Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mediawijs met de mediacoach!

4,735 views

Published on

Deze presentatie geeft een inleiding tot het begrip mediawijsheid en mediacoach. Ook wordt aandacht besteed aan de integratie van mediawijsheid in het onderwijs en bibliotheek.

Published in: Education

Mediawijs met de mediacoach!

 1. 1. Mediawijs met de mediacoach! ICT-Praktijkdag Heverlee 7 februari 2011 Karolien Selhorst
 2. 2. Kennismaking
 3. 3. Programma• Wat is mediawijsheid? Waarom?• Situatie Nederland/Vlaanderen• Onderwijs en mediawijsheid• Bibliotheek en mediawijsheid• De mediacoach• Rol mediacoach• Links/referenties
 4. 4. Mediawijsheid in context
 5. 5. Mediawijsheid: het begrip• Lesgeven over media is geen nieuw fenomeen: media-educatie• De term ‘mediawijsheid’ werd voor het eerst geformuleerd in een advies van Nederlandse Raad van Cultuur aan de overheid.• In dat rapport ‘Mediawijsheid: de ontwikkeling van een nieuw burgerschap’ (2005) pleitte de Raad voor meer aandacht voor de mediawijsheid van alle burgers, dus niet alleen kinderen.• Volgens de Nederlandse RvC is mediawijsheid ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch, veilig en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde samenleving’ (Advies 2005).• Term ‘media-educatie’: achterhaald, te veel gekoppeld aan ‘oude media’ (passieve consumptie) t.o.v. nieuwe media (actieve participatie).
 6. 6. Mediawijsheid: het begrip• Volgens de Raad van Cultuur gaat het om drie belangrijke activiteiten (voor alle burgers): – Functioneren (mediawijsheid: voorwaarde om goed te functioneren in maatschappij) – Participeren (mediawijsheid: voorwaarde voor participatie in maatschappelijk proces) – Produceren (nieuwe media nodigen uit tot produceren content)• De overheid heeft het advies deels overgenomen.• Cultuurbeleid 2007 nota van Minister Plasterk (OCW).• 2008: Kabinetsvisie mediawijsheid (doelen mediawijsheidsprogramma).
 7. 7. Mediawijsheid: het begrip• Openbare bibliotheken: fysieke loketten mediawijsheid burgers.• Onderwijs: 2 adviezen RVC (deels opgevolgd) : – Inpassing mediawijsheid in burgerschapsonderwijs – Aanstellen mediacoaches in scholen• Concept ‘veiligheid’ benadrukt in kabinetsvisie.• Oprichting ‘Mediawijsheid Expertisecentrum’ , een netwerkorganisatie die alle organisaties die zich bezig houden met mediawijsheid verbindt en nieuwe initiatieven initieert. Het online loket van dat centrum is www.mediawijzer.net.• Inventaris bestaande initiatieven op mediawijsheidkaart.nl
 8. 8. Mediawijsheid: thema’s• Het Expertisecentrum Mediawijsheid onderscheidt 8 thema’s: – Praktische vaardigheden – Informatie- en strategische vaardigheden – Mediabewustzijn – Verantwoord gebruik en veiligheid – Participatie en productie – Empowerment – Auteursrecht: mediaparticipatie – Innovatief en experimenteel mediagebruik
 9. 9. Mediawijsheid: vaardigheden• Drie programmalijnen van het huidige mediawijsheid-aanbod: – Het ontwikkelen van mediavaardigheden en mediabewustzijn. – Het stimuleren van sociale participatie via media. – Innovatief en experimenteel mediagebruik.• De vaardigheden met betrekking tot nieuwe media kunnen worden ingedeeld in ict-vaardigheden, informatievaardigheden en veilig mediagebruik.• Het aspect ‘veiligheid’ ontbreekt vaak in definities ‘informatiegeletterdheid’ en ‘digitale geletterdheid’.
