SlideShare a Scribd company logo

Lab manual 8th

Karnataka lab manual 8th std

1 of 92
Download to read offline
Page: 1 of 92
Class : VIII
¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà «eÁÕ£ÀzÀ Cr¥ÁAiÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «eÁÕ¤AiÀÄ G¹gÀÄ. AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ-
£ÁßUÀ°Ã, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁUÉà ¸ÀĪÀÄä£É «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ £ÀA§ÄªÀÅ¢®è. vÁªÀÅ ¸ÀévÀB ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr
vÀ£ÀUÉ «±Áé¸À ªÀÄÆqÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÀvÁå£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ‘ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ’ªÀżÀî ªÀåQÛAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ
ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ‘¥ÀæAiÉÆÃUÀ’zÀ §zÀÄPÀÄ §jà «eÁÕ¤UÀ½UÉà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. £ÀªÀÄä gÉÊvÀgÀÄ,
PÀıÀ®PÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ, ªÀÄ£É ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¥Àæw¤vÀå, ¥ÀæwPÀët, MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ
ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄÄ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß
PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ.
£ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ EzÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. C°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À
vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ EzÉ. EzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ E§âjUÀÆ ¸ÀvÀå. ²PÀëPÀjUÉ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À E®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ
¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ E®è¢zÀÝgÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ CAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ¹Üw »ÃVgÀĪÀÅzÀÄ ºËzÀÄ.
DzÀgÉ ¸ÀgÀPÁj ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ®Æè vÀÄA¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ
JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÉÄä®è ²PÀëtzÀ §UÉάÄgÀĪÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ; F C£ÉéõÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ
ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ MwÛ ºÉüÀÄvÀÛªÉ.
PÉ®ªÀÅ wÃgÁ ºÀ½î¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À®Æè «eÁÕ£ÀzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ
±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä
¸Àé-¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀjUÉ ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀÄ ¹PÀÌgÀÆ, EªÀgÀÄ CzÀÄãvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§®ègÀÄ. F ²PÀëPÀgÀµÉÖÃ
C®è¢zÀÝgÀÆ G½zÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà £É¯ÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ
¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è CªÀjUÉ ®¨sÀå«®è. EAvÀºÀ MAzÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà F
¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á PÉʦr.
EzÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 8, 9, ºÁUÀÆ 10£Éà vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ
«µÀAiÀÄUÀ¼À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤dªÁzÀ ¨Á®¸ÉßûAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F PÉʦrAiÀÄ
GzÉÝñÀ. F PÉʦrAiÀÄÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹, PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ ¤zsÁðgÀUÀ½UÉ §gÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆPÀÌ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ E®èzÉ
F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÉʦrAiÀÄ ªÀĺÀvÀé«gÀĪÀÅzÀÄ; EzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ
GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛzÉ, ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÀÛzÉ, K£ÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ K£Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ
¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛzÉ, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÁR°¹lÖ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹, «±Éèö¹ MAzÀÄ
¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
EzÀÄ vÀÄA¨Á QæAiÀiÁvÀäPÀªÁzÀ MAzÀÄ PÉʦrAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀgÁUÀªÁV
§¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «eÁÕ£À vÀAqÀªÀÅ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ
¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ZÀað¸ÀÄvÁÛ, CªÀgÀ ¸À®ºÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ
JgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀzÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ C£ÀĨsÀªÀzÉÆA¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.
F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ «eÁÕ£À vÀAqÀPÉÌ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ PÉʦr gÀa¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÀÆ,
¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁªÀÅ D¨sÁjAiÀiÁVzÉÝêÉ. EzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV
ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ‘NA ¦æAlgïì PÀ®§ÄVð’ EªÀjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ
F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ElÄÖ ªÀÄPÀ̽UÉ §¼À¸ÀĪÀ ºÁUÉ DUÀ°. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ E®èzÀ
±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸Áܦ¸À®Ä F PÉʦr ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀ°. ²PÀëPÀgÀ°è, ªÀÄPÀ̼À°è, C£Ééö¸ÀĪÀ, GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ,
¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ, ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄgÀÄ
£ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ...
ªÀÄÄ£ÀÄßr
GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÉjAiÉÆÃr
ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ,
CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï.
Page: 2 of 92
Class : VIII
Page: 3 of 92
Class : VIII
¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á ¸ÀÄgÀPÀëvÉ:
¤ªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄÄ ¤ªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà ¤zsÀðjvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæwAiÉƧ⠫zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁªÀiÁ£Àå
w¼ÀĪÀ½PÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæeÉÕ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÁUÀ UÉÆAzÀ®ªÀÅAmÁzÀ°è
²PÀëPÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ºÉZÀÄÑ
¥ÀjavÀªÀ®èzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß
DgÀA©ü¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ²PÀëPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ.
F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀj¹:
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.
 gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉƽî.
 AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄ«PÉ w½AiÀÄzÉÃ, ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃr.
 C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ JZÀÑgÀªÁVj.
 «µÀPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ PÉÊaî(UËè¸ï)UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƽî.
 ¯ÉøÀgï QgÀtªÀÅ PÀtÂÚUÉ £ÉÃgÀªÁV ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.
 ¤ÃªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÁߪÀÅzÉà C£ÀUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß (¥ÀĸÀÛPÀ,
¨ÁåUï, §mÉÖ, ¥À¸Àð...) ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃr.
 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃ
 V¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ eÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß Er, ªÀÄgÀħ¼À¸À¯ÁUÀzÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQ.
 AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀPÀgÀt CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀzÉà EzÀÝ°è CzÀgÀ §UÉÎ ²PÀëPÀjUÉ DUÀ¯Éà w½¹.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß UÁå¸ï, «zÀÄåvï£ÀÄß Dj¹ ºÁUÀÆ QlQ,¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃPÀÄ.
 ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀĨÉÃr.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÁAiÀÄð¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀzÉà K£À£ÀÆß w£ÀߨÉÃr.
 gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆ½î ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §UÉV£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹.
 gÁ¸ÁAiÀĤPÀ zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀzÀAvÉ, PɼÀUÉ ZÉ®èzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.
 ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÁ¸À£É, gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁUÀzÀAvÉ, MqÉAiÀÄzÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹. MqÉzÀ, G¥ÀAiÉÆÃUÀPĘ́ÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀÆPÀÛ ©£ïUÀ¼À°è ºÁQ.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è M§âgÉà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À §UÉÎ Cj«®èzÉà CªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt
ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.
 ¥ÁzÀgÀ¸À, DªÀÄèzÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸À¨ÉÃr, §jUÉÊ° ªÀÄÄlÖ¨ÉÃr.
 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è CVß±ÁªÀÄPÀ, ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÁì ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
 ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è zÁæªÀPÀªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ »rPÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹,
 ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ºÉÆwÛPÉƼÀÄîªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ zÀÆgÀ«r.
 §mÉÖAiÀĪÉÄÃ¯É zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ, DªÀÄèUÀ¼ÀÄ, ªÀtðPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹. ºÀjvÀªÁzÀ
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ UÀªÀÄ£À«gÀ°.
Page: 4 of 92
Class : VIII
Page: 5 of 92
Class : VIII
¥Àj«r
«µÀAiÀÄ ¥ÀÄl
¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 07 jAzÀ 34
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 35 jAzÀ 64
fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 65 jAzÀ 92
Page: 6 of 92
Class : VIII
Ad

Recommended

NCF, 2005 by Suparna in Kannada
NCF, 2005 by Suparna in KannadaNCF, 2005 by Suparna in Kannada
NCF, 2005 by Suparna in KannadaKarnatakaOER
 
Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1KarnatakaOER
 
9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBio9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBiomohan bio
 
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdfKarnatakaOER
 
9th oral by MohanBio PPT
9th oral by MohanBio PPT9th oral by MohanBio PPT
9th oral by MohanBio PPTmohan bio
 
kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama kannada bhashe patya krama
kannada bhashe patya krama KarnatakaOER
 

More Related Content

What's hot

Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Kiran Shaw
 
sarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportsarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportvinutha moola
 
Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Dinesh Srinivasa
 
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptShaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptKarnataka OER
 
10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development 10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development Radha Dasari
 
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, KannadaFAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, Kannadahhs36
 
Badatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivuBadatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivu9449592475
 
Carbon and its compounds
Carbon and its compounds Carbon and its compounds
Carbon and its compounds siraggjc
 
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ 9449592475
 
8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.mohan bio
 
Lession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgKarnatakaOER
 
8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbiomohan bio
 
Meaning of National Anthem
Meaning of National AnthemMeaning of National Anthem
Meaning of National AnthemKitti Madalli
 

What's hot (20)

Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
 
sarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportsarojinimaheshreport
sarojinimaheshreport
 
Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2
 
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptShaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
 
Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16Mqp ss-2015-16
Mqp ss-2015-16
 
10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development 10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development
 
Kn hijab
Kn hijabKn hijab
Kn hijab
 
Govt school
Govt schoolGovt school
Govt school
 
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, KannadaFAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
 
Sound lesson .
Sound lesson .Sound lesson .
Sound lesson .
 
Badatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivuBadatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivu
 
Carbon and its compounds
Carbon and its compounds Carbon and its compounds
Carbon and its compounds
 
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
 
8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.
 
Adolescence
AdolescenceAdolescence
Adolescence
 
Democracy
DemocracyDemocracy
Democracy
 
KANASINA BHARATHA Weekly
KANASINA BHARATHA WeeklyKANASINA BHARATHA Weekly
KANASINA BHARATHA Weekly
 
Lession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdg
 
8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio
 
Meaning of National Anthem
Meaning of National AnthemMeaning of National Anthem
Meaning of National Anthem
 

Similar to Lab manual 8th

10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...Bheemappa N
 
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbiomohan bio
 
Chapter 1. 10th ppt by mohanbio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbioChapter 1. 10th ppt by mohanbio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbiomohan bio
 
Chapter 27 sun by mohanbio
Chapter 27 sun by mohanbioChapter 27 sun by mohanbio
Chapter 27 sun by mohanbiomohan bio
 
Shaktiya paryaay aakaraga lu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaraga lu. 10th pptShaktiya paryaay aakaraga lu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaraga lu. 10th pptKarnataka OER
 
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುenvironmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುKarnataka OER
 
Periodic classification of elements shashikumar
Periodic classification of elements  shashikumarPeriodic classification of elements  shashikumar
Periodic classification of elements shashikumarghsykhalli
 
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014bjpkarnataka
 
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...basavaraj bn
 
Behavour of gases ppt
Behavour of gases pptBehavour of gases ppt
Behavour of gases pptchaya s r
 
Chapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bioChapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan biomohan bio
 
Model quest 18
Model quest 18Model quest 18
Model quest 189449592475
 

Similar to Lab manual 8th (18)

10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
 
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
10th Chapter 10. nuclear energy by mohanbio
 
Chapter 1. 10th ppt by mohanbio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbioChapter 1. 10th ppt by mohanbio
Chapter 1. 10th ppt by mohanbio
 
Chapter 27 sun by mohanbio
Chapter 27 sun by mohanbioChapter 27 sun by mohanbio
Chapter 27 sun by mohanbio
 
Shaktiya paryaay aakaraga lu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaraga lu. 10th pptShaktiya paryaay aakaraga lu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaraga lu. 10th ppt
 
14 human eye Colourfull world
14 human eye Colourfull world14 human eye Colourfull world
14 human eye Colourfull world
 
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುenvironmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 
Sustainable Usage of Natural Resources
Sustainable Usage of Natural ResourcesSustainable Usage of Natural Resources
Sustainable Usage of Natural Resources
 
Pollution
PollutionPollution
Pollution
 
Periodic classification of elements shashikumar
Periodic classification of elements  shashikumarPeriodic classification of elements  shashikumar
Periodic classification of elements shashikumar
 
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
 
Characteristics of group work
Characteristics of group workCharacteristics of group work
Characteristics of group work
 
faqs 1-4
faqs 1-4faqs 1-4
faqs 1-4
 
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
 
Kn salafi manhaj
Kn salafi manhajKn salafi manhaj
Kn salafi manhaj
 
Behavour of gases ppt
Behavour of gases pptBehavour of gases ppt
Behavour of gases ppt
 
Chapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bioChapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bio
 
Model quest 18
Model quest 18Model quest 18
Model quest 18
 

More from KarnatakaOER

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyKarnatakaOER
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019KarnatakaOER
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsKarnatakaOER
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018KarnatakaOER
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1KarnatakaOER
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised finalKarnatakaOER
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefitsKarnatakaOER
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefitsKarnatakaOER
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaKarnatakaOER
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)KarnatakaOER
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016KarnatakaOER
 
10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paperKarnatakaOER
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paperKarnatakaOER
 
New ss ranker digest
New ss ranker digestNew ss ranker digest
New ss ranker digestKarnatakaOER
 
Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016KarnatakaOER
 

More from KarnatakaOER (20)

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture story
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schools
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefits
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefits
 
Lab manual 9th
Lab manual 9thLab manual 9th
Lab manual 9th
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016
 
10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paper
 
10 ss prepratory
10 ss prepratory10 ss prepratory
10 ss prepratory
 
Mcq question paer
Mcq question paerMcq question paer
Mcq question paer
 
New ss ranker digest
New ss ranker digestNew ss ranker digest
New ss ranker digest
 
Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016
 

Recently uploaded

A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdfA Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdfOH TEIK BIN
 
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .N老師
 
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版逸 張
 
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2ivy7890
 
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheoryゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheoryssusere0a682
 
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案inthehousematt2
 
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版逸 張
 
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 

Recently uploaded (12)

A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdfA Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
 
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
 
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .
 
