Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬

3,725 views

Published on

8th standard annual question paper

Published in: Education
  • Login to see the comments

೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬

  1. 1. ಸರರರ ಪಪಢಶಲ ಬಬಗಗರರ ,ಬಬಗಳಗರರ-೬೮ ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನನ ಡ ೯ ನಬ ತರಗತ ಅಬಕಗಳರ :೯೦ ಭಗ -'ಎ' ಈ ಕಳ ಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಒಬದಗಬದರ ವಕಕ ದಲ ಉತತರ ಬರಯರ. ೮*೧ =೮ ೧. ಹಸಕಸಸ ದವಗ ತಗಬರರತತದದ ರಹಬಮನ ಗರಣ ಯವದರ ? ೨. ಮಲಗತತಯವರ ಓದನ ಆತತಬಯ ಸಸ ಳ ಯವದರ ? ೩. ಜಗಣಗ ಯವ ಪಪಣಯ ನತತರರ ಪಬಚ ಪಪಣ ? ೪. ಯಕಕ ಗನದ ಮಗರರ ಶಶಲಗಳರ ಯವವ ? ೫.ದಬವರರ ಯರ ಮರಗ ಬಬದಗದಗದ? ೬.ಕನನ ಡ ನಡನ ವಸರತಗಳ ಹರಮಯಬನರ ? ೭. ಮರರತ ಅಮಮತ ಬಳಳಯ ಬದಲರ ಏನನರನ ತರರವನರ ? ೮.ಜಗದಲ ಎಬತಹ ಜನರರರವರರ ? ಈ ಕಳಗನವಗಳಗ ಮಗರರ ನಲರಲ ವಕಕ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ. ೯ *೨=೧೮ ೯. ರಹಬಮ ತನನ ಜವಬದರಯಬದ ತಪಸಸಕಗಬಡ ಬಗ ಹಬಗ ? ೧೦. ಶವರಮ ರರಬತರರ ನಗಬಡದ ಜನಪದ ನಮತಕ ದ ಸಗಬಗನರನ ಚತಪಸ . ೧೧. ಜಯಪರದ ಜನರಗ ಬಣಣ ಗಳ ಬಗಗ ಇರರವ ಮಬಹವನರನ ತಳಸ. ೧೨. ಮಲಗತತಯವರ ದಬಪದ ಕಳಗ ಕರಳತರ ಓದರವ ಅಭಕಸ ಹಬಗ ಆಯತರ ? ೧೩. ಇಬಬಳ ಜಬರರಬಗದ ವಶಬಷತ ಏನರ ? ೧೪. ಬದರನರನ ಬತತವನನಗ ಯರರ ಯರರ ಉಪಯಗಸರತತರ ? ೧೫. ದಶವದವರ ತಬಪರನ ಕರರತರ ಶಬತಲಯ ಅಭಪಪಯವಬನರ? ೧೬.ಪರದ ಮಬಲಬಳರತತದದ ಬತ ರಜ ಹಬಳದರದರ ಏನರ ? ೧೭.ಶಲಗಳ ಸಸತಗತಯ ಹನನಲಯಲ ಹಣರಣಮಕಲ ಳರ ಎದರರಸರತತರರವ ಸಮಸಕಗಳರ ಯವವ? ಈ ಕಳಗನ ಹಬಳಕಗಳಗ ಸಬದರರ ಮತರತ ಸಸರಸಕ ಗಳನರನ ಬರಯರ. ೪*೩=೧೨ ೧೮.''ಅದರ ಪಳಲ ಗರಣಬಗಳನದಮನರಬ ರಮಕ ಮಪಸದರ. '' ೧೯..''ಮನವತಯಬ ವಶಸ ಅನರಸರಸಬಬರದ ಮಗರ '' ೨೦.''ಪಣಕ ಬ ಪರಣದಬತ '' ೨೧. ''ಬಲಯನತಗತಡ ಮರನವಬ'' ಈ ಸಹತ /ಕವಗಳ ಸಸ ಳ ,ರಲ,ಕಮತ ,ಪಪಶಸತ /ಬರರದರಗಳನರನ ಕರರತರ ವಕಕ ರಗಪದಲ ಬರಯರ. ೨*೩=೬ ೨೨. ಭಸ mamatabhagwat1@gmail.com
