Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Di aarsmelding 2010_danshus_no

580 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Di aarsmelding 2010_danshus_no

  1. 1. DANSE INFORMASJONENDet norske informasjonskontoret og kompetansesenteret for dans ÅRSRAPPORT 2010
  2. 2. Foto Carina Musk-Andersen (Norseth), Asker og Bærun Budstikke (Lingjerde), Ine Theres Berg, (Birgeland), Knut Bry (Bjørnsgaard) og Sveinn Fannar Jóhannsson (Øren)INNLEDNING Internett - danseinfo.noEtter tre års samlokalisering med Dansens Hus, nyter Danseinformasjonens nettsider gjenspeiler senterets aktiviteter slikDanseinformasjonen (DI) godt av egnede lokaler og god at tjenestene også gis dem som ikke kan besøke kontoret i Oslo.tilgjengelighet for brukerne. Året 2010 var fruktbart medallsidige oppgaver. Strategisk plan for 2010 - 2013 ble Treff på nettsiden i 2010: 62 839 (med 2.31 sider pr. treff).ferdigstilt og ny kommunikasjonsstrategi igangsatt. Tid pr. bruker: 2,20 min.Historieprosjektet fullførte hele 27 videointervjuer i tillegg til digi-talisering av store mengder billed- og tekstmateriale. DIs forestillingsdatabase er nå matet inn med alle kjente data fraPågangen på Scenehuset var rekordhøy, og mange måtte avvises, 1994 til dags dato og vil bli implementert i nettsiden og søkbar fornoe som gjenspeiler et akutt behov for flere brukere i løpet av 2011.produksjonslokaler for dansekunst. I juni ble dansinfo.no for andre gang tildelt to stjerner av ABCDanseinformasjonen satte igang en ny intervjuseerie med 10 Startsiden.spørsmål til utvalgte aktuelle dansekunsntere. I 2010 ble følgendeintervjuet: Un-Magritt Nordseth, Merete Lingjerde, Kristine KarålaØren, Ingun Bjørnsgaard, og Sven Åge Birkeland.Intervjuene ble publisert på våre nettsider og enkelte ogsåi Danseinfomasjonen på papir.Danseinformasjonen har også deltatt i møter og forberedelser medde nordisk-baltiske partnerne til en ny EU-søknad om videreføringav samarbeidsprosjektet ke∂ja.DRIFTEierskap i Dansens Hus (DH) Danseinformasjonen på papirI tillegg til ordinær generalforsamling og en ekstraordinærgeneralforsamling (valg av ett styremedlem), ble det gjennomført et Folderen gir landets eneste samlede oversikt over profesjonelleiermøte med orientering om halvårsregnskap, kunstnerisk program dansekunst i Norge og norske dansekunstneres turnévirksomhetog publikumsstrategi. Styreleder og daglig leder møtte fra DI og i utlandet. Publikasjonen kommer ut hver annen måned ogstyreleder, kunstnerisk leder og administrativ leder fra DH. distribueres landsdekkende i et opplag på 2000.Strategisk plan og kommunikasjonsstrategi MedieovervåkingArbeidet med Strategisk Plan 2010-13 ble videreført med et seminar Gjennom søketjenesten Retriever publiseres treff på nettsidenfor styre og stab i februar i tillegg til bistand fra Kulturbyrået Mesén knyttet til dansekunst og relevante aktuelle saker innenfortil workshops med staben. Endelig versjon ble vedtatt av styret den kulturfeltet under tittelen “Hva skriver andre”. Avisartikler på papir25.08.10. kan ikke legges i DIs newsfeed, men arkiveres digitalt. Det er et generelt inntrykk av at det skrives mer om dans, men det fagligeKulturmeglerne ble valgt til arbeidet med ny kommunikasjons nivået er svakt. Det er behov for flere dansekritikere, samt enstrategi, som startet i desember og sluttføres våren 2011. generell kunnskapsheving rundt dansekunsten.