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
 
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
 
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheoryゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
 
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
 
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
 
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
 

Lab manual 8th

 • 1. Page: 1 of 92 Class : VIII ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÉà «eÁÕ£ÀzÀ Cr¥ÁAiÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «eÁÕ¤AiÀÄ G¹gÀÄ. AiÀiÁgÉÆà ºÉýzÀ ªÀiÁvÀ- £ÁßUÀ°Ã, AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è §gÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÁUÉà ¸ÀĪÀÄä£É «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ £ÀA§ÄªÀÅ¢®è. vÁªÀÅ ¸ÀévÀB ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr vÀ£ÀUÉ «±Áé¸À ªÀÄÆqÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¸ÀvÁå£ÉéõÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀÄ ‘ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ’ªÀżÀî ªÀåQÛAiÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ‘¥ÀæAiÉÆÃUÀ’zÀ §zÀÄPÀÄ §jà «eÁÕ¤UÀ½UÉà ¹Ã«ÄvÀªÀ®è. £ÀªÀÄä gÉÊvÀgÀÄ, PÀıÀ®PÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀgÀÄ, ªÀÄ£É ¤¨sÁ¬Ä¸ÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¥Àæw¤vÀå, ¥ÀæwPÀët, MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ £ÀªÀÄä ¢£À ¤vÀåzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄÄ ºÉƸÀvÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ. £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄ EzÀQÌAvÀ ©ü£ÀߪÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. C°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À vÀÄA¨Á PÀrªÉÄ EzÉ. EzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ E§âjUÀÆ ¸ÀvÀå. ²PÀëPÀjUÉ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ CªÀPÁ±À E®è¢zÀÝgÉ CxÀªÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀ E®è¢zÀÝgÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ CAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ¹Üw »ÃVgÀĪÀÅzÀÄ ºËzÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀgÀPÁj ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ®Æè vÀÄA¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÁUÀ £ÀªÀÄUÉ JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÉÄä®è ²PÀëtzÀ §UÉάÄgÀĪÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ; F C£ÉéõÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ §UÉÎ MwÛ ºÉüÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ wÃgÁ ºÀ½î¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À®Æè «eÁÕ£ÀzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀĪÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß £ÉÆÃrzÉÝêÉ. EAvÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ¸Àé-¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀjUÉ ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀÄ ¹PÀÌgÀÆ, EªÀgÀÄ CzÀÄãvÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À§®ègÀÄ. F ²PÀëPÀgÀµÉÖà C®è¢zÀÝgÀÆ G½zÀ ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà £É¯ÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è CªÀjUÉ ®¨sÀå«®è. EAvÀºÀ MAzÀÄ PÉÆgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á PÉʦr. EzÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ 8, 9, ºÁUÀÆ 10£Éà vÀgÀUÀwUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç, gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤dªÁzÀ ¨Á®¸ÉßûAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ F PÉʦrAiÀÄ GzÉÝñÀ. F PÉʦrAiÀÄÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, «±ÉèõÀuÉ ªÀiÁr, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, PÉ®ªÀÅ ¤¢ðµÀÖ ¤zsÁðgÀUÀ½UÉ §gÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆPÀÌ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ E®èzÉ F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. F PÉʦrAiÀÄ ªÀĺÀvÀé«gÀĪÀÅzÀÄ; EzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. EzÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛzÉ, ¥Àæ±Éß PÉüÀÄvÀÛzÉ, K£ÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ K£Á¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛzÉ, PÀAqÀÄPÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÁR°¹lÖ zÀvÁÛA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆæÃrüÃPÀj¹, «±Éèö¹ MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §gÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ vÀÄA¨Á QæAiÀiÁvÀäPÀªÁzÀ MAzÀÄ PÉʦrAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀgÁUÀªÁV §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «eÁÕ£À vÀAqÀªÀÅ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¹zÉ. ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ZÀað¸ÀÄvÁÛ, CªÀgÀ ¸À®ºÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀzÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ C£ÀĨsÀªÀzÉÆA¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ «eÁÕ£À vÀAqÀPÉÌ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ PÉʦr gÀa¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¹zÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÀÆ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ £ÁªÀÅ D¨sÁjAiÀiÁVzÉÝêÉ. EzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ‘NA ¦æAlgïì PÀ®§ÄVð’ EªÀjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ F PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ°è ElÄÖ ªÀÄPÀ̽UÉ §¼À¸ÀĪÀ ºÁUÉ DUÀ°. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ E®èzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸Áܦ¸À®Ä F PÉʦr ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀ°. ²PÀëPÀgÀ°è, ªÀÄPÀ̼À°è, C£Ééö¸ÀĪÀ, GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ, ¥Àæ²ß¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ... ªÀÄÄ£ÀÄßr GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÉjAiÉÆÃr ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ, CfêÀiï ¥ÉæêÀiïfà ¥sËAqÉõÀ£ï.
 • 2. Page: 2 of 92 Class : VIII
 • 3. Page: 3 of 92 Class : VIII ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á ¸ÀÄgÀPÀëvÉ: ¤ªÀÄä ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄQÛPÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄÄ ¤ªÀÄä ªÉÄïÉAiÉÄà ¤zsÀðjvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉƧ⠫zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÁªÀiÁ£Àå w¼ÀĪÀ½PÉ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæeÉÕ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÁUÀ UÉÆAzÀ®ªÀÅAmÁzÀ°è ²PÀëPÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ºÉZÀÄÑ ¥ÀjavÀªÀ®èzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ²PÀëPÀgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀj¹:  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ w£ÀÄߪÀÅzÀÄ, PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV N¢PÉƽî.  AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄ«PÉ w½AiÀÄzÉÃ, ²PÀëPÀgÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉà G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÉÃr.  C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ JZÀÑgÀªÁVj.  «µÀPÁj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ PÉÊaî(UËè¸ï)UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƽî.  ¯ÉøÀgï QgÀtªÀÅ PÀtÂÚUÉ £ÉÃgÀªÁV ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.  ¤ÃªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÁߪÀÅzÉà C£ÀUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß (¥ÀĸÀÛPÀ, ¨ÁåUï, §mÉÖ, ¥À¸Àð...) ElÄÖPÉƼÀî¨ÉÃr.  ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆà  V¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ eÁUÀzÀ°è CzÀ£ÀÄß Er, ªÀÄgÀħ¼À¸À¯ÁUÀzÀ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQ.  AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀPÀgÀt CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ vÀ£Àß PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀzÉà EzÀÝ°è CzÀgÀ §UÉÎ ²PÀëPÀjUÉ DUÀ¯Éà w½¹.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß UÁå¸ï, «zÀÄåvï£ÀÄß Dj¹ ºÁUÀÆ QlQ,¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃPÀÄ.  ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß J¼ÉAiÀĨÉÃr.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÁAiÀÄð¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¹.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÁAiÀÄð ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀzÉà K£À£ÀÆß w£ÀߨÉÃr.  gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆ½î ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §UÉV£À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹.  gÁ¸ÁAiÀĤPÀ zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀzÀAvÉ, PɼÀUÉ ZÉ®èzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹.  ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÁ¸À£É, gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÁUÀzÀAvÉ, MqÉAiÀÄzÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV¹. MqÉzÀ, G¥ÀAiÉÆÃUÀPĘ́ÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ ©£ïUÀ¼À°è ºÁQ.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è M§âgÉà ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À §UÉÎ Cj«®èzÉà CªÀÅUÀ¼À «Ä±Àæt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  ¥ÁzÀgÀ¸À, DªÀÄèzÀAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ²PÀëPÀjUÉ w½¸ÀzÉà ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸À¨ÉÃr, §jUÉÊ° ªÀÄÄlÖ¨ÉÃr.  ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è CVß±ÁªÀÄPÀ, ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÁì ¥ÉnÖUÉUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.  ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è zÁæªÀPÀªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ »rPÉAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹,  ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ºÉÆwÛPÉƼÀÄîªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ zÀÆgÀ«r.  §mÉÖAiÀĪÉÄÃ¯É zÁæªÀPÀUÀ¼ÀÄ, DªÀÄèUÀ¼ÀÄ, ªÀtðPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀzÀAvÉ JZÀÑgÀªÀ»¹. ºÀjvÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ UÀªÀÄ£À«gÀ°.
 • 4. Page: 4 of 92 Class : VIII
 • 5. Page: 5 of 92 Class : VIII ¥Àj«r «µÀAiÀÄ ¥ÀÄl ¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 07 jAzÀ 34 gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 35 jAzÀ 64 fêÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ : 65 jAzÀ 92
 • 6. Page: 6 of 92 Class : VIII
 • 7. Page: 7 of 92 Class : VIII ¨sËvÀ±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 1. zÀ¥ÀðtUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥Àæw©A§UÀ¼ÀÄ. 2. £ÀÆål£ï ZÀ®£ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¤AiÀĪÀÄ. 3. £ÀÆål£ï ZÀ®£ÉAiÀÄ JgÀqÀ£Éà ¤AiÀĪÀÄ. 4. GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À vÁ¥ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ 5. ¤Ãj£À PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 6. WÀ£À, zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤®UÀ¼À°è GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ. 7. GµÀÚvÉ PÁgÀt GAmÁUÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ. 8. GµÀÚvÉ PÁgÀt WÀ£À, zÀæªÀ & C¤®UÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ ªÁåPÉÆÃZÀ£É. 9. ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£À ±ÀQÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. 10. PÁAiÀÄzÀ (ªÀ¸ÀÄÛ«£À) ZÀ®£À±ÀQÛ, zÀæªÀågÁ² ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ. 11. ±À§ÝªÀÅ, PÁAiÀÄUÀ¼À PÀA¥À£À¢AzÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 12. ±À§ÝzÀ ¥Àæw¥sÀ®£À.
 • 8. Page: 8 of 92 Class : VIII
 • 9. Page: 9 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ : £ÀªÀÄä ªÀtðªÀÄAiÀÄ dUÀvÀÄÛ CªÀ¢ü : 90 ¤«ÄµÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ : zÀ¥ÀðtUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥Àæw©A§UÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. GzÉÝñÀ : ¦Ã£À /¤ªÀÄß zÀ¥Àðt¢AzÁUÀĪÀ ¥Àæw©A§zÀ ¸Àé¨sÁªÀ, ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. ZÀlĪÀnPÉ 1. GzÉÝñÀ: ¤ªÀÄß zÀ¥ÀðtzÀ ¥Àæw©A§zÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. ¥ÀƪÀð vÀAiÀiÁj: mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ qÁæ¬ÄAUï ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ nPÉÆì mÉÃ¥ï¤AzÀ ®UÀwÛ¹ F ºÁ¼É ªÀÄzsÀåzÀ°è ¥É¤ì¯ï ¸ÀºÁAiÀÄ¢ AzÀ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À gÉÃSÉ J¼É¬Äj MAzÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è ¤ªÀÄß zÀ¥Àðt«gÀĪÀ ¸ÁÖöåAqï Er D ¸ÁÜ£ÀPÉÌ 0 JAzÀÄ ºÉ¸Àj¹ C°èAzÀ 15 ¸ÉA,«Äà C¼ÀvÉ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ C¼ÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß F JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ 15 ¸ÉA,«Äà C¼ÀvÉ ªÀiÁr 2J¥sï (¹) JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ FUÀ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¥ÀðtzÀ JzÀÄjUÉ 2J¥sï(¹) DZÉ Er ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß( ªÉÄÃtzÀ §wÛ) ¥ÀgÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¥ÀðtzÀ £ÀqÀÄªÉ Er. 1) ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹, «ÃPÀëuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀĪÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è vÀÄA©j. ¤ªÀÄß zÀ¥ÀðtzÀ°è GAmÁUÀĪÀ ¥Àæw©A§UÀ¼ÀÄ: ªÀ¸ÀÄÛ C¬ÄAzÀ zÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¸ÀÆZÀ£É: ¥ÀgÀzÉ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw©A§ ªÀÄÆrzÀgÉ CzÀÄ -¸ÀvÀå ¥Àæw©A§ ¥ÀgÀzÉ ªÉÄÃ¯É ¥Àæw©A§ ªÀÄÆqÀ¢zÀÝgÉ CzÀÄ-«ÄxÀå ¥Àæw©A§ 1) ¦Ã£À zÀ¥Àðt (15 ¸ÉA. «ÄÃ. ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ), 2) zÀ¥Àðt ¸ÁÖöåAqï, 3) ¤ªÀÄß zÀ¥Àðt( 15 ¸ÉA,«Äà ¸ÀAUÀªÀÄ zÀÆgÀ), 4) ªÉÄÃtzÀ §wÛ(¨É¼ÀQ£À DPÀgÀ) 5) ¥ÀgÀzÉ 6) C¼ÀvÉ ¥ÀnÖ 7) qÁæ¬ÄAUï ºÁ¼É, 8) ¥É¤ì¯ï, 9) nPÉÆìmÉÃ¥sï.
