Závěrečný úkol

343 views

Published on

Závěrečný úkol do Kurzu práce s informacemi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol

  1. 1. Toto téma jsem zvolila, protože studuji jazyky a sama vím, že nacpat do hlavy stovky slovíčekje hodně těžké; také jsem brala v úvahu rozvoj svých didaktických schopností, tedy umětsrozumitelně vysvětlit, jak se správně učit. Myslím si, že takový článek je užitečný provšechny, kteří se učí jakýkoli cizí jazyk, protože mapuje základní didaktická pravidlaosvojování lexikonu. Název jsem zvolila takový, aby vyjadřoval cíl, kterého by měl čtenář popřečtení článku dosáhnout, s ohledem na klíčová slova. Efektivní učení slovní zásoby cizího jazyka Znalost alespoň jednoho cizího jazyka je v dnešní době téměř nutností. Ovšem pojemznalost je ošidný a značně subjektivní. Z tohoto důvodu Evropská unie zavedla tzv. Evropskýreferenční rámec pro jazyky, který stanovuje pro každou úroveň C2) určitékomunikační dovednosti, které by měl člověk mít. Značně zjednodušeně můžeme říci, že abyčlověk dosáhl určité úrovně, musí ovládat dané penzum gramatických pravidel a slovnízásoby a umět je prakticky použít v různých komunikačních situacích. Na českých školách se obvykle věnuje pozornost gramatice na úkor slovní zásoby. Jejívýuka je obvykle omezena na doslovný překlad slova učitelem, případně samostatnévyhledávání ve slovnících a následné zapsání do slovníčků. Pokud je jí věnováno vícepozornosti, i tak stále probíhá učení receptivní formou a produktivní je opomíjena. Receptivníučení je pro učitele oblíbenější, protože příprava cvičení i hodnocení je jednodušší a přenáší„tvrdou práci“ na bedra žáků a studentů. Receptivně se lze učit individuálně na rozdíl odproduktivního učení, ke kterému člověk potřebuje komunikačního partnera nebo zpětnouvazbu. Ovšem i první způsob má jistá pravidla. Asi nejdůležitějším pravidlem, které platí při osvojování slovní zásoby, je učení sev kontextu. Znát cizí slovo neznamená umět jej doslovně přeložit, nýbrž vědět, v jaké situaciho použít. Dobrý příklad je slovo „přijmout“, pro které jsou německými ekvivalenty výrazy„annehmen, aufnehmen, einnehmen, empfangen, anstellen, einstellen, zulassen,akzeptieren“1. Abychom zjistili, pro který kontext je který výraz nejvhodnější, je nejlepšísáhnout po výkladovém slovníku2. Pro efektivní učení těchto slov je dobré vytvořit si vlastníkontext - představit si, v jaké situaci bychom my sami mohli tento výraz potřebovat, a přeložitsi větu nebo vytvořit rozhovor. (Např. eine Sendung annehmen - přijmout zásilku.) Slova by se dále měla „učit ve spojení s jinými lexikálními jednotkami“ (Janíková,2011). Lze je třídit podle různých kategorií:1 JIŘÍ FRAUS. Ilustrovaný studijní slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-582-8.2 např. Duden - výkladový slovník s českými ekvivalenty, http://www.duden.de
  2. 2. Sémantická kategorie: např. slova souřadná - podřadná (das Möbel: der Stuhl, der Tisch), antonyma (weiß schwarz), synonyma (dumm blöd), kolokace (zur Verfügung stellen), cizí slova a internacionalizmy (wirksam effektiv) Podle morfologie: např. nepravidelná slovesa (fičen fand gefunden, trinken trank getrunken) Podle situace: např. pozdravy (Guten Morgen/ Tag/ Nachmittag) atd.Vynikajícím pomocníkem jsou v tomto případě myšlenkové mapy. Je možné využít je přisamotném učení, opakování i doplňování znalostí.Asociace nemusí být vytvářeny pouze mezi slovy. Lze vytvářet mimojazykové spoje, např.mezi slovy a zážitky, emocemi, dojmy apod. Zapojení všech smyslů při procesu učení významně zvyšuje jeho efektivitu - každý zesmyslů udrží určitý poznatek jinak dlouhou dobu a navíc se smysly navzájem doplňují. Pronázornost slouží tabulka: udržíme v paměti zapomenemeUši: sluch 20% 80%Oči: zrak 30% 70%Ústa: chuť, mluvení 70% 30%Ruce: hmat, vlastní činnost 90% 10% Oblíbenou metodou učení se slovní zásobě jsou v dnešní době tzv. flashcards. Jednáse o elektronickou obdobu tzv. kartičkové metody - na jedné straně kartičky je slovo česky, nadruhé v cizím jazyce. Pro vytváření flashcards existuje mnoho softwarů3, ale lze s nimi3 MobyDict - volně ke stažení, uživatel si může vybrat mezi již vytvořenými slovníky nebo si vytvořit vlastní.