  3. 3. Informasjon rettet mot skoler - bibliotek, videotek og Dansens Dager, 29. april - 2. mai - dansensdager.nokino DI etablerte Unesco-feiringen som en nasjonal dugnad i 2001, ogVed siden av ordinære skolebesøk fra videregående skoler og har siden mobilisert deltagere, koordinert feiringen og informert omhøg- og fagskoler for dans, som DI i samarbeid med Dansens Hus aktivitetene. Det har vært et hovedmål fra første stund å inkludereigangsatte ved innflytting i huset, har bl.a. Skolen for Samtidsdans kulturelt mangfold i likhet med mangfold i alder og ferdighetsnivå.brukt ”kinoen” som fast undervisningsrom. I 2010 var 98 elever/studenter innom på organiserte skolebesøk. Kinoen ble også I fjor deltok for første gang alle19 fylker, og 80 arrangementer bleflittig benyttet, og flere koreografer har brukt videoteket til møter, presentert på landsbasis. Arrangementene vokser i størrelse ved atintervjuer og grovredigering av videoer. flere lokale arrangører samarbeider om ett og samme arrangement.Danseinformasjonens dansefaglige bibliotek har i dag ca. 830 Slik når arrangementene bredere ut. De fleste foregikk i offentligeboktitler og 1000 videoer og dvd’er. Disse er registrert i databasen rom med mange tilskuere, og svært mange mennesker fikk med segTidemann biblioteksystem, som er søkbar fra danseinfo.no. dansen ”i forbifarten”. Publikum anslås til mellom 15 og 20 tusen.Samarbeidet med Den Norske Balletthøgskolen og Skolen for DI produserte et nasjonalt papirprogram, som ble distribuert overSamtidsdans, som begge benytter biblioteket som skolebibliotek, er hele landet i tillegg til egen nettside, som ble oppdatert helt frem tilvidereført. 175 bøker ble utlånt til 48 brukere av biblioteket. feiringen.Filmer og tidsskrifter lånes ikke ut, med unntak for filmer som vises DI målrettet pressearbeidet, noe som førte til langt flere oppslag,i undervisningsøyemed. Det er nedgang i utlån til skoler. Dette både i flere TV- og radiokanaler samt riks- og lokalpressen.skyldes antagelig at DIs samling fortsatt i hovedsak er på VHS. DI samarbeidet for tredje gang med Groruddalssatsingen, som 2. mai feiret opprustningen av T-banens Linje 5. Dansegrupper fra hele Groruddalen viste frem områdets mangfold innen dans. På strekningen mellom Stortinget og Vestli kunne man bl.a. oppleve tamilsk dans, cheerleading, ballett, bhangra, hip-hop og salsa på 19 T-banestasjoner.Danseriske samtaler og Dilemma-serien NASJONAL FEIRING 29. APRIL - 2. MAISamtalene er en serie uformelle møter for samtale om dansekunsti skjæringspunktet mellom teori og praksis og arrangeresi samarbeid med Dansens Hus. Arrangementet er gratis og åpentfor alle. Det ble avholdt tre samtaler, to på Dansens Hus og etti Hammerfest i forbindelse med Dansefestival Barents. Samtalenetrakk til sammen 73 publikummere:• Er danseutdanningen sammenhengende, samfunnsnyttig ogformålstjenlig? I samarbeid med Dans i Skolen, ledet av Irene VeltenRothmund.• Danserisk samtale om stedsspesifikk kunst: ”Et sted for dans”,ledet av Sigrid Øverås Svendal. Samtalen ble arrangert i forbindelsemed Dansens Dager.• Dansekunst globalt og lokalt – hva inspirerer kunstnerne?I samarbeid med Dansefestival Barents, ledet av Snelle Hall. Hallgrim Hansegård • Foto Terje Heiestad Hallgrim Hansegård, årets Dansens Dager-ambassadør • Foto Terje Heiestad”Dilemma” er en ny debattserie som reiser spørsmål om kjønn, Dansens Dager hadde for første gang sin egen ambassadør.klasse, farge, religion og politikk med utgangspunkt i aktuelle Hallgrim Hansegård fra FRIKAR dance company fusjonererforestillinger initiert av ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus. DI tradisjonell halling med breakdans, capoeira og sirkus i utviklingabidrar med å utarbeide innhold og velge paneldeltagere. Første av moderne dans.• WWW.DANSENSDAG.NO • WWW.DANSENSDAG.NO • WWW.DANSENSDAG.NO WWW.DANSENSDAG.NOutgave av Dilemma-serien tok utgangspunkt i forestillingen “Nowshe Knows”, og dilemmaet var: ”Menneske eller kvinne? Fra Nora Den 29. april ble Åpen Scene for første gang vist på Dansens HusHelmer til Shabana Rehman har kvinner insistert på å være i Oslo. Det medvirket 130 dansere, både amatører og profesjonelle,menneske mer enn kvinne. Men mister man da det spesifikt fra ulike nasjoner, fordelt på 18 innslag. Arrangementet trakk 340kvinnelige?” Panelet besto av koreografen Ina Christel Johannesen, publikummere, dvs. full sal.Asta Busingye Lydersen, Geir Gulliksen, Charlotte Myrbråten ogShazia Sarwar, og ordstyrer var Martine Aurdal. Dansens Dager er støttet av Oslo kommune
