SlideShare a Scribd company logo

Mcq question paer

K
K

Mcq Question Paper

Mcq question paer

1 of 11
Download to read offline
¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, ºÉZï.§¸ÀªÁ¥ÀÄgÀ, zÁªÀtUÉgÉ(vÁ) (f¯Éè)
vÀgÀUÀw : 10 §ºÀÄDAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¥ÀjÃPÉë-2016 CAPÀUÀ¼ÀÄ : 70
I. £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ §gɬÄj :
1.ªÀÄwÃAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£Á£ÀuÉUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ±Á¸À£À________-
1) 1919 2)1909 3)1935 4) 1861
2.¨sÁgÀvÀzÀ GQÌ£À ªÀÄ£ÀĵÀå JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀªÀgÀÄ_________
1) ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉïï 2) £ÉºÀgÀÄ 3) ªÀĺÁvÀäUÁA¢ 4) ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ ¨ÉÆøï
3. “J” ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ “©” ¥ÀnÖAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.
EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ.
1)¨sÁgÀvÀ-aãÁ A. CPÀæªÀÄ ªÀ®¸É
2)¨sÁgÀvÀ- ¥ÁQ¸ÁÜ£À B. UÀr ¸ÀªÀĸÉå
3)¨sÁgÀvÀ- £ÉÃ¥Á® C. ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É
4)¨sÁgÀvÀ -¨ÁAUÁè D. ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼Àî¸ÁUÁuÉ
GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ:
1) 1-r , 2-©, 3-J, 4-¹
2) 1-J, 2-r, 3-r, 4-r
3) 3)1-¹, 2-©, 3-r, 4-J
4) 4)1-©, 2-¹, 3-r, 4-J
4.«±Àé¨ÁåAPï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ________
1)AiÀÄĤ¸É¥ï , 2) AiÀÄģɸÉÆÌà 3) L.©.Dgï.r 4)J¥sï.J.N
5. PɼÀV£À F C¥ÀgÁzsÀªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 24£Éà «¢üAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ²PÁëºÀðªÁVzÉ ………………….
1)¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀĸÉå 2) ¨Á®å«ªÁºÀ ¥ÀzsÀÞw 3) ªÀgÀzÀQëuÉ 4) C¸Ààø±ÀåvÉ
6.©ºÁgÀzÀ PÀtÂÚÃj£À £À¢_______
1)ªÀĺÁ£À¢ 2) PÉÆùà 3) zÁªÉÆÃzÀgÀ 4) UÉÆÃzÁªÀj
1 ¸
7.vÉÆÃlUÁjPÁ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ._________
1)ºÀ¹gÀÄ PÁæAw 2) ©½PÁæAw 3) ¤Ã°PÁæAw 4) ¸ÀĪÀtð PÁæAw
8.F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢üÞ ¸ÀÆZÀPÀªÁVzÉ._______
1)¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü , ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ
2)¤jÃPÀëvÀ fëvÁªÀ¢ü, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzÀ£É, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ
3)¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ , gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ
4)±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ , gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ
9. ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¨ÁåAPï SÁvÉ EzÁVzÉ. _______
1) G½vÁAiÀÄ SÁvÉ 2) ZÁ°Û SÁvÉ 3) DªÀvÀð SÁvÉ 4) ¤²ÑvÀ oÉêÀtÂ
10) j®AiÀÄ£ïì ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ d£ÀPÀ________
1)£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð 2)CfÃAf ¥ÉæÃAf 3)¢üÃgÀƨÁ¬Ä CA¨Á¤ 4)£ÀgÉñï UÉÆÃAiÉįï
11.¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ_____________
a)¯Áqïð PÁ£ïðªÁ°Ã¸ï b)¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è
c)¯Áqïð qÁ¯ïºË¹ d)¯Áqïð PÁå¤AUï
12. gÁdå ¥ÀÅ£Àgï «AUÀqÀuÁ PÁ¬ÄzÉ §AzÀ ªÀµÀð______
a)1953 b)1954 c)1956 d)1957
13.F gÁµÀÖç SAARC UÀÄA¦£À ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖçªÀ®è_______
a)£ÉÃ¥Á¼À b)EArAiÀiÁ c)¹AUÁ¥ÀÅgÀ d)¨sÀÆvÁ£ï
14.ªÉÆzÀ®£Éà «±Àé¸ÀªÀÄgÀzÀ £ÀAvÀgÀ eÁUÀwPÀ ±ÁAwUÁV ¸Áܦ¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜ_______
a)U.N.O b)°ÃUï D¥sï £ÉÃ¥sÀ£ïì c)W H O d)W T O
15.¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ _______«¢üAiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zÀÄrªÉÄUÉ vÉÆqÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ
JAzÀÄ WÉÆö¹zÉ.
a) 22 b) 23 c) 24 d) 25
16.vÀÄAUÁ¨sÀzÁæ CuÉPÀnÖ£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ________
a)¥ÀA¥À ¸ÁUÀgÀ b)UÉÆëAzÁ ¸ÁUÀgÀ c)§¸ÀªÀ ¸ÁUÀgÀ d)ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï ¸ÁUÀgÀ
17.A ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß B ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÅUÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
EªÀÅUÀ¼À ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÅ
1. ¨sÀvÀÛ A gÀ©
2. UÉÆâü B DºÁgÀzÀ ¨É¼É
2 ¸
3. PÀ§Äâ C £Áj£À ¨É¼É
4. ¸Ét§Ä D ªÁtÂdå ¨É¼É
a) 1-C 2-D 3-B 4-A b) 1-A 2-B 3-D 4-C
c) 1- B 2-A 3-D 4- C d) 1-C 2-D 3- A 4-B
18. F PɼÀV£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆa (HDI) AiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÉ
a)W.H.O b)W.T.O c)UNESCO d)UNDP
19. ¢£ÀPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß JµÀÄÖ¨ÁjAiÀiÁzÀgÀÄ vÀÄA§®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀ
¨ÁåAPï SÁvÉ_______
a)G½vÁAiÀÄ SÁvÉ b) ZÁ°Û SÁvÉ c) DªÀvÀð oÉêÀtÂSÁvÉ d)¤²ÑvÀ oÉêÀt SÁvÉ
20.¨sÁgÀvÀzÀ F vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ NASDAQ£À°è £ÉÆAzÁ¬ÄvÀUÉÆAqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ____
a) WIPRO b)INFOSIS c) TCS d) HCL
21.ಪಂಜಾಬಿನ ಸಂಹ ಎಂದಂದು ಪ ಪ್ರಸಧ್ಧರಸಿಧ್ಧನಾದವಾದವನಂದು_________
1)ರಣಜಿತ್ ಸಂಗ್ 2)ದಂದುಲಿಪ್ ಸಂಗ್ 3)ಲಾಲ್ ಸಂಗ್ 4)ಹರಿಸಂಗ್
22.”ಎ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಾರತದ ಸ್ಥತದ ಸ್ಥಳಗಳಂದು ಮತಂದು ಮತ್ತು “ಬಿ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು
ಸ್ಥಯಚಿಸ್ಥಲಾಗಿದ. ಇವಇವುಗಳಂದು ಸ್ಥರಿಹೊಯಂದಂದುವ ಉತ ಮತ್ತುರದ ಗಂದುಂಪಇವು.
1.ಜಂದುನಾದವಾಘಡ ಎ)ಕ ಪ್ರ.ಶ 1948
2.ಹೊೈದರಾಬಾದ್ ಬಿ)ಕ ಪ್ರ.ಶ 1949
3.ಪಾಂಡಿಚ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿ ಸ)ಕ ಪ್ರ.ಶ.1961
4.ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಾಾ ಡಿ)ಕ ಪ್ರ.ಶ.1954
ಉತ ಮತ್ತುರಗಳಂದು 1)1-ಡಿ, 2-ಸ, 3-ಎ, 4-ಬಿ
2)1-ಬಿ, 2-ಎ, 3-ಡಿ, 4-ಸ
3)1-ಎ, 2-ಬಿ, 3-ಸ, 4-ಎ
4)1-ಸ, 2-ಡಿ, 3-ಬಿ, 4-ಡಿ
3 ¸
23.ಭಾರಾರತ ಮತಂದು ಮತ್ತು ಚಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಾದವಾದ ಮಧಧ್ಯೆ ಮನಸ್ಾ ಮತ್ತುಪ ಉಂಟಾಗಾಗಳಂದು ಕಾರಾರಣ_________
1) ಶಸ್ಾತ್ರಾಸ್ಥತ್ರಾಗಳ ಕಳರಗಳ ಕಳ್ಳಸ್ಾಗಾಣೆ ಾಣೆ 2) ಮಾದಕ ವಸ್ಥಂದು ಮತ್ತು ಸ್ಾಗಾಣೆ ಾಣೆ
3) ಮಾವೋ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಾಾದಿಗಳ ನಕ್ಸಲ್ ವಾಾದ 4) ಭಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತಾಪಾದನ
24.ವಿಶಶ್ವಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಯ ಈಗಿನ ಮಹಾಕಾಾಕಾರಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದರ್ಶಿ_ವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ________
1) ಯಂದು.ಥಾಂಟ್ 2) ಬೌತಯ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ ಫಾಲಿ 3) ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಫ-ಎ-ಅನಾದವಾನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನುನ್ 4) ಬಾನ್ ಕ ಮಯನ್
25. 2006 ರಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕಾರಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ ಬಾಲ ಶ ಪ್ರಮ ನಿಮಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಲನಾದವಾ ಮತಂದು ಮತ್ತು ಪಿನವವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ಥತೀಕರಣ ಜಾ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಕರಣ ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ತಂದಿತಂದು
ಇದರ ಉದ್್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ…………………..
1)ಬಾಲಶ ಪ್ರಮಿಕರ ಶಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರ್ಷವನ್ನು ಸೂಣೆ ತಪಿಪಾಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು. 2)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕರ ಪತ ಮತ್ತು