 10. 10. Door de bomen het bos?• Situatie Nederland: veel aandacht voor thema, maar… – Veel aanbieders van producten onder noemer mediawijsheid (Kinderconsument, Reklame Rakkers/Media Makkers, enz.) – Veel organisaties die focussen op mediawijsheid (voorbeeld: Mijn kind online, Kennisnet enz.) – Veel losse initiatieven en programma’s (Voorbeeld: ‘Week van de mediawijsheid’. http://www.weekvandemediawijsheid.nl
 11. 11. Kaart mediawijsheid
 12. 12. Mediawijsheid in NederlandConclusies: – Weinig visievorming; – Behoefte aan ondersteuning implementatie mediawijsheid; – Integratie mediawijsheid in onderwijs en bibliotheken verloopt moeizaam; – Te veel nadruk op productontwikkeling.
 13. 13. Mediawijsheid in Vlaanderen• Sinds september 2010 staat mediawijsheid vermeld in de eindtermen voor het secundair onderwijs.• Deze nieuwe eindtermen werden verdeeld in drie groepen: Leren leren, een gemeenschappelijke stam en zeven contexten (waaronder mentale gezondheid, socioculturele samenleving, enz.). Mediawijsheid hoort tot de gemeenschappelijke stam, en wordt in de tekst gedefinieerd als een bewuste en kritische houding ten opzichte van klassieke (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internet-toepassingen, sms) en het vermogen tot een alledaags, informeel en creatief mediagebruik dat (impliciet of expliciet) gericht is op participatie in de culturele publieke sfeer (lezersbrief, YouTube, chatrooms, blogs, webcam, enz).• Concreet uit zich dit in twee eindtermen: – Leerlingen gaan alert om met media – Leerlingen participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte
 14. 14. Mediawijsheid in Vlaanderen• Veel versnippering van initiatieven, organisaties en beleidsinitiatieven. Voorbeeld: Het platform rond mediawijsheid, de Digitale Week, IT-Huis, enz..• Richten zich op bepaalde aspecten van ‘mediawijsheid’ of vallen onder noemer ‘digitale kloof’, ‘e-inclusie’ enz..• Veel betrokken partijen: LINC, Centra voor Basiseducatie, overheid,CANON CULTUURCEL, enz..• Weinig samenwerking tussen verschillende beleidsniveau’s.
 15. 15. Beleidsinitiatieven: voorbeelden• Nationaal plan tegen digitale kloof (2005)• Digitaal actieplan Vlaanderen (2005): doel: overbruggen digitale kloof• ‘Internet voor iedereen’-pakket• Oprichting Openbare Computerruimten (2006)• Vlaams Platform tegen de digitale kloof lanceert Digiplan 2007-2011 (2007).• Enz..
 16. 16. Vlaams expertisecentrum mediawijsheid?• In de Beleidsnota Media 2009-2014 kondigt Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Lieten de oprichting aan van een Vlaams centrum voor mediawijsheid.• Doel: het verzekeren van een volwaardige toegang voor elke Vlaming tot een divers, kwalitatief en innovatief media-aanbod. “In de eerste plaats dat mensen voldoende kennis en vaardigheden hebben om bewust en kritisch om te gaan met de verschillende vormen van media.• Mediawijsheid is bij uitstek een transversaal thema dat niet alleen sterke banden heeft met Media, maar ook met Jeugd, Cultuur en Onderwijs. De Vlaamse Regulator voor de Media met zijn gespecialiseerde kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen zal bij de werking van dit kenniscentrum betrokken worden. Er is eveneens een rol weggelegd voor het departement.• De relatie van het kenniscentrum tot de vele kleinschalige initiatieven die zich nu reeds op dit terrein ontwikkelen, moet worden bepaald. Een leesbevorderingproject als ‘Kranten in de Klas’ (KiK) kan op termijn een concreet instrument worden van het kenniscentrum.”
 17. 17. Waarom mediawijsheid: onderzoek• Onderzoek tweede graad digitale kloof IST. Doel: een diepgaand en uitgebreid inzicht te krijgen in de evolutie van de digitale kloof; de aanpak van bestaande digitale inclusie initiatieven te identificeren en te analyseren; huidige problemen te identificeren en beleidsrelevante oplossingen naar voor te brengen• De Nederlandse stichting ‘Mijn Kind Online’ deed een onderzoek en publiceerde een rapport met de toepasselijke titel ‘Einstein bestaat niet’. De eindconclusie van het rapport is tweeledig: jongeren hebben meer vaardigheden op internet nodig, maar websites zouden ook veel gebruiksvriendelijker kunnen zijn. Dit laatste heeft ook implicaties wanneer online hulpverlening zich wil richten op een jongere doelgroep. => de ‘digitale whizzkid’ bestaat niet!