  4. 4. KUD har initiert rapportsamarbeidet mellom Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), Danse- og Teatersentrum, Norsk Scenekunstbruk og Danseinformasjonen. Det var liten fremdrift i løpet av 2010, men i desember mottok prosjektet et ekstraordinært tilskudd på kr. 500 000 fra KUD til utvikling av database. NTO er prosjektleder for arbeidet. Nettverk nasjonalt og internasjonalt DI har vært på Oktoberdans-festivalen i Bergen, Dansefestival Barents i Hammerfest og Bastard-festivalen i Trondheim. Ine T. Berg holdt foredrag om DIs virksomhet på DansiT i Trondheim. Lubna Jaffery, Sven Åge Birkeland og Randi Urdal • Foto Ine Therese Berg Sindre Jacobsen deltok på møte i ENICPA - et europeisk nettverk for Æresprisen informasjonskontorer for scenekunst, og på møte om planleggingen av en internasjonal forestillingsdatabase, begge i Brüssel. Æresprisen for 2010 ble tildelt Sven Åge Birkeland. Prisen, som er bronsestatuetten ”Narren”, ble for første gang ledsaget av et stipend på kr. 25 000 kr. Statssekretær Lubna Jaffery delte ut prisen etter premieren på Alan Lucien Øyens ”Avenida Corrientes” under PROSJEKTER Oktoberdans i Bergen. Ærespriskomiteen besto av Hilde Rustad, Marte Sæther, Kristine Dansehistorisk prosjekt Karåla Øren, Magnus Myhr og Terje Tjøme Mossige. Over halvparten av de 50 videointervjuene som skulle gjennomføres i prosjektperioden er i 2010 utført og redigert for arkivering. En Scenehuset ekstern fagperson utfører intervjuer i tillegg til prosjektleder, og to videofotografer engasjeres fra intervju til intervju. Ca. halvparten Scenehuset i Bogstadvn. 49 på Majorstua er det viktigste av informantene har levert inn sine privatarkiv, og disse er nå i stor produksjonslokalet for den frie dansekunsten i Oslo. utstrekning digitalisert og ordnet. DI administrerer utleie av lokalene, og 2010 var nok et rekordår. Det er tydelig at det er et stort behov for flere prøvelokaler i Oslo. I 2010 var lokalet utleid i 339 dager til 37 forskjellige leietakere. Scenehuset ble også brukt som alternativ scene i 2010 av Sunniva Huglen, teater Ekko og Steffi Lund. I tillegg har DI stilt Scenehuset til disposisjon ved to anledninger til en rekke unge dansekunstnere ledet av Karen Høybakk Mikalsen og Ida Gudbrandsen. Leieprisen til dansekunstnere er uendret fra 2002. Det er et mål å holde den på samme nivå. Kontakt og samarbeid med myndigheterformp.org Sammen med andre organisasjoner i dansefeltet arrangerte Danseinformasjonen et informasjonsmøte for Oslo kommunes kultur- og utdanningskomite på Rom for Dans den 15. februar. Komiteen fikk en grundig gjennomgang av organisasjonenes virksomhet og dansekunstnernes antall, vilkår og virksomhet i Oslo. Kjersti Alveberg nådde et stort publikum med sine TV-balletter på 80-tallet. Hun er en av informantene i Behovet for flere prøvelokaler ble drøftet. Danseinformasjonens samling av videointervjuer. I tillegg er det arbeidet med å forberede formidling av materiale, Et tilsvarende møte ble arrangert for Stortingets kulturkomite den rettighetsproblematikk vedr. innsyn i arkivet samt knytting av 16. april, som denne gang startet med en ”rundtur” fra prøvelokaler kontakter med aktuelle aktører innen undervisning og formidling. på Frysja via PRODA til Dansens Hus. Særlig er det lagt arbeid i å forberede og finansiere et lanserings- prosjekt som CODA-festivalen ønsket å legge inn i festivalens Statistikk på aktivitetene i dansefeltet i 2009 ble oversendt KUD program høsten 2011. og Norsk kulturråd i juni. Tallene supplerte det tidligere oversendte materialet fra 1997, 2002, 2007 og 2008. For første gang viste tallene Prosjektets referansegruppe består av koreograf Merete Bergersen en synkende tendens, først og fremst i antall spilte forestillinger. (leder), professor v/NTNU Anne Fiskvik, universitetslektor v/UiO Siren Leirvåg og stipendiat Sigrid Øverås Svendal. Danseinformasjonen sendte høringssvar til Bergen kommune med støtte til opprettelsen av Scenekunst Exit Norge, et informasjons- og 2010 var det 3. og siste året prosjektet mottok støtte fra Norsk kompetansesenter for internasjonal formidling av norsk scenekunst. kulturråd.