 • 10. Page: 10 of 92 Class : VIII ªÀ¸ÀÄÛ C AiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÀ¸ÀÄÛ C ªÀÄvÀÄÛ F UÀ¼À ªÀÄzsÀå EzÁÝUÀ ªÀ¸ÀÄÛ F £À°è ªÀ¸ÀÄÛ F ªÀÄvÀÄÛ P ªÀÄzsÉå EzÁÝUÀ
 • 11. Page: 11 of 92 Class : VIII 2. ¤ªÀÄß zÀ¥ÀðtzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. ZÀlĪÀnPÉ 2. GzÉÝñÀ: ¦Ã£À zÀ¥ÀðtzÀ ¥Àæw©A§zÀ ¸Àé¨sÁªÀ, ¸ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀzÁVzÉ. FUÀ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄß zÀ¥ÀðtzÀ §zÀ°UÉ ¦Ã£À zÀ¥Àðt ElÄÖ ¥Àæw©A§zÀ ¸ÁÜ£À, ¸Àé¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæ w½¬Äj.  ¦Ã£À zÀ¥ÀðtzÀ°è GAmÁUÀĪÀ ¥Àæw©A§UÀ¼ÀÄ  ªÀ¸ÀÄÛ C ¬ÄAzÀ zÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ. «ÃPÀëuÉUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ¹ ¬ÄAzÀ zÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¹ AiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¹ ªÀÄvÀÄÛ J¥sïUÀ¼À ªÀÄzsÉå EzÁÝUÀ ªÀ¸ÀÄÛ J¥sï£À°è EzÁÝUÀ ªÀ¸ÀÄÛ J¥sï ªÀÄvÀÄÛ ¦ UÀ¼À ªÀÄzsÉå EzÁÝUÀ ¥Àæw©A§ ªÀÄÆqÀĪÀ ¸ÀܼÀ ¥Àæw©A§zÀ ¸Àé¨sÁªÀ (¸ÀvÀå/«ÄxÀå) ¥Àæw©A§zÀ UÁvÀæ, ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ºÉÆð¹zÁUÀ (aPÀÌzÀÄ/zÉÆqÀØzÀÄ) ¥Àæw©A§zÀ «£Áå¸À ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ºÉÆð¹zÁUÀ (£ÉÃgÀ/ vÀ¯ÉPɼÀUÁzÀ)
 • 12. Page: 12 of 92 Class : VIII 2. ªÀ¸ÀÄÛ F VAvÀ PÀrªÉÄ zÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ. 3. ¦Ã£À zÀ¥ÀðtzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj.  FUÀ ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj. «ÃPÀëuÉUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ¹ ¬ÄAzÀ zÀÆgÀzÀ°è EzÁÝUÀ ªÀ¸ÀÄÛ J¥sï VAvÀ PÀrªÉÄ EzÁÝUÀ ¥Àæw©A§ ªÀÄÆqÀĪÀ ¸ÀܼÀ ¥Àæw©A§zÀ ¸Àé¨sÁªÀ (¸ÀvÀå/«ÄxÀå) ¥Àæw©A§zÀ UÁvÀæ, ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ºÉÆð¹zÁUÀ(aPÀÌzÀÄ/ zÉÆqÀØzÀÄ) ¥Àæw©A§zÀ «£Áå¸À ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ºÉÆð¹zÁUÀ(£ÉÃgÀ/vÀ¯É PɼÀUÁzÀ)
 • 13. Page: 13 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: £ÀÆål£ï ZÀ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: £ÀÆål£ï ZÀ®£ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¤AiÀĪÀÄ. GzÉÝñÀ: £ÀÆål£ï ZÀ®£ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¤AiÀĪÀĪÀÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ.  ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ: ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄwð¹j. MAzÀÄ UÁf£À UÁè¸ÀÄ £Átå £ÀÄtÄ¥ÁzÀ PÁqÀð²Ãmï F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ¤ªÀÄUÉ C¤¸ÀĪÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PɼÀV£À DAiÉÄÌAiÀÄ°è UÀÄwð¹j. 1) ¤ÃªÀÅ §¹ì£À°è ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀPÀët ¨ÉæÃPï ºÁQzÀgÉ, K£ÁUÀÄvÀÛzÉ. C) »AzÀPÉÌ ¨ÁUÀÄvÉÛÃªÉ D) ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¨ÁUÀÄvÉÛÃªÉ 2) FUÀ ¤±ÀÑ®ªÁVgÀĪÀ §¹ì£À°è ¤ÃªÀÅ PÀĽvÁUÀ §¸ÀÄì vÀPÀët ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¹zÁUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ. C) »AzÀPÉÌ ¨ÁUÀÄvÉÛÃªÉ D) ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¨ÁUÀÄvÉÛÃªÉ 3) ¤ªÀÄä zÉúÀªÀÅ §¹ì£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîwÛzÉAiÀiÁ? AiÉÆÃa¹ C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 4) FUÀ ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrzÀ UÁf£À §lÖ°£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ £ÀÄtÄ¥ÁzÀ DºÁé£À ¥ÀvÀæzÀ zÀ¥Àà ZËPÁPÁgÀzÀ gÀnÖ£À ¥sÀ®PÀ Er, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ £Átå ElÄÖ £ÁtåªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ C) ZÀ°¸ÀÄwÛzÉ D) ¤±ÀÑ®ªÁVzÉ 5) FUÀ ¤ÃªÀÅ gÀnÖ£À ¥sÀ®PÀPÉÌ ¤ªÀÄä PÉÊ ¨ÉgÀ½¤AzÀ vÀPÀët vÀ½î, £ÁtåªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ C) £ÁtåªÀÅ gÀnÖ£À eÉÆvÉUÉ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. D) £ÁtåªÀÅ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀzÉ UÁf£À §lÖ°£À°è ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. 6) ªÉÄð£À QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ªÀiÁr £ÁtåzÀ ªÀvÀð£ÉUÉ PÁgÀtªÀÅ ____________________________________. C) PÉêÀ® ¤ÃªÀÅ gÀnÖ£À ªÉÄÃ¯É §® ºÁPÀÄwÛ¢ÝgÁ / £ÁtåzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ §® ºÁPÀÄwÛ®è D) gÀnÖ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÁtåzÀ JgÀqÀgÀ ªÉÄÃ®Æ §®ªÀ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛ¢Ýj. : ( ) : ( ) : ( )
 • 14. Page: 14 of 92 Class : VIII 7) £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §® ºÁPÀÄvÉÛêÉAiÉÆà CzÀÄ ªÀiÁvÀæ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. C) E®è ( ) D) ºËzÀÄ ( ) 8) £ÁtåªÀÅ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¹vÉ? C) E®è ( ) D) ºËzÀÄ ( ) 9) ºÁUÁzÀgÉ £ÁtåªÀÅ vÁ£ÀÄ EzÀÝ ¸ÀܼÀ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁV PɼÀUÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÉAiÀiÁ? C) ºËzÀÄ ( ) D ) E®è ( ) 10) sCAzÀgÉ £ÁtåªÀÅ ¤dªÁUÀ®Æ ZÀ°¹®è gÀnÖ£À DzsÁgÀ vÀ¥ÀÄàªÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã¼ÀÄwÛzÉAiÀiÁ? C) ºËzÀÄ ( ) D ) E®è ( ) 11) £ÁtåzÀ F ¤±ÀÑ® ¹ÜwAiÀÄ°è£À ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß -------J£ÀÄߪÀgÀÄ.( ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉƽî) C) dªÀ D) dqÀvÀé 12) ºÁUÁzÀgÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¤AwgÀĪÀ(¤±ÀÑ®ªÁVgÀĪÀ) ªÀ¸ÀÄÛ«£À ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ §® ºÁPÀ¢zÀÝgÉ CzÀÄ vÁ£ÀÄ EzÀÝ ¤±ÀÑ® ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? C) ºËzÀÄ ( ) D) E®è ( ) 13) ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄAvÉ EgÀĪÀ ¤±ÀÑ® ¹ÜwAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀ, ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄwð¹. C) PÉÃgÀA DlzÀ°è MAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀgÀAvÉ PÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹, ¸ÉÖçöÊPÀgï¤AzÀ PɼÀV£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. D) ªÉÃUÀªÁV ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ §¸ÀÄì. E) fVAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀÄzÀÄgÉ. 18) ¥Àæ±Éß 12gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀÆål£À ZÀ®£É 1£Éà ¤AiÀĪÀÄ §gɬÄj. 19) ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj 1. 2. 3. 4.
 • 15. Page: 15 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: ZÀ®£É ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: £ÀÆål£ï£À ZÀ®£É JgÀqÀ£Éà ¤AiÀĪÀÄ. GzÉÝñÀ: £ÀÆål£À£À 2£Éà ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¹, F PɼÀUÉ UÀÄwð¹j  5 Q¯ÉÆà C¼ÀvÉ PÀ®Äè (PÀrªÉÄ gÁ²AiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ) ªÀÄvÀÄÛ 10Q¯ÉÆà C¼ÀvÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ( ºÉZÀÄÑ gÁ²AiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ)  aPÀÌ DnPÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À  C¼ÀvÉ ¥ÀnÖ  zÁgÀ  nPÉÆìà mÉÃ¥ï  ªÀiÁPÀðgÀ ¥É£ÀÄß  ¹àçAUï ¨Á宣ïì( ¹àçAUï vÀPÀÌr)  £ÀÆtÄ¥ÁzÀ ªÉÄïÉäöÊAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ mÉç¯ï 1. ªÉÆzÀ°UÉ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀiÁPÀðgï ¥É¤ßAzÀ C ©AzÀÄ«¤AzÀ 50¸ÉA. «ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è § JAzÀÄ ©AzÀĪÀ£ÀÄß UÀÄwð¹PÉƽî. C ©AzÀÄ«£À°è DnPÉ ªÁºÀ£À ¤°è¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 5Q,¯ÉÆà PÀ®è£ÀÄß ElÄÖ ,ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹. C) ªÁºÀ£À ZÀ°¸ÀÄwÛ®è D) ªÁºÀ£À ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. 2. FUÀ ªÁºÀ£À ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? PɼÀUÉ §gɬÄj 3. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ zÁgÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ PÉÊ ¬ÄAzÀ J¼É¬Äj. K£ÁUÀÄvÀÛzÉ? 4. FUÀ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀ zÁgÀPÉÌ ¹àçAUï ¨Áå¯É£ïì PÀnÖ CzÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ vÀÄ¢¬ÄAzÀ J¼É¬Äj ¹àçAUï ¨Áå¯É£Àì£À°è JµÀÄÖ vÀÆPÀ(§®) vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÉ. --------------Q¯ÉÆÃUÁæªÀiï(£ÀÆål£ï)
 • 16. Page: 16 of 92 Class : VIII 5. FUÀ 5Q¯ÉÆà zÀæªÀågÁ²AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ 1/2Q.¯ÉÆà vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É J¼ÉvÀ §®ªÀ£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛ ¤zsÁ£ÀªÁV J¼ÉAiÀÄÄvÁÛ C ©AzÀÄ«¤AzÀ, § ©AzÀÄ«UÉ ªÁºÀ£À ZÀ°¹ , eÉÆvÉUÉ ¤ªÀÄä UɼÉAiÀÄ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀrAiÀiÁgÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß §gɬÄj. ____________ ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ. 6. FUÀ CzÉà 5Q.¯ÉÆà zÀæªÀågÁ²AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ,1Q,¯ÉÆ £ÀµÀÄÖ vÉÆÃj¸ÀĪÀAvÉ ¹àçAUï ¨Áå¯É£Àì ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ J¼ÉvÀ §® ºÁQ, C ¢AzÀ § ©AzÀÄ«UÉ JµÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄwÛzÉ. F PɼÀUÉ §gɬÄj. ____________ ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ. 7. ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆðPÉ ªÀiÁr, J¼ÉvÀ §® ºÉaѹzÀAvÉ , PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁºÀ£À ‘§’ ©AzÀĪÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄwÛzÉ. C) ºËzÀÄ D) E®è 8. E°è ªÀ¸ÀÄÛ«£À(ªÁºÀ£À) zÀæªÀågÁ² 5Q,¯ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ ¹ÜgÀªÁVzÀÄÝ, J¼ÉvÀzÀ §®zÀ°è ªÀåvÁå¸À ªÀiÁrzÉ. C) ºËzÀÄ D) E®è 9. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É J¼ÉvÀzÀ §® ºÉaѹzÀAvÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? (ªÉÃUÉÆÃvÀ̵ÀðUÉƼÀÄwÛzÉ). ? C) E®è D) ºËzÀÄ 10. CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄ£ÀB 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 Q.¯ÉÆ vÉÆÃj¸ÀĪÀ J¼ÉvÀ §® ºÁQ ,vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ F PɼÀUÉ §gɬÄj. ___________ ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ. ___________ ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ. 11. ºÁUÁzÀgÉ, ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉZÀÄÑ ,ºÉZÀÄÑ J¼ÉvÀzÀ §® ºÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ, ªÁºÀ£À ºÉZÀÄÑ ªÉÃUÉÆÃvÀ̵ÀðUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. (ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÉÆÃvÀ̵ÀðªÀÅ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÉÆÃV¹zÀ §®PÉÌ £ÉÃgÀ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°èzÉ.) C. ºËzÀÄ D. E®è 12. FUÀ ¤ÃªÀÅ 5Q.¯ÉÆ ªÀÄvÀÄÛ 10Q.¯ÉÆ zÀæªÀågÁ²AiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, ªÉÄð£ÀAvÉ, ¥Àæw ªÁºÀ£ÀPÀÆÌ 1/2Q.¯ÉÆ vÉÆÃj¸ÀĪÀ J¼ÉvÀzÀ §®ªÀ£ÀÄß ºÁQ, C ©AzÀÄ«¤AzÀ § ©AzÀÄ«UÉ ªÁºÀ£À J¼ÉAiÀÄÄvÁÛ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj. 5 Q.¯ÉÆà zÀæªÀågÁ²AiÀÄ ªÁºÀ£À= ___________ ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ. 10 Q.¯ÉÆà zÀæªÀågÁ²AiÀÄ ªÁºÀ£À= ___________ ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ. 13. ªÉÄð£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÄ ¸Áj ªÀiÁr F PɼÀUÉ §gɬÄj. 5 Q.¯ÉÆà zÀæªÀågÁ²AiÀÄ ªÁºÀ£À= __________ ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ. 10 Q.¯ÉÆà zÀæªÀågÁ²AiÀÄ ªÁºÀ£À= __________ ¸ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ. 14. E°è, ªÀ¸ÀÄÛ«£À zÀæªÀågÁ² ªÀåvÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢j, J¼ÉvÀ §® ¹ÜgÀªÁVzÉ. ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀåvÁå¸ÀUÀ½zÉ, ZÀ°¸ÀĪÀ zÀÆgÀ ¹ÜgÀªÁVzÉ. C. ºËzÀÄ D. E®è 15. ªÉÄð£À ªÁºÀ£ÀzÀ gÁ² ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ¤ªÀÄUÉ C¤¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj.( ¥Àæ±Éß13 UÀªÀĤ¹) 16. ªÁºÀ£ÀzÀ gÁ² PÀrªÉÄ(5Q.¯ÉÆÃ)EgÀĪÀÅzÀÄ , ºÉZÀÄÑ ªÉÃUÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. CzÀjAzÁV PÀrªÉÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄwÛzÉ. C. ºËzÀÄ D. E®è ªÉÃUÉÆvÀ̵Àð= ªÉÃUÀzÀ¯ÁèzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ/vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ PÁ®
 • 17. Page: 17 of 92 Class : VIII 17. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄÄ(ªÉÃUÉÆÃvÀ̵Àð), ªÁºÀ£ÀzÀ zÀæªÀågÁ²AiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©¹zÉ. C. ºËzÀÄ D. E®è 18. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÉÆÃvÀ̵ÀðªÀÅ ºÉZÁÑzÀAvÉ, ªÁºÀ£ÀzÀ zÀæªÀågÁ² PÀrªÉÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ (ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÉÆÃvÀ̵ÀðªÀÅ ªÁºÀ£ÀzÀ zÀæªÀågÁ²UÉ «¯ÉÆêÀÄ C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ.) C. ºËzÀÄ D. E®è 19. ¥Àæ±Éß 11 ªÀÄvÀÄÛ 18 UÀªÀĤ¹ JgÀqÀÄ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß N¢ CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¤ªÀÄäzÉ ªÁPÀåzÀ°è F PɼÀUÉ §gɬÄj. £ÀAvÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è£À £ÀÆål£À 2£Éà ¤AiÀĪÀÄPÉÌ ºÉÆð¹. 20. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ §gɬÄj.
 • 18. Page: 18 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: GµÀÚ CªÀ¢ü: 30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À vÁ¥ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆZÀ£É: ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯Á GµÀÚvÁ ªÀiÁ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÁUÀ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉUÀ¼ÀÄ.  vÁ¥À ªÀiÁ¥ÀPÀ §¼À¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ C£ÀAvÀgÀ ZÉ£ÁßV vÉƼɬÄj.  ©¹¤Ãj£À°è vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß vÉƼÉAiÀĨÁgÀzÀÄ.  G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÁzÀgÀ¸ÀzÀ ªÀÄlÖ 35 rVæVAvÀ PÀrªÉÄ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉƽî.  eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß §¼À¹, UÀnÖAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ K£ÁzÀgÀÆ vÁVzÀgÉ MqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ.  vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀzÀ UÁf£À §ÄgÀqÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÁzÀgÀ¸ÀzÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß NzÀ¨ÁgÀzÀÄ.  vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀzÀ §ÄgÀqÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä §¼À¸ÀĪÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀðºÉÆA¢gÀ¨ÁgÀzÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ vÀ¥ÀÄà C¼ÀvÉAiÀi£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. ©ÃPÀgÀ 4. GµÀÚvÁ ªÀiÁ¥ÀPÀ 2. ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢éÃ¥À 5. ¸ÁÖöåAqï 3. zÁgÀ 6. ¤ÃgÀÄ 2. GµÀÚvÁ ªÀiÁ¥ÀPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÉÆnÖgÀĪÀ ¤Ãj£À vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß C¼É¬Äj. PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹j. _________ rVæ 1. ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ avÀæªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹. 4. vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß zÁgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÖöåAqï vÀÄ¢UÉ PÀnÖj.FUÀ 5 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹j, PÁ¬Ä¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ãj£À vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß C¼É¬Äj. _____________ rVæ
