Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A-CSR_Ipsos_SDGs_zaverecna_zprava_2017

121 views

Published on

Smyslem výzkumu bylo zjistit názory české populace na Cíle udržitelného rozvoje (dále jen Cíle), které byly přijaty v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 na Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji světa v New Yorku v září 2015.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A-CSR_Ipsos_SDGs_zaverecna_zprava_2017

 1. 1. © 2016 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 30. 6. 2017 Závěrečná zpráva
 2. 2. 2 Cíle udržitelného rozvoje, 06/2017 Pozadí výzkumu a metodologie Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace ČR ve věku 18-65 let (reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost výběrového souboru byla 1000 respondentů a sběr dat probíhal od 13. do 19. 6. 2017. Smyslem výzkumu bylo zjistit názory české populace na Cíle udržitelného rozvoje (dále jen Cíle), které byly přijaty v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 na Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji světa v New Yorku v září 2015. Tento výzkum navazuje na podobný výzkum z roku 2016. Respondentů jsme se mimo jiné ptali, zda o Cílech vědí, jaké z nich by se měly řešit a jaké z nich se podle nich již úspěšně řeší, a také jakou roli by v jejich řešení měla hrát česká vláda nebo soukromé firmy.
 3. 3. 3 Cíle udržitelného rozvoje, 06/2017 Pro potřeby závěrečné zprávy používáme zkrácené názvy Cílů. Celý název 17 Cílů Zkrácený název 17 Cílů Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě Konec chudoby Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství Konec hladu Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku Zdraví a kvalitní život Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny Kvalitní vzdělání Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek Rovnost mužů a žen Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi Pitná voda a kanalizace Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny Dostupné a čisté energie Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny Důstojná práce a ekonomický růst Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace Průmysl, inovace a infrastruktura Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi Méně nerovností Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce Udržitelná města a obce Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu Odpovědná spotřeba a výroba Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů Klimatická opatření Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje Život ve vodě Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity Život na souši Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních Mír, spravedlnost a silné instituce Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování Partnerství ke splnění cílů
 4. 4. 4 Cíle udržitelného rozvoje, 06/2017 Oproti roku 2016 se povědomí o Cílech v české populaci zvýšilo o 6 p. b. na 35 %. POVĚDOMÍ O CÍLECH UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Slyšel(a) jste již někdy dříve o výše diskutovaných Cílech udržitelného rozvoje OSN (myšleno před dnešním dnem)? Báze: Všichni respondenti (N=1000) 29% 71% 35% 66% Ano Ne 2016 2017 Indikuje statisticky významný rozdíl oproti roku 2016 Mladí lidé mezi 18 a 24 lety (50 %) spolu s lidmi s vyšším vzděláním (46 %) o Cílech oproti průměru slyšeli významně častěji. Na Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji světa v New Yorku v září 2015 oficiálně přijalo 193 členských států Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která obsahuje sérii 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals). Přichází tak s globální dohodou do roku 2030 vymýtit světovou chudobu, dosáhnout genderové rovnosti a úspěšně bojovat s klimatickými změnami. Oproti roku 2016 významně narostlo povědomí o Cílech ve věkové skupině mezi 35 a 44 lety, z 18 % na 31 %.