3)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕರ ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಣ 4)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕರ ಗಂದುರಂದುತೀಕರಣ ಜಾಸ್ಥಂದುವಿಕ
26.ಒರಿಸ್ಾ್ಸದ ಕಣಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿನ ನದಿ…………………….
1)ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ನದಿ 2)ಮಹಾಕಾಾನದಿ 3)ತಂದುಂಗಭದಾ ಪ್ರ ನದಿ 4)ಸ್ಥಟಯಲ್ಲಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಜ್ ನದಿ
27.ಸ್ಥಂದುವಣವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ ಎಂದಂದು ಈ ಬೆಳೆಯ ಪ ಪ್ರಗತೀಕರಣ ಜಾಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಕರೆಯಲಾಗಿದ………………..
1)ಆಹಾಕಾಾರ ಬೆಳೆ 2)ವಾಾಣಜಧ್ಯೆ ಬೆಳೆ 3)ನಾದವಾರಿನ ಬೆಳೆ 4)ತಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಗಾಣೆ ಾರಿಕಾರಾ ಬೆಳೆ
28.ಮಾನವ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ಸ್ಥಯಚಿ ಈ ಕಳಗಿನ ಗಂದುಣಮಟ್ಟಿವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಳೆಯಲಂದು ರಯಪಿಸ್ಥಲಾಗಿದ……….
1) ಮಾನವ ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನದ ಗಂದುಣಮಟ್ಟಿ 2) ಆರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ
3) ಲಿಂಗ ಸ್ಥಮಾನತ 4) ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ
29.ಸ್ಾಮಾನಧ್ಯೆವಾಾಗಿ ಭವಿರ್ಷವನ್ನು ಸೂಧ್ಯೆಕಾರಾಲದಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾವಇವುದಾದರೆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದಂದು ನಿದಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ್ಷವನ್ನು ಸೂ್ಟಿ ದಿನದಂದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಂದಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಂದು
ಈ ಖಾತಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ತರೆಯಲಾಗಂದುತ ಮತ್ತುದ…………………….
4 ¸
1)ಉಳಿತಾಯ 2) ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ಖಾತ 3) ಆವ vÀð ಠ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಣ ಖಾತ 4) ನಿರ್ಶಿ_ಶ್ಚಿತ ಠ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಣ
ಖಾತ
30.ರಿಲಯನ್್ಸ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಯ ಸ್ಾತದ ಸ್ಥಪಕರಂದು……………………
1)ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಯಭಾರಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ 2) ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ 3) ಮಂದುಖ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ್ ಅಂಬಾನಿ 4) ಅಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂ ಜಿ ಪ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಮ
31.ಸ್ಥವೋ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಚ್ಛ ನಾದವಾಧ್ಯೆಯಾವುದಾಲಯವಇವು ಸ್ಾತದ ಸ್ಥಪನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಬಂದ ಶಾಂದ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ………………….
1) 1784 ರ ಪಿಟ್್ಸ ಇಂಡಿಯಾವುದಾ ಆಕ್ಟ್ಟಿ 2) 1773 ರ ರೆಗಂದುಧ್ಯೆಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಂಗ್ ಆಧ್ಯೆಕ್ಟ್ಟಿ
3)1935 ರಭಾರಾರತ ಸ್ಥಕಾರಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರದ ಕಾರಾಯಿದ. 4)1909 ರ ಮಿಂಟಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಮಾಲವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಸ್ಥಂದುಧಾರಣೆ
32)ರಾಜಧ್ಯೆ ಪಇವುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾಾ ಆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಗದ ಅಧ್ಧಧ್ಯೆಕ್ಷರಂದು …………………….
1) ವಲಯಲ್ಲಿಭಾರಾಬಾಯಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ್ 2) ಫಝಲ್ ಆಲಿ
3) ಕ.ಎಂ . ಪಣಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆರ್ 4) ಹೊಚ.ಎನ್ .ಕಂದುಂಜಂದು ಪ್ರ
33.ಭಾರಾರತಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅನಧ್ಯೆ ರಾರ್ಷವನ್ನು ಸೂರಾಷ್ಟ್ರ ದಯಂದಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಉತ ಮತ್ತುಮ ಸ್ಥಂಬಂದ ಶಾಂದ ಹೊಯಂದಲಂದು ಈ ಕಳಗಿನ ಒಂದಂದು ಅಂಶವಇವು
ಅನಿವಾಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವಾಾಗಿದ……………………
1)ರಾಷರಾಷ್ಟ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಾಸ್ಥಕ ಮತ್ತು 2)ಶಸ್ಾತ್ರಾಸ್ಥತ್ರಾ ಸ್ಥಂಗ ಪ್ರಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು.
3)ಪ ಪ್ರತೀಕರಣ ಜಾಷ್ಟಿ 4)ವಿಶಶ್ವ ನಾದವಾಯಕತಶ್ವ ಗಳಿಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು.
34.”ಎ” ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಗಳಂದು “ಬಿ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದ ಪ್ರ ಕಛೇರಿಗಳು ಇ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿಗಳಂದು ಇವ. ಇವಇವುಗಳ ಸ್ಥರಿ
ಹೊಯಂದಂದುವ ಗಂದುಂಪಇವು
1)ವಿಶಶ್ವ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥ ಎ)ಪಾಧ್ಯೆರಿಸ್
2)ಯಂದುನಸಯನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಬಿ)ಜಿನಿವಾಾ
3) ಐ.ಎಮ.ಎಫ್ ಸ)ವಾಾಷಂಗ್ ಟನ್
4) ವಿಶಶ್ವ ಆರೆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಗಧ್ಯೆ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥ ಡಿ)ನಯಧ್ಯೆಯಾವುದಾಕ್ಟವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ
5 ¸
ಉತ ಮತ್ತುರಗಳಂದು:
1) 1-ಎ,2-ಬಿ,3-ಸ,4-ಡಿ 2) 1-ಬಿ,2-ಎ,3-ಡಿ, 4-ಸ
2) 1-ಸ,2-ಡಿ,3-ಎ,4-ಬಿ 4) 1-ಡಿ,2-ಎ,3-ಸ,4-ಬಿ
35. 13 ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ರವಿಯಂದು ಹೊಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ್ ಒಂದರಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂದುಡಿಯಂದುತೀಕರಣ ಜಾ ಮತ್ತುದಂದು್, ಅದರ ಮಾಲಿಕ ರ್ಶಿ_ಕ್ಷೆಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ
ಒಳಪಡಂದುತಾ ಮತ್ತುನ ಏಕಂದರೆ ……………………..
1)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಕಾರಾಯ್ 2)ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತ ನಿಮಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಲನಾದವಾ ಕಾರಾಯ್
3)ಮಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಳ ಸ್ಥಂದುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಾಯ್ 4) ಬಾಲಾಪರಾಧ ಕಾರಾಯ್
36. ಬಿಹಾಕಾಾರದ ಕಣಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿನ ನದಿ………………..
1) ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ 2) ಮಹಾಕಾಾನದಿ 3)ದಾಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀದರ 4) ನಮವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದಾ
37.ಕಾರಾಫಯಂದು ಈ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉತ ಮತ್ತುಮ ಉದಾಹರಣೆ___________
1) ಮಿಶ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ 2) ತಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಗಾಣೆ ಾರಿಕ 3) ಸ್ಾಂದ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ 4) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನಾದವಾಧಾರ
38) ಮಾನವ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧಯ ಸ್ಥಯಚಕದಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಗಿನವಇವು ಒಂದಂದು ಅಲಯಲ್ಲಿ…………….
1) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿತಾವಧ 2) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನ ಮಟ್ಟಿ 3) ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಣ 4) ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾದವಾಧ್ಯೆಯ
39.ಭಾರಾರತದ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ ಗಳ ಆರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ವಧ್ಯೆವಹಾಕಾಾರಗಳಂದು ಇದರ ನಿಯಂತ ಪ್ರಣದಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ……………..
1) ಕೈಗಾಣೆ ಾರಿಕಾರಾಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 2) ರಿಸ್ಥರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 3) ಸ್ಟಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟ್ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 4) ವಿಶಶ್ವ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ
40. ಇವರಂದು C¥ÉÆïÉÆà D¸ÀàvÉæAiÀÄ gÀƪÁjUÀ¼ÀÄ ……………………..
1) ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಂದುಭಾರಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ 2) qÁ.¥ÀævÁ¥À gÉrØ
3) ವಗಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ ಕಂದುರಿಯನ್ 4) ನರೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ್ ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯಲ್
41.ಸ್ಥಹಾಕಾಾಯಕ ಸೈನಧ್ಯೆ ಪಧ್ಧರಸಿಧ್ಧತೀಕರಣ ಜಾಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ತಂದವನಂದು……………………..
6 ¸