 18. 18. Mediawijsheid in onderwijs?• In Nederland is rol onderwijs in mediawijsheid erkend door de overheid.• Maar weinig integratie, visievorming.• Veel fragmentatie in de toepassing van mediawijsheid.• De mediawijsheid van kinderen/jongeren kan op verschillende manieren bevorderd worden op school: – Mediawijsheid als apart vak (lukt alleen als alle aspecten van mediawijsheid aan bod komen) – Mediawijsheid vakoverstijgend – Mediawijsheid als extraatje : thematisch of in bepaalde lessen (risico: niet alle aspecten komen aan bod)• Voorwaarde: mediawijze leerkrachten!
 19. 19. Voorbeeld mediawijsheid op school• Thorbecke college in Zwolle is een inspirerend voorbeeld.• Het doel is leerlingen mediawijs te maken in een contextrijke leeromgeving. Hiervoor is de school verbouwd en is er nu de beschikking over een studio van 8 bij 8 meter, een montage kamer, en een geluidscabine. Andere doelen zijn leerlingen keuzes te bieden in leren en ze te laten ontdekken wat hun talenten zijn. De leerlingen krijgen op deze school 5 uur per week les rondom media, er komt van alles aan de orde in verschillende lessen: mediatechniek, montage, mediageletterdheid, website bouwen, cameratechniek, journalistieke vaardigheden, digitaal stripverhaal maken, slapstick maken etc. etc. De school heeft ook een convenant gesloten met bibliotheek Zwolle.• Doorlopende leerlijn mediageletterdheid ontwikkeld met SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling): http://mediageletterdheid.slo.nl/
 20. 20. Voorbeeld mediawijsheid in onderwijs • Project ‘mediamaatje’ (reformatorische basisscholen, Noaber Foundation en Driestar educatief.) • Methode ‘Mediamaatje’ gebaseerd op een onderwijskundige visie op media-educatie. • “De christelijke / reformatorische basisschool heeft in het kader van media-educatie de volgende taken: – het zorgvuldig selecteren van in het onderwijs te gebruiken media en mediaproducten op grond van de algemene uitgangspunten en doelstellingen van de school; – het plaatsen van de media-ervaringen van de leerlingen in het kader van het leven als christen in een geseculariseerde maatschappij; – het leren waarderen en gebruiken van media en mediaproducten vanuit een christelijk-kritische levenshouding. “
 21. 21. Mediawijsheid in Vlaams Onderwijs• Fragmentatie van initatiatieven en organisaties die focussen op deelaspecten mediawijsheid.• Voorbeeld: KUL: diverse tutorials informatievaardigheden ontwikkeld.• Organisaties die hulpmiddelen bieden voor docenten: Klascement enz..• iSchool (subproject IT-Huis) Het IT-huis stimuleert scholen om zich te ontpoppen tot ICT-brede scholen waar nascholingen worden georganiseerd voor (groot)ouders en/of buurtbewoners.
 22. 22. Tips om te starten• Lees het handboek ‘Mediawijsheid op school’ (Mijn Kind Online) ter inspiratie.• Start een werkgroep: bewustwording + ontwikkel een visie op mediawijsheid op school.• Maak docenten mediawijs!• Betrek leerlingen.• Mediatheek = centrum – mediathecaris: mediacoach.• Betrek ouders en informeer hen.• Maak de schoolwebsite mediawijs.• Enz..
 23. 23. Hulpmiddelen• De MediaWijzer (Kennisnet) heeft als doel een aantal handvatten te bieden om mediawijsheid in het onderwijs in te bedden. De Wijzer biedt ingangen om in gesprek te gaan met leerlingen over media, geeft tips hoe media in uw les ingezet kunnen worden en aanwijzingen hoe docenten hun eigen ict- vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.• Lesmaterialen: Medialessen.nl
 24. 24. Bibliotheken en mediawijsheid• Nederlandse Sectorinstituut Openbare bibliotheken (SIOB) => rapport (Kwink.groep) over de rol van de bibliotheek bij het stimuleren van mediawijsheid• Conclusies: – Doelgroep: primair en voortgezet onderwijs – Focus op informatie- en strategische vaardigheden – Dienstverlening: basispakket digitale en fysieke diensten• Drie rollen denkbaar: – Makelaar en adviseur – Ontwikkelaar en aanbieder – Ondersteuner en coach
 25. 25. Voorbeeld mediawijsheid in de bieb• Nederlandse Bibliotheken vullen rol anders in.• Variërend van ‘all-in beleid’ in Bibliotheek Vlissingen (responsabilisering burger vanaf wieg – ook sterke nadruk op geletterheid) tot losse initiatieven voor diverse doelgroepen (My Life Story).• Bibliotheek Rotterdam: visie op mediawijsheid.
