Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kannada question with answer paper

3,567 views

Published on

kannada question with answer paper

Published in: Education
  • Be the first to comment

kannada question with answer paper

  1. 1. K.S.E.E.B., Malleshwaram, Bangalore, 2nd Language Kannada - 33K 1 ªÀiÁzÀj ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉAiÀÄ «£Áå¸À ºÁUÀÆ ¤Ã® £ÀPÁ±É «µÀAiÀÄ : ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ ; PÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 80 1. G¢ÝµÁ×£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ G¢ÝµÀ×UÀ¼ÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ zÀvÀÛ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀägÀuÉ 20 16 UÀæ»PÉ 40 32 C©üªÀåQÛ 35 28 ¥Àæ±ÀA¸É 5 4 MlÄÖ 100 80 2. «µÀAiÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ «µÀAiÀÄ/G¥ÀWÀlPÀ ¥Àæw±ÀvÀ zÀvÀÛ CA±ÀUÀ¼ÀÄ UÀzÀå 31 25 ¥ÀzÀå 30 25 ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À 5 4 ªÁåPÀgÀt 34 26 ªÁPÀågÀZÀÀ£É MlÄÖ 100 80 3. ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À «¢üUÀ¼ÀÄ ¥Àæw±ÀvÀ zÀvÀÛ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 15 12 QgÀÄGvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(1) 17 12 QgÀÄGvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(2) 25 22 ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(1) 23 18 ¢ÃWÀð GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ(2) 20 16 MlÄÖ 100 80 4. PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÁgÀt PÀpt MlÄÖ 30% (24) 5% (40) 20% (16) 100% (80)
  2. 2. K.S.E.E.B., Malleshwaram, Bangalore, 2nd Language Kannada - 33K 2 5. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ CAPÀ «vÀgÀuÉ §ºÀÄ DAiÉÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 CAPÀzÀ 12 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 12 * 1 = 12 MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 1 CAPÀzÀ 12 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 12 * 1 = 12 3-4 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 2 CAPÀzÀ 11 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 11 * 2 = 22 5-6 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 3 CAPÀzÀ 6 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 6 * 3 = 18 8-10 ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 4 CAPÀzÀ 2 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 * 4 = 8 ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ 4 CAPÀzÀ 2 ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 2 * 4 = 8 MlÄÖ 45 ¥Àæ±ÀßUÀ¼ÀÄ 80 APÀUÀ¼ÀÄ 6. ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ CAPÀ «vÀgÀuÉ UÀzÀå-25 ; ¥ÀzÀå-24 ; ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À-04 ªÁåPÀgÀt, UÁzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁPÀågÀZÀ£É-23 ; C¥ÀpvÀ UÀzÀå-04 MlÄÖ-80 CªÀ¢ü : 2 WÀAmÉ 30 ¤«ÄµÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À UÀzÀå ¥ÀzÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÁåPÀgÀt ªÁPÀå gÀZÀ£É C¥ÀpvÀ UÀzÀå MlÄÖ 1. §ºÀÄ DAiÉÄÌ 1*12=12 12 2.C¥ÀpvÀ UÀzÀå 1*4=4 04 3.MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 1*5=5 1*3=3 08 4.ªÀÄÆgÀÄ/£Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 5*2=10 4*2=8 2*2=4 22 5.LzÀÄ/DgÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ 1*3=3 1*3=3 06 6.PÀ« PÀÈw «ZÁgÀ 1*3=3 1*3=3 06 7.UÁzÉUÀ¼ÀÄ 1*3=3 03 8.PÀAoÀ¥ÁoÀ 1*3=3 03 9.JAlÄ/ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ 1*4=4 1*4=4 08 10.¥ÀvÀæ 1*4=4 04 11.¥Àæ§AzsÀ 1*4=4 04 MlÄÖ 25 24 04 12 15 80

×