Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sandhigalu

8,995 views

Published on

sandhigalu

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sandhigalu

 1. 1. ¹jPÀ£ÀßqÀ 10£ÉÃvÀgÀUÀw ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ¥ÀæAiÀÄvÀß §¸ÀªÀgÁd.n.JA PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, gÀÆ¥À£ÀUÀÄr §¼Áîj ¥ÀƪÀð ªÀ®AiÀÄ Basava.vesha@gmail.com 1 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK
 2. 2. ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÁ® «¼ÀA§«®èzÉ PÀÆrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ‘¸ÀA¢ü’JAzÀÄ CxÀð JgÀqÀÄ ªÀtðUÀ¼ÀÄ (CPÀëgÀUÀ¼ÀÄ) PÁ®«¼ÀA§«®èzÀAvÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÉà ¸ÀA¢ü0iÉĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¸ÀégÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀégÀ §AzÀÄ »ÃUÉ ¸ÀA¢ü0iÀiÁzÀgÉ ¸ÀégÀ¸ÀA¢ü J£ÀÄßvÉÛêÉ. * ¸ÀégÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀåAd£À §AzÀÄ CxÀªÁ ªÀåAd£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀåAd£À §AzÀÄ ¸ÀA¢ü0iÀiÁzÀgÉ ªÀåAd£À¸ÀA¢ü J£ÀÄßvÉÛêÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ 1. ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¸ÀĪÁUÀ ¥ÀǪÀð ¥ÀzÀzÀ CAvÀåPÀëgÀzÀ°è£À ¸ÀégÀªÀÅ ¯ÉÆÃ¥ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀǪÀð ¥ÀzÀzÀ CAvÀåPÀëgÀPÉÌ GvÀÛgÀ ¥ÀzÀzÀ D¢AiÀÄ°è£À ¸ÀégÀ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ (¸ÀégÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀégÀªÀÅ §AzÀÄ ¸ÀA¢ü0iÀiÁUÀĪÁUÀ ¥ÀǪÀð ¥ÀzÀzÀ CAvÀåPÀëgÀzÀ°è£À ¸ÀégÀªÀÅ ¯ÉÆÃ¥ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü (CxÀðªÀÅ PÉqÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¯ÉÆÃ¥ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ) ) GzÁºÀgÀuÉUÉ:- HgÀÄ + C°è = HgÀ°è (G + C) (GPÁgÀ ¯ÉÆÃ¥À) ¥ÀƪÀð¥ÀzÀzÀ CAvÀåzÀPÀëgÀ “gÀÄ” F CPÀëgÀzÀ CAvÀåzÀ°ègÀĪÀ “G” ¸ÀégÀ ¯ÉÆÃ¥À DV GvÀÛgÀ ¥ÀzÀzÀ D¢ ¸ÀégÀ “C” ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ “ gÀ ” DVzÉ ¯ÉÆÃ¥À ¸ÀA¢ü HgÀÆgÀÄ ¸ÀA¥À£ÀßgÁzÀ ¥ÀƼÀÝqÉ §¯Éè£ÉAzÀÄ DzÀ£ÉA§ vÉgÉ¢PÀÄ̪À Basava.vesha@gmail.com 2 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK
