Advertisement

TUGASAN 3 - PSVK1143.pdf

Mar. 24, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

TUGASAN 3 - PSVK1143.pdf

 1. PERKHIDMATAN DIGITAL e-portfolio T UG AS AN 3 - PS V K1 1 4 3 NAMA: KATHLEEN GRACE JASNE NAMA PENSYARAH: PUAN ZARINA BINTI ABU BAKAR
 2. ISI KANDUNGAN PENGUMPULAN MAKLUMAT BERKAITAN PERKHIDMATAN DIGITAL PENGUMPULAN MAKLUMAT BERDASARKAN BIG IDEA DAN TEMA PENEROKAAN SUMBER ILHAM BERKAITAN PERKHIDMATAN DIGITAL LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA BERDASARKAN SUMBER ILHAM PERKEMBANGAN KAJIAN – MEMPUNYAI IDENTITI KORPORAT, LOGO, ILUSTRASI, TIPOGRAFI, TANDA DAGANG, NILAI ESTETIKA DAN KOMERSIAL PENEROKAAN APLIKASI DAN PERISIAN DIGITAL YANG BERSESUAIAN PEMILIHAN DAN REKAAN AKHIR KAJIAN LAMPIRAN RUJUKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P E R K H I D M A T A N D I G I T A L
 3. PENGENALAN P E R K H I D M A T A N D I G I T A L Perkhidmatan, dalam ekonomi, membawa maksud kepada kerja yang dilakukan oleh seseorang individu atau sekumpulan individu yang memberi manfaat kepada orang lain. Digital pula membawa maksud kepada teknologi elektronik yang mampu menyimpan, menjana, dan juga memproses pelbagai data yang terkandung dalam dua keadaan iaitu positif dan negatif. Keadaan positif akan diwakili atau dinyatakan dengan nombor 1 dan keadaan negatif akan diwakili dengan nombor 0.
 4. PENGENALAN P E R K H I D M A T A N D I G I T A L Perkhidmatan digital membawa maksud kepada perkhidmatan IT yang diperolehi melalui internet atau platform digital lain. Contoh perkhidmatan adalah perkhidmatan atas talian seperti pengkomputeran awanan (cloud computing), permainan digital dan aplikasi digital.
 5. PENGENALAN P E R K H I D M A T A N D I G I T A L E-Dagang adalah transaksi penjualan elektronik secara maya dengan menggunakan pengurusan aplikasi laman web sebagai platform utama yang berperanan sebagai pemapar produk maya atau kedai maya agar dapat dilihat, dipilih dan seterusnya melakukan pembelian secara online oleh pengunjung.
 6. 'IT NOWADAYS' Penggunaan mana-mana komputer, storan, rangkaian dan peranti fizikal lain, infrastruktur dan proses untuk mencipta, memproses, menyimpan, melindungi dan menukar semua bentuk data elektronik. Di zaman sekarang, dunia kita bergantung kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kita juga banyak bergantung kepada teknologi digital di hujung jari untuk memperoleh suatu maklumat dan menyiapkan sesuatu urusan dengan cepat dan mudah. 'THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS' P E R K H I D M A T A N D I G I T A L
 7. PENGHASILAN PROJEK PERKHIDMATAN DIGITAL
 8. MAKLUMAT PERNIAGAAN
 9. M A K L U M A T P E R N I A G A A N BEE EXPRESS PERKHIDMATAN PENGHANTARAN BARANG 021 5867 0445 NO.76, JALAN OKK SODOMON, 89000 KENINGAU, SABAH
 10. M A K L U M A T P E R N I A G A A N @bee_express bee_express_keningau bee_express_keningau www.beeexpress.com.my bee_express@gmail.com
 11. PENEROKAAN SUMBER ILHAM
 12. SUMBER ILHAM - CONTOH POSTER S U M B E R : F A C E B O O K . C O M S U M B E R : F A C E B O O K . C O M S U M B E R : G O O G L E . C O M
 13. SUMBER ILHAM - CONTOH POSTER S U M B E R : F A C E B O O K . C O M S U M B E R : I E X P R E S S . M Y S U M B E R : T W I T T E R . C O M
 14. SUMBER ILHAM - PUSAT PENGHANTARAN S U M B E R : F A C E B O O K . C O M
 15. SUMBER ILHAM - KENDERAAN S U M B E R : G O O G L E . C O M
 16. SUMBER ILHAM - PEMBUNGKUSAN PARCEL S U M B E R : G O O G L E . C O M
 17. SUMBER ILHAM - IDEA LAKARAN S U M B E R : C A N V A . C O M
 18. LAKARAN PERKEMBANGAN IDEA
 19. LOGO
 20. LOGO P E R K E M B A N G A N I D E A * L A K A R A N K A S A R L O G O D I P E R H A L U S I D E N G A N M E N G G U N A K A N A P L I K A S I C A M S C A N N E R
 21. LOGO P E R K E M B A N G A N I D E A * D I P I L I H * L A K A R A N 1 * L A K A R A N 2 * L A K A R A N 3
 22. LOGO P E R K E M B A N G A N I D E A * L A K A R A N Y A N G D I P I L I H D I L U K I S S E M U L A D A N D I W A R N A K A N D E N G A N M E N G G U N A K A N A P L I K A S I I B I S P A I N T
 23. LOGO - PICTORIAL P E R K E M B A N G A N I D E A * H A S I L A K H I R L O G O
 24. LOGO - WORDMARK P E R K E M B A N G A N I D E A * D I P I L I H bee express bee express BEE EXPRESS