Recommended

Question paper 7
Question paper 7Question paper 7
Question paper 79449592475
 
Model question paper 6
Model question paper 6Model question paper 6
Model question paper 69449592475
 
ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9
ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9
ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 99449592475
 
Model quest paper 10
Model quest paper 10Model quest paper 10
Model quest paper 109449592475
 
Model question paper 11
Model question paper 11Model question paper 11
Model question paper 119449592475
 
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 89449592475
 
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬ ೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬ KarnatakaOER
 
Sridhara uppoora talagalu final
Sridhara uppoora talagalu finalSridhara uppoora talagalu final
Sridhara uppoora talagalu finalDinesh Uppura
 

More Related Content

What's hot

Prof. Kasturi Rangan's report in Kannada
Prof. Kasturi Rangan's report in KannadaProf. Kasturi Rangan's report in Kannada
Prof. Kasturi Rangan's report in KannadaMohan GS
 
Prof. Madhav Gadgil's Report Kannada
 Prof. Madhav Gadgil's Report Kannada Prof. Madhav Gadgil's Report Kannada
Prof. Madhav Gadgil's Report KannadaMohan GS
 
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ BhagyaShri19
 
ಜ್ಞಾನದೀಪ. Pdf
ಜ್ಞಾನದೀಪ. Pdfಜ್ಞಾನದೀಪ. Pdf
ಜ್ಞಾನದೀಪ. PdfKarnatakaOER
 
Pooja ppt work in bangalore temples
Pooja ppt work in bangalore templesPooja ppt work in bangalore temples
Pooja ppt work in bangalore templesPoojaPooja239866
 
092812 david addington article (kannada)
092812  david addington article (kannada)092812  david addington article (kannada)
092812 david addington article (kannada)VogelDenise
 
ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
ಯಕ್ಷಗಾನ  ವಿಕಿಪೀಡಿಯಯಕ್ಷಗಾನ  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯKarnatakaOER
 
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬ KarnatakaOER
 
Pooja ppt work in bangalore temples
Pooja ppt work in bangalore templesPooja ppt work in bangalore temples
Pooja ppt work in bangalore templesPoojaPooja239866
 
Wealth definition of economics in Kannada - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
Wealth definition of economics in Kannada - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆWealth definition of economics in Kannada - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
Wealth definition of economics in Kannada - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆS.S.A., Government First Grade College, Ballari, Karnataka
 

What's hot (18)

Nayana
NayanaNayana
Nayana
 
Prof. Kasturi Rangan's report in Kannada
Prof. Kasturi Rangan's report in KannadaProf. Kasturi Rangan's report in Kannada
Prof. Kasturi Rangan's report in Kannada
 
Prof. Madhav Gadgil's Report Kannada
 Prof. Madhav Gadgil's Report Kannada Prof. Madhav Gadgil's Report Kannada
Prof. Madhav Gadgil's Report Kannada
 
Srinivas 121021
Srinivas 121021Srinivas 121021
Srinivas 121021
 
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್
 
cubbon park
cubbon parkcubbon park
cubbon park
 
ಜ್ಞಾನದೀಪ. Pdf
ಜ್ಞಾನದೀಪ. Pdfಜ್ಞಾನದೀಪ. Pdf
ಜ್ಞಾನದೀಪ. Pdf
 
Pooja ppt work in bangalore temples
Pooja ppt work in bangalore templesPooja ppt work in bangalore temples
Pooja ppt work in bangalore temples
 
092812 david addington article (kannada)
092812  david addington article (kannada)092812  david addington article (kannada)
092812 david addington article (kannada)
 
ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
ಯಕ್ಷಗಾನ  ವಿಕಿಪೀಡಿಯಯಕ್ಷಗಾನ  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ
 
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
 
Pooja ppt work in bangalore temples
Pooja ppt work in bangalore templesPooja ppt work in bangalore temples
Pooja ppt work in bangalore temples
 
Umesh pdf
Umesh pdfUmesh pdf
Umesh pdf
 
Wealth definition of economics in Kannada - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
Wealth definition of economics in Kannada - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆWealth definition of economics in Kannada - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
Wealth definition of economics in Kannada - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
 
Features of perfect competition in Kannada
Features of perfect competition in KannadaFeatures of perfect competition in Kannada
Features of perfect competition in Kannada
 
2 marks question
2 marks question2 marks question
2 marks question
 
Break Even Analysis Kannada
Break Even Analysis KannadaBreak Even Analysis Kannada
Break Even Analysis Kannada
 
cubbon park
cubbon parkcubbon park
cubbon park
 

Viewers also liked

10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paperKarnatakaOER
 
New ss ranker digest
New ss ranker digestNew ss ranker digest
New ss ranker digestKarnatakaOER
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paperKarnatakaOER
 
Sslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-mediumSslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-mediummohanavaradhan777
 
Model quest 21
Model quest 21Model quest 21
Model quest 219449592475
 
Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1KarnatakaOER
 
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters10th science notes all chapters
10th science notes all chaptersKarnataka OER
 
Social Science question Bank Kannada
Social Science question Bank Kannada Social Science question Bank Kannada
Social Science question Bank Kannada KarnatakaOER
 
Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1KarnatakaOER
 
Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)KarnatakaOER
 
SSLC question paper
SSLC question paperSSLC question paper
SSLC question paperKarnatakaOER
 
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...KarnatakaOER
 
Model quest 20
Model quest 20Model quest 20
Model quest 209449592475
 
Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016KarnatakaOER
 
10th Question Paper
10th Question Paper 10th Question Paper
10th Question Paper KarnatakaOER
 

Viewers also liked (18)

10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper
 
New ss ranker digest
New ss ranker digestNew ss ranker digest
New ss ranker digest
 
10 ss prepratory
10 ss prepratory10 ss prepratory
10 ss prepratory
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paper
 
Sslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-mediumSslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-medium
 
Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16
 
Model quest 21
Model quest 21Model quest 21
Model quest 21
 
Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1
 
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
 
Social Science question Bank Kannada
Social Science question Bank Kannada Social Science question Bank Kannada
Social Science question Bank Kannada
 
Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1
 
Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)
 
SSLC question paper
SSLC question paperSSLC question paper
SSLC question paper
 
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ...
 