 3. 3. ªÀiÁvÀAvÀÄ £ÉvÀÛgÉÆAzÉ ªÀÄ£ÀzÉƼÀUÉ PÁt¯ÁUÀzÀÄ vÀ¥Àà°ÃAiÀÄzÉ EgÀļÀ½zÀÄ ZÀj¸ÀÄvÀzÀégÀzÀ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÉÆâ vÉUÉzÀÄvÀÛjÃAiÀĪÀÄA ¨ÉÃqÀ¨ÉÃqÀgÀ¸ÀÄUÀ¼À ¤AwzÀð£ÀÄ fêÀvÉvÀÛªÀgÀÄ HgÀÄ+HgÀÄ , ¸ÀA¥À£ÀßgÀÄ+DzÀ , ¥ÀƼÀÄÝ+JqÉ , §¯Éè£ÀÄ+JAzÀÄ ,DzÀ£ÀÄ+JA§ vÉgÉzÀÄ+EPÀÄ̪À , ªÀiÁvÀÄ+CAvÀÄ , £ÉvÀÛgÀÄ+ MAzÉ , ªÀÄ£ÀzÀ+ M¼ÀUÉ PÁt®Ä+DUÀzÀÄ ,vÀ¥Àà®Ä+FAiÀÄzÉ ,EgÀļÀÄ+C½zÀÄ ,ZÀj¸ÀÄvÀ+CzÀégÀzÀ, ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄ+N¢ , vÉUÉzÀÄ+GvÀÛjÃAiÀĪÀÄA ,¨ÉÃqÀ¨ÉÃqÀ+CgÀ¸ÀÄUÀ¼À ,¤AvÀÄ+EzÀð£ÀÄ fêÀvÉvÀÛ+CªÀgÀÄ 2. DUÀªÀÄ ¸ÀA¢ü JgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¸ÀĪÁUÀ ¥ÀǪÀð ¥ÀzÀzÀ CAvÀåPÀëgÀzÀ°è£À ¸ÀégÀªÀÅ ¯ÉÆÃ¥ÀªÁV ¥ÀǪÀð ¥ÀzÀzÀ CAvÀåPÀëgÀPÉÌ GvÀÛgÀ ¥ÀzÀzÀ D¢AiÀÄ°è£À ¸ÀégÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÁUÀ CxÀðªÀÅ PÉqÀĪÀAwzÀÝ°è 0iÀÄPÁgÀªÀ£ÉÆßà CxÀªÁ ªÀPÁgÀªÀ£ÉÆßà ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. (¸ÀégÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀégÀªÀÅ §AzÁUÀ ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ªÀiÁrzÀgÉ CxÀðªÀÅ PÉqÀĪÀAwzÀÝ°è D JgÀqÀÄ ¸ÀégÀUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è 0iÀÄPÁgÀªÀ£ÉÆßà CxÀªÁ ªÀPÁgÀªÀ£ÉÆßà ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¹ ºÉüÀÄvÉÛêÉ. EzÀPÉÌ ‘DUÀªÀÄ ¸ÀA¢ü’ J£ÀÄߪÀgÀÄ) DUÀªÀÄ ¸ÀA¢ü PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ªÀļɬÄAzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ Basava.vesha@gmail.com 3 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK
 4. 4. ¨sÉÃzÀ«®è PÉÊ«rzÀÄ ªÀÈ¢ÞAiÀiÁV ¨sÉÃzÀªÁV ±ÀªÀªÁzÀªÀÅ PÉÊ + C£ÀÄß , ªÀÄgÀ+ C£ÀÄß , ªÀļÉ+EAzÀ , ªÀÄUÀÄ+EUÉ , ±Á¯É+C°è , ªÀÄ£É+M¼ÀUÉ ,¨sÉÃzÀ+E®è ,PÉÊ+ErzÀÄ ,ªÀÈ¢Þ+DV ,¨sÉÃzÀ+DV ,±ÀªÀ+DzÀªÀÅ PÉÊ + C£ÀÄß = PÉÊ + 0iÀiï + C£ÀÄß = PÉÊ0iÀÄ£ÀÄß , (PÉÊ+C£ÀÄß PÀÆr¹UÁUÀ PÉÊ£ÀÄß DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EzÀgÀ CxÀð PÉqÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ “AiÀiï ” CPÀëgÀªÀ£ÀÄß ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ.) ªÀÄ¼É + EAzÀ = ªÀÄ¼É + 0iÀiï + EAzÀ = ªÀļɬÄAzÀ ªÀÄUÀÄ + EUÉ = ªÀÄUÀÄ + ªï + EUÉ = ªÀÄUÀÄ«UÉ 3. DzÉñÀ ¸ÀA¢ü ¸ÀA¢ü0iÀiÁUÀĪÁUÀ MAzÀÄ CPÀëgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è (¸ÀܼÀzÀ°è) ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ CPÀëgÀªÀÅ §gÀĪÀÅzÉà DzÉñÀ ¸ÀA¢ü0iÉĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. (¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV GvÀÛgÀ¥ÀzÀzÀ D¢0iÀÄ°ègÀĪÀ PÀ vÀ ¥À ªÀåAd£ÀUÀ½UÉ PÀæªÀĪÁV UÀ zÀ § ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ DzÉñÀªÁV §gÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸À® `¥À § ªÀÄ ’ UÀ½UÉ `ªÀ ’ PÁgÀ DzÉñÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸À PÁgÀPÉÌ ZÀ d bÀ UÀ¼ÀÄ DzÉñÀªÁUÀÄvÀÛªÉ.) DzÉñÀ ¸ÀA¢ü ªÀļÉUÁ® PÀqÀĪɼÀÄÛ zsÀÈwUÉlÄÖ ªÉÄÊzÉÆÃgÀÄ ªÉįÁévÀÄ ¥ÉÆÃUÀ¯ÉéüÀÄÌA Basava.vesha@gmail.com 4 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK
 5. 5. ¨ÉA§vÀÄÛ ºÉƸÀUÁ® PÉÊ«rzÀÄ PÀAUÉlÄÖ PÀA§¤ ªÉÄÊzÉÆ¼É EAZÀgÀ ¨ÉªÀĪÀ𤠨ÉlÖzÁªÀgÉ ªÀÄ¼É + PÁ® , PÀqÀÄ+¥É¼ÀÄÛ , zsÀÈw+PÉlÄÖ , ªÉÄÊ+vÉÆÃgÀÄ , ªÉÄïï+ªÀiÁvÀÄ , ¥ÉÆÃUÀ¯ï+¥ÉüÀÄÌA , ¨É£ï+¥ÀvÀÄÛ .ºÉƸÀ+PÁ® PÉÊ+»rzÀÄ , PÀuï + PÉlÄÖ , PÀuï + ¥À¤ ªÉÄÊ+vÉÆ¼É ,E£ï+¸ÀgÀ , ¨ÉªÀÄgï + ¥À¤ , ¨ÉlÖzÀ+vÁªÀgÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¸ÀégÀ ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀA¢ü0iÀiÁzÀgÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¸ÀA¢ü DUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ±À§ÝªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ±À§ÝzÉÆqÀ£É ¸ÉÃj ¸ÀA¢ü0iÀiÁzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¢ DUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è ¸ÀégÀPÉÌ ¸ÀégÀ ¥ÀgÀªÁzÁUÀ ¸ÀégÀ¸ÀA¢üUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÀåAd£ÀPÉÌ ªÀåAd£À ¥ÀgÀªÁzÁUÀ ªÀåAd£À ¸ÀA¢üUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. 1. ¸ÀªÀtð ¢ÃWÀð ¸ÀA¢ü ¸ÀªÀtð¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ(CD,EF,GHIÄIÄ)MAzÀgÀªÀÄÄAzɪÀÄvÉÆÛAzÀÄ(C+C,C+D,C+C..E+E) §AzÁUÀ CªÉgÀqÀgÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è MAzÉà ¢ÃWÀð¸ÀégÀªÀÅ(D,F,H) DzÉñÀªÁV §gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀtð ¢ÃWÀð¸ÀA¢ü. «zÁå + C¨sÁå¸À = «zÁå¨sÁå¸À (D + C) = D E°è ‘D’ JA§ ¸ÀégÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ‘C’ JA§ ¸ÀégÀ §A¢zÉ. F JgÀqÀÆ ¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀtð¸ÀégÀUÀ¼ÀÄ EªÀÅ »ÃUÉ MAzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ §A¢ªÉ. CªÉgÀqÀÆ ºÉÆÃV CªÀÅUÀ¼À ¸ÁÜ£ÀzÀ°è CzÉà ¸ÀªÀtðUÀ¼À MAzÀÄ ¢ÃWÀð¸ÀégÀªÀÅ §A¢zÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ:- Basava.vesha@gmail.com 5 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK
 6. 6. ¸ÀªÀtð ¢ÃWÀð ¸ÀA¢ü ªÀĺÁvÀä ªÀzsÀÆ¥ÉÃvÀ ¸ÀPÀ¼ÁZÁAiÀÄð VjñÀ ¤eÁ±ÀæªÀÄ ZÀAzÁæPÀð ¸ÀÄgÁ¸ÀÄgÀ f£Á®AiÀÄ ®QëñÀ PÁzÁlzÁl ªÀĺÁ + DvÁä , ªÀzsÀÆ+G¥ÉÃvÀ , ¸ÀPÀ¼À+DZÁAiÀÄð ,Vj+F±À ,¤d+D±ÀæªÀÄ ZÀAzÀæ+CPÀð ,¸ÀÄgÀ + C¸ÀÄgÀ ,f£À+D®AiÀÄ ,®Qëöä+F±À , PÁzÁlzÀ+Dl (2) UÀÄt¸ÀA¢ü C D PÁgÀUÀ½UÉ E F PÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁzÀgÉ CªÉgÀqÀgÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ‘K’ PÁgÀªÀÇ, G H PÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁzÀgÉ CªÉgÀqÀgÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ‘N’ PÁgÀªÀÇ, IÄ PÁgÀ ¥ÀgÀªÁzÀgÉ CªÉgÀqÀgÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ‘Cgï’ PÁgÀªÀÇ DzÉñÀUÀ¼ÁV §gÀÄvÀÛªÉ. EzÀPÉÌ ‘UÀÄt¸ÀA¢ü’ JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. UÀÄt ¸ÀA¢ü zÉêÉÃAzÀæ ªÀĺÀ¶ð ªÀÄAqÀ¼ÉñÀégÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀĺÉñÀ ¸ÀÆgÉÆåÃzÀAiÀÄ PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ zÉêÀ + EAzÀæ , ªÀĺÁ + IĶ , ªÀÄAqÀ¼À + F±ÀégÀ ,eÁÕ£À+F±ÀégÀ, ªÀĺÁ + F±À ¸ÀÆgÀå + GzÀ0iÀÄ , PÀ¯Á+G¥Á¸ÀPÀ Basava.vesha@gmail.com 6 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK
 7. 7. (3) ªÀÈ¢Þ ¸ÀA¢ü C D PÁgÀUÀ½UÉ K L PÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁzÀgÉ CªÉgÀqÀgÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ‘L’ PÁgÀªÀÇ, N O PÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁzÀgÉ CªÉgÀqÀgÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ‘O’ PÁgÀªÀÇ DzÉñÀUÀ¼ÁV §gÀÄvÀÛªÉ. EzÀPÉÌ ‘ªÀÈ¢Þ¸ÀA¢ü’ J£ÀÄߪÀgÀÄ. ªÀÈ¢Þ ¸ÀA¢ü KPÉÊPÀ d£ÉÊPÀå ªÀ£ËµÀ¢ü CµÉÖöʱÀégÀå KPÀ + KPÀ ,CµÀÖ + L±ÀégÀå ,ªÀ£À + OµÀzsÀ , d£À + LPÀå (4) 0iÀÄuï ¸ÀA¢ü E, F, G, H, IÄ PÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀtðªÀ®èzÀ ¸ÀégÀ ¥ÀgÀªÁzÀgÉ E F PÁgÀUÀ½UÉ ‘0iÀiï’ PÁgÀªÀÇ, G H PÁgÀUÀ½UÉ ‘ªï’ PÁgÀªÀÇ, IÄ PÁgÀPÉÌ ‘gï’ (gÉÃ¥sÀ)ªÀÇ DzÉñÀUÀ¼ÁV §gÀÄvÀÛªÉ. EzÀPÉÌ 0iÀÄuï ¸ÀA¢ü0iÉÄAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. AiÀÄuï ¸ÀA¢ü CvÀåªÀ¸ÀgÀ eÁvÀåwÃvÀ Basava.vesha@gmail.com 7 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK
 8. 8. PÉÆÃmÁå¢üñÀégÀ PÉÆÃmÁå£ÀÄPÉÆÃn Cw + CªÀ¸ÀgÀ ,eÁw + CwÃvÀ, PÉÆÃn + C¢üñÀégÀ ,PÉÆÃn+ C£ÀÄPÉÆÃn ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ªÀåAd£À ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ (1) d±ÀÛ÷é¸ÀA¢ü ¥ÀǪÀð±À§ÝzÀ PÉÆ£É0iÀÄ°ègÀĪÀ PÀZÀlvÀ¥À ªÀåAd£ÀUÀ½UÉ 0iÀiÁªÀ ªÀtð ¥ÀgÀªÁzÀgÀÆ ¥Áæ0iÀıÀB CzÉà ªÀUÀðzÀ ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ ªÀåAd£ÁPÀëgÀUÀ¼ÀÄ DzÉñÀUÀ¼ÁV §gÀÄvÀÛªÉ. EzÀPÉÌ d±ÀÛ÷é¸ÀA¢ü0iÉÄ£ÀÄߪÀgÀÄ. d±ÀÛ÷é ¸ÀA¢ü ªÁUÉÝë CdAvÀ µÀqÁ£À£À ¢UÀAvÀ C©Þ ªÁPï+zÉë, CZï + CAvÀ , µÀmï+ D£À£À¢Pï + CAvÀ , C¥ï + ¢ü Basava.vesha@gmail.com 8 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK
 9. 9. (2) ±ÀÄÑvÀé ¸ÀA¢ü ¸ÀPÁgÀ,vÀªÀUÁðPÀëgÀUÀ½UÉ ±ÀPÁgÀ ZÀªÀUÁðPÀëgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁzÁUÀ ¸ÀPÁgÀPÉÌ ±ÀPÁgÀªÀÇ, vÀªÀUÀðPÉÌ ZÀªÀUÀðªÀÇ DzÉñÀUÀ¼ÁV §gÀÄvÀÛªÉ. ‘±ÀÄÑ’ JAzÀgÉ ±ÀPÁgÀ ZÀªÀUÁðPÀëgÀUÀ¼ÀÄ. (±ï=±ÀPÁgÀ, ZÀÄ=ZÀ bÀ d gÀhÄ k) EªÀÅUÀ¼ÀÄ DzÉñÀªÁV §gÀĪÀÅzÉà ±ÀÄÑvÀé¸ÀA¢ü J¤¸ÀĪÀÅzÀÄ. ±ÀÄÑvÀé ¸ÀA¢ü ±ÀgÀZÀÑAzÀæ dUÀeÉÆåÃw ¥ÀAiÀıÀåAiÀÄ£À ±ÀgÀvï + ZÀAzÀæ dUÀvï + eÉÆåÃw ¥À0iÀĸï + ±À0iÀÄ£À (3) C£ÀÄ£Á¹PÀ ¸ÀA¢ü ªÀUÀð ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀtðUÀ½UÉ 0iÀiÁªÀ C£ÀÄ£Á¹PÁPÀëgÀ ¥ÀgÀªÁzÀgÀÆ, CªÀÅUÀ½UÉ CAzÀgÉ PÀ ZÀ l vÀ ¥À ªÀåAd£ÀUÀ½UÉ PÀæªÀĪÁV Y k t £À ªÀÄ ªÀåAd£ÀUÀ¼ÀÄ DzÉñÀUÀ¼ÁV §gÀÄvÀÛªÉ. C£ÀÄ£Á¹PÀ µÀtÄäR ¸À£ÁߣÀ Basava.vesha@gmail.com 9 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK
 10. 10. ªÁYäAiÀÄ G£ÁäzÀ vÀ£ÀäAiÀÄ ²æêÀÄ£ÀäºÁ µÀmï+ ªÀÄÄR , ¸Àvï + ªÀiÁ£À ªÁPï + ªÀÄ0iÀÄ , Gvï+ªÀiÁzÀ, vÀvï+ªÀÄAiÀÄ , ²æêÀÄvï+ªÀĺÁ ±ÀĨsÀªÁUÀ° Basava.vesha@gmail.com 10 GHS Roopanagudi ,ballari east TMBK

×