 • 19. Page: 19 of 92 Class : VIII 5. ¤ÃgÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÁ¬Ä¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¤Ãj£À vÁ¥ÀzÀ°è PÀAqÀħAzÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÉãÀÄ? 1. ¤Ãj£À vÁ¥À PÁ¬Ä¹zÀ £ÀAvÀgÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. 2. ¤Ãj£À vÁ¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. 6. GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄÄ MzÀV¸ÀÄ«PÉ (PÁ¬Ä¸ÀÄ«PÉ)vÁ¥ÀzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀi£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F ªÁPÀåªÀÅ 7. ¤ªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°,è ¤ÃªÀÅ PÁtĪÀ vÁ¥ÀzÀ°è ºÉZÀѼÀ DUÀĪÀ PÉ®ªÀÅ QæAiÉÄUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 8. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 20. Page: 20 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: GµÀÚ CªÀ¢ü: 30¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¤Ãj£À PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀÄ GzÉÝñÀ: ¤Ãj£À PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. ZÀ¥ÀàmÉ vÀ¼ÀzÀ ¥ÁvÉæ (250 «Ä.°) 2. vÁ¥À ªÀiÁ¥ÀPÀ (100 rVæ C¼ÀvɬÄgÀĪÀ) 3. ¯ÉÆúÀzÀ ÀvÀAwAiÀÄ dgÀr 4. ¨ÁVzÀ UÁf£À PÉƼÀªÉ(¤UÀðªÀÄ£À £Á¼À - ¨ÉAmï lÆå¨ï) 5. PÁPïð( 2gÀ§âgï ©gÀqÉÀ) 6. ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢éÃ¥À 7. DzsÁgÀ ¸ÀÛA¨sÀ 8. ¤ÃgÀÄ 9. 3 ¥ÁzÀUÀ¼À ¸ÁÖöåAqï (mÁæAiÀiï ¥Áqï ¸ÁÖöåAqï) 2. ZÀ¥ÀàmÉ vÀ¼ÀzÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è 100«Ä° ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, CzÀPÉÌ JgÀqÀÄ gÀAzsÀæUÀ½gÀĪÀ gÀ§âgï ©gÀqÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹. MAzÀÄ gÀAzsÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÁf£À PÉƼÀªÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀAzsÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹.(vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVgÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ZÀ¥ÀàmÉ vÀ¼ÀzÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ vÀ¼ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÁvÉæAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà §¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Àà²ð¸ÀzÀAvÉ vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹.) ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è vÉÆÃj¹zÀAvÉ, 3 ¥ÁzÀUÀ¼À ¸ÁÖöåAqï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, CzÀgÀ PɼÀUÉ ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß Ej¹,ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁV eÉÆÃr¹. 3 ¥ÁzÀUÀ¼À ¸ÁÖöåAqï ªÉÄÃ¯É ¯ÉÆúÀzÀ vÀAwAiÀÄ dgÀrAiÀÄ£ÀÄß Ej¹. ¯ÉÆúÀzÀ dgÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¥ÀàmÉ vÀ¼ÀzÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß Ej¹. 3. FUÀ ¤Ãj£À vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß C¼É¬Äj ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ §gɬÄj. __________ rVæ 4. FUÀ ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¹. ¤ÃgÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹. ¤ÃgÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯É vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è zÁR°¹. 5 ¤«ÄµÀzÀªÀgÉUÉ PÁ¬Ä¹, 5¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥Àæw 60 ¸ÉPÉAqïUÉ MªÉÄä vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹. PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À vÁ¥À 1£Éà 60 ¸ÉPÉAqïUÀ¼ÀÄ rVæ 2£Éà 60 ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ rVæ 3£Éà 60 ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ rVæ 4£Éà 60 ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ rVæ 5£Éà 60 ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ rVæ 6£Éà 60 ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ rVæ 7£Éà 60 ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ rVæ 8£Éà 60 ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ rVæ 9£Éà 60 ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ rVæ 10£Éà 60 ¸ÉPÉAqÀUÀ¼ÀÄ rVæ
 • 21. Page: 21 of 92 Class : VIII 5. ¥Àæw ¨ÁjAiÀÄÄ ¤Ãj£À PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀĪÀ£ÀÄß zÁR°¹zÁUÀ C¼ÀvÉAiÀÄÄ 1. MAzÉà DVzÉ. 2. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DVzÉ. 6. ¤Ãj£À vÁ¥ÀªÀÅ, MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄ¢AiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ?É. 7. £ÀAvÀgÀ ¤ÃjUÉ ±ÁRªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÁ¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ ºÉZÀѼÀªÁUÀĪÀÅ¢®è ºËzÀÄ E®è 8. ¤Ãj£À vÁ¥ÀªÀÅ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÁUÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄ¢AiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. D vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß 1. ¤Ãj£À PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 2. ¤Ãj£À WÀ¤ÃPÀgÀt ©AzÀÄ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 10. ¤ÃªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¤Ãj£À PÀÄ¢AiÀÄĪÀ ©AzÀĪÀ£ÀÄß (¸ÀgÁ¸Àj ¤¢ðµÀÖ vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß) §gɬÄj. ___________ rVæ 11. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄßÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 22. Page: 22 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: GµÀÚ CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: WÀ£À, zÀæªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤®UÀ¼À°è GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ. GzÉÝñÀ: GµÀÚzÀ PÁgÀt ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. ªÉÄÃtzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ 2. ¤ÃgÀÄ 3. ZÉÊ£Á r±ï 4. ªÀÄÄZÀѼÀ 5. ©ÃPÀgï 6. ªÉÊAiÀÄgï UÁeï(¯ÉÆúÀzÀ dgÀr) 2. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÉÄÃtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, CzÀÄ zÀæªÀåzÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ? 3. mÁæAiÀÄ ¥Áqï (3 ¥ÁzÀUÀ½gÀĪÀ ¸ÁÖAqÀ£ÀÄß) §¼À¹, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÆúÀzÀ dgÀrAiÀÄ£ÀÄß Ej¹, ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¹. 4. FUÀ ZÉÊ£Á r±ï£À°è ªÉÄÃtzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, dgÀr ªÉÄÃ¯É Ej¹. ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆwÛ¹, ªÉÄÃtªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹j.PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ PÀAqÀħgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ 5. ªÉÄÃtªÀÅ PÀgÀVzÀ £ÀAvÀgÀ zÀæªÀåzÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ? 6. ªÉÄÃtªÀÅ WÀ£À ¹Üw¬ÄAzÀ zÀæªÀ ¹Üw ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÁgÀt 7. 5 «Ä°Ã ¤ÃgÀ£ÀÄß ©ÃPÀgÀ£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¬Ä¹j, ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀvÀvÀ PÁ¬Ä¹zÁUÀ DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? 1. ¤ÃgÀÄ PÁAiÀĹzÀAvÉ, PÀÄ¢AiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ D«AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. ¤ÃgÀÄ PÀÄ¢AiÀÄĪÀÅ¢®è. 8. ¤ÃgÀÄ zÀæªÀåzÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwUÉ GzÁºÀgÀuÉ? 9. PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ ¤ÃgÀÄ D«AiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ «ÃQë¹¢ÝÃj, D«AiÀÄÄ zÀæªÀåzÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ? 10. F ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁzÀÄ, D«AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è DUÀĪÀ ¨zÀ¯ÁªÀuÉ 1. zÀæªÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤ÃgÀÄ, C¤® gÀÆ¥ÀPÉÌ (D« gÀÆ¥ÀPÉÌ ) §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. zÀæªÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤ÃgÀÄ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÁtĪÀÅ¢®è.
 • 23. Page: 23 of 92 Class : VIII 11. FUÀ 10«Ä°Ã ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, ©ÃPÀj£À°è PÁ¬Ä¹j, ©ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄZÀѼÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ, 5 ¤ªÀĵÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ PÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹, 5 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄZÀѼÀªÀ£ÀÄß JwÛ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è «ÃQë¹, K£ÀÄ PÁtÄ«j. 12. ªÉÄð£À 3 ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è ªÉÄÃt PÀgÀV zÀæªÀªÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ D«AiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. D« ªÀÄvÉÛ ¤ÃgÁUÀĪÀÅzÀÄ, EªÉ®è §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ ªÀÄÄRå PÁgÀtªÉãÀÄ? 1. ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÀ°è §¼À¹zÀ ªÉÄÃt (WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛ), ¤ÃgÀÄ (zÀæªÀªÀ¸ÀÄÛ) EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D«AiÀÄ£ÀÄß vÀA¥ÀÄUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è §¼À¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¸À°®è. 13. GµÀÚªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ GµÀÚªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¹ÜwUÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÁPÀåªÀÅ 14. ¤ÃªÀÅ zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è PÁtĪÀ, GµÀÚzÀ PÁgÀt GAmÁUÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. GzÁ: GµÀÚvÉ PÁgÀt ªÀÄAdÄUÀqÉØ (WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛ) PÀgÀV ¤ÃgÁUÀĪÀÅzÀÄ(zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛ). 1) 2) 3) 4) 15. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄßÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 24. Page: 24 of 92 Class : VIII WÀlPÀ: GµÀÚ CªÀ¢ü: 30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: GµÀÚvÉÀ PÁgÀt GAmÁUÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. ¥ÉÆmÁ²AiÀÄA ¥ÀgÀªÀiÁAUÀ£ÉÃmï 2. ¥Àæ£Á¼À (mɸÀÖ lÆå¨ï) 3. ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢éÃ¥À 4. QrUÉƽî (CUÀgÀ §wÛ) 5. ¸ÁÖöåAqï 6. ¥Àæ£Á¼À »rPÉ (mɸÀÖlÆå¨ï ºÉÆ®Øgï) 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥Àæ£Á¼À »rPÉAiÀÄ°è ¥Àæ£Á¼ÀªÀ£ÀÄß Ej¹, »rPÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥Àæ£Á¼ÀªÀ£ÀÄß »r¬Äj.¸Àé®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¥ÉÆmÁ²AiÀÄA ¥ÀgÀªÀiÁAUÀ£ÉÃl£ÀÄß ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉƽî, ¨ÉAQ ºÉÆwÛzÀ QrUÉƽîAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ£Á¼ÀzÀ M¼ÀUÉ M¬Äåj. ¤ÃªÉãÀÄ «ÃQë¸ÀÄ«j. . 3. FUÀ ¥Àæ£Á¼ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ PÁ¬Ä¹j, »ÃUÉ PÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ÃQë¸ÀÄ«j. 1. ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è C¤® ©qÀÄUÀqÉ DUÀÄwÛzÉ. 2. ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è C¤® ©qÀÄUÀqÉ DUÀÄwÛ®è. 4. ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤®ªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä ¨ÉAQ ºÉÆwÛzÀ,QrUÉƽîAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è M¬Äåj. DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? 5. ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤® DªÀÄèd£ÀPÀ DVzÉAiÉÄÃ? 6. ºÁUÁzÀgÉ, ¥ÉÆmÁ²AiÀÄA ¥ÀgÀªÀiÁAUÀ£ÉÃl£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ? 1. CzÀÄ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. CzÀÄ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 7. ¥ÉÆmÁ²AiÀĪÀiï ¥ÀgÀªÀiÁAUÀ£Él GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ,PɼÀV£À AiÀiÁªÀ QæAiÉÄUÉ M¼À¥ÀqÀÄvÀÛzÉ? 1. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ 2. ¨sËvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ 8. GµÀÚ ±ÀQÛAiÀÄÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F ªÁPÀå 9. ¤ªÀÄUÉ w½¢gÀĪÀ GµÀÚvÉÀ PÁgÀt £ÀqÉAiÀÄĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. 1. PÀnÖUÉ GjzÀÄ E¢Ý¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2. UÀAzsÀPÀªÀ£ÀÄß Gj¹zÁUÀ UÀAzsÀPÀzÀ qÉÊ DPÉìöÊqï zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 3. PÀ©ât vÀÄPÀÄÌ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 4. ¤ÃgÀÄ ªÀÄAdÄUÀqÉØAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. 10. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 25. Page: 25 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: GµÀÚ CªÀ¢ü: 90 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: GµÀÚvÉ PÁgÀt zÀæªÀåUÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: GµÀÚvÉ PÁgÀt WÀ£À, zÀæªÀ & C¤®UÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¨sÁUÀ 1: C¤® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÀ ªÁåPÉÆÃZÀ£É 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. UÁf£À ¨Ál¯ï (zÉÆqÀØzÀÄ) 2. §®Æ£ÀÄ 3. »rPÉ EgÀĪÀ ¹ÖÃ¯ï ¥ÁvÉæ 4. ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢éÃ¥À 5. ¨ÉAQ¥ÉÆlÖt 6. 3 ¥ÁzÀUÀ¼ÀļÀî ¸ÁÖöåAqï ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤ÃrgÀĪÀ avÀæªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹. 2. PÉÆnÖgÀĪÀ §®Æ£À£ÀÄßÀ ¨Ál¯ï ªÀÄÄZÀѼÀPÉÌ ¸ÀÄwÛ,è PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¤ÃgÀ°è ¨Ál° AiÀÄ£ÀÄß Ej¹, DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? (¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß Dj¹.) 1. §®Æ£ÀÄ H¢PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. §®Æ£ÀÄ H¢PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 3. ¨Ál°AiÀÄ°è ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛ DªÀj¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ? 1. UÁ½ 2. ¤ÃgÀÄ 4. UÁ½ zÀæªÀåzÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwUÉ GzÁºÀgÀuÉ ? 1. C¤® 2. zÀæªÀ 5. PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¤Ãj£À°è ¨Ál° ªÀÄÆ®PÀ UÁ½ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ºËzÀÄ E®è [[ 6. GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É UÁ½ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ? 1. UÁ½AiÀÄÄ »UÀÄÎvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®Æ£À H¢PÉƼÀî®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁUÀĪÀÅ¢®è. 7. GµÀÚvÉ PÁgÀt C¤® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À¯ÁèzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? ¨sÁUÀ 2: WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÁåPÉÆÃZÀ£É: 1. PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. 1. vÀAw ©VzÀ ¸ÁÖöåAqï (¸ÁªÀiÁ£Àå ¯ÉÆîPÀ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ) 2. ªÉÄÃtzÀ §wÛ 3. ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt.