Model quest 20
Model quest 20Model quest 20
Model quest 20
 
Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016
 
10th Question Paper
10th Question Paper 10th Question Paper
10th Question Paper
 
Lab manual 10th
Lab manual 10thLab manual 10th
Lab manual 10th
 

More from KarnatakaOER

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyKarnatakaOER
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019KarnatakaOER
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsKarnatakaOER
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018KarnatakaOER
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1KarnatakaOER
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised finalKarnatakaOER
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefitsKarnatakaOER
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefitsKarnatakaOER
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaKarnatakaOER
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)KarnatakaOER
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016KarnatakaOER
 
kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama KarnatakaOER
 
Lession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgKarnatakaOER
 
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂKarnatakaOER
 
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂKarnatakaOER
 

More from KarnatakaOER (20)

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture story
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schools
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefits
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefits
 
Lab manual 9th
Lab manual 9thLab manual 9th
Lab manual 9th
 
Lab manual 8th
Lab manual 8th Lab manual 8th
Lab manual 8th
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016
 
kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama
 
Itfc presentation
Itfc presentationItfc presentation
Itfc presentation
 
Lession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdg
 
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
 
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೊರೂ
 

Mcq question paer

 • 1. ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, ºÉZï.§¸ÀªÁ¥ÀÄgÀ, zÁªÀtUÉgÉ(vÁ) (f¯Éè) vÀgÀUÀw : 10 §ºÀÄDAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¥ÀjÃPÉë-2016 CAPÀUÀ¼ÀÄ : 70 I. £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ GvÀÛgÀ §gɬÄj : 1.ªÀÄwÃAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£Á£ÀuÉUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄ ªÀiÁrzÀ ±Á¸À£À________- 1) 1919 2)1909 3)1935 4) 1861 2.¨sÁgÀvÀzÀ GQÌ£À ªÀÄ£ÀĵÀå JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀªÀgÀÄ_________ 1) ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉïï 2) £ÉºÀgÀÄ 3) ªÀĺÁvÀäUÁA¢ 4) ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ ¨ÉÆøï 3. “J” ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ “©” ¥ÀnÖAiÀÄ°è CªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÄ. 1)¨sÁgÀvÀ-aãÁ A. CPÀæªÀÄ ªÀ®¸É 2)¨sÁgÀvÀ- ¥ÁQ¸ÁÜ£À B. UÀr ¸ÀªÀĸÉå 3)¨sÁgÀvÀ- £ÉÃ¥Á® C. ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É 4)¨sÁgÀvÀ -¨ÁAUÁè D. ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼Àî¸ÁUÁuÉ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ: 1) 1-r , 2-©, 3-J, 4-¹ 2) 1-J, 2-r, 3-r, 4-r 3) 3)1-¹, 2-©, 3-r, 4-J 4) 4)1-©, 2-¹, 3-r, 4-J 4.«±Àé¨ÁåAPï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ________ 1)AiÀÄĤ¸É¥ï , 2) AiÀÄģɸÉÆÌà 3) L.©.Dgï.r 4)J¥sï.J.N 5. PɼÀV£À F C¥ÀgÁzsÀªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 24£Éà «¢üAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ²PÁëºÀðªÁVzÉ …………………. 1)¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀĸÉå 2) ¨Á®å«ªÁºÀ ¥ÀzsÀÞw 3) ªÀgÀzÀQëuÉ 4) C¸Ààø±ÀåvÉ 6.©ºÁgÀzÀ PÀtÂÚÃj£À £À¢_______ 1)ªÀĺÁ£À¢ 2) PÉÆùà 3) zÁªÉÆÃzÀgÀ 4) UÉÆÃzÁªÀj 1 ¸
 • 2. 7.vÉÆÃlUÁjPÁ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ._________ 1)ºÀ¹gÀÄ PÁæAw 2) ©½PÁæAw 3) ¤Ã°PÁæAw 4) ¸ÀĪÀtð PÁæAw 8.F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢üÞ ¸ÀÆZÀPÀªÁVzÉ._______ 1)¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü , ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ 2)¤jÃPÀëvÀ fëvÁªÀ¢ü, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzÀ£É, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ 3)¤jÃQëvÀ fëvÁªÀ¢ü, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ , gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ 4)±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÁzsÀ£É, vÀ¯Á DzÁAiÀÄ , gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ 9. ªÁå¥ÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¨ÁåAPï SÁvÉ EzÁVzÉ. _______ 1) G½vÁAiÀÄ SÁvÉ 2) ZÁ°Û SÁvÉ 3) DªÀvÀð SÁvÉ 4) ¤²ÑvÀ oÉêÀt 10) j®AiÀÄ£ïì ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ d£ÀPÀ________ 1)£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð 2)CfÃAf ¥ÉæÃAf 3)¢üÃgÀƨÁ¬Ä CA¨Á¤ 4)£ÀgÉñï UÉÆÃAiÉįï 11.¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊ£Àå ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ_____________ a)¯Áqïð PÁ£ïðªÁ°Ã¸ï b)¯Áqïð ªÉ¯Éè¹è c)¯Áqïð qÁ¯ïºË¹ d)¯Áqïð PÁå¤AUï 12. gÁdå ¥ÀÅ£Àgï «AUÀqÀuÁ PÁ¬ÄzÉ §AzÀ ªÀµÀð______ a)1953 b)1954 c)1956 d)1957 13.F gÁµÀÖç SAARC UÀÄA¦£À ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖçªÀ®è_______ a)£ÉÃ¥Á¼À b)EArAiÀiÁ c)¹AUÁ¥ÀÅgÀ d)¨sÀÆvÁ£ï 14.ªÉÆzÀ®£Éà «±Àé¸ÀªÀÄgÀzÀ £ÀAvÀgÀ eÁUÀwPÀ ±ÁAwUÁV ¸Áܦ¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜ_______ a)U.N.O b)°ÃUï D¥sï £ÉÃ¥sÀ£ïì c)W H O d)W T O 15.¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ _______«¢üAiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß zÀÄrªÉÄUÉ vÉÆqÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ JAzÀÄ WÉÆö¹zÉ. a) 22 b) 23 c) 24 d) 25 16.vÀÄAUÁ¨sÀzÁæ CuÉPÀnÖ£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ________ a)¥ÀA¥À ¸ÁUÀgÀ b)UÉÆëAzÁ ¸ÁUÀgÀ c)§¸ÀªÀ ¸ÁUÀgÀ d)ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï ¸ÁUÀgÀ 17.A ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß B ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÅUÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀzÀ UÀÄA¥ÀÅ 1. ¨sÀvÀÛ A gÀ© 2. UÉÆâü B DºÁgÀzÀ ¨É¼É 2 ¸
