningových kurzů je vhodné i pro výuku jazyků? Jak jsem již zmínila, nenínapříklad možné uskutečnit přímý kontakt, který se může zdát pro výuku jazyků klíčový. Nadruhou stranu ale přináší mnoho jiných výhod, které nejsou v „offline“ třídě možné: protožese často veškerá komunikace odehrává písemně, je to právě tento aspekt jazyka, který sistudenti mohou procvičit nejlépe. Současně tento způsob také poskytuje lepší kontrolu amožnost zpětné vazby pro učitele. E-learning pak také hlavně umožňuje komunikacis rodilými mluvčími – ať už písemnou nebo audiovizuální. Umožňuje zcela jinak přistupovatk výuce, kde komunikace je hlavním organizačním prvkem: umožňuje studentům snadnýpřístup k reálným dokumentům a svým nastavením podporuje také jejich vlastní aktivitu.
  5. 5. Závěr Závěrem bych chtěla říci, že odpověď na moji počáteční otázku je tedy kladná: ano, e-learning je vhodná volba. Jazykové vzdělání pak vyžaduje určité specifika, ale vzhledemk charakteru e-learningu jsou spíše podporována než neumožňována. E-learning v soběskrývá velké možnosti ale velmi ale záleží na tom, jak jej používáme, a jak k němupřistupujeme.ZdrojeELBAUM, Bonnie, MCINTYRE, Cynthia a Alese SMITH. Essential elements: Prepare,Design, and Teach Your Online Course. Madison: Atwood Publishing, 2002, 112 s.ABEDI, Mohammad a Ali BADRAGHEH. The role of online Learning in improvingeducation. Journal of American Science [online]. 2011, roč. 7, č. 4 [cit. 2013-01-05]. ISSN1545-1003. Dostupné z http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0704/49_5195am0704_321_326.pdfSeniorNet Articles. A Brief History of Distance Education [online]. 1997. Dostupné zhttp://www.seniornet.org/edu/art/history.html.Open University. Facts and figures. [online]. 2013. Dostupné zhttp://www.open.ac.uk/about/main/the-ou-explained/facts-and-figures.Hodnocení zdrojůELBAUM, Bonnie, MCINTYRE, Cynthia a Alese SMITH. Essential elements: Prepare,Design, and Teach Your Online Course. Madison: Atwood Publishing, 2002, 112 s. - Tištěná kniha - Zaštítěná konsorciem specializovaným na danou oblast - Doporučení knihy mým konzultantem. - Kniha je přímo zaměřená na moje téma - Obsahuje veškeré náležitosti a neporušuje žádná pravidla publikováníABEDI, Mohammad a Ali BADRAGHEH. The role of online Learning in improvingeducation. Journal of American Science [online]. 2011, roč. 7, č. 4 [cit. 2013-01-05]. ISSN1545-1003. Dostupné z http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0704/49_5195am0704_321_326.pdf - Článek, který vychází v zavedeném časopisu - Článek se přímo zaměřuje na moje téma
  6. 6. - Obsahuje všechny potřebné informace k identifikaci - Neporušuje plagiátorská pravidla - V článku je používáno adekvátních termínů a jazykaSeniorNet Articles. A Brief History of Distance Education [online]. 1997. Dostupné zhttp://www.seniornet.org/edu/art/history.html - Článek se přímo zaměřuje na moje téma - Obsahuje všechny potřebné informace k identifikaci - Neporušuje plagiátorská pravidla - Článek mi byl doporučen mým konzultantem - V článku je používáno adekvátních termínů a jazyka

×