  5. 5. Anne Berentsen, repr. for andre miljøer Lars Petter Hagen, repr. for andre miljøer Sindre Jacobsen, repr. for de ansatte Vara: Thomas Lægreid Gundersen, repr. for dansemiljøet Ulf Nilseng, repr. for NoDa Ine Therese Berg, repr. for de ansatte AU: Styreleder, nestleder, og daglig leder Antall styremøter før årsmøtet: 4 Antall styremøter etter årsmøtet: 3ke∂ja - Nordic/Baltic dance encountersEtter det store løftet med å arrangere konferansen ”kedjaOslo - ÅrsmøteDance and New Media” høsten 2009, fortsatte Danseinformasjonensitt engasjement i dette nordisk-baltiske dansenettverket. Deler av Det ble avholdt ordinært årsmøte 3. juni i Dansens Hus. Årsmøtetsstaben deltok ved prosjektets to siste ”encounters” i henholdsvis sammensetning fra 03.06.08:Umeå i mai og Reykjavik i oktober.ke∂ja-prosjektet har i sin helhet vært meget vellykket i forhold til Danseinformasjonens 7 styremedlemmer i tillegg til:intensjonen om å øke kunnskap om samtidsdansefeltet i de nordiskeog baltiske landene og stimulere til økt mobilitet og samarbeid Tone Ø. Johannesen, utpekt fra NoDamellom kunstnere og andre i dansefeltet på tvers av landegrensene. Ulf Nilseng, utpekt fra NoDaSom følge av dette har nye samarbeidskonstellasjoner blitt etablert. Thomas Lægreid Gundersen, utpekt fra NoDaDI er sammen med partnerne i gang med å utvikle konsept og Anne Ekenes, utpekt fra NoDainnhold til en ny prosjektperiode (2012-2014), og tilhørende søknad til Gunnhild Bjørnsgaard, utpekt fra NoDaEU om delfinansiering. Det tas sikte på å utvide med flere Ingri Fiksdal, utpekt fra NoDapartnere både på overordnet nivå i styringsgruppen og lokalt i de Camilla Nordhagen, utpekt fra NoDaulike prosjektene. Sølvi Edvardsen, utpekt fra NoDa Charlotte Våset, utpekt fra NoDa Marianne Kjærsund, utpekt fra NoDaORGANISASJON Johannes Jaastad, valgt fra andre miljøer Camilla Eeg-Tverrbakk, valgt fra andre miljøerBemanning Martin Døving, valgt fra andre miljøer Jarl Flaaten Bjørk, valgt fra andre miljøerDaglig leder: Randi Urdal (100%) Tove Bratten, utpekt fra Danse- og TeatersentrumInformasjonsansvarlig: Sindre Jacobsen (100%) Toini Kristensen, utpekt fra KhiO, Fakultet for scenekunstFagkonsulent: Ine Therese Berg (100%) Ann Christin Norum, utpekt fra Den Norske BalletthøgskoleFagkonsulent: Marianne Albers (50%) Gabrielle Tillson, utpekt av Den Norske Opera & BallettDansehistorisk dokumentasjonsprosjekt: Caroline Rocca, utpekt fra Oslo BallettforeningMargrete L. Kvalbein, prosjektleder (50%) Bruno Heynderickx, utpekt fra Carte BlancheCharlotte Gerner Larsson, prosjektmedarbeider fra august (50%)Dansens Dager:Björn Sandberg, prosjektleder (50%) Valgkomité • Før årsmøtet 03.06.10:Styrets sammensetting og virksomhet Peder Horgen (leder) Johannes Jaastad• Dansens Hus: DI er eneaksjonær, og styret i DI er Gry Kipperberg generalforsamling i Dansens Hus. - Før generalforsamling i Dansens Hus 27.05.10: • Etter årsmøtet 03.06.10: Liv Greli og Randi Urdal var medlemmer i styret og Snelle Ingrid Hall (leder) Kari Pahle var vara. Inger-Reidun Olsen - Etter generalforsamling i Dansens Hus 27.05.10: Øyvind Jørgensen Liv Greli er medlem i styret og Torunn Robstad er vara.• Styrets sammensetning før og etter årsmøtet 03.06.10:Styreleder: Kari Pahle, repr. for andre miljøerNestleder: Henriette Pedersen, repr. for dansemiljøetStyremedlemmer:Liv Greli, repr. for dansemiljøetErlend Samnøen, repr. for dansemiljøetTorunn Robstad, repr. for NoDa
  6. 6. www.danseinfo.no Møllerveien 2, 0182 Oslo T: 23 70 94 40 E: post@danseinfo.noDANSE INFORMASJONEN

×