 25. LOGO - WORDMARK P E R K E M B A N G A N I D E A bee express
 26. LOGO P E R K E M B A N G A N I D E A bee express bee express * H A S I L A K H I R L O G O * H A S I L A K H I R L O G O
 27. IDENTITI KORPORAT
 28. IDENTITI KORPORAT P E R K E M B A N G A N I D E A
 29. IDENTITI KORPORAT P E R K E M B A N G A N I D E A bee express bee express
 30. bee express bee express IDENTITI KORPORAT P E R K E M B A N G A N I D E A
 31. TIPOGRAFI
 32. TIPOGRAFI P E R K E M B A N G A N I D E A blueberry Eczar Semibold Barabara League Spartan Dingos Stamp Distillery Strong S U M B E R : C A N V A . C O M
 33. TIPOGRAFI P E R K E M B A N G A N I D E A barabara * D I P I L I H * D I P I L I H barabara barabara League Spartan League Spartan League Spartan
 34. ILUSTRASI
 35. ILUSTRASI P E R K E M B A N G A N I D E A * G A M B A R D I A M B I L D A R I S U M B E R I N T E R N E T D A N D I E D I T K A N D E N G A N M E N G G U N A K A N A P L I K A S I P H O T O S H O P U N T U K M E N G U B A H W A R N A B A J U
 36. ILUSTRASI P E R K E M B A N G A N I D E A * L O G O D I M A S U K K A N K E D A L A M G A M B A R . * G A M B A R L A T A R D I B U K A D E N G A N M E N G G U N A K A N P E R A L A T A N ' B K R E M O V E R ' D A L A M A P L I K A S I C A N V A
 37. ILUSTRASI P E R K E M B A N G A N I D E A * G A M B A R D I A M B I L D A R I S U M B E R I N T E R N E T D A N D I E D I T K A N D E N G A N M E N G G U N A K A N A P L I K A S I C A N V A * G A M B A R L A T A R D I B U K A D E N G A N M E N G U N A K A N " B G R E M O V E R "
 38. TANDA DAGANG
 39. TANDA DAGANG - SLOGAN P E R K E M B A N G A N I D E A anytime, anywhere order from us fast, secure & free delivery easy, peasy let us bees deliver it for you we'll bee there before you know it * D I P I L I H * D I P I L I H
 40. PEMILIHAN DAN REKAAN AKHIR KAJIAN (PROSES PENGHASILAN KARYA)
 41. PENEROKAAN APLIKASI DAN PERISIAN DIGITAL YANG BERSESUAIAN
 42. P R O S E S P E N G H A S I L A N K A R Y A PENEROKAAN APLIKASI DAN PERISIAN DIGITAL YANG BERSESUAIAN
 43. PERKEMBANGAN IDEA POSTER
 44. PERKEMBANGAN IDEA POSTER P E N G H A S I L A N K A R Y A R E K A L E T A K 1 R E K A L E T A K 3 R E K A L E T A K 2 * P O S T E R D I O L A H D A L A M P E L B A G A I B E N T U K
 45. P E N G H A S I L A N K A R Y A * D I P I L I H PERKEMBANGAN IDEA POSTER R E K A L E T A K 2
 46. KAJIAN KOMPOSISI POSTER
 47. P E N G H A S I L A N K A R Y A KAJIAN KOMPOSISI K A J I A N 2 K A J I A N 1 K A J I A N 3 * D I P I L I H
 48. KAJIAN WARNA POSTER
 49. KAJIAN WARNA P E N G H A S I L A N K A R Y A K A J I A N W A R N A 1 K A J I A N W A R N A 2 K A J I A N W A R N A 3 * D I P I L I H
 50. PROSES PENGHASILAN POSTER
 51. P E N G H A S I L A N K A R Y A * G A M B A R K E R E T A D A N F I G U R A L E L A K I D I S U S U N B E R D E K A T A N D I T E N G A H - T E N G A H P O S T E R * L A T A R B E L A K A N G P O S T E R D I T A M B A H D A N D I L E T A K K A N D I B E L A K A N G I L U S T R A S I K E R E T A D A N F I G U R A
 52. P E N G H A S I L A N K A R Y A * C O R A K B E R B E N T U K S E P E R T I S A R A N G L E B A H D A N B A Y A N G A N B A N D A R D I T A M B A H U N T U K M E N I N G K A T K A N N I L A I E S T E T I K A D A L A M P O S T E R * T E K S , T A N D A D A G A N G D A N L O G O D I L E T A K K A N K E D A L A M P O S T E R .
 53. P E N G H A S I L A N K A R Y A * B E B E R A P A P E N G U B A H S U A I A N T E L A H D I L A K U K A N P A D A W A R N A D A N C O R A K
 54. P E N G H A S I L A N K A R Y A * H A S I L A K H I R K A R Y A
 55. RUJUKAN H T T P S : / / R N G G T . C O M / 2 0 1 9 2 5 3 0 / # : ~ : T E X T = P E R K H I D M A T A N % 2 0 D I G I T A L % 2 0 A D A L A H % 2 0 P E R K H I D M A T A N % 2 0 I T , P E R M A I N A N % 2 0 D I G I T A L % 2 0 D A N % 2 0 A P L I K A S I % 2 0 D I G I T A L . H T T P S : / / L A Y B Y . M Y / B L O G / A P A - I T U - E - C O M M E R C E - E - D A G A N G H T T P S : / / W W W . E D U T O P I A . O R G / W O R L D - Y O U R - F I N G E R T I P S H T T P S : / / W W W . D I G I T A L C L A S S W O R L D . C O M / B L O G / I M P O R T A N C E - O F - I N F O R M A T I O N - T E C H N O L O G Y /
 56. LAMPIRAN
 57. LAMPIRAN
 58. LAMPIRAN
 59. SEKIAN
Advertisement