 • 3. 3. PÀ§Äâ C £Áj£À ¨É¼É 4. ¸Ét§Ä D ªÁtÂdå ¨É¼É a) 1-C 2-D 3-B 4-A b) 1-A 2-B 3-D 4-C c) 1- B 2-A 3-D 4- C d) 1-C 2-D 3- A 4-B 18. F PɼÀV£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÆa (HDI) AiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¹zÉ a)W.H.O b)W.T.O c)UNESCO d)UNDP 19. ¢£ÀPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß JµÀÄÖ¨ÁjAiÀiÁzÀgÀÄ vÀÄA§®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀ ¨ÁåAPï SÁvÉ_______ a)G½vÁAiÀÄ SÁvÉ b) ZÁ°Û SÁvÉ c) DªÀvÀð oÉêÀtÂSÁvÉ d)¤²ÑvÀ oÉêÀt SÁvÉ 20.¨sÁgÀvÀzÀ F vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ NASDAQ£À°è £ÉÆAzÁ¬ÄvÀUÉÆAqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ____ a) WIPRO b)INFOSIS c) TCS d) HCL 21.ಪಂಜಾಬಿನ ಸಂಹ ಎಂದಂದು ಪ ಪ್ರಸಧ್ಧರಸಿಧ್ಧನಾದವಾದವನಂದು_________ 1)ರಣಜಿತ್ ಸಂಗ್ 2)ದಂದುಲಿಪ್ ಸಂಗ್ 3)ಲಾಲ್ ಸಂಗ್ 4)ಹರಿಸಂಗ್ 22.”ಎ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಾರತದ ಸ್ಥತದ ಸ್ಥಳಗಳಂದು ಮತಂದು ಮತ್ತು “ಬಿ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಯಚಿಸ್ಥಲಾಗಿದ. ಇವಇವುಗಳಂದು ಸ್ಥರಿಹೊಯಂದಂದುವ ಉತ ಮತ್ತುರದ ಗಂದುಂಪಇವು. 1.ಜಂದುನಾದವಾಘಡ ಎ)ಕ ಪ್ರ.ಶ 1948 2.ಹೊೈದರಾಬಾದ್ ಬಿ)ಕ ಪ್ರ.ಶ 1949 3.ಪಾಂಡಿಚ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿ ಸ)ಕ ಪ್ರ.ಶ.1961 4.ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಾಾ ಡಿ)ಕ ಪ್ರ.ಶ.1954 ಉತ ಮತ್ತುರಗಳಂದು 1)1-ಡಿ, 2-ಸ, 3-ಎ, 4-ಬಿ 2)1-ಬಿ, 2-ಎ, 3-ಡಿ, 4-ಸ 3)1-ಎ, 2-ಬಿ, 3-ಸ, 4-ಎ 4)1-ಸ, 2-ಡಿ, 3-ಬಿ, 4-ಡಿ 3 ¸
 • 4. 23.ಭಾರಾರತ ಮತಂದು ಮತ್ತು ಚಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಾದವಾದ ಮಧಧ್ಯೆ ಮನಸ್ಾ ಮತ್ತುಪ ಉಂಟಾಗಾಗಳಂದು ಕಾರಾರಣ_________ 1) ಶಸ್ಾತ್ರಾಸ್ಥತ್ರಾಗಳ ಕಳರಗಳ ಕಳ್ಳಸ್ಾಗಾಣೆ ಾಣೆ 2) ಮಾದಕ ವಸ್ಥಂದು ಮತ್ತು ಸ್ಾಗಾಣೆ ಾಣೆ 3) ಮಾವೋ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಾಾದಿಗಳ ನಕ್ಸಲ್ ವಾಾದ 4) ಭಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತಾಪಾದನ 24.ವಿಶಶ್ವಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಯ ಈಗಿನ ಮಹಾಕಾಾಕಾರಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದರ್ಶಿ_ವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ________ 1) ಯಂದು.ಥಾಂಟ್ 2) ಬೌತಯ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ ಫಾಲಿ 3) ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಫ-ಎ-ಅನಾದವಾನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನುನ್ 4) ಬಾನ್ ಕ ಮಯನ್ 25. 2006 ರಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕಾರಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ ಬಾಲ ಶ ಪ್ರಮ ನಿಮಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಲನಾದವಾ ಮತಂದು ಮತ್ತು ಪಿನವವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ಥತೀಕರಣ ಜಾ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಕರಣ ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ತಂದಿತಂದು ಇದರ ಉದ್್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ………………….. 1)ಬಾಲಶ ಪ್ರಮಿಕರ ಶಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರ್ಷವನ್ನು ಸೂಣೆ ತಪಿಪಾಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು. 2)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕರ ಪತ ಮತ್ತು 3)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕರ ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಣ 4)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕರ ಗಂದುರಂದುತೀಕರಣ ಜಾಸ್ಥಂದುವಿಕ 26.ಒರಿಸ್ಾ್ಸದ ಕಣಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿನ ನದಿ……………………. 1)ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ನದಿ 2)ಮಹಾಕಾಾನದಿ 3)ತಂದುಂಗಭದಾ ಪ್ರ ನದಿ 4)ಸ್ಥಟಯಲ್ಲಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಜ್ ನದಿ 27.ಸ್ಥಂದುವಣವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ ಎಂದಂದು ಈ ಬೆಳೆಯ ಪ ಪ್ರಗತೀಕರಣ ಜಾಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಕರೆಯಲಾಗಿದ……………….. 1)ಆಹಾಕಾಾರ ಬೆಳೆ 2)ವಾಾಣಜಧ್ಯೆ ಬೆಳೆ 3)ನಾದವಾರಿನ ಬೆಳೆ 4)ತಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಗಾಣೆ ಾರಿಕಾರಾ ಬೆಳೆ 28.ಮಾನವ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ಸ್ಥಯಚಿ ಈ ಕಳಗಿನ ಗಂದುಣಮಟ್ಟಿವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಳೆಯಲಂದು ರಯಪಿಸ್ಥಲಾಗಿದ………. 1) ಮಾನವ ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನದ ಗಂದುಣಮಟ್ಟಿ 2) ಆರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ 3) ಲಿಂಗ ಸ್ಥಮಾನತ 4) ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ 29.ಸ್ಾಮಾನಧ್ಯೆವಾಾಗಿ ಭವಿರ್ಷವನ್ನು ಸೂಧ್ಯೆಕಾರಾಲದಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾವಇವುದಾದರೆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದಂದು ನಿದಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ್ಷವನ್ನು ಸೂ್ಟಿ ದಿನದಂದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಂದಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಂದು ಈ ಖಾತಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ತರೆಯಲಾಗಂದುತ ಮತ್ತುದ……………………. 4 ¸
 • 5. 1)ಉಳಿತಾಯ 2) ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ಖಾತ 3) ಆವ vÀð ಠ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಣ ಖಾತ 4) ನಿರ್ಶಿ_ಶ್ಚಿತ ಠ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಣ ಖಾತ 30.ರಿಲಯನ್್ಸ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಯ ಸ್ಾತದ ಸ್ಥಪಕರಂದು…………………… 1)ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಯಭಾರಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ 2) ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ 3) ಮಂದುಖ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ್ ಅಂಬಾನಿ 4) ಅಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂ ಜಿ ಪ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಮ 31.ಸ್ಥವೋ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಚ್ಛ ನಾದವಾಧ್ಯೆಯಾವುದಾಲಯವಇವು ಸ್ಾತದ ಸ್ಥಪನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಬಂದ ಶಾಂದ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ…………………. 1) 1784 ರ ಪಿಟ್್ಸ ಇಂಡಿಯಾವುದಾ ಆಕ್ಟ್ಟಿ 2) 1773 ರ ರೆಗಂದುಧ್ಯೆಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಂಗ್ ಆಧ್ಯೆಕ್ಟ್ಟಿ 3)1935 ರಭಾರಾರತ ಸ್ಥಕಾರಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರದ ಕಾರಾಯಿದ. 4)1909 ರ ಮಿಂಟಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಮಾಲವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಸ್ಥಂದುಧಾರಣೆ 32)ರಾಜಧ್ಯೆ ಪಇವುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾಾ ಆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಗದ ಅಧ್ಧಧ್ಯೆಕ್ಷರಂದು ……………………. 1) ವಲಯಲ್ಲಿಭಾರಾಬಾಯಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ್ 2) ಫಝಲ್ ಆಲಿ 3) ಕ.ಎಂ . ಪಣಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆರ್ 4) ಹೊಚ.ಎನ್ .ಕಂದುಂಜಂದು ಪ್ರ 33.ಭಾರಾರತಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅನಧ್ಯೆ ರಾರ್ಷವನ್ನು ಸೂರಾಷ್ಟ್ರ ದಯಂದಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಉತ ಮತ್ತುಮ ಸ್ಥಂಬಂದ ಶಾಂದ ಹೊಯಂದಲಂದು ಈ ಕಳಗಿನ ಒಂದಂದು ಅಂಶವಇವು ಅನಿವಾಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವಾಾಗಿದ…………………… 1)ರಾಷರಾಷ್ಟ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಾಸ್ಥಕ ಮತ್ತು 2)ಶಸ್ಾತ್ರಾಸ್ಥತ್ರಾ ಸ್ಥಂಗ ಪ್ರಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು. 3)ಪ ಪ್ರತೀಕರಣ ಜಾಷ್ಟಿ 4)ವಿಶಶ್ವ ನಾದವಾಯಕತಶ್ವ ಗಳಿಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು. 34.”ಎ” ಪಟ್ಟಿಯ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಗಳಂದು “ಬಿ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದ ಪ್ರ ಕಛೇರಿಗಳು ಇ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿಗಳಂದು ಇವ. ಇವಇವುಗಳ ಸ್ಥರಿ ಹೊಯಂದಂದುವ ಗಂದುಂಪಇವು 1)ವಿಶಶ್ವ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥ ಎ)ಪಾಧ್ಯೆರಿಸ್ 2)ಯಂದುನಸಯನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಬಿ)ಜಿನಿವಾಾ 3) ಐ.ಎಮ.ಎಫ್ ಸ)ವಾಾಷಂಗ್ ಟನ್ 4) ವಿಶಶ್ವ ಆರೆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಗಧ್ಯೆ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥ ಡಿ)ನಯಧ್ಯೆಯಾವುದಾಕ್ಟವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ 5 ¸