  2. 2. ೨೩. ಮಧರರಚನನ ೨೪. ಈ ಕಳಗನ ಪದಕ ಭಗವನರನ ಪಣರಗಗಳಸ. ೧*೩=೩ ರರತ ರಗತಳಕ ------------------------ ನವರತನ ------------------------------- ---------------------------------------- - --------------------------------------- ------------------------------------------ ಅಥವ ----------------------------------------- -------------------------------ಬಣಣಪನರ. ----------------------------------------- ೨೫. ಈ ಕಳಗನ ಪದಕ ಭಗವನರನ ಓದ ಅಥರಮಡಕಗಬಡರ , ಅಡಕವಗರರವ ಮಲಕ ವನನಧರಸ ಸರಬಶ ಬರಯರ. ೧*೪=೪ ಜತ -ಕರಲ -ಮತ-ಧಮರಪಶಗಳ ಕಡದಗಗದರ ಎದ ಹಗಗ ಹಡಬಬಕರ ; ಯರಗಯರಗಗಳಚಯಲ ಲಗಬಕಲಗಬರಬತದಲ ಆ ಹಡರ ಗರಡರಗಬಬಕರ ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಎಬಟರ ಅಥವ ಹತರತ ವಕಕ ಗಳಲ ಉತತರ ಬರಯರ. ೨*೩=೬ ೨೬. ಬಬಸರ ಕಬಸಳಯ ವಶಶಷಷ ಕತಯನರನ ಕರರತರ ಬರಯರ. ಅಥವ ಡಗಳರಳ ಬರಸರವ ಕಲವದರ ವಬಷರಗಷಣಗಳನರನ ವವರಸ . ೨೭. ವಶಸಮತ ತನ ಆಶಪಮ ಪಪದಬಶಕಲ ರಲಟಷ ಅನಬತರ ಹರಶಶ ಬದಪ ಎದರರಸದ ಸಬಕಷಷ ಗಳನರನ ವವರಸ. ಅಥವ ಕನನ ಡ ನಡನ ಸರ ಸಗಬಗನರನ ಕವ ಹಬಗ ವಣರಸದರ ? ೨೮. ಈ ಕಳಗನ ಗದಕ ಭಗವನರನ ಓದಕಗಬಡರ ,ಕಗಟಷರರವ ಪಪಶನಗಳಗ ಉತತರ ಬರಯರ. ೧*೪ =೪(೨+೨) ಕರವಬಪ ಅಧಕಪಕರಗ ಕಲಸ ಮಡರತತದದ ದನಗಳರ .ಒಮತ ಅವರರ ಶಪಬರಬಗಪಟಷ ಣದಲ ಉಪನಕಸ ನಬಡದರರ.ನಮತ ಯರವಕರರ ನರಬಕರಶಮತಗಳಗಬಬಕರ ಎನರನವದರ ಅವರ ಭಷಣದ ವಸರತ. ಪರಬಪರಗತವಗ ನಮಗ ಬಬದರರವ ವಚರ ಸಬಪತತನರನ ವಮಶರತತ ಕವಗ ಪರಶಬಲಸಯಬ ಸಸಬಕರಸಬಬಕರ. ಕಬವಲ ಮಗಢನಬಬಕಯಷಷ ರಬದಲಬ ಯವದಕಗಲ ಜಗಬತರ ಬಬಳಬರದರ.