  3. 3. procvičovat i online4. Jejich použití je jednoduché a zároveň mnohostranné.V sofistikovanějších softwarech lze např. poslouchat správnou výslovnost. Nezbytnou součástí procesu učení je opakování a upevňování nabytých znalostí.Psychologický výzkum stanovil tzv. křivku zapomínání, která demonstruje, kolik informací zajak dlouhou dobu člověk zapomene. (Zdroj: langmaster.cz)Z těchto poznatků vychází plán, podle něhož je výhodné se řídit:Proces opakování by měl probíhat:- po pár hodinách- po jednom dni- po jednom týdnu- po jednom měsíci- po půl roce Všechna výše uvedená pravidla se týkala receptivního způsobu učení slovní zásoby.Tento způsob je bezpochyby nápomocný, ale postrádá možnost praktického použití. K tomuslouží práce produktivní, tedy využití lexikonu v autentických komunikačních situacíchs ohledem na adresáta, typ komunikace, záměr apod. Produktivně (aktivně) se člověk učíběhem mluveného a psaného projevu. Individuálních možností produktivního učení jenemnoho chybí zpětná vazba a je obvykle nutná autoevaluace, což je však možné pouzeu pokročilejších studentů. Dovednost psaní lze samostatně procvičovat snadněji (např. psanímdopisů, esejí, článků,…). Mluvení je složitější - lze cvičit pouze monolog (zadáte si téma, na4 LiveMocha - nabízí kromě vytváření flashcards také doplňkové jazykové kurzy (zdarma, nebo placenés tutorem) a chat s rodilými mluvčími nebo s jinými studenty.
  4. 4. které minutu musíte mluvit).5 Kvůli zmíněným obtížím je nutné věnovat se aktivnímu učeníslovní zásoby více ve školních zařízeních. Pro zvládnutí cizího jazyka je osvojování slovní zásoby velmi důležité a nelze jejpodceňovat. Dodržováním pravidel, pravidelným procvičováním a aktivním užíváním semůže učení výrazů zefektivnit, zrychlit a v neposlední řadě se může stát i zábavným.Použitá literatura:VĚRA JANÍKOVÁ. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno:Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5035-8.- Jedná se o základní studijní text didaktiky od doc. PhDr. Věry Janíkové, Phd., která jeodbornicí ve svém oboru.- Materiál přehledně a zároveň kompletně vysvětluje problematiku osvojování slovní zásoby.- Materiál byl vydán pod záštitou Masarykovy univerzity.- Obsah je aktuální - odpovídá současným tendencím ve výuce cizích jazyků.- Text obsahuje odbornou terminologii a velké množství odkazů na další literaturu.WEBB, Stuart. RECEPTIVE AND PRODUCTIVE VOCABULARY LEARNING: TheEffects of Reading and Writing on Word Knowledge. Challenge and disqualification ofarbitrators in international arbitration [online]. Alphen aan den Rijn: Kluwer LawInternational, 2005, č. 1, s. 33-52 [cit. 2012-12-16]. ISSN 02722631. Dostupné z:http://search.proquest.com.ezproxy.muni.cz/docview/224066064?accountid=16531- článek se zabývá tématem aktivního a pasivního učení slovní zásoby- článek byl vydán pod záštitou univerzity v Cambridge- autor je uveden, je erudovaný - článků na téma „vocabulary“ vydal více- informace jsou aktuální- jsou uvedeny odkazy na použitou literaturuKUEHN. Materialien für das Wortschatzlehren und -lernen [online]. 2012 [cit. 2012-12-16].Dostupné z:5 Lze využít možností web. stránek LiveMocha.
  5. 5. https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2011/N2BK_3DID/um/140_Kuehn.pdf?studium=577697- materiál obsahuje teorii k učení a vyučování slovní zásoby- obsahuje odbornou terminologii- informace jsou přesné, objektivní, odpovídají informacím z jiných zdrojů- autor je znám- materiál k dispozici od doc. PhDr. Věry Janíkové, PhD.ČERNÝ, Michal. Učte se s flashcards. In: Root.cz [online]. 2011 [cit. 2012-12-16]. Dostupnéz: http://www.root.cz/clanky/ucte-se-s-flashcards/- autor je uveden, je erudovaný - studuje IT a zabývá se vzděláváním- článek se zabývá možnostmi učení s flashcards- článek je aktuální- článek odkazuje na softwary, odkazy jsou funkční- zdroj článku je kvalitní web zabývající se problematikou IT (zejm. OS Linux)Klíčová slova: cizí jazyk, lexikon, slovní zásoba, receptivní učení, produktivní učení,myšlenková mapa, asociace, kontext, flashcards, křivka zapomínáníAnotace:Článek se zabývá osvojováním slovní zásoby cizího jazyka z obecného hlediska. Radí, jaképostupy musí studenti dodržovat, pokud se chtějí správně a efektivně učit lexikon, příp. jakmají postupovat při upevňování znalostí. Kromě teorie nabízí konkrétní možnosti, jak můžečtenář postupovat. Autor také upozorňuje na rozdíly mezi aktivním a pasivním učeníma jejich výhody a nevýhody při samostudiu. Vyjadřuje se i k současné situaci na českýchškolách v rovině výuky cizích jazyků.

×