 • 26. Page: 26 of 92 Class : VIII 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä F PɼÀV£À avÀæªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹. 3. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¯ÉÆúÀzÀ vÀAwAiÀÄÄ zÀæªÀåzÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwUÉ GzÁºÀgÀuÉ? 4. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ vÀAw ¸ÀÄwÛzÀ ¸ÁÖöåAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉƽî, ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß 5¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ® Gj¹, 5. avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹zÀAvÉ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¬Ä¹j. PÁ¬Ä¹zÁUÀ vÀAwAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 1. ±ÁR ºÀjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 2. ±ÁR ºÀjAiÀÄĪÀÅ¢®è. 6. vÀAwAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÁR ºÀj¹zÁUÀ, 1. vÀAwAiÀÄÄ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. vÀAwAiÀÄÄ GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 7. F QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ,¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? UÀªÀĤ¹ 1. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è £ÉÃgÀªÁVgÀĪÀ vÀAwAiÀÄÄ eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. 2. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è £ÉÃgÀªÁVgÀĪÀ vÀAwAiÀÄÄ eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼ÀĪÀÅ¢®è. 8. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è vÀAw eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼À®Ä PÁgÀt 9. vÀAwAiÀÄ GzÀÝzÀ°è ºÉZÁÑUÀ®Ä PÁgÀt? 1. GµÀÚvÉAiÀÄ PÁgÀt vÀAwAiÀÄÄ »UÀÄΫPÉUÉ M¼À¥ÀqÀÄvÀÛªÉ. 2. GµÀÚvÉAiÀÄ PÁgÀt vÀAwAiÀÄÄ »UÀÄΫPÉUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. 10. FUÀ ±ÁRzÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀrvÀUÉƽ¹ (ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß Dj¹), ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? 1. eÉÆÃvÀÄ ©zÀÝ vÀAwAiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB £ÉÃgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 2. eÉÆÃvÀÄ ©zÀÝ vÀAwAiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB £ÉÃgÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. 11. vÀAw ¥ÀÄ£ÀB £ÉÃgÀªÁUÀ®Ä PÁgÀt?
 • 27. Page: 27 of 92 Class : VIII 12. ±ÁRzÀ ¥ÀæªÁºÀ ¤AvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? 1. vÀAw GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄUÀÄΫPÉUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀÅzÀgÀ PÁgÀt ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß £ÉʸÀVðPÀ GzÀݪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. vÀAw GµÀÚvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄUÀÄΫPÉUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀÅ¢®è.À ºÁUÀÆ vÀ£Àß £ÉʸÀVðPÀ GzÀݪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 13. ºÁUÁzÀgÉ WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ GµÀÚvÉAiÀÄ PÁgÀt »UÀÄΫPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄUÀÄΫPÉ M¼À¥ÀqÀÄvÀÛªÉ. F ªÁPÀå 1. ¸Àj 2. vÀ¥ÀÄà 14. ¤ªÀÄä ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ PÁtĪÀ WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. ¨sÁUÀ 3: zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÁåPÉÆÃZÀ£É  ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1. ¤ÃgÀÄ 5. ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢éÃ¥À 2. PÉÆäPÀ¯ï ¥sÁè¸ïÌÀ 6. ¯ÉÆúÀzÀ dgÀr 3. gÀ§âgÀ PÁPÀð 7. ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt 4. £À½PÁ £Á¼À (PÁ妮èj lÆå¨ï) 8. ¸ÉÌZï ¥É£ï  ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzÀj avÀæzÀ°è vÉÆÃj¹gÀĪÀAvÉ eÉÆÃr¹.  £ÀÀ½PÁ £Á¼ÀzÀ°è ¤Ãj£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÉÌZï ¥ÉãÀ¤AzÀ UÀÄgÀÄw¹.  ¹àjl¢Ã¥À (ªÀÄzÀå¸ÁgÀ¢Ã¥À) ºÉÆwÛ¹. ¤ÃgÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¹j, ¤ÃgÀÄ PÀÄ¢ AiÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÁUÀ £À½PÁ £Á¼ÀzÀ°è GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? «ÃQë¹. §gɬÄj.  £À½PÁ £Á¼ÀzÀ°è ¤Ãj£À ªÀÄlÖ ºÉZÁÑUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?  ¤ÃgÀÄ PÀÄ¢AiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ, GµÀÚvÉ PÁgÀt ¤Ãj£À CtÄUÀ¼ÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉUÉ M¼À ¥ÀqÀÄvÀÛªÉ.  GµÀÚvÉ PÁgÀt zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉUÉ M¼À¥ÀqÀÄvÀÛªÉ.  F ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 28. Page: 28 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü: 45 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ±ÀQÛ MAzÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀvÀð£É ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ. GzÉÝñÀ: ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£À ±ÀQÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. 1. PÁAiÀĪÀÅ ZÀ®£É¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß 1) ZÀ®£À ±ÀQÛ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 2) ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 2. ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ®£À±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 3. MAzÀÄ PÁAiÀĪÀÅ vÀ£Àß ¸ÁÜ£À¢AzÁV CxÀªÁ PÁAiÀÄzÀ «gÀÆ¥ÀvɬÄAzÁV ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß 1) ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 2) ZÀ®£À ±ÀQÛ J£ÀÄߪÀgÀÄ. 4. F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀiÁV «AUÀr¹. PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è §gɬÄj. J¼ÉAiÀÄ®àlÖ gÀ§âgï ¨ÁåAqï ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¦rvÀUÉÆAqÀ ¹àçAUï DuÉPÀnÖ£À°è ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ ¤ÃgÀÄ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ UÁ½ ©°è¤AzÀ ºÉÆgÀl ¨Át 5. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 6. ZÀPÀæzÀ CPÀë zÀAqÀzÀ ZÀPÀæªÀÅ ¤±ÀÒ® ¹ÜwAiÀÄ°èzÉAiÉÄÃ?É. 7. ZÀPÀæªÀÅ vÀ£Àß ¸ÁÜ£À¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ±ÀQÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 1. ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ. 2. ZÀ®£À ±ÀQÛ 8. FUÀ ZÀPÀæzÀ CPÀëzÀAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀÆ®£ÀÄß (2 PÉÊUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è CPÀë zÀAqÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ ) ¸ÀÄwÛj, K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? UÀªÀĤ¹ 1. DUÀ ZÀPÀæªÀÅ ªÉÄîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. 2. ZÀPÀæ zÀAqÀ ZÀ°¸ÀĪÀÅ¢®è. 9. ZÀPÀæªÀÅ ªÉÄîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1) CzÀgÀ ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛAiÀÄÄ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. 2) CzÀÄ ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 10. FUÀ ZÀPÀæªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrj, K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? UÀªÀĤ¹ 1) ZÀPÀæ PɼÀPÉÌ ZÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. 2) ZÀPÀæ PɼÀPÉÌ ZÀ°¸ÀĪÀÅ¢®è. 11. ZÀPÀæ PɼÀPÉÌ ZÀ°¹zÁUÀ K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? UÀªÀĤ¹ 1. DUÀ CzÀÄ ZÀ®£À±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß UÀ½¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀivÀÄÛ ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ ZÀ®£À ±ÀQÛ
 • 29. Page: 29 of 92 Class : VIII 12. ZÀPÀæªÀÅ ZÀ®£À±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀ°¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? UÀªÀĤ¹ 1) ZÀPÀæªÀÅ CvÀåAvÀ PɼÀV£À ¹Üw¬ÄAzÀ ¥ÀÄ£ÀB ªÉÄîPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. 2) AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è. 13. ZÀPÀæªÀÅ CvÀåAvÀ PɼÀV£À ¹Üw vÀ®Ä¦ ¥ÀÄ£ÀB ªÉÄîPÉÌ §gÀĪÁUÀ K£ÁÀÀUÀĪÀÅzÀÄ? UÀªÀĤ¹ 1) ZÀPÀæªÀÅ CvÀåAvÀ PɼÀV£À ¹ÜwUÉ vÀ®Ä¦zÁUÀ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2) ZÀPÀæªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 14. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è ±ÀQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ §zÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÁPÀå 15. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 1) ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£À ±ÀQÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. 2) ±ÀQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉƼÀÄîwÛ®è. 16. ¤ªÀÄUÉ w½¢gÀĪÀ CxÀªÁ ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ¹gÀĪÀ ±ÀQÛ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ EvÀgÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj 1. 2. 3. 17. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 30. Page: 30 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ¢ü: 60 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: PÁAiÀÄzÀ(ªÀ¸ÀÄÛ«£À) ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄÄ PÁAiÀÄzÀ zÀæªÀågÁ² ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. GzÉÝñÀ: PÁAiÀÄzÀ(ªÀ¸ÀÄÛ«£À) ZÀ®£À±ÀQÛ, zÀæªÀågÁ² ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ZÀlĪÀnPÉ 1: PÁAiÀÄzÀ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄÄ PÁAiÀÄzÀ zÀæªÀågÁ²AiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 1) E½ªÉÇÃgÉ ¸ÀªÀÄvÀ® (¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹) 2) ºÀUÀÄgÀ ¹°AqÀgï (CzsÀð ¨sÁUÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ PÉÆPÀ PÉƯÁ n£À ¹°AqÀgï ¨sÀzÀæ ªÀÄZÀѼÀ EgÀĪÀ) 3) ¨sÁgÀªÁzÀ ¹°AqÀgï ( ¥ÀÆtð ¨sÁUÀ vÀÄA©zÀ PÉÆPÀ PÉƯÁ n£À ¹°AqÀgï ¨sÀzÀæ ªÀÄÄZÀѼÀ EgÀĪÀ) 4) DAiÀÄvÀ WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄ gÀnÖ£À aPÀÌ qÀ©â 5) ¸ÉA.«Äà ¸ÉÌïï (30 ¸É.«ÄÃ) 6) ZÁPï ¦Ã¸ï 2. E½ªÉÇÃgÉ ¸ÀªÀÄvÀ®zÀ §ÄqÀzÀ°è gÀnÖ£À qÀ§âªÀ£ÀÄß EjÀ¹j. E½ªÉÇÃgÉ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è J ©AzÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. J ©AzÀÄ«¤AzÀ ºÀUÀÄgÀªÁzÀ ¹°AqÀgÀ£ÀÄß eÁj¹j, K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? 1. ¹°AqÀgï ZÀ°¹,gÀnÖ£À qÀ§âPÉÌ §rAiÀÄÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛÉ qÀ§âªÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀPÉÌ ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 2. ¹°AqÀgï ZÀ°¸ÀĪÀÅ¢®è. 3. qÀ§â ªÉÆzÀ®Ä EzÀÝ ¸ÀܼÀ¢AzÀ EUÀ EgÀĪÀ (¸ÀܼÁAvÀgÀUÉÆAqÀ)À ¸ÀܼÀzÀ £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß C¼É¬Äj. ___________ ¸ÉA.«Äà 4. E½ªÉÇÃgÉ ¸ÀªÀÄvÀ®zÀ J ©AzÀÄ«¤AzÀ ¨sÁgÀªÁzÀ ¹°AqÀgÀ£ÀÄß eÁj¹j, K£ÁUÀĪÀÅzÀÄ? UÀªÀĤ¹ 1. ¹°AqÀgï ZÀ°¹, gÀnÖ£À qÀ§âPÉÌ §rAiÀÄÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ qÀ§âªÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀPÉÌ ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 2. ¹°AqÀgï ZÀ°¸ÀĪÀÅ¢®è. 5. qÀ§â ªÉÆzÀ®Ä EzÀÝ ¸ÀܼÀ¢AzÀ EUÀ EgÀĪÀ (¸ÀܼÁAvÀgÀUÉÆAqÀ) ¸ÀܼÀzÀ £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß C¼É¬Äj. _________ ¸ÉA.«Äà 6. ªÉÄð£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è qÀ§âªÀÅ ZÀ°¹zÀ zÀÆgÀ MAzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ. 1. ºËzÀÄ 2. E®è 7. AiÀiÁªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è qÀ§âªÀÅ ZÀ°¹zÀ zÀÆgÀ ºÉZÁÑVvÀÄÛ? 1. ¨sÁgÀªÁzÀ ¹°AqÀgï ZÀ°¹zÁUÀ 2. ºÀUÀÄgÀªÁzÀ ¹°AqÀgï ZÀ°¹zÁUÀ 8. ¨sÁgÀªÁzÀ ¹°AqÀgï (ºÉZÀÄÑ zÀæªÀågÁ² ºÉÆA¢gÀĪÀ ¹°AqÀgï) ZÀ°¹zÁUÀ qÀ§â ºÉZÀÄÑ zÀÆgÀªÀ£ÀÄß PÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. 9. ªÀ¸ÀÄÛ«£À ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄÄ CzÀgÀ zÀæªÀågÁ²AiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ? 10. ºÁUÁzÀgÉ ¹°AqÀgï ZÀ°¸ÀĪÁUÀ, CzÀÄ §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 1) ZÀ®£À ±ÀQÛ 2) ¥ÀæZÀÒ£Àß ±ÀQÛ 11. ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¨sÁgÀ (zÀæªÀågÁ²) ºÉZÁÑzÀAvÉ CzÀgÀ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄÄ ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ. F ªÁPÀå 12. PÁAiÀÄzÀ zÀæªÀågÁ² ºÉZÁÑzÀAvÉ CzÀgÀ ZÀ®£À ±ÀQÛ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄzÀ gÁ² PÀrªÉÄ DzÀAvÉ CzÀgÀ ZÀ®£À ±ÀQÛ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÁPÀå 1) ¸Àj 2) vÀ¥ÀÄà