 26. 26. Mediawijsheid in bieb Vlissingen• Bibliotheek Vlissingen: directeur Kees Hamann stelt dat mediawijsheid een hype is die over drie jaar voorbij is tenzij scholen, bibliotheken en gemeenten er gezamenlijk werk van gaan maken. Bibliotheken moeten service en expertise bieden aan onderwijs, geen vrijblijvende projecten en producten.• Structurele ondersteuning inzake media-educatie en leesbevordering op maat van de school => veelsporenbeleid (fysieke aanwezigheid op scholen, opleiden personeel, begeleiden van diverse doelgroepen).• Voorbeeld ondersteuning docenten: 23 Dingen voor docenten basisonderwijs (dit jaar: Vlaamse versie), gastlessen, enz..• Project ‘Wiki Loves Bieb’: tot stand brengen structurele samenwerking tussen Wikimedia en sector openbare bibliotheken. (Leermaterialen beschikbaar op aanvraag).
 27. 27. Rol bibliotheken in Vlaanderen• Veel versnipperde initiatieven. Voorbeeld: Zandletters: Zandletters is een informatie- en mediaproject voor de inwoners van Oostende. Het bestaat uit een netwerk van Oostendse organisaties die samenwerken rond digitale geletterdheid en participatie. (www.zandletters.be)• Ondersteuning door LOCUS en Bibnet vooral gericht op informatiegeletterdheid.• Weinig of geen visievorming• Goed overzicht op de wiki informatiegeletterdheid.• Loop van 2011: visievorming en werkgroep vanuit Interprovinciaal Bibliotheekbeleid.
 28. 28. De mediacoach?• “De mediacoach is het aanspreekpunt binnen de eigen onderwijs-, opvoed-, jeugdhulpverleningsinstelling, bibliotheek of mediatheek m.b.t. mediawijsheid. De mediacoach is verantwoordelijk voor het initiëren van mediaprojecten, eventueel in samenwerking met externe partijen.” (< Nederlandse Raad voor Cultuur)• Deze projecten kunnen uiteenlopen van het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden, het opstellen van een mediaprotocol, het organiseren van ouderavonden en themaweken, coördineren van binnenkomend lesmateriaal, het afhandelen van mediagerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving, het inschakelen van hulpinstanties, enz..
 29. 29. Rol mediacoach onderwijs• Één persoon of een werkgroep?• Een mediacoach is iemand die het mediabeleid van een school op zich neemt, en daarbij vakdocenten faciliteert en begeleidt, mediaprojecten en ouderavonden organiseert, en contact houdt met buitenschoolse partijen. (< Handboek mediawijsheid op school).• Mogelijke taken van zo’n mediacoach kunnen zijn: – het begeleiden van projecten rondom het produceren van media; – het geven van cursussen aan de leerlingen; – het handhaven van de gedragsregels rondom internetgebruik; – een samenwerkingsverband opzetten met de docenten informatica (computervaardigheden) en handvaardigheid (creatief met media omgaan).• Voorbeeld filmpje.
 30. 30. Rol mediacoach bibliotheek• Invulling van de rol van mediacoach varieert en hangt samen met visie bibliotheek op mediawijsheid• Voorbeeld: functieomschrijving Brabants netwerk bibliotheken: « De mediacoach is verantwoordelijk voor de invulling van de bibliotheekfunctie lokaal loket mediawijsheid. De mediacoach initieert en promoot nieuwe diensten, producten en activiteiten op het gebied van lokaal loket mediawijsheid. De mediacoach signaleert nieuwe ontwikkelingen en filtert relevante informatie voor de diverse omschreven doelgroepen. De mediacoach is verantwoordelijk voor het initiëren, onderhouden en optimaliseren van de dienstverlening van de bibliotheek aan diverse doelgroepen op het gebied van mediawijsheid. Hij/zij is verantwoordelijk voor de tevredenheid van de klant over de aangeboden producten en diensten. De mediacoach treedt op als ambassadeur van de bibliotheek. De mediacoach is op de hoogte van de visie en missie van de bibliotheek en draagt deze uit.”• In Vlaanderen nog geen mediacoaches in bibliotheken (in ontwikkeling).
