Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

брошура U+a

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

брошура U+a

  1. 1. Artсеместър е образователно твор- чески проект на Корпоративен университет Ка- рол, създаден за хора на изкуството. Кога? Месец май Къде? Централен офис, ул. Златовръх 1 Как? Учи и твори: Лекции и артшопи Напълно безплатно обучениеНапълно безплатно обучениеНапълно безплатно обучениеНапълно безплатно обучение за финансова грамотностза финансова грамотностза финансова грамотностза финансова грамотност и финансова култура за арт хораи финансова култура за арт хораи финансова култура за арт хораи финансова култура за арт хора на достъпен език и в творческана достъпен език и в творческана достъпен език и в творческана достъпен език и в творческа обстановкаобстановкаобстановкаобстановка 02 4008 29302 4008 29302 4008 29302 4008 293 education@karoll.bgeducation@karoll.bgeducation@karoll.bgeducation@karoll.bg София 1164 ЖК Лозенец ул. Златовръх 1 Корпоративен университет Карол • Постоянна изложба с произведенията на участниците в Арт семестър • Възможност за продажба на експонатите • Електронон албум Art Semester ArtThinker FinancialThinkerFinancialThinkerFinancialThinkerFinancialThinker Art lounge
  2. 2. Корпоративен университетКорпоративен университетКорпоративен университетКорпоративен университет КаролКаролКаролКарол е проект на финансова група Карол, която вече 20 години работи на различните финансови пазари. Карол семестърКарол семестърКарол семестърКарол семестър е основният образовате- лен проект за студенти, който се провеж- да всеки юли и всяка година има разли- чен тематичен акцент. Как да кандидатствате? Следете информацията на сайта ни. Във Facebook. В LinkedIn. Търсете Милена Петкова, Ръководител на проекта 02 4008 29302 4008 29302 4008 29302 4008 293 education@karoll.bgeducation@karoll.bgeducation@karoll.bgeducation@karoll.bg Кои сме ние? Арт семестърАрт семестърАрт семестърАрт семестър е най-новата образователна инициатива, насо- чена към арт хора—студенти и хора със свободни професии— с обучителна част, лекционна, арт шопи и индивидуална ра- бота по проекти— произведения на изкуството, създадени с изразните средства на всеки участник. Темите за управление на личните финанси водят мениджъ- ри от финансова група Карол, а теми, свързани с изкуство и арт мениджмънт—гост лектори. В творческите работилници някои от участниците са и воде- щи на креативния брейнсторминг, който провеждаме . Art Semester

×