 5. 5. 5 Cíle udržitelného rozvoje, 06/2017 Internet je hlavním zdrojem informací o Cílech. Kampaň Ceny SDGs zaznamenalo 10 % lidí. ODKUD CÍLE ZNAJÍ 40 % také zaznamenalo komunikaci veřejné správy 68% 31% 14% 17% Z internetu Z tisku Od kolegů nebo známých Odjinud Odkud znáte Cíle udržitelného rozvoje? Zaznamenali jste na toto téma i komunikaci ze strany veřejné správy, jako např. ze strany vlády, ministerstev nebo místních samospráv? Báze: Respondenti, kteří slyšeli o Cílech udržitelného rozvoje (N=345). ZAZNAMENALI KAMPAŇ CENY SDGs Ano, 10% Ne, 75% Nevím, nedokážu říct, 16% Zaznamenali jste v poslední době kampaň Ceny SDGs (Sustainable Development Goals), kdy Cíle udržitelného rozvoje propagovaly známé české osobnosti jako například Simona Krainová, Yemi, Jiří Mádl nebo Jakub Vágner? Báze: Všichni Respondenti (N=1000)
 6. 6. 6 14% 13% 11% 9% 6% 12% 16% 12% 11% 5% Průmysl, inovace a infrastruktura Život ve vodě Méně nerovností Rovnost mužů a žen Partnerství ke splnění cílů Cíle udržitelného rozvoje, 06/2017 Češi přikládají největší význam Zdraví, Ekonomickému růstu a Životu na souši. Mezinárodní partnerství stojí na dně žebříčku. 42% 39% 38% 32% 30% 44% 33% 41% 33% 22% Zdraví a kvalitní život Důstojná práce a ekonomický růst Život na souši Dostupné a čisté energie Pitná voda a kanalizace KTERÝM CÍLŮM BY SE ČESKÁ VLÁDA MĚLA VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM A KTERÉ NAOPAK JAKO DŮLEŽITÉ VIDÍ NEJMÉNĚ ČECHŮ Ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (viz níže), kterým cílům si myslíte, že by se česká vláda měla věnovat přednostně? Vyberte, prosíme, maximálně pět. Báze: Všichni respondenti (N=1000) 2016 2017 Indikuje statisticky významný rozdíl oproti roku 2016 Ačkoli jsou v porovnání s rokem 2016 nejčastěji zmiňované Cíle velmi podobné, je možné nalézt dva rozdíly: Důstojná práce a ekonomický růst narostly o 6 p. b. a Pitná voda a kanalizace narostly o 8 p. b. Obě tato témata jsou v ČR velmi aktuální – jednak se živě řeší důvody nízké úrovně českých mezd, jednak se v důsledku čím dál častějšího sucha zavádějí opatření, která by měla pomoci chránit vodní zdroje. Za zmínku také stojí, že v roce 2017 klesl podíl těch, kteří nevěděli, jaký Cíl zvolit (z 8 % na 6,5 %). 6,5 % lidí nevědělo, jaké Cíle zvolit.
 7. 7. 7 CÍLE, KTERÉ BY SE MĚLY ŘEŠIT VS. CÍLE, KTERÉ SE ŘEŠÍ – NEJVĚTŠÍ DISPROPORCE 7% 7% 6% 4% 3% Klimatická opatření Méně nerovností Konec chudoby Partnerství ke splnění cílů Život ve vodě Cíle udržitelného rozvoje, 06/2017 44 % Čechů není schopno říct, jaké cíle se úspěšně řeší. Ostatní volili nejčastěji Zdraví, Pitnou vodu a Vzdělání. 17% 16% 14% 13% 12% Zdraví a kvalitní život Pitná voda a kanalizace Kvalitní vzdělání Důstojná práce a ekonomický růst Odpovědná spotřeba a výroba CÍLE, KTERÉ PODLE ČECHŮ UŽ ÚSPĚŠNĚ ŘEŠÍME A KTERÉ NAOPAK JAKO ÚSPĚŠNĚ ŘEŠENÉ VNÍMÁ NEJMÉNĚ ČECHŮ Jaké Cíle udržitelného rozvoje podle Váš již v Česku úspěšně řešíme? Vyberte, prosíme, maximálně pět. Báze: Všichni respondenti (N=1000) 2017 44 % lidí nedokáže říct, jaké Cíle se úspěšně řeší. 27% 26% 25% 21% 20% 14% 13% 13% Život na souši Důstojná práce a ekonomický růst Zdraví a kvalitní život Dostupné a čisté energie Konec hladu Pitná voda a kanalizace Klimatická opatření Odpovědná spotřeba a výroba Rozdíly mezi Cíly, které by se měly řešit (viz předchozí slide), a Cíly, které se podle respondentů řeší. Zobrazeno 8 největších rozdílů. O úspěšném řešení Cíle v oblasti Kvalitního vzdělání jsou přesvědčení především lidé s vyšším vzděláním (25 %)
