Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LỚP 12 BÀI 8 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG GVHD: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa SVTH: Nguyễn Thị Kim Tuyến
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm : a) Mẫu hỏi ( Query ) : Liệt kê những học sinh có GT = “Nam”
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm : Bảng Hocsinh chứa thông tin về học sinh Bảng Diem chứa thông tin về điểm của họ...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm : Nếu là những câu truy vấn đơn giản ta có thể dùng phương pháp lọc hay tìm kiếm....
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm : a) Mẫu hỏi ( Query ) : Là một loại đối tượng của Access được sử dụng để sắp x...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm a) Mẫu hỏi ( Query ) b) Biểu thức: Gồm các toán hạng và các phép toán CÁC PHÉP ...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm a) Mẫu hỏi ( Query ) b) Biểu thức: Gồm các toán hạng và các phép toán <ul><li>B...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm a) Mẫu hỏi ( Query ) b) Biểu thức: c) Các hàm Một số hàm thường gặp trong Acces...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: <ul><li>Xét bài toán đặt vấn đề: </li></ul>Bảng Hocsinh chứa thông tin học sinh ...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: CÁC THAO TÁC TẠO MẪU HỎI BƯỚC 1 : Xác định các thông số cần tạo mẫu hỏi CÁC THÔNG ...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: 1 BƯỚC 2 : Tạo mẫu hỏi Chọn đối tượng Queries C1: Tự thiết kế ( Creat query in De...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2 Chọn dữ liệu nguồn (từ các bảng_ table và các mẫu hỏi_ query ) <ul><li>Chọn tên bảng hoặc tên m...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: 3 Khai báo các thông số trong chế độ thiết kế <ul><li>Field : Khai báo tên các trư...
BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: 4 Xây dựng biểu thức tính giá trị cho các trường Nhập tên trường cần tính toán, nh...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Truy van du lieu