 31. 31. Competenties mediacoach bieb• Visiedocument ‘De bibliotheek als huis van de mediawijsheid’ (Biblioservice Gelderland).• Competenties hangen samen met rol van de bibliotheek in mediawijsheid.• Competenties van mediacoach in de rol van ondersteuner en coach: – Didactische en coachingsvaardigheden; – Zelfstandig lessen kunnen geven of als inhoudsexpert ondersteunen enz..• Competenties van de mediacoach in de rol van ontwikkelaar/aanbieder: – Onderzoeken wat er speelt en in samenwerking met derden nieuwe producten en activiteiten ontwikkelen; – Kunnen ontwikkelen en uitrollen van vernieuwende activiteiten enz..• Competenties van mediacoach in de rol van makelaar/adviseur: – Kennis hebben van de materie+ op hoogte blijven ontwikkelingen; – Kunnen coördineren en intermediëren; – Kennis hebben van lokale netwerken; – Netwerkbouwer van vragers en aanbieders enz..
 32. 32. Opleidingen mediacoach: Nederland• De Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC) heeft als doel het verbeteren van de mediawijsheid van professionals die in hun eigen werkomgeving met jeugd in aanraking komen. De Europese Commissie ondersteunt de opleiding vanuit het Leonardo Da Vinci fonds met als doel het aanbieden van professionele en innovatieve beroepstrainingen, die deelnemers van hoogwaardige kennis, vaardigheden en kwalificaties voorzien.• De Nationale Opleiding Media Coach is een initiatief van De Kinderconsument, Media Rakkers en het opleidingsinstituut Nationale Academie Voor Media & Maatschappij.• De Nationaal MediaCoach is verantwoordelijk voor het initiëren van mediaprojecten al dan niet in samenwerking met externe partijen.• Het programma wordt afgesloten met een examen dat recht geeft op het officiële Nationaal MediaCoach Certificaat.• Bijscholing in de vorm van terugkomdagen
 33. 33. Opleidingen mediacoach: Nederland• De cursus Mediacoach Openbare Bibliotheek is een door Saxion verzorgde posthbo-cursus (deeltijds).• De cursus is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers.• De Mediacoach die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, is in staat succesvol mediacoachingsdiensten aan te bieden aan diverse doelgroepen. In de opleiding leert de cursist om zélf mediawijsheidprojecten op te zetten (bijv. voor ouders, jongeren, allochtonen, etc.), dan wel andere professionals (bijv. leerkrachten, buurtwerkers, etc.) te adviseren en ondersteunen bij hun mediawijsheidprojecten.• De cursus heeft een belangrijke praktijkcomponent, doordat de cursist geacht wordt naast de nominale cursusuren zelf één concreet mediawijsheidproject te ontwikkelen dan wel anderen daarbij te begeleiden en ondersteunen.
 34. 34. Opleidingen mediacoach• Europa: the Leonardo da Vinci Media Coach partnership is a community of media resource centres that is working on key competences concerning media coaching both at a national and European level. This development is essential in the knowledge- based society that is raising demand for key competences in the personal, social and especially professional spheres.• The Media Coach partnership has two operational objectives: – to improve the quality of media education and to increase the volume of co-operation between institutions or organisations providing learning opportunities, enterprises, social partners and other relevant bodies throughout Europe – to facilitate the development of innovative practices in the field of vocational education and training other than at tertiary level, and their transfer, including from one participating country to others. All our activities are related to learning and creating in a media saturated society.• Verschillende soorten certificiëring: In Duitsland bijvoorbeeld credit- systeem universiteit Keulen.
 35. 35. Competenties en doelgroep• Competenties: 6C’s: – Coaching – Comprehension – Critical thinking – Creativity – Cross-cultural awareness – Citizinship• Doelgroepen: – Leerkrachten – Leraren in opleiding – Bibliothecarissen – Socio-culturele werkers – Leerkracht-assistenten – Alle educatieve medewerkers
 36. 36. Opleidingen mediacoach in België• Wallonië: opleiding georganiseerd door Media-Animation. Volgende onderdelen dienen te worden gevolgd: – Theoretische cluster van thema’s worden voorgesteld; – Praktische opleiding: technische ateliers; – Individuele realisatie van een project dat kadert binnen bestaande projecten.• Eindbeoordeling: De deelnemer wordt beoordeeld op het project dat hij gerealiseerd heeft.• Mediacoach 2 traject start in maart 2011 (9 dagen)• Vlaanderen: Mediacoach-project LINC. Meer info: Laure Van Hoecke Coördinator LINC vzw laure.van.hoecke@linc-vzw.be
 37. 37. Links/referenties• Mediawijsheid in Perspectief (Raad voor Cultuur): http://www.mediawijsheidinperspectief.nl/• Mediawijsheid (Kamerstuk): http://www.mediawijsheid.nl/site/229- Wat+is+Mediawijsheid%3F.html• Mediawijzer.net is een expertisecentrum dat is opgezet als netwerkorganisatie: http://www.mediawijzer.net/• Mediawijsheidkaart.nl: http://www.mediawijsheidkaart.nl/• Medialessen: leermateriaal mediawijsheid voor leraren• Platform mediawijsheid: http://www.platformvoormediawijsheid.be/
 38. 38. Links/referenties• Mijn kind online: http://www.mijnkindonline.nl/• Stichting de Kinderconsument: www.kinderconsument.nl• Kennisnet mediawijsheid: http://mediawijs.kennisnet.nl/• Overzicht Vlaamse beleidsinitiatieven digitale kloof: http://tinyurl.com/6jr6572• Word zelf mediawijs als docent: http://www.didacto.be/didacto/START.html
 39. 39. Links/referenties• Rapport digitale kloof IST: http://tinyurl.com/4cxx2nv• De Nederlandse stichting ‘Mijn Kind Online’ deed een onderzoek en publiceerde een rapport met de toepasselijke titel ‘Einstein bestaat niet’: http://tinyurl.com/6jk5ego• Mediamaatje: http://www.mediamaatje.nl/#• KUL: tutorials informatievaardigheden: http://bib.kuleuven.be/zoeken/tutorials.htm• iSchool: http://www.ithuis.be/index.php/ischool• Handboek mediawijsheid op school: http://tinyurl.com/66pevxm• Mediawijzer kennisnet: http://tinyurl.com/656d2fp• Wiki informatiegeletterdheid http://tinyurl.com/yewxl8z
 40. 40. Links/referenties• Bibliotheek Rotterdam: visie op mediawijsheid: http://tinyurl.com/4q5g65a• ‘Wiki loves Bieb’ http://wikilovesbieb.nl/• Functieomschrijving mediacoach Brabantse bibliotheken: http://tinyurl.com/6g3u692• Filmpjes mediacoach op school: http://tinyurl.com/6jqphlm• Mediacoach opleiding in Wallonië: http://www.media- animation.be/MediaCoach-module-2.html• The Leonardo da Vinci Media Coach partnership: http://www.media-coach.eu/• Segers, Katia en Bauwens, Joke. Maak mij wat wijs (2010). Lannoo Campus.
 41. 41. Voer voor discussie• Mediawijsheid: wat?• Rol onderwijs/bibliotheek/ouders?• Rol mediacoach?• Mediacoach op school: must ?• Mediacoach als apart beroep of geïntegreerd?• Vaardigheden mediacoach/docenten?
 42. 42. Verder discussiëren online• Word lid van de LinkedIn-groep ‘Mediawijsheid in Vlaanderen’ : http://tinyurl.com/6y644qp• Deze groep biedt professionals die bezig zijn met mediawijsheid/mediageletterdheid in Vlaanderen een forum voor het uitwisselen van ervaringen en projecten.
 43. 43. Vragen? Karolien Selhorst Coördinator Interprovinciaal Bibliotheekbeleid (VVP) www.karolienselhorst.bekaroselhorst@gmail.com of karolien@vlaamseprovincies.be http://www.slideshare.net/KarolienSelhorst Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding- NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 België licentie

×