 8. 8. 8 Cíle udržitelného rozvoje, 06/2017 Dvě třetiny populace si myslí, že vláda je klíčovým aktérem k naplnění Cílů, polovina si to myslí o mezinárodních organizacích. 66% 49% 26% 24% 17% 17% 16% 12% 72% 47% 32% 34% 26% 21% 17% 8% Stát, vláda Mezinárodní organizace Města a obce Jednotliví občané Vzdělávací instituce Byznys Nevládní a neziskové organizace Nevím, nedokážu říct KLÍČOVÍ AKTÉŘI K NAPLNĚNÍ GLOBÁLNÍCH CÍLŮ Kteří z těchto aktérů jsou podle Vás klíčoví k naplnění globálních Cílů udržitelného rozvoje? Báze: Všichni respondenti (N=1000) 2016 2017 Indikuje statisticky významný rozdíl oproti roku 2016 V porovnání s rokem 2016 vzrostl počet lidí, kteří nebyli schopní určit klíčového aktéra v řešení globálních Cílů, z 8 % na 12 %. O důležitosti Jednotlivých občanů jsou přesvědčeni hlavně Mladí lidé mezi 18 a 24 lety (36 %). Lidé s vyšším vzděláním (75 %) a lidé vydělávající mezi 20 a 30 tisíci korun (74 %) více v této oblasti volili Stát a vládu.
 9. 9. 9 Cíle udržitelného rozvoje, 06/2017 Zapojení české vlády do řešení Cílů schvaluje přes 79 % Čechů. I v případě soukromého sektoru je ale souhlas velký – 73 %. 31% 35% 48% 47% 8% 7% 3% 2% 11% 10% 2017 2016 ZAPOJENÍ ČESKÉ VLÁDY DO PLNĚNÍ CÍLŮ ZAPOJENÍ ČESKÉHO SOUKROMÉHO SEKTORU DO PLNĚNÍ CÍLŮ Myslíte si, že by se měl český soukromý sektor aktivně zapojovat do plnění globálních Cílů Organizace spojených národů do roku 2030? Báze: Všichni respondenti (N=1000) 22% 25% 51% 51% 11% 9% 3% 2% 13% 13% 2017 2016 Myslíte si, že by se česká vláda měla aktivně zapojovat do plnění globálních Cílů Organizace spojených národů do roku 2030? Báze: Všichni respondenti (N=1000) Indikuje statisticky významný rozdíl oproti roku 2016 Lidé s vyšším vzděláním častěji souhlasí se zapojením jak vlády (86 %), tak soukromého sektoru (82 %) do plnění Cílů.
 10. 10. 10 Cíle udržitelného rozvoje, 06/2017 Co Čechy minulý rok nejvíce zaujalo z oblasti společenské odpovědnosti? 7 % zmínilo aktivity z oblasti ochrany vodních zdrojů „Snad se lepší hospodaření s lesy a konečně se zabývají erozí půdy, zastavováním orné půdy a podobně. Začínají zkoumat, jak zajistit vodu.“ „Projekt Dešťovka – mělo by být více takových projektů.“ „Snaha Vlády ČR podporovat využívání dešťové vody, zejména v oblastech postižených suchem.“ 4 % si všimla ochrany přírody a ekologie „Konečně diskuze o vzácnosti pitné vody a nutnosti ji chránit pro nás i budoucí generace.“ „Snad jediné – řešení problému s nedostatkem spodní vody.“ „Rozvoj alternativních zdrojů energií, zvýšená pozornost vlády a celé společnosti na hospodaření s vodou a vytváření zásob vody, hospodaření se srážkovou vodou.“ „Různé akce na podporu zeleně nebo soutěž senoseče a snížení počtu zvířat, která umírají při sečení trav.“ „Novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny.“ „Greenpeace a jejich kampaně, třeba těžba v Ústeckém kraji.“ „Snad se lepší hospodaření s lesy a konečně se zabývají erozí půdy, zastavováním orné půdy a podobně. Začínají zkoumat, jak zajistit vodu..“ „Dlouhodobě vnímám absenci zodpovědného chování jednotlivců, téměř všichni si myslí, že jsou jen kapka v moři a že se jich snaha o udržitelný rozvoj netýká. Znám osobně učitele ekologie na ZŠ, který běžně doma podpaluje oheň v kamnech PET lahvemi.“ 64 % respondentů nic konkrétního neuvedlo Co Vás v posledním roce v České republice nejvíce zaujalo z oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti? Báze: Všichni respondenti (N=1000)
 11. 11. 11 Kontakty: Jan Karlíček Senior Research Executive Ipsos Loyalty jan.karlicek@ipsos.com GSM: +420 601 293 715 Tomáš Macků Research & Communication Director tomas.macku@ipsos.com GSM: +420 774 646 799 Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 87 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM, Ipsos ERM, Ipsos Observer a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. 11 www.ipsos.cz www.ipsos.com IPSOS s.r.o. Na Příkopě 22 Slovanský dům 110 00 Praha 1

×