 • 6. ಉತ ಮತ್ತುರಗಳಂದು: 1) 1-ಎ,2-ಬಿ,3-ಸ,4-ಡಿ 2) 1-ಬಿ,2-ಎ,3-ಡಿ, 4-ಸ 2) 1-ಸ,2-ಡಿ,3-ಎ,4-ಬಿ 4) 1-ಡಿ,2-ಎ,3-ಸ,4-ಬಿ 35. 13 ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ರವಿಯಂದು ಹೊಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ್ ಒಂದರಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂದುಡಿಯಂದುತೀಕರಣ ಜಾ ಮತ್ತುದಂದು್, ಅದರ ಮಾಲಿಕ ರ್ಶಿ_ಕ್ಷೆಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಒಳಪಡಂದುತಾ ಮತ್ತುನ ಏಕಂದರೆ …………………….. 1)ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಕಾರಾಯ್ 2)ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತ ನಿಮಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಲನಾದವಾ ಕಾರಾಯ್ 3)ಮಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಳ ಸ್ಥಂದುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಾಯ್ 4) ಬಾಲಾಪರಾಧ ಕಾರಾಯ್ 36. ಬಿಹಾಕಾಾರದ ಕಣಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿನ ನದಿ……………….. 1) ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ 2) ಮಹಾಕಾಾನದಿ 3)ದಾಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀದರ 4) ನಮವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದಾ 37.ಕಾರಾಫಯಂದು ಈ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉತ ಮತ್ತುಮ ಉದಾಹರಣೆ___________ 1) ಮಿಶ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ 2) ತಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಗಾಣೆ ಾರಿಕ 3) ಸ್ಾಂದ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ 4) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನಾದವಾಧಾರ 38) ಮಾನವ ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧಯ ಸ್ಥಯಚಕದಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಗಿನವಇವು ಒಂದಂದು ಅಲಯಲ್ಲಿ……………. 1) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿತಾವಧ 2) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನ ಮಟ್ಟಿ 3) ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಣ 4) ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾದವಾಧ್ಯೆಯ 39.ಭಾರಾರತದ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ ಗಳ ಆರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ವಧ್ಯೆವಹಾಕಾಾರಗಳಂದು ಇದರ ನಿಯಂತ ಪ್ರಣದಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ…………….. 1) ಕೈಗಾಣೆ ಾರಿಕಾರಾಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 2) ರಿಸ್ಥರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 3) ಸ್ಟಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟ್ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 4) ವಿಶಶ್ವ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 40. ಇವರಂದು C¥ÉÆïÉÆà D¸ÀàvÉæAiÀÄ gÀƪÁjUÀ¼ÀÄ …………………….. 1) ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಂದುಭಾರಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ 2) qÁ.¥ÀævÁ¥À gÉrØ 3) ವಗಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ ಕಂದುರಿಯನ್ 4) ನರೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ್ ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯಲ್ 41.ಸ್ಥಹಾಕಾಾಯಕ ಸೈನಧ್ಯೆ ಪಧ್ಧರಸಿಧ್ಧತೀಕರಣ ಜಾಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ತಂದವನಂದು…………………….. 6 ¸
 • 7. A) ರಾಬಂದ ಶಾಟ್ವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಕಯಲ್ಲಿೈರ B) ಲಾರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ವಲಯಲ್ಲಿಸಯಲ್ಲಿ C) ವಾಾರನ್ ಹೊ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಟಿಂಗ್್ಸ D) ಡಾಲ್ ಹಾಕಾೌಸ 42. ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ºÁUÀÄ eÁvÀåwÃvÀ JA§ JgÀqÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ………………………………………… wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÀƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 43.ಸ್ಾಕ್ಟವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಸ್ಾತದ ಸ್ಥಪನಯಾವುದಾದ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ……………………. A) 1985 B) 1975 C) 1965 D) 1955 44. 1966 ರ ತಾಷನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಂಟ್ ಒಪಪಾಂದವಇವು ರರ್ಷವನ್ನು ಸೂಧ್ಯೆ ಸ್ಥಹಕಾರಾರದಯಂದಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಈ ದ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶಗಳ ನಡಂದುವ ನಡೆಯಿತಂದು ……………….. A)_ಭಾರಾರತ-ರ್ಶಿ_ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲಂಕಾರಾ B)ಭಾರಾರತ-ಪಾಕಸ್ಾ ಮತ್ತುನ C)ಭಾರಾರತ-ಭಯತಾನ್ D)ಭಾರಾರತ-ಅಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿಕಾರಾ 45.ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಮಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಶಾಸನ……ಾಲಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಕರೆತರಲಂದು ಕನಾದವಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಟಕ ರಾಜಧ್ಯೆ ಸ್ಥವವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾಾ ಅಭಿಯಾವುದಾನದ ಮಯಲಕ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಪ್ರಮ ……………………………. A) ಬಾ ಮರಳಿ ಶಾಸನ……ಾಲಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ B)ಸ್ಥಮಂದುದಾಯದತ ಮತ್ತು ಶಾಸನ……ಾಲ C) ಕಯಲಿಯಿಂದ ಶಾಸನ……ಾಲಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ D) ಚಿಣಕರ ಅಂಗಳ 46.ಹಿಂದಕ್ಕೆ ರಾಕಂದುರ ಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಜನಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಈ ನದಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ನಿಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ಥಲಾಗಿದ ……………………… A) ಕವೃಷಾಕ B) ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ C) ಸ್ಥಟಯಲ್ಲಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಜ್ D)ಮಹಾಕಾಾನದಿ 47.ಒಂದಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದಲಿಯಲ್ಲಿ ವಧ್ಯೆವಸ್ಾಯ ಕ್ಷೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತ ಪ್ರದಿಂದ ಎರಡಂದು ಮಯರಂದು ಬೆಳೆಗಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಯಂದುದಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ……………… ಎಂದಂದು ಕರೆಯಂದುವರಂದು. A) ಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವನಾದವಾಧಾರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ B) ಮಿಶ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ C) ಸ್ಾಂಧ್ಧ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ D) ವಾಾಣಜಧ್ಯೆ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ 48.ಸ್ಾಶ್ವತಂತಾ ಪ್ರಧ್ಯೆ ಪೋವವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಭಾರಾರತವಇವು ………………………ರಾರ್ಷವನ್ನು ಸೂರಾಷ್ಟ್ರಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾವುದಾಗಿದ. A) ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ B) ಅನಾದವಾಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ C) ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ರ್ಶಿ_್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ D)ಅಭಿವವೃಧರಸಿಧ್ಧ ಹೊಯಂದಂದುತೀಕರಣ ಜಾ ಮತ್ತುರಂದುವ 49.ರಾಷರಾಷ್ಟ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ ಪ್ರಗಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು …………………….ಇಲಾಖ ನಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಡಂದುತ ಮತ್ತುದ. A) ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಣ B) ಸ್ಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ C) ಅಂಚ D)ಹಣಕಾರಾಸ್ಥಂದು 7 ¸