8,918 views

Published on

Truy van du lieu

 1. 1. LỚP 12 BÀI 8 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG GVHD: Cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa SVTH: Nguyễn Thị Kim Tuyến
 2. 2. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm : a) Mẫu hỏi ( Query ) : Liệt kê những học sinh có GT = “Nam”
 3. 3. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm : Bảng Hocsinh chứa thông tin về học sinh Bảng Diem chứa thông tin về điểm của học sinh Tính tổng điểm của từng học sinh?
 4. 4. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm : Nếu là những câu truy vấn đơn giản ta có thể dùng phương pháp lọc hay tìm kiếm. Nhưng nếu câu hỏi phức tạp liên quan đến nhiều bảng ta phải làm như thế nào??? Trong trường hợp như vậy, ta sử dụng mẫu hỏi ( Query) ?
 5. 5. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm : a) Mẫu hỏi ( Query ) : Là một loại đối tượng của Access được sử dụng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng dựa vào liên kết giữa các bảng. <ul><li>Khả năng của mẫu hỏi: </li></ul><ul><li>Sắp xếp các bản ghi </li></ul><ul><li>Chọn các bản ghi thỏa mãn các điều kiện cho trước </li></ul><ul><li>Chọn các trường để hiển thị </li></ul><ul><li>Thực hiện tính toán </li></ul><ul><li>Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác. </li></ul>
 6. 6. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm a) Mẫu hỏi ( Query ) b) Biểu thức: Gồm các toán hạng và các phép toán CÁC PHÉP TOÁN + Phép toán số học: cộng, trừ, nhân, chia + Phép so sánh: >, >=, <, <=, =, <> + Phép toán logic: and, or, not CÁC TOÁN HẠNG + Tên trường (đóng vai trò là các biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông. Vd : [toan], [van], [ten],…. + Hằng số Vd : 0.1; 100000; ….. + Hằng văn bản: được viết trong dấu nháy kép Vd : “ Nam”; “Nữ” + Hàm
 7. 7. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm a) Mẫu hỏi ( Query ) b) Biểu thức: Gồm các toán hạng và các phép toán <ul><li>Biểu thức số học : dùng để mô tả các trường tính toán trong mẫu hỏi </li></ul><ul><li>Vd : Tong: [toan]+ [ly]+[hoa]+[van]+[tin]; </li></ul><ul><li>thanh_tien:[so_luong] *[don_gia] </li></ul><ul><li>Biểu thức logic : dùng để thiết lập bộ lọc cho bảng hoặc thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi. </li></ul><ul><li>Vd: ([GT]=“Nữ”) and ( [TBM]>=8.0) </li></ul>
 8. 8. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm a) Mẫu hỏi ( Query ) b) Biểu thức: c) Các hàm Một số hàm thường gặp trong Access Hãy nhắc lại tên một số hàm và chức năng của nó mà em đã được học trong Excel? Bốn hàm đầu chỉ thực hiện trên các trường số. Sum Tính tổng giá trị trong một Field AVG Tính giá trị trung bình trong một Field MIN Tìm giá trị nhỏ nhất trong một Field MAX Tìm giá trị lớn nhất trong một Field Count Đếm số giá trị trong một Field không đếm giá trị trống (Null)
 9. 9. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: <ul><li>Xét bài toán đặt vấn đề: </li></ul>Bảng Hocsinh chứa thông tin học sinh Bảng Diem chứa điểm của học sinh Yêu cầu: 1. Tính tổng điểm thi của từng thí sinh? 2. Cho biết điểm bình quân các môn thi của từng học sinh?
 10. 10. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: CÁC THAO TÁC TẠO MẪU HỎI BƯỚC 1 : Xác định các thông số cần tạo mẫu hỏi CÁC THÔNG SỐ VÍ DỤ ÁP DỤNG <ul><li>Nguồn dữ liệu </li></ul><ul><li>Các trường có mặt trong mẫu hỏi </li></ul><ul><li>Điều kiện lọc bản ghi </li></ul><ul><li>Trường dùng để sắp xếp các bản ghi </li></ul><ul><li>Trường cần tính toán </li></ul>Bảng Hocsinh và bảng Diem Trường HoDem, Ten, Hoa, Van, Tin Không có Trường Ten sắp xếp tăng dần Tong: [Toan]+ [Ly] +[Sinh] +[Van] + [Su]+[Anh]
 11. 11. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: 1 BƯỚC 2 : Tạo mẫu hỏi Chọn đối tượng Queries C1: Tự thiết kế ( Creat query in Design view ) BƯỚC 1 : Xác định các thông số cần tạo mẫu hỏi C1: Dùng thuật sĩ ( Creat query by using wizard )
 12. 12. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2 Chọn dữ liệu nguồn (từ các bảng_ table và các mẫu hỏi_ query ) <ul><li>Chọn tên bảng hoặc tên mẫu hỏi rồi nháy vào nút Add </li></ul><ul><li>Nháy nút Close </li></ul>2. Tạo mẫu hỏi:
 13. 13. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: 3 Khai báo các thông số trong chế độ thiết kế <ul><li>Field : Khai báo tên các trường có thể xuất hiện trong mẫu hỏi </li></ul><ul><li>Table : Khai báo tên bảng chứa trường tương ứng </li></ul><ul><li>Sort : Khai báo các trường cần sắp xếp (nếu có) </li></ul><ul><li>Show : Khai báo các trường được chọn để xuất hiện trong mẫu hỏi </li></ul><ul><li>Criteria : Mô tả điều kiện ( viết dưới dạng logic ) để chọn các bản ghi đưa vào mẫu hỏi. </li></ul>
 14. 14. BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 2. Tạo mẫu hỏi: 4 Xây dựng biểu thức tính giá trị cho các trường Nhập tên trường cần tính toán, nháy vào nút lệnh Nhập biểu thức tính toán rồi nhấn OK

×