ಎನರನವದರ ಅವರ ಉಪನಕಸದ ಒಟರಷ ಸರಬಶ . ಕಲವರರ ಸಬಪಪದಯವದಗಳರ ಈ ಭಷಣದಬದ ಕರಳದರರ. ಸಬಪಪದಯವನರನ ಟಬಕಸರತತರರವ ಈ ಅಧಕಪಕನನರನ ವಶಸ ವದಕಲಯ ಶಕಸಬಬಕರ ಎಬದರ ಅವರರ ವಶಸ ವದಕನಲಯಕಲ ದಗರರ ಸಲಸ ಒತತಯ ಹಗಡದರರ.ವಶಸ ವದಕಲಯ ಸರಮತ ನ ಕಗರರವಬತರಲಲಲ .ಆಗ ಕನನ ಡ ಪಪಧಕಪಕರಗದದ ವಬಕಣಣ ಯಕ ನವರನರನ ಅದರ ಈ ದಗರನ ಬಗಗ ತನಖ ನಡಸಲರ ನಬಮಸತರ. ಅವರರ ಆ ಭಷಣದ ಪಪತ ತರಸಕಗಬಡರ ಓದ ವಶಸ ವದಕಲಯಕಲ ಬರದರರ. ''ನನರ ಪಟಷ ಪಸ ನವರ ಭಷಣವನರನ ಆಮಗಲಗ ಪವಗ ಓದದ. ನನನ ಮಗನಗ ನನರ ಬರದದ ಹಬಳಬಬರದರ ಇದಕಲ ಬತ ಉತತಮವಗ ಮತರತ ಸಮಪರಕವಗ ಏನನಗನ ಹಬಳಲರ. mamatabhagwat1@gmail.com
  3. 3. ಪಪಶನಗಳರ : ೧. ಕರವಬಪರವರರ ಶಪಬರಬಗಪಟಷ ಣದಲ ನಬಡದ ಉಪನಕಸದ ಸರಬಶವನರನ ಬರಯರ. ೨. ಕರವಬಪರವರ ಭಷಣದ ಪಪತ ಓದದ ವಬಕಣಣ ಯಕ ನವರರ ವಶಸ ವದಕಲಯಕಲ ನಬಡದ ಪಪತಕಪಯ ಏನರ ? –ಭಗ 'ಬ' ಈ ಕಳಗನ ಪಪಶನಗಳಗ ಅಥವ ಅಪಣರ ಹಬಳಕಗಳಗ ನಲರಲ ಆಯಲಗಳನರನ ಕಗಡಲಗದ.ಅವಗಳಲ ಹಚರಶ ಸಗಕತವದ ಉತತರವನರನ ಆರಸ ,ಉತತರರಲಗಯಬ ಕಗಟಷರರವ ಜಗದಲ ಕ ತಮಕಕ ರದಗಬದಗ ಉತತರವನರನ ಬರಯರ. ೮*೧=೮ ೨೯. ಈ ಕಳಗನವಗಲ ವಜತಬಯ ಸಬಯರರತಕಕ ರ ಪದವದರ.----- ಎ)ಸಣಣ ಬ)ನನನ ನರನ ಬ) ಪಪಮಣಕ ಸ)ನತತಗಬರರ ೩೦.'ಸಬತಗಬಷ' –ಪದದ ತದದ ವ ರಗಪವದರ ---- ಎ)ಸಬತಸ ಬ)ಖರಷ ಸ)ಹಷರ ಡ)ನಲವ ೩೧. 'ತನನ ನರ ' ಕಪಯಪದವನರನ ವದಕ ಥರಕ ರಗಪಕಲ ಪರವತರಸದಗ ಕ ಪಯಪದವ ಹಬಗ ಬದಲಗರವದರ. ಎ)ತನನ ಲ ಬ)ತಬದನರ ಸ)ತನರನತತನ. ಡ)ತನರನವನರ ೩೨. 'ಉನನ ತಗಬನನ ತ' ಪದದಲರರವ ಸಬಧಯದರ ------ ಎ)ಲಗಬಪ ಸಬಧ ಬ)ಗರಣಸಬಧ ಸ)ಆದಬಶ ಸಬಧ ಡ)ಆಗಮ ಸಬಧ ೩೩.ಕಳಗ ನಬಡದ ಪದಗಳಲ ಅನಸ ಥರಕ ನಮಪದವದರ -------. ಎ)ವಬರಸಸಮ ಬ)ಶಲ ಸ) ಶಕಕ ಕ ಡ) ಹರಸಬನ ೩೪. 'ಕಣರಣ ಕಬಪಗರ' ಪದವ ಈ ವಕಕರರಬಶದ ಉದಹರಣಯಗದ --------. ಎ)ನರಡಗಟರಷ ಬ)ದಸರರಕತ ಸ) ಜಗಬಡರನರಡ ಡ)ಅನರಕರರವಕ ಯ ೩೫. ಇವಗಳಲ ಆತತಥರಕ ಸವರನಮ ಪದವದರ ---- ಎ) ನಬನರ ಬ)ಅವನರ ಸ)ನನರ ಡ)ತನರ ೩೬.'