 • 8. 50. «¥ÉÆæà ¸ÀA¸ÉÝAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ …………………….. A) ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಯಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ B) ಅಜಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂ ಜಿ ಪ ಪ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂ ಜಿ C) ವಗಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ ಕಂದುರಿಯನ್ D) ಕರಣ್ ಮಂದುಜಂದುಂದಾರ್ ಶಾಸನ……ಾ 51.ಮತೀಕರಣ ಜಾ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಆಧಾರದಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರತಧ್ಯೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಕ ಚಂದುನಾದವಾವಣಾಾ ಕ್ಷೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀತ ಪ್ರಗಳನಾದವಾನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನುಗಿ ಆರಂಭಿಸದ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ………………… A )1784 ರ ಪಿಟ್್ಸ ಇಂಡಿಯಾವುದಾ ಆಧ್ಯೆಕ್ಟ್ಟಿ B)1861 ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರೌನಿ್ಸಲ್ ಆಧ್ಯೆಕ್ಟ್ಟಿ C) 1909 ರ ಮಿಂಟಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಮಾಲವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ D) 1935 ರ ಭಾರಾರತ ಸ್ಥಕಾರಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ 52. ‘ಎ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾದವಾಯಕರಂದು ಮತಂದು ಮತ್ತು “ಬಿ” ಪಟ್ಟಿಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಯಚಿಸ್ಥಲಾಗಿದ. ಇವಇವುಗಳಂದು ಸ್ಥರಿಹೊಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದಂದುವ ಉತ ಮತ್ತುರದ ಗಂದುಂಪಇವು ಗಂದುರಂದುತೀಕರಣ ಜಾಸ. 1. ಡಾ||ರಾಜ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದ ಪ್ರ ಪ ಪ್ರಸ್ಾದ್ ಎ. ಬಿ ಪ್ರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರ್ಷವನ್ನು ಸೂರ ಕಯನಯ ಗಾಣೆ ೌನವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ್ ಜನರಲ್ಯಲ್ಲಿ 2. ಸ್ಥದಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷರ್ ವಲಯಲ್ಲಿಭಾರಾ ಬಾಯಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ್ ಬಿ.ನಾದವಾಧ್ಯೆಶನಲ್ ಕಾರಾನಕಾನ್ಫೆರೆನ್್ಸ ಅಧ್ಧಧ್ಯೆಕ್ಷ 3. ಮೌಂಟ್ ಬಾಧ್ಯೆಟನ್ ಸ.ಭಾರಾರತದ ಪ ಪ್ರಥಮ ಗವೃಹ ಮಂತೀಕರಣ ಜಾ ಪ್ರ 4. ಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಕ್ಟ ಅಬಂದ ಶಾಂದು್ಲಯಲ್ಲಿ ಡಿ. ಭಾರಾರತದ ಪ ಪ್ರಥಮ ರಾಷಾರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಧಧ್ಯೆಕ್ಷರಂದು ಉತ ಮತ್ತುರಗಳಂದು: 1) 1-ಬಿ,2-ಸ,3-ಡಿ,4-ಎ 2) 1-ಸ,2-ಎ,3-ಬಿ,4-ಡಿ 3) 1-ಡಿ,2-ಸ,3-ಎ,4-ಬಿ 4) 1-ಎ,2-ಡಿ,3-ಬಿ,4-ಸ 53.ತಂದುಂಗಭದಾ ಪ್ರ ನದಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ನಿಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ಥಲಾದ ಜಲಾಶಯ_______ A) ಪಂಪಸ್ಾಗರ B) ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಂದ ಸ್ಾಗರ C)ನಾದವಾಗಾಣೆ ಾಜಂದುವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷನ ಸ್ಾಗರ D) ಕವೃರ್ಷವನ್ನು ಸೂಕರಾಜ ಸ್ಾಗರ 54. eÉmï ªÁAiÀÄĪÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQzÀªÀgÀÄ …………………… A) ನರೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಶ್ ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯಯಲ್ B) ನಾದವಾರಾಯಣ ಮಯತೀಕರಣ ಜಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ C) ವಗಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ ಕಂದುರಿಯನ್ D) ಧ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಯಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ 55.ಮಾನವಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ದವೃಷ್ಟಿ ಕಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಹೊಯಂದಿದ ವಿಶಶ್ವ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥಯ ಅಂಗಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥ ………………….. A) ಯಂದುನಸಯನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ B) ಯಂದುನಿಸಫ್ C) ಯಂದು.ಎನ್.ಬಿ D) ಐ.ಎಮ.ಎಫ್ 56.ತಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಗಾಣೆ ಾರಿಕಾರಾ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯದ ಪ ಪ್ರಗತೀಕರಣ ಜಾಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ……………….. ಎಂದಂದು ಕರೆಯಂದುವರಂದು. 8 ¸
 • 9. A) ಹಸರಂದು ಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ B) ಸ್ಥಂದುವಣವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ C) ನಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲಿಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ D) ಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ 57.ಬಾಧ್ಯೆಂಕನಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎರ್ಷವನ್ನು ಸೂಂದು್ಟಿ ಬಾರಿಯಾವುದಾದರಯ ವಧ್ಯೆವಹರಿಸ್ಥಬಂದ ಶಾಹಂದುದಾದ ಖಾತ …………………………. A)ಚಾಲಿ ಮತ್ತು ಖಾತ B) ಉಳಿತಾಯ ಖಾತ C) ಎಫ್.ಡಿ. ಖಾತ D) ಆರ್.ಡಿ.ಖಾತ 58.ಸ್ಥಂವಿಧಾನದ ……ವಿಧಯಂದು ಮಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ದಂದುಡಿಮಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಬಂದ ಶಾಳಸಕಯಳಂದುರಗಳ ಕಳ್ಳವಇವುದನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾಾಹವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಅಪರಾಧ್ಧ ಎಂದಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.৪䀐Ӟ퐘ಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಷಸದ. A) 17 ನ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ B) 24 ನ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ C) 42 ನ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ D) 73 ನ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ 59. ರಾಷರಾಷ್ಟ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಆದಾಯಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊಚಿಶ್ಚಿನ ಕಯಡಂದುಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ನಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಡಂದುವಇವುದನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು _______ಬಂದ ಶಾದಲಾವಣೆ ಎನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನುವರಂದು. A) ಆರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ B) ರಾಷರಾಷ್ಟ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ C) ಚಲನಾದವಾತ್ಮಕ D) ರಚನಾದವಾತ್ಮಕ 60.