 • 31. Page: 31 of 92 Class : VIII ZÀlĪÀnPÉ 2: PÁAiÀÄzÀ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄÄ PÁAiÀÄzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. 13. FUÀ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹,C°è vÉÆÃj¹zÀAvÉ E¼ÀªÉÇÃgÉ ªÉÄÃ¯É J ªÀÄÄAzÉ ©, ¹ ªÀÄvÀÄÛ r ©AzÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. qÀ§âªÀ£ÀÄß E½ªÉÇÃgÉ ¸ÀªÀÄvÀ®zÀ §ÄqÀzÀ°è Ej¹j. ºÉZÀÄÑ zÀæªÀågÁ² EgÀĪÀ ¹°AqÀgÀ£ÀÄß C ©AzÀÄ«¤AzÀ eÁj¹j. 14. qÀ§âzÀ ªÉÆzÀ°£À ¸ÁÜ£À ºÁUÀÆ ZÀ°¹zÀ D£ÀAvÀgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀªÀ£ÀÄß C¼É¬Äj. ________ ¸ÉA.«Äà 15. FUÀ ‘©’ ©AzÀÄ«¤AzÀ ºÉZÀÄÑ zÀæªÀågÁ²ªÀżÀî ¹°AqÀgÀ£ÀÄß eÁj¹, qÀ§âzÀ ªÉÆzÀ°£À ¸ÁÜ£À ºÁUÀÆ ZÀ°¹zÀ D£ÀAvÀgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀªÀ£ÀÄß C¼É¬Äj. _______ ¸ÉA.«Äà 16. FUÀ ¹ ©AzÀÄ«¤AzÀ ºÉZÀÄÑ zÀæªÀågÁ²ªÀżÀî ¹°AqÀgÀ£ÀÄß eÁj¹, qÀ§âzÀ ªÉÆzÀ°£À ¸ÁÜ£À ºÁUÀÆ ZÀ°¹zÀ D£ÀAvÀgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À zÀÆgÀªÀ£ÀÄß C¼É¬Äj. _______ ¸ÉA.«Äà 17. ªÉÄð£À 3 ºÀAvÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ ©AzÀÄ«¤AzÀ ¹°AqÀgÀ£ÀÄß eÁj¹zÁUÀ ºÉZÀÄÑ zÀÆgÀªÀ£ÀÄß ZÀ°¹vÀÄ? 1) J ©AzÀÄ«¤AzÀ 2) © ©AzÀÄ«¤AzÀ 3) ¹ ©AzÀÄ«¤AzÀ 18. J ©AzÀÄ«¤AzÀ eÁj¹zÁUÀ ¹°AqÀgï qÀ§âªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ zÀÆgÀ ZÀ°¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt 1. J ©AzÀÄ«¤AzÀ ¹°AqÀgï eÁj¹zÁUÀ qÀ§âªÀ£ÀÄß §qÉAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ CzÀÄ © ªÀÄvÀÄÛ ¹ ©AzÀÄ«¤AzÀ ©lÖ ¹°AqÀgïQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. ¹°AqÀgï AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉaÑ£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. 19. PÁAiÀÄzÀ (ªÀ¸ÀÄÛ«£À)À ªÉÃUÀ ºÉaѹzÀAvÉ PÁAiÀÄzÀ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄÄ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ. F ªÁPÀå 20. DzÀÝjAzÀ, PÁAiÀÄzÀ ZÀ®£À ±ÀQÛAiÀÄÄ 1) PÁAiÀÄzÀ gÁ² 2) PÁAiÀĪÀÅ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß CªÀ®A©¹zÉ. F ªÁPÀå 1) ¸Àj 2) vÀ¥ÀÄà 21. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 32. Page: 32 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: ±À§ÝUÀ¼À dUÀvÀÄÛ CªÀ¢ü: 30 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ±À§Ý ¥Àæ¸ÀgÀt PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. GzÉÝñÀ: ±À§ÝªÀÅ, PÁAiÀÄUÀ¼À PÀA¥À£À¢AzÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹,F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹ 1. gÀ§âgï ¨ÁåAqï 2. vÀAw ©VzÀ PÀnÖUÉ ºÀ°UÉÉ 2. ªÉÆzÀ®Ä gÀ§âgï ¨ÁåAr£À MAzÀÄ vÀÆ¢ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è Ej¹, E£ÉÆßAzÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÀ§âgÀ ¨ÁåAqÀ£ÀÄß «Är¬Äj ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ vÀAwAiÀi£ÀÄß PÉÊUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ «Är¬Äj, «ÄrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ÃQë¹, D°¹. 1) gÀ§âgÀ ¨ÁåAqï ªÀÄvÀÄÛ vÀAw PÀA¦¸ÀÄvÀÛªÉ. ±À§ÝªÀÅ PÉý §gÀÄvÀÛzÉ. 2) ±À§ÝªÀÅ PÉý §gÀĪÀÅ¢®è. 3. gÀ§âgÀ ¨ÁåAqï ªÀÄvÀÄÛ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß «ÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄÄ£Àß ±À§Ý PÉý§gÀĪÀÅzÀÄ. 4. gÀ§âgÀ ¨ÁåAqï ªÀÄvÀÄÛ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß «ÄrzÁUÀ ±À§Ý ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ, CzÀPÉÌ PÁgÀt? 1) CªÀÅ PÀA¥À£ÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀĪÀŪÀÅ. 2) CªÀÅ AiÀÄxÁ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀŪÀÅ. 5. ±À§ÝªÀÅ PÁAiÀÄUÀ¼À PÀA¥À£À¢AzÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÁPÀå 6. ¤ªÀÄä ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ¸ÀĪÀ EvÀgÉ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. GzÁ: qsÉÆî£ÀÄß eÉÆÃgÁV §rzÁUÀ ±À§Ý ºÉÆgÀqÀĪÀÅzÀÄ. 1. 2. 3. 7. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 33. Page: 33 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: ±À§Ý dUÀvÀÄÛ CªÀ¢ü: 60 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ±À§ÝzÀ ¥Àæw¥sÀ®£À GzÉÝñÀ: ±À§ÝzÀ ¥Àæw¥sÀ®£ÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹,F PɼÀUÉ UÀªÀĤ¹ 1. JgÀqÀÆ MAzÉà C¼ÀvÉAiÀÄ PÉƼÀªÉUÀ¼ÀÄ- (gÀnÖ£À PÉƼÀªÉUÀ¼ÀÄ 1 ¦ümï) 2. ±À§ÝzÀ DPÀgÀ (C¯ÁgÁªÀÄ/¸ÁÖ¥ï ªÁZï) 3. ¸ÀªÀÄvÀ® ( PÉÆãÀ ªÀiÁ¥ÀPÀzÀ C¼ÀvÉUÀ¼ÀļÀî ¸ÀªÀÄvÀ®) 2. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ avÀæzÀ°è EgÀĪÀAvÉ eÉÆÃr¹j. 3. ¤ªÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀªÀÄvÀ®zÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ 40 rVæ ªÉÄÃ¯É PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß Ej¹, PÉƼÀªÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁÖ¥ïªÁZÀ£ÀÄß Ej¹. F ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¨sÁUÀPÉÌ, ¥ÀgÀzÉAiÀÄ (PÀnÖUÉ)DZÉUÉ Ej¹.ªÀiÁzÀjAiÀÄAvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹zÀ, £ÀAvÀgÀ ªÁZÀ£ÀÄß ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr, ¤ªÀÄä ¸ÉßûvÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÉƼÀªÉ vÀÄ¢UÉ Q« Ej¹, ±À§ÝªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉý. DvÀ¤UÉ DzÀ C£ÀĨsÀªÀªÉãÀÄ? 4. FUÀ ¤ªÀÄä ¸ÉßûvÀ¤UÉ DvÀ£À Q« §½ EgÀĪÀ PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß ±À§Ý PÉý §gÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ¸ÀªÀÄvÀ®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆA¢ ¸À®Ä ºÉý, ¤¢ðµÀÖ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ±À§Ý PÉý §AzÁUÀ PÉƼÀªÉAiÀÄ£ÀÄß ¤±ÀÑ®ªÁV Ej¸À®Ä ºÉý.¤ÃªÀÅ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉãÀÄ? 1) ±À§ÝzÀ DPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀ¤UÉ ±À§Ý PÉý §AzÀ ¸ÀܼÀzÀ C¼ÀvÉ (rVæ ªÀiÁ£ÀzÀ°è) MAzÉÃAiÀiÁVzÉ. 2) ±À§ÝzÀ DPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀ¤UÉ ±À§Ý PÉý §AzÀ ¸ÀܼÀzÀ C¼ÀvÉ (rVæ ªÀiÁ£ÀzÀ°è) ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 5. FUÀ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ±À§ÝzÀ DPÀgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è Ej¹, CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ±À§Ý PÉý§gÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹j. 6. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ ¤ÃªÀÅ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ 1. ±À§Ý ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀĪÁUÀ, CqÉvÀqÉ GAmÁzÁUÀ ±À§ÝªÀÅ ¥Àæw¥sÀ®£À ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¤¢ðµÀÖ ¸ÁÜ£À¢AzÀ ¥Àæ¸ÁgÀUÉÆAqÀ ±À§ÝªÀÅ ¥Àæw¥sÀ®£ÀUÉƼÀî®Ä CzÉà ¤¢ðµÀÖ ¸ÁÜ£ÀzÀ C¼ÀvÉAiÀÄ°è ¥Àæw¥sÀ®£ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. 2. AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀĪÀÅ¢®è. 7. ±À§Ý ¥Àæw¥sÀ®£ÀUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄUÉ PÉý¹ §gÀĪÀ zsÀé¤AiÀÄÄ 1) ¥ÀæwzsÀé¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2) ¨ÉÃgÉ zsÀé¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå ±À§Ý DPÀgÀªÀ£ÀÄß Ej¹zÀ ¸ÀܼÀ ±À§Ý PÉý §gÀĪÀ ¤¢ðµÀÖ ¸ÁÜ£ÀzÀ C¼ÀvÉ 1. rVæ rVæ 2. rVæ rVæ 3. rVæ rVæ 4. rVæ rVæ 5. rVæ rVæ
 • 34. Page: 34 of 92 Class : VIII 8. ¤ªÀÄä ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ°è ±À§ÝzÀ ¥Àæw¥sÀ®£ÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÀæwzsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß J°è PÉüÀÄwÛÃj? 9. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 35. Page: 35 of 92 Class : VIII gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ: 1. zÀæªÀåzÀ CxÀð 2. zÀæªÀåzÀ ¹Üw ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ 3. zÀæªÀåUÀ¼À PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À eÉÆÃqÀuÉ. 4. ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. 5. PÉÆèÃj£ï (Cl2) C¤® vÀAiÀiÁjPÉ.  PÉÆèÃj£ï C¤®zÀ UÀÄtUÀ¼À ¥ÀjÃPÉë. 6. ¸À®ágï qÉÊDPÉìöÊqï£À vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ. 7. ¸Á§Æ£ÀÄ vÀAiÀiÁjPÉ. 8. EAUÁ®zÀ qÉÊ DPÉìöÊqï vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. 9. ¸ÉÆÃrAiÀÄA ¨ÉÊ PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ. 10. ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ¯ÉÆúÀUÀ¼À ªÀvÀð£É. 11. UÀqÀ¸ÀÄ ¤ÃgÀÄ, ªÉÄzÀÄ ¤ÃgÀÄ 12. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ.  gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÀAAiÉÆÃUÀ,  gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «¨sÀd£É QæAiÉÄ.,  gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÁÜ£À¥À®èl,  gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¢é ¸ÁÜ£À¥À®èl. 13. ¤Ãj£À UÀqÀĸÀÄvÀ£À ¤ªÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ
 • 36. Page: 36 of 92 Class : VIII
 • 37. Page: 37 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: zÀæªÀåzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ. CªÀ¢ü: 60 ¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: zÀæªÀåzÀ CxÀð GzÉÞñÀ: zÀæªÀåzÀ CxÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: ¥ÁvÉæ, (mÉæÃ), ¯ÉÆÃl, ¤ÃgÀÄ, zÁgÀ PÀnÖzÀ PÀ®Äè, §®Æ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, (§®Æ¤£À §zÀ®Ä ªÁ° ¨Á¯ï EzÀÝgÉ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ). 2. ªÉÄð£À ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ £ÉÆÃr CªÀÅUÀ½UÉ vÀÆPÀ«zÉ (gÁ²). 3. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ¸ÀA¥ÀÆtð ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¥ÁvÉæAiÀÄ°è Er £ÀAvÀgÀ zÁgÀ PÀnÖzÀ PÀ®è£ÀÄß ¯ÉÆÃlzÉƼÀUÉ ¤zsÁ£ÀªÁV E½ ©r. FUÀ PÀ®Äè UÁè¹£À°è ºÉÆÃzÀAvÉ «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß §gɬÄj. 4. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀPÉÌ PÁgÀt ___________ C. PÀ®Äè ¤Ãj£À ¸ÀܼÀÀ DPÀæ«Ä¹zÉ. D. ¤ÃgÀÄ vÁ£ÁVAiÉÄ ºÉÆgÀ ©¢ÝzÉ. 5. FUÀ PÀæªÉÄÃt PÀ®è£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUɬÄj ¯ÉÆÃlzÀ°è ¤ÃgÀÄ C. PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. D. ºÉZÁÑVzÉ. 6. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀPÉÌ PÁgÀt ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀܼÀ DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛªÉ F ºÉýPÉUÉ ¤ªÀÄä C¤¹PÉ §gɬÄj. 7. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ, FUÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è MAzÀÄ UÁf£À ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃgÀ®Ä ºÁQ «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. C. ¯ÉÆÃlzÀ°è ¤ÃgÀÄ EzÉ. D. ¯ÉÆÃlzÀ°è ¤ÃgÀÄ E®è. 8. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ E®è JAzÁzÀgÉ ¯ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¸Àé®à NgÉ ªÀiÁr «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 9. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¤ªÀÄä wêÀiÁð£À ____________ C. ¯ÉÆÃlzÀ°è DPÀæ«Ä¹zÀ ¤ÃgÀÄ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ. D. UÁ½ vÁ£ÁVAiÉÄà ºÉÆgÀ §gÀĪÀÅzÀÄ. 10.ªÉÄð£À wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ, FUÀ MAzÀÄ SÁ° ©ÃPÀgÀ£À°è ¤ÃgÀÄ ºÁQ «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. C. ¤ÃgÀÄ SÁ° ¸ÀܼÀ DPÀæ«Ä¹zÉ. D. ¤ÃgÀÄ ©ÃPÀgï£À°è£À UÁ½AiÀÄ ¸ÀܼÀ DPÀæ«Ä¹zÉ. 11. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä DAiÉÄÌAiÀÄ §UÉÎ ¤ªÀÄä wêÀiÁð£À. C. zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. D. zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀĪÀÅ¢®è.
 • 38. Page: 38 of 92 Class : VIII 12. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è 2 §®Æ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß (2 ªÁ°¨Á¯ï EzÀÝgÉ ¸ÀÆPÀÛ) vÉUÉzÀÄPÉƽî CªÀ£ÀÄß ºÉÆð¹ ªÀåvÁå¸À §gɬÄj. 13. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀAvÉ FUÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ §®Æ£À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî H¢ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 14. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀPÉÌ PÁgÀt ___________________________ 15. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ UÁ½AiÀÄÄ ¸ÀܼÀ DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ F ºÉýPÉUÉ ¤ªÀÄä C¤¹PÉ C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 16. FUÀ JgÀqÀÆ §®Æ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ºÉÆð¹ F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. C. UÁ½ vÀÄA©zÀ §®Æ£ÀÄ ºÉZÀÄÑ vÀÆPÀ ºÉÆA¢zÉ. D. SÁ° EgÀĪÀ §®Æ£ÀÄ ºÉZÀÄÑ vÀÆPÀ ºÉÆA¢zÉ. 17. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ (C) DzÀ°è UÁ½UÉ vÀÆPÀ EzÉ F ºÉýPÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. (¸ÀÆZÀ£É: UÁ½AiÀÄ vÀÆPÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÉÌ ªÁ°¨Á¯ï §¼À¹zÀgÉ ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj) 18. ªÉÄð£À J®è ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ( PÀ®Äè, ¤ÃgÀÄ, UÁ½) vÀÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ DPÀæ«Ä¸ÀĪÀ UÀÄt EzÉ. C. ºËzÀÄ D. E®è. 19. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä MlÆÖ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹. “gÁ²AiÀÄļÀî ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß zÀæªÀå J£ÀÄߪÀgÀÄ”. F ºÉýPÉ. (¥ÀÄ.¸ÀA.180). C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 20. ªÉÄð£À MlÆÖ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹.
 • 39. Page: 39 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: zÀæªÀåzÀ ¹ÜwUÀ¼ÀÄ. CªÀ¢ü: 60¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: zÀæªÀåzÀ ¹Üw ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À UÀÄtUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ: zÀæªÀåzÀ ¹Üw ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: PÀ®Äè, PÀnÖUÉ, ¤ÃgÀÄ, JuÉÚ, §®Æ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¹jAdÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄvÀÛ®Æ ¹UÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 2. ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß WÀ£À, zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÁßV «AUÀr¹. C¤® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉUÉ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqɬÄj. 3, ªÉÄÃ¯É «AUÀr¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹ ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÆß ¸ÉÃj¹. 4. ªÉÄÃ¯É ¥ÀnÖªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è WÀ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CzÀgÀ°è MAzÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »r¬Äj CªÀÅUÀ½UÉ vÀÆPÀ EzÉ CxÀªÁ E®è JA§ÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 5. ªÉÄð£À «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃrzÁUÀ C. UÀnÖAiÀiÁVªÉ. D. ªÀÄÈzÀĪÁV EªÉ. 6. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ UÀnÖAiÀiÁVzÀÝgÉ CzÀPÉÌ PÁgÀt ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹.(¥ÀÄ.¸À.181) C. PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀ ºÉZÀÄÑ EzÉ. D. PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀ PÀrªÉÄ EzÉ. 7. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀAvÉ CzÀjAzÀ D ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ¤¢ðµÀÖ DPÁgÀ«zÉ. (¥ÀÄ.¸À.181) C. ºËzÀÄ D. E®è. 8. FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è 2 jÃwAiÀÄ (zÉÆqÀØzÀÄ, aPÀÌzÀÄ) PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ½î «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. C. JgÀqÀÆ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁvÀæ ºÉÆA¢ªÉ. D. JgÀqÀÆ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ MAzÉà UÁvÀæ ºÉÆA¢ªÉ. 9. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ ‘C’ DzÀgÉ MnÖ£À°è PÀ°èUÉ UÁvÀæ EzÉ J£ÀߧºÀÄzÉÃ? C. ºËzÀÄ D. E®è. 10. FUÀ ªÉÄð£À ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀ°èUÉ (WÀ£À) ¤¢ðµÀÖ vÀÆPÀ EzÉ, UÁvÀæ EzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DPÁgÀ EzÉ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ- ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 11. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©gÀĪÀ ©ÃPÀgï£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »r¬Äj «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 12. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ zÀæªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ¤¢ðµÀÖ vÀÆPÀ EzÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. PÀæ. ¸ÀA WÀ£À zÀæªÀ C¤®
 • 40. Page: 40 of 92 Class : VIII 13. FUÀ ©ÃPÀgÀ£À°è ¸Àé®à ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀ£ÀÄß £É®PÉÌ ZÉ°è ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ UÀÄt ºÉÆA¢ªÉ D. ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀ UÀÄt ºÉÆA¢®è. 14. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀPÉÌ PÁgÀt ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. C. PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀ WÀ£ÀQÌAvÀ ºÉZÁÑVzÉ. D. PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀ WÀ£ÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÉ. 15. FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è 3 jÃwAiÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DPÁgÀ«gÀĪÀ UÁf£À ¥ÁvÉæ vÉUÉzÀÄPÉƽî CzÀgÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁQj «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. C. ¤ÃgÀÄ MAzÉà jÃwAiÀÄ DPÁgÀ ºÉÆA¢zÉ. D. ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ DPÁgÀ ºÉÆA¢zÉ. 16. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀAvÉ ¤ÃgÀÄ (zÀæªÀ) ¸ÀAUÀæºÀUÁgÀzÀ DPÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. (¥ÀÄ.¸À.181) C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 17. FUÀ ªÉÄð£À ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃjUÉ ¤¢ðµÀÖ vÀÆPÀ EzÉ, UÁvÀæ EzÉ, ªÀÄvÀÄ DPÁgÀzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀUÁgÀzÀ DPÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 18. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è 2 §®Æ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß (2 ªÁ°¨Á¯ï EzÀÝgÉ ¸ÀÆPÀÛ) vÉUÉzÀÄPÉƽî CªÀ£ÀÄß ºÉÆð¹ UÀÄgÀÄw¹. C. JgÀqÀÆ §®Æ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÉà vÀÆPÀ ºÉÆA¢ªÉ. D. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ vÀÆPÀ ºÉÆA¢ªÉ. 19. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀzÀAvÉ FUÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ §®Æ£À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî H¢ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 20. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀÀPÉÌ PÁgÀtªÉãÀÄ? 21. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä C¤¹PÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÁ½AiÀÄÄ ¸ÀܼÀ DPÀæ«Ä¸ÀÄvÀÛzÉ F ºÉýPÉ C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. 22. ªÉÄð£À GvÀÛgÀ ¸Àj JAzÁzÀgÉ JgÀqÀÆ §®Æ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ºÉÆð¹ F PɼÀUÉ UÀÄgÀÄw¹. C. UÁ½ vÀÄA©zÀ §®Æ£ÀÄ ºÉZÀÄÑ vÀÆPÀ ºÉÆA¢zÉ. D. SÁ° EgÀĪÀ §®Æ£ÀÄ ºÉZÀÄÑ vÀÆPÀ ºÉÆA¢zÉ. 23. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ ‘C’ DzÀ°è UÁ½UÉ vÀÆPÀ EzÉ F ºÉýPÉ. C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà. (¸ÀÆZÀ£É: UÁ½AiÀÄ vÀÆPÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀPÉÌ ªÁ°¨Á¯ï §¼À¹zÀgÉ ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj) 24. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä ºÉýPÉ ¸Àj JAzÁzÀgÉ C¤®UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉAiÀiÁ? C. E®è. D. EzÉ. 25. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä DAiÉÄÌAiÀÄAvÉ CzÀPÉÌ PÁgÀt ________ (¥ÀÄ.¸À.181). C. PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ zÀæªÀUÀ½VAvÀ PÀrªÉÄ EzÉ. D. PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ zÀæªÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ EzÉ. 26. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀ (D) DVzÀÝgÉ C¤® ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ DPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁvÀæ EgÀĪÀÅ¢®è F ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. (¥ÀÄ.¸À.181). C. ¸Àj D. vÀ¥ÀÄà.
 • 41. Page: 41 of 92 Class : VIII ¨sÁUÀ-2 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: zÀæªÀåUÀ¼À PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À eÉÆÃqÀuÉ. GzÉÝñÀ: zÀæªÀåzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¹ÜwAiÀÄ PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 27. ªÉÄð£À J®è ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ FUÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è ¸ÀÆfgÀÀ»vÀ 3 ¹jAdUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƽî, MAzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀPÉÌ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£Éà ¹jAd£ÀÄß SÁ° ©r. FUÀ 3 ¹jAd£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¦¸ÀÖ£ï£ÀÄß (»rPÉ) MwÛj «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 28. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀPÉÌ PÁgÀt. 29. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ F PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹. C. G¸ÀÄQ£À PÀtUÀ¼ÀÄ MvÉÆÛvÁÛV eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁVªÉ. D. ¤Ãj£À PÀtUÀ¼ÀÄ G¸ÀÄQ£À PÀtUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ CAvÀgÀ ºÉÆA¢ªÉ. E. UÁ½AiÀÄ PÀtUÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À PÀtUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ CAvÀgÀ ºÉÆA¢ªÉ. 30. ªÉÄð£À J¯Áè ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ D «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ ¤ÃrzÀ PÉÆõÀÖPÀzÀ°è DAiÉÄÌAiÀÄ C£ÀÄUÀÄtªÁV UÀÄgÀÄw¹. 31. ªÉÄð£À MlÄÖ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥ÀÀæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¹Üw zÀæªÀågÁ²/vÀÆPÀ UÁvÀæ DPÁgÀ PÀtUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ. WÀ£À ¹Üw EzÉ E®è EzÉ E®è EzÉ E®è MvÉÆÛvÁÛVzÉ ¸Àr® EzÉ. zÀæªÀ ¹Üw EzÉ E®è EzÉ E®è EzÉ E®è WÀ£ÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ MvÉÆÛvÁÛVzÉ WÀ£ÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ MvÉÆÛvÁÛVzÉ. C¤® ¹Üw EzÉ E®è EzÉ E®è EzÉ E®è zÀæªÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ MvÉÆÛvÁÛVzÉ zÀæªÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ MvÉÆÛvÁÛVzÉ.
 • 42. Page: 42 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À gÀZÀ£É. CªÀ¢ü: 60 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. GzÉÝñÀ: ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Ej¸À¯ÁVzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PɼÀUÉ PÉÆlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹. C. ©ÃPÀgï D. PÀnÖUÉ E. ¤ÃgÀÄ F. PÀ®Äè G. ¥Áè¹ÖPï H. EPÀ̼À IÄ.¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¯ÉÆúÀ(Na) IÆ. vÁªÀÄæ, (Cu) J. ªÉÄVßöAiÀĪÀiï ¯ÉÆúÀ(Mg) K. C®Äå«Ä¤AiÀĪÀiï ¯ÉÆúÀ(Al) L. ZÁPï ¦Ã¸ï. M. EnÖUÉ. N. PÀ©âtzÀ vÀÄAqÀÄ.(Fe) 2. ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ UÀÄgÀÄw¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ CªÀÅUÀ¼À ¨sËvÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV §gɬÄj. 3. ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ ZÁPï ¦Ã¸À, PÀ®Äè, EnÖUÉ, PÀnÖUÉ AiÀÄ£ÀÄß PÀÄnÖ ¥ÀÄr ªÀiÁr, §zÀ¯ÁªÀuÉ UÀªÀĤ¹. C) ZÁPÀ ¦Ã¸ï, PÀ®Äè, EnÖUÉ, PÀnÖUÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ PÀtUÀ½AzÀ DVzÀÄÝ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ’ D) ZÁPï ¦Ã¸ï ¥ÀÄrAiÀÄ°è K£À£ÀÆß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. 4. ºÁUÁzÀgÉ, ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÀÅ UÀÄgÀÄw¹zÀ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ «¨sÀf¸À¯ÁUÀzÀ CvÀåAvÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ PÀtUÀ½AzÁVªÉ. C) vÀ¥ÀÄà D) ¸Àj 5. J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÁVªÉ JAzÁzÀ°è D ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ PÀtUÀ½UÉ K£É£ÀÄßvÁÛgÉ? ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è PÉÆlÖ “3’’ £Éà CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß N¢ (¥ÀÄ ¸ÀA 23 ªÀÄvÀÄÛ 24) ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ SÁ° eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 6. 500«Ä°Ã zÀ 2 ©ÃPÀj£À°è ¸Àé®à ¤ÃgÀ£ÀÄß (200 «Ä °Ã) vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ©ÃPÀj£À°è ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ vÀÄAqÀ£ÀÄß ºÁQ, E£ÉÆßAzÀÄ ©ÃPÀj£À°è MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¯ÉÆúÀzÀ vÀÄAqÀ£ÀÄß (MAzÀÄ ¨ÉüÉPÁ½£ÀµÀÄÖ) EPÀ̼ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ JZÀÑjPɬÄAzÀ ºÁQj ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ¤ªÀÄä C¤¹PÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ SÁ°Ã eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. ¸ÀÆZÀ£É: ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¯ÉÆúÀ CvÀåAvÀ QæAiÀiÁ²Ã® ¯ÉÆúÀªÁVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄlÖ¨ÁgÀzÀÄ C®èzÉ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¤Ãj£À°è ºÁPÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÉÆáÃn¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ
 • 43. Page: 43 of 92 Class : VIII 7. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄZÀzÀ°è ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¯ÉÆúÀzÀ ¸ÀtÚ ZÀÆgÉÆAzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß Gj¹, §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PɼÀUÉ PÉÆlÖ GvÀÛgÀUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. C) ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¯ÉÆúÀ PÀgÀUÀ®Ä §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. D) ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ¯ÉÆúÀ PÉ®ªÉà PÀëtUÀ¼À°è PÀgÀV, PÉA¥ÀÄ eÁé¯ÉAiÉÆA¢UÉ GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. 8. ªÉÄVßöAiÀĪÀiï ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß EPÀ̼ÀzÀ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß Gj¹j, K£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄ«j? C) ªÉÄVßöAiÀĪÀiï ¯ÉÆúÀ PÉ® PÀëtUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¨sÀUÀ룃 ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁV GjAiÀÄÄvÀÛzÉ. D) AiÀiÁªÀÅzÉà §zÀ¯ÁªÀuÉ PÁtĪÀÅ¢¯Áè. 9. eÁé¯ÉAiÀÄ §tÚ ªÉÄð£À JgÀqÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è AiÀiÁªÀ jÃw PÁtÄ«j? C) eÁé¯ÉAiÀÄ §tÚ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. D) eÁé¯ÉAiÀÄ §tÚ MAzÉà jÃwAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. 10. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀAvÉ, ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ PÀ©âtzÀ vÀÄAqÀÄ, vÁªÀÄæ, ªÀÄvÀÄÛ C®Äå«Ä¤AiÀĪÀiï £ÀÄß EPÀ̼ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÁ¬Ä¹, ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 11. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀvÀð£É ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVzÉ. C) vÀ¥ÀÄà D) ¸Àj. 12. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀvÀð£É ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀ®Ä PÁgÀt ( ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ) 13. ¤ªÀÄUÉ PÉÆlÖ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EgÀĪÀ UÁ½AiÀÄ°è ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß/gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CxÀªÁ ¤ªÀÄä ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹, PɼÀUÉ PÉÆlÖ eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 14. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÀvÀð£É ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ºÉýPÉ (¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ- ¢AzÀ) C) vÀ¥ÀÄà. D) ¸Àj. 15. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj.
 • 44. Page: 44 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ-1 CªÀ¢ü: 90¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: PÉÆèÃj£ï (Cl2) C¤® vÀAiÀiÁjPÉ. GzÉÝñÀ: ¸ÁjÃPÀÈvÀ ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè (Conc.HCl) ºÁUÀÆ ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï qÉÊ DPÉìöÊqï (MnO2) ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÉÆèÃj£ï C¤® vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀÆZÀ£É: F ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ C®èzÉ ¤ÃrgÀĪÀ DªÀÄèUÀ¼ÀÄ ¸ÁjÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CUÀvÀåªÁzÀ JZÀÑjPÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ 1. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: zÀÄAqÀÄ vÀ¼ÀzÀ ¥sÁè¸ÀÌ, y¸À¯ï D°PÉ, ªÀÄÆgÀÄ/¢é gÀAzÀæzÀ gÀ§âgï ©gÀqÉ, UÁf£À PÉƼÀªÉUÀ¼ÀÄ (gÀ§âgÀ PÉƼÀªÉUÀ¼ÀÄ), ¸ÁÖöåAqï, ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥À, PÉƤPÀ¯ï ¥sÁè¸ÀÌ (2), C¤®zÀ eÁr JgÀqÀÄ, CxÀªÁ zÉÆqÀØ ¥Àæ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ, ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï qÉÊ DPÉìöÊqï(MnO2), ¸ÁjÃPÀÈvÀ ¸À®ÆájPï DªÀÄè(Conc.H2SO4), ¸ÁjÃPÀÈvÀ ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè (Conc.HCl). 2. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ avÀæzÀAvÉ eÉÆÃr¹. ªÉÄÃ¯É eÉÆÃr¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è zÀÄAqÀÄvÀ¼ÀzÀ ¥sÁè¸ÀÌ£À°è 10 UÁæA. ªÀiÁåAUÀ¤Ã¸ï qÉÊDPÉìöÊqï, (MnO2) ºÁQj, £ÀAvÀgÀ CzÀPÉÌ y¸À¯ï D°PÉAiÀÄ£ÀÄß ©gÀqÉAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄaÑj, D°PÉAiÀÄÄ ¥sÁè¸ÀÌ£À vÀ¼ÀPÉÌ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ½î £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 «ÄÃ. °. ¤ÃrzÀ ¸ÁjÃPÀÈvÀ ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß (Conc.HCl)) qÁæ¥Àgï£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÁQ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß Gj¹ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj. ¸ÀÆZÀ£É: F ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁUÀÆ ¸À®ÆájPÀ DªÀÄè §¼À¸À®Ä PÁgÀt PÉÆèÃj£À C¤®zÉÆA¢UÉ ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt«gÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ CªÀÅUÀ¼À°è «°Ã£ÀªÁV ±ÀÄzÀÞ PÉÆèÃj£ï C¤® zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸À®ÆájPï DªÀÄè MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ GvÀ̵ÀðtPÁj.
 • 45. Page: 45 of 92 Class : VIII 3. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä DAiÉÄÌAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À«ÄÃPÀgÀtzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. 4. ªÉÄð£À ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤® AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 5. ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤® PÉÆèÃj£ï JAzÁzÀgÉ CzÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ C¤®zÀ eÁrAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹 CzÀgÀ §tÚªÀ£ÀÄß «ÃQë¹ UÀÄgÀÄw¹. C. PÉA¥ÀÄ §tÚ D. w½ ºÀ¼À¢ §tÚ. (¤ÃrgÀĪÀ C¤®ªÀ£ÀÄß ¸ÁzsÀå«zÀÝ°è 3 ¥ÀævÉåÃPÀ C¤®zÀ eÁrAiÀÄ°è CxÀªÁ zÉÆqÀØ ¥Àæ£Á¼ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉƽî E®è¢zÀÝgÉ MAzÉà ¥Àæ£Á¼À¢AzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ PÉÊUÉƼÀÀÄzÀÄ) ¨sÁUÀ - 2 ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: PÉÆèÃj£ï C¤®zÀ UÀÄtUÀ¼À ¥ÀjÃPÉë. GzÉÝñÀ: PÉÆèÃj£ï C¤®zÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ. 6. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄgÀÄw¹. ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: ¤Ã° ºÁUÀÆ PÉA¥ÀÄ °lä¸ï PÁUÀzÀUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÀÄ, ªÉÄÃtzÀ §wÛ, §tÚzÀ ºÀÆ, ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt, PÉÆèÃj£ï ºÉÆA¢gÀĪÀ C¤®zÀ eÁr (CxÀªÁ zÉÆqÀØ ¥Àæ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ) 7. ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ °lä¸ï PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV¹ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É vÀAiÀiÁj¹zÀ C¤®zÀ eÁrAiÀÄ°è PÀæªÀĪÁV ºÁQ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. C. ¤Ã° °lä¸ï PÉA¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. D. PÉA¥ÀÄ °lä¸ï ¤Ã°AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 8. ªÉÄð£À §tÚ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆèÃj£ï C¤®ªÀÅ ___________. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ. C. DªÀÄèzÀ UÀÄt ºÉÆA¢zÉ. D. ¥ÀævÁå«ÄèAiÀÄ UÀÄt ºÉÆA¢zÉ. 9. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛ JgÀqÀ£É C¤®zÀ eÁrAiÀÄ°è GjAiÀÄĪÀ ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß zÁgÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ E½©r «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 10. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ eÁé¯ÉAiÀÄÄ ªÀÄAzÀªÁV GjzÀgÉ C¤®ªÀÅ _____________________ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ.(¥ÀÄ.¸ÀA.131) C. ¤zsÁ£À zÀºÀ£Á£ÀÄPÀÆ°. D. wêÀæ zÀºÀ£Á£ÀÆPÀÆ°. 11. FUÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛ ªÀÄÆgÀ£Éà C¤®zÀ eÁrAiÀÄ°è ¤ÃrgÀĪÀ §tÚzÀ ºÀÆ«£À zÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃgÀ°è MzÉݪÀiÁr eÁrAiÀÄ°è ºÁQj «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 12. ªÉÄð£À ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ°è ºÀÆ«£À zÀ¼ÀªÀÅ §tÚ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ C¤®ªÀÅ ________________ UÀÄt ºÉÆA¢zÉ (¥ÀÄ.¸ÀA.131). C. ZÀ®ÄªÉPÁj UÀÄt ºÉÆA¢zÉ. D. ZÀ®ÄªÉPÁj UÀÄt ºÉÆA¢®è. 13. ªÉÄð£À ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆèÃj£ï C¤®zÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀnÖªÀiÁr. 14. ªÉÄð£À MlÆÖ QæAiÉÄAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ.
 • 46. Page: 46 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ 1. CªÀ¢ü: 90¤«ÄµÀ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ: ¸À®ágï qÉÊDPÉìöÊqï£À vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ. GzÉÝñÀ: ¸À®ágï qÉÊDPÉìöÊqï£À vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 1. ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ: C. zÀÄAqÀÄ vÀ¼ÀzÀ ¥sÁè¸ÀÌ H. C¤® eÁr D. vÁªÀÄæzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ. IÄ. PÉÆäPÀ¯ï ¥sÁè¸ÀÌ. E. ¨ÉAqï lÆå¨ï IÆ. ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥À. F. ªÉÄÃtzÀ§wÛ J. y¸À¯ï D°PÉ. G. °lä¸ÀPÁUÀzÀ K. ¸ÁÖöåAqï L. ¸ÁjÃPÀÈvÀ ¸À®ÆáöåjPÀ DªÀÄè. (H2SO4 ) 2. ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ avÀæzÀAvÉ eÉÆÃr¹. ¸ÀÆZÀ£É: ¥À槮 ¸À®ÆáöåjPï DªÀÄè CvÀåAvÀ C¥ÁAiÀÄPÁj, §¼À¸ÀĪÁUÀ CvÀåAvÀ eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. 3. ªÉÄÃ¯É eÉÆÃr¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À°è zÀÄAqÀÄ vÀ¼ÀzÀ ¥sÁè¸ÀÌ£À°è 1-2 UÁæA £ÀµÀÄÖ vÁªÀÄæzÀ ZÀÆgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ. y¸À¯ï D°PÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ¢AzÀ, qÁæ¥Àgï zÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥À槮 ¸À®ÆáöåjPÀ DªÀÄè ( 3-4 «Ä °Ã) ªÀ£ÀÄß vÁªÀÄæzÀ ZÀÆgÀÄUÀ½UÉ ¨Égɹ, §zÀ¯ÁªÀuÉ UÀªÀĤ¹, ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ SÁ°Ã eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 4. ¥sÁè¸ÀÌ£À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ vÁªÀÄæzÀ ZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ÆàjPï DªÀÄèªÀ£ÀÄß ªÀÄzÀå¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÁ¬Ä¹.¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄwÛÃj? ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ SÁ°Ã eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 5. ºÁUÁzÀgÉ, E°è £ÀqÀÉAiÀÄĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ QæAiÉÄAiÀÄ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gÉzÀÄ, F QæAiÉÄAiÀÄ°è ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ C¤®UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.
 • 47. Page: 47 of 92 Class : VIII 6. ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ C¤®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁjÃPÀÈvÀ ¸À®ÆáöåjPÀ DªÀÄè zÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀ PÁgÀtzÀ PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹. 7. C¤® eÁrAiÀÄ°è ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁzÀ C¤® AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ §tÚ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ F PɼÀUÉÀ PÉÆlÖ SÁ°Ã dUÀzÀ°è §gɬÄj. 8. C¤® eÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ C¤®zÀ°è GjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉÄÃtzÀ §wÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MzÉÝAiÀiÁzÀ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ °lä¸ïPÁUÀzÀªÀ£ÀÄß E½¹j, ¤ÃªÀÅ UÀªÀĤ¹zÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ SÁ°Ã eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 9. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è, ªÉÄÃtzÀ §wÛ ªÀÄvÀÄÛ °lä¸ï PÁUÀzÀzÀ°è DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄÆ¢¹. 10. ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸À®ágï qÉÊDPÉìöÊqï G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 11. ªÉÄð£À ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß §gɬÄj.
 • 48. Page: 48 of 92 Class : VIII CzsÁåAiÀÄ: zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ 1. CªÀ¢ü:60 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæAiÉÆÃUÀ : ¸Á§Æ£ÀÄ vÀAiÀiÁjPÉ. GzÉÝñÀ: ¸Á§Æ£ÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¤ªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ°è ¸Á§Æ¤£À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ eÁUÀzÀ°è ¥ÀnÖ ªÀiÁr. ºÁUÁzÀgÉ, FUÀ £ÁªÀÅ ¸Á§Æ¤£À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß w½AiÉÆÃt. 2. ¸Á§Æ£ÀÄ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è §¼À¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄÄAzÉ Ej¸À¯ÁVzÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PɼÀUÉ PÉÆlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è UÀÄgÀÄw¹. C. ªÀÄzÀå ¸ÁgÀ ¢Ã¥À. D. ªÀÄÆgÀÄ PÁ°£À DzsÁgÀ ¸ÀÜA¨sÀ ( mÉæöÊ¥ÉÆÃqï ¸ÁÖöåAqï) E. ªÀAiÀÄgï UÁeï F. ©ÃPÀgï ( 100«Ä°Ã) G. G¥ÀÄà ( NaCl) H. JuÉÚ (±ÉÃAUÁ,qÁ¯ÁØ,â) IÄ. ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ºÉÊqÁæPÉìöÊqï (20% NaOH) IÆ. C¼ÀvÉAiÀÄ ¹°AqÀgï J. ¯Á½PÉ K. ¸ÉÆøÀĪÀ ºÁ¼É( ¦ü®Ögï ¥ÉÃ¥Àgï) ¸ÀÆZÀ£É: ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ºÉÊqÁæPÉìöÊqï £ÀÄß PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄlÖ ¨ÁgÀzÀÄ. (20% ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ºÉÊqÁæPÉìöÊqï vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ «zsÁ£À: MAzÀÄ ©ÃPÀj£À°è 100«Ä°Ã ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ 20 UÁæA ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ºÉÊqÁæPÉìöÊqï zÀ ¥É¯Éèlì£ÀÄß ºÁQ UÁè¸ï PÀrجÄAzÀ ZÉ£ÁßV PÀ°¹zÀgÉ,20% ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ºÉÊqÁæPÉìöÊqï zÁæªÀt vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛzÉ.) 3. MAzÀÄ ©ÃPÀgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ,CzÀgÀ°è 30 «Ä°Ã PÉƧâj JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß 60«Ä°Ã £ÀµÀÄÖ 20% ¸ÉÆÃrAiÀĪÀiï ºÉÊqÁæPÉìöÊqï £ÉÆA¢UÉ PÀÆr¹, K£ÁzÀgÀÆ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà UÀªÀĤ¹. ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ eÁUÀzÀ°è §gɬÄj. 4. ªÉÄð£À «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß ªÀÄzÀå ¸ÁgÀ ¢Ã¥ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀÄ¢AiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ PÁ¬Ä¹. (KPÁUÀævɬÄAzÀ , ²PÀëPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ PÀÄ¢¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 ¤«ÄµÀ) , §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ PɼÀUÉ PÉÆlÖ GvÀÛgÀUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. C) «Ä±ÀætzÀ ªÉÄÃ¯É PÉ£ÉAiÀÄAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛ PÁtÄvÀÛzÉ. D) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉƸÀ ªÀ¸ÀÄÛ GAmÁUÀĪÀÅ¢®è.  PÉ£ÉAiÀÄAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À PɼÀUÉ EgÀĪÀ zÁæªÀtzÀ°ègÀĪÀ, ¸Á§Æ£ÀÄ vÀAiÀiÁjPɬÄAzÀ GAmÁUÀĪÀ G¥À GvÀà£ÀßzÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä ²PÀëPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ w½zÀÄPÉƽî.
 • 49. Page: 49 of 92 Class : VIII 5. ªÉÄÃ¯É PÀÄ¢¹zÀ «Ä±Àæt ¸Àé®à vÀtÚUÁzÀ ªÉÄïÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀ 5 UÁæA ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï ¨ÉgÀ¹. ¤ªÀÄä «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. 6. ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqÀ£ÀÄß(G¥ÀÄ)à §¼À¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä ¤ªÀÄä ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥ÀÄ.¸ÀA 140 gÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÁågÀªÀ£ÀÄß N¢, PÁgÀtªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ ¸ÀܼÀzÀ°è §gɬÄj.  MAzÀÄ ¯Á½PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÉÆøÀĪÀ ºÁ¼É(¦ü®Ögï ¥ÉÃ¥Àgï) AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄqÀa ±ÀASÁPÀÈwAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¯Á½PÉ M¼ÀUÉ CAn¹.¯Á½PÉAiÀÄ PɼÀUÉ MAzÀÄ ©ÃPÀgï £ÀÄß ElÄÖ PÀÄ¢¹zÀ «Ä±ÀætªÀ£ÀÄß UÁè¸ï PÀrØAiÀÄ UÀÄAl ¤zsÁ£ÀªÁV ¯Á½PÉAiÀÄ°è ¸ÀÄj¬Äj. PÉ£ÉAiÀÄAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÉÆøÀĪÀ ºÁ¼É(¦ü®Ölgï ¥ÉÃ¥Àgï) AiÀÄ°è G½zÀÄ zÁæªÀt PɼÀUÉ ElÖ ©ÃPÀgïzÀ°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 7. ¨ÉÃ¥Àðr¹zÀ PÉ£ÉAiÀÄAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß vÀA¥ÀÄUÉƽ¹ CzÀjAzÀ GfÓ PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƽî. ¤ªÀÄä C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ PÉÆlÖ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹. 8. ºÁUÁzÀgÉ, ¤ÃªÀÅ ªÉÄÃ¯É vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¸Á§Æ£ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÉ? 9. ªÉÄð£À «zsÁ£ÀzÀAvÉ, ¸ÉÆÃrAiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï zÀ §zÀ¯ÁV ¥ÉÆÃmÁå¹AiÀÄA ºÉÊqÁæPÉìöÊqï §¼À¹zÀgÉ... C) eÉ¯ï ¹ÜwAiÀÄ ¸Á§Æ£ÀÄ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. D) WÀ£À gÀÆ¥ÀzÀ ¸Á§Æ£ÀÄ GvÀàwÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 10. ¸Á§Æ£ÀÄ vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ §gɬÄj. ºÁVzÀÝgÉ, ¸Á§Æ¤£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 11. ºÁUÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛ K¤gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¸ÀÄwÛÃj? 12. ¸Á§Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁdðPÀUÀ¼À ªÀåvÁå¸À, ªÀiÁdðPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀzÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ w½zÀÄPÉƽî. 13. F ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆrzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ EªÉAiÉÄÃ? EzÀÝgÉ §gɬÄj.