ಪರದರ' ಪದದ ಹಗಸಗನನ ಡ ರಗಪ ------. ಎ)ಅರತರ ಬ)ಹರದರ ಸ)ಅರದರ ಡ)ಹಗಸತರ ಈ ಕಳಗನ ಮದಲರಡರ ಪದಗಳಗ ಇರರವ ಸಬಬಬಧದಬತ ಮಗರನಯ ಪದಕಲ ಸರ ಹಗಬದರವ ಸಬಬಬಧಬ ಪದವನರನ ಬರಯರ. ೪*೧=೪ ೩೭. ಖ,ಘ:ಮಹ ಪಪರಕಕ ರ : : ಙ,ಞ : _____________. ೩೮.ಕಮಲಜ : ಬಹರವಪಬಹ ಸಮಸ : : ಆ ಕಲರಲ : ----------. ೩೯.ಮದಮದಲರ :ದಸರರಕತ : : ಕಷಷ ನಷಷ : -------. ೪೦.ಬನಮಬ : ದಸತಬಯ ವರಕತ : : ಮತಕ ರದಗಳ : ------. mamatabhagwat1@gmail.com
  4. 4. ೪೧ .ಈ ಕಳಗನ ಪದಕ ಭಗಕಲ ಪಪಸತರ ಹಕ ,ಗಣವಭಗ ಮಡ,ಛಬದಸಸನ ಹಸರರ ಬರಯರ. ೧*೩=೩ ಹರವ ನದ ಭಗಬಗರರತ ಕನನ ಡ ಸರಸ ಪಕಗಳರಲಯರ ಕನನ ಡ ಗರರವಕಯ ವರಕಬಸರಯ ಗಜರನಯರ ಕನನ ಡವ ಅಥವ ಧರರದಗಳರ ರಗರರಜರನಬಜಸರವ ನಡರಗಸರವ ಕಗರಗಸರವ ಕಗಬಡಸರವ ಬಳರಕಸರವ ಜಳರಕಸರವ ಬರರದಬಕಮಲಲ ನಬ ನಡರಗಲಬತಕಲ ಹಬಳಬದರ ಮಲಲ ನ ನರಡಸಲರ ೪೨. ಈ ಕಳಗನ ವಕಕ ದಲರರವ ಅಲಬರರವನರನ ಹಸರಸ ,ಲಕಕ ಣಬರದರ ಸಮನಸ ಯಸ . ೧*೩=೩ ಗರಳಗಗರಳವನರಳ ಸರಳಬಗ ಮರನವಬತ ಅಥವ ಆತನಬ ಅಭನವ ಧನಸ ಬತರ ಭಗ -'ಸ' ೪೩. ಈ ಕಳಗ ಕಗಟಷರರವ ಗದಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ವಸತರಸ ಬರಯರ. ೧*೩=೩ * ದಬಶ ಸರತತ ನಗಬಡರ ;ಕಗಬಶ ಓದ ನಗಬಡರ * ಮನಸಸದದ ರ ಮಗರ * ಹಸಗಯದದ ಷರಷ ರಲರ ಚಚರ ೪೪. ನಮತ ನರನ ಮರರಬಬ ಪಪಢಶಲ ಶರಸಯಲ ೯ ನಬ ತರಗತಯಲ ಓದರತತರರವ 'ಹಷರವಧರನ 'ಎಬದರ ಭವಸ , ಯವದದರಗ ಸಗಕತವದ ರರಣ ನಬಡ ನಮತ ವಗರದ ಶಕಕ ಕರಗ ರಜ ಅಜರ ಬರಯರ. ೧*೪=೪ ಅಥವ ನಮತ ಶಲಯಲ ಕಶಗಗಳಳ ಲರರವ ಪಪವಸಕಲ ಹಗಬಗರವ ಸಲರವಗ ಸವರ ರಗಪಯಗಳನರನ ಕಳಸಕಗಡರವಬತ ಕಗಬರ, ಶವಮಗಗ ದ ಸಗರದಲ ವಸಸರತತರರವ ನಮತ ತಬದ 'ಭನರಪಪರಶ'ರಗ ಪತ ತ ಬರಯರ. ೪೫. ಈ ಕಳಗನ ವಷಯಗಳಲ ಯವದದರಗ ಒಬದನರನ ಕರರತರ ಹದನಶದರ ವಕಕ ಗಳಗ ಕಡಮಯಲಲ ದಬತ ಪಪಬಬಧ ಬರಯರ. ೧*೪=೪ * ರಷಷಪಬಯ ಭವಶಕಕ ತ * ವಜನದ ಪಪಯಜನಗಳರ * ಆಟಗಳ ಮಹತಸ ********************** ರಯಕವಬ ಕಶಲಸ *********************** mamatabhagwat1@gmail.com

×