ಭಾರಾರತ ಮತಂದು ಮತ್ತು ಪಾಕಸ್ಾ ಮತ್ತುನ ನಡಂದುವ ನಡೆದ ಕಾರಾಗಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಲ್ ಯಂದುಧ್ಧರಸಿಧ್ಧ ______ರಲಿಯಲ್ಲಿ ಜರಂದುಗಿತಂದು. A) 2001 B) 1999 C) 1899 D) 2000 61.ಮತೀಕರಣ ಜಾ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಆಧಾರದ ಚಂದುನಾದವಾವಣೆಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ರ್ಶಿ_ಫಾರಸ್ಥಂದು್ಸ ಮಾಡಿದ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ ……………………… A) ಮಾಂಟಗಯಧ್ಯೆ ಚ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಮ್ಸ ಫರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ B) ರೆಗಂದುಧ್ಯೆಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟಂಗ್ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ C)ಪಿಟ್್ಸ ಇಂಡಿಯಾವುದಾ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ D)ಮಿಂಟಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಮಾಲವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷ ಶಾಸನ……ಾಸ್ಥನ 62.ಭಾರಾರತದ ಪ ಪ್ರಥಮ ಗವೃಹ ಮಂತೀಕರಣ ಜಾ ಪ್ರಯಾವುದಾಗಿದ್ವರಂದು………………………….. A) ಜವಾಾಹರಲಾಲ್ ನಹರಂದು B) ಬಾಬಂದ ಶಾಂದು ರಾಜ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಂದ ಪ್ರ ಪ ಪ್ರಸ್ಾದ್ C )ವಲಯಲ್ಲಿಭಾರಾ ಬಾಯಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲ್ D) ಬಿ.ಆರ್ . ಅಂಬೆಡನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆರ್ 63.ಭಾರಾರತ ಚಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಾದವಾ ಸ್ಥಂಬಂದ ಶಾಂದ ಇತೀಕರಣ ಜಾ ಮತ್ತು್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಚಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ತೀಕರಣ ಜಾ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಾ ಹದಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಟ್ಟಿದ. ಯಾವುದಾಕಂದರೆ ……………………… A. ಮಾವೋ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಾಾದಿಗಳಂದು ನಕ್ಸಲಾಶ್ವದವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಂದ ಶಾಲಿಸರಂದುವಇವುದಂದು. B. ಗಡಿಯಲಂದುಯಲ್ಲಿಂಟಾಗಾಗಂದುವ ಘರ್ಷವನ್ನು ಸೂವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಣೆ C. ಟಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಟ್ ಮ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲಿನ ಆಕ ಪ್ರಮಣ D. ಪಾಕಸ್ಾ ಮತ್ತುನಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಡಂದುತೀಕರಣ ಜಾ ಮತ್ತುರಂದುವ ಪರೆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಕ್ಷ ಬೆಂಬಂದ ಶಾಲ 64.”ಎ” ಮತಂದು ಮತ್ತು “ಬಿ” ವಿಭಾರಾಗದ ಸ್ಥರಿಯಾವುದಾದ ಆಯನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಯನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು’ಸ” ವಿಭಾರಾಗದಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಯಡಲಾಗಿದ. ಇದರಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥರಿಯಾವುದಾಗಿರಂದುವಇವುದನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಯನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಮಾಡಿ. 9 ¸
 • 10. A. ಆಹಾಕಾಾರ ಮತಂದು ಮತ್ತು ಕವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಸ್ಥಂಸತದ ಸ್ಥ 1.ಜಿನವಾಾ ಅ)ಎ-2,ಬಿ-3,ಸ-1,ಡಿ-4 B. ವಿಶಶ್ವ ಬಾಧ್ಯೆಂಕ್ಟ 2.ಪಾಧ್ಯೆರಿಸ್ ಆ)ಎ-3,ಬಿ-4,ಸ-2,ಡಿ-1 C. ಯಂದುನಸಯನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ 3.ರೆಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಮ ಇ)ಎ-1,ಬಿ-3,ಸ-4,ಡಿ-2 D. ಅಂತರಾಷರಾಷ್ಟ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀ ಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಸ್ಥಂಘ 4.ವಾಾಷಂಗ್ಟಿನ್ ಈ)ಎ-4,ಬಿ-1,ಸ-2,ಡಿ-3 65.’ಕಯಲಿಯಿಂದ ಶಾಸನ……ಾಲಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ‘ ಕಾರಾಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಪ್ರವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥರಕಾರಾರ ಜಾರಿಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ತರಲಂದು ಕಾರಾರಣವ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಂದರೆ …………………… A. ಬಾಲಕಾರಾಮಿವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಮಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ರಕಸ್ಥಲಂದು B) ಕಡಾಡಾಯ ರ್ಶಿ_ಕ್ಷಣ ಅನಂದುಷಾನುಷ್ಠಾನಕಾರಾನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಗಿ C) ಮಕನದಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆಳ ಸ್ಥವವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷತಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಮಂದುಖ ಬೆಳವಣಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ D) ಶಾಸನ……ಾಲ ಬಿಟಂದು್ಟಿಹೊಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಗದಂತ ತಡೆಯಲಂದು 66.ಮಿಶ ಪ್ರ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ ಎಂದರೆ ……………………… A) ವಿವಿಧ್ಧ ಬೆಳೆಗಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಯಂದುವಇವುದಂದು. B)ಪಯಾವುದಾವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಯ ಬೆಳೆಗಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಯಂದುವಇವುದಂದು. C)ಮಂದುಖಧ್ಯೆ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯದ ಜಯತಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಉಪಕಸ್ಥಂದುಬಂದ ಶಾಂದುಗಳನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಂದುವಇವುದಂದು. D)ಮಂದುಖಧ್ಯೆ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯದ ಜಯತಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ವಾಾಣಜಧ್ಯೆ ಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಂದುವಇವುದಂದು. 67.ತಂದುಂಗಭದಾ ಪ್ರ ಜಲಾಶಯವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ ಕರೆಯಂದುತಾ ಮತ್ತುರೆ ……………………… A) ಗಂಗಾಣೆ ಾಸ್ಾಗರ B) ಹನಂದುಮಸ್ಾಗರ C) ಪಂಪಸ್ಾಗರ D) ಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಂದಸ್ಾಗರ 68.ಫೋಯಲ್ಲಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀರಿಕಲಶ್ಚಿರ್ ಎಂದರೆ …………………… A) ಪಇವುರ್ಷವನ್ನು ಸೂಪಾಬೆ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಸ್ಾಯ B) ಹೊೈನಂದುಗಾಣೆ ಾರಿಕ C) ಹಣಕನ ಬೆಳೆ D) ಮಿಶ ಪ್ರಬಾಸ್ಾಯ 69.ರಚನಾದವಾತ್ಮಕ ಬಂದ ಶಾದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ …………………… A. ಹೊಚಿಶ್ಚಿನ ಜನರಂದು ಕಲಸ್ಥ ಮಾಡಿ ರಾಷರಾಷ್ಟ್ರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಯ ಾದಾಯವನ್ಾದಾಯವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಚಿಶ್ಚಿಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು. B. ಆರವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ ಅಭಿವವೃದಿ್ C.ಮಯಲಭಯತ ಸ್ೌಕಯವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಚಿಶ್ಚಿಸ್ಥಂದುವಇವುದಂದು D.ಆದಾಯದ ಸ್ಥಮಾನ ಹಂಚಿಕ 70.ವಗಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀವಿಲೀನಗೊಂಡ ವರ್ಷಸ್ ಕಂದುರಿಯನ್ ಅವರನಂದುನಗೊಂಡ ವರ್ಷವನ್ನು ………………. ಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದಂದು ಗಂದುರಂದುತೀಕರಣ ಜಾಸದಾ್ರೆ. A) ನಿ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀಲಿಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ B) ಹಸರಂದು ಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ C) ಹಳದಿ ಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ D) ±ÉéÃvÀ ಕಾರಾ ಪ್ರಂತೀಕರಣ ಜಾ vÀAiÀiÁj¹zÀªÀgÀÄ : ²æÃPÁAvÀ.PÉ M.A., B.Ed. 10 ¸
 • 11. PÀ¯Á ²PÀëPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, ºÉZï.§¸ÀªÁ¥ÀÄgÀ. “fêÀ£ÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀ®è, ªÀµÀðUÀ½UÉ fêÀ vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå” - C¯ÉQì¸ï PÀgɯï 11 ¸