Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kannada question with answer paper

4,199 views

Published on

kannada question with answer paper

Published in: Education
 • I also like the www.HelpWriting.net site. They helped me
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.WritePaper.info ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I'd advise you to use this service: HelpWriting.net The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

kannada question with answer paper

 1. 1. K.S.E.E.B., Malleshwaram, Bangalore, 2nd Language Kannada - 33K 1 ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉAiÀÄ «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¤Ã® £ÀPÁ±É «µÀAiÀÄ : ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ; PÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 80 1. G¢ÝµÁ×£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ G¢ÝµÀ×UÀ¼ÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ zÀvÀÛ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀägÀuÉ 20 16 UÀæ»PÉ 40 32 C©üªÀåQÛ 35 28 ¥Àæ±ÀA¸É 5 4 MlÄÖ 100 80 2. «µÀAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ «µÀAiÀÄ/G¥ÀWÀlPÀ ¥Àæw±ÀvÀ zÀvÀÛ CA±ÀUÀ¼ÀÄ UÀzÀå 31 25 ¥ÀzÀå 30 25 ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À 5 4 ªÁåPÀgÀt 34 26 ªÁPÀågÀZÀÀ£É MlÄÖ 100 80 3. ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «¢üUÀ¼ÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ zÀvÀÛ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 15 12 QgÀÄGvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(1) 17 12 QgÀÄGvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(2) 25 22 ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(1) 23 18 ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(2) 20 16 MlÄÖ 100 80 4. PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÁgÀt PÀpt MlÄÖ 30% (24) 5% (40) 20% (16) 100% (80)
 2. 2. K.S.E.E.B., Malleshwaram, Bangalore, 2nd Language Kannada - 33K 2 5. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ CAPÀ «vÀgÀuÉ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 12 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 12 * 1 = 12 MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 1 CAPÀzÀ 12 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 12 * 1 = 12 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2 CAPÀzÀ 11 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 11 * 2 = 22 5-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 3 CAPÀzÀ 6 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 6 * 3 = 18 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 4 CAPÀzÀ 2 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 * 4 = 8 ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 4 CAPÀzÀ 2 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 * 4 = 8 MlÄÖ 45 ¥Àæ±ÀßUÀ¼ÀÄ 80 APÀUÀ¼ÀÄ 6. ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ CAPÀ «vÀgÀuÉ UÀzÀå-25 ; ¥ÀzÀå-24 ; ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À-04 ªÁåPÀgÀt, UÁzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZÀ£É-23 ; C¥ÀpvÀ UÀzÀå-04 MlÄÖ-80 CªÀ¢ü : 2 WÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À UÀzÀå ¥ÀzÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÁåPÀgÀt ªÁPÀå gÀZÀ£É C¥ÀpvÀ UÀzÀå MlÄÖ 1. §ºÀÄ DAiÉÄÌ 1*12=12 12 2.C¥ÀpvÀ UÀzÀå 1*4=4 04 3.MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 1*5=5 1*3=3 08 4.ªÀÄÆgÀÄ/£Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 5*2=10 4*2=8 2*2=4 22 5.LzÀÄ/DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ 1*3=3 1*3=3 06 6.PÀ« PÀÈw «ZÁgÀ 1*3=3 1*3=3 06 7.UÁzÉUÀ¼ÀÄ 1*3=3 03 8.PÀAoÀ¥ÁoÀ 1*3=3 03 9.JAlÄ/ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 1*4=4 1*4=4 08 10.¥ÀvÀæ 1*4=4 04 11.¥Àæ§AzsÀ 1*4=4 04 MlÄÖ